Har det tidigare varit straffbart att göra ett självmordsförsök?

2022-01-19 i Alla Frågor
FRÅGA |Har det tidigare varit straffbart att göra ett självmordsförsök?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det stämmer. Att överleva ett självmordsförsök kunde tidigare leda till fängelse eller straff med spö eller ris, se Sweriges rikes lag från 1734, (cap. XIII 4 § Missgärningsbalken: Om then, som förgiör sig sielf). Bestämmelsen slutade gälla år 1864. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Körkortsfråga

2022-01-18 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag undrar om xxxxx xxxxx har körkort eller om det är indraget?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har kontaktat Transportstyrelsen, som meddelat att personen du frågat om har ett giltigt körkort (am, a1, a2, a och b).Värt att nämna är att du som privatperson har rätt att begära ut offentliga handlingar med stöd av offentlighetsprincipen, se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen.Din fråga har omformulerats eftersom frågor som publiceras på vår sida inte får innehålla någons namn.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vad kan man göra om grannarna stör en under natten?

2021-12-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag bor i bostadsrätt och har i över två år blivit extremt störd av oväsen från granne, dag, kväll, natt, vardag, veckoslut och storhelger såsom t ex jul, nyår och påsk. (Troligen är det näringsverksamhet som pågår.) Jag har skickat 11 brev samt flera mail hittills till brf-styrelsen med info, frågor och störningsjournaler. Styrelsen gör inget för att hjälpa mig. Ordf har skrivit att man avslutat ärendet. När jag skickat mail med störningsjournaler 23 nov -21 till styrelsens mail kom svar från ordf:s privata mail tre timmar senare: "Vi har mottagit dina synpunkter och lämnar dom utan åtgärd." Jag skickade då pappersbrev till samtliga styrelsemedlemmar 4 dec -21. Den 7 dec -21 kom ett svar från ordf:s privata mail: "Du har blivit uppmanad i brev tidigare att INTE skicka brev till varje styrelsemedlem utan att skicka till vår mail. Du har inte hörsammat den uppmaningen utan skickat ut dina störningsbrev till medlemmar i styrelsen igen. Detta uppskattas inte av styrelsen. Du uppmanas igen att INTE skicka brev till enskilda styrelsemedlemmar." Mina frågor är: 1. Har en brf-styrelse laglig rätt att lägga ned ett ärende fastän störningarna fortsätter för fullt och den som blir störd informerar om detta och skickar störningsjou
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Omständigheterna i din fråga:Att du bor i en bostadsrätt kan tyda på att din granne också gör det. Om så är fallet, blir bostadsrättslagen (brL) tillämplig. Det finns dock många som ingår hyresförhållanden för att kunna bedriva näringsverksamhet. Om så är fallet, blir jordabalken (JB) istället tillämplig. Jag vet inte om din granne är en hyresgäst eller om din granne är medlem i bostadsrättsföreningen, och tänker därför ge dig två svar. Här kommer mitt första svar, som gäller om din granne är en bostadsrättshavare:Grannen får inte störa dig:Grannar får inte störa till den grad att bostadsmiljön eller hälsan hos omgivningen försämras. En bostadsrättshavare måste därför se till så att grannarna inte blir störda på ett sätt som de inte ska behöva tåla, se 7 kap. 9 § första stycket brL. Man gör en objektiv prövning om vilka typer av störningar som rimligen kan tålas av omgivningen, och tar hänsyn till båda parternas perspektiv. Mer specifikt kan hänsyn tas till ljudnivån och tiden på dygnet då störningarna äger rum, se NJA 1991 s. 574. Oväsen kan vara en svårundviklig följd av att bedriva näringsverksamhet. Hänsyn ska dock tas till att (den eventuella) verksamheten ligger bredvid andras bostäder. Du skriver att störningarna är återkommande, har pågått länge och sker under natten. Detta talar till stöd för att störningarna är otillåtna.Vilka åtgärder ska vidtas och vad har styrelsen för skyldigheter?Om bostadsrättshavarna stör sina grannar eller sin omgivning, ska bostadsrättshavarna bli informerade om detta och bli tillsagda om att störningarna måste upphöra, se 7 kap. 9 § andra stycket första punkten brL. Om det handlar om en bostadslägenhet inom vilken allvarliga störningar sker, ska socialnämnden i den aktuella kommunen få information om störningarna enligt 7 kap. 9 § andra stycket andra punkten brL och 7 kap. 9 § tredje stycket e contrario (störningarna når i detta fall upp till kravet om att de ska vara allvarliga). Bostadsrättsföreningen får säga åt bostadsrättshavaren (din granne) att flytta ifall han/hon stör omgivningen, se 7 kap. 18 § första stycket femte punkten brL. Grunden till uppsägning får dock inte klassas som oväsentlig enligt 7 kap. 19 § brL. Föreningen bör varna din störande granne som ett första steg, och ge honom/henne chansen att upphöra med oväsen (om detta sker kan störningen inte längre läggas till grund för förverkan (att din granne går miste om bostaden)), se 7 kap. 21 § brL. Vad kan man göra om styrelsen inte lyssnar?Du har fått svar om att styrelsen lämnat dina synpunkter utan åtgärd. Detta är inte tillåtet med hänsyn till din beskrivning av vilken sorts störning det rör sig om, (7 kap. 9 § brL). Att styrelsen känt till de återkommande störningarna och inte agerat på detta, kan klassas som ett åsidosättande av deras skyldigheter gentemot dig, se 7 kap. 4 § brL. Du kan därför ha rätt till en nedsatt årsavgift. Även skadestånd kan aktualiseras (du har skickat 11 brev + mail men inte fått någon hjälp). Eftersom föreningen efter din tillsägelse inte fixat problemet så snart det kunnat ske, och eftersom störningarna beskrivs vara av väsentlig betydelse, kan du även välja att frånträda din bostadsrätt, se 7 kap. 4 § brL som hänvisar till 7 kap. 2 § brL. Här kommer mitt andra svar, som gäller om din granne är en hyresgäst:Grannen får inte störa digEn hyresgäst får inte heller störa omgivningen till den grad att bostadsmiljön eller hälsan hos omgivningen försämras, se 12 kap. 25 § JB. Det ska göras en objektiv prövning om vilka typer av störningar som rimligen kan tålas av grannarna. Vad har hyresvärden för skyldigheter?Hyresvärden ska informera hyresgästen om störningarnas otillåtlighet och underrätta socialnämnden ifall det är fråga om en bostadshyresgäst, se 12 kap. 25 § andra stycket JB. Om hyresgästen bara använder lägenheten för att bedriva näringsverksamhet är dock kravet på att det ska handla om en bostadshyresgäst inte uppfyllt. Då behöver inte socialnämnden informeras. Hyresvärden får säga upp sitt avtal med hyresgästen på grund av störningarna, se 12 kap. 42 § första stycket femte och sjätte punkten JB.Vad kan man göra om hyresvärden inte lyssnar?Om din grannes hyresvärd inte klassar störningarna som allvarliga, kan du vända dig till den hyresnämnd där bostaden ligger. Hyresnämnden kan då ta ställning till huruvida störningarna uppfyller de krav som uppställs i lagen för att något ska klassas som en otillåten störning eller ej. Om din granne är en hyresgäst, är det den här blanketten som du kan fylla i och skicka in till hyresnämnden. Om din granne är en bostadsrättshavare, gäller mitt första svar. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Körkortsfråga

