Besiktning vid avflytt

2021-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! När man ska flytta från en hyreslägenhet och en besiktning ska göras (OBS, ej städbesiktning utan en innan för att se så att allt är helt och i bra skick), finns det en viss tidsram som denna måste ske inom, utöver de tre månaderna som är ens uppsägningstid?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler kring uthyrning av hus och delar av hus regleras i 12 kap. JB även kallad hyreslagen. Det finns inget angivet i 12 kap. JB om besiktning av lägenheten men enligt 12 kap. 9 § JB ska hyresrätten, på tillträdesdagen, vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Dessutom finns det en preskriptionsregel som anger att hyresvärden eller hyresgästen måste väcka talan inom två år från att hyresgästen avflyttat för att få göra gällande fordringsanspråk på grund av hyresförhållandet, 12 kap. 61 § JB. Från hyresvärdens perspektiv finns därför ett intresse att besikta lägenheten innan en ny person tillträder och som maximalt efter två år från avflytt men det finns inga tidsramar inom vilken hyresvärden rent lagligt måste utföra besiktningen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Förbud mot slaveri

2021-09-29 i Alla Frågor
FRÅGA |Förbud mot slaveri och tvångsarbete är gällande Lag vad jag förstår. Finns en hänvisning till Lag 1994:1219. Lagen verkar inte finnas i varken den tryckta versionen av 2020 eller 2021 års version vad kan man hitta förbudet i gällande lagtext utöver Internet och artikel 4 som förbjuder tvångsarbete.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.2 kap. Regeringsformen (RF) innehåller grundläggande fri och rättigheter, däribland diskrimineringsförbud (12§ RF) och skydd för den kroppsliga integriteten (4-8§§ RF) men inget uttryckligt förbud mot tvångsarbete. Europakonventionen gäller som svensk lag i Sverige, 1 § Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Artikel 4 i Europakonventionen anger ett förbud mot slaveri och tvångsarbete och detta gäller, enligt redovisade lagrum, som lag i Sverige. 2 kap. 19 § RF anger därutöver att lag och annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden till Europakonventionen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Förundersökning där målsäganden är underårig

2021-09-29 i Förundersökning
FRÅGA |X blir polisanmäld i december 2020 för sexuellt utnytjande av barn samt barnponografibrott. Målsägande är två tjejer 12 respektive 14 år. Den misstänkte en man i lägre 20 års åldern. Det går 9 månader och utan att den misstänkte får något kallelse till förhör. Som jag förstår det ska polisen prioritera detta då det rör sexualbrott mot barn samt att målsägande är under 18 år vilket också ska vara en skyldighet för polisen att påskynda utredningen. Betyder detta att polisen lagt ner utredningen? Och i sådan fall kan man överklaga det beslutet? Obsavera att polisen fick tillgång til lteknisk bevis ifrom av konton på sociala medier samt skärmdumpar. SKa detta påverka utredningstiden?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I fall där målsäganden är under 18 år ska förundersökningen bedrivas särskilt skyndsamt om brottet riktas målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader, 2 a § 1 st Förundersökningskungörelsen (FK). Förundersökningen ska avslutas och beslut ska fattas gällande åtal så snart kan ske och inom tre månader om det finns någon som är skäligen misstänkt, men tidsfristen kan överskridas i vissa fall, 2 a § 2 st FK . Målsäganden ska bli tillfrågad om denne vill bli underrättad om att förundersökning ska inledas, läggas ned, åtal inte ska väckas m.m, 13 b § FK.Det är inte säkert att polisen har lagt ned utredningen, såsom du anger finns det en misstänkt men personen kanske inte uppfyllt beviskravet "skäligen misstänkt" eller så kan tidsfristen har förlängts till följd av utredningens beskaffenhet. Målsäganden bör ta kontakt med polisen för att bli underrättade om utredningen. Utredningstiden varierar från fall till fall och det kan vi inte uttala oss om. Är det så att förundersökning lagts ned och man är missnöjd med detta kan man begära överprövning av beslutet och detta görs hos den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Andrahandsuthyrning

