Uppsägningstid vid provanställning

2021-11-28 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Jag är på provanställningen om 6 månader i demensboende. Jag har sjuksköterskor utb. och fick jobbet och erbjudanden att jobba på sjukhuset och utveckla mig för att få sjuksköterska leg. Min arbetsgivare sä3att jag måste jobba 4 veckor till som uppsägningstid.Ingen vill inte vänta så mycket på sjukhuset och jag vill inte missa den bra chansen!Kan jag lämna jobbet när jag vill?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har sagt upp dig från en provanställning, att din arbetsgivare säger att du har 4 veckors uppsägningstid och att du undrar om du kan lämna arbetet direkt. Regler om arbetstagares uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Tillsvidareanställning är huvudregelnHuvudregeln är att en anställning gäller tills vidare. En tillsvidareanställning kan komma att sägas upp av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren och därigenom upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut (4 § andra stycket LAS). Uppsägningstiden när en arbetstagare säger upp sig från en tillsvidareanställning är normalt 1-3 månader, men beror i första hand på vad som sägs i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet och kan därför variera.Även provanställning är möjligtDet är även möjligt att avtala om en tidsbegränsad provanställning om prövotiden är högst sex månader. I fall arbetsgivaren eller arbetstagaren inte vill att anställningen ska fortsätta, ska han eller hon lämna besked till sin motpart om detta (6 § LAS). I en sådan situation är utgångspunkten att både arbetsgivare och arbetstagare kan avsluta anställningen direkt, utan att iaktta någon uppsägningstid. Uppsägningstid vid provanställning?För arbetsgivare som vill avsluta provanställningen – däremot –, gäller att han eller hon ska underrätta arbetstagaren och arbetstagarens fackförbund om detta minst två veckor innan den sista arbetsdagen (31 § LAS). Denna s.k. varseltid finns dock inte för arbetstagare, som alltså kan lämna anställningen samma dag. Ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om att det krävs en uppsägning och iakttagande av en uppsägningstid om en månad för att avsluta en provanställning är inte heller giltig när det gäller arbetstagarens avslutande av provanställningen, eftersom ett sådant avtal skulle upphäva eller inskränka arbetstagarens rättigheter i förhållande till vad som föreskrivs i LAS (2 § andra stycket LAS).Det bör dock observeras att uppsägningstid kan finnas vid provanställning, om arbetstagaren omfattas av kollektivavtal. I så fall gäller den uppsägningstid som sägs i kollektivavtalet.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är alltså att det i LAS inte finns någon uppsägningstid vad gäller arbetstagares avslutande av anställning och att du därför kan lämna arbetet när du vill. Detta gäller dock inte om du omfattas av kollektivavtal och annat har bestämts i detta (i kollektivavtalet). Om du omfattas av kollektivavtal är min rekommendation därför att du undersöker vad som bestäms i detta. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

Är det möjligt för en privatperson att genomdriva en lagändring?

2021-11-27 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Kan jag som privatperson få igång en lagändring? Och kan man som privatperson få igång något som berör brott och straff, att våra straff är inte bra reglerade när en våldtäktsman får 6 mån för att ha förstört ett liv.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om en privatperson ensam kan genomdriva en lagändring. För att besvara din fråga kommer jag nedan att tillämpa regeringsformen (RF) och riksdagsordningen (RO). Vem/vilka kan väcka lagförslag?I Sverige meddelas föreskrifter av riksdagen genom lag (8 kap. 1 § RF). Riksdagen beslutar även om lagändringar (8 kap. 18 § RF) och förslag om detta kan väckas antingen av 1. regeringen genom propositioner (4 kap. 4 § RF och 9 kap. 2 § RO) eller 2. riksdagsledamöter genom propositioner (4 kap. 4 § RF och 9 kap. 10 § RO). Denna s.k. initiativrätt tillkommer alltså inte privatpersoner. Slutsats Slutsatsen är alltså att en privatperson dessvärre inte kan genomdriva en lagändring ensam – eller rättare sagt, det är inte möjligt för en privatperson att föreslå en lagändring. Det är dock möjligt att som privatperson kontakta en av riksdagens ledamöter och föreslå att han, hon eller hen ska väcka förslag om lagändring genom en motion. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

Har jag rätt att häva köpet enligt konsumentköplagen?

2021-11-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo köpte en bil av en bilhandlare (enskild firma) i mars 2021. Pris 97.000,- miltal 14500km. Direkt efter att vi köpt bilen märker vi att den börjar rycka när vi kör den. Detta fel uppkommer först efter att man kört bilen ca 1h, vilket man inte gör när man provkör den, vilket därför inte kunde upptäckas. Inte heller har vi informerats om detta fel. Vi kontaktar säljaren och åberopar dolt fel. Säljaren tar in bilen för reparation. Vi får betala för delarna. Vi får inte någon lånebil eller ersättning för resekostnader Sthlm-Nkpg. Vi är utan bil i 3v. Vi får tillbaka bilen, igen med samma fel. Vi påpekar detta men är inte villiga att igen behöva åka till Nkpg och ta oss hem utan bil, för att sedan vara utan bil i flera veckor. (Vi har tvillingar på 2 år). Det drar ut på tiden och vi får ingen hjälp om vi inte "går med på" hans önskemål om att lämna bilen i Nkpg. Tillslut får vi nog och lämnar in den på en verkstad i sthlm där vi bor. Vi fakturerar säljaren för verkstadskostnaden och informerar om vad felet anses vara denna gång och att vi vill laga den i sthlm. Han nekar och säger att vi måste köra till Nkpg då det är billigare att laga på "hans" verkstad. Efter många om och men kommer han upp och hämtar bilen, den har nu varit inne på verkstaden i 3v utan något besked om när vi får tillbaka den. Vi undrar nu, om felet kvarstår vad har vi för rätt att häva köpet utan kostnad för vår del? Samt vad har vi rätt att kräva för ersättning?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din sambo – i egenskap av konsumenter – har köpt en bil av en bilhandlare, att denna (bilen) för tillfället är inne på reparation hos bilhandlaren och att du och din sambo undrar om ni har rätt att häva köpet ifall felet fortfarande finns kvar efter reparationen. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om ni inte har köpt bilen som konsumenter av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Hävning förutsätter fel i varaAtt köpet hävs, innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. En viktig förutsättning för att köparen ska få häva köpet är dock att den av honom eller henne köpta varan faktiskt är felaktig (22 § KköpL) och att köparen lämnar säljaren ett meddelande därom – det vill säga, att köparen reklamerar felet (23 § KköpL). När föreligger fel i vara? En vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan. Detsamma gäller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL). Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel i vara? I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL). Köparen kan dock inte göra gällande vilken av felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (26 § KköpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL).För rätt till hävning krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KköpL). Detta innebär att en helhetsbedömning måste göras, varvid bland annat köparens individuella förutsättningar och säljarens möjligheter att rätta till felet genom övriga påföljder beaktas.Vad gäller i ert fall?Sammanfattningsvis kan alltså sägas att ni i första hand har rätt till avhjälpande eller omleverans. I andra hand har ni rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter er reklamation. För att ni ska få häva köpet krävs dessutom att felet är av väsentlig betydelse för er. Eftersom en helhetsbedömning måste göras, är det svårt att här ge ett konkret svar på frågan om felet är av väsentlig betydelse för er; men med hänsyn till den tid ni kommer ha fått vänta på att bilen ska repareras – samtidigt som ni ju faktiskt är i behov av en fungerande bil då ni har tvillingar på två år – är min bedömning dock att så mycket sannolikt är fallet. Det vill säga: i så fall har ni rätt att häva köpet om felet fortfarande finns kvar efter reparationen.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Kan den ena maken skänka bort makarnas lägenhet utan den andre makens samtycke?

