Jag ångrar mitt köp, har jag rätt att häva det?

2021-09-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag ångrar ett bilköp. Kan jag häva det efter en vecka?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du – i egenskap av konsument – har köpt en bil av en näringsidkare på plats i hans eller hennes affärslokal och att du nu undrar om du har rätt att häva köpet efter en vecka. Frågor om köp mellan näringsidkare och konsumenter regleras i konsumentköplagen (KköpL). Om du inte har köpt bilen som konsument av en näringsidkare, blir köplagen (KöpL) tillämplig i stället.Hävning förutsätter fel i varaAtt ett köp hävs, innebär att säljarens skyldighet att överlämna varan och köparens skyldighet att betala och medverka till köpet bortfaller. En viktig förutsättning för att köparen ska få häva köpet är emellertid att den av honom eller henne köpta varan är felaktig (22 § KköpL).Fel i varaEn vara är inte avtalsenlig, om varans art, mängd, kvalitet och/eller andra egenskaper inte stämmer överens med avtalet. Stämmer varan inte överens med avtalet, föreligger ett fel i varan (16 § KköpL). I en sådan situation får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (22 § KköpL).Kort om avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävningKöparen kan dock inte göra gällande vilken felpåföljd som helst, bara för att just den felpåföljden passar honom eller henne bäst. Köparen har i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen (26 § KköpL). I andra hand har köparen rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation (28 § KköpL). För att köparen ska få häva köpet krävs dessutom att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller henne (29 § KköpL). Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att du inte enligt reglerna i KköpL har rätt att häva köpet av bilen för att du har ångrat dig. Om ett fel föreligger har du som köpare dock i första hand rätt att kräva att säljaren företar avhjälpande eller omleverans. I en sådan situation har du i andra hand rätt till prisavdrag eller hävning, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter köparens reklamation.Kort om konsumentens ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokalerDet bör dock observeras att en konsument som har ingått köp över (till exempel) internet, postorderförsäljning, telefonförsäljning, hemförsäljning eller liknande, har rätt att ångra sig och frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa (2 kap. 10 § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Detta innebär alltså att om du – i egenskap av konsument – har köpt bilen av näringsidkaren på distans eller utanför hans eller hennes affärslokal, har du rätt att frånträda köpet inom 14 dagar från det att ångerfristen började löpa. Om du vill läsa mer om konsumentens ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan du göra det här.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

När upphör ett samboförhållande?

2021-09-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |När avslutas ett sambo förhållande är det när man flyttar ut eller när man enats om att man ska dela på sig?Jag betalar fortfarande hyra ca 5 månader efter att jag flyttade ut från huset.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett samboförhållande upphör. Vid frågor om samboförhållanden blir sambolagen (SamboL) tillämplig.Vad avses med sambor och när upphör ett samboförhållande? Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket SamboL). I SamboL anges framförallt tre tillfällen när ett samboförhållande upphör: 1. när samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. när samborna flyttar isär eller3. när någon av samborna avlider (2 § första stycket SamboL).Ett samboförhållande upphör även när en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § SamboL, när en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § SamboL eller när en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 § SamboL (2 § andra stycket SamboL).När anses samborna ha flyttat isär? Precis som du nämner upphör alltså ett samboförhållande när parterna flyttar isär. Det kan dock vara svårt att avgöra när samborna har flyttat isär. I normalfallet bör samborna anses ha flyttat isär när någon av dem bosätter sig på annat håll, även om den nya bostaden inte kan betraktas som permanent. Kort om bodelningNär ett samboförhållande upphör på grund av att samborna flyttar isär, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § första stycket SamboL). Notera dock att begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § andra stycket SamboL).Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är att ett samboförhållande upphör när (1) samborna eller någon av dem ingår äktenskap, när (2) samborna flyttar isär eller när (3) någon av samborna avlider. Ett samboförhållande upphör även när (4) en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, när (5) en sambo ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden eller när (6) en sambo väcker talan om övertagande av bostad.Eftersom du har flyttat ut från huset har samboförhållandet alltså upphört och du kan därför framställa begäran om bodelning. Genom bodelning fördelas sambornas samboegendom. Om du vill läsa mer om vad som är sambornas samboegendom kan du göra det här.Vi på Lawline kan hjälpa dig!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?

2021-08-15 i God man
FRÅGA |Gällande dold äganderätt på en bil. Jag och min fd sambo köpte en bil för att nyttja gemensamt. Jag betalade handpenningen, jag står som ensam låntagare, samt ägare på bilen.Han har inte bidragit ekonomiskt vid förvärvet. Lånet står på mig. Men det betalas oftast från ett gemensamt bankkonto. Kan han då säga att han bidragit ekonomiskt då bara för att det betalas från ett konto som han har tillgång till?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om din före detta sambo har dold samäganderätt i den aktuella bilen. Principen om dold samäganderätt har utvecklats genom avgöranden från framförallt Högsta domstolen (Se exempelvis NJA 1985 s. 97, NJA 2008 s. 826 och NJA 2013 s. 242) och regleras alltså inte i någon specifik lag. Om dold samäganderätt anses föreligga äger dock lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämpning.Kort om dold samäganderättPrincipen om dold samäganderätt innebär att samborna äger den ifrågavarande egendomen gemensamt, även om enbart den ena sambon har ombesörjt förvärvet av den. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att samborna varit överens om att de båda ska vara ägare till egendomen. Denna överenskommelse behöver emellertid inte vara uttrycklig. I stället presumeras samäganderätt föreligga, om:1. egendomen har köpts i den ena sambons namn, men för (båda) sambornas gemensamma användning,2. den andra sambon har bidragit ekonomisk till förvärvet av egendomen.Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din före detta sambo antas ha dold samäganderätt i den aktuella bilen om (1) egendomen har köpts i ditt namn, men för er bådas gemensamma användning och om (2) din före detta sambo har bidragit ekonomisk till förvärvet av bilen. Av din fråga framgår att du och din före detta sambo köpte bilen för att nyttja gemensamt, men att han inte har bidragit ekonomiskt till förvärvet av den. Detta innebär att dold samäganderätt inte bör kunna antas föreligga i ert fall. Vi på Lawline kan hjälpa dig! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur ska min systers arv fördelas?

2021-08-09 i Arvsordning
FRÅGA |Min syster dog nyligen och jag undrar hur hennes arv fördelas? Vi hade inte mycket kontakt men vi är bara 5 kvar i släkten just nu! Jag, min bror och vår 90 åriga mor! Min bror har även 2 barn! Finns det någon fast ordning i detta fallet och hur fördelas det då? Vår far och hans syster är döda sen många år tillbaks!
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din syster inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar hur hennes arv ska fördelas. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Den legala arvsordningenI svensk rätt fördelas den avlidnes kvarlåtenskap (som utgångspunkt) enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Nedan redogör jag kort för den första och andra arvsklassen. Den första arvsklassen I första hand ärver arvlåtarens (d.v.s. den avlidnes) barn hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Barnen tar lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Har något av arvlåtarens barn avlidit, gäller enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Den andra arvsklassenI andra hand ärver arvlåtarens föräldrar hela kvarlåtenskapen, om arvlåtaren saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Föräldrarna tar hälften var (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Har någon av arvlåtarens föräldrar avlidit, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott. I ett avlidet syskons ställe träder hans eller hennes barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din systers föräldrar tar hälften var av arvet, förutsatt att din syster inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att hon saknar barn, barnbarn, barnbarnsbarn o.s.v. Av din fråga framgår dock att er far är avliden sedan många år tillbaka, varför hans barn (d.v.s. du och din bror) får dela på hans lott. Detta innebär alltså att: - 2/4-delar av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla er mor, - 1/4-del av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla er bror, - 1/4-del av din systers kvarlåtenskap kommer att tillfalla dig.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur beräknas ersättning för personskada?

2021-09-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag trillade och skadade fotleden i en fel byggd kant när jag lämnade butiken, nu har dem lagt staket för det är fler som har trillat, dåligt byggd hög kant, hur mycket i skadestånd kan jag få ungefär? Detta hände i mars i år
Casper Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har skadat din fotled vid en felbyggd kant och nu undrar hur mycket du kan få i skadestånd. Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkadestL).Förutsättningar för skadeståndsansvar Inledningsvis bör observeras att för att skadeståndsansvar överhuvudtaget ska kunna bli aktuellt måste en rad olika förutsättningar vara uppfyllda. Dessa kan sammanfattningsvis sägas vara: 1. att en skada har uppkommit,2. att minst en fysisk eller juridisk person kan utpekas som tänkbart skadeståndsskyldig,3. att den tänkbart skadeståndsskyldiga har orsakat skadan genom en aktiv handling (endast i undantagsfall medför underlåtenhet att handla skadeståndsskyldighet),4. att det inte finns någon objektiv ansvarsfrihetsgrund som utesluter skadeståndsskyldighet,5. att adekvat kausalitet föreligger.Om du vill läsa mer om förutsättningarna för skadeståndsansvar kan du göra det här.De olika skadetyperna i SkadestL Den första förutsättningen för skadeståndsskyldighet är alltså att skada ska ha uppkommit (se avsnittet ovan). Inom ramen för SkadestL finns fyra typer av skada: personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning. Av din fråga framgår att du till följd av den felbyggda kanten har skadat din fotled. Du har därför tillfogats en personskada. Vad är en personskada? I 2 kap. 1 § SkadestL stadgas att den som av uppsåt eller av vårdslöshet vållar personskada ska ersätta skadan. Begreppet personskada definieras inte i SkadestL, men av förarbetena till SkadestL framgår att personskador avser fysiska eller psykiska defekter hos den skadelidande som utgör en direkt följd av skadehandlingen.Vad omfattar ersättningen för personskada? Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för:1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära,2. inkomstförlust,3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan (5 kap. 1 § SkadestL).Med skadeståndsposten sveda och värk avses lidande och obehag under den akuta sjuktiden, till exempel fysisk smärta och psykiska besvär. Till skadeståndsposten lyte eller annat stadigvarande men är att hänföra skadeföljder som består även efter att den akuta sjuktiden har upphört, såsom ärr och hälta.Hur bestäms ersättningen för inkomstförlust, sveda och värk liksom lyte eller annat stadigvarande men?Sjukvårdskostnader och eventuell inkomstförlust brukar gå ganska enkelt att påvisas. När man beräknar ersättning för inkomstförlust använder man den s.k. differensmetoden, innebärande att den skadades inkomst före olyckan jämförs med densammes inkomst efter olyckan. I jämförelse med bestämmandet av ersättning för inkomstförlust, fastställs nivån på ersättning för sveda och värk utifrån Trafikskadenämndens hjälptabeller (som du kan hitta här) och vid bestämmandet av ersättningens storlek för lyte eller annat stadigvarande men är utgångspunkten den invaliditetsgrad som försäkringsbolaget har kommit fram till med hjälp av sina medicinska rådgivare.Vad gäller i ditt fall?Slutsatsen är därför att det inte är möjligt att här ge ett konkret, säkert och bestämt svar på hur mycket du kan få i skadestånd. Om skadeståndsansvar anses föreligga har du dock rätt till ersättning för (1) eventuella sjukvårdskostnader som du ådragit dig och för (2) den inkomstförlust du lidit, liksom för (3) sveda och värk samt (4) lyte och annat stadigvarande men. Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare!Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar är till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!Vänligen,

Vad gäller för timanställda?

2021-09-24 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |HejMin mamma har jobbat som Timvikarie ett tag nu, på ett äldreboende.Idag ringde hennes chef och säger att hon inte passar in i gruppen (vet inte vad han menar med det) och han tycker inte hon ska jobba där mer. Min fråga är: är det en saklig grund för "avsked"?Han sa också att han pratade en gammal arbetsgivare, ett ställe som hon jobbade på för 11 årsen och där hon också gick in i väggen. Vad gäller för timvikarier? Får chefer behandla personer som smuts under skorna bara för att man inte har en fast tjänst?
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din mamma har en timanställning, att hennes chef avser säga upp eller avskeda henne eftersom han inte längre anser att hon passar in i arbetsgruppen och att du därför undrar om detta utgör en saklig grund. Regler om arbetstagares skydd mot osakliga uppsägningar/avsked finns i lag om anställningsskydd (LAS).Avsked kräver att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivarenInledningsvis kan observeras att det finns en viss skillnad mellan avsked och uppsägning. Avskedande får endast ske om arbetstagaren - i detta fall din mamma - har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren - i detta fall din mammas chef (18 § första stycket LAS). Avsked blir med andra ord enbart aktuellt om det är fråga om uppsåtliga eller grovt oaktsamma beteenden från arbetstagarens sida som arbetsgivaren inte ska behöva tåla. I en sådan situation får arbetstagaren lämna sin anställning omedelbart. Uppsägning kräver saklig grundVid uppsägning har arbetstagaren dock rätt till uppsägningstid (11 § LAS). En arbetstagare som har blivit uppsagd har även rätt till att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner (12 § LAS). Precis som du nämner ska emellertid en uppsägning från arbetsgivarens sida vara "sakligt grundad" (7 § första stycket LAS). Vad som utgör saklig grund anges dessvärre inte i lagen och frågan om saklig grund föreligger får i stället avgöras genom en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Det är därför inte möjligt att här ge ett helt konkret svar på om din mammas chef har saklig grund för uppsägning eller inte.LAS och de olika anställningsformernaEftersom din mamma är timanställd är frågan dock om reglerna i LAS överhuvudtaget omfattar henne. I lagen görs nämligen en skillnad mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Huvudregeln är att en anställning ska gälla tills vidare (4 § LAS), men att avtal om tidsbegränsad anställning även får träffas för:1. allmän visstidsanställning, 2. vikariat, 3. säsongsarbete (5 § LAS).Om ni vill läsa mer om de olika anställningsformerna kan ni göra det här.Timanställning utgör inte en egen anställningsformTimanställning anges ju dock inte som en av de godtagbara anställningsformerna i LAS (se avsnittet ovan) och timanställning kan därför inte sägas utgöra en egen anställningsform. Den som är timanställd brukar ha en s.k. intermittent anställning, innebärande att varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsförhållande och att det inte föreligger något anställningsförhållande under perioden mellan de olika arbetstillfällena. Vid en intermittent anställning är arbetsgivaren inte heller skyldig att erbjuda arbetstagaren några nya arbetstillfällen och den timanställda kan därför ha mycket svårt att nå upp till de tidsgränser som krävs för att LAS regler ska äga tillämpning. Min rekommendationMin rekommendation till din mamma är därför att hon (1) ska undersöka vad villkoren i anställningsavtalet säger om uppsägning/avsked och att hon (2) ska kontakta sitt fackförbund. Om din mamma inte är ansluten till facket men behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att hon bokar tid hos en av våra jurister. Hon kan enkelt boka en tid här.Hoppas att mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av er igen om ni har fler frågor!Vänligen,

Laglott och jämkning av testamente

2021-08-12 i Laglott
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga som jag ska försöka förklara så enkelt som möjligt!Jag har en mormor, hon är ej gift, utan sambo med nuvarande.Mormor har tre barn.Ett av hennes barn har avlidigt, (min mor).Jag har två syskon. Och om jag har förstått det rätt ifall mormor avlider, skulle arvet fördelas på mormors barn.Då ett av hennes barn är avliden, så går arvet till oss tre syskon istället.Om mormor och hennes sambo har ett skrivet traktamente, låt oss leka med tanken att hon har bestämt att tillgångar osv ska gå till hennes sambo, möjligtvis något till hennes kvarvarande barn.Kan man då ta detta vidare till jämkning då?Hoppas att ni förstod och jag tackar för mig!
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du och dina syskon kan påkalla jämkning av er mormors testamente i fall hon skulle testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin sambo eller någon annan. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Kort om den första arvsklassen och istadarättenI svensk rätt fördelas den avlidnes kvarlåtenskap som utgångspunkt enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är indelad i tre olika arvsklasser med olika förtursrätt till arv. I första hand ärver arvlåtarens (d.v.s. den avlidnes) barn hela kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Har något av arvlåtarens barn avlidit gäller dock enligt den s.k. istadarätten att barnets barn får träda i hans eller hennes ställe och ta arv från arvlåtaren (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Precis som du nämner är det alltså du och dina syskon som kommer att få träda i er mors ställe och ta arv från er mormor. Laglott och jämkning av testamenteLaglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag skulle ha tillkommit bröstarvingen om ett testamente inte hade upprättats (7 kap. 1 § ÄB). För att få ut laglotten måste bröstarvingen emellertid påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att han eller hon erhöll del av testamentet (7 kap. 3 § första och tredje stycket ÄB). SlutsatsSlutsatsen är att eftersom er mor är avliden kommer mycket riktigt du och dina syskon få träda i hennes ställe och ta arv från er mormor. I och med att du, dina syskon och er mors syskon är bröstarvingar har ni alltid rätt att få ut era laglotter, även om er mormor testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin sambo eller någon annan. För att få ut laglotten måste ni emellertid påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från det att ni erhöll del av testamentet. Vi på Lawline kan hjälpa dig! Om du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan enkelt boka en tid här.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Har min pappas sambo, tillika fästmö, rätt att ärva honom?

2021-08-08 i Sambo
FRÅGA |Hej! Min mamma dog 2014 och pappa bor kvar i deras bostad (villa värderad till 2,4 miljoner), bil, motorcyklar och har kvar aktieportfölj på ett par miljoner + sparpengar osv. (jag och min syster har alltså inte fått ut arv efter mamma då pappa (79år) fortfarande lever) Det finns dessutom mycket i husen (2 hus) som är från våra mor- och farföräldrar förutom alla saker, möbler, smycken osv som är från våra föräldrar.För ca 3 år sedan träffade han en ny kvinna och de är idag sambor och förlovade. Hon flyttade till pappa i huset. Hon hade inte mycket utan bodde i en 2:a och tog med sig en del därifrån till huset. Hon har börjat prata mycket om att hon inte har något, att hon inte kommer att ha råd att flytta den dagen pappa dör osv. Nu senast kom det dessutom upp att hon inte tycker att pappa ska ligga i vår familjegrav. Men framförallt mycket prat om att hon inte äger något och att hon inte har pengar. Vår rädsla är att hon kan ärva honom och att vi då förlorar hus och ägodelar från honom och mamma. Pappa har inte skrivit något testamente. Kan hon ärva honom som det ser ut idag? Kan hon och hennes barn få del i pappas och mammas hus och ägodelar? (pengarna är inte lika viktiga) Både jag och min syster vill behålla huset då det är pappas mormor och morfars gamla hus. Och alla saker de har, har stort affektionsvärde för oss.
Casper Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din pappa inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente och att du undrar om hans sambo, tillika fästmö, har rätt att ärva honom. Frågan regleras dels i ärvdabalken (ÄB), dels i äktenskapsbalken (ÄktB) och dels i sambolagen (SamboL).Efterlevande fästman/fästmö saknar arvsrätOm arvlåtaren (d.v.s. den avlidne) var gift, ska kvarlåtenskapen tillfalla hans eller hennes efterlevande make (3 kap. 1 § första stycket första meningen ÄB). Med makar förstås två personer som har ingått äktenskap med varandra (1 kap. 1 § ÄktB), varför den ovannämnda bestämmelsen inte riktar sig till efterlevande fästman och/eller fästmö. Din pappas fästmö har alltså inte rätt att ärva honom enbart på grund av deras förlovning.Sambor ärver inte varandra – men den efterlevande sambon har rätt att begära bodelning Av din fråga framgår även att din pappa och hans fästmö är sambor. Sambor ärver i regel inte varandra. Vid den ena sambons död har den efterlevande sambon dock rätt att begära bodelning, i vilken den s.k. samboegendom ska delas lika mellan den efterlevande sambon och den avlidne sambons dödsbo (8 § och 18 § SamboL). Samboegendomen utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL).Vad utgör sambornas gemensamma bostad? För att en bostad ska anses som sambornas gemensamma måste den innehas av någon av dem (5 § SamboL). Det avgörande är alltså inte vem av samborna som äger bostaden. Även om enbart den ena sambon har betalat för bostaden, ses den som sambornas gemensamma, om:- den har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL)- den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § SamboL).När anses bostaden vara förvärvad för gemensam användning?Bostaden anses vara förvärvad för gemensam användning om samborna vid förvärvet hade för avsikt att den skulle användas gemensamt. Vanligtvis anses därför inte en bostad vara förvärvad för gemensam användning om den förvärvades innan samborna träffades.Vad utgör sambornas gemensamma bohag? Med sambornas gemensamma bohag förstås möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL). Precis som med sambornas gemensamma bostad (Se ovan) krävs inte att bohaget ägs av båda samborna, men det måste ha förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Vad gäller i ditt fall? Slutsatsen är att din pappas fästmö inte har rätt att ärva honom enbart på grund av att de är sambor och förlovade med varandra. Eftersom de är sambor har hon emellertid rätt att begära bodelning vid din pappas frånfälle. Vid bodelningen ska i så fall deras gemensamma bostad och bohag delas lika. I och med att din pappa inte har förvärvat huset och ägodelarna i fråga för att använda gemensamt med sin nya fästmö kommer det dock inte att ingå vid en eventuell bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,