Vilket brott aktualiseras om man vägrar lämna tillbaka annans egendom?

2020-07-13 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag förvarade lite saker hemma hos en släkting. Sedan blev vi osams och släktingen vill ej ha kontakt med mig mer. När jag skulle hämta mina saker så var det bla ett motorfordon värt ca 25000 som saknades. Släktingen vägrar säga var den har vägen. Vad kan jag göra?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad brottet olovligt förfogande innebär. Din fråga regleras i brottsbalk (brb). Min utgångspunkt är att du självmant lämnat över bilen till din släkting förtroende för att denna ska ha hand om den/förvara den. Vad är olovligt förfogande? Den som olovligen befattar sig med annans egendom, exempelvis tar egendom som tillhör annan, kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken. Brottet kan rendera i böter eller fängelse i högst 1 år. I ditt fall har du under en period anförtrott din släkting med egendomen men önskar nu få tillbaka den. Din släkting undanhåller din egendom på ett sätt som kan vara brottsligt. För att ge ett klart svar på om brottet kan aktualiseras krävs vidare utredning om omständigheterna i ditt fall SlutsatsSituationen bör lämpligen lösas mellan er inledningsvis. Skulle det visa sig att din släkting fortfarande undanhåller bilen och vägrar lämna tillbaka den kan det vara aktuellt med polisiärt ingripande. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Är det olagligt att försöka handla på systembolaget innan man är 21 år?

2020-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |Hej kan jag åka på något straff om jag försöker köpa alkohol på Systembolaget när jag är 18? Men vet att de är 20 årsgräns
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det enklaste svaret på din fråga är: Nej, du begår inget brott genom att försöka handla på systembolaget. Däremot om du försöker handla med någon annans legitimation eller falsk legitimation kan brottet urkundsförfalskning aktualiseras (14 kap. 1 § Brottsbalk). Brottet innebär att man utger sig för att vara någon man inte är eller framställer en handling (ex körkort, Id-handling). Brottet har fängelse i högst 2 år på straffskalan, men i ringa fall högst 6 månaders fängelse (14 kap. 2 § brottsbalk). slutsatsDet är alltså inte olagligt att försöka handla på systembolaget om man är under 21 år. Det är systembolaget som ansvarar för att du har åldern inne för att handla. Däremot om du försöker vilseleda eller på annat sätt förfalskar en ID-handling begår du ett förhållandevis allvarligt brott. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Är det brottsligt att konfrontera en person som har dömts för brott via en privat chatt?

2020-07-13 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag vill konfrontera en individ som jag ser har dömts för brott via en privat chatt på sociala medier.Finns det något jag bör tänka på så att den dömda brottslingen inte får anledningar till att polisanmäla mig? Jag gör väl inte mig skyldig till förtal eller uthängning eftersom jag inte pekar ut individen som klandervärd i sitt levnadssätt inför tredje person?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Gör du dig skyldig till förtal?Precis som du själv skriver så kan du inte göra dig skyldig till brottet förtal så länge inte uppgiften kommer till tredje mans vetskap, utan du enbart pratar med personen i fråga. Dvs. så krävs det en viss spridning, även om det skulle kunna räcker med bara en utomstående person, för att det ska kunna vara fråga om förtal (5 kap. 1 § brottsbalken).Finns det något annat du bör tänka på?Även om förtal inte blir aktuellt så kan andra brott dyka upp, som t.ex. förolämpning. Brottet förolämpning innebär att man riktar beskyllning, nedsättande uttalanden eller har ett förödmjukande beteende mot någon annan (5 kap. 3 § brottsbalken). Om du konfronterar personen och anklagar hen för att ha gjort sig skyldig till ett brott skulle det kunna falla in under förolämpning. Däremot krävs det dock att gärningen är ägnad att kränka personens värdighet eller självkänsla, vilket innebär att du inte behöver göra dig skyldig till något brott beroende på vad du har för anledningar att konfrontera personen.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Vilka uppgifter visas i belastningsregisterutdraget?

2020-07-12 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag undrar vad det begränsade utdraget ur belastningsregistret omfattar för brott. Det är inte helt klart tycker jag. I mitt fall gäller det utdraget för "Övrigt arbete med barn", och min oro gäller en dom för grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott. Kan inte hitta just de åtalspunkterna bland de brott som listas.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På polisens hemsida kan man läsa vilka uppgifter ur belastningsregisterutdraget som visas beroende på vilket arbete man ska söka. I utdraget man ska begära för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg ("Övrigt arbete med barn") visar uppgifter om följande brott:- Mord- Dråp- Grov misshandel- Människorov- Alla sexualbrott- Barnpornografibrott- Grovt rånOm påföljden för brottet även innefattar något annat brott kommer även de uppgifterna finnas med i utdraget. Andra brott än ovanstående omfattas inte av det begränsade belastningsregisterutdraget för övrigt arbete med barn. Uppgifter om grovt rattfylleri och ringa narkotikabrott kommer således inte att visas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får man spela in privata samtal?

2020-07-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter väntar barn med en man som hon inte lever med längre. Nu har hon blivit hotad av honom både i telefon och via sms. Hon måste nu göra en polisanmälan för hennes situation börjar bli helt ohållbar.Sms går ju att spara och visa upp för polisen. Får hon lov att spela in ett samtal mellan dem för att få hans hot inspelade? Kan de användas för att få besöksförbud och ev vårdnadstvist.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka omständigheter du får spela in samtal samt vad du bör tänka på efter du gjort inspelningen. Din fråga regleras i brottsbalken (Brb). Får du spela in samtal? Enligt 4 kapitlet 9a § brb kan den som spelar in samtal de själva inte delar i dömas för olovlig avlyssning. Om vi således läser paragrafen e'contrario (motsatsvis) kan vi utläsa att det är helt okej att spela in samtal man själv deltar i, även utan den andres samtycke. Du är alltså fri att spela in vilka samtal du vill så länge du aktivt deltar själv i dem. Vad bör du tänka på?En inspelning som innehåller den typen av information du beskriver ska förvaras varsamt och inte spridas vidare till obehöriga. Om du har till avsikt att ge in det till polisen ska detta göras omgående efter inspelningen. Om du distribuerar inspelningen vidare till andra kan brottet förtal aktualiseras (5 kapitlet. 1 § brb). Det innebär att du sprider information vidare till andra om någon annnan som utpekar denne som brottslig eller klanderlig i sitt levnadssätt. SlutsatsDu får alltså spela in dina samtal, inspelningen bör komma polisen tillhanda så fort så möjligt och får inte spridas vidare till andra obehöriga. Inspelningen kan användas som bevis i de processerna du nämner i frågan. Hoppas du fick svar på din fråga, Mvh

Vad för konsekvenser finns det om jag underhåller information som kan ändra mitt försörjningsstöd från socialtjänsten?

2020-07-13 i Övriga brott
FRÅGA |Ponera att en person som lever med ekonomiskt bistånd får ett arv och direkt sätter in det på en pensionsförsäkring, som är låst under 5 år, inför sin kommande pension, kommunen i fråga får inte information om att detta görs. Har personen i detta fall gjort sig skyldig till någon oegentlighet gentemot kommunen och i så fall vad kan de bli för påföljd? Om personen ber en släkting/vän att förvalta pengarna som en buffert för uppkomna nödsituationer, även i detta fall utan kommunens vetskap, t.ex. kan man med ekonomiskt bistånd inte köpa en ny säng även om man sover på golvet. Har personen i detta fall gjort sig skyldig till någon oegentlighet gentemot kommunen och i så fall vad kan de bli för påföljd? Har släktingen gjort någon oegentlighet som hjälpt personen att förvalta arvet? och i så fall vad kan de bli för påