Får jag ställa mitt fordon på gångbana en kort stund för att lasta ur en garderob?

2021-05-28 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, Jag hade handlat på IKEA och skulle lasta av tungt material till en garderob. Parkerade skåpbilen utanför min port som är en gångbana och därmed förbud att parkera. Jag var borta i bara någon minut och när jag kom ner såg jag en p-bot där det framgår att parkeringsvakten endast har varit där nere i 1 minut. Borde det inte vara okej att lasta av tunga föremål i bara någon minut även om det är parkeringsförbud? Oftast brukar p-vakten vänta i några minuter men nu hade det ju bara gått en minut? Stort tack i förhand.
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kommer jag redogöra för vad som avses med begreppen "lastning/lossning", "parkering" och "stannande", eftersom det är relevant för besvarandet av din fråga. I samband med det kommer jag, i korthet och utifrån vad som är relevant för ditt fall, redogöra för på vilka platser/under vilka omständigheter lastning och lossning av tungt eller skrymmande gods såsom garderobsmaterial är tillåtet respektive otillåtet. Detta följs av en kort sammanfattning av vad som gäller i ditt fall.Det framgår visserligen inte av din fråga om du fått en kontrollavgift (som utfärdas vid feluppställning på privat mark) eller en parkeringsanmärkning (som utfärdas på allmän mark). Olika regelsystem gäller beroende på om händelsen inträffat på privat eller allmän mark. Begrepp såsom lastning/lossning och parkering ska dock tillämpas på samma sätt och ha samma betydelse inom båda systemen.Av förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 § framgår att "parkering" avser en uppställning av fordon (med eller utan förare) av någon annan anledning än som bl.a. sker för på- eller avlastning av gods. Detta innebär att så länge lastning/lossning pågår övergår uppställningen aldrig av någon "parkering" och träffas alltså inte av något parkeringsförbud. Oberoende av ett parkeringsförbud i någon form får alltså lastning och lossning ske kontinuerligt, så länge det behövs. Någon exakt tidsgräns för när lastningen kan sägas vara "avslutad" kan alltså inte sägas gälla allmänt, även om gränsen i den praktiska tillämpningen brukar bestämmas till flera minuter (se t.ex. rättsfallet FT 3294-18 från Svea hovrätt). Att någon tidsgräns inte egentligen finns tydliggörs i rättspraxis genom bl.a. rättsfallet RH 1983:87, där det anges att det relevanta snarare är huruvida någon på- eller avlastning faktiskt pågått eller inte.Du nämner dock att du parkerat skåpbilen utanför din port där det är gångbana (trottoar). Även om urlastningen i ditt fall inte kan anses vara någon "parkering" rör det sig ändå om ett "stannande". Detta framgår av FDEF 2 § (om än något krångligt) där det anges att stannande är annat stillastående med ett fordon än som sker för att undvika fara, föranleds av trafikförhållandena eller utgör parkering. Både stannande och parkering på gångbana är förbjudet enligt trafikförordningen (TrF) 3 kap. 48 § andra stycket, för alla fordon förutom cyklar och klass 2-mopeder. Med andra ord får man vid stannande- och parkeringsförbud som detta i princip inte bli stillastående med fordonet överhuvudtaget.Det framgår inte om gångbanan utgjort allmän eller privat mark, och inte heller om du fått en parkeringsanmärkning (som utfärdas på allmän mark) eller en kontrollavgift (som utfärdas på privat mark). Är det så att du fått en parkeringsanmärkning gäller stannande- och parkeringsförbudet enligt TrF som jag nämnde ovan, och det oavsett om den bit av gångbanan där skåpbilen stått utgjort allmän eller privat mark (t.ex. tillhörande hyresvärden/BRF:en), så länge den allmänt används för att gå på. Detta framgår av rättsfallet RH 1990:10. Har du fått en parkeringsanmärkning för att ha brutit mot stannandeförbudet på gångbanan spelar det alltså ingen roll om du lastat i eller ur saker ur skåpbilen och att det bara tagit någon minut – förbudet gäller ändå.Är det så att du däremot fått en kontrollavgift av den privata markägaren för gångbanan (om det nu är privat mark här) tillämpas inte TrF och alltså inte de stannandeförbud för t.ex. gångbana som anges där. Det är enbart poliser och kommunalt förordnade parkeringsvakter som får övervaka dessa förbud, enligt lagen om felparkeringsavgift 5 §. Kontrollavgift tas istället ut med stöd av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) enligt LKOP 1 §. Lagen är dock bara tillämplig på uppställningar som utgör "parkering" och alltså inte sådana som utgör "stannande". Dessutom anges i LKOP 3 § att kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet (eller villkoren) tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, som ska utföras med vägmärken vilket inte lär ha skett här. Har du fått en kontrollavgift i detta fall saknas alltså grund för den, särskilt då din uppställning som sagt inte ens kan anses utgöra någon "parkering".I korthet kan man alltså säga att lastning/lossning är otillåtet på gångbana eftersom det gäller stannande- och parkeringsförbud där (dvs. inte enbart parkeringsförbud). Är det så att du fått en parkeringsanmärkning finns inte mycket att göra annat än att betala. Har du däremot fått en kontrollavgift (som jag dock inte tror är fallet här) kan du invända mot markägarens/parkeringsbolagets krav.Hoppas du fått mer klarhet i denna fråga!Med vänlig hälsning,

