Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?

2021-08-31 i Underhåll
FRÅGA |Min dotter går sista året på gymnasiet.Hon har valt att flytta hem till sin syster.Min dotter har förlängt underhållstöd och csn plus att hon jobbar extra på en resturang. Hon har cirka 5-6000 kr i månaden att köpa kläder nöjen snus för.Hur mycket ska jag betala i mat där hon befinner sig nuTack så mycketSer fram emot svar
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglering om föräldrars underhållsskyldighet för deras barn hittar vi i föräldrabalken (FB). Som du säkert vet är du skyldig att svara för din dotters underhåll fram tills det att hon avslutat sin gymnasieutbildning (7 kap. 1 § 2st. FB). Det underhåll som du som förälder är skyldig att stå för bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När underhållsskyldighet bestäms ska man också ta hänsyn till barnets egna inkomster, tillgångar och sociala förmåner (7 kap. 1 § 1st. FB). Det står alltså inte uttryckligen vilken summa underhållsskyldigheten ligger på, utan det beräknas från fall till fall. Vill du se några exempel på uppskattningar av vad barn i genomsnitt kostar kan du söka dig till Konsumentverkets hemsida. På Försäkringskassans hemsida finns också ett formulär som kan användas vid beräkning av underhållsbidrag. Jag beklagar att jag inte kunde ge ett konkret svar på din fråga, men hoppas ändå att jag kunde bidra med någon klarhet i ämnet! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Är hyresvärden skyldig att säga till störande granner?

2021-08-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en kedjerökande granne, det innebär bl a att jag inte kan använda min balkong. Jag har felanmält det till hyresvärden som svarade att jag ska prata med grannen och påtala att detta är en olägenhet för mig och de runtomking- Min fråga är om det är min roll at ta det samtalet med grannen, det kan skapa en konflikt mellan grannen och mig, Är det inte hyresvärden roll, som ska vara en medlande och neutral part?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor om hyresförhållanden regleras i Jordabalkens (JB) tolfte kapitel. Som hyresgäst har man en skyldighet att inte utsätta omgivningen för störningar i den grad de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön och därför inte skäligen bör tålas av omgivningen (12 kap. 25 § 1st. JB). Förekommer störningar är hyresvärden skyldig att säga till den störande hyresrätten att upphöra med störningarna (12 kap. 25 § 2st. JB). I ditt fall är alltså frågan om din grannes rökning räknas som en sådan störning som inte rimligen ska tolereras av omgivningen. I förarbetena till Jordabalken framhålls att det faktiskt inte är alla störningar som potentiellt kan påverka andras hälsa negativt utgör störningar i boendet i lagens mening. Det kan i flerfamiljshus förekomma störningar som kan sägas ha viss skadlig inverkan på hälsan som man ändå får förvänta sig och tåla. Tidigare domar har också slagit fast att man måste tåla rökande grannar när man bor i ett flerfamiljshus. Detta gäller även om du skulle ha någon överkänslighet mot rökning. Det finns alltså ingen laglig skyldighet för din hyresvärd att ta upp ditt problem med grannen. Du får därför själv be grannen att röka mindre på balkongen. Kanske kan ni komma fram till någon överenskommelse där han eller hon kan avstå från att röka vissa tider? Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan en gift särbo ta över hyresrätt vid bodelning eller arvskifte?

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Om man är gift men särbor i varsin hyresrätt. Är det möjligt att överta varandras första handskontrakt för hyresrätt via bodelning vid äktenskapsskillnad eller om någon avlider eller måste man vara samboende i en och samma hyresrätt för att överta första handskontraktet för hyresrätten?Tack för hjälpen.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Överlåtelse av hyresrätt regleras i jordabalkens tolfte kapitel. Som huvudregel råder ett överlåtelseförbud, som innebär att hyresgästen inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § första stycket JB). Det finns ett undantag för gifta makar vid bodelning och arvskifte, men det kräver att makarna då har bott tillsammans och lägenheten varit avsedd för eller använts uteslutande eller huvudsakligen som makarnas gemensamma bostad (12 kap. 33 § JB). Det finns dessutom undantag för att andra närstående kan få ta över hyresrätten utan hyresvärdens samtycke, men även då krävs att hyresgästen och den närstående varaktigt har sammanbott i lägenheten (12 kap. 34 § JB). Om ena maken t.ex. har gemensamma eller egna barn som bor hemma hos hen kan barnen därför få ta över kontraktet. Om hyresvärden hade vägrat en överlåtelse i enlighet med överlåtelseförbudet måste hen dock ge en skälig anledning till det, och göra det inom tre veckor. Gör hen inte det får hyresgästen säga upp hyresavtalet (12 kap. 32 § andra stycket JB). Just reglerna kring överlåtelse av hyresrätt är lite krångliga, och särskilt när det gäller särbos. Ofta är det därför bra att kontakta sin hyresvärd och fråga vad hen tycker. Kanske kan ni komma överens om något! Oavsett måste hyresvärden alltid ge skälig anledning att neka en förfrågan om överlåtelse.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Övertagande av hyresrätt vid makes dödsfall

2021-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Ett gift par bor tillsammans i lägenhet i Sverige som är hyresrätt, Den ena parten skriver sig i ett annat skandinaviskt land. Den andra parten står för hyreskontraktet i Sverige. Kan den part som är skriven i annat land få överta lägenheten om den part som är skriven på lägenheten i Sverige dör när de fortfarande är gifta.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om överlåtande av hyresrätt hittar du i jordabalken (JB). I jordabalkens tolfte kapitel finns ett överlåtandeförbud, som innebär att en hyresgäst inte får överlåta en hyresrätt utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). Detta gäller även vid övergång genom arv och testamente (12 kap. 33 § första stycket JB). Om lägenheten uteslutande eller huvudsakligen använts som gemensam bostad för hyresgästen och dess make och den senare gått till maken genom arvsskifte får dock maken träda i hyresgästens ställe. I sådant fall krävs inget medgivande från hyresvärden (12 kap. 33 § andra stycket JB). Dessutom finns ytterligare ett undantag som säger att om hyresgästen avlider kan en närstående som varaktigt sammanbott med denne få överta hyresrätten med hyresvärdens tillstånd. Sådant tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § JB). Båda dessa vägar kräver att makarna sammanbott under en viss tid. Det faktum att ena maken är skriven på samma adress kan ses som ett indicium på att makarna sammanbott, men det borde inte vara avgörande. Hyreskontraktet ska alltså kunna överföras på den överlevande maken. Det ska dock nämnas att det sedan 2018 är olagligt att folkbokföra sig på fel adress enligt folkbokföringslagen. En person ska folkbokföras på den fastighet där hen är att anse som bofast (6 § folkbokföringslagen). Man anses som bosatt på den fastighet där man regelbundet tillbringar sin dygnsvila (7 § folkbokföringslagen). Lämnar man oriktig uppgift till grund om beslut för folkbokföring kan man riskera att dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet ringa ska det däremot inte dömas till ansvar (42 § folkbokföringslagen). Jag hade därför rekommenderat att makarna ser över att de verkligen är skrivna på rätt adress! Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?

2021-08-31 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej,Min exman och jag har sedan ett år legat i en konfliktfylld och infekterad separation, som han initierat. Skilsmässan gick igenom nu i maj efter ett halvårs betänketid eftersom vi har en dotter som var under 16 år då ansökan om skilsmässa lämnades in. Min exman flyttade i princip ut från vår gemensamma bostad redan i sep-20 och officiellt den 1 dec. Han har sedan förra hösten i princip ingen kontakt med våra gemensamma barn. Vår son har flyttat hemifrån och försörjer sig själv. Vår dotter som nu är 16 år bor enbart med mig. Min exman betalar ingenting i underhåll, jag får stå för samtliga kostnader för vår dotter. Jag har med hjälp av försäkringskassans verktyg räknat ut att min exman ska betala mig 4500-5000 kr/månad. Min exman har psykiatrikontakt, redan sedan innan han begärde skilsmässa, och sedan förra hösten då allt började har han varit som personlighetsförändrad och har agerat och betett sig på sätt som lett till att han blivit avstängd från sitt jobb mm, vilket han, obefogat, skyller på mig. Vi har ingen kontakt alls och kommunicerar inte sedan ett halvår, inte ens kring barnen. Jag har funderat på att söka ensam vårdnad eftersom han inte är inblandad varken praktiskt eller på annat sätt i vår dotters vårdnad. Jag behöver också det ekonomiska bidraget som ett underhåll skulle ge. Vad råder ni mig att göra?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Medan jag inte vet tillräckligt för att råda dig om vad du bör göra i din specifika situation kan jag bidra med information om vårdnad och underhåll. Regler om vårdnad och underhåll hittar vi i föräldrabalken (FB). Så länge du och din exman har delad vårdnad om er dotter ska ni tillsammans bestämma kring henne (6 kap. 13 § FB). Vill du ändra i vårdnaden finns två alternativ. Antingen kan du och dotterns far själva avtala om att du ensam ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § FB). Om ni inte kommer överens kan du istället väcka talan om ändrad vårdnad, och då beslutar rätten om hur vårdnaden bör se ut (6 kap. 5 § 1st. FB). Vid bedömningen av vårdnad ska rätten särskilt se till föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att ta gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § 2st. FB). Baserat på din fråga verkar ni inte kunna ta gemensamma beslut just nu, vilket hade kunnat resultera i ensam vårdnad. Det ska dock påpekas att rätten värdesätter försök till kommunikation från föräldrarnas sida, och det är alltså i ditt intresse att först och främst försöka komma överens med din exman. Alla frågor gällande vårdnad ska avgöras med barnets bästa i det första rummet. Vid den bedömningen fästs särskilt avseende vid barnets behov av en god och nära kontakt med båda sina föräldrar (6 kap. 2a § FB). Vid en vårdnadstvist ska dock rätten också lyssna på vad barnet själv tycker, särskilt ju äldre och mognare barnet är (6 kap. 2b § FB. Ny paragraf, finns inte ännu på lagen.nu, se istället länken ovan). Då din dotter är 16 år kommer förmodligen rätten tillmäta relativt stor betydelse vid under vems vårdnad hon faktiskt vill stå under. När det gäller underhållsskyldighet är föräldrarna fram tills att barnet fyller 18 eller avslutar sina gymnasiestudier skyldiga att svara för underhåll för barnet. Underhållet bestäms efter vad som anses skäligt med tanke på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Jag utgår från att dina uppgifter om att din exman är skyldig dig pengar stämmer. En förälder är skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern antingen inte har vårdnad och barnet och inte varaktigt bor med henne eller honom, eller om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet endast varaktigt bor tillsammans med endast den enda föräldern (7 kap. 2 § 1 st. FB). Även om din exman fortsatt har vårdnaden om er dotter kan han alltså vara underhållsskyldig. Var barnet bor kan exempelvis besvaras med ledning av var han eller hon är folkbokförd, hur länge han eller hon faktiskt vistas hos föräldrarna eller vad han eller hon har sina saker. Beslut om underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Om du väcker talan i domstol om rätten till underhållsbidrag får du företräda din dotter (7 kap. 2 § 2-3st. FB). Vill du ändra vårdnaden för din dotter eller fastställa hennes rätt att få underhållsbidrag gör du alltså det bäst genom att avtala med din exman, eller om det inte går, att väcka talan i domstol. Med tanke på vad du berättar är sannolikheten stor att du åtminstone har rätt till underhållsbidrag, och kanske kan ni också ändra vårdnaden om även ditt dotter vill det. Vill du ha mer konkreta svar rekommenderar jag att du söker råd hos en familjerättsjurist! Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Svensk skilsmässas giltighet i USA

2021-08-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Jag gifte mig i USA. Flyttade hem utan make till Sverige. Registrerade giftermålet i Sverige för att sedan göra en skilsmässa som blev godkänd av svensk domstol. Nu vill jag registrera skilsmässan i USA för att den ska vara giltig där också. Jag har talat med "Records Office" i USA och det går bra att skicka in papperna för registrering. MEN, nu undrar jag, är det verkligen så simpelt att få min skilsmässa giltig i USA? Behöver inte en amerikansk domare titta över papperna och giltigförklara det? Kanske görs det och att jag inte fick den informationen av "Records Office". Med er hjälp kan jag i så fall ställa dem rätt fråga. Jag är jätte tacksam för er hjälp att hitta i djungeln. Tack!"Records Office" är en del av delstatens county clerk.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om äktenskap och äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, som ingåtts utomlands regleras i Sverige i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). I Sverige brukar beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i en annan stat gälla, om det förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten (3 kap. 7 § IÄL). Vad som gäller i andra länder regleras dock inte av svensk rätt, och reglerna kan se annorlunda ut. I USA brukar giftermål och skilsmässa generellt hanteras av delstaterna. Det finns inga traktat mellan USA och något annat land som innebär att USA alltid måste erkänna det landets beslut om äktenskapsskillnader. Generellt sett brukar beslut om äktenskapsskillnad erkännas även i USA:s delstater, så länge båda parter har fått varsel om målet och har haft möjlighet att uttala sig under målets gång. Den svenska juridiken ger alltså inget direkt svar på exakt hur du går tillväga för att få igenom din äktenskapsskillnad, bara att den troligtvis kommer godkännas. Har du talat med en amerikansk myndighet råder jag dig att i första hand agera efter deras råd, de ska ju veta hur det går till. Vill du ha ett helt säkert svar bör du be om ett förtydligande från den myndighet du vänt dig till, eller alternativt vända dig till en amerikansk jurist och fråga hur förfarandet går till i praktiken samt vad du måste göra för att sätta det i rullning! Jag ber om ursäkt för att jag inte kan ge dig ett definitivt svar på din fråga, men hoppas att du ändå fått någon klarhet i den. Har du någon annan fundering är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att offentligt ge företag dåliga recensioner?

2021-06-30 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det är olagligt att skriva att man inte rekommenderar en restaurang tex. Jag rekommenderar inte Tacobar" när någon frågar via Facebook.Frågar för att restaurangägaren har hotat mig att stämma mig för att jag skrev så. Jag skrev ju bara att jag inte rekommenderar dom och inget annat. Det är väl inte olagligt?Tacksam för svar
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I svensk rätt talar man bara om förtal mot individer och deras personliga heder. Förtalsbestämmelsen i brottsbalken innebär att man för att dömas ska utpeka någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt försöker utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § BrB). Centralt här är att man ska utsätta "någon" och att angreppet är riktat mot dennes personliga heder. Bestämmelsen skyddar alltså bara fysiska personer. Förtal som istället riktas mot en fysisk eller juridisk person, såsom ett bolag, som medför ekonomiska skadeverkningar för den utpekade men som inte innefattar några angrepp mot personen i sig kallas för ekonomiskt förtal. Detta är inte straffbelagt i Sverige. Det är alltså fullt lagligt att skriva så som du har gjort på facebook! Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Får underårigt barn själv bestämma med vilken förälder hen ska bo?

2021-06-30 i Barnrätt
FRÅGA |Jag och min exfru har 2 barn med fin relation till både sin mamma och mig. En som fyller 15 och en som fyller 18. Den äldre dottern bor redan mest hos sin kille och den yngre vill nu vi mer hos sin mamma eftersom hon bor mitt bland kompisarna. Hon säger själv att det enbart är av sociala skäl som hon vill bo mer hos mamman. Jag vill inte detta, men kan inte tvinga. Hennes mamma vill nog heller inte men kan inte säga nej. Jag bor förövrigt ca 2 km bort och har köpt en elmoppe för att hon ännu enklare ska kunna ta sig till kompisar.Från dag 1 vill mamman att jag ska betala 3000-3500 kr per månad i underhåll.Dottern har allt man kan tänka sig hemma hos mig som rum, trygghet, mat på bordet etc.Kan hon tvinga mig till underhåll och därmed tjäna pengar på att hon bor där? Jag bedömer att mat och varmvatten kanske skulle kunna uppgå till 1000-1500 kr i månaden, men mer känns direkt fel.Hur mycket kan dottern verkligen bestämma detta själv?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med vill jag konstatera att regler om barns boende återfinns i föräldrabalken (FB). Jag antar att er dotter står under er gemensamma vårdnad. Det kommer hon göra tills hon blir 18 år och därmed myndig (6 kap. 2 § FB). Vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § första meningen FB). Står barnet under två vårdnadshavare ska båda vara med och bestämma (6 kap. 13 § FB). Ju äldre barnet blir, desto mer hänsyn ska vårdnadshavarna ta till hans eller hennes egna önskemål (6 kap. 11 andra meningen FB). Men, i slutändan är det ändå ni som får bestämma om var er dotter ska bo så länge hon är omyndig. Jag antar att ni redan innan detta har haft en överenskommelse om hur barnen bor, som er dotter nu vill ändra på. Ni som vårdnadshavare kan alltid avtala om barnens boende, men det avtalet gäller rättsligt bara om det är skriftligt och godkänts av socialnämnden (6 kap. 14a § första stycket FB). Kan inte ni komma överens kan rätten besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med, om en av er väcker talan om det (6 kap. 14a § första stycket FB). I alla beslut om boende ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vad som anses vara barnets bästa beror på omständigheterna i just ert fall. Ju äldre er dotter blir, ju mer ska rätten ta hänsyn till hennes vilja vid beslut om boende (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Väcks talan i domstol är det troligt att de väger in vad er dotter vill, då hon är 15 år gammal. Hade din dotter inte längre varaktigt bott hos dig hade du kunnat bli skyldig att betala underhåll. Underhållsbidrag bestäms genom dom eller avtal (7 kap. 2 § FB). Din underhållsskyldighet beror som sagt på huruvida din dotter bor hos dig eller ej. Om hon hade flyttat ut till sin mor permanent hade du kunnat väcka talan om belopp om ni inte kommer överens sinsemellan. Underhållet bestäms efter vad som är skäligt (7 kap. 1 § FB). Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,