Förlust av svenskt medborgarskap

2021-12-28 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min dotter har dubbelt medborgarskap, svenskt och Filippinskt. Vi bor på Filippinerna och har fått besked om att vid 18 års ålder måste hon söka om förlängt svenskt medborgarskap. Min fråga är : Vad är kraven på att få förlängt medborgarskap?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som krävs för att en person bosatt utanför Sverige ska beviljas förlängt svenskt medborgarskapDin fråga regleras i lagen om svenskt medborgarskap (MedbL)Svenskt medborgarskap kan preskriberas vid 22 års ålder om det saknas tillräcklig anknytning till SverigeEn svensk medborgare kan få sitt svenska medborgarskap preskriberat vid 22 års ålder. Vad som menas med att medborgarskapet preskriberas är att personen automatiskt förlorar sitt svenska medborgarskap. Förutsättningar för att en svensk medborgare ska förlora sitt svenska medborgarskap är att personen är född utomlands, aldrig haft hemvist i Sverige och att han eller hon inte har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet (14 § första stycket MedbL). En ansökan kan göras innan 22 års ålder om att få behålla sitt svenska medborgarskap. Under förutsättning att ansökan beviljas förloras inte det svenska medborgarskapet (14 § andra stycket MedbL). En person som inte är medborgare i något annat land än Sverige kan inte förlora sitt svenska medborgarskap (14 § fjärde stycket MedbL). Det är migrationsverket som tar emot och behandlar ansökningar om förlängt medborgarskap (22 § MedbL).I motiven till MedbL anger den svenska regeringen syftet med bestämmelsen om preskription av svenskt medborgarskap. Syftet är att "förhindra att barn till utlandssvenskar får behålla sitt svenska medborgarskap i flera generationer trots att samhörigheten med Sverige gått förlorad. Ett svenskt medborgarskap bör grunda sig på någon form av anknytning till Sverige som inte ligger alltför långt tillbaka i tiden" (Prop 1999/2000:147 s 55f.). Avslutningsvis innebär detta att det är möjligt att din dotter förlorar sitt svenska medborgarskap, eftersom hon också har ett filippinskt medborgarskap. Tyvärr kan jag inte ge något exakt svar på vad som krävs för att din dotter ska beviljas förlängt svenskt medborgarskap. Det är migrationsverket som gör den bedömningen. Det jag kan säga är att om din dotter är född på Filippinerna och har bott där under hela sitt liv måste hon kunna bevisa att hon varit i Sverige under förhållanden som tyder på att hon har en samhörighet med Sverige. Min bedömning är att omständigheter som skulle kunna tyda på en stark nog anknytning till Sverige är regelbundna besök i landet och kontakt med exempelvis svenska släktingar som är bosatta i Sverige.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Köp av fastighet och övertagande av lån

2021-12-27 i Fastighet
FRÅGA |Vill köpa min mormors sommarstuga. Kan jag köpa det för ett lågt pris och få lånen på huset skrivna på mig?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan köpa din mormors sommarstuga till ett lågt pris och överta lånen som finns på sommarstugan. Jag utgår i mitt svar från att din mormor äger fastigheten som stugan står på.Din fråga regleras i jordabalkenFör köp av en fastighet krävs ett skriftligt avtal som båda parter undertecknarEn fastighet är mark (1 kap. 1 § JB). Vid en husaffär köper man i regel fastigheten som huset står på. Huset ingår i regel vid ett sådant fastighetsköp. Vid köp av fastighet gäller att köpeavtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara giltigt (4 kap. 1 § JB). Säljaren får fritt välja vilket pris en fastighet ska säljas. Långivaren ska godkänna övertagande av lånDet saknas lagregler som ger en köpare av en fastighet rätten att överta lån på fastigheten. Lånevillkoren för en låntagare är utformade efter dennes personliga ekonomiska förutsättningar. På grund av detta kan det inte garanteras att vem som helst kan överta ett helt lån utan vidare. Det är upp till långivaren, t.ex. banken, att avgöra om en person kan ta över ett lån. För detta krävs en ny utvärdering av personens ekonomiska förutsättningar. Ett övertagande av lån ses som betalning.Vad innebär detta för digDet är upp till din mormor att själv bestämma vad hon säljer sin sommarstuga för. Det är alltså möjligt att du kan köpa stugan för ett lågt pris om du och din mormor är överens om det. Det är vanligt att en köpare av en fastighet också övertar eventuella lån på fastigheten. En förutsättning för detta är dock att långivaren ger sitt samtycke till att så sker. Övertagande av lån ses som betalning av fastigheten. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Kan ett bodelningsavtal rivas?

