Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?

2021-07-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag har bokat en resa med ett reseföretag där hotellrummet vi fick inte alls stämmer överens med verkligheten. Hotellet marknadsförs som ett lägenhetshotell med kök och kylskåp osv. När vi bokade rummet bokade vi ett dubbelrum vilket visade sig vara ett vanligt hotellrum och inte lägenhetshotellrum med kök. På bilderna av hotellet på företagets hemsida visar de bara ett typ av rum med ljus, fräsch inredning som ser ut som ett standard hotellrum. Rummet vi fick är mörkt med trämöbler och omodernt. Det finns inget kylskåp, balkongen är extremt liten och ser inte ut som på bilderna och rummet lever absolut inte upp till bilderna. Efter konversation med företaget säger de att "bilderna på vår hemsida är enbart exempelbilder och behöver inte stämma överens med alla rum". Företaget anser att bilderna bedöms tillräckligt sanningsenliga och vi får ingen kompensation för detta eller möjlighet att byta rum/hotell. Hur ser våra rättigheter ut här? Vi vill självklart anmäla detta och få pengarna tillbaka om det går. Detta bör ju vara falsk marknadsföring i högsta grad. Finns det någon lag som säger att företaget måste lägga upp bilder på de rummen som erbjuds? Det bör vara så eftersom rummen uppenbarligen skiljer sig åt markant. Supertacksam för svar!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka rättigheter du har som konsument att kräva ersättning när du anser att ett bokat hotellrum inte lever upp till de förväntningar som uppstått vid bokningstillfället. Vidare tolkar jag frågan som att du undrar om situationen du beskrivit ovan kan strida mot lagen. Regler om hur företag får marknadsföra sig finns i marknadsföringslagen (MFL) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Detta säger marknadsföringslagenMarknadsföringslagen reglerar vilka typer av marknadsföring som är otillåtna. Det finns ett särskilt förbud mot vilseledande marknadsföring. Enligt 8 § MFL finns det flera olika typer av marknadsföring som kan vara vilseledande. Jag kommer att ta upp den formen av vilseledande marknadsföring som jag anser är relevant för besvarande av frågan.En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen näringsverksamhet (10 § MFL). Marknadsföring är vilseledande om den innehåller felaktiga påståenden eller framställer en produkt på ett missvisande sätt. Det kan handla om påståenden som rör produktens kvalitet eller pris. Det kan även handla om att väsentlig information utelämnas eller att viss information är otydlig och svår för konsumenten att förstå. Marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § MFL är att anse som otillbörlig om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (8 § MFL). Om näringsidkaren bryter mot 8 § och 10 § MFL kan näringsidkaren bli skyldig att ersätta den skada som uppkommit för en konsument till följd av marknadsföringen (37 § MFL). Talan om skadestånd måste väckas inom fem år från skadetillfället (38 § MFL). Vad gäller i ditt fall?Om företaget har marknadsfört sina rum på ett sätt som varit vilseledande för er som konsumenter, kan det vara fråga om vilseledande marknadsföring som är otillåten enligt 10 § MFL. Om marknadsföringen har påverkat er förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, kan den vilseledande marknadsföringen vara otillbörlig enligt 8 § MFL. Du nämner att företaget på hemsidan endast visar upp en viss typ av hotellrum, som håller en högre standard än det rum ni fått efter er bokning. Detta tyder på att företaget har framställt sina hotellrum på ett missvisande sätt, vilket är en form av vilseledande marknadsföring. Vidare verkar ni ha bokat rummet i tron om att det var rummet på bilderna som bokades, vilket talar för att marknadsföringen har påverkat ert beslutsfattande vid bokningen. Ni kan ha rätt till ersättning för den skada som har uppkommit till följd av företagets marknadsföring, om marknadsföringen varit vilseledande och otillbörlig. Det är tyvärr svårt för mig att säga om företaget har brutit mot MFL då jag inte har tillräckligt med information om situationen. Min rekommendation till dig är därför att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig vidare med ärendet. Anmälan till konsumentverketJag skulle även vilja rekommendera dig att anmäla situationen till konsumentverket, om du anser att företaget har brutit mot reglerna i MFL. En anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms, men konsumentverket kontrollerar att företag följer lagen och anmälningar är därför ett viktigt underlag för myndighetens arbete. SammanfattningEn näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen näringsverksamhet. Marknadsföring som är vilseledande är att anse som otillbörlig, och därmed otillåten enligt MFL, om den påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Om en näringsidkare bryter mot det nämnda, kan näringsidkaren bli skyldig att ersätta den skada som en konsument orsakats på grund av detta. I ditt fall kan det vara fråga om vilseledande och otillbörlig marknadsföring om företaget har framställt sina hotellrum på ett missvisande sätt som har påverkat ert beslutsfattande vid bokningstillfället. Min rekommendation till dig är att kontakta en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet samt att anmäla händelsen till konsumentverket. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Hur söker man ersättning för en patientskada?

