Kan en exman ärva bostadsrätten om han är folkbokförd på adressen?

2021-10-29 i Arvsordning
FRÅGA |Min exmake är mantalskriven hos mig. Vi har 4 gemensamma barn som är vuxna, som inte bor hos oss.Vi har ingen relation med varandra, bara vänner men jag undrar om han kan ha rätt till min bostadsrätt på något sätt om jag dör?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om din exman skulle ärva din bostadsrätt i händelse av din död. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB).Dina barn har rätt att ärva hela ditt arvInom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas arvsklasser och bland dessa tre finns en viss turordning. Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du har fyra barn räknas de som bröstarvingar och skulle ärva hela ditt kvarlåtenskap ( ditt arv) i händelse av din död. Undantaget för makesarv kommer inte hindra barnen från att få ut sitt arv Eftersom din exman just är din exman och inte en nuvarande make kommer inte undantaget för makesarv enligt 3 kap ÄB att aktualiseras i ditt fall. Eftersom ni enbart är vänner klassas exmannen inte heller som sambo enligt Sambolagen varpå inte heller undantagen enligt denna lag är tillämpliga i ditt fall, 1 § Sambolagen. Då inga undantag är tillämpliga innebär detta att din exman inte kommer kunna komma emellan dina barns rätt att ärva hela ditt arv (inklusive bostadsrätten). Din exman har alltså ingen rätt att ärva någonting från dig utefter den vanlig arvsordningen. Att mannen är folkbokförd på adressen för bostadsrätten spelar ingen roll. Möjligheten att testamentera bostadsrätten till din exman I det fall du vill att din exman ska få ärva bostadsrätten finns det dock en möjlighet för dig att ordna detta genom att skriva ett testamente där du anger din exman som testamentstagare till bostadsrätten, 9:1 ÄB. Viktigt att tänka på vid upprättande av testamente är dock att testamentet måste uppfylla formkraven i 10:1 ÄB. En ytterligare aspekt som är viktig att ha i åtanke är att dina barn, oavsett vad som skulle stå i testamentet, alltid har rätt att erhålla sin laglott, 7:3 ÄB. Med laglott menas hälften av det arv de skulle ha rätt till enligt 2:1 ÄB om ett testamente aldrig upprättats, 7:1 ÄB. För att förtydliga vad jag menar med laglott tar vi ett exempel. Säg att ditt arv skulle vara totalt 4 000 000 kr. I det fall du inte hade upprättar ett testamente hade dina barn ärvt 1 000 000 kr vardera med stöd av 2:1 ÄB. I det fall du hade upprättat ett testamente där din exman står som testamentstagare till bostadsrätten hade dina barn ändå haft rätt att få ut ett arv på 500 000 kr vardera, 7:3 ÄB. Detta medför att om det inte finns tillräckliga andra tillgångar än bostadsrätten som barnen kan erhålla sina 500 000 kr x 4 från så kommer barnen få en del av bostadsrätten i arv. Sammantaget är undantaget för makesarv inte aktuellt i ditt fall. Om det inte finns ett upprättat testamente vid din död skulle dina barn ärva hela ditt arv med lika stora delar vardera, 2:1 ÄB. I det fall du vill att din exman ska ärva bostadsrätten så har du rätt att upprätta ett testamente där du anger honom som testamentstagare till bostadsrätten. Men beroende på vilka tillgångar som finns när arvet ska skiftas är det inte säkert att exmannen skulle äga hela bostadsrätten själv då barnen alltid har rätt att ärva sin laglott. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Mvh,

Vem ärver när testamentstagarna avlidit?

2021-10-18 i Testamente
FRÅGA |Hej!Min faster var sambo med en man. Han skrev testamente där Min faster skulle ärva all kvarlåtenskap. Om hon skulle vara avliden före hennes sambo skulle Min fasters dotter ärva. Nu dog min fasters sambo. Både Min fasters och Min kusin är båda döda innan honom. Gäller testamente eller blev det ogiltigt nu? Ärver vi eller hans syskonbarn?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din fasters sambos testamente fortfarande är giltigt samt vem som kommer ärva efter honom nu när båda de testamentstagare som finns angivna i testamentet inte längre är vid livet. De regler som är relevanta för att besvara dina frågor återfinns i Ärvdabalken (ÄB).Hur hade arvet från din fasters sambo sett ut om han inte tecknat ett testamenteInom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas arvsklasser och bland dessa tre finns en viss turordning. Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Då du inte nämner något om att sambon skulle ha några barn kommer jag göra ett antagande om att så inte är fallet. Detta gör att rätten till arv istället skulle gå över till nästa arvsklass. Nästa arvsklass består av den avlidnes föräldrar och om inte någon av dem är i livet, den avlidnes syskon, 2:2 2 st ÄB. Du nämner inget om att varken några föräldrar eller syskon till sambon skulle vara vid livet. Däremot nämner du att sambon har syskonbarn. Då syskonbarnen har rätt att träda i sina föräldrars ställe enligt 2:1 2 st ÄB innebär detta att det är syskonbarnen som enligt den vanliga arvsordningen skulle ärva från din fasters sambo i det fall han inte hade upprättat ett testamente, 2:1 2 st ÄB ihop med 2:2 2 st ÄB. Hur det upprättade testamentet skulle påverka ovannämnda arvsordningSom du nämner finns det en möjlighet att förändra hur arvet ska fördelas med hjälp av ett testamente. Grundtanken med testamente är att den avlidne ska få bestämma själv hur ens arv ska fördelas, 9:1 ÄB. Detta medför att din faster (eller hennes dotter) hade haft rätt att ärva efter sambon utan att några släktingar skulle kunna komma med invändningar då din faster och dottern finns angivna som testamentstagare i testamentet. Vad händer med testamentet nu när testamentstagarna avliditOm en testamentstagare avlidit tittar man i första hand på om det går att utläsa ur testamentet vem som ska ärva istället för denne eller om den vars arv det gäller uttryckt någon särskild vilja i frågan under sin livstid, 11:1 ÄB. I ditt fall har sambon skrivit att det är din fasters dotter som skulle ärva i det fall din faster avlidit. Detta bringar dock inte mycket klarhet till rådande situation nu när även dottern avlidit. Jag kan givetvis inte uttala mig om vad sambons vilja skulle vara i nuvarande situation. Därav kan jag inte heller uttala mig kring om det skulle kunna tolkas in i testamentet att ni som brorsbarn/systerbarn till fastern skulle ärva i det fall varken hon eller hennes dotter fanns vid livet. I det fall denna tolkning av testamentet inte går att påvisa gäller som huvudregel att testamentagarens barn träder i hans eller hennes ställe och har därför rätt till arvet om denna eller dessa personer även skulle varit berättigade till arvet om ett testamente aldrig funnits,11:6 ÄB. Som redogjort för ovan är det sambons syskonbarn som skulle ärva från sambon i det fall ett testamente aldrig upprättats. Detta innebär att testamentstagarens barn i detta fallet inte skulle kunna träda i dess ställe. Inte heller kan ni som brorsbarn/systerbarn träda i din fasters ställe och tilldelas arvet. Istället gäller den vanliga arvsordningen och sambons syskonbarn blir alltså de som kommer tilldelas arvet, 2:1 2 st ÄB ihop med 2:2 2 st ÄB. Sammantaget innebär regleringen att testamentet fortfarande är giltigt men eftersom ingen av testamentetagarna är vid livet kan ingen av dessa tilldelas arvet. Det blir istället den tolkning av testamentet som bäst överensstämmer med sambons vilja som kommer bli avgörande. I det fall ni kan påvisa att det var sambons vilja att ni som brorsbarn/systerbarn skulle ärva så kan arvet tilldelas er enligt 11:1 ÄB. I det fall ni inte kan bevisa detta är det istället sambons syskonbarn som kommer tilldelas arvet i enlighet med 2:2 2 st ihop med 2:1 2 st ÄB. Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor,Mvh,

Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt

2021-10-14 i Särkullbarn
FRÅGA |Hejsan!Jag har en fråga om bröstarvingar (deras arvsrätt), avståenden - och vad som händer när livet går vidareDet som hänt… Min mor gick bort för några år sedan, vid hennes bortgång fanns det en önskan från dem (de var gifta) att den överlevande skulle få bo kvar i orört bo, något jag naturligtvis inte hade något emot, jag hade en bra relation med de båda under många år. Så jag gick med på att skriva under ett “arvsavstående från särkullbarn"som löd: “Jag, Xxxx Yyyy, född... avstår till förmån för Namn Efternamn, pers. Nr., att enligt 3 kap 9 § ärvdabalken samt jämlikt det testamente som makarna upprättade dd mm åååå, från att ta ut min arvslott [...]"Vid det här laget hade de en gemensam egendom (lgh) som de bodde i och andra tillgångar.Nu har livet gått vidare och han har träffat en ny kvinna (med barn) och flyttat ihop med henne. Den förra gemensamma egendomen är såld. Jag har framfört att situationen nu är väsentligt förändrad och att det vore logiskt att nu göra det arvskifte som jag avstod ifrån efter frånfället, men han vill inte höra på de örat.Så, vad kan jag göra nu? Ta tillbaka mitt “arvsavstående" eller har jag satt mig in en sits som inte går att lösa? För att jag ville vara schysst och respektera min mors önskan…Och, om det nu finns en väg att lösa det, hur beräknas värdet på de tillgångar de hade tillsammans? Dvs t ex egendom, det som blev över vid försäljning eller? Jag råkade se SVT “Allt går i arv", därav min fråga nu...
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över dina möjligheter att ta tillbaka det arvsavstående du tecknat till förmån för din mors make. Vidare uppfattar jag det också som att du undrar över hur man går tillväga för att räkna ut värdet av ditt arv utifrån makarnas gemensamma egendom. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i ÄrvdaBalken (ÄB), Äktenskapsbalken (ÄktB) och Avtalslagen (AvtL). Finns det några möjligheter för dig att ta tillbaka ditt arvsavstående Särkullbarns möjligheter vid sin förälders bortgångSärkullbarn har en direkt rätt att ta ut sin förälders arv direkt vid dennes bortgång, 3:1 ÄB. Såsom i ditt fall har dock särkullsbarn också en möjlighet att avstå från denna rätt till förmån för sin bortgångne förälders make. Detta medför att du som särkullsbarn istället får tillgång till ditt arv först när den kvarlevande partnern avlider, 3:9 ÄB. På så vis avstår du som särkullbarn till förmån för den kvarlevande partnern. Ett arvsavstående i enlighet med 3:9 ÄB innebär inte att du avsagt dig rätt till arv Att du som särkullsbarn skrivit under att du avstår från ditt arv till förmån för din mors kvarlevande make innebär inte att du helt avsagt dig rätten till arv från din mor. Du har fortfarande rätt att få ut ditt arv men denna rätt infaller alltså först efter det att din mors tidigare make avlidit. Utgångspunkten är att avtal ska hållasEftersom du beskriver att du skrivit under arvsavståendet gör jag bedömningen att handlingen är undertecknad samt inskickad till skatteverket. Detta medför att arvsavståendet utgör ett lagligt bindande avtal. En avtalsrättslig utgångspunkt är att avtal ska hållas. Detta innebär att de inte utan legitima skäl kan brytas. Frågan som uppstår blir därför om det finns några sådana legitima skäl i ditt fall. Finns det några tillämpliga undantag för att häva avtaletDet finns inga lagrum i ärvdabalken som medför en möjlighet för dig att ta tillbaka ditt arvsavstående och få ut ditt arv direkt. Istället får man titta på avtalslagens regler kring ogiltighet vid avtalets ingående. Exempel på sådana ogiltighetsgrunder som skulle kunna göra arvsavståendet ogiltigt är om avtalet skulle ingåtts genom tvång eller svikligt förledande osv. Eftersom du gått med på detta arvsavstående till följd av att du ville respektera din mors önskan har jag svårt att se att någon av ogiltighetsgrunderna som tas upp i avtalslagen kommer att vara användningsbara i ditt fall, jfr 3 kap AvtL . Vad jag kan se finns det alltså ingen laglig grund för att häva avtalet. Detta medför att du kommer bli bunden av ditt arvsavstående och erhålla din mors arv först när din mors make avlider. Hur beräknas ditt arv från din mor ur den kvarlevande makens kvarlåtenskap Din mors kvarlevande make ärver från din mor med fri förfoganderätt När din mor dog genomfördes en bodelning mellan henne och hennes make, 9:1 ÄktB. Den del av makarnas gemensamma egendom som tilldelades din mor genom bodelningen är den del som utgör hennes kvarlåtenskap. Det är alltså denna del som utgör din mors arv. Eftersom du valde att avstå från arvet till förmån för din mors make ärvde maken denna del med fri förfoganderätt.Med fri förfoganderätt menas att din mors make får disponera över egendomen han ärvt av din mor, däremot får han inte testamentera bort delen i händelse av sin död. Då maken får disponera över egendomen har han alltså haft rätt att sälja makarnas gemensamma bostad och annan egendom. Däremot får han inte väsentligt minska egendomen genom att t.ex. ge bort egendomen i gåva, 3:3 ÄB. Detta eftersom du som särkullsbarn fortfarande ska kunna erhålla ditt efterarv efter din mors bortgång, 3:2 ÄB. Så länge maken fått ett marknadsmässigt pris vid försäljningen av bostaden och annan eventuell egendom kommer han inte anses ha väsentligt minskat egendomen. Detta borde dock inte medföra någon större problematik för dig då du istället får rätt till arv utifrån köpeskillingen från försäljningen. Du har en efterarvsrätt i din mors kvarlevande makes kvarlåtenskap När din mors make avlider har du rätt till en så kallad efterarvsrätt , 3:2 ÄB ihop med 3:9 ÄB. Med efterarvsrätt menas en viss kvotdel ur makens kvarlåtenskap när han avlider. Denna kvotdel räknas ut utifrån egendomsförhållandena så som de såg ut när din mor avled. För att förtydliga vad jag menar tar vi ett exempel. Låt oss säga att att din mors kvarlåtenskap efter bodelningen var 1 000 000 kr. Vidare att din mors makes totala egendom vid denna tidpunkt uppgick till 4 000 000 kr. I detta fall hade kvotdelen blivit 25 % (1 000 000 / 4 000 000). Den dagen maken avlider skulle du alltså erhålla 25 % av hans kvarlåtenskap oavsett om hans totala egendomsmassa sjunkit eller stigit i värde sedan den dagen den mättes till 4 000 000 kr. Har den sjunkit till 2 000 000 kr får du alltså 500 000 kr. Har den stigit till 6 000 000 kr får du 1 500 000 kr osv. Sammantaget ser jag dessvärre inga möjligheter för dig att häva arvsavlåtelsen. Att du tecknat ett arvsavstående innebär dock inte att du avsagt dig din rätt till arv. Du får dock tillgång till arvet först när maken avlider. När detta sker har du rätt till en efterarvsrätt ur makens kvarlåtenskap. Denna bestäms utifrån kvotdelen som fås fram av arvet från din mor/ totala egendomsmassan maken hade vid din mors död.Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor! Har du fler funderingar är det bara att höra av dig.Mvh,