2021-12-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Kan riva upp bodelningsavtal?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det går att riva upp ett ingånget bodelningsavtal. Det framgår inte om parterna i avtalet är makar eller sambos. I mitt svar kommer jag därför att ta upp relevanta lagbestämmelser både för makar respektive sambos.Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL) och äktenskapsbalken (ÄB) respektive sambolagen (SamboL)Båda parter måste vara överens för att ett upprättat bodelningsavtal ska kunna ogiltigförklarasEtt bodelningsavtal är en skriftlig handling som båda makar eller sambos måste skriva under (9 kap. 5 § ÄktB respektive 9 § SamboL). Eftersom en bodelningshandling är ett avtal gäller en princip som kallas pacta sunt servanda, vilken betyder att avtal ska hållas. Ett bodelningsavtal som har undertecknats av båda parter är alltså bindande så länge inte båda parter är eniga om att bodelningsavtalet ska ogiltigförklaras. Ett avtal kan under vissa förhållanden göras ogiltigt med hjälp av avtalslagenDet finns vissa möjligheter att ogiltigförklara ett avtal. Ett exempel på när ett avtal kan ogiltigförklaras är om svek har förekommit vid avtalets ingående (30 § AvtL). Paragrafen syftar på när ett avtal har ingåtts till följd av att en avtalspart avsiktligt har lämnat oriktiga uppgifter. Det är också möjligt att göra specifika villkor i ett avtal utan verkan (36 § AvtL). Paragrafen kan bli aktuell om specifika villkor i avtalet är att anse som oskäliga.Vad innebär detta för digEtt bodelningsavtal som undertecknats av båda makar eller sambos är giltigt så länge båda parter inte är överens om att ogiltigförklara bodelningsavtalet. Det kan bli svårt att få ett bodelningsavtal upprivet om anledningen till att du vill riva upp avtalet är för att du inte längre håller med om det som överenskommits i avtalet. Det enda sättet att riva upp bodelningsavtalet är i så fall om båda parter är överens om det.Om det är så att du anser att bodelningsavtalet inte har tillkommit på rätt sätt finns vissa möjligheter att ogiltigförklara ett avtal. Det är omöjligt för mig att svara på om bodelningsavtalet i fråga skulle kunna förklaras som ogiltigt, eftersom jag saknar kännedom om omständigheterna vid avtalets ingång. I mitt svar har jag bara givit exempel på bestämmelser som kan användas för att ogiltigförklara ett avtal. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Ordningsvakters tystnadsplikt

2021-11-28 i Tystnadsplikt
FRÅGA |Har en ordningsvakt som jobbar på tingsrätten tystnadsplikt vad gäller åtalade han/hon träffar?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om en ordningsvakt har tystnadsplikt vad gäller åtalade som han eller hon träffar under ett arbetspass på tingsrättenDin fråga regleras i lagen om ordningsvakter (LOV) och brottsbalken (BrB)Ordningsvakter har tystnadspliktEn ordningsvakt har tystnadsplikt avseende sådant han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta om lagföring av brott, enskildas personliga förhållanden eller förhållanden som har betydelse för rikets säkerhet (11 § LOV). En ordningsvakt kan göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikt om en han eller hon obehörigen röjer en uppgift för vilken tystnadsplikt gäller (20 kap. 3 § BrB). Vad innebär detta för digEn ordningsvakt har tystnadsplikt vad gäller sådant som han eller hon under ett arbetspass på tingsrätten får veta om åtalade som han eller hon träffar. Om en ordningsvakt bryter mot tystnadsplikten kan han eller hon dömas till brott mot tystnadsplikt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av hyresavtal på grund av obetald hyra

2021-12-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Vad gäller om man har en inneboende som uteblivit ett flertal hyror.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du som hyresvärd kan göra om en hyresgäst har uteblivit med flera hyror.Din fråga regleras i jordabalken (JB)När en hyresgäst ligger efter med hyran kan hyresavtalet sägas uppOm en hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen är hyresrätten förverkad. När en hyresrätt är förverkad har hyresvärden rätt att säga upp avtalet så att det upphör i förtid (12 kap. 42 § första punkten JB). Om ett hyresavtal sägs upp för att hyresrätten är förverkad upphör avtalet att gälla omgående. Hyresvärden kan ansöka om vräkning av hyresgästen på grunden att hyran är obetald. Förfallodagen för hyran regleras i hyresavtalet. Om så inte är fallet är förfallodagen enligt lag den sista vardagen varje kalendermånad (12 kap. 20 § första stycket JB). Om hyresgästen rättar sig kan denne få bo kvar i bostadenOm en hyresgäst rättar sig genom att betala hyran innan hyresvärden har sagt upp avtalet så kan hyresgästen inte skiljas från bostaden på grunden att hyran är obetald (12 kap. 43 § första stycket JB).Om hyresvärden redan har sagt upp avtalet kan hyresgästen återvinna hyresrätten. När hyresvärden säger upp hyresavtalet ska hyresgästen underrättas om att hyresrätten kan återvinnas om den obetalda hyran som förfallit betalas inom tre veckor från och med underrättelsen (12 kap. 44 § första stycket JB)Vad innebär detta för digDu som hyresvärd kan säga upp hyresavtalet och även ansöka om vräkning av hyresgästen på grunden att hyresgästen har obetalda hyror.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Laga förfall för vittne

2021-12-17 i Vittna
FRÅGA |Jag fick en kallelse där jag skulle vittna en brött.Jag har varit sjukskriven för 3 månader och är utomlands för läkare besök. Skickade läkareintyget ( från Sverige) till domstolen men de förtforande vill ha mig och kan inte ändra datumet. Är det rätt?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som kan hända om du som är kallad att vittna måste dyka upp till rättegången.Din fråga regleras i rättegångsbalken (RB)Det kan finnas giltig anledning att inte närvara vid rättegångI Sverige finns en allmän vittnesplikt. Vittnesplikten innebär att du är skyldig att vittna i domstol om du blir kallad (36 kap. 1§ RB). En giltig anledning att inte infinna sig i rätten kallas för laga förfall. Om det är sannolikt att en person som kallats till rätten på grund av laga förfall inte kan närvara vid rättegång ska det inte leda till påföljd eller på annat sätt ligga parten till last i rättegången (32 kap. 6 § RB).Med laga förfall avses att parten på grund av en giltig ursäkt hindrats från att närvara eller fullgöra sina skyldigheter vid en rättegång. Exempel på giltiga ursäkter är sjukdom eller avbrott i allmänna samfärdseln (32 kap. 8 § RB). I allmänhet är det den som påstår sig ha haft laga förfall som måste bevisa att så har varit fallet. Om laga förfall förelegat kan rättegången skjutas fram.Skulle vittne utebli från rättegång som denne blivit kallad till kan rätten besluta att vittnet ska hämtas till rättegången av polis. Rätten kan också besluta om att vittnet kallas till en ny rättegång och att vittnet riskerar vite om denne inte kommer till rättegången (36 kap. 20§ RB).Vad innebär detta för digDet är upp till rätten att avgöra om laga förfall föreligger och i allmänhet är det den som har påstått laga förfall som måste kunna bevisa för rätten att så är fallet. Om ett vittne inte närvarar vid rättegång utan giltig ursäkt så kan det tänkas att rätten ser till att vittnet ska betala vite eller se till att vittnet hämtas till rätten. Sjukdom är ett exempel på en ursäkt som skulle kunna vara giltig som laga förfall. Jag kan inte svara på om din sjukdom kan innebära laga förfall, det avgör rätten. Det jag kan säga är att den som påstår laga förfall har bevisbördan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid skada på gymmet