2021-09-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej jag hyr en hyresrätt sedan 15år tillbaka, jag har inneboende och har i princip haft det hela tiden, nu vill hyresvärden vräka mig och påstår att jag har hyrt ut lägenheten i andra hand, jag är själv inte skriven på adressen och är mycket borta pga min sjukdom, jag vistas mycket utomlands för olika behandlingar och står nu skriven hos min ex så hon kan kolla posten och betala mina räkningar. Jag har alltid varit skötsam och inte varit sen men hyrorna under alla dessa år så gjorde mina inneboende en fest en gång när jag var bortrest och då kom någon som bad dem dämpa sig vilket de gjorde. Nu till min viktigaste fråga.Kan hyresvärden vräka mig lagligt för att jag inte står skriven på den adressen och för att de hävdar att jag har hyrt ut min lägenhet i andra hand, vilket jag aldrig har gjort?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som hyresgäst så har du rätt att ha inneboende men andrahandsuthyrning kräver hyresvärdens eller hyresnämndens tillstånd, 12 kap. 39-40 §§ JB. Din hyresvärd verkar vara av uppfattningen att du inte inte bor i lägenheten i tillräcklig utsträckning och att personen i din lägenhet förfogar över lägenheten för eget bruk. Om du inte är boende på adressen i tillräcklig utsträckning betraktas det som en olovlig andrahandsuthyrning vilket utgör en grund för uppsägning enligt 12 kap. 46 § JB eller 12 kap. 42 p. 3 § JB.Hyresvärden måste ta vidare uppsägningen till hyresnämnden om uppsägningen skett enligt 12 kap. 46 § JB. Detta måste ske en månad efter uppsägningstidens utgång för att få verkan, 12 kap. 49 § JB. Har lägenheten sagts upp med omedelbar verkan enligt 12 kap. 42 § JB gäller andra förfaranderegler och tvisten handläggs då av tingsrätten.Du måste inte vara folkbokförd på adressen men folkbokföringen spelar roll som bevisning. Utan att veta mer kan jag inte ge dig ett mer precist svar men det du kan göra är främst att ta fram sådan bevisning, om det finns, som styrker att du bor i lägenheten i beaktansvärd utsträckning.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Flyttstädning

2021-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hyr av en privat person ett radhus, som denna äger. Jag har sagt upp lägenheten och nu vill hyresvärden att jag ska städa ordning, ute och inne så bilder kan tas av mäklare och visning av lägenheten . Är det någonting jag måste ställa upp på som hyresgäst ?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid uthyrning av egen bostad som hyrs ut utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål så gäller lag om uthyrning av egen bostad, även kallad privatuthyrningslagen, 1 § privatuthyrningslagen. Reglerna i 12 kap. JB, så kallade hyreslagen gäller när inget särskilt är föreskrivet i privatuthyrningslagen, 1 § 2 st privatuthyrningslagen.Flyttstädning är inte någonting som är reglerat i varken privatuthyrningslagen eller 12 kap. JB. Det kan vara så att din hyresvärd har tagit med att städning ska ske vid utflytt i hyresavtalet eller att ni kommit överens om det tidigare och då har du en avtalsrättslig skyldighet att hålla avtalet. Du som hyresgäst har dock vårdplikt av lägenheten enligt 12 kap. 24 § JB. Detta innebär att du måste vårda lägenheten tills dess att du flyttar men det är hyresvärden har bevisbördan vid ersättningskrav brister i lägenheten. Eftersom det inte är reglerat i lag finns det inte ett entydigt svar på frågan utan det beror på vad ni kommit överens om och lägenheten får inte vara så bristfällig att det är i strid med din vårdplikt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Förverkande vid uthyrning av egen bostad