Fråga om en morförälders umgängesrätt + arv från morförälder

2021-09-30 i Barnrätt
FRÅGA |Min exman har nu psykiskt misshandlat mig så länge och tagit ifrån mig livslusten, så jag börjar överväga att ta mitt liv. Känns som den enda utvägen för att mina barn ska få lugn och ro. Vi har barn ihop. Relationen mellan min pappa och exman har också blivit infekterad på grund av allt detta. Jag är min pappas enda barn och mina barn är hans enda barnbarn, och de betyder mycket för honom. Jag är dock rädd att om jag dör så ser mitt ex till att han inte får träffa sina barnbarn, som straff. Min pappa äger en gård (mitt och barnens uppväxthem) som sedan skulle tillfalla mig och sedan mina barn. Hur kan jag påverka att det ändå kommer bli så, att barnen får gården? Jag har skrivit testamente att den tillfaller mina barn som enskild egendom om jag dör, men hur blir det när min pappa fortfarande äger gården och jag dör? Hur kan jag påverka så att barnen får träffa sin morfar? Tacksam för svar!
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Innan jag besvarar dina frågor vill jag först och främst uttrycka min sorg och medkänsla för din situation. Du behöver dock veta att du inte är ensam och att det finns hjälp att få. Jag har full respekt för att ta ditt liv kan kännas som enda utvägen för att dina barn ska få lugn och ro men det stämmer inte. Saker och ting förändras alltid över tid och i ditt fall kommer det bara förändras till det bättre. För att saker ska kunna förbättras behöver du dock va mycket modig och söka hjälp. Det kommer vara tufft men jag lovar dig att du klarar av det. Här kommer ett gäng länkar till olika nummer du kan ringa och få hjälp. Vissa av hemsidorna erbjuder också chatt om du känner dig mer bekväm med det. Mind- självmordslinjen tel nr 90101Kvinnofridslinjen tel nr 020505050Unizon- samlingssida för kvinnojourer över hela landet. 1177- Vårdguiden tel nr 1177Kyrkans SOS 0771800650 Nu till dina frågor. Jag tolkar din första fråga som att du undrar över barnens möjlighet att ärva gården efter din far. Reglerna som blir relevanta för att besvara denna fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Din andra fråga tolkar jag som att du undrar över din möjlighet att på förhand påverka din pappas möjlighet att få umgås med dina barn i det fall du gått bort. Reglerna som är relevanta för att besvara denna fråga återfinns i Föräldrabalken (FB). Dina barn skulle ärva gården från din pappa Inom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas för arvklasser och bland dessa tre finns en viss turordning. Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du är din pappas barn räknas du som bröstarvinge och kommer få ta del av arvet först. I det fall du skulle vara avliden när din pappa går bort kommer dina barn träda i ditt ställe och har därför lika stor rätt till arvet som du skulle haft. Detta innebär att dina barn skulle ärva gården av din far, 2:1 2 st ÄB Din pappas möjligheter att träffa dina barn Det finns ingen lagreglerad rättighet till umgänge Som utgångspunkt har en morförälder ingen lagreglerad rättighet att umgås med sina barnbarn. Vårdnadshavare har dock ett ansvar för att barnen så gott som möjligt ska få möjlighet att träffa personer som står barnen särskilt nära, 6:15 3 st FB. En morförälder har enligt förarbetena till lagen ansetts vara exempel på just en sådan person som står barnen nära. Talan om umgängesrätt kan enbart väckas av socialnämnden Det finns dock inga möjligheter för dig att nu på förhand få till umgänge mellan dina barn och din pappa. Inte heller kan din pappa väcka talan om att få träffa sina barnbarn utan det är istället socialnämnden som fattar beslut om att en sådan talan ska väckas 6:15 a 2 st FB. Av förarbetena till lagen framgår dock att socialnämnden har anledning att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnen träffar den andra förälderns förälder. Särskilt om det tidigare funnits en nära och god relation mellan morföräldern och barnen och att det skulle påverka barnen negativt om den kontakten gick förlorad. Det din pappa hade kunnat göra i denna situation är att ta kontakt med socialnämnden och förklara läget vilket ger dem ett incitament att väcka en sådan umgänges talan. Hur skulle rättens beslut angående din pappas umgängesrätt se utVad rättens beslut skulle bli i en sådan talan kan såklart inte sägas såhär i förhand. Vid alla beslut som tas kring barn är det dock barnens bästa som ska vara avgörande, 6:2 a FB. Vad som utgör barnens bästa bedöms utifrån en mängd faktorer men barnens egna vilja är dock något som ska tas hänsyn till. Eftersom du beskriver att din pappa och dina barn har en fin relation är det högst troligt att barnens vilja att få träffa sin morfar och fortsätta påbygga deras fina relation kommer tas hänsyn till av rätten. Mina råd Trots att jag nu redogjort för det juridiska läget angående dina barns arv och din pappas umgängesrätt så finns det bara en sak jag vill att du ska ta med dig från detta svar. Att ta ditt liv kommer aldrig att vara din enda utväg. Det viktigaste nu är att du tar dig mod till att våga prata om din situation och söker hjälp. Jag lägger återigen en länk till sidor där sådan hjälp finns. Mind- självmordslinjen tel nr 90101Kvinnofridslinjen tel nr 020505050Unizon- samlingssida för kvinnojourer över hela landet. 1177- Vårdguiden tel nr 1177Kyrkans SOS 0771800650 Jag hoppas du känner att du fått svar på dina frågor och jag önskar dig all lycka till i framtiden. Mvh,

Vad menas med "uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen"?

2021-10-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Lägenhet med tillträde 1 dec, vill säga upp kontraktet, nu, skrevs i sept.Vad betyder, uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga återfinns i 12 kap Jordbalken, även kallad Hyreslagen. Inträdesdatumet kommer inte påverka din rätt att säga upp avtalet Att inträdesdatumet inte infallit än kommer inte påverka din rätt att säga upp hyresavtalet redan nu. Detta Eftersom hyresgäster till bostadsrätter (lägenheter) som huvudregel alltid har rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid, se 12:5 JB. Denna rätt infaller vid avtalet ingående och påverkas således inte av när inträdesdatumet är satt. Om du säger upp lägenheten imorgon upphör avtalet att gälla vid månadsskiftet jan- feb Lydelsen "uppsägning skall ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen" är en återspegling av 12:4 JB. Vad som menas med denna regel är att hyresvärden eller du som hyresgäst har rätt att säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Det är alltså det månadsskifte som inträffar närmast efter att tre månader passerat som är avgörande. Detta innebär att om du skulle säga upp hyresavtalet imorgon, den 19 oktober, så skulle hyresavtalet upphöra att gälla vid månadsskiftet januari-februari. Detta eftersom --> 19 oktober (morgondagens datum och datumet för uppsägning) + 3 månader (pga "tre månader från uppsägningen) + ( pga "månadsskiftet som inträffar efter tre månader) = månadsskiftet jan- feb Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga och stort lyckas till i framtiden!Mvh,

Hur kontaktar man Lawline för hjälp?

2021-10-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej,Jag är rädd för att jag håller på att orättvist behandlad vad gäller bouppdelning. Vem kan jag kontakta för råd ?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga tolkar jag det som att du just nu genomgår en bodelning. En bodelning kan vara jobbigt på många plan särskilt om man känner sig orättvist behandlad. Du är alltid välkommen att kontakta Lawlines juristbyrå där våra skickliga jurister kan hjälpa dig vidare med ditt ärende. Det finns givetvis också möjlighet att skriva en fråga via frågeformuläret på samma sätt som du skrev den här frågan. Stort lycka till framöver! Mvh Jennifer

En fråga om särkullsbarns rätt till arv

2021-09-30 i Efterarv
FRÅGA |Min pappa har gått bort, han är omgift men de har inga gemensamma barn. Hon har inga arvingar, hur blir arvet när hon går bort?Hittade denna paragraf.[K3]8 § Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt. Lag (1987:231).
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som är relevanta i ditt fall återfinns i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). När en make dör ska en bodelning genomföras innan det att det blir aktuellt att fördela makens arv, 9:2 ÄktB. Den del av parets gemensamma egendom som efter bodelningen tilldelas din far blir din fars kvarlåtenskap. Denna delen blir alltså hans arv. Som bröstarvinge har du rätt att ärva hela din fars arvInom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas för arvsklasser och bland dessa tre finns en viss turordning. Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du är din pappas barn räknas du som bröstarvinge och ska därmed ärva hela din pappas kvarlåtenskap. Undantaget för makesarv kommer inte hindra dig från att kunna få ut ditt arv direkt Eftersom din far var gift när han dog aktualiseras dock undantaget för makesarv enligt 3 kap ÄB. Enligt 3:1 ÄB ärver makar av varandra. I samma lagrum står det dock att om det finns särkullbarn till den först avlidne maken så har detta särkullbarn rätt att ta ut sitt arv direkt. Med särkullbarn menas alltså ett barn som inte är gemensamt mellan makarna. Eftersom du inte är deras gemensamma barn räknas du som ett särkullbarn. Du har alltså rätt att få ut ditt arv direkt. Du kan också vänta med att ta ut ditt arv och på så vis få en efterarvsrätt ur frus arv när hon dörSom särkullbarn kan du dock välja att inte ta ut ditt arv direkt utan istället vänta med detta tills dess att din pappas fru avlider. Du får då istället en så kallad efterarvsrätt, 3:2 ÄB ihop med 3:9 ÄB. Med efterarvsrätt menas en viss kvotdel ur din pappas frus kvarlåtenskap när hon avlider. Denna kvotdel räknas ut utifrån egendomsförhållandena så som de ser ut nu när din far avlidit. Låt oss säga att att din pappas kvarlåtenskap skulle vara 1 000 000 kr. Vidare att din pappas frus totala egendom i dagsläget uppgår till 4 000 000 kr. I detta fall hade kvotdelen blivit 25 % (1 000 000 / 4 000 000). Den dagen frun avlider skulle du alltså erhålla 25 % av hennes kvarlåtenskap oavsett om hennes totala egendomsmassa sjunkit eller stigit i värde sedan den dagen den mättes till 4 000 000 kr. Arvet som frun får från din far äger hon bara med fri förfoganderätt I det fall du väljer att vänta med att ta ut ditt arv kommer egendomen som din pappas fru får i form av arv från din pappa att ägas av henne med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att din pappas fru får disponera över egendomen hon ärvt av din far, däremot får hon inte testamentera bort delen i händelse av sin död. Inte heller går hon väsentligt minska hennes egendom genom att t.ex. ge bort egendomen i gåva, 3:3 ÄB. Detta eftersom du fortfarande ska kunna erhålla ditt efterarv efter din pappas bortgång, 3:2 ÄB. Sammanfattningsvis har du som särkullbarn rätt till arv från din far. Undantaget för makesarv kommer inte att sätta käppar i hjulet för din rätt att ta ut ditt arv direkt. Om du istället vill vänta med att ta ut ditt arv kommer du få en efterarvsrätt i din pappas frus kvarlåtenskap när hon dör. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Mvh,

