Kan jag bli rapporterad för felparkering flera gånger under samma dag?

2021-03-14 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag fick 2 p-böter på samma plats med en timmes mellanrum. Jag fick första vid kl 10, tog den med mig för att betala. Kunde ej flytta bilen då jag inte hade bilnycklarna. Kom tillbaka runt 11.30 och hade fått en ny. Är det ok?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan sägas att två olika regelsystem gäller för sanktioner vid felparkering. Det ena gäller vid felparkering på allmän mark (kommunens) och när det gäller den här frågan blir då lagen (1976:206) om felparkeringsavgift (FelPL) tillämplig. Det andra regelsystemet gäller vid olovlig parkering på privat mark och då gäller lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP).Det framgår inte om du fått en parkeringsanmärkning enligt FelPL för att ha felparkerat på allmän mark, eller om du istället fått en kontrollavgift enligt LKOP för att olovligen ha parkerat på privat mark/tomtmark. Det som gäller för besvarandet av din fråga är visserligen detsamma enligt de båda regelsystemen, men skillnaden är viktig när det gäller hur du ska gå till väga för att överklaga (mer om det nedan).Både FelPL 5 § tredje stycket och LKOP 5 § första stycket samt 8 § anger att viss tid måste förflyta innan en ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift får meddelas på nytt. Detta för att en bilist måste kunna ha en sportslig chans att flytta sitt fordon efter att redan ha fått sitt fordon rapporterat för felparkering. Har du inte flyttat bilen alls (som du inte verkar ha gjort i detta fall) innebär det att någon ny parkering inte påbörjats. Någon ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift får då inte utfärdats innan tiden som anges i bestämmelsen i FelPL/LKOP förflutit (detta följer av bl.a. rättsfallen NJA 1973 s. 714 och RH 2018:38).Det anges i båda dessa bestämmelser att en ny parkeringsanmärkning/kontrollavgift får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning/kontrollavgift meddelats till dess att en ny får meddelas. I korthet ska du alltså inte behöva bli rapporterad två gånger på samma dag för samma överträdelse, och dessutom måste det ha gått sex timmar mellan tillfällena.Vad innebär detta för dig? Eftersom du tog med dig den första parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften är det troligt att parkeringsvakten inte förstått att du redan blivit rapporterad för uppställningen. Det innebär dock inte att denne haft laglig rätt att rapportera dig ändå. Eftersom det verkar som att du fått två parkeringsanmärkningar/kontrollavgifter på samma dag med drygt en och en halv timmes mellanrum ska den sista av dessa alltså makuleras/avskrivas.Är det så att du fått en parkeringsanmärkning (allmän/kommunal mark) behöver du bestrida denna och betala beloppet även om du egentligen i det här fallet inte skulle behöva betala för den sist utfärdade parkeringsanmärkningen. Det följer av FelPL 7 §. Bestrider gör du genom att ta dig till den polisstation som ligger närmast platsen där parkeringsanmärkningen utfärdades, eller via polisens hemsida. Efter att polisen gjort sin utredning undanröjs anmärkningen och du får pengarna tillbaka.Är det så att du istället fått en kontrollavgift (privat mark) behöver du inte betala beloppet i förväg, utan det är upp till parkeringsbolaget/markövervakaren att driva in det. Det kan du dock så klart slippa genom att kontakta kundtjänsten hos den övervakare som finns angiven på kontrollavgiften och förklara vad som skett, med hänvisning till rättsläget jag angivit ovan. Några indrivningsåtgärder får dessutom enligt inkassolagen (1974:182, särskilt 8 §) inte vidtas under utredningen, särskilt eftersom den sist utfärdade kontrollavgiften i det här fallet uppenbarligen utfärdats i strid mot LKOP.Titta på den "gula lappen" huruvida du fått en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift och agera enligt ovan.Lycka till med överklagandet, och hoppas att dessa råd från en jurist (tillika parkeringsvakt och instruktör i yrket) varit behjälpliga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid köp och innehav av en kniv av typen karambit?

2021-03-14 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om det finns någon åldersgräns för köp och innehav av knivtypen karambit?
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilka närmare specifikationer karambit-kniven som du kanske har i åtanke har, så jag ger dig ett mer allmänt hållet svar delvis präglat utifrån hur sådana knivar typiskt sett har för egenskaper. Din fråga handlar bara om själva åldersgränsen för köp och innehav, men den öppnar i sig upp för fler överväganden som jag också går igenom här nedan.För det första gäller följande. Av lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) 1 § tredje stycket framgår att en åldersgräns gäller för vissa slags knivar. Det anges att stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (dvs. springstiletter eller springknivar) inte får innehas av personer under 21 år. Vissa knivar av typen karambit är tillverkade så att bladet kan skjutas in i skaftet, och träffas alltså av förbudet.Därtill gäller enligt knivlagens 2 § att knogjärn, kaststjärnor eller "andra sådana föremål" som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa (vilket ju knivar av denna typ regelmässigt är) samt springstiletter eller springknivar (såsom en karambit enligt vad jag skrev ovan) inte får överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas.Är det så att den karambit du funderar på att skaffa är en sådan med ett blad som är "fast" i skaftet gäller följande för din egen del. Enligt knivlagen 1 § första stycket gäller att bl.a. knivar inte får innehas på allmän plats, inom grundskole- eller gymnasieskoleområde, eller i fordon på allmän plats. En karambit är i allmänhet alltså förbjuden på dessa typer av platser som kan betecknas som allmänna dvs. områden och platser dit allmänheten har tillträde.En kniv av typen karambit har i princip som huvudsakliga (om inte enda) användningsområde att fungera som närstridsvapen. Innehav av knivar kan ibland ses som godtagbart eller nödvändigt enligt knivlagen (se särskilt 1 § andra stycket) såsom om man använder kniv på jobbet, men jag har själv svårt att se att en karambit någonsin skulle ses som ett naturligt inslag i gatubilden, som del i ens arbetsutrustning eller liknande. Knivlagens syfte har från början varit just att minska förekomsten av knivar och andra farliga föremål, mot bakgrund av våldsbrottsligheten i samhället.Bryter man mot de ovannämnda förbuden kan man enligt knivlagen 4 § dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för brott mot knivlagen. I "ringa fall" döms visserligen inte till ansvar, men det bör tilläggas att det i lagens förarbeten (prop. 1987/88:98 s. 18) uttalats att innehav av gatustridsvapen (såsom en karambit, min egen anmärkning) bara i undantagsfall lär kunna anses som ringa.Vad innebär detta för dig? Jag är medveten om att knivar av denna typ säljs och går att få tag på utan att försäljaren tar hänsyn till köparens ålder, t.ex. över Internet. En karambit i allmänhet kan du visserligen ha liggandes hemma eller på andra platser som inte är allmänna, om du är minst 21 år. Om du dock köper och bär med dig en sådan ut "på gatan" är alltså risken mycket stor att detta betraktas som ett brott om du t.ex. skulle bli avlägsnad från en plats, omhändertagen, eller gripen och visiterad i samband med något av detta av exempelvis en polis eller ordningsvakt. Är du under 21 år är det därtill brottsligt att inneha en karambit (av typen utfällbart blad) alldeles oavsett om du har den på allmän plats eller inte, alltså även hemma. Köp och innehav av en karambit är alltså kort sagt i största allmänhet inget jag själv skulle rekommendera, såvida du inte har åldern inne och endast t.ex. tänkt ha den hemma som samlarobjekt.Jag hoppas att detta svar har varit till hjälp för dig!Med vänlig hälsning,