Har transportstyrelsen rätt att begära prover för beviljat körkortstillstånd?

2021-09-14 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag blev av med mitt körkort i juni 2016, eller rättare sagt dömd då!Nu har jag ansökt om körkorts tillstånd för att ta om det, det har nu gått 5 år,Jag har fått brev från transportstyrelsen att jag ska lämna prover i 6 mån.Har dom gjort fel?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om transportstyrelsen har rätt att begära prover för att utfärda körkortstillstånd. Svaret hittar vi i körkortslagen (KörkL). För att få körkortstillståndDet är transportstyrelsen som prövar frågor om körkortstillstånd (7 kap. 2 § 6 punkten KörkL). Ett körkortstillstånd får endast utfärdas till den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses vara en lämplig förare av ett körkortspliktigt fordon (3 kap. 2 § KörkL). Den som söker ett körkortstillstånd är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att säkerställa att man är en lämplig förare (3 kap. 3 § KörkL). Eftersom att transportstyrelsen prövar frågor om körkortstillstånd har de rätt att kräva att du lämnar de prover som behövs för att göra en bedömning huruvida du är en lämplig förare. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Hur hanteras bodelning när ett samboförhållande upphör?

2021-08-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo köpte hus för 12 år sedan och är nu inne i en desperation. När vi köpte huset köpte han huset kontant och sedan tog vi ett gemensamt lån på 250000kr för att jag skulle stå som ägare på 10% av huset. Hur gör jag/vi nu när vi ska separera?Anlita någon för hjälp?Vi har skrivit ett samboavtal gällande saker i hemmet men inte om huset för sig själv. Det som vi äger innan vi flyttade ihop ska vi inte dela på utan bara det som vi köpt ihop.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur en bodelning ska hanteras och om du har rätt till huset. Svaret hittar vi i sambolagen (SamboL). Samboförhållandets upphörandeNär ett samboförhållande upphör (av andra skäl än att samborna gifter sig) skall sambornas samboegendom fördelas mellan dem genom bodelning om någon av samborna begär detta. Bodelningen ska då göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då samboförhållandet upphörde och begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter (8 § SamboL).SamboegendomDet som ingår i samboegendomen är sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att det förvärvats för gemensamt bruk. Angående bohaget som ni förvärvat för gemensam användning har ni skrivit ett samboavtal om enligt 9 § SamboL. Ni har däremot inte avtalat om huset och eftersom att ni köpte det gemensamt ska det anses vara förvärvat för gemensamt bruk. Bostaden är därför samboegendom och ska ingå i bodelningen. BodelningVid bodelning ska sambornas andelar i boet först beräknas (12 § SamboL). Vid beräkningen ska varje sambo från vad denna äger av egendomen avräkna så mycket att det täcker sambons skulder vid samboförhållandets upphörande (13 § SamboL). Efter att varje sambo avräknat så mycket från sin del av egendomen att skulderna täcks ska sambornas egendom som ska ingå i bodelningen slås ihop och delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Samboegendomen ska sedan fördelas mellan samborna på lotter (16 § 1 stycket SamboL) och den sambo som har störst behov av bostaden ska få den på sin lott mot avräkning förutsatt att det är skäligt (16 § 2 stycket SamboL). Om samborna inte kommer överens kan de ansöka om att domstol ska bestämma vem som har bäst rätt att få bostaden på sin lott och vem som ska få bo där tills tvisten är avgjord (27-28 §§ SamboL). Samborna har dessutom rätt att istället för att lämna egendom till den andra lämna motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL). Eftersom att ni har ett gemensamt lån får ni avräkna era delar av detta från samboegendomen innan era delar slås ihop och delas lika mellan er. Den av er som bäst behöver bostaden får den och kan välja att betala motsvarande belopp i pengar till den andra. SammanfattningVid upphörandet av ett samboförhållande ska bodelning göras om någon av samborna begär detta inom ett år. Det som ska ingå är samboegendomen som i ert fall är bostaden. Ni får göra avräkning i era delar av egendomen för skulder och det som återstår av era delar ska sedan slås ihop och delas lika mellan er. Den som bäst behöver bostaden ska få den på sin lott och då kompensera den andra sambon med motsvarande belopp i pengar. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Kan man få uppskov med reavinstskatten när man säljer en bostadsrätt och flyttar till ett fritidshus?