Jag har skrivit in mitt registreringsnummer vid betalning av p-avgift men råkat lägga till ett tecken i slutet av detta. Jag har därför fått en "p-bot" - bör jag överklaga?

2021-05-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Jag parkerade min bil och skrev in registreringsnummer rätt men det råkade bli ett litet bindessträck efter sista siffran. Parkeringsbolaget tycker att jag ska betala då jag skrivit fel registreringsnummer. Vi har inte något registreringsnummer i Sverige som slutar med ett bindessträck. Måste jag betala denna??
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte om ditt fordon stått på privat mark och alltså fått en kontrollavgift, eller om det stått på allmän mark och således fått en parkeringsanmärkning. Svaret på din fråga blir dock i princip detsamma, eftersom de regelsystem som gäller på privat respektive allmän mark ska tillämpas så nära som möjligt enligt rättspraxis (se t.ex. HD:s resonemang i rättsfallet NJA 2017 s. 669).Att ett registreringsnummer som anges i en betalningstjänst för parkering avvikit i större eller mindre mån från fordonets verkliga nummer, och en kontrollavgift/parkeringsanmärkning därför utfärdats är ett frekvent juridiskt problem i dessa sammanhang. Situationer som påminner om din egen har avgjorts i ett antal fall, bland annat RH 2016:42 och relativt nyligen av HD i mål Ö 2081-19.Utifrån vad domstolarna nämner i dessa fall kan rättsläget sammanfattas enligt följande. Å ena sidan gäller att parkeringssystemet ska vara rättssäkert för bilisten, men å andra sidan måste parkeringsövervakningen kunna ske någorlunda enkelt och effektivt. När parkeringen registreras i en parkeringsautomat eller mobil betaltjänst krävs det därför att registreringen görs på ett sätt så att betalningen i det elektroniska systemet utan svårighet kan kopplas till fordonet när parkeringsvakten kontrollerar det. Den som parkerar anses ha ett långtgående ansvar för att betalningen registreras rätt. Det är alltid denne som ansvarar för sina egna förbiseenden och misstag i samband med betalning och registrering av parkeringsavgift. Å andra sidan har domstolarna, exempelvis HD i ovannämnda fall, uttalat att hänsyn i begränsad och rimlig utsträckning kan behöva tas till vissa variationer när det gäller hur registreringsnummer anges. Man bör kunna räkna med att olika alternativ för angivandet av ett registreringsnummer kan förekomma. Om den enskilde kan anses ha gjort vad som objektivt sett rimligen kan krävas av denne för att betala på det sätt som anges på platsen får avgiftsskyldigheten anses fullgjord.I ditt fall kan man å ena sidan argumentera för att bindestrecket i slutet av registreringsnumret inte hindrar parkeringsvakten från att ändå kunna inse att det rör sig om ett misstag (t.ex. genom att denne ser registreringsskylten på bilen och kanske även nationalitetsbeteckning) och då lätt kunna kontrollera även det "rätta" registreringsnumret plus olika tänkbara ytterligare tecken i sin handterminal/mobil. Å andra sidan kan det hävdas att betalningen som du visserligen gjort inte är kopplad till ditt fordon och att du alltså inte betalat för just det fordonet. Det är svårare och mer tidsödande att kontrollera olika teckenkombinationer för att eventuellt hitta en betalning i ett elektroniskt system, jämfört med om det skulle ligga en fysisk pappersbiljett i eller på fordonet där man lätt kan jämföra de två registreringsnumren.I ditt fall anser jag det sammantaget som osannolikt att en eventuell överklagan av dig skulle vara framgångsrik. När kontroller av registreringsnummer görs finns det i princip bara anledning att räkna med att vissa mer "självklara" variationer av inmatningar kan kontrolleras av parkeringsvakten. I den ovannämnda fallet från HD undanröjdes parkeringsanmärkningen utifrån de mer extrema omständigheterna att bilisten angett ett bindestreck istället för mellanrum mellan tecknen (båda variationerna hade parkeringsvakten i fallet lätt kunnat kontrollera). Det är dock svårare att kontrollera betalningen i ett elektroniskt system (utifrån din beskrivning utgår jag från att du betalat elektroniskt) genom att behöva mata in en ytterligare bokstav, siffra eller ett tecken i slutet av registreringsnummer som råkat komma dit (t.ex. ett bindestreck) för att kunna dra någon slutsats huruvida betalning för fordonet har skett. Att pröva sig fram och behöva lägga till en eller flera tecken, siffror etc. i slutet av det nummer som står på fordonets registreringsskylt för att se om någon betalning dyker upp är helt enkelt alltför tidsödande.Hoppas du fått mer klarhet i detta ärende!Med vänlig hälsning,

Har parkeringsvakten tolkat skylten om krav på p-skiva och högsta tillåtna parkeringstid rätt?

2021-04-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej Lawline,Jag fick en parkeringsbot utfärdad 21-04-25 22:30 (Söndag) med hänvisning till Överträdelse av 1998:1276 3 kap 49 a § P-skiva visar kl 06:00/18:00 p tid 4 timmarDet är en P-skylt med tilläggsskylt under, en p-skiva till vänster och text till höger, 4 timmar 06-24.Ingen tid inom parantes eller röd tid inom parantes!Jag parkerade på söndag kväll och ställde in p-skiva för måndagens regler så som beskrivs i punkt 3 i 49 a §Om det nu bara var söndag fortfarande skulle jag ju inte ens behöva p-skiva heller! Eller tolkar jag det hela fel?Tack på förhand!
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom din hänvisning till författningstexten i trafikförordningen (TrF) i din redogörelse verkar det som att du fått en parkeringsanmärkning för att ha stått fel på allmän (kommunal) mark, och alltså inte en kontrollavgift för att du stått fel på privat mark. Jag utgår därför från de regler som gäller för parkering på allmän mark.Av TrF 3 kap. 49a § andra stycket punkt 3 gäller som du säger att parkeringsskivan ska ställas in och användas på ett visst sätt. Det gäller dock enbart om särskilda villkor för parkering och användning av p-skiva är anslagna på platsen.Av din beskrivning tolkar jag det aktuella vägmärket så att det högst upp på stolpen suttit en p-skylt med ett vitt "P" mot blå bakgrund, och att det därunder suttit ett tilläggsmärke om att ett krav på P-skiva gäller och att högsta tillåtna parkeringstid är 4 timmar mellan klockan 06-24. Utanför dessa tider är det fri parkering som gäller, och något krav på p-skiva gäller då inte heller. Det stämmer (såsom du tycks påpeka) att det bara är klockslag på vardagar som vita siffror tar sikte på. Det är bara under sådana dagar som klockslagen med krav om p-skiva och högsta tillåtna tid gäller. Är det vita siffror inom parentes är det tider som gäller under dagar före sön- och helgdagar. Är det röda siffror är det tider som gäller under sön- och helgdagar. Allt detta framgår av vägmärkesförordningen (VMF) 2 kap. 12 och 2 kap. 30 §, särskilt under beskrivningarna för vägmärke E19, T6, T17 och T18.Eftersom det verkar som att tidsangivelsen 06-24 bara angetts med vita siffror (utan parentes) i ditt fall gäller kravet på p-skiva och högsta tillåtna tid för uppställning bara måndag till fredag. Det tydliggörs av VMF 2 kap. 30 § vägmärke T17 och T18 där det står att om en tid för p-skiva respektive högsta tillåtna tid anges, gäller detta enligt de regler som gäller för hur tidsangivelser ska se ut enligt vägmärke T6.Precis som du misstänker har det under tiden ditt fordon stod uppställt under söndagen alltså inte funnits något krav vare sig på att du skulle ha använt p-skiva eller att fordonet bara ska ha fått stått parkerat i högst 4 timmar. Parkeringsanmärkningen är alltså utfärdad utan lagstöd och ska därför makuleras.Det bör påpekas att även om du har rätt att få saken ur världen i detta fall, måste du ändå betala beloppet enligt parkeringsanmärkningen. Det framgår av lagen om felparkeringsavgift 7 §. Det är Polismyndigheten som är ansvarig myndighet för ärenden om bestridande av parkeringsanmärkningar (dvs. "p-böter" som utfärdats på allmän mark). Bestrider gör du genom att besöka polisens hemsida eller bege dig till den polisstation närmast platsen där parkeringsanmärkningen utfärdades. Efter att polisen gjort sin utredning undanröjs anmärkningen, och du får då pengarna tillbaka.Lycka till i den fortsatta hanteringen av det här ärendet!

