Krävs dubbel straffbarhet vid våldtäkt mot barn?

2021-06-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |I några europeiska länder är den sexuella myndighetsåldern 14 år.Fråga: Kan en vuxen utlänning som i sitt hemland haft lagenlig sex med en 14-åring, åtalas för våldtäkt mot barn i Sverige? (Frågan aktualiseras t.ex. om utlänningen flyttar hit eller av annan anledning senare vistas här)
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om en vuxen som haft lagligt sex med en 14-åring i ett annat land kan åtalas i Sverige används brottsbalken (BrB). Utgångspunkten är att det ska vara dubbel bestraffningFör brott som begås utanför Sverige får svensk domstol döma om brottet begåtts av tex en utlänning som sedan befinner sig i Sverige och det av brottet kan följa fängelse i mer än 6 månader (BrB 2 kap. 2 §). Om personen efter brottet befinner sig i Sverige är alltså svensk domstol behörig att lagföra personen. Utöver detta tillkommer även, som ovan beskrivet, att brottet ska vara så pass allvarligt att det kan ge mer än 6 månader i fängelse. Enligt svensk lag kan den som genomför ett samlag eller en jämförlig sexuell handling kan dömas för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst 2 år (BrB 6 kap. 4 §). Därmed är detta brott alltså tillräckligt grovt för att det ska vara straffbart om det begåtts i ett annat land. Dock finns det som huvudregel ett krav på dubbel bestraffning. Detta innebär att en gärning ska vara brottslig både i Sverige och i det land där gärningen begås för att den ska vara straffbelagd i Sverige (BrB 2 kap. 2 § 2 stycket). Så om gärningen inte är brottslig i landet där den utförs kan man som utgångspunkt inte straffas för den i Sverige. För vissa sexualbrott krävs ej dubbel bestraffningDet finns dock ett antal undantag från kravet på dubbel straffbarhet. Detta innebär att för de i BrB 2 kap. 2 § uppräknade brotten finns det inte krav på dubbel straffbarhet, alltså att det behöver inte vara en kriminaliserad handling i båda länderna. Dessa utgörs framförallt av vissa sexualbrott, särskilt mot minderåriga (BrB 2 kap. 2 § 4 stycket). Inom dessa undantag är våldtäkt mot barn inkluderat. Därmed kan man dömas enligt svensk rätt för våldtäkt mot barn även om detta inte är straffbart i landet där den genomfördes. Sammanfattningsvis kan alltså svensk domstol utan hinder åtala någon som begått sexualbrott mot barn i ett annat land, även om gärningen är tillåten där. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Avtal om uthyrning av parkering

2021-06-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag hyr ut ett hus och undrar om inte hyresgästen måste ha ett till kontrakt om parkering. Står bara uthyrning av hus i kontraktet.
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni måste ha ett kontrakt om parkering, eftersom det inte står något om detta i kontraktet gällande huset. För att besvara frågan används jordabalken (JB). Även muntliga avtal är gällandeParkering utomhus är ett lägenhetsarrende. Vid ett lägenhetsarrende är både skriftliga och muntliga avtal giltiga (JB 8 kap. 3 § 3 stycket). Om parkeringen är inne i ett garage är det inte ett lägenhetsarrende, utan uthyrning av en del av en byggnad. Dock är även i detta fall muntliga avtal gällande (JB 12 kap. 2 §). Skriftliga avtal är att föredraÄven om ni inte har ett skriftligt avtal om parkeringsplatsen, utan endast ett muntligt, så är detta alltså gällande. Dock brukar det anses att ett skriftligt avtal är att föredra, eftersom detta gör det lättare för er att se att ni är överens om villkor, hyra, uppsägning osv. Eftersom det skriftliga avtal som ni har i nuläget endast gäller huset, så har ni alltså inte något skriftligt om parkeringen. Avtal om parkeringen kan dock antingen läggas som en klausul i avtalet om uthyrningen av huset eller skrivas som ett separat avtal. Ofta skrivs ett särskilt avtal för parkeringsplatsen, vid sidan av hyresavtalet för bostaden så att detta får ett separat avtal. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

När får läkare vittna?