2021-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi hyr ut en bostadsrätt i andrahand. Vi har ett avtal där 1 månads uppsägningstid är angiven. Nu har hyresgästen inte betalat hyran på 3 månader och vi har ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Min fråga är om vi säger upp avtalet och ber hyresgästen flytta - måste vi ändå ge henne 1 månad att flytta trots att hon vid flertalet tillfällen själv brutit mot kontraktet?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid uthyrning av egen bostad som ni hyr ut utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål så gäller lag om uthyrning av egen bostad, även kallat privatuthyrningslagen, 1 § privatuthyrningslagen. Om ni hyr ut fler lägenheter så gäller lagen enbart på den första upplåtelsen. Reglerna i 12 kap. JB, så kallade hyreslagen gäller när inget särskilt är föreskrivet i privatuthyrningslagen, 1 § 2 st privatuthyrningslagen.Ett hyresavtal som gäller för obestämd tid måste sägas upp att för att upphöra, 3 § 1 st privatuthyrningslagen. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra med en månad. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats, 3 § 2 st privatuthyrningslagen. Denna bestämmelse är tvingande och det går inte att avtala om en kortare uppsägningstid.Som anges ovan gäller detta inte när hyresrätten är förverkad. Det finns inga särskilda förverkanderegler i privatuthyrningslagen och då gäller 12 kap. JB. Enligt 12 kap. 42 § p. 1 JB är dröjsmål med hyran med mer än en vecka en förverkandegrund. Föreligger en förverkandegrund kan du som hyresvärd säga upp avtalet med omedelbar verkan.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Solidariskt ansvar i handelsbolag

2021-09-29 i Bolag
FRÅGA |Hej! vad gäller om ett handelsbolag går i konkurs och bara den ena bolagsmannen har pengar?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Solidariskt ansvarigaEnligt 2 kap. 20 § lag om handelsbolag och enkla bolag så är alla bolagsmän personligt och solidariskt ansvariga för alla skulder som företaget har. Vid en konkurs så måste de enskilda delägarna tillsammans betala borgenärernas fordringar. Om någon inte har råd att betala måste övriga bolagsmän täcka upp för att betala skulderna. RegressRegressrätt innebär att den som betalat har rätt att kräva sina pengar åter. Av 2 kap. 12 § lag om handelsbolag och enkla bolag följer att en bolagsman, under bolagets bestånd, inte har rätt att göra gällanden en fordran mot annan bolagsman om fordran är på grund av; utgifter för bolagets räkning, fordran på förvaltningsarvode eller fordran på ränta på insats. Av rättsfallet NJA 2016 s. 625 följer att en bolagsman som betalat en bolags skuld saknar rätt att göra gällande en fordran mot andra bolagsmän till följd av betalningen annat än genom den slutreglering som ska ske när bolagsförhållandet avvecklas genom skifte. Bolagsmännen har dock möjlighet att i enlighet med 2 kap. 1 § andra stycket lag om handelsbolag och enkla bolag, uttryckligen eller konkludent, avtala om att regress får göras gällande under bolagets bestånd, dvs. före slutreglering genom skifte. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Påverkas straff av att det lång tid sedan anmälan?

2021-09-28 i Påföljder
FRÅGA |Hej!Jag ska nu på fredag äntligen påbörja förhandling ang grov kvinnofridskränkning mot mig. Bla bröt mitt ex min käke på bägge sidor mm.Det har nu gått 2 år o 9 månader sedan jag anmälde. Det finns ljudfiler då han berättar om hur han gått tillväga vid flera exempel. Även 7 vittnen är kallade Blir det lägre straff då det gått så lång tid ?
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I brottsbalken finns det olika omständigheter som kan påverka straffet i förmildrande eller skärpande riktning, 29 kap. 2 § BrB samt 29 kap. 3 § BrB. Att det gått lång tid sedan anmälan anges inte som en förmildrande omständighet och påverkar inte det eventuella straffet som en tilltalad kan få. Har personen suttit frihetsberövad så kan detta avräknas från straffet enligt 2 § Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,