2021-11-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Min fråga lyder såhär: Jag tränade på gymet och skulle bära ner en vikt på 25 kg ifrån en stång som sitter fast i väggen. Medans jag ska ta av vikten så åker stång fästet ur väggen (vilket den inte ska för den ska sitta fast) och allt åker rakt ner på foten. Blev akuten, fick sy tårna samt så fick jag en fraktur. Nu undrar jag ifall jag kan stämma gymet på denna händelse då jag själv inte har orsakat den utan fästet var tydligen inte satt ordentligt som den skulle. Mvh
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan stämma ett gym efter att ha råkat ut för en skada till följd av att en stång bärandes vikter inte varit ordentligt fäst i väggen, vilket resulterat i att stången och en vikt trillat ner på din fot. Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL)Skadestånd kan bli aktuellt vid personskadaFör att vara berättigad skadestånd måste det självklart föreligga en skada. En typ av skada som kan föranleda skadestånd är en så kallad personskada. En personskada kan vara både fysisk och psykisk. Den som med uppsåt eller genom vårdslöshet vållar personskada kan bli ersättningsskyldig till den skadelidande (2 kap. 1 § SkL). Utgångspunkten är att passivitet inte grundar skadeståndsansvar, utan i regel krävs att en aktiv handling har utförts av skadevållaren. I undantagsfall kan emellertid passivitet innebära att skadeståndsplikt inträder. Så är fallet om det finns en plikt att handla. Om det går att bevisa att skadevållaren uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet agerat passivt, när det finns en plikt att agera, kan skadestånd bli aktuellt (2 kap. 1 § SkL). Ersättning kan utgå för kostnader som den skadelidande fått till följd av personskadaSkadestånd utbetalas för att ersätta den skadelidande för kostnader som denne ådragit sig till följd av skadan. Vid personskador kan ersättning utgå för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt för fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur alternativt av bestående art (5 kap. 1 § SkL).Vad innebär detta för digDet framgår att du har fått lida en personskada som orsakats på ett gym. Eftersom det är din fot som har blivit skadad är det fråga om en fysisk personskada. Det framgår inte om skadan har orsakat några kostnader för dig, men du skriver att du fått en fraktur i foten samt att du har behövt sy dina tår. Mot denna bakgrund kan det antas att du har sjukvårdskostnader som skulle kunna ersättas med hjälp av skadestånd. Dessutom är det möjligt att du skulle kunna få ersättning för fysiskt eller psykiskt lidande till följd av skadan. Gymmet har inte utfört någon aktiv handling som orsakat din fotskada. Frågan är i stället om gymmet orsakat din skada genom att vara passiva när det funnits en plikt att agera. Min bedömning är att det åligger en plikt för gym att säkerställa att maskiner och utrustning installeras korrekt och att allt är säkert att använda. I ditt fall skulle det kunna vara så att det aktuella gymmet har misskött sina plikter, genom att inte säkerställa att stången var ordentligt monterad på väggen. Om gymmet kan anses ha agerat vårdslöst är det möjligt för dig att genom en stämning av gymmet få ersättning för dina skador. Min rekommendation till dig är att se över vilka olika alternativ du har innan du stämmer gymmet, även om det finns en möjlighet att du kan berättigas skadestånd genom stämning. Det är omöjligt för mig att svara på vad utfallet i en eventuell rättegång blir och en rättsprocess innebär också en ekonomisk risk. Något att ha i åtanke är att du i en rättsprocess har bevisbördan för att visa att gymmet agerat vårdslöst. Om du tar kontakt med gymmet kan det tänkas att de är beredda att frivilligt ersätta dig. Du kan också undersöka om du kan få ersättning genom ditt försäkringsbolag alternativt genom gymmet om de har någon försäkring som täcker skador hos gymmets medlemmar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri

2021-11-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Jag har fått hem en slutförd förundersökning där det framgår att det är brott mot narkotikastrafflagen innehav samt bruk, rattfylleri. Jag har aldrig tidigare blivit dömd för någon brott. Borde straffet vara böter eller kan det vara fängelse. Vad är högst troligt i detta fall.?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad du som tidigare ostraffad kan förväntas få för straff för bruk och innehav av narkotika samt rattfylleri.Din fråga regleras i brottsbalken (BrB), narkotikastrafflagen och trafikbrottslagenVarje enskilt brott har en straffskala som beskriver vilken typ av påföljd som kan bli aktuell och hur långt ett straff får varaStraffet för ett brott ska bestämmas med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). Straffvärdet ska bestämmas inom gränserna för brottets straffskala. Vilken straffskala ett brott har anges i varje enskild straffbestämmelse, och beror av hur allvarlig den aktuella brottstypen är i jämförelse med andra brottstyper. Straffskalan för bruk av narkotika är fängelse i lägst 14 dagar till högst 3 år (1 § 6 p. narkotikastrafflagen)Straffskalan för innehav av narkotika är fängelse i lägst 14 dagar till högst 3 år (1 § 6 p. narkotikastrafflagen)Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst 6 månader (4 § trafikbrottslagen)Den som döms för flera brott samtidigt ådöms i regel en gemensam påföljdHuvudregeln är att en gemensam påföljd utdöms för alla brott om en gärningsman döms för flera brott samtidigt (30 kap. 3 § BrB). I svensk rätt gäller den så kallade asperationsprincipen, som används för att uträkna gärningsmannens straff vid flerfaldig brottslighet. Rätten ska först bedöma straffvärdet för varje enskilt brott som gärningsmannen döms för. Det högsta straffvärdet får fullt genomslag. För det näst grövsta brottet utdöms halva straffvärdet, för det tredje grövsta utdöms en fjärdedel av straffvärdet och så vidare. Med andra ord åtnjuter gärningsmannen en straffrabatt i ökande grad för varje individuellt brott. Rätten får utdöma fängelse som gemensamt straff vid samlad brottslighet, om fängelse kan följa på något av brotten (26 kap. 2 § första stycket BrB). Straffet får inte vara lägre än det högsta minimistraffet som är aktuellt, och straffet får inte vara högre än fängelse i 14 år (26 kap. 2 § andra stycket BrB).Fängelse ses generellt sett som en olämplig påföljdI svensk rätt finns en uppfattning att fängelse generellt sett är en olämplig påföljd. Domstolen ska i sin bedömning av om fängelse är en lämplig påföljd beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Omständigheter som beaktas är brottets bedömda straffvärde, den tilltalades eventuella tidigare brottslighet och vilken typ av brott som den tilltalade nu står åtalad för (30 kap. 4 § BrB). Huvudregeln är att straffvärdet ska vara minst ett år för att fängelse ska anses vara lämpligt.Vad innebär detta för digJag kan tyvärr inte fastställa vad straffet blir för dig om du döms för brotten du står åtalad för. Straffet kan bara beslutas av en domstol. Det jag kan säga är att fängelse normalt ses som en olämplig påföljd i svensk rätt. Det faktum att du är tidigare ostraffad är en omständighet som beaktas vid bedömningen av vilken påföljd som är lämplig i ditt fall. Det är möjligt att skyddstillsyn eller villkorlig dom bedöms vara lämpligare påföljdsalternativ.Det jag kan säga är att du inte bara kommer att få böter. För brotten bruk av narkotika och innehav av narkotika är det lägsta straffet i straffskalan fängelse i 14 dagar. Det är dock möjligt, till och med troligt, att du i stället för fängelse får skyddstillsyn eller villkorlig dom. Du kan också förvänta dig att få ett gemensamt straff för alla tre brott i stället för tre straff. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,