2021-08-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |2007 köpte jag en bostadsrätt, 2010 köpte jag ett fritidshus, 2021 1 mars flyttade jag till fritidshuset, 2021 25 augusti sålde jag bostadsrätten. Kan jag få ett uppskov av vinstskatt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du vill veta om du kan få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt. Svaret hittar vi i inkomstskattelagen (IL).Förutsättningar för avdrag för uppskovsbeloppFör att du ska få uppskov på reavinstskatten ska följande kriterier vara uppfyllda enligt 47:2 IL.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostad (alltså på grund av försäljning av ursprungsbostad).Du har förvärvat eller tänka förvärva en ersättningsbostad.Du har bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden.Huruvida kriterierna är uppfyllda kommer jag redogöra för nedan.Du tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar ursprungsbostadDu har sålt bostadsrätten och detta ska tas upp som en kapitalvinst (41:1-2 IL). Med ursprungsbostad avses den skattskyldiges permanentbostad som är den bostad där den skattskyldige varit bosatt i minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren (47:3 IL). Eftersom att inget annat framgår utgår jag från att bostadsrätten är din permanentbostad och således din ursprungsbostad. Du uppfyller alltså detta kriterium.Du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostadTyvärr räknas det som huvudregel inte som ersättningsbostad om bostaden förvärvats tidigare än året då ursprungsbostaden avyttras (47:5 a 1 stycket IL). Eftersom att du förvärvade fritidshuset 2010 och sålde bostadsrätten 2021 uppfyller du inte detta kriterium då fritidshuset inte kan räknas som en ersättningsbostad.Du hr bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostadenDu uppfyller inte heller detta kriterium eftersom att du bosatt dig i ditt fritidshus som inte kan räknas som din ersättningsbostad.Dina möjligheter att få uppskov med reavinst Enligt min bedömning ovan har du inte rätt till uppskov med reavinstskatten för avyttrad bostadsrätt då ditt fritidshus inte räknas som en ersättningsbostad på grund av att det är förvärvat tidigare än ett år innan avyttringen.UndantagEn fastighet som förvärvats tidigare än året före avyttringen av ursprungsbostaden kan räknas som ersättningsbostad om den skattskyldige utför en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten under tiden mellan den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras och den 2 maj andra året efter avyttringen (47:5 a 2 stycket IL). Fastigheten ska isåfall anses förvärvad den 1 januari året före det år då ursprungsbostaden avyttras. Skulle det vara så att du utfört en sådan ny-, till- eller ombyggnad inom rätt tid kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad trots att det förvärvats mer än ett år innan du sålde bostadsrätten. Sammanfattning För att du ska kunna få uppskov på reavinstskatten för såld bostadsrätt måste tre kriterier vara uppfyllda: du ska ta upp kapitalvinst för avyttring av ursprungsbostad, du har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och du ska ha bosatt dig eller tänker bosätta dig i ersättningsbostaden. Dessvärre uppfyller du inte alla kriterier eftersom att ditt fritidshus inte kan räknas som en ersättningsbostad. Skulle du däremot ha utfört en ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten mellan tiden före det år då bostadsrätten såldes och den 2 maj efter försäljningen kan ditt fritidshus räknas som en ersättningsbostad.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Är kontanta medel egendom?

2021-07-27 i Testamente
FRÅGA |Möjlighet att skydda arvet från utmätning i utsökn.balken.I 5 kap. 5 § utsökn.balken står det att EGENDOM , som finns upptaget i testamente , ej fåröverlåtas eller bli föremål för utmätning.Fråga: Om arvet i testamentet enbart består av kontanta medel - är det att jämställa med egendom?alltså får ej bli föremål för utmätning?Tacksam för förslag på formulering i testamentet av ovanst.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kontanta medelAll egendom som inte är fast egendom är lös egendom (motsatsvis 1 kap. 1 § jordabalken). Kontanta medel är således lös egendom och är alltså sådan egendom som kan upptagas i ett testamente med överlåtelseförbud som kan förhindra att egendomen utmäts. FormuleringDå formuleringen är mycket viktig för att ett överlåtelseförbud ska vara giltigt gentemot en utmätning rekommenderar jag att du kontaktar vår juristbyrå för tidsbokning. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Hur går en bodelning vid skilsmässa till och vart ska man vara folkbokförd?

2021-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är separerad, bor i en bostadsrätt som jag köpt och jag står som ägare till den.Min fru har flyttat. Lägenheten är värd 450 000 och jag har skulder på 800 000.Vid bodelning kan min exfru kräva halva lägenheten?Sedan en undran, vart ska en som saknar fast adress vara folkbokförd?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din fru ska skiljas. Ni har inte avtalat om hur bodelningen ska ske och du undrar nu om din fru kan kräva halva bostadsrätten. Dessutom vill du veta vart man ska vara folkbokförd. Svaren på dina frågor hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB) och folkbokföringslagen (FBL). Vad ska ingå i bodelningen?I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § samt 11 kap. 3 § ÄktB). Eftersom att du inte skrivit något om det utgår jag från att bostadsrätten inte är enskild egendom och att den ska ingå i bodelningen. Du har dock skulder på 800 000 kr och lägenheten är endast värd 450 000 kr. Huruvida din fru har rätt till lägenhetens värde vid bodelningen beror på hur mycket giftorättsgods du har utöver bostadsrätten och hur mycket giftorättsgods din fru har. Både du och din fru ska räkna ut hur mycket giftorättsgods ni har och dra av eventuella skulder från respektive del. Det som är kvar efter detta ska sedan slås ihop och delas lika mellan er. Jag har ingen information om hur mycket giftorättsgods som finns så jag kan tyvärr inte svara på om du blir tvungen att lösa ut din fru.Giftorättsgodset fördelas på lotterMed ledning av de andelar som beräknas enligt ovan skall giftorättsgodset fördelas på lotter och varje make har då rätt att i första hand få sin egendom på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). En make, vars giftorättsgods i värde överstiger den makens andel, har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra maken betala motsvarande belopp i pengar (11 kap. 9 § ÄktB). Eftersom att du har rätt att få din egendom på din lott i första hand är det troligt att du får bostadsrätten på din lott. Om din egendom överstiger din andel i bodelningen kan du istället för att lämna ifrån dig egendom lämna motsvarande belopp i pengar till din fru.Störst behov av bostadenSom jag skrivit ovan har varje make i första hand rätt att få sin egendom på sin lott. Ett undantag från detta kan dock vara bostaden. Den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få den avräknad på sin lott. För att en make ska få överta en bostad som tillhör den andra maken krävs det att ett sådant övertagande kan ses som skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt (11 kap. 8 § ÄktB).En vanlig anledning för att en make ska få överta bostaden är att man har barn som bor med den maken. Du skriver inget om att det ska finnas några barn men om det gör det kan det vara en skälig anledning till att din fru får ta över bostaden. Isåfall ska den dock räknas av på hennes lott och du ska ha rätt till motsvarande belopp i pengar. Vart ska man vara folkbokförd?En person ska vara folkbokförd på den fastighet där man anses bosatt (6 § FBL). Man anses bosatt där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (7 § FBL). Du ska alltså vara folkbokförd där du sover.Den som enligt detta kan anses vara bosatta på fler fastigheter ska anses vara bosatt på den fastighet där han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § FBL). Skulle du kunna anses vara bosatt på fler fastigheter än en är det samtliga omständigheter som avgör vart du ska anses ha din egentliga hemvist.Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Hur ska överlåtandet av en lös egendom som gåva hanteras?