2021-12-20 i Trafik och körkort
FRÅGA |Har xxxxx xxxxx körkort?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har kontaktat Transportstyrelsen, som meddelat att personen du frågat om har ett giltigt körkort (AM B personbil). Värt att nämna är att du som privatperson har rätt att begära ut offentliga handlingar med stöd av offentlighetsprincipen, se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Din fråga har omformulerats eftersom frågor som publiceras på vår sida inte får innehålla någons namn. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Får man omplacera eller säga upp ovaccinerad personal på ett äldreboende?

2022-01-18 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej, jag är 51 år gammal och jobbar som undersköterska( har jobbat i 25 år på samma ställe) på ett äldreboende i en kommun som har infört vaccin krav för vårdpersonal. Dem säger att om man inte är vaccinerad skal man bli omplacerad eller uppsagd från sitt jobb. Är detta möjligt? Tack för svar.
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arbetsgivaren får ta hänsyn till rådande pandemi för att omplacera någon:Arbetsgivarens intresse av att vidta kontrollåtgärder ska vägas mot arbetstagarens rätt till integritet, (AD 1997 nr 29). Eftersom du frågar om arbete på ett äldreboende kan arbetsgivaren, på grund av rådande pandemi, anses ha ett berättigat syfte med att inte låta ovaccinerade få fortsätta arbeta på arbetsplatsen. Arbetsgivarens lojalitetsplikt och arbetsledningsrätt:En så kallad arbetsledningsrätt innebär att arbetsgivaren har rätt att leda verksamheten och fördela arbetet. Arbetsgivaren måste dock förhålla sig till en så kallad lojalitetsplikt, av vilken följer att han eller hon måste försöka rädda kvar arbetstagarens anställning. En uppsägning ska betraktas som den allra sista åtgärden och arbetsgivaren ska bereda ett annat arbete åt arbetstagaren om detta är möjligt (omplacering).Vad händer om arbetstagaren inte vill omplaceras?Om arbetsgivarens omplaceringsutredning visar att det är tillåtet med omplacering, ska arbetstagaren erbjudas detta. Eftersom arbetstagaren alltid har en arbetsskyldighet inom ramen för anställningen bör han eller hon tacka ja till omplaceringen för att behålla sitt arbete. Att utan godtagbar anledning tacka nej till en omplacering utgör nämligen saklig grund för uppsägning, se prop. 1973:129 s. 243, tredje stycket. När det finns saklig grund klassas en uppsägning som tillåten, se 7 § lagen om anställningsskydd. Sammanfattat svar på din fråga:Arbetsgivaren får omplacera arbetstagare i situationen du frågar om. Arbetsgivaren ska bereda arbetstagare andra arbeten inom ramen för anställningen om detta är möjligt. Om arbetstagaren i det skedet tackar nej till en omplacering, får han eller hon sägas upp. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är det olagligt att begära ersättning för att inte polisanmäla någon för ett upplevt brott?