2021-07-31 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, Var ska man vända sig ifall läkare gjort fel i sitt jobb och man vill ha skadestånd? Enligt IVO utreder de inte fall som är mer än två år och inte heller prövar om någon kan få skadestånd. Vem ansvarar för detta och vem kan utreda även äldre fall?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vart man kan vända sig som patient för att kräva skadestånd när en läkare har begått fel i tjänsten samt hur det ser ut med tidsgränser för en sådan anmälan. Jag utgår ifrån att det har uppstått en patientskada och att det är denna du vill söka ersättning för. Om patientförsäkringenAlla vårdgivare, privata som offentliga, är skyldiga att ha en patientförsäkring och de flesta vårdgivare är försäkrade. Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Löf). Skadeärenden hanteras av Löf som utreder skador, fattar beslut och lämnar ersättning. Patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. En skada måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. För att anmäla en patientskada går du in på www.lof.se där du sedan kan följa ärendet digitalt. Det går även bra att ladda ner en blankett på från hemsidan eller få den hemskickad. I din anmälan är det viktigt att du är tydlig med vilken personskada du tycker att vården har orsakat. Om vårdgivaren inte har tecknat patientförsäkringOm du skadas hos en vårdgivare som inte har tecknat patientförsäkring kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan patientförsäkringsföreningen (PFF) gå in och betala ersättningen. Skadeanmälan ska då fyllas i och skickas till PFF. Se www.pff.se/patient för mer info om hur du går tillväga. Detta gäller om anmälningstidenAnmälningstiden varierar beroende på när skadan skedde. För skador som du fått före den 1 januari 2015 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan. Som längst har du tio år räknat från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Om skadan har skett efter den 31 december 2014 kan du alltid anmäla den inom tio år från skadetillfället. SammanfattningSammanfattningsvis kan procedurerna för att begära skadestånd skilja sig åt beroende på om din vårdgivare är försäkrad eller inte. Min rekommendation till dig är att i första hand ta reda på om din vårdgivare har tecknat en patientförsäkring. Om det finns en patientförsäkring som har tecknats hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag ska anmälan göras hos dem. Om vårdgivaren inte har tecknat en patientförsäkring kan patientförsäkringsföreningen betala ut eventuell ersättning enligt patientskadelagen. Då ska skadeanmälan skickas till dem. Anmälningstiden varierar beroende på när skadan skett. För skador som uppstått före den 1 januari 2015 ska anmälan göras inom tre år från att du fick kännedom om att du kan anmäla skadan, eller inom tio år från skadetillfället. Om skadan skett efter den 31 december 2014 har du tio år från skadetillfället på dig att göra en anmälan. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid personskada som har orsakats av en produkt?