2021-10-28 i Alla Frågor
FRÅGA |Kan en make utan hustruns medgivande skänka bort deras lägenhet. Inbördes testamente finns
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om den ena maken utan den andre makens samtycke kan skänka bort deras (makarnas) lägenhet. Frågor om makars egendom regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). En make får inte utan den andre makens samtycke avhända sig makarnas gemensamma bostadUtgångspunkten i svensk äktenskapsrätt är att en make inte utan den andra makens samtycke får avhända sig egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Med avhändelse förstås i första hand försäljning, byte och gåva (7 kap. 5 § första stycket ÄktB). Detta innebär alltså att den ena maken inte utan den andre makens samtycke kan skänka bort deras (makarnas) lägenhet, om lägenheten utgör makarnas gemensamma bostad. Vad utgör makarnas gemensamma bostad?Av din fråga framgår inte om lägenheten är en bostadsrätt eller en hyresrätt, men som makarnas gemensamma bostad räknas (bland annat) byggnad och del av byggnad som makarna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt. Det avgörande är alltså inte vem av makarna som har köpt bostaden, utan i stället om bostaden verkligen är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (7 kap. 4 § första stycket tredje punkten ÄktB). Egendom som enbart används för fritidsändamål utgör därför aldrig makarnas gemensamma bostad (7 kap. 4 § tredje stycket ÄktB).SlutsatsSlutsatsen är därför att lägenheter som utgör makarnas gemensamma bostad – såväl hyresrätter som bostadsrätter – i regel inte får skänkas bort av den ena maken utan den andre makens samtycke. Dessvärre är det inte möjligt att här svara på om just den lägenhet du åsyftar utgör makarnas gemensamma bostad eller inte, men med makarnas gemensamma bostad förstås i vart fall en bostad som är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Undantag från det nyss sagda Det finns dock ett mycket viktigt undantag från huvudregeln om att den ena maken inte utan den andra makens samtycke får avhända sig den gemensamma bostaden. Detta är om den gemensamma bostaden utgör ägarmakens enskilda egendom på grund av föreskrift vid gåva eller i testamente (7 kap. 5 § andra stycket ÄktB). Med enskild egendom avses den egendom som inte är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB) och om den gemensamma lägenheten är sådan (enskild) egendom kan den ena maken alltså skänka bort den (lägenheten) utan den andra makens samtycke.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor! Vänligen,

Har jag ångerrätt enligt konsumentköplagen?

2021-11-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en frysvara från en kassörska och direkt därefter lämnade jag tillbaka den. Han sa att det inte var någon ångerrätt på frysvaror. Har han rätt och måste man skriva under sitt namn efter åtrlämnandet? Jag kände inte för att göra det efter att ha slösat min tid på att övertala han.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – köpte en frysvara i en matvarubutik (hos en näringsidkare) och direkt därefter önskade lämna tillbaka den, men att kassören då menade att det inte var någon ångerrätt på frysvaror och att du därför undrar om det verkligen stämmer. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL).Det finns ingen allmän ångerrättEn konsument som ingår ett avtal med en näringsidkare utanför dennes affärslokal – till exempel genom internet, postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning eller liknande – har alltid rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna eller sända näringsidkaren ett meddelande därom inom 14 dagar (2 kap. 10 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). En konsument som ingår ett avtal med en näringsidkare i dennes affärslokal har dock inte samma rätt att frånträda avtalet. Det vill säga, en konsument som har köpt en vara i näringsidkarens butik kan inte frånträda köpet enbart för att han, hon eller hen har ångrat sig (om inte annat har avtalats). Om det är fel i varan Däremot: om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är varan felaktig (16 § KköpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Detsamma gäller om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § KköpL). Hävning påminner om ångerrätt. Att köpet hävs, innebär nämligen att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. För rätt till hävning krävs dock att avhjälpande och omleverans inte kommer i fråga samt att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för konsumenten (29 § KköpL).SlutsatsDet korta svaret på din fråga är alltså att kassören hade rätt; en konsument som har köpt en vara i en näringsidkares butik kan inte frånträda köpet enbart för att han, hon eller hen ångrar sig (om annat inte har avtalats). Om varan är felaktig – däremot –, har konsumenten rätt till hävning, i fall avhjälpande och omleverans inte kommer i fråga samt om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Kan byggfirman överskrida det pris de uppgivit i offerten?