2021-06-17 i Vittna
FRÅGA |Jag har förstått att vi i Sverige har s.k. "fri bevisprövning" i brottmål. Fråga: Får en domstol tillåta att en läkare hörs som vittne om något som anförtrotts honom i yrkesutövningen av en tilltalad i brottmål, om detta inte är särskilt angivet i lag eller den tilltalade inte samtycker till det?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara detta blir rättegångsbalken (RB) och offentlighets- och sekretesslag (OSL) tillämplig. Fri bevisprövning tillämpas i SverigePrecis som du skriver tillämpar vi i Sverige fri bevisprövning och fri bevisföring. Huvudregeln är att man får föra fram vilken bevisning som helst, med vissa undantag (tex bevisning som framkommit genom brottsprovokation). Man får alltså lägga fram i princip vilka bevis som helst och sedan ska dessa värderas (sk. bevisvärdering). Alltså kan olika typer av vittnen enligt huvudregeln användas som bevisning. Läkare får som utgångspunkt inte höras som vittnen utan samtyckeDet finns en samhällelig plikt att vittna, detta är huvudregeln (RB 36 kap. 1 §). Till detta kommer dock vissa undantag. Till exempel vissa yrkeskategorier som inte behöver vittna, däribland läkare. Läkare får höras som vittnen om något som de erfarit i sin yrkesutövning eller om något som anförtrotts dem i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den till vars förmån tystnadsplikten gäller samtycker till det (RB 36 kap. 5 §). Detta innebär alltså att läkare får vittna om sådant som kommer framkommit genom deras jobb om den som tex. behandlats av läkaren samtycker till att de sekretessbelagda uppgifterna tas upp i rättegången. Undantag vid grova brottÄven de som omfattas av lagstadgad tystnadsplikt kan ibland vara tvungna att vittna om det gäller grova brott (RB 36 kap. 5 § stycke 4 punkt 2). Vittnesplikt föreligger även för läkare om det gäller ett brottmål där minimistraffet är ett års fängelse eller om det gäller försök till brott där minimistraffet är fängelse i två år (OSL 10 kap. 23 §). Sekretessen vid sjukvård är alltså viktig, men vid grova brott som tex mord, grov misshandel eller våldtäkt så kan den brytas till förmån för att läkaren ska kunna vittna.SammanfattningLäkaren får endast höras om det som anförtrotts denne i yrkesutövningen om samtycke finns och annars om det gäller ett tillräckligt grovt brott. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan en person dömas för brott trots alzheimers?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Kan man bli frikänd för trafikkbrott och smitning pga alzheimers diagnos?
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga tillämpas lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) och brottsbalken (BrB). TrafikbrottI svensk straffrätt finns två skuldformer: uppsåt och oaktsamhet. För brottet smitning krävs uppsåt (TBL 5 §). Detta innebär att personen förstår vad hen gör och gör det med flit. Förutom smitningen skriver du inte vilket specifikt trafikbrott det gäller och det finns några olika i TBL t.ex. vårdslöshet i trafik (TBL 1 §), olovlig körning (TBL 3 §), rattfylleri (TBL 4 §) och grovt rattfylleri (TBL 4 a §). För vissa av dessa krävs uppsåt och för vissa krävs endast vårdslöshet, alltså att personen varit oaktsam. Det finns ett krav på tillräcklig grad av medvetenhetAlla brott kräver någon sorts insikt kring de omständigheter som råder. En grundläggande förutsättning för att uppsåt till smitning eller annat trafikbrott ska kunna föreligga är att personen som utfört brottet har varit i tillräcklig grad medveten om vad hen gjort. Man måste alltså vara medveten för att kunna få skuld för en gärningen. Kraven för att anses vara medveten är dock lågt ställda. I domar från högsta domstolen skriver de att "ett höggradigt förvirringstillstånd som gjort att personen har ett grumlat medvetande kan medföra att uppsåt inte föreligger i straffrättslig mening". För att medvetenhetskravet ska vara uppfyllt måste gärningsmannen alltså vara i någon grad medveten om att hen utfört ett visst handlande. Om sjukdomen alzheimers gjort att personen inte alls är medveten om att hen gjort något och är i ett väldigt kraftigt förvirringstillstånd kan detta alltså göra att hen inte ska vara ansvarig för brottet, men som jag skrev är kravet för detta högt. Så det beror alltså på graden av sjukdomen. Annars kan personen ändå dömas för brott om allt annat är uppfyllt. Personen med alzheimers kan få lindrigare straffÄven om personen alltså kan dömas för brotten så ska domstolen vid straffmätningen beakta om personen till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde (BrB 29 kap. 5 §). Detta innebär att straffet alltså kan bli lägre för personen. Om det är oskäligt att personen ska dömas till någon påföljd alls ska domstolen meddela påföljdseftergift (BrB 29 kap. 6 §). Då döms personen till brottet, men inget straff utdöms. Tillstånd som alzheimers kan leda till en sådan påföljdseftergift. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan en person bli god man för sin flickvän?