2021-07-24 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej!Jag har fått några gratis prov av en produktrepresentant bl.a. en manuell baterridriven tandborste som min 15-åriga son testade( enligt bruksanvinsningar).Tandborsten slog av en liten tandflisa på en framtand som var millimeterstor och tandläkaren slipade bort lite så skadan inte syns men tanden är blev lite avrundad på ena sidan och sned. ( fri tandvård gäller).Jag mailade och berättade för produktreoresentanten och bad dom att se över tandborsten men hon uttryckte sig på ett nonschallant sätt och i tredje mailet fick jag som svar att det inte kan ha uppstått av deras tandborste och av att borsta en gång bara.Hur gör jag nu? Vart vänder jag mig?Jag har anmält till mitt försäkringsbolag i fall det händer nåt med tanden sen men borde inte företaget utreda.? Och i alla fall be om ursäkt för det inträffade? Antar att det är en personskada och att produkten ska reklameras även om jag fått den gratis.Tack på förhand
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid skadeståndsskyldighet för personskada som har orsakats av en produkt. Den lag som är tillämplig för personskador som en produkt orsakar är produktansvarslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Förutsättningar för skadestånd En förutsättning för att det ska vara aktuellt med ersättning för en personskada enligt produktansvarslagen är att personskadan har orsakats genom en säkerhetsbrist i en produkt (1 § produktansvarslagen). En säkerhetsbrist innebär att produkten inte är så säker som det skäligen kan förväntas. Säkerheten ska bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter (3 § produktansvarslagen). Det kan handla om fel i hur produkten konstruerats, ett dåligt exemplar av produkten eller otydlig information om hur produkten ska användas. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av produkten och huruvida det har förelegat en säkerhetsbrist. Det är den skadelidande som ska bevisa att personskadan har orsakats på grund av denna säkerhetsbrist. Vilka är skadeståndsskyldiga?De som är skadeståndsskyldiga enligt produktansvarslagen är i första hand den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten, i andra hand den som har importerat produkten och i tredje hand den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke (säljaren) (6 § produktansvarslagen). Det finns dock undantag från skadeståndsskyldigheten. Man är undantagen från skadeståndsskyldighet om man kan visa att:- man inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,- säkerhetsbristen inte fanns när man satte produkten i omlopp,- säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet eller,- det på grundval av det vetenskapliga eller tekniska vetandet vid den tidpunkt då man satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen (8 § produktansvarslagen).Det är den som påstås vara skadeståndsskyldig som ska bevisa att någon eller några av de nämnda omständigheterna föreligger. Om någon sådan omständighet inte kan bevisas föreligga blir skadeståndsskyldighet aktuellt. Vad gäller i ditt fall? I ditt fall skulle jag säga att det skäligen kan förväntas att en tandborste inte ska slå av tandflisor på tanden och att tandborsten som din son testade inte varit så säker som det skäligen kan förväntas. Du nämner även att din son testade tandborsten enligt bruksanvisningen vilket styrker det sagda. Det stämmer även att det inte spelar någon roll för skadeståndsskyldigheten att du fått produkten gratis. Skadeståndsskyldighet kan därför vara aktuellt. Av 6 § produktansvarslagen framgår vilka som kan vara skadeståndsskyldiga. Detta är tillverkaren, importören eller säljaren. Eftersom du nämner att du har varit i kontakt med produktrepresentanten men inte fått den respons du velat, är min rekommendation att du riktar ett skadeståndsanspråk mot den som tillverkat eller importerat produkten. Eftersom att det är du som ska bevisa att det är tandborsten som har orsakat tandflisan bör du ge en trovärdig förklaring av situationen. Såvida inte tillverkaren/importören kan bevisa att någon av omständigheterna i 8 § produktansvarslagen som nämndes ovan föreligger, borde de vara skadeståndsskyldiga gentemot dig. Då jag inte har tillräckligt med information om fallet är min vidare rekommendation att du kontaktar en jurist eller advokat för att skriva en stämningsansökan. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det vara fråga om en personskada som har orsakats på grund av en säkerhetsbrist i tandborsten, vilket aktualiserar skadeståndsskyldighet. De som kan bli skadeståndsskyldiga är i första hand tillverkaren av produkten, i andra hand importören och i tredje hand säljaren. Min rekommendation till dig är att rikta ett skadeståndsanspråk mot tillverkaren eller importören av produkten där du förklarar att skadan på tanden orsakats av tandborsten. För att skriva en stämningsansökan kan du ta kontakt med en jurist eller advokat. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid egen uppsägning som fast anställd?

