När bortfaller ett fängelsestraff?

2021-03-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. En fråga om bortfallande av påföljd. En vän har blivit dömd till 1 år och två månader för innehav och narkotika smuggling. om personen inte skulle infinna sig eller gå att få tag på, hur lång tid tills bortfallande av påföld?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall har du angett att din vän blivit dömd till ett år och två månader. Jag antar att du då syftar på ett fängelsestraff. Bortfallande av påföljd regleras i 35 kap brottsbalken (1962:700) (BrB). I 35 kap 8 § BrB anges att ett utdömt fängelsestraff bortfaller om domen inte har verkställts inom viss tid från det att domen har vunnit laga kraft. Av 51 kap 1 § rättegångsbalken (1942:740) framgår att en dom i brottmål vinner laga kraft tre veckor från den dag då domen meddelats, förutsatt att domen inte överklagas. I 35 kap 8 § BrB anges vidare att ett fängelsestraff som inte överskrider ett år, bortfaller efter fem år. Om ett fängelsestraff som är längre än ett år men kortare än fyra år har utdömts, bortfaller det efter tio år. I ditt fall har du angett att fängelsestraffet som utdömts är ett år och två månader. Det innebär att fängelsestraffet bortfaller efter tio år från den dag då domen vann laga kraft. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag anmäla min frus son för förtal när han säger att vi är alkoholister?

2021-03-05 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Kan jag anmäla min frus son för förtal när han tycker och säger att min fru ( Hans mamma ) ?? Och även jag är alkoholister . Fast vi inte är det,
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förtal regleras i 5 kap. 1 § Brottsbalken. För att kunna dömas för förtal krävs det att någon utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.Det finns inga familjära begränsningar i möjligheten att anmäla för förtal, det står dig fritt att anmäla din frus son. Att utpeka någon som alkoholist är något som kan falla under förtalsbrottet, det beror dock på hur uttalandet sker. Annars är det möjligt att anmäla för förolämpning, beroende på om uttalandet görs till er personligen eller till andra. Lämnas uppgifterna till andra räknas det som förtal.Med vänlig hälsning!

När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min ex hade problem år-2015 hon hade klagat till polisen och efter domstolen fick jag 2 månader fängelse. Jag hade aldrig varit en domstol eller ngt på mitt hela livet tills den händelse, den registrering stör mitt liv för att svårt att hitta jobb mm, jag undrar hur länge ska vara den registrering? Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.InledningJag uppfattar att din fråga är hur länge ditt fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret. Belastningsregistret kallas ibland för straffregistret.När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?En uppgift om en person som har blivit dömd till ett fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter det att fängelsestraffet har avtjänats (17 § 1 p. Lag om belastningsregister). Det betyder att uppgiften kommer att gallras 10 år från den dagen personen blir frigiven från fängelset.SammanfattningEtt fängelsestraff gallras från belastningsregistret efter 10 år från det att personen blev frigiven. Tyvärr har jag inte svaret på när ditt belastningsregister kommer att gallras då jag inte vet när du blev frigiven från till fängelsestraff. Men om du räknar från den dagen du blev frigiven och 10 år framåt så har du svaret.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Den 1 februari 2021 så kontaktar Polisen mig och berättar att dom brytit sig in och påbörjat en husrannsakan. Jag fick två olika anledningar till detta där ena Polisen syftar på något 'kontroversiellt på Facebook' och den andra säger att en granne ringt angående 'vapenliknande föremål'. Har inte fått se underlag på dessa.Jag vart körd till Solna Polisstation där jag fick höra att Polisen beslagtagit mina datorer, mina mobiltelefoner, min kamera samt alla mina usb-minnen och hårddiskar, och det är på grund av barnpornografibrott och narkotikabrott, vilket ingen av dom som utförde husrannsakan sa något om. Mellan den 1 februari och 3 februari va jag inlåst.Den 2 februari 2021 så skriver Åklagarmyndigheten till Solna tingsrätt att "Förundersökning har inletts avseende barnpornografibrott och narkotikabrott fram till den 1 februari", "Den misstänkte greps den 1 februari 2021 och anhölls den 2 februari 2021" och "Förhör med misstänkt planeras att hållas den 3 februari 2021 kl. 10.00." Åklagarmyndigheten skriver även att "Tingsrätten ombeds snarast underätta Polisen om beslutet"Hur kan en husrannsakan först handla om två olika orsaker utan underlag som dagen efter påstås handla om två helt andra orsaker, som inte nämndes vid själva husrannsakan? Vem har godkänt denna/dessa husrannsakan?Jag vill bara ha tillbaka alla mina saker, det har gått 27 dagar nu och ingen säger någonting alls till mig.Vänliga hälsningar
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Både husrannsakan och beslag är två olika typer av tvångsmedel som regleras i 27 kap. och 28 kap. rättegångsbalken (RB)När får en husrannsakan genomföras?När en förundersökning om brott har inletts kan beslut om husrannsakan fattas i vissa fall (28:1 RB). Precis som övriga tvångsmedel kan husrannsakan endast avse ett redan begånget brott, och alltså inte i syfte att förebygga eller upptäcka nya brott. Detta innebär att misstanken mot en person måste avse ett konkret brott som är någorlunda preciserat avseende tid, plats och handlande. Det krävs inte att polisen kan bevisa att ett brott har begåtts, utan det räcker med att det finns en misstanke. Förutom en misstanke så måste det aktuella brottet ha fängelse i straffskalan, det kan nämnas att vapenbrott har fängelse i straffskalan (9:1 vapenlagen). Om en husrannsakan har företagits hemma hos dig så har du rätt att veta vilket brott misstanken avser (28:9 st 2 RB).Vad krävs för att polisen ska få ta egendom i beslag?Beslag är ett annat typ av tvångsmedel som innebär ett tillfälligt omhändertagande av lös egendom (27:1 RB). Om ett visst föremål kan antas ha betydelse för en utredning av ett brott så kan det få tas i beslag. Precis som vid husrannsakan så har du som blivit drabbad av ett beslag rätt att veta vilken brott det avser (27:13 st 2 RB). Du har rätt att få tillbaka din egendom om åtal inte väcks eller om någon begäran om förlängning av beslaget inte inkommer (27:8-8a RB). Beslaget ska då upphöra och föremålet ska återlämnas till innehavaren.Vad händer om polisen påträffar andra föremål än det avsedda vid en husrannsakan?Sådana uppgifter som har framkommit vid utförandet av ett tvångsmedel men som inte har något samband med det brott som tvångsmedlet avser brukar kallas överskottsinformation. Det kan t.ex. handla om uppgifter som är av betydelse för andra brott. Det finns inga regler i lagen som reglerar tillhandahållandet av sådana uppgifter i samband med husrannsakan. Detta innebär att det inte finns något hinder mot att tillvarata överskottsinformation som oavsiktligt framkommer vid lagenlig användning av tvångsmedlet. Om det finns skäl att anta att ett brott har begåtts finns det en skyldighet att inleda en förundersökning om brottet (23:1 RB). Detta innebär att så länge det finns en anledning att anta att ett brott har begåtts, är det utan betydelse hur informationen kom till polisens kännedom.SammanfattningFör att polisen ska ha rätt att genomföra en husrannsakan krävs det att det finns en misstanke om ett begånget brott där påföljden kan bli fängelse. En husrannsakan får inte företas i syfte att upptäcka andra brott eller skaffa information om något annat brott än det som ligger till grund för tvångsmedlet. Om polisen däremot påträffar uppgifter om andra brott vid husrannsakan, s.k. överskottsinformation, finns inget uttryckligt hinder mot att utreda dessa brott och ta föremål i beslag. Huvudsaken är alltså att husrannsakan inte får vara avsedd att tillgodogöra sig uppgifter som utgör överskottsinformation. Polisen får ta egendom i beslag om det har betydelse för utredningen av ett brott, men om inget åtal väcks eller om förlängning av beslagen inte begärs, har du rätt att få tillbaka din egendom.Det är alltså möjligt att husrannsakan genomfördes för att undersöka ett brott, och sedan beslagtog polisen föremålen för att utreda ett annat brott. Du har dock rätt att begära att få se uppgifter om vilka brott husrannsakan och beslagen avsett. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

brottsligt att ange någon som brottslig

2021-03-07 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det förolämpning att stämpla någon som kriminell, trots att denna inte är det?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!YttrandefrihetVar och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Den som i skrift förolämpar någon annan, begår ett tryckfrihetsbrott, eller om förolämpningen framförs på nätet, i program eller teknisk upptagning, ett yttrandefrihetsbrott (7 kap. 3-4§ tryckfrihetsförordningen, 5 kap. 1§ yttrandefrihetsgrundlagen). När ett uttalande ligger på gränsen till förolämpning, är min uppfattning att yttrandefriheten oftast går före. FörolämpningDetta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se. Beroende på omständigheterna skulle gärningen kunna utgöra en förolämpning, men mer aktuellt blir brottet förtal. Förtal Förtal är en brottslig handling och innebär att någon utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta den andra för andras missaktning (5 kap. 1§ 1st. brottsbalken). Straffet är böter. Det förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde själv. Det krävs inte någon bevisning om att uppgiften har medfört andras missaktning, men uppgiften ska vara av nedsättande karaktär. Det räcker dock inte att uppgiften enbart är ett värdeomdöme, exempelvis att säga att någon är dålig på sitt jobb. Uppgiften ska värderas utifrån den utpekades perspektiv, samhällsgrupp eller personkrets, och inte utifrån allmänt rådande värderingar (NJA 2014 s. 808). Man ska dock inte dömas till ansvar om uppgiftslämnaren är skyldig att uttala sig, eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgifterna i sak och om det visar sig att uppgiften var sann eller om uppgiftslämnaren hade skälig grund för att tro att den var sann (5 kap. 1§ 2st. brottsbalken). Sanningen är alltså endast relevant om det är försvarligt att lämna uppgiften. Om det varit försvarligt beror på omständigheterna i det enskilda fallet, hur allvarligt påståendet är, till vem och i vilken situation eller syfte som uppgiften lämnades och vem som lämnade uppgiften. Exempelvis ansågs det försvarligt att i tidning skriva ut namn och bild på en person som misstänktes för mordet på Olof Palme, utifrån omständigheterna och det stora allmänintresset (RH 2002:39).Brottet förtal är ett så kallat ärekränkningsbrott, och är i första hand ett enskilt åtal. Detta innebär att någon måste ha uppfattat förtalet och blivit kränkt av det. Oftast så får målsägande själv föra talan vid en domstol, istället för åklagaren. Men om gärningen i sig är av en viss karaktär, eller det är påkallat av allmän synpunkt, kan åklagaren föra målsägandes talan, som vid alla andra typer av brott. SammanfattningsvisFörtal har företräde framför förolämpning, så om gärningen kan omfattas av förtalsbrottet så går det före. Att felaktigt utpeka någon som brottslig, eller även i de fall det är sant, kan det utgöra brottet förtal. Om det dock finns försvarliga skäl att lämna uppgiften kan man gå fri. Hoppas du fått svar på dina frågor!Vänligen,

Kan jag bli dömd för ringa misshandel om jag örfilar min guddotter?

2021-03-05 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag är åtalad för ringa misshandel med uppsåt. Efter att min guddotter kallat mig hora 3 ggr i följd blev jag så upprörd att jag gav henne en örfil. Utan uppsåt. Hon fick lite ont nåra minuter.Frågan är, kan jag bli dömd för ringa misshandel? Om inte, kan jag bli dömd för oaktsamhet?Stort tack i förhand
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om brott mot liv och hälsa finns i 3 kap. brottsbalken (BrB).Att utdela en örfil utgör misshandelDet kan inledningsvis konstateras att det finns ett förbud mot att aga barn i 6 kap. 1 § föräldrabalken (FB). Förbudet innebär att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.Den som tillfogar en annan person kroppsskada eller smärta döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader (3 kap. 5 § BrB). Vid bedömningen av misshandelns grad brukar utgångspunkt tas i om brottsoffret behövt uppsöka sjukvård eller inte. En annan tumregel är huruvida slagen utdelats med öppen handflata eller med knuten näve. Slag som utdelas med öppen handflata brukar bedömas som ringa misshandel, medan slag med öppen näve brukar bedömas som misshandel av normalgraden.Det faktum att din guddotter uttryckt sig förolämpande kan utgöra en förmildrande omständighet, men samtidigt finns tydlig rättspraxis vid våld mot barn. I rättsfallet NJA 2003 s. 537 bedömde Högsta domstolen t.ex. att det rörde sig om ringa misshandel eftersom slagen orsakat smärta av lindrig art.För att dömas till ansvar krävs uppsåt (1 kap. 2 § första stycket BrB). Uppsåt innebär att gärningspersonen haft för avsikt att genomföra den faktiska handlingen. Av din fråga framgår att du örfilat din guddotter utan uppsåt, och att guddottern fick ont i några minuter efteråt. Det faktum att du menar att örfilen delades ut utan uppsåt saknar betydelse, eftersom det är åklagarens uppgift att bevisa att du genomfört handlingen med uppsåt. Om åklagaren kan styrka uppsåt kan du bli dömd för ringa misshandel. Du kan inte bli dömd för ringa misshandel genom oaktsamhet.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Gäller ett tillträdesförbud en enskild butik eller en hel butikskedja?