Får en bostadsrättsförening hota med "p-böter" om man inte flyttar sina bilar vid garagestädning?

2021-04-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej, Vi skall nu ha garagestädning och BRF hotar med böter om vi inte flyttar bilarna, är det lagligt? Det står inget om böter i kontraktet för parkering och det enda de har gjort är att sätta upp lite lappar i garage samt på dörrar.
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du tar hjälp av Lawline med din fråga!När det gäller parkeringsövervakning och utfärdande av kontrollavgift ("p-böter") vid felparkering på privat mark gäller lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det framgår av LKOP 1 § att en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får ta ut kontrollavgift vid felparkering där, under de förutsättningar som anges i LKOP.Markägaren kan även överlåta åt en utomstående entreprenör (t.ex. ett p-bolag) att sköta övervakningen. Det framgår av LKOP 2 § andra stycket där det anges att bestämmelserna i denna lag om markägare också gäller den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området.Eftersom din BRF bara satt upp lite lappar i huset kan denna dock inte göra något för att genomtvinga sin vilja eller börja utfärda kontrollavgifter för era fordon i garaget ännu. Det följer nämligen av LKOP 3 § att kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet/parkeringsvillkoren som markägaren vill bestämma tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. sedvanliga stolpar med skyltar i metall likt de som finns på allmänna gator osv.).Det framgår inte av din fråga vem som är markägare till fastigheten där din BRF är belägen. Det kan alltså vara bostadsrättsföreningen själv. Om marken dock t.ex. är upplåten med tomträtt kan det vara kommunen som är markägare (varvid BRF:en alltså kan kontakta kommunen för att be om hjälp). I vilket fall är det alltså fullt lagligt att börja bedriva parkeringsövervakning på ens privata mark, så länge de vissa närmare bestämmelser om skyltning, det praktiska övervakningsarbetet osv. i LKOP följs.I din fråga nämner du att någon i BRF:en "hotar" med böter om ni inte flyttar bilarna, och det kan därför finnas anledning att kort nämna något om den straffrättsliga aspekten av frågan. Av brottsbalken 4 kap. 4 § framgår att den som bl.a. genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något (t.ex. flytta en bil) kan dömas för olaga tvång. Att bedriva parkeringsövervakning är emellertid knappast något som faller inom begreppet "brottslig gärning". Att BRF:en, kanske på ett påstridigt eller otrevligt sätt, uppmanar boende att flytta sina bilar med risk för dessa annars kan få kontrollavgifter är alltså inte straffbart.Hoppas du fått mer klarhet i frågan!

Vem är betalningsskyldig för en kontrollavgift som utfärdats för ett fordon som senare samma dag bytt ägare?