2021-07-16 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har lovat att jag inte kommer att sluta jobbet under en viss tid men arbetet blev outhärdligt och jag vill gå. Min mentala och fysiska hälsa minskar. Kan det få några stora konsekvenser för att lämna och därmed bryta överenskommelsen med arbetsgivaren? Jag är fast anställd och avtalet kom med lönejustering.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid egen uppsägning som fast anställd. Regler om anställningar m.m finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Eftersom att du nämner att du är fast anställd kommer jag att utgå från att du har en tillsvidareanställning. Som tillsvidareanställd har du alltid rätt att säga upp dig oavsett vilken anledning du har till uppsägningen. Dock måste du alltid ta hänsyn till uppsägningstiden när du säger upp dig. Detta gäller om uppsägningstidUnder uppsägningstiden är man skyldig att arbeta som vanligt och man har rätt till bibehållna anställningsvillkor och lön. Uppsägningstiden beror på hur lång sammanlagd anställningstid som arbetstagaren har haft hos arbetsgivaren (11 § LAS). Den anställde har alltid rätt till en minsta uppsägningstid på en månad. Arbetstagaren har vidare rätt till:- två månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två månader men kortare än fyra år,-tre månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst fyra år men kortare än sex år,-fyra månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst sex år men kortare än åtta år,-fem månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst åtta år men kortare än tio år,-sex månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.Det är även värt att nämna att om någonting annat har reglerats i ett kollektivavtal så kommer det att gälla i stället (2 § LAS). Detta händer om du inte iakttar uppsägningstidenOm arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig (38 § LAS). Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som arbetsgivaren drabbats av på grund av att arbetstagaren inte har iakttagit uppsägningstiden. Du kan säga upp dig med omedelbar verkan i särskilda fallI vissa situationer kan arbetstagaren säga upp sig utan att behöva iaktta en uppsägningstid. En arbetstagare får frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren. Detta blir aktuellt om arbetsgivaren till exempel inte betalar ut lön eller andra förmåner till arbetstagaren (4 § 3 st LAS).SammanfattningSammanfattningsvis har du som arbetstagare alltid rätt att säga upp en fast anställning utan att du behöver ha någon speciell anledning för uppsägningen. Dock behöver du beakta en särskild uppsägningstid som beror på hur lång sammanlagd anställningstid du har hos arbetsgivaren, såvida inget annat har avtalats i kollektivavtal. Om du inte skulle beakta uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren. Om arbetsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter mot dig som arbetstagare behöver du inte beakta uppsägningstiden utan kan då säga upp dig med omedelbar verkan. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

När får en ordningsvakt avlägsna någon utanför en restaurang?

