Kan kvitto från parkeringsapp likställas med p-skiva?

2021-05-27 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej! Jag betalade parkering via en parkeringsapp. Det var skyltat att för 2 h gratis parkering så skulle p-skiva användas. Jag la inte dit någon p-skiva och fick därför en kontrollavgift. Kan jag bestrida denna? Jag har kvitto på att jag betalat parkeringsappen . Har överklagat boten men fick svaret att kvittot accepteras inte. Genom kvittot jag har påvisat ankomsttiden som är meningen med P-skivan. Vem har rätt? Finns det domstolsutslag i liknande fråga? Tack för svar.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bestrida parkeringsboten och hävda att kvittot kan likställas med en p-skiva eftersom att det visar ankomsttid.ParkeringsvillkorEftersom att det inte finns några uttryckliga regler om detta är det allmän avtalsrättslig reglering som gäller. Det som ska bedömas är därför vad som kan anses avtalat genom de parkeringsvillkor som förmedlats. Eftersom att det var skyltat att du skulle använda p-skiva och du parkerade där godtog du avtalsvillkoret att använda p-skiva genom konkludent handlande, dvs. avtal genom handling.OklarhetsregelnSkulle du vara konsument finns det dock ett utökat skydd genom oklarhetsregeln som innebär att oklara villkor vid avtal mellan konsument och näringsidkare ska tolkas till konsumentens fördel (10 § Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden). Detta innebär att om du är konsument kan du undkomma parkeringsbot om det var oklart om du skulle använda p-skiva eller inte. Eftersom att det var skyltat att du skulle använda p-skiva ser jag tyvärr små möjligheter att lyckas med detta.Kvitto istället för p-skiva och tidigare domFör att avgöra om kvittot kan likställas med p-skivan eftersom att den visar ankomsttiden måste hänsyn tas till syftet med p-skivan. I rättsfallet RH 2018:3 ansåg domstolen att det huvudsakliga syftet med en parkeringsskiva är att parkeringens början på avgiftsfri parkering lätt ska kunna kontrolleras av den som övervakar parkeringen. I det fallet hade man istället för p-skiva använt sig av en parkeringsbiljett som enligt Tingsrätten kunde likställas med en p-skiva men då var den synlig i bilen vid den aktuella parkeringen. Det kvitto du har på parkeringen var inte synlig i bilen under den aktuella parkeringen. Detta innebär att den som övervakar parkeringen inte kunde kontrollera tidpunkten för påbörjad parkering med samma lätthet som en p-skiva eller en parkeringsbiljett synlig i bilen hade tillåtit. Min bedömning är därför att kvittot inte kan likställas med en p-skiva.BestridaOm du ändå vill bestrida betalningsanmärkningen rekommenderar jag att du hävdar oklarhet i avtalsvillkoren enligt oklarhetsregeln ovan förutsatt att du är konsument. Mer information om hur du bestrider en betalningsanmärkning hittar du här.SammanfattningAvtalsrättslig reglering gäller på området och genom att parkera på parkeringsplatsen godtog du de avtalsvillkor som förmedlats via skyltar. Om du är konsument har du ett utökat skydd och de avtalsvillkor som var oklara ska tolkas till din förmån enligt oklarhetsregeln. Vidare finns det ett rättsfall där man likställde en parkeringsbiljett med en p-skriva då båda ansågs uppfylla det syfte som ligger bakom bestämmelserna angående p-skiva. Ett kvitto om betalning kan dock inte anses uppfylla samma funktion och min bedömning är därför att kvittot inte kan likställas med en p-skiva. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Har styrelsesuppelanter samma rättigheter som styrelseledamöter?

2021-04-30 i Bolag
FRÅGA |HejMin son har ett aktiebolag som jag är styrelsesuppleant.Vårt bolag anlitar en bokföringsfirma att sköta bokföringen de utför även bokslutet.När jag ställde frågor om senaste bokslutet via email till bokföringsfirman fick jagsvar från dem att de lämnar inte ut uppgifter till mig eftersom jag "bara" ärstyrelsesuppleant.Är detta förenligt med lagen?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan så vill du veta om en styrelsesuppleant har samma rättigheter som en ordinarie styrelseledamot och om du har rätt att få uppgifterna. Svaret på detta hittar vi i aktiebolagslagen (ABL). Styrelsesuppleanters ställningI ett bolag med färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant (8 kap. 3 § 1 stycket ABL). Styrelsesuppleanter har som syfte att ersätta styrelseledamöter då de inte kan utföra sina uppdrag på grund av t,ex. sjukdom eller utlandsvistelse, dödsfall och förlust av behörighet. När en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot får denna som huvudregel samma rättigheter och skyldigheter som styrelseledamoten hade (8 kap. 3 § 2 stycket ABL). Innan en styrelsesuppleant ersätter en styrelseledamot har denna alltså inte samma rättigheter. ArbetsordningStyrelsen i att publikt aktiebolag ska varje år fastställa en arbetsordning där det står hur arbetet ska fördelas mellan styrelseledamöter och i vilken utsträckning styrelsesuppleanter ska delta i styrelsens arbete (8 kap. 46a § ABL). Detta är inte ett krav för privata aktiebolag men kan göras frivilligt. Beroende på om bolaget har en arbetsordning där det anges i vilken utsträckning en styrelsesuppleant ska delta i styrelsens arbete kan du ha rätt att begära ut uppgifterna. Aktieägares insynsrättI ett aktiebolag med högst tio aktieägare har aktieägarna insynsrätt. Detta innebär att aktieägare har rätt att få handlingar om bolagets verksamhet i den omfattning det behövs för att aktieägare skall kunna bedöma bolagets ställning och resultat (7 kap. 36 § 1 stycket ABL). Om det kan ske utan oskälig kostnad och besvär ska styrelsen dessutom ge dig den hjälp som behövs för att du ska få uppgifterna (7 kap. 36 § 2 stycket ABL). Ovanstående gäller inte om det skulle medföra en påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget att aktieägaren får del av uppgifter om bolagets verksamhet (7 kap. 36 § 3 stycket ABL). Detta innebär att om du dessutom är aktieägare i bolaget och det finns färre än tio aktieägare har du insynsrätt enligt ovan i den mån du behöver det och det inte medför någon påtaglig risk för bolaget. SammanfattningHuvudregeln är att styrelsesuppleanter får samma rättigheter som styrelseledamöter först då de ersätter dessa. Det kan dock skrivas in i en arbetsordning i vilken utsträckning styrelsesuppleanter ska delta i styrelsens arbete. Om du dessutom är aktieägare i bolaget och bolaget har högst tio aktieägare har du insynsrätt och kan ha rätt att ta del av uppgifterna. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Behöver man betala skatt på pengar man får som gåva eller genom en bodelning?

2021-04-25 i Gåvoskatt
FRÅGA |Jag och min ex har skiljt oss.Enligt överensen ska han ge en stor summan av pengar till sonen när sonen fyller 19 så att sonen kan köpa lägenheten. Behöver sonen betala skatt när han får pengar från sin pappa? Jag kommer också får en stor summan från honom som överenskommelse om egendom fördelning och en viss kompensation från honom till mig. Behöver jag betala skatt när jag får pengar?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag tolkar frågan vill du veta om du behöver betala skatt på pengarna du får av ditt ex samt om sonen kommer behöva betala skatt på pengarna han får av sin pappa när han fyller 19 år. Svaret på detta hittar vi i inkomstskattelagen (IL).Pengarna du ska få av ditt exDu har inte skrivit något om att pengarna du ska få av ditt ex är från en bodelning mellan er men om det skulle vara så behöver du inte betala skatt på de pengarna. I Sverige betalar vi nämligen ingen skatt på förvärv genom bodelning (8 kap. 2 § IL). Om det inte är frågan om pengar från en bodelning kan pengarna istället ses som en gåva. Även gåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). För att det skall anses vara en gåva måste tre kriterier vara uppfyllda:Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det finns en presumtion för att förmögenhetsöverföringar mellan närstående sker med gåvoavsikt och man utgår alltså från detta.Det ska vara frivilligt.Om dessa kriterier är uppfyllda ska alltså pengarna ses som en gåva och ingen skatt behöver betalas. I detta fall ser jag inget hinder för att alla tre kriterier ska anses vara uppfyllda. Pengarna sonen ska få av sin pappaSamma sak gäller här. Jag ser inget hinder för att alla gåvokriterier ska anses vara uppfyllda och pengarna kommer alltså vara skattefria. Något annat som kan vara bra att tänka på här är att ett löfte om en framtida gåva bara är bindande om det finns en skriftlig utfästelse som gåvotagaren fått eller om det kommit allmänheten till känna att gåvan ska ges (1 § Gåvolagen). Det kan alltså vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse om gåva. SammanfattningPengarna du får av ditt ex är skattefria då de kommer från en bodelning eller som gåva. Även pengarna sonen ska få är skattefria då de är en gåva och för att säkerställa att gåvan ges kan det vara bra att upprätta en skriftlig utfästelse. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?

2021-04-14 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag äger en fastighet 50/50 med min syster som är gift. Fastigheten är en gåva som enskild egendom.Nu pratar vi om att jag ska köpa ut min syster , vad behöver hon då göra för att dom pengarna jag löser ut henne med förblir hennes enskilda egendom.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har tolkat frågan så har din syster fått fastigheten som gåva med villkoret att den skall vara hennes enskilda och du vill veta hur pengarna du löser ut din syster med kan förbli enskild egendom. Svaret på frågan hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är enskild egendomEnskild egendom är egendom som din syster fått i gåva av någon annan än sin partner med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § 1 stycket 2 punkten ÄktB). Detta innebär bland annat att egendomen inte ska ingå i en eventuell bodelning vid skilsmässa. Om din syster säljer sin enskilda egendom blir pengarna enskild egendom automatiskt eftersom att det har trätt i egendomens ställe (7 kap. 2 § 1 stycket 6 punkten ÄktB). Skulle hon sedan köpa något för dessa pengar blir även det hennes enskilda egendom.SammanblandningEnskild egendom kan dock upphöra att vara enskild egendom genom sammanblandning. Detta innebär att den enskilda egendomen blandas ihop med egendom som är giftorättsgods så att det inte längre går att se vad som är enskild egendom. Giftorättsgods är det som skall ingå i en bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Ett exempel är om hon skulle sätta in pengarna på ett gemensamt sparkonto eller liknande. Det går då inte att se exakt vilka pengar som är hennes enskilda egendom och sammanblandning har skett.AvkastningNågot som inte är enskild egendom om detta inte står i gåvobrevet är avkastningen från den enskilda egendomen. Om halva fastigheten till exempel var värderad till 1 000 000 kr då din syster fick gåvan men sedan säljs för 1500 000 kr är det bara 1 000 000 av dessa pengar som är enskild egendom. Övriga 500 000 kr är avkastning som är giftorättsgods och skall ingå i en bodelning (7 kap. 2 § 2 stycket samt 10 kap. 1 § ÄktB).SammanfattningPengarna din syster får när du löser ut henne blir hennes enskilda egendom och för att dessa ska förbli hennes enskilda egendom behöver hon bara låta bli att blanda ihop den med egendom som är giftorättsgods. Däremot är eventuell avkastning från den enskilda egendomen giftorättsgods om inget annat villkorats när hon fick fastigheten som gåva.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Är det olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva?

2021-05-20 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej, om man får kontanter varje månad från att man exempelvis har prostituerat sig, och sedan sätter in pengarna på banken men påstår att pengarna är en gåva från exempelvis en kompis, är detta olagligt att påstå för banken att pengarna är en gåva fast det inte är det? Är pengar som man fått som gåva skattepliktiga och deklarationspliktiga?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag tolkar frågan vill du veta om det är olagligt att påstå att pengar man tjänat för prostitution är pengar i form av gåva. Jag tolkar också att du även vill veta om pengar man får som gåva är skattepliktiga. Svaren hittar vi i skattebrottslagen (SBL), inkomstskattelagen (IL) och skatteförfarandelagen (SFL). Försäljning av sexuella tjänsterI Sverige är det olagligt att köpa sexuella tjänster (6 kap. 11 § brottsbalken). Det är däremot inte olagligt att sälja sexuella tjänster i Sverige och detta innebär att inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras. SkattebrottDen som med avsikt lämnar oriktig uppgift till myndighet eller på annat sätt orsakar en fara för att skatt ska undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till denna eller annan döms till skattebrott till fängelse i högst två år (2 § SBL). Det är alltså olagligt att påstå att pengar man tjänat genom prostitution är pengar man fått som gåva. Pengar genom gåvaPengar man får genom gåva är skattefria (8 kap. 2 § IL). Du behöver alltså inte betala någon skatt på pengar du får som gåva. Dessa pengar behöver inte heller deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen (31 kap. 2 § 2 punkten SFL). Detta förutsatt att det faktiskt är frågan om en gåva. Sammanfattning Inkomster från försäljning av sexuella tjänster är skattepliktiga och ska deklareras. Om man inte betalar skatt på dessa pengar är det skattebrott och man kan bli dömd till fängelse i högst två år. Pengar som man faktiskt fått genom gåva är dock skattefria och ska inte deklareras eftersom att endast skattepliktiga inkomster ska tas upp i deklarationen. Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning

Kan hela skatteåterbäringen utmätas?