Begränsas möjligheten att skriva ett testamente utefter egna önskemål på grund av barnbarns rätt till arv i avliden förälders ställe

2021-09-26 i Testamente
FRÅGA |Min bror dog. Och innan han dog så sa han flera gånger att han ville att jag skulle ärva hans del efter mina föräldrar alltså hela arvet. Han vill inte att sina två döttrar skulle få något. Mina föräldrar lever o bor i fastigheten med skog som vi är födda i . Min far är också född där.Och min farmor o farfar har bott där och farfars mor.Så kan mina föräldrar skriva testament på att jag ärver allt, inklusive det muntlig avtalet med min bror. Han har även sagt till våra föräldrar att han vill att jag ska få hans del så att det blir kvar i släkten. Han ville inte att hans döttrar skulle ärva något. Det finns inget mera syskon ,bara jag kvar.Hur ska mina föräldrar gå till väga med detta?
Jennifer Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över dina föräldrars möjligheter att kunna få testamentera hela deras arv till dig. Reglerna som är relevanta för dig återfinns i Ärvdabalken(ÄB). Hur arvet hade fördelats i det fall dina föräldrar inte upprättar ett testamenteInom svensk arvsrätt finns det tre grupper som den avlidnes släktingar delas in i och som har rätt till arv. Grupperna kallas för arvklasser och bland dessa tre finns en viss turordning. Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 1 st ÄB. Dessa kallas för bröstarvingar och har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du är dina föräldrars barn räknas du som bröstarvinge och kommer få ta del av arvet först. Din brors barn kommer dock att träda i din brors ställe och har därför lika stor rätt till arvet som du. Detta innebär att ni kommer få dela lika på arvet, 2:1 2 st ÄB.Det finns inga aktuella hinder för dina föräldrar att testamentera utefter egna önskemål Som du säger finns det en möjlighet att förändra hur arvet kommer fördelas genom testamente. Grundtanken med testamente är att den avlidne ska få bestämma själv hur ens arv ska fördelas, 9:1 ÄB. I just ditt fall kan jag inte se några hinder från att dina föräldrar inte skulle kunna testamentera utefter sina önskemål och således tilldela dig hela arvet. (Undantaget för laglott är nämligen inte aktuellt). Det finns formkrav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt Viktigt att tänka på när man upprättar testamente är dock att se till att testamentet uppfyller de formkrav som återfinns i 10:1 ÄB, dvs kravet på skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen samtidigt närvarande. I och med formkraven kan det vara klokt att ta juridisk hjälp när dina föräldrar ska skriva testamente. Detta för att försäkra sig om att inga detaljer missas. Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!Mvh,