Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?

2021-06-30 i Nödvärn och annan ansvarsfrihet
FRÅGA |Hej! Jag sitter i styrelsen i en motorklubb som arrangerar flertalet rallytävlingar varje år. Ganska nyligen så har vi köpt in en ambulans till klubben för att använda som rescue-bil på våra tävlingar. De personer som bemannar ambulansen under tävling är oftast räddningstjänstpersonal utanför tjänst. Min fråga är huruvida det är lagligt eller ej att vid olyckor på tävlingen låta räddningstjänstpersonalen (som har utryckningskörningsutbildning) köra med blåljus och sirener fram till olycksplatsen. Detta innefattar körning dels på avlyst väg men också på allmän icke avlyst väg.
Mathea Santesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är bara utryckningsfordon som får använda blåljus. I förordningen om fordons registrering och användning fastställs att utryckningsfordon ska godkännas vid en viss registreringsbesiktning och användas uteslutande för att transportera sjuka och skadade. Verksamheten ska dessutom utövas av vissa typer av företag utsedda av regionen eller inom ramen för kommunal och statlig verksamhet (2 kap. 11 § förordningen om fordons registrering). Din klubb torde därför inte kunna inneha ett utryckningsfordon. Skulle ni använda blåljus och sirener gör ni er skyldiga till brottet föregivande av allmän ställning, vilket kan ge fängelse i högst sex månader (17 kap. 15 § BrB). Det finns däremot en undantagsregel i Brottsbalken (BrB) som innebär att man kan bli fri från ansvar för en brottslig gärning om den begås i nöd (24 kap. 4 § BrB). Om det föreligger fara för liv och hälsa föreligger nöd. Om personen i bilen t.ex. har en akut blödning eller ett annat akut tillstånd som hotar dennes liv och hälsa kan den som kör bilen bli fri från ansvar, beroende på hur allvarlig brottet är. På den grunden skulle ni kanske kunna bli fria från ansvar. Trots det är det nog bra om du hör av dig till din region och undersöker hur de anser att ni borde sköta säkerheten vid era tävlingar. Hoppas du fick svar på dina frågor! Hör gärna av dig till Lawline igen om du har några fler funderingar. Med vänliga hälsningar,

Kan man tvingas att genomföra ett faderskapstest?

2021-04-30 i Faderskap
FRÅGA |Är man tvingad ta faderskapstest vid 93 års ålder? Den som kräver detta är 72 år.
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huvudregeln säger att ingen kan tvingas till att lämna ett DNA-prov. Detta på grund av att den svenska regeringsformen garanterar skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp från det allmänna (2 kap. 6 § RF). Detta inkluderar även RF. Oftast krävs alltså samtycke. Men, undantag kan göras så länge det finns lagstöd för det, alltså om det tillåts enligt en annan lag (2 kap. 20 § RF). Ett sådant undantag går att hitta i lagen om blodundersökning vid utredning av faderskap. I ett väckt mål om fastställande av faderskap kan rätten förordna om en blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper om det kan ske utan nämnvärt men för den som lämnar testet. Detta sker på yrkande av någon av parterna (1 § blodundersökningslagen). Här räknas även DNA-test. Rätten kan genom föreläggande av vite kräva av den person som ska lämna DNA-testet att testet genomförs (2 § blodundersökningslagen). Vägrar personen fortfarande att lämna provet kan rätten besluta att biträde av polisen ser till att testet genomförs (2a § blodundersökningslagen). Detta kräver dock först att en rättegång har väckts. I föräldrabalken stadgas att talan om fastställande av faderskap ska väckas av barnet (3 kap. 5 § FB). Är 72-åringen i din fråga det påstådda barnet kan hen alltså ha rätt att väcka talan om faderskap. Sammanfattningsvis kan man alltså tvingas till att genomföra ett faderskapstest om det är barnet som väcker talan och rätten ser det nödvändigt. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan jag hindra en vuxen person från att kontakta mitt barn?