2021-06-18 i God man
FRÅGA |HEJ JAG HAR EN FRÅGA jAG UNDRAR OM JAG KAN BLI GOD MAN TILL MIN FLICKVÄN HON VART CENIL ELLERV DET ÄR PARKINSONS SJUKDOM .Det är LÄKAR UTLÅTANDE OCH HON HAR INGA SLÄCKTINGAR KVAR I LIVET .vI ÄR SÄRBOS . vi har varit det i 21 år . Vad tror du om det
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du kan bli gode man till din flickvän används föräldrabalken (FB). Kan du som partner bli god man?En god man kan tilldelas en person som på grund av sjukdom (som senilitet eller parkinsons) behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Det är tingsrätten som beslutar om detta. För att förordnas godmanskap krävs samtycke från din flickvän, om inte hennes sjukdomstillstånd förhindrar att hon kan uttrycka vad hon tycker om det (FB 11 kap. 4 §). När godmanskap förordnas ska tingsrätten samtidigt förordna en person som ska vara god man. Så nu ska jag förklara lite kring vad som krävs för att du ska kunna förordnas som god man för din flickvän. Det ställs i lagen upp olika krav på personen som ska vara god man. Personen ska vara rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person (FB 11 kap. 12 §). För att ta reda på om du är detta görs en lämplighetsprövning hos överförmyndarförvaltningen. Överförmyndaren ska göra efterforskning av gode mannens lämplighet genom att tex ställa frågor till den som ev ska bli gode man och ställa frågor till huvudmannen (alltså din flickvän i detta fall) och inhämta underlag på annat sätt. Genom detta ska man säkerställa att den som utses är kompetent att klara av uppdraget. Om du inte tidigare har haft något uppdrag som ställföreträdare gör de en mer omfattande utredning och de kollar tex om du förekommer i belastningsregister eller kronofogdens register. Om din flickvän föreslår dig som gode man ska du förordnas om det visar sig att du är lämplig för uppdraget och du vill åta dig det (FB 11 kap. 12 §). Detta innebär att den enskilde har getts möjlighet att påverka valet av ställföreträdare. Dock ska lämplighetsbedömningen ske ändå. Hur ska du gå tillväga för att ansöka till god man för din flickvän?För att få god man skickar ni in ansökan till tingsrätten. Ansökan får göras av den som ansökan gäller (alltså din flickvän), dennes närmaste släktingar eller sambo, maka eller make. Eftersom ni är särbos är du formellt inte behörig att ansöka om god man för henne. Du kan dock anmäla behov av god man till överförmyndaren. Då ska anmälan skickas till överförmyndarnämnden i den kommun där din flickvän är folkbokförd. Alltså kan antingen din flickvän själv ansöka om god man genom att skicka in ansökan till tingsrätten, eller så kan du anmäla behov av god man genom att skicka in anmälan till överförmyndarnämnden. Hoppas du fick svar på din fråga och jag önskar er båda lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vilka påföljder kan bli aktuella vid skada på golv vid badrumsrenovering?

2021-06-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har nyligen renoverat vårt badrum. Inledningsvis gick det mycket bra men efter ca 1 vecka började det urarta så smått. Förutom att det var extremt svårt att efter denna tid kommunicera med dem tog arbetet 4 gånger så lång tid som utlovat. Och det var inte så att det dök upp några moment i själva arbetet som var oförutsebara. De monterade toaletten fel och de avlägsnade inte några gamla elementrör vilket ledde till en läcka. Detta innan de slutit det nya tätskiktet vid tröskeln. Därför rann vatten ut på parkettgolvet utanför. Vi torkade självklart upp så mycket det gick ända till de, äntligen och efter en hel del tjat, avhjälpte själva problemet med läckan. Men golvet är fortfarande skadat även efter fukten torkat upp. Det har blivit buckligt. När arbetet var färdigt fick vi alla intyg som krävs och det är ingenting fel med själva arbetet i badrummet. Det är golvet utanför som är skadat. Vi tappade helt förtroendet för dem och jag vill absolut inte ha tillbaka dem i vår lägenhet. Samtidigt vill jag reklamera eftersom det blivit en skada på golvet. Men jag har förstått att de har rätt att i första hand avhjälpa felet själva innan ekonomisk ersättning kan bli aktuell och jag förstår att jag måste reklamera det så fort som möjligt. Skadan inträffade för mindre än 2 månader sen än så länge. Vad kan jag göra? Finns det någon chans att jag kan få ekonomisk ersättning utan att de behöver komma hit igen? Hur reklamerar man?Tack!
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar du kan få någon ekonomisk ersättning för skadan på golvet utanför toaletten, utan att de som renoverat kommer tillbaka och hur man går tillväga för att reklamera. I mitt svar kommer jag utgå från att du renoverat badrummet i egenskap av privatperson och att de som renoverat gjort detta i egenskap av näringsidkare. Därmed blir konsumenttjänstlagen tillämplig (KtjL 1 §). Var tjänsten felaktig?För att någon typ av ersättning ska bli aktuellt (tex avhjälpande eller prisavdrag) ska det finnas fel i den tjänst som hantverkarna levererade. Du beskriver att de har redan avhjälpt problemet med läckan, men att de monterade toaletten fel ledde till skada på parketten utanför som blivit bucklig. Näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (KtjL 4 §). Tjänsten anses felaktig om resultatet avviker från det som anses fackmannamässigt eller på annat sätt avviker från vad som får anses avtalat mellan dig och hantverkarna (KtjL 9 §). Att toaletten monterades fel så vatten läckte ut till golvet utanför och skadade detta, borde enligt hur du beskriver situationen göra tjänsten felaktig och avviker från vad som är fackmannamässigt. Eftersom att tjänsten inte utförts fackmannamässigt, föreligger det fel i tjänsten (KtjL 9 § 2 stycket 1 punkten). Därmed kan alltså olika typer av följder krävas på grund av felet på golvet. De påföljder du kan kräva pga felet i tjänstenEftersom tjänsten är felaktig finns det olika påföljder du kan kräva. De som finns är avhjälpande, prisavdrag, häva avtalet och skadestånd (KtjL 16 §). Jag ska gå igenom de som kan bli tillämpliga i detta fall och försöka förklara hur du kan argumentera för att undvika avhjälpande eftersom du beskriver att du inte är intresserad av denna påföljd. AvhjälpandeAvhjälpande är den i första hand aktuella påföljden (KtjL 20 §). Dvs att näringsidkaren åtgärdar det fel som föreligger, i detta fall ordnar skadan på golvet. Du beskriver dock att du tappat förtroendet för dessa hantverkare och inte vill att de ska komma tillbaka. Bestämmelsen ger näringsidkaren möjlighet att mot konsumentens vilja avhjälpa felet för att undvika andra påföljder. Du måste därför ha särskilda skäl för att kunna undvika att näringsidkaren ska få välja att avhjälpa felet och därmed kunna kräva tex prisavdrag istället. Särskilda skäl kan tex vara om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens (NJA 2016 s 222). För att undvika att de får avhjälpa felet borde du alltså argumentera för att de visat en så allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes att ni inte är intresserade av avhjälpande. Efter att möjligheten till avhjälpande är uttömd kan prisavdrag eller hävning bli aktuellt. Jag kommer endast skriva om prisavdrag eftersom hävning inte är en påföljd du verkar efterfråga. PrisavdragAvhjälps inte felet får konsumenten göra avdrag på priset (KtjL 21 §). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat. Alltså priset för att andra hantverkare som du vill vända dig till ska åtgärda felet istället. Men som jag beskrivit ovan blir detta alltså endast aktuellt om du får genom att avhjälpande inte ska bli aktuellt. SkadeståndSkadestånd är enligt huvudregeln en självständig påföljd som kan användas utan att de andra påföljderna har gjorts gällande. Dock kan det bli svårt för en en konsument göra gällande skadestånd om näringsidkaren erbjuder sig att avhjälpa felet och konsumenten inte har någon skälig anledning att motsätta sig ett avhjälpande. Även här borde du alltså argumentera för att särskilda skäl föreligger som gör att avhjälpade inte ska ske. Skadestånd innebär att näringsidkaren är skyldig att ersätta skadan som konsumenten tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (KtjL 31 §). Näringsidkaren ska då alltså bevisa att felet beror på något utanför dennes kontroll, och det är sällan näringsidkare lyckad med detta. Hur du gör för att reklameraFör att reklamera att tjänsten är felaktig ska du underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (KtjL 17 §). Underrättelse som sker inom två månader efter att du märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Du skriver att detta skedde för mindre än två månader sedan, så du kan fortfarande reklamera. Underrättelsen måste inte ske skriftligen, utan du kan tex ringa hantverkaren. Du ska ange på vilka sätt du anser tjänsten felaktig. Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Verkställighetshinder på grund av barn

2021-05-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hejsan, Min sambo fick avslag på asylansökan och beslutet går inte att överklaga! Men nu har familjen situationen ändrat för att vi väntar barn tillsammans, jag är nu 23 veckor gravid! Jag är arbetslös och han har en heltidsjobb, vi tänkte skrev brev till Migrationsverket och förklara situationen! Jag behöver honom mer nu på grund av graviditet. Så jag undrar om det finns en möjlighet att han kommer få stannar i Sverige och kan söka nytt ( uppehållstillstånd med anknytning till mig som är en svensk medborgare)? Han är hotad i hemlandet på grund religiös tillhörighet så hans liv är också i fara ifall han åker tillbaka. Jag vill verkligen ha honom här under denna perioden
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara denna fråga blir utlänningslag (UtlL) tillämplig. Även europakonventionen (EKMR) kommer att beröras.Den nya familjesituationen kan vara ett verkställighetshinderI vissa fall finns det saker som hänt efter ett avslagsbeslut som gör att personen inte behöver återvända trots beslutet. Då finns det ett verkställighetshinder. En sådan situation kan vara om ens familjesituation förändras. Detta kan till exempel vara att ett barn då skulle skiljas från sin förälder (UtlL 12 kap. 18 §). Därför kan uppehållstillstånd i och med den nya situationen möjligen ges på grund av familjeanknytning (UtlL 5 kap. 3 §). Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytningen kan då göras från Sverige istället för från hemlandet vilket annars är huvudregeln. Den nya familjeanknytningen som barnet innebär kan alltså tas upp som ett verkställighetshinder av utvisningen och uppehållstillstånd på grund av anknytning kan bli aktuellt.Uppehållstillstånd genom anknytningFör att din sambo ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Uppehållstillstånd ska ges till bl.a. den som är make, maka eller sambo med någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (UtlL 5 kap. 3 §). Eftersom detta är din sambo är detta krav uppfyllt. Barnets bästaEn graviditet kan alltså innebära att din sambo kan få uppehållstillstånd genom anknytning beviljat utan att behöva lämna landet. Ni borde berätta om den nya situationen med barnet för migrationsverket. I bedömningen av den nya situationen ska migrationsverket fokusera på barnets bästa. Försök därför att framhålla detta. Principen om barnets bästa ska i sådana här prövningar ges företräde framför en inskränkning av familjeliv (Europakonventionen artikel 8). SammanfattningAtt ni väntar barn tillsammans kan vara ett verkställighetshinder. Ni kan skriva ett brev till Migrationsverket med dessa nya skäl som barnet innebär som hindrar din sambo från att återvända. I brevet ska ni skriva din sambos ärendenummer (ärendenumret står på LMA-kortet), vad som är nytt, varför han inte kan återvända hem och er adress. Du kan läsa mer om detta hos migrationsverket (länk till sidan här).Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Och stort lycka till!Med vänliga hälsningar,

Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?