2021-07-31 i Ordningsvakt och väktare
FRÅGA |Får en ordningsvakt/entréevärd avlägsna någon från trottoaren utanför en bar/restaurang/nattklubb om man ej stör ordningen eller beter sig förargelseväckande? Exempel på en situation: Nekad inträde till en av ovannämnda lokaler och ställer sig på trottoaren 5-10 meter bort från entréen (om avstånd har betydelse) utan att störa någon eller bete sig illa. De kan väl rimligen inte ha rätten att med hot eller fysiska handlingar avlägsna någon från en allmän trottoar? Näringsidkaren äger ju bara sin lokal och ej marken utanför. Eller vad är det som gäller?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar när en ordningsvakt har rätt att avlägsna någon från trottoaren utanför en restaurang eller dylikt samt om ordningsvakten har agerat korrekt i den situation du beskrivit. Regler om ordningsvakters befogenheter finns i polislagen och det är denna lag som jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.När det kommer till att avvisa eller avlägsna personer så har ordningsvakter samma befogenheter som polisen, vilket framgår av 29 § tredje stycket polislagen. Av 13 § polislagen framgår när en ordningsvakt har rätt att avlägsna en person:Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. För att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs alltså att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Vad gäller i ditt fall?I den situation du har beskrivit ovan har personen i fråga, efter nekat inträde, ställt sig på trottoaren en bit bort utan att störa någon eller bete sig illa. Jag har svårt att se att ordningsvakten skulle ha rätt att avlägsna personen i en sådan situation eftersom att det knappast är ett beteende som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Det hade sett annorlunda ut om personen hade varit högljudd, störande, börjat bråka med vakten eller liknande. Situationen du beskriver verkar inte ha varit störande för ordningen och det kan därför vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. SammanfattningFör att en ordningsvakt ska ha rätt att avlägsna en person från ett område krävs det att personen har stört den allmänna ordningen eller utgjort en omedelbar fara för denna. Av den situation som har beskrivits ovan framgår det inte att personen har varit ordningsstörande på något sätt och därför kan det vara så att ordningsvakten har överskridit sin befogenhet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller för hävning av köp och rätt till skadestånd vid dröjsmål?

2021-07-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har genomfört ett köp online av en vara och leveranstiden som är ö.k är inom 7 dagar. Nu meddelar bolaget i fråga att varan är försenad och inte vet när varan kommer levereras. Varan ifråga var inte en beställingsvara utan en produkt som fanns på lagret. Problemet är att pga mänskligt fel så råkade leverantören ifråga ge ut min produkt till en annan kund. Därmed undrar jag om jag är berättigad till skadestånd enligt 32 § KKL och därmed kan häva köpet och genomföra ett täckningsköp? Har även köpt ett presentkort hos leverantören samma dag pga förmånliga villkor och om jag häver köpet får jag retur i presentkort. Vilka rättigheter har jag att kräva ersättning i andra former? Eller kan jag hävda skadestånd enligt 32 § KKL? Tack på förhand!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen (KKL), samt om du kan kräva skadestånd enligt samma lag, när säljaren har råkat ge ut en beställd vara till en annan kund. Konsumentköplagen är tillämplig på köp mellan en näringsidkare och en konsument, vilket jag utgår ifrån att din situation handlar om. Det är därför denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Om rätt till hävning av köp vid dröjsmålDröjsmål från säljarens sida föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen (9 § KKL). Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet (13 § KKL). Vid hävning behöver säljaren inte leverera varan och köparen behöver inte betala. Det är även värt att nämna att köparen måste meddela säljaren om att han häver köpet eller vill kräva skadestånd inom skälig tid för att hävning av köpet ska vara möjligt (15 § KKL). Det är alltså viktigt att man inte väntar alltför länge med att häva köpet. Om rätt till skadestånd vid dröjsmålKöparen har rätt till ersättning (skadestånd) för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § KKL). Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter samt annan förlust på grund av dröjsmålet (32 § KKL). Om köpet har hävts och köparen har gjort ett täckningsköp till ett högre pris, kommer skadeståndet att omfatta även prisskillnaden mellan båda köpen (33 § KKL). Detta förutsätter dock att detta täckningsköp har gjorts med tillräcklig omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes. Detta gäller i ditt fallI ditt fall är det fråga om dröjsmål från säljarens sida då varan inte har levererats inom den avtalade tiden och dröjsmålet inte beror på dig som köpare. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt till hävning av köpet. Det är du som köpare som ska bevisa att dröjsmålet har haft väsentlig betydelse för dig. Du har vidare rätt till skadestånd för den skada som du har lidit genom säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder, utanför dennes kontroll, som denne inte kunde förväntas räkna med och inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. För att säljaren ska undgå skadeståndsskyldighet måste samtliga fyra förutsättningar vara uppfyllda. Du nämner att dröjsmålet har berott på mänskligt fel som lett till att produkten levererats till fel kund. Jag vet inte exakt vilket mänskligt fel som orsakade dröjsmålet men det måste ha utgjort ett hinder för leveransens fullgörelse. Utifrån den information jag fått verkar det som att det är företagets anställda som har begått felet och då är detta alltså ett hinder inom säljarens kontroll. Man kan tänka sig att mänskliga fel är någonting som kan förväntas ske hos en leverantör och detta skulle exempelvis kunna undvikas genom att ha fler exemplar av varan på lagret. Mycket talar alltså för att säljaren är skadeståndsskyldig. Detta är en bedömning som görs från fall till fall och det är upp till säljaren att bevisa motsatsen. Därför är det svårt för mig att säga exakt vad som kommer att gälla i ditt fall. Om skadestånd betalas ut ska det täcka de utgifter du fått eller förluster du råkat ut för på grund av dröjsmålet. Om köpet hävs och du bestämmer dig för att göra ett täckningsköp (ett köp för att kompensera för den uteblivna varan) finns det möjligheter att få mellanskillnaden ersatt. SammanfattningSammanfattningsvis verkar det finnas möjligheter för dig att få skadestånd av företaget. Det är fråga om dröjsmål från säljarens sida. För att skadeståndsskyldighet ska vara aktuellt måste du bevisa att dröjsmålet har haft en väsentlig betydelse för dig. Vidare krävs det att säljaren inte lyckas bevisa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Skadeståndet omfattar utgifter och förluster till följd av dröjsmålet men kan även innefatta kompensation för täckningsköp. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

2021-07-23 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan! Jag och barnens pappa separerade för fyra år sedan och har haft varanna vecka tills nu. Hon kommer att vara hos honom varannan helg och undrar vad han då ska betala i underhåll?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid underhåll för barn när barnet varaktigt bor tillsammans med ena föräldern. Regler om underhållsskyldighet för barn finns i 7 kapitlet föräldrabalken (FB) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Om föräldrarnas ansvar för underhåll åt barnFöräldrarna har ansvar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Denna underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år, men om barnet går i skolan efter att ha fyllt 18 år kommer underhållsskyldigheten att gälla fram tills att barnet fyller 21 år. En förälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (7 kap. 2 § första stycket FB). När det gäller föräldrar med gemensam vårdnad som bor på skilda håll kan frågan hos vem av dem som barnet ska anses varaktigt bo hos ofta besvaras med ledning av bokföringen, hur länge barnet faktiskt vistas hos var och en av föräldrarna eller var barnet förvarar sina tillhörigheter. Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB). Så beräknas beloppet för underhållFörst beräknar man barnets behov. Då använder man sig av ett schablonbelopp där alla vanliga levnadskostnader och barnets del av boendekostnaderna ingår. Vid beräkningen av föräldrarnas betalningsförmåga utgår man ifrån vad föräldrarna har i inkomst och drar sedan av levnadskostnader och boendekostnader. Bostadskostnaden beräknas för sig efter vad som är skäligt. De andra levnadskostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp. För år räknat utgör normalbeloppet 120 procent av gällande prisbasbelopp. Det belopp som återstår kallas för överskott och kan användas till underhållsbidrag för barnet (7 kap. 3 § FB). Om den andra föräldern betalar ett lägre underhållOm den andra föräldern betalar ett för lågt underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Då betalar Försäkringskassan ut ett utfyllnadsbelopp. Det innebär att du får pengar både från Försäkringskassan och från den andra föräldern. Standardtillägg Ett standardtillägg är ett belopp som går