2022-01-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det brottsligt att begära ersättning för att inte polisanmäla ett upplevt brott?"Om du ger mig x kr så driver jag inte detta till domstol"Intressant med ett generellt svar. I det konkreta fallet rör det sig om en person som skrivit en kommentar som skulle kunna bli fälld för förtal i en civilrättslig process. Den utsatta personen "erbjuder" personen som skrivit kommentaren att välja mellan att böta 2500 kr eller bli dragen inför rätta.
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det du frågar om är olagligt:Att begära ersättning för att inte polisanmäla ett upplevt brott kan klassas som utpressning och/eller olaga tvång.Olaga tvång:Olaga tvång betyder bland annat att man utövar tvång genom hot om att polisanmäla någon, se 4 kap. 4 § brottsbalken. Utpressning:Man kan även göra sig skyldig till utpressning genom olaga tvång, se 9 kap. 4 § brottsbalken. Utpressning betyder att man för egen vinning förmår någon till att vidta en handling som medför skada. Handlingen kan bestå i att begära ersättning av någon för att inte polisanmäla honom eller henne. Detta rättsfall behandlar situationen du frågar om och kan därför vara intressant att läsa. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Tilläggsavgift på grund av tekniska problem med appen

2021-12-20 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag reste häromdagen med giltigt resebevis, studentbiljett.Kontrollanterna begärde mecenat bevis, varpå jag tog fram appen.Appen fungerade inte, jag kunde inte klicka mig in på något.Kontrollanten skrev då en tilläggsavgift på 1000kr.Jag ifrågasatte detta , varpå kontrollanten hävdar att det är mitt ansvar att uppvisa giltig biljett med mecenat.Men är det mitt ansvar då, att appar/teknik ska fungera? Kan det verkligen stämma att de har rätt att bötfälla mig för att mecenats är ur funktion?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregel:En tilläggsavgift får tas ut om en resande saknar en giltig biljett, se 1 § lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Undantag: En tilläggsavgift får dock inte tas ut om det får anses vara ursäktligt att man saknat en biljett. För att avgöra om det är ursäktligt att sakna en giltig biljett, ska man ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, se 2 § lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Tekniska problem kan anses vara en ursäktlig anledning till att du saknat en giltig biljett. Du kan därför bestrida tilläggsavgiften och hänvisa till 2 § lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Bra att tänka på när du bestrider en tilläggsavgift:1. Du kan hänvisa direkt till 2 § i lagen ovan, och även skriva att ett tekniskt fel kan utgöra en "annan omständighet", vilket paragrafen nämner ska beaktas (se det fetmarkerade i citatet nedan): '"Tilläggsavgift får ej tagas ut om avsaknaden av giltig biljett får anses vara ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet".'2. Du bör även skicka med en bild på studentbiljetten du använde dig av, (alternativt kontoutdrag), samt en bild på ditt giltiga Mecenatkort (som kommer visa att du var student vid tillfället då tilläggsavgiften utfärdades, vilket torde vara det viktigaste till din fördel i den här situationen).Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Laglottsskydd för bröstarvingar med istadarätt

2021-12-19 i Testamente
FRÅGA |min mor säger att mina syskon barn inte för kännar några pengar i arv min bror som har syskon barnen som barn har dött hur kan man göra
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din mor kan skriva ett testamente som ger dig mer pengar än syskonbarnen. Syskonbarnen har dock alltid rätt till hälften av vad de skulle fått utan ett testamente, 7 kap. 1 § ärvdabalken (äb). Din mor kan med andra ord inte ta bort hela syskonbarnens rätt till arv.Exempel på hur fördelningen kan bli:Om din mor har 200' kronor, kan ett testamente göra så du får 150'. Syskonbarnen får då dela lika på 50'.Utan testamente kommer du istället få 100'. Syskonbarnen får då dela lika på 100'.(2 kap. 1 § 2 äb).Siffrorna är bara exempel eftersom du inte skrivit hur mycket pengar din mor har.Om du har fler syskon kan svaret bli annorlunda. Om det skulle vara så får du gärna skicka in ytterligare en fråga till oss. Sammanfattat svar på din fråga:Din mor kan göra så du får mer pengar än syskonbarnen om hon skriver ett testamente. Lawline kan hjälpa till med detta, vilket du kan läsa mer om här. Vänligen,