2021-11-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan Har lite frågor Har nyligen anlitat en byggfirma för totalrenovering utav mitt badrum , fått offert som jag godkänt och signerat digitalt med bank id. Företaget har även en samarbetspartner där jag fick välja valfritt kakel och klinker för upp till 20 000:- som jag utnyttjade , jag beställde det via firman och sedan skulle byggfirman hämta ut det. Nu har det gått en liten tid och dom har precis kaklat och lagt klinker osv i badrummet. Igår den 7/11 så fick jag ett mail av projektledare med en bifogad faktura på tilläggsarbete avseende uppsättning av kakel på väggar då jag valt granitkeramikplattor , jag är lekmän och har ingen koll på vad som är kakel eller granit, företaget vill alltså ha 14 271:- för detta utöver den redan godkända offerten på 135 225:- , företaget har varken ringt eller försökt kontakta mig angående att det är mer arbete för dom att sätta upp dessa plattor så jag som lekman har varit helt ovetandes tills nu.I fakturan står det även betalningsvillkor på 5 dagar ? Känner mig ganska så lurad , vad ska jag göra i denna situation ?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har anlitat en näringsidkare (en byggfirma) för utförande av tjänst (en totalrenovering av ditt badrum) och att du i samband med detta har fått en offert, men att byggfirman nu frångått denna (offerten) och att du därför undrar hur mycket de kan ta betalt för renoveringen samt om de inte borde ha underrättat dig under arbetets gång. Tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL).Utgångspunkter för utförandet av tjänstenInledningsvis kan sägas att näringsidkaren med tillbörlig omsorg ska ta till vara konsumentens intressen och samråda med honom eller henne i den utsträckning som behövs (4 § KtjL). Med andra ord ska näringsidkaren dels ställa sin yrkeskunskap till konsumentens förfogande, dels diskutera sitt utförande av tjänsten med honom eller henne. Näringsidkaren kan få överskrida det uppgivna prisetVidare kan konstateras att en offert blir bindande för avgivaren, när mottagaren accepterar det anbud som lämnats genom offerten. Vid tjänster som avser arbete på saker och byggnader kan det dock vara svårt att på förhand avgöra hur stort det slutliga priset kommer att bli och näringsidkaren har därför rätt att överskrida det uppgivna priset med upp till 15%; om det angivna priset är att se som en ungefärlig prisuppgift (36 § andra stycket KtjL) – det vill säga, om det uppgivna priset utgör en oförbindande uppskattning.Utgångspunkten är att näringsidkaren ska underrätta konsumenten om tilläggsarbetenOm det när tjänsten utförs framkommer behov av annat arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt – s.k. tilläggsarbete –, ska näringsidkaren däremot underrätta konsumenten och begära hans eller hennes anvisningar (8 § första stycket KtjL). Även här har näringsidkaren dock rätt att i vissa fall utföra tilläggsarbete trots att han eller hon inte fått några anvisningar om det av konsumenten, nämligen om (1) priset för detta är obetydligt eller är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten eller om (2) det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § andra stycket KtjL). Vad gäller i ditt fall?Sammanfattningsvis kan alltså sägas att byggfirman har rätt att överskrida det i offerten uppgivna priset med 15% eller mindre, om den uppgivna prisuppgiften var en ungefärlig uppskattning. Det är svårt att med säkerhet svara på om så är fallet i din situation, men klart är i vart fall att 14 271 kr motsvarar 10,55 % av 135 225 kr. Eftersom den överskridande delen således inte överstiger 15%, har byggfirman rätt att avvika från det först uppgivna priset med 14 271 kr, om det var en ungefärlig uppskattning. Observera att du dock fortfarande har möjlighet att invända mot tilläggsarbetet, om priset inte är lågt i förhållande till priset för hela renoveringen eller om det inte finns särskilda skäl att anta att du önskat få tilläggsarbetet utfört.Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur lång är uppsägningstiden om jag säger upp mig själv?