2021-03-05 i Övriga brott
FRÅGA |Om tillträdesförbud till butik!Om det gäller en butik i en större kedja med samma ägare, t.ex, systembolaget, coop, H.M etc,Kan tillträdesförbudet komma att gälla alla butiker i hela kedjan om ägaren begär det, eller kan det bara begränsas till den butik som brottet skett i?Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa och hänvisa till lag om tillträdesförbud till butik (tillträdesförbudslagen) och Prop. 2020/21:52 som är lagens proposition. InledningDin fråga rör det nya tillträdesförbudet till butik som trädde i kraft den 1 mars 2021. Din fråga är om ett tillträdesförbud gäller för en enskild butik eller om ett tillträdesförbud omfattar alla butiker som ingår i samma butikskedja. Allmänt om det nya tillträdesförbudetEnligt den nya lagen om tillträdesförbud till butik får en person över 15 år förbjudas att få tillträde och vistas i en butik (1 § tillträdesförbudslagen). Om butiken befinner sig i ett köpcentrum är det endast den enskilda butiken som omfattas av tillträdesförbudet, inte hela köpcentrumet. Det är däremot möjligt för flera butiker i samma köpcentrum att beviljas tillträdesförbud mot samma person (Prop. 2020/21:52 s. 99).För att en person ska kunna få ett tillträdesförbud ska det finnas särskilda omständigheter som pekar på att det finns en risk att personen kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där. Vid en sådan riskbedömning ska det särskilt beaktas om personen tidigare har begått brott i butiken eller i anslutning till butiken (2 § tillträdesförbudslagen). Brotten som åsyftas är de som riktar sig mot butiken eller mot besökare eller personal.Ett förbud kan i huvudregel endast komma i fråga om personen tidigare har begått brott i butiken. En större försiktighet krävs om personen har begått ett enstaka brott då risken för brott eller allvarliga trakasserier ska vara klar och konkret (Prop. 2020/21:52 s.101).I undantagsfall kan ett tillträdesförbud meddelas för en person som tidigare inte har begått brott i eller i anslutning till butiken. Undantagsfallet är om personen har upprepade gånger utfört handlingar som kan karaktäriseras som förstastadium till brott. Det finns inte något formellt hinder mot att fatta tillträdesförbud till butiker där personen tidigare inte begått brott. Däremot blir det svårt att konstatera att det finns en risk för brott i den butik som förbudet ska avse (Prop. 2020/21:52 s.101).Ett tillträdesförbud får bara meddelas om det är proportionellt och om skälen uppväger åtgärdens befarade intrång och men. I de fall som en mindre ingripande åtgärd kan användas istället för ett förbud får inte ett tillträdesförbud meddelas. (2 § tillträdesförbudslagen).Det är en allmän åklagare som prövar frågor rörande tillträdesförbud. För att ett tillträdesförbud ska träda i kraft mot en enskild person måste en butiksföreträdare ansöka om detta skriftligen till en åklagare. Det är även möjligt för Polismyndigheten att göra en anmälan om tillträdesförbud till en åklagare om det finns ett samtycke från butiksföreträdaren (6 § tillträdesförbudslagen).Omfattar det nya tillträdesförbudet en enskild butik eller en hel butikskedja?Ett tillträdesförbud är utformat för att omfatta enskilda butiker och omfattar därför inte hela butikskedjor eller köpcentrum. Det hänger ihop med att en åklagare som fattar beslut om tillträdesförbud fattar beslut om enskilda butiker (1 § och 6 § tillträdesförbudslagen). Däremot är det möjligt att en person får tillträdesförbud till flera butiker men det måste finnas en risk för brott eller allvarliga trakasserier i relation till varje butik. SammanfattningEtt tillträdesförbud meddelas för enskilda butiker. Det betyder att en person som får ett tillträdesförbud till en butik som ingår i en kedja får lov att tillträda och vistas i andra butiker från samma butikskedja. Det är dock möjligt att samma person får tillträdesförbud till flera olika butiker men det sker via enskilda prövningar och är ingenting som sker automatiskt. Vid prövningen av ett tillträdesförbud ska det göras en riskbedömning. I huvudregel ska brott tidigare ha begåtts för att konstatera att det finns en risk för brott eller allvarliga trakasserier. Det är endast i undantagsfall som ett tillträdesförbud kan meddelas om en person tidigare inte har begått ett brott i eller omkring butiken.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vad är straffet för olovlig körning?

2021-03-04 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej ! Jag har ett åkeri jag har behörighet A B BE Vad skulle straffet bli om jag skulle köra något som kräver CE går det äns att svara på det??Stefan
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL) när jag besvarar din fråga.Olovlig körningDen som uppsåtligen kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort (behörighet) för fordonet gör sig skyldig till brottet olovlig körning (3 § TBL). Straffet för olovlig körning är böter, och om brottet är att bedömas som grovt är straffet fängelse i högst sex månader. Vid bedömningen av om brottet är att betrakta som grov beaktas om gärningsmannen saknat körkort på grund av att hen fått det återkallat eller om brottet begåtts flera gånger. Förverkande av fordonEtt fordon som har använts vid brottet olovlig körning får förverkas om det behövs för att förebygga fortsatt brottslighet (7 § TBL). Ett förverkande innebär att fordonet tas i beslag av polis. Det som särskilt ska beaktas är om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till sådan brottslighet. SammanfattningSvaret på din fråga är att du genom att köra ett fordon utan behörighet gör dig skyldig till brottet olovlig körning. Om det inte finns anledning att bedöma brottet som grovt skulle du förmodligen straffas med böter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag har missförstått din fråga är du alltid varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,