2021-08-28 i Gåva
FRÅGA |Hej.Personen som avled ägde båt som jag skulle få som gåva, ca 8 metets segelbåt. Eftersom han hann Inte skriva gåvobrevet själv så är det dottern som kommer lämna över till mig.Vilken blankett ska vi fylla i när det gäller gåva (båten) så det blir rätt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar omständigheterna fråga som att dottern som ärvt segelbåten av sin far ska ge den till dig som gåva. Vidare tolkar jag din fråga som att du vill veta hur överlåtelsen av gåva ska hanteras för att det ska bli bindande och lagligt korrekt. Jag kommer att använda mig av allmänna rättsprinciper och inkomstskattelagen (IL) för att besvara din fråga.Vad anses som gåvaFör att det ska anses vara en gåva måste minst 3 kriterier vara uppfyllda.Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det ska vara frivilligt.Nedan kommer jag redogöra för de olika kriterierna.1. FörmögenhetsöverföringMed förmögenhetsöverföring menas en överföring av tillgångar. Överlåtelsen av segelbåten till dig skulle innebära att en tillgång (segelbåten) överförs till dig och det första kriteriet är därför uppfyllt.2. Den som överför förmögenheten ska ha avsikt att göra det som en gåvaDu skriver att personen som avled hade för avsikt att ge dig segelbåten i gåva och jag utgår från att även dottern vill ge dig segelbåten som gåva. Det andra kriteriet är isåfall uppfyllt.3. Det ska vara frivilligtEftersom att inget annat framgår av din text utgår jag från att dottern vill ge bort segelbåten till dig och att det därför är frivilligt.GåvobrevEftersom att alla kriterier ovan får anses uppfyllda är det frågan om en gåva. Endast om gåvan är fastighet enligt jordabalken finns det ett lagligt krav på gåvobrev. Eftersom att segelbåten är lös egendom finns inget sådant lagkrav på gåvobrev i ditt fall. Ett gåvobrev kan dock vara bra att upprätta för att senare kunna bevisa att du fått båten i gåva om det skulle behövas. Ett gåvobrev borde innehålla åtminstone följande:Gåvogivarens och gåvotagarens namn och personnummer.Parternas address, postnummer och ort.Vad som ges i gåva.Eventuella gåvovillkor.Båda partners signatur, namnförtydligande och ort samt datum för undertecknande.Gåvobrevet borde dessutom upprättas i två exemplar varav båda parter ska ha en.Betala skattGåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Detta förutsatt att ovanstående gåvokriterier är uppfyllda och därför behöver du inte betala skatt för förvärvandet av båten.SammanfattningAlla gåvokritrerier är uppfyllda och förvärvet av båten ska anses vara ett gåvogivande. Det finns inga formkrav för överlåtelse av gåva gällande lös egendom men för att senare kunna bevisa att båten givits till dig som gåva är det bra att upprätta gåvobrev enligt ovan. Eftersom att gåvor är skattefria i Sverige behöver du inte betala någon skatt på förvärvet av båten.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Hur hanteras investeringar i samägd fastighet?