utöver beräkningen av barnets grundläggande behov. Om den av föräldrarna som barnet inte bor ihop med har det gott ställt, kan det bli aktuellt med ett standardtillägg. SammanfattningI ditt fall verkar det som att barnen kommer att bo hos dig varaktigt eftersom att de kommer att spendera den största delen av tiden hos dig. Det innebär att barnens pappa troligtvis kommer att vara underhållsskyldig. En förälders underhållsskyldighet fullgörs genom underhållsbidrag. Vid beräkningen av underhållsbidraget utgår man från barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Barnets behov beräknas genom användning av ett schablonbelopp. Vid beräkningen av föräldrarnas betalningsförmåga utgår man ifrån vad föräldrarna har i inkomst och drar av levnadskostnader och boendekostnader. Eftersom att jag inte har tillräckligt med information och inte känner till er inkomst, kan jag tyvärr inte svara på vad som är ett rimligt underhållsbidrag i ditt fall. Min rekommendation till dig är att du kontaktar en jurist eller advokat för beräkningen av underhållsbidraget. Om den andra föräldern betalar ett lägre underhållsbidrag än vad som har bestämts kan du ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. Du kan även ha rätt till ett standardtillägg om den andra föräldern har det gott ställt. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vad innebär en projektanställning?

2021-07-09 i Anställningsformer
FRÅGA |HejJag har en provanställning som började i maj. Fick nu reda på att jag kommit in på min utbildning som jag sökte när jag var arbetslös innan. Den börjar i mitten av augusti. Jag förstår att jag inte har rätt till tjänstledigt då jag jobbat för kort tid. Tog ändå chansen och nämde detta för att se hur dom såg på det. Han erbjöd istället en projektanställning. Vad innebär detta i praktiken?Tacksam för svar.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en projektanställning innebär. Regler om anställningar m.m finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Projektanställning är en allmän visstidsanställningProjektanställning som anställningsform är inte ett juridiskt begrepp, men det är en vanligt förekommande term. En projektanställning är en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt och utgör en tillåten anställningsform enligt 5 § LAS. Den allmänna visstidsanställningen innebär att arbetsgivaren får anställa en arbetstagare för tidsbegränsad anställning utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen. En allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställningEn allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod (5a § första punkten § LAS). Detta gäller vid upphörande av en allmän visstidsanställningEn tidsbegränsad anställning kännetecknas av att den i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden gått ut eller när arbetet är slutfört om inte något annat har avtalats (4 § LAS). Det krävs då inte någon saklig grund för uppsägningen. En arbetstagare som har en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare och som inte kommer att få en fortsatt anställning när anställningstiden upphör, ska få besked av arbetsgivaren om detta minst en månad före anställningstidens utgång (15 § LAS). En förutsättning för rätten till ett sådant besked är dock att arbetstagaren, när anställningen upphör, har varit anställd hos denna arbetsgivare i mer än tolv månader under de senaste tre åren. Om anställningstiden skulle vara så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg, ska beskedet i stället lämnas när anställningen börjar. Det finns inte någon skyldighet för arbetsgivaren att lämna besked om det skulle vara så att arbetstagaren erbjuds fortsatt anställning hos arbetsgivaren i samband med att den pågående anställningen ska sluta. Dock måste det vara uppenbart att den erbjudna anställningen kommer att godtas av arbetstagaren.Anställningen kan även upphöra innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren (4 § tredje stycket LAS). Detsamma gäller om arbetstagaren grovt misskött sig (18 § LAS). SammanfattningSammanfattningsvis är projektanställning en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt. Det krävs inga särskilda skäl för tidsbegränsningen vid en sådan anställning. En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om en arbetstagare har haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod. En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när anställningstiden har gått ut eller när arbetet är slutfört. Anställningen kan dock upphöra även innan anställningstidens utgång om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetstagaren eller arbetstagaren grovt misskött sig. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,