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambo fick reda på han var pappa till ett barn efter de va fött med en tjej han hade sex med en gång som ej hördes av efter det! Det har varit fruktansvärt mycket drama kring henne gällande underhåll o allt man kan komma på, tilläggas bör kanske att min sambo valt att inte ha någon kontakt alls utan enbart skickar pengarna. Min fråga - Jag o sambon ska nu skaffa barn, jag känner mig inte alls bekväm med den kvinnan i mitt barns liv, kan man på något sätt få något kontaktförbud så hon ej har rätt att kontakt mitt barn? Jag vill även barnet ska vara tillräckligt mogen när hen får höra att det finns ett syskon o de ej ska komma från henne via internet eller att hon söker upp barnet osv!
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som vårdnadshavare har du både en rättighet och en skyldighet att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Detta innebär dock inte att du kan förhindra en vuxen person att kontakta ditt barn. Om du på juridisk väg vill förhindra att en vuxen person kontaktar dig eller din dotter krävs mycket riktigt ett kontaktförbud. Vill du ansöka om ett kontaktförbud ska du vända dig till polisen eller åklagarmyndigheten, men det är en domstol som avgör om kontaktförbudet ska utfärdas. Möjligheterna till att få ett kontaktförbud utfärdat regleras i lagen om kontaktförbud. Kontaktförbudet innebär att en person inte längre får besöka eller ta kontakt med en annan person (1 § första stycket lagen om kontaktförbud). För att ett kontaktförbud ska utfärdas krävs dock att det finns risk för att personen i fråga kommer utsätta dig, eller i det här fallet din dotter, för brott, förfölja dig eller på annat sätt allvarligt trakassera dig (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud). I första hand avses brott såsom misshandel eller olaga hot. Kontaktförbudet får endast meddelas om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång som förbudet innebär hos den vuxna personen (1 § tredje stycket lagen om kontaktförbud). Det kan även vara bra att veta att ett kontaktförbud bara meddelas för en viss tid, och högst för 1 år (4 § lagen om kontaktförbud). Det räcker alltså inte bara att du inte vill att personen ska kontakta din dotter, utan det krävs att ett reellt hot föreligger, som polis eller åklagare bedömer är så pass allvarligt att de finner anledning att göra en prövning om kontaktförbud. Har du fler frågor om kontaktförbud rekommenderar jag att du vänder dig till polisen på telefonnummer 114 14. Är du i behov av annan vägledning är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Kan omyndiga barn flytta hemifrån utan föräldrarnas medgivande, och är föräldrarna då underhållsskyldiga?

2021-04-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, vår dotter är 15 år och vill efter grundskolan flytta hemifrån och gå på gymnasiet i Lund. Vi vill inte det för att vi tycker hon är för ung för att vara hemifrån på heltid. Dessutom uppkommer stora kostnader för boende, mat, resor, m.m. som inte täcks av studiebidrag eller andra inkomster.1. Får hon flytta utan vårt medgivande?2. Kan hon i så fall tvinga oss stå för uppkommande kostnader i tre år?Tacksam för svar
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaren på båda dina frågor går att hitta i föräldrabalken, förkortat FB. Jag delar upp mitt svar efter dina två frågor.Kan en underårig flytta hemifrån utan föräldrars samtycke?Jag antar att er dotter står under din vårdnad. Det kommer hon göra tills hon blir 18 år och därmed myndig (6 kap. 2 § FB). Vårdnadshavaren har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § första meningen FB). Står barnet under två vårdnadshavare ska båda vara med och bestämma (6 kap. 13 § FB). Ju äldre barnet blir, desto mer hänsyn ska vårdnadshavarna ta till hans eller hennes egna önskemål (6 kap. 11 andra meningen FB). Men, i slutändan är det ändå ni som får bestämma om var er dotter ska bo så länge hon är omyndig.Hur länge är föräldrar underhållsskyldiga för sina barn?Föräldrar har en skyldighet att betala underhåll till sina barn. Hur stor denna summa är beror på vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Man ska också ta hänsyn till barnets egna inkomster och sociala förmåner (7 kap. 1 § första stycket FB). Underhållsskyldigheten gäller fram till när barnet fyller 18, eller när barnet slutar gymnasiet (7 kap. 1 § andra stycket FB). Ni kommer alltså fortsatt vara underhållsskyldiga för er dotter fram tills att hon avslutar sin gymnasieutbildning. SammanfattningsvisEr dotter kan alltså inte flytta hemifrån utan ert samtycke. Samtycker ni till flytten är ni skyldiga att fortsatt betala för hennes levnadskostnader tills dess att hon fyller 18 eller går ur gymnasiet, beroende på vilket som kommer sist. För att minska era kostnader vid en eventuell flytt är ett tips att kika på om ni har möjlighet att få bidrag av CSN eller er hemkommun för er dotters resor och boende. Mer information om inackorderingstillägg finns på CSN:s hemsida.Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Barns rätt till eget rum

2021-04-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo har 2 gemensamma bar (pojke 2 och flicka 4 år) och jag har en dotter som bor hör varannan vecka som är 9år. Vi bor just nu i en stor 4a så dom små delar rum och min 9 åring har ett eget rum. Dock så har denna lägenheten blivit för dyr så vi letar efter en billigare Med vetskapen att vi kanske måste flytta till en 3a. Dock så innebär det alla 3 barnen måste dela sovrum. Mitt ex som är pappa till de äldsta barnet säger då att lagen säger att min dotter och hennes lillebror inte får dela rum då de är av olika kön och att han då kommer ansöka om att få henne boende hos sig på heltid. Jag kan inte hitta något om någon sådan lag. Finns den lagen? Kommer han kunna ansöka om att få boende delen om hon inte får ett eget rum?
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer för tydlighetens skull dela upp din fråga i två delar, en om huruvida dina barn får dela rum eller ej, och en om det är möjligt för din dotters pappa att ansöka om att domstolen ska bestämma om er dotters boende. Det finns ingen svensk lagstiftning som säger att att barn har rätt till ett eget rum. Det är därför upp till föräldrarna att bestämma huruvida barnet ska ha ett eget rum, eller dela med föräldrar eller syskon. Att tre barn delar rum kan anses som trångbott enligt Boverkets definition av trångboddhet. Boverkets definition medför dock inga juridiska skyldigheter eller krav. Regler om barns boende hittar vi i föräldrabalken (FB). Kan inte vårdnadshavarna komma överens kan rätten besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med, om en av vårdnadshavarna väcker talan (6 kap. 14a § första stycket FB). Inget hindrar att rätten beslutar om växelvis boende, såsom ni har det nu, om det anses vara bäst för barnet. Dock kräver växelvis boende en god samarbetsförmåga. I alla beslut om boende ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § första stycket FB). Vad som anses vara barnets bästa beror på omständigheterna i just ert fall. Ju äldre er dotter blir, ju mer ska rätten ta hänsyn till hennes vilja vid beslut om boende (6 kap. 2a § tredje stycket FB). Ni som föräldrar kan också själva avtala om barnets boende. Avtalet är gäller så länge det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14a § andra stycket FB). Vill ni slippa domstolsprocess är det alltså enklast om ni kan komma överens om boendesituationen. Sammanfattningsvis finns det ingen lag som säger att dina barn inte får bo i samma rum. Din dotters pappa kan alltså inte bara på den grunden få rätt till att er dotter endast ska bo hos honom. Däremot finns inga hinder mot att han ändå väcker talan i rätten om att ändra er dotters boendeform. Enklast är det såklart om ni kan komma överens själva. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Svensk skilsmässas giltighet i USA

2021-04-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Mitt ex och jag gifte oss i USA 2009. Vi är båda endast svenska medborgare. Vårt äktenskap var sedan även registrerat i Sverige (direkt efter giftermålet). Sen 2013 bor vi i Sverige och 2019 gick vår skilsmässa igenom. Hur gör vi för att även skilja oss i USA? Tack!
Mathea Santesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om äktenskap och äktenskapsskillnad, det vill säga skilsmässa, som ingåtts utomlands regleras i Sverige i lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). I Sverige brukar beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i en annan stat gälla, om det förelåg skälig anledning till att talan prövades i den främmande staten (3 kap. 7 § IÄL). Vad som gäller i andra länder regleras dock inte av svensk rätt, och reglerna kan se annorlunda ut. I USA brukar giftermål och skilsmässa generellt hanteras av delstaterna. Det finns inga traktat mellan USA och något annat land som innebär att USA alltid måste erkänna det landets beslut om äktenskapsskillnader. Generellt sett brukar beslut om äktenskapsskillnad erkännas även i USA:s delstater, så länge båda parter har fått varsel om målet och har haft möjlighet att uttala sig under målets gång. Att åtminstone en av parterna bodde i landet som utfärdat beslutet om äktenskapsskillnad gör det också mer troligt att beslutet kommer erkännas. Jag kan dock inte ge dig ett definitivt svar. Vill du ha ett säkert svar bör du vända dig till myndigheterna eller en jurist i USA. Jag beklagar att jag inte kan ge ett definitivt svar på din fråga, men hoppas att du fått någon klarhet i den! Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,