2021-08-23 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej! Äger en sommar stuga ihop med min fd man. Har tre frågor:1. Kan jag vägra att investera i stugan om han skulle vilja det?2. Kan han investera i stugan utan mitt godkännande?3. Om han kan, kan han då begära ersättning vid en ev Försäljning?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar din fråga äger du en sommarstuga tillsammans med din f.d. man och ni har inte avtalat om något gällande samägandet. Jag utgår också från att ni äger hälften av fastigheten var. Svaren på dina frågor hittar vi i samäganderättslagen (SamägL). Tillämplig lag och ägandeförhållandenSamäganderättslagen är tillämplig på samägd egendom men den är dispositiv vilket innebär att parterna har rätt att avtala om att annat ska gälla. Det verkar dock inte som att ni har gjort det i detta fallet. Samäganderättslagen är alltså tillämplig. Vid samägande av egendom tillkommer varje ägare en viss lott i godset. Om inget annat kan visas utgår man från att de har lika stor lott i egendomen (1 § SamägL). Eftersom att du inte skriver något annat utgår jag från att du och din f.d. man äger hälften av fastigheten var. Kan du vägra investera i stugan?Vid förfogande över den samägda fastigheten eller vidtagande av åtgärd i förvaltningen av fastigheten krävs det att alla delägare är överens (2 § SamägL). För åtgärder som man är överens om gäller det att parterna ska betala kostnaderna för egendomens förvaltning i förhållande till sin andel i egendomen (15 § SamägL). Om du inte vill investera i fastigheten kan din f.d. man som huvudregel inte tvinga dig. Det finns dock ett undantag som säger att samtycke inte krävs för åtgärder som är nödvändiga för fastighetens bevarande och som inte kan vänta. Då kan en delägare vidta åtgärder utan samtliga ägares samtycke (2 § SamägL). Kan din f.d. man investera i stugan utan ditt godkännande?Som jag tidigare skrivit ska alla delägare vara överens angående förfogande och vidtagande av åtgärder om det inte faller in under undantaget (2 § SamägL). Din man bryter alltså mot lagen om denne investerar i stugan utan ditt samtycke. Skulle denne vidta åtgärder som innebär att värdet på stugan sjunker kan du kräva skadestånd. Kan din f.d. man begära ersättning för vidtagna åtgärder vid försäljning av stugan?Jag utgår från att ni äger hälften av fastigheten var och då ska ni vid försäljning av fastigheten få 50 % av försäljningsvärdet var oavsett om ni har tillfört fastigheten värde eller inte. Din f.d. man har alltså inte rätt att få ersättning för tillfört värde av fastigheten vid försäljning. SammanfattningSom huvudregel krävs alla ägares samtycke vid förfogande över fastigheten eller vidtagande av åtgärder men om det skulle röra sig om en åtgärd som inte kan vänta och är nödvändig för fastighetens bevarande kan åtgärden utföras utan att alla ägare samtyckt. Skulle din f.d.man investera i fastigheter utan ditt samtycke bryter han mot lagen och inte kräva att du ska betala för vidtagna åtgärder. Om åtgärderna sänker värdet på stugan kan du dessutom begära skadestånd. Vid en försäljning av stugan har ni rätt till hälften av försäljningsvärdet var oavsett om din f.d. tillfört mer till fastigheten. Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Får en hyresvärd utfärda böter?

2021-07-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Vår hyresvärd har vid två tillfällen gett alla hyresgäster i huset en böter för att "vi" inte sopsorterar rätt. Fel sopor slängs i fel sopkärl. Jag anser mig dock oskyldig då jag alltid slänger rätt, eller går till en annan sopsortering då det ofta är fullt i våra sopkärl. Jag anser att hyresvärden borde fixa bättre sopsorterings-möjligheter, men istället väljer dom alltså att ge oss en kollektiv bestraffning med botavgifter. Är det lagligt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en hyresvärd har rätt att utfärda böter. BöterBöter är pengar som ska betalas till staten och detta används som en brottspåföljd. Endast staten får utfärda böter då det är ett straff för begånget brott mot någon lag. I Sverige får böter utfärdas av domstol, polis, åklagare, Tullverket eller Kustbevakningen och en hyresvärd har alltså inte rätt att utfärda böter. SkadeståndEn hyresvärd kan eventuellt kräva skadestånd men då måste denna bevisa att det förekommit en ekonomisk skada till följd av att sopsorteringen inte skötts korrekt samt vem som har orsakat skadan. Vad du kan göraOm du vill kan du bestrida fakturan. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till hyresvärden där du förklarar att du inte tänker betala fakturan och varför. Om hyresvärden väljer att driva det vidare borde du bestrida även detta. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning