Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?

2021-05-20 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vad är skillnaden mellan brottmål och tvistemål vid omröstning i domstolen, gällande förhandling?
Gabriella Zako |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga att det gäller omröstning om domslut efter huvudförhandling. I tvistemål gäller RB 16 kap. 3 §. Vid omröstning skall den mening gälla, som omfattats av mer än hälften av rättens ledamöter. Om någon mening har erhållit hälften av rösterna och ordförandens röst är bland dem, skall dock den meningen gälla. I brottmål gäller RB 29 kap. 3§. I RB 29 kap. 3§ 1 st. står: Vid omröstning ska den mening som omfattas av mer än hälften av ledamöterna gälla. Om någon mening har fått hälften av rösterna och denna är den lindrigaste eller minst ingripande för den tilltalade, ska den meningen gälla. Om ingen mening kan anses som lindrigare eller mindre ingripande gäller den mening som fått hälften av rösterna, bland dem ordförandens. I RB 29 kap. 3§ 2 st. finns undantagsregler om det finns mer än två meningar utan att någon av dem fått majoritet. Dessutom finns det en annan undantagsregel i RB 29 kap. 3§ 3 st.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,Gabriella

Har jag som diabetiker rätt till ersättning?

2021-05-15 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej jag undrar om jag har rätt till ersättning för diabetes som jag nyligen fått
Gabriella Zako |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om en diabetiker kan få ekonomisk ersättning. Det är dock oklart vilken typ av ersättning du syftar på och vilken typ av diabetes du har. Jag ska försöka att redogöra för flera olika typer av ersättningar och hoppas att du hittar den information nyttig.FörsörjningsstödIfall diabetes försämrar din möjlighet att försörja sig själv har du rätt till bistånd. Försörjningsstöd kan omfatta kostnader för bl.a livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, boende, arbetsresor. (4 kap. 3 § socialtjänstlagen) Det är socialnämnden i din kommun som bestämmer om du kan få försörjningsstöd och i vilken omfattning.FörsäkringsersättningDu kan dessutom få en ersättning från din försäkringskassa. Försäkringsersättning varierar och beror på vilken försäkringsbolag du har samt sjukdomens svårighetsgrad. För mer information kontakta ditt försäkringsbolag.StiftelsebidragDet finns också olika stiftelser som delar ut bidrag till människor med diabetes som är i behov av ekonomiskt stöd såsom Diabetesförbund.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,Gabriella

Räknas bilen som hemmets gemensamma egendom, eller enskild? Om enskild, vad krävs för att den ska räknas som det då?

2021-05-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Räknas bilen som hemmets gemensamma egendom, eller enskild? Om enskild, vad krävs för att den ska räknas som det då?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det är oklart om ni är gifta eller inte men är ni gifta så regleras dessa frågor i äktenskapsbalken (ÄktB), som du hittar HÄR.Utgångspunkten är att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § ÄktB. Äganderättsförhållandena liksom ansvaret för skulder påverkas inte av om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Det som kännetecknar det giftorättssystemet i den nordiska lagstiftningen är att äktenskapet inte påverkar en makes äganderätt till sin egendom. Å andra sidan finns den andra makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde vid en framtida bodelning.Rättsverkan av att egendom är giftorättsgods är att den ska ingå i bodelning enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Eventuell annan egendom som någon av makarna äger är vederbörandes enskilda egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Genom äktenskapsförord kan makar enligt 7 kap. 3 § 1 st. ÄktB bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.Bilen kan räknas som gemensam egendom genom t.ex. gemensamma köp. Huvudprincipen vid en makes förvärv av egendom är att den som faktiskt köpt och bekostat egendomen också blir dess ägare. Dold samäganderätt kan dock även föreligga. De rekvisit som fastställts i rättspraxis för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att: (1) egendomen förvärvats i en makes eller sambos namn (den öppna ägaren) för parets gemensamma bruk, (2) den andra maken eller sambon (den dolda ägaren) underlättat eller möjliggjort köpet genom ett ekonomiskt bidrag, samt att (3) parternas avsikt är att äga egendomen tillsammans.Är ni inte gifta gäller i de flesta fall generellt sätt att den som betalar köpet också är egendomens ägare. Är ni sambos gäller reglerna om samboegendom som regleras i sambolagen (SamboL) som du hittar HÄR. Enligt 3 § SamboL utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §Sammanfattningsvis är svaret på din fråga beroende på hur köpet gick till och varför bilen har köpts och om den andra parten på något sätt bidragit till bilköpet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?

2021-05-08 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.I enlighet med allemansrätten får vi gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Det finns dock undantag, ett av de undantagen är hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast bostads och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder annans tomt och det inte faller inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Påföljden blir böter.Sammanfattningsvis markägaren kan inte förbjuda tillträdet till fornminnen så länge personen som tillträder marken inte bryter mot undantaget om hemfridszon eller gör sig skyldig till skadegörelse.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad

Priset för en reparation överstiger det avtalade priset

2021-05-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag lämnar in en dator för reparation och får ett prisförslag på 400-500kr. Men när jag kommer tillbaka för att hämta datorn så får jag en räkning på 1200kr och besked om att moderkortet på datorn var trasigt och att det därför bytts ut. Måste jag betala 1200kr?Mvh: Simon
Gabriella Zako |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag utgår ifrån att du är en konsument, alltså att du har köpt din dator för privata ändamål och inte för att använda i näringsverksamhet. Detta har betydelse för vilka lagar och regler som blir tillämpliga på ditt avtal med återförsäljaren. När det gäller affärsförhållanden/relationer om att en näringsidkare ska utföra tjänster för en konsument så finns det ett specifikt regelverk för detta, nämligen konsumenttjänstlagen. Med detta blir inte konsumentköplagen tillämplig vilket många tror (1§ konsumenttjänstlagen).Priset för att utföra en tjänst är den som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. Om inget pris har avtalats om så ska konsumenten betala vad som är skäligt (36§ konsumenttjänstlagen). Vad som anses vara skäligt är ofta svårt att avgöra. Mätstockar för att avgöra vad som är "skäligt" är t.ex. jämförelser med vad andra näringsidkare skulle utföra samma arbete för. Dock måste man även kompensera skälighetsbedömningen med tjänstens art, omfattning och tid i vilket en individuell bedömning får göras från fall till fall.Undantag finns i 36 § st. 2 konsumenttjänstlagen där kostnaden för en reparation inte får överstiga det avtalade priset med mer än 15 procent. Det innebär alltså i ditt fall 60-75 kr. Det finns två undantag från denna regel:1. Om du och din återförsäljare har avtalat om en högre prisgräns.2. Om din återförsäljare har rätt till pristillägg. För att återförsäljare ska ha rätt till pristillägg krävs att han har gjort ett tilläggsarbete. Ett tilläggsarbete är ett arbete som behöver utföras i samband med det uppdrag som konsumenten och näringsidkaren avtalat om. När din återförsäljare upptäckte att tilläggsarbete krävdes, borde han ha underrättat dig eftersom reparationen skulle bli så pass mycket dyrare(8§ Konsumenttjänstlagen). Om anledningen till att tilläggsarbetet krävdes berodde på dig – t.ex. att du hade gett någon felaktig uppgift till återförsäljaren – kan återförsäljaren också ha rätt till pristillägg.(Konsumenttjänstlagen 38§)Om du inte tycker att något av undantagen stämmer in på ditt avtal med din återförsäljare, är utgångspunkten alltså att du inte ska behöva betala 700-800 kronor mer än ni hade avtalat för reparationen.Hoppas att du fick ljus på situationen!Hälsningar,Gabriella

Vilka bevis borde bifogas vid överklagan om "avregistrerad som försvunnen"?

2021-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vilka bevis borde bifogas vid överklagan om "avregistrerad som försvunnen"?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Bevis som bör bifogas är t.ex. foton, vittnen, legitimation m.fl.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsning

Jag har en farbror från

2021-05-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Jag har en farbror från
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Jag kan tyvärr inte svara på din fråga eftersom den är inte färdigskriven.Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad

Vad menas med hållits avskilt för förmånstagaren egna medel?

2021-05-08 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad menas med hållits avskilt för förmånstagaren egna medel?
Gabriella Zako |Hej! Och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Det innebär att de inte får finnas på samma konto som förmånstagarens egna medel. Det gäller även om en advokat eller annat ombud kontrollerar medlen.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer!Med vänlig hälsningGabriella Abdulahad