Preskriptionstid för grov stöld?

2006-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |preskritionstid för grov stöld?
Kristine Erlandsson |Hej! Brottet grov stöld regleras i Brottsbalken (BrB) 8:4. Maxstraffet är sex år. Detta innebär att preskriptionstiden är tio år, se BrB 35:1 p 3. Med vänlig hälsning

Återkallelse av körkort vid icke-trafikrelaterade brott

2006-11-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Är det sant att körkortet blir återkallat med anledning av att man blivit dömd till mer än två års fängelse? Brottet är inte trafikrelaterat.
Jesper Silow |Länsstyrelsen i det län där man är folkbokförd kan återkalla ett körkort på bland annat grunder av opålitlighet i nykterhetshänseende och allmän brottslighet, 5 kap 3 § körkortslagen. Vid återkallelse fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid avslag på ansökan om körkortstillstånd beslutas också om en spärrtid under vilken man inte får avlägga förarprov. Man måste ansöka om att få nytt körkort på särskild handling när ett körkort varit återkallat. Om körkortet har återkallats mer än 12 månader ska nytt förarprov göras även om du har prövotid. Som första steg mot nytt körkort måste du ansöka om nytt körkortstillstånd. Jag kan tyvärr dock inte säga om den 2-årsregel du hänvisar till gäller eller ej, men att brottslighet behöver vara trafikrelaterad är inte ett krav för återkallelse. För körkortslagen se http://lagen.nu/1998:488. Mvh

Preskriptionstid för förtal

2006-11-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |preskriptionstiden för förtal
Lovisa Elardt |Hej! Preskriptionstiden för förtal och grovt förtal är två respektive fem år, räknat från den dag då brottet begicks. Därefter kan påföljd inte utdömas, förutsatt att den misstänkte ej häktats eller erhållit del av åtal för brottet. (5 kap. 1-2 §§ och 35 kap. 1 § brottsbalken) Med vänliga hälsningar,

Förtal

2006-11-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har i ett förhör hos polisen fått reda på att två ynglingar gripits på stulna mopeder, varav den ene utpekade mig för att ha lånat ut de stulna mopederna. Åklagaren har friat mig från alla misstankar. Är denna falska uppgift som killen lämnade förtal? Och hur ska jag då driva detta vidare, via en polisanmälan eller som civilmål? Vad är i sådana fall mina chanser?
Christina Weilander |Hej! Förtal regleras i BrB 5:1 och lyder som följer: "Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar." Förtal faller inte inom ramen för allmänt åtal utan det blir fråga om en civilrättslig process som är förenad med vissa risker eftersom det kan bli dyrt att anlita ombud etc. Det är väldigt svårt att utala sig om dina chanser eftersom det är domstolen som gör en bedömning av alla omständigheter i målet. Vänligen,

Barnpornografibrott

2006-11-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA | Hej! Vad säger lagen om barnporrbilder&filmer. På "svenska" tack. M.V.H.
Kristine Erlandsson |Hej, Barnpornografibrott regleras i Brottsbalken 16 kap 10a§, se http://www.lagen.nu/1962:700 Bestämmelsen innebär att all slags befattning med barnpornografiska bilder och filmer är straffbelagd, vare sig det handlar om att ta bilder/spela in film, sprida, sälja, ge bort, hyra ut, visa, köpa, främja handel med materialet eller inneha material. Straffet är högst 2 års fängelse för brott av normalgraden, böter eller högst sex månaders fängelse för ringa brott och fängelse lägst sex månaders fängelse och högst sex år för grova brott. I lagtexten sägs om grova brott: Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling. Exempel på situationer där det i vissa fall kan vara motiverat att barnpornografibrott bedöms som grovt är enligt förarbetena att en skildring, förutom att vara barnpornografisk, också innehåller straffbara inslag av sexuellt våld eller tvång. Beträffande rent innehavsbrott nämns att det sällan torde ha ett straffvärde som motiverar att gärningen bedöms som grov. HD slår i rättsfallet NJA 2002 s 265 fast att antalet stillbilder måste vara högre än antalet filmer för att ett brott skall anses som grovt, förutsatt att övriga omständigheter är likvärdiga. I ett hovrättsfall ansågs inte innehav av 5 490 bilder och 38 filmer med barnpornografiskt material vara grovt barnpornografibrott. Som exempel på ringa brott nämns i förarbetena enstaka innehav som inte sprids vidare. Av paragrafens tredje stycke framgår att en gärning inte skall anses utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Denna bestämmelse tar främst sikte på innehav av seriösa organisationer som bekämpar barnpornografi. Vänligen

Förundersökning och väckande av åtal

2006-11-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag har blivit polisanmäld för ofredande. Anmälaren är en person som jag haft ett ca 3 veckor långt förhållande med men som sedan gjorde slut och en annan. Jag träffade min fd på stan med sin nya partner och jag började prata med dem. Min fd ville att jag skulle försvinna från platsen varvid bråk uppstod och polis kom till platsen. Minträffade fd polisanmälde mig då för ofredande och i anmälan står det att vi endast varit på en dejt tillsammans efter vilken min fd uppger att jag blivit informerade om att jag ej var intressant men att jag ändå fortsatt att förfölja och ringa min fd vid flera tillfällen och i flera veckors tid. Det står vidare i anmälan att jag sedan blev informerad om att lämna min fd i fred men ändå fortsatte att förfölja och ringa min fd vid flera tillfällen och i flera veckors tid. Det finns ingen sanning i detta. I polisanmälan finns inga som helst uppgifter om när var eller hur förföljandet skulle ha ägt rum eller gått till. I förhöret med mig har jag uppgett att vi dejtat i tre veckors tid och att det finns vittnen som kan styrka detta, samt kontaktuppgifter till dessa. Jag har även påpekat att en samtalslista från min fd:s teleoperatör kan visa att samtalstrafik ägt rum från min fd till mig under den tid som förföljelsen och den oönskade telefonkontakten från mig påstås ha ägt rum. D v s under den tid vi var ett par, vilket min fd nu förnekar. Frågan gäller hur en åklagare kan ta ställning till det torftiga innehållet i mind fd:s anmälan om ofredande. Utöver mina uppgifter finns inga fakta ö h t ifrån min fd. Ska inte en förundersökning ta reda på lite fler detaljer kring anmälarens uppgifter och påståenden innan ärendet går till åklagare? Vilka möjligheter har jag att t ex polisanmäla min fd för falsk angivelse? Kan detta ske även om åklagaren lägger ner ärendet och inte går vidare med min fd:s anmälan?
Vilma Herlin |Hej, Att åklagaren inleder en förundersökning trots att det endast finns ett fåtal uppgifter om ett påstått brott är inget konstigt. Själva syftet med förundersökningen är ju att utreda det påstådda brottet och undersöka om det finns tillräckliga skäl för åklagaren att väcka åtal. Åklagaren leder förundersökningen i de fall där någon är skäligen misstänkt för brott, vilket är den näst lägsta misstankegraden inom juridiken (det finns fyra). Skäligen misstänkt innebär att det finns konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med en viss styrka talar för att en viss person har begått den aktuella gärningen. När förundersökningen är avslutad bedömer åklagaren om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal mot den misstänkte vid domstol. Det skall finnas tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått ett brott. Saknas det tillräckliga bevis kan åtal inte väckas och förundersökningen kommer att läggas ner. Du kan polisanmäla din före detta för falsk angivelse, se Brottsbalken 15:6 http://lagen.nu/1962:700, eller möjligen falsk tillvitelse, se Brottsbalken 15:7 http://lagen.nu/1962:700. Detta kan du göra även om åklagaren lägger ner ärendet mot dig. Mvh

Preskriptionstider och påföljder för stöld

2006-11-15 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Vill höra mig för om preskriptionstider. Idetta fall rörande egendomsbrott och förtal. Finns det en preskriptionstid om jag skulle anmäla stöld av min hund? Hunden bev stulen 2003 - fick först långt senare veta vem som tagit den, genom utredning. Vilken ev straffpåföljd kan det bli? Frågan har ånyo blivit aktuell genom att vissa incidenter nyligen inträffat. Vore skönt att få saken utredd. Även förekom förtal i samband med detta riktat mot mig vilket hade vittgående konsekvenser. Vore skönt att få även detta utrett eftersom det påverkar mig ännu idag. Dock har jag hört att preskriptinstiden är 2 år. Stämmer detta? Jag har fått allvarliga och bestående men av händelserna.
Kristine Erlandsson |Hej, Tillämplig lagstiftning är Brottsbalken (BrB), se http://www.lagen.nu/1962:700 Preskriptionstiden beror på vilket det högsta straffet för brottet är. Brottet stöld finner du i 8 kap 1 §, högsta straffet är fängelse i 2 år, vilket innebär en preskriptionstid på fem år (35 kap 1 § p 2). Straffet för förtal är böter, se 5 kap 1 §. Detta innebär en preskriptionstid på 2 år (35 kap 1 § p 1). Efter denna tid kan påföljd inte utdömas om inte den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för brottet innan preskriptionstiden löpte ut. Beträffande påföljden för den som har stulit din hund är det mycket svårt att säga exakt vad den skulle kunna bli eftersom en rad omständigheter har betydelse. För stöld gäller påföljden fängelse i högst två år, men detta behöver inte innebära att påföljden blir fängelse i slutändan. Rätten bestämmer först vilket straffvärde det aktuella brottet har, 29 kap 1-3 §§. Detta straffvärde bestäms inom ramen för straffskalan (högst två års fängelse). Graden av kränkning ska bedömas enligt 29:1 BrB. Nästa steg är försvårande respektive förmildrande omständigheter enligt 29:2 – 3. Försvårande omständigheter är t.ex. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet eller att brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet. Förmildrande omständigheter är t.ex. om handlandet stått i samband med den tilltalades uppenbart bristande utveckling , erfarenhet eller omdömesförmåga, vilket främst har betydelse beträffande yngre personer. En presumtion för fängelse gäller vid straffvärde på fängelse i ett år eller mer. Presumtionen kan emellertid brytas om det finns tillräckligt starka skäl som talar för en lindrigare påföljd, t.ex. för unga lagöverträdare enligt 30 kap 5 §. I 29 kap 5 § finns de så kallade billighetsskälen. Om något av dessa föreligger, kan man få straffrabatt och t.ex. dömas till böter trots att endast fängelse finns i straffskalan. Av 29:7 1 st framgår vidare att vid brott som någon begått innan han fyllt 21 år skall domstolen särskilt beakta gärningsmannens ungdom. Den får därvid döma till lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet. Om brottets straffvärde är under ett år finns en presumtion för annan påföljd än fängelse, detta framgår av 30:4 1 st. Av 2 st framgår att tidigare brottslighet kan beaktas i vissa fall och ställa tillbaka presumtionen för fängelse. Med annan påföljd menas böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn, eventuellt förenade med samhällstjänst beroende på omständigheterna. Hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Förfalskning vid hyreskontrakt

2006-11-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om en hyresvärd skriver under hyreskontrakt med ett annat namn än sitt eget, räknas detta som urkundsförfalskning, och i så fall av vilken grad? i detta fall existerar dessutom en person mantalsskriven i Sverige med namnet som använts, en person som inte har någon anknytning till värden.
Karin Wittrup |Hej, Urkundsförfalskning är ett brott som regleras i 14:1 BrB. För att det ska röra sig om en urkundsförfalskning måste det först och främst röra sig om en urkund, dvs. en handling med bestämt innehåll och utgivarangivelse som har betydelse som bevisvärde. Som exempel på urkund kan nämnas kontrakt och legitimation. Urkunden måste sedan vara falsk, vilket den bl.a. är om den ger sken av att härröra från någon som den faktiskt inte gör. Detta kan vara fallet om den undertecknats av annan än vad som står på handlingen. Slutligen ställs krav på att det ska vara fara i bevishänseende. Detta betyder att handlingen i fråga har en tillräckligt bra yttre beskaffenhet, att det finns risk för att handlingen kommer till användning samt att det är risk att den medför skada. Genom att underteckna ett hyreskontrakt med annans namn, uppfylls kraven för urkundsförfalskning, då handlingen ger sken av att härröra från annan och det troligtvis dessutom är fara i bevishänseende. För urkundsförfalskning finns såväl en ringa form (förvanskning av urkund, 14:2 BrB) som en grov form (grov urkundsförvanskning, 14:3 BrB). För att bedöma brottet som ringa ska man beakta om det är en urkund av mindre vikt, t.ex. kassakvitto. Brottet kan bedömas som grovt om det rör en handling av mycket stor vikt eller en handling avseende ett stort belopp. I ditt fall är det svårt att klart säga om brottet är normalt, ringa eller grovt. Då det rör sig om ett hyreskontrakt skulle jag dock inte tro att det skulle bedömas som ringa. Om det däremot är av normalgraden eller grovt kan jag inte avgöra. Vänligen,