2021-05-27 i Fordringar
FRÅGA |Jag köpte en husbil i Stockholm, 21 dagar senare dimper det ner en påminnelse på en parkeringsbot. Den fick förra ägaren 4 timmar innan den registrerades på mig. Den stod på ett privat bostadsområde och då behöver den tydligen inte skrivas in hos transportstyrelsen heller. Parkeringsbolaget går bara på dag och inte på tid men då undrar jag hur man som köpare ska kunna skydda sig? Tidigare ägare kan då haft fler böter man inte vetat om. Vad är mitt skydd som köpare? Vem äger boten?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du nämner att husbilen stått inom ett privat bostadsområde drar jag slutsatsen att den stått på privat mark dvs. inte allmän (kommunal) mark. Mitt svar kommer därför att baseras på vad som gäller för parkeringsfrågor på privat mark, där regelverket i väsentlig mån skiljer sig från stannande- och parkeringsfrågor på allmän mark.Vid utfärdande av kontrollavgifter (i folkmun "p-böter") på privat mark tillämpas lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det anges i LKOP 7 § att fordonets ägare (tillsammans med föraren) ansvarar för att kontrollavgiften betalas. Vem som avses med "fordonets ägare" specificeras i LKOP 7 § andra stycket. Där anges att fordonets ägare är den som vid tiden för parkeringen var antecknad som fordonets ägare i vägtrafikregistret eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet "vid tiden för överträdelsen".En situation som i allt väsentligt är mycket lik din egen har prövats i ett rättsfall, nämligen NJA 2015 s. 98. Där var omständigheterna sådana att en kontrollavgift utfärdats för ett fordon som senare samma dag bytt ägare, varvid kontrollavgiften åberopades gentemot den nye ägaren. HD slog i fallet fast att LKOP 7 § inte medger något undantag i situationer som i det fallet, dvs. där en kontrollavgift utfärdats men där äganderätten senare samma dag övergått till en ny person. Ansvaret för kontrollavgifter vid olovlig parkering övergår alltså just under den dag som ägarbytet sker, enligt registreringsanmälan. Ansvaret gäller alltså för en ny ägare som övertagit äganderätten till fordonet även om kontrollavgiften utfärdats bara timmar dessförinnan. Detta motiveras utifrån att markägaren alltid ska kunna kräva betalt från fordonets registrerade ägare eftersom parkeringssystemet ska kunna tillämpas på ett enkelt sätt.Det korta svaret är alltså att något särskilt köparskydd mot kontrollavgifter inte finns, utan är en "dold belastning" man som eventuell köpare av ett fordon bör försöka få reda på eller annars vara beredd att betala för. För att kompensera för detta finns det en möjlighet för dig att utnyttja din s.k. regressrätt. En sådan rätt kan förenklat sägas inträda i situationer där man betalat för en skuld som man delar med någon annan eller som egentligen i grund och botten är någon annans, och innebär att man kan rikta kravet vidare mot den som av någon anledning egentligen ska betala. Det innebär att du, efter att ha betalat kontrollavgiften till parkeringsbolaget, kan rikta ett betalningskrav mot den tidigare ägaren på motsvarande belopp. Detta framgår i klartext av den tidigare nämnda LKOP 7 § där det anges att även fordonets förare (dvs. den tidigare ägaren eller den som faktiskt parkerade fordonet) ansvarar för kontrollavgiften. Se även skuldebrevslagen 2 § andra stycket första meningen, där det allmängiltiga lagstödet för regressrätten anges mer tydligt, samt för parkeringsjuridikens del prop. 1983/84:104 s. 70). Efter att du betalat kontrollavgiften blir det alltså på sätt och vis du som "äger boten" (såsom du beskriver det).Hoppas mitt svar varit till hjälp för dig, och om du önskar ytterligare hjälp i det här ärendet är du välkommen att skriva till info@lawline.se så kan vi ta det vidare!Allt gott!

Vad gäller om jag betalat parkeringsavgift för en parkeringsplats men ändå senare blivit rapporterad för att ha ställt mig på en annan avgiftsplats?

2021-05-27 i Parkeringsböter
FRÅGA |Ang en kontrollavgift från Europark!Jag befann mig på Södermalm som har parkeringstaxa 3 åkte sen till Årsta och parkerade där resten av dagen. Jag betalade via min app EasyPark 144kr för hela dagen. Den angav alltså taxa 3. Klockan 18:22 (tiden går ut 19:00 därefter gratis parkering) får jag en bot på 900kr för att jag har betalt fel taxa. Ska vara taxa 4 i Årsta. Jag har alltså betalt högre parkeringsavgift än vad jag ska. Är det rimligt att jag ska få betala 900kr till dom straff att jag betalt mer för parkeringsplatsen? Observera att Gullmarsplan har taxa 3 så gränsen är nära och när jag fick boten var strax innan det blir gratis att stå!
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du anger inledningsvis att du fått en kontrollavgift från Europark, men de beskrivna omständigheterna talar snarare i mina ögon för att det rör sig om att du fått en parkeringsanmärkning. Alldeles oavsett kommer jag att redogöra för vad som gäller om det nu ändå faktiskt är så att du fått en kontrollavgift, respektive vad som gäller om du fått en parkeringsanmärkning. Anledningen till detta är att svaret på din fråga blir annorlunda i respektive fall.Om det är så att du fått en kontrollavgift – Kontrollavgiftssystemet tillämpas på platser som utgör privat mark som ägs av en enskild markägare, t.ex. privata parkeringshus, grusplaner, BRF-parkeringar, tomter och liknande. I sådana fall tillämpas lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP), och det är då de villkor för (eller eventuellt förbud mot) parkering som den enskilde markägaren beslutar om som gäller på platsen. Detta framgår av LKOP 1 §.Även om det alltså verkar som att du betalat Stockholm stads dvs. kommunens avgift (taxa 3) som gäller för att få stå på allmän kommunal gatumark är den avgiften alltså inte per automatik något som medför någon rätt att ställa sig på en privat markägares p-platser och liknande. Det krävs i så fall att markägaren i fråga genom sina parkeringsvillkor godkänt detta.Är det alltså så att du betalat taxa 3-avgiften och sedan tagit dig till en plats som i själva verket utgör tomtmark/privat mark, kan det i detta fall mycket väl vara så att uppställningen av fordonet ändå inte följt markägarens egna villkor och att en kontrollavgift därför utfärdats. Det kan t.ex. tänkas krävas att denne kräver att man betalar markägarens egen avgift. I brist på närmare information ser jag det därför som osannolikt att kontrollavgiften i ditt fall skulle kunna bestridas med någon framgång.Om det är så att du fått en parkeringsanmärkning – Om du kört från platsen på Södermalm, där taxa 3 gäller, till en annan plats (som dock fortfarande är gatumark dvs. allmän mark) blir svaret ett annat. På allmän mark tillämpas ett polisiärt parkeringssystem som är betydligt mer detaljstyrt jämfört med privat mark, eftersom parkeringsanmärkningar i grunden är en form av ingripanden från "ordningsmakten" mot enskilda.Den relevanta författning som gäller i detta fall är trafikförordningen (TrF), där det i 10 kap. 1 § första stycket anges att särskilda trafikregler får meddelas genom lokala trafikföreskrifter, bland annat för samtliga vägar inom ett visst område. Enligt samma bestämmelse framgår av andra stycket punkten 17 att sådana föreskrifter kan gälla tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering. Sådana lokala trafikföreskrifter för all kommunal gatumark inom Stockholms stad har också meddelats, och du kan ta del av dessa här. Det framgår under rubriken "4 § Villkor för parkering" att din parkeringsbiljett gäller på alla platser med samma eller lägre taxa, förutsatt naturligtvis att parkeringstiden inte gått ut.Är det så att du helt enkelt ställt dig på en ny plats som utgör allmän mark gäller alltså följande. Jag tolkar inte problemet i detta fall som att du skulle ha glömt att betala parkeringsavgiften för de resterande dryga 30 minuterna som avgiftsplikten gäller. Du har tydligen betalat den dyrare taxa 3-avgiften och ställt dig på en billigare taxa 4-plats, och eftersom du ju har rätt att använda dig även av en plats där lägre taxa gäller är parkeringsanmärkningen felaktigt utfärdad. Att anmärkningen är felaktig gäller naturligtvis förutsatt att du faktiskt blivit rapporterad för att inte ha betalat avgiften (dvs. att du inte brutit mot något annat villkor eller förbud för stannande eller parkering, t.ex. skyltat p-förbud eller att ha stått för nära en korsning, men då skulle beloppet du krävs på vara högre). I detta fall bedömer jag det alltså som att du helt klart har gällande rätt på din sida.Hur går du då till väga för att bestrida parkeringsanmärkningen? Till att börja med måste beloppet på 900 kr betalas trots att du tänkt bestrida den. Det framgår av lagen om felparkeringsavgift 7 §. Det är polisen som är ansvarig myndighet för bestridandeärenden, och för att gå vidare kan du lämna in en elektronisk ansökan här, eller vända dig till närmaste polisstation. Du kan i din motivering dra nytta av svaret jag nu gett dig. Efter att polisen gjort sin utredning och undanröjt parkeringsanmärkningen får du pengarna tillbaka.Hoppas du fått klarhet i frågan, och lycka till i fortsättningen!

Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?

2021-04-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag har betalat parkeringsavgift via Parkster men angett fel registreringsnummer och då fått en kontrollavgift (privat mark). Är parkeringsbolaget skyldig att betala tillbaka mig summan på parkeringsavgiften jag trots allt betalat?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller parkeringsövervakning på privat mark tillämpas lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det anges i LKOP 10 § att kontrollavgift inte får tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut avgiften. Visserligen skulle man kunna hävda att någon som skriver in fel registreringsnummer vid elektronisk betalning såsom via en mobilapp, men som ändå betalat, skulle kunna undgå en kontrollavgift på denna grund.I dagens läge gäller dock att när parkeringen registreras i en parkeringsautomat eller en mobil betaltjänst krävs det att registreringen görs på ett sådant sätt att betalningen i det elektroniska systemet utan svårighet kan kopplas till fordonet vid en efterföljande kontroll. Den som parkerar anses ha ett långtgående ansvar i detta avseende (det spelar heller ingen roll om orsaken till misstaget varit t.ex. stress eller trötthet), vilket Högsta domstolen uttalat relativt nyligen i ett rättsfall (NJA 2020 s. 742 "Den tyska registreringsskylten"). Rättsfallet handlar visserligen om parkering på allmän mark, men resonemanget i fallet är även tillämpligt på privat mark då all parkeringslagstiftning ska tillämpas så enhetligt som möjligt, se prop. 1983/84:104 s. 35. Se även det tidigare rättsfallet RH 2016:42.Det handlar helt enkelt om att parkeringsvakten lätt och relativt smidigt måste kunna kontrollera att uppställningen skett i enlighet med villkoren. Om fel registreringsnummer skrivits in i betaltjänsten och alltså bara kan kopplas till ett helt annat fordon är det i praktiken inte möjligt för en parkeringsvakt som kommer till platsen att veta att det i själva verket det är ens egen bil man betalat parkeringen för. På denna grund finns det alltså ingen möjlighet att få tillbaka vare sig kontrollavgiftsbeloppet eller parkeringsavgiften.Det finns därtill en avtalsrättslig princip som brukar kallas "condicito indebiti" och handlar om huruvida den som mottagit en misstagsbetalning kan ha en skyldighet att betala tillbaka beloppet eller inte. Det kan kort och förenklat sägas handla om att den som mottar betalningen gör det utan rättsgrund och då kan vara återbetalningsskyldig. I din situation är det dock så att det funnits en rättsgrund för att betala, nämligen det "avtal" som anses slutas (om att följa de parkeringsvillkor som gäller) när man ställer sig på en privat parkeringsplats. Du har alltså betalat för något du har varit skyldig att betala för (dvs. du har inte betalat "av misstag"), det är bara det att du betalat för fel fordon. Något som påverkar rätten till återbetalning är också om mottagaren (p-bolaget) mottagit betalningen i god tro och inrättat sig efter den dvs. kort sagt använder den i sin ekonomiska verksamhet, vilket lär vara troligt här. Betalningen till parkeringsbolaget är alltså i sig giltig och någon återbetalningsrätt av parkeringsavgiften föreligger inte i detta fall.Att få en återbetalning på grund av misstagsbetalning skulle även vara inkonsekvent med hänsyn till parkeringslagstiftningen ovan, genom att man i ett fall som detta skulle kunna få tillbaka parkeringsavgiften men inte kontrollavgiften.Sammanfattningsvis bedömer jag utsikterna att få tillbaka pengarna på rättslig väg som svår i det här fallet. Det hindrar dig dock självklart inte från att kontakta parkeringsbolaget, förklara situationen och visa upp ett kvitto på din betalning (om möjligt) för att visa att du faktiskt försökt göra rätt för dig. Möjligen kan de då tänkas makulera kontrollavgiften och betala tillbaka denna samt själva parkeringsavgiften.Jag hoppas du fått mer klarhet i detta ärende. Lycka till i fortsättningen!