2021-05-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Min hund låg över hos veterinären, under vistelsen fick hon av sig kragen i buren och gnagde på ståldörren till buren vilket resulterade i att hennes huggtand (104) gick av på mitten. Detta ska inte kunna ske säger veterinären då dem har övervakning av mänsklig form 24/7. Kliniken tar på sig kostnaden för rotfyllning eller utdragning av tanden vilket är bra. Men jag undrar vad jag kan göra mer i en situation som denna då jag inte nöjer mig med lösningen. Min hund kommer förmodligen inte ha kvar denna huggtand vilket stör mig fruktansvärt då en människa inte skötte sitt jobb. Jag vill att personen ifråga blir ansvarig. Lämnar jag in min bil på verkstad på och får tillbaka bilen med 3 däck då måste man ju kunna få någon slags ersättning?. Jag försöker få fram information om händelsen men kliniken vill inte prata om de. Snälla hjälp
Nadja Nordlund |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan få någon mer ersättning, utöver rotfyllning eller utdragning av tand, för skadan som din hund fick hos veterinären. För att besvara detta är skadeståndslagen (SKL) tillämplig. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Så om det finns ett särskilt avtal med veterinären går det före skadeståndslagens bestämmelser. Men eftersom du inte skriver något om detta kommer jag utgå från att skadeståndslagen (SKL) tillämplig (SKL 1 kap. 1 §). Skadan kan ha uppkommit genom vårdslöshet från veterinärklinikenDet som måste utredas är om vårdslöshet föreligger och om veterinärkliniken kan bli skadeståndsskyldiga pga sin underlåtenhet att agera. Skador på djur räknas inom skadeståndsrätten som sakskador. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan (SKL 2 kap. 1 §). I detta fall är det relevant att undersöka om anställda hos veterinären varit vårdslösa när de inte hade din hund under uppsikt. Lagen ger ingen definition av vad som är vårdslöshet utan det krävs att en bedömning görs i varje enskilt fall. Vid bedömningen kan man tex ta fäste vid om skadevållaren tagit för stora risker på den skadelidandes bekostnad. Detta är väldigt svårt att säga utifrån det du beskrivit, men det framgår av din fråga att hunden skulle varit övervakad under hela tiden den var hos veterinären så vårdslöshet kan därmed hävdas. I detta fall handlar det inte om att skadan uppkommit genom veterinärens eller andra anställdas aktiva handlande, utan en underlåtenhet att handla för att undvika skadan på hunden. Skadeståndsansvar föreligger oftast på grund av ett aktivt handlande, men det kan också uppkomma genom underlåtenhet. Frågan är om det är aktuellt i detta fall. Det finns krav i lag om att hundar ska hållas under tillsyn så de ej orsakar skador (Lag om tillsyn över hundar och katter 1 §). Detta krav gäller även på den som tillfälligt har hand om djuret. Därmed går det att hävda att veterinärkliniken har ett skadeståndsansvar pga underlåtenhet. Det är lättare att rikta skadeståndsansvar mot veterinärkliniken än anställdDen som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap. 1 § SKL). Du skriver att detta hände eftersom en person misskötte sitt jobb och att hunden skulle bevakas hela tiden. Därmed kan detta anses vara uppfyllt. Dock kan den enskilda anställda endast bli skadeståndsskyldig om synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, hens ställning och övriga omständigheter (4 kap. 1 § SKL). Kravet på synnerliga skäl är ett högt ställt krav t.ex. att den anställde förstått att hen är oförsiktig, faktiskt vill att skadan ska ske eller om hen är grovt vårdslös. Det finns inget i din fråga tyder på att detta skulle vara uppfyllt, och som utgångspunkt ska inte den som handlar i tjänst vara skadeståndsskyldig. Därmed är det lättare att rikta skadeståndskravet mot veterinärkliniken, och inte den specifika arbetstagaren. Hur mycket kan ersättas i skadestånd?Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning (SKL 5 kap. 7 §). Dessa principer är svåra att tillämpa på värdet av ett skadat djur. Högsta domstolen har dock uttalat sig om vilka kostnader som kan ersättas när skadan gäller djur. Det är kostnader som av medicinska skäl är motiverade för att vårda djuret, alltså de behandlingsinsatser som kan behövas (NJA 2001 s. 65). Den skada som du kan få ersättning för är alltså de insatser som hunden behöver för att tillfriskna. I detta fall har veterinären erbjudit att ersätta kostnaden för att återställa tanden, vilket förmodligen är ungefär vad som kan begäras. SammanfattningsvisDet är lättare att rikta skadeståndsanspråket mot veterinärkliniken, istället för den specifika arbetstagaren. Men förmodligen är det ungefär vad veterinären erbjudit att ersätta som kan ersättas genom skadestånd. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,