2021-10-29 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejJag ska säga upp mig från mitt arbete. Det står ingenting om uppsägningstid i mitt anställningsavtal och det står heller el någon hänvisning till kollektivavtalet. Jag vill helst sluta så fort som möjligt. Vad gäller för mig när det ej framgår något i anställningsavtalet. Kan dom ändå begära att jag måste ha en uppsägningstid på 3 månader?Tack på förhand
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill säga upp dig, att ditt anställningsavtal inte anger hur lång uppsägningstid du har eller hänvisar till kollektivavtalet och att du därför undrar om din arbetsgivare kan begära att din uppsägningstid ska vara 3 månader.I mitt svar kommer jag utgå från att du har en tillsvidareanställning, men om du vill läsa om uppsägningstid vid tidsbegränsade anställningar kan du göra det här.Regler om arbetstagares uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS).Uppsägningstid om minst 1 månaden En anställning som gäller tills vidare kan komma att sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren och därigenom upphöra efter att en viss uppsägningstid löpt ut (4 § andra stycket LAS). Uppsägningstiden är normalt 1-3 månader, men beror i första hand på vad som sägs i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet och kan därför variera. Om uppsägningstidens längd varken bestäms i kollektivavtal eller anställningsavtal har arbetstagaren emellertid enbart att iaktta 1 månads uppsägningstid (11 § LAS första stycket).Av din fråga framgår inte exakt vad som sägs i ditt kollektivavtal, men om uppsägningstiden inte bestäms i kollektivavtalet eller i anställningsavtalet, har du alltså en uppsägningstid om 1 månad när du säger upp dig själv. Arbetsgivaren kan arbetsbefria arbetstagarenUndantag från det nyss sagda om uppsägningstidens längd (se ovan) är dock om arbetsgivaren arbetsbefriar arbetstagaren – det vill säga, om arbetsgivare och arbetstagare kommer överens om att arbetstagaren inte ska arbeta under uppsägningstiden.Arbetstagaren får frånträda anställningen med omedelbar verkan om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åliggandenEtt annat undantag är om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren; då får arbetstagaren frånträda sin anställning med omedelbar verkan (4 § tredje stycket LAS). Som exempel på när arbetsgivaren har åsidosatt sina åligganden i väsentlig mån kan nämnas när han eller hon dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, när han eller hon undanhåller arbetstagarens arbetsuppgifter eller när han eller hon gör sig skyldig till misshandel av arbetstagaren.Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är alltså att din uppsägningstid kommer vara 1 månad om du säger upp sig själv; dock endast om inte annat bestäms i ditt kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal. Du och din arbetsgivare kan emellertid komma överens om att du inte ska arbeta under uppsägningstiden. Om din arbetsgivare har åsidosatt sina åligganden mot dig i väsentlig mån kan du dessutom frånträda anställningen med omedelbar verkan. Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänligen,

Vad kan jag göra om min bostadsrätts kvadratmeter avviker från vad som angavs i köpekontraktet?

2021-10-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har nyss köpt en lägenhet i Jönköping den 15 oktober 2021.Helgen den 17 oktober 2021 träffade vi granne och fick information att lägenhetens storlek är fel i hans lägenhet så han rekommenderar att vi skulle mäta våran lägenhet.Resultat är att vår lägenhet är ungefär 56 m2, inte 70 m2 som finns i köpekontraktet. Jag kontaktade mäklaren och fick information att jag ska prata med ordförande av Bostadsrättsförening och lösa detta. När jag kontaktade ordförande, sa han att det är mäklarens och säljarens ansvar.Jag vill fråga:- Vad kan jag göra nu? - Var och vem kan jag komma och anmäla om detta fel? - Hur mycket ersättningar som jag ska få? Kan ni ge mig råd? Det är lägenheten med 70 m2 som jag lade bud och ville köpa, inte lägenheten med 56 m2. Jag känns som jag fick lurad här. Det är inte ens som i köpekontraktet.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har köpt en bostadsrätt, att denna ska vara 70 kvadratmeter (m²) enligt köpekontraktet men i själva verket enbart är 56 m² och att du därför undrar vad som kan göras åt saken.Bostadsrätter utgör lös egendom och tillämplig lag är därför köplagen (KöpL).Fel i bostadsrätten Inledningsvis kan sägas att om bostadsrättens art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet, är bostadsrätten inte heller avtalsenlig. Om bostadsrätten inte är avtalsenligt, föreligger ett s.k. konkret fel (17 § KöpL). Detta innebär alltså att om den felaktiga storleken på bostadsrätten lades fram i anslutning till överlåtelsen, är bostadsrätten också mest sannolikt behäftad med fel (NJA 2016 s. 237). Om köparen inte lyckas påvisa att bostadsrätten är felaktig enligt 17 § KöpL, kan han eller hon även göra gällande att bostadsrätten är felaktig enligt 18 § KöpL. Detta kan du läsa mer om här.Köparen måste reklamera felet inom skälig tidHär bör dock observera att köparen inte får åberopa att varan är felaktig, om han eller hon inte reklamerar felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet genom att lämna säljaren ett meddelande därom (32 § KöpL). Detta innebär alltså att du så snart som möjligt måste meddela säljaren om felet.Vilka felpåföljder kan köparen göra gällande? Om varan är felaktig och köparen har reklamerat felet i tid, kan köparen i första hand kräva att säljaren företar avhjälpande eller omleverans. I andra hand kan köparen kräva prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Vilka felpåföljder kan du mest sannolikt göra gällande? Avhjälpande och omleverans kan dock inte komma i fråga i ditt fall, eftersom avhjälpande betyder att säljaren reparerar eller står för kostnaden att reparera den felaktiga varan medan omleverans innebär att köparen får ett nytt och felfritt exemplar av samma vara. Det som kan komma att bli aktuellt i ditt fall är i stället därför hävning eller prisavdrag. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs dock att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Min bedömning är därför att du i första hand kan ha rätt till prisavdrag och alltså inte hävning.Beräkning av prisavdragPrisavdrag innebär att varans pris sätts ned, så att det svarar mot förhållandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § köplagen). Av din fråga framgår inte hur mycket du har betalat för bostadsrätten, men för att kunna beräkna prisavdraget måste du därför först ta reda på hur mycket du har betalat per m². Detta kan du enkelt göra genom att dividera (÷) priset som du har betalat för bostadsrätten med antalet m² som bostaden angavs till i köpekontraktet. Prisavdraget utgörs sedan av priset som du har betalat per m² multiplicerat (×) med antalet m² som saknas. Slutsats Slutsatsen är därför att den bostadsrätt du har köpt troligtvis är behäftad med fel. Om bostadsrätten är behäftad med fel, har du mest sannolikt rätt till prisavdrag (se ovan om hur prisavdrag beräknas). För att du överhuvudtaget ska få åberopa felet krävs dock att du så snart som möjligt reklamerar felet genom att lämna säljaren ett meddelande därom. Min rekommendation är därför att du kontaktar säljaren så fort du kan. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!Vänligen,