Hur gör man som privat markägare för bedriva parkeringsövervakning?

2021-04-26 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej,Vi är en vägförening som tillsammans med markägare förvaltar en väg.Vi har problem med felparkerade bilar och vi önskar utfärda kontrollavgift.Varken Länsstyrelsen eller Polismyndigheten kan dock svara på om man behöver söka tillstånd och vart man i sådant fall gör detta, eller vilket belopp man kan sätta.Hur går vi vidare?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utfärda kontrollavgifter på privat mark får man söka ledning i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det anges i LKOP 1 § att det är markägaren som under de förutsättningar som anges i LKOP får ta ut en kontrollavgift om fordon parkeras inom ett upplåtet område för parkering i strid mot förbud eller villkor som markägaren beslutat om. Något krav på tillstånd gäller således inte, utan markägaren i ert fall kan fritt anslå de villkor/förbud ni vill ha och själv övervaka att dessa efterlevs och införskaffa utrustning såsom handdator, skrivare, rullar m.m. efter eget huvud.Det ni bör tänka på är dock att kontrollavgifter bara får tas ut om villkoren/förbuden tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. tavlor och stolpar i metall, likt de som gäller för parkering på allmänna vägar och platser). Markägaren måste enligt fast praxis utforma villkoren/förbuden så att de inte rimligen kan missförstås (se bl.a. rättsfallet RH 2016:23).Beloppsmässigt anges en begränsning i LKOP 4 §. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen om felparkeringsavgift. Av förordningen om felparkeringsavgift som bygger vidare på denna lag anges i 2a § att kommunen får fastställa beloppet till lägst 75 och högst 1300 kronor. Det är alltså även dessa minimi- och maximigränser som gäller enligt LKOP.Om felparkeringsavgiften i kommunen har fastställts till olika belopp för olika delar av kommunen eller för olika slags överträdelser får kontrollavgiften inte vara högre än det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägt rum, dvs. i det här fallet den del av kommunen där markägaren (och ni) förvaltar vägen. Detta följer också av LKOP 4 § andra stycket. I praktiken betyder detta att om kommunen t.ex. fastställt att felparkeringsavgiften för parkering på ett p-förbud är 500 kronor får ni ta ut detta belopp som högst om ni också väljer att sätta upp ett p-förbud. Om kommunen t.ex. bestämt att avgiften är 300 kronor för att parkera utan att betala p-avgift/visa p-skiva eller liknande får markägaren ta ut maximalt detta belopp om ni anslår motsvarande villkor på er privata mark. Hör av er till er kommun för information om detta, eller besök kommunens hemsida där information om parkeringsövervakningen med beloppsgränser m.m. brukar finnas angiven.Som sagt kan markägaren välja att övervaka marken helt själv. Ni kan dock överlåta rätten att övervaka platsen till en utomstående entreprenör (vilket ofta sker på privat mark). Det följer av LKOP 2 § andra stycket där det anges att bestämmelserna i LKOP om markägare också gäller den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området.Enligt LKOP 12 § gäller vidare att markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som avses i LKOP ska ha lämplig utbildning för ändamålet. I praktiken innebär dock detta inte något krav på någon formell, särskilt föreskriven utbildning (även om anlitande av ett utbildnings- eller bevakningsföretag för en snabbkurs i parkeringsövervakning starkt rekommenderas), utan det kan räcka med en kort handledning av den som är tänkt att arbeta som "parkeringsvakt" på privat mark.Ni bör tänka på att befogenheten enligt LKOP alltså bara gäller inom det privatägda område där er väg är belägen. Utanför detta område kan det röra sig om kommunens mark dvs. allmän mark, och där har enbart poliser och kommunalt förordnade parkeringsvakter med särskild utbildning rätt att arbeta och utfärda s.k. parkeringsanmärkningar enligt lagen om felparkeringsavgift 5 §.Hoppas dessa råd varit till hjälp för era planer på parkeringsövervakning!