2021-04-29 i Utmätning
FRÅGA |hej kronofogden tog min skatteåterbäring på ca 50tkr!p g a har skulder hos kronofogden a ca 1 mkr. Men privat har jag inga! pengar, bara andra skulder. Vad ska man betala hyran o mat med? Kan de verkligen ta hela återbäringen? finns inget minimibelopp man får behålla för mat och hyra?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar frågan så vill du veta om Kronofogden kan ta hela skatteåterbäringen eller om du har rätt att behålla en del. Svaret till detta hittar vi i utsökningsbalken (UB) och skatteförfarandelagen (SFL).Vad utmätsDen egendom som i första hand ska utmätas är tillgångar som kan utmätas med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären (4 kap. 3 § 2 stycket UB). Detta innebär att Kronofogden i första hand utmäter pengar om det finns. BeneficiereglernaKronofogden får dock inte utmäta alla gäldenärens tillgångar på grund av beneficiereglerna. Dessa regler innebär att gäldenären har rätt att behålla pengar och tillgångar som behövs för att gäldenären ska kunna försörja sig själv och sin familj (5:1 och 5:2 UB). Utmätning av skatteåterbäringNär det gäller skatteåterbäringen gäller dock inte beneficiereglerna (71 kap. 3 § 2 stycket SFL). Detta innebär att kronofogden har rätt att utmäta hela skatteåterbäringen utan att hindras av bestämmelserna i 5 kap. 1-2 § UB. Du kan även läsa mer om detta på Kronofogdens hemsida här.SammanfattningNär Kronofogden utmäter egendom ska det i första hand göras i tillgångar med minsta kostnad, förlust eller olägenhet för gäldenären. Gäldenären har dock som huvudregel rätt att behålla pengar och tillgångar som är nödvändiga för försörjning av sig själv familj enligt beneficiereglerna. Skatteåterbäringen ingår dock inte i dessa regler och kronofogden har därför rätt att utmäta hela beloppet.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon ny fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning

Vad händer med skulder mellan makar vid en skilsmässa?

2021-04-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej,2014 bestämde jag och min (då) sambo oss för att köpa en ny bil. Vi beslöt oss för att dela på inköpskostnaden rakt av men eftersom hon inte hade tillräckligt sparat, lånade jag ut 100.000 till henne. Skuldebrev upprättades, lånet löpte på obestämd tid (iaf tills jag ville ha pengarna tillbaka) och var räntefritt. Tre år senare gifte vi oss, och nu är vi på väg att skilja oss. Bilen har vi fortfarande kvar. Hur hanteras lånet vid bodelningen då skuldebrevet upprättades då vi var sambo? Äktenskapsförord finns ej.
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag har tolkat frågan har du en fordran på din fru och du undrar vad som händer med den vid en skilsmässa. Svaret på frågan hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Om ni är överens Vid en skilsmässa ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras enligt de egendomsförhållande som fanns vid den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Som huvudregel kan makarna själva bestämma hur egendomen ska fördelas i en bodelning så länge de är överens. Om makarna inte är överens ska domstol efter ansökan från någon av makarna ordna en bodelningsförrättare som ska genomföra bodelningen enligt äktenskapsbalken (17 kap. 1 § ÄktB). Vad sker vid en bodelning enligt äktenskapsbalkenI bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Makarnas andelar av egendomen ska beräknas och varje parts skulder räknas av på dennes andel innan andelarna slås ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 1 §, 11 kap. 2 § 1 stycket samt 11 kap. 3 § ÄktB). Vad det innebär för digDå du skrev att det inte finns något äktenskapsförord utgår jag ifrån att all egendom är giftorättsgods. Fordran ska med andra ord ingå i bodelningen. Eftersom att din fru har en skuld till dig kommer hon kunna räkna av den på sin andel innan era andelar slås ihop och delas lika mellan er. Detta innebär att även om du kommer kunna göra fordran gällande efter skilsmässan så kommer din fru ha fått mer giftorättsgods för att kunna täcka skulden. SammanfattningVid bodelningen kan du och din fru komma överens om hur egendomen ska fördelas och vad som ska ingå i bodelningen. Ni kan alltså komma överens om att fordran inte ska ingå i bodelningen. Om ni inte är överens era andelar beräknas och din frus skuld dras av på hennes andel innan de slås ihop och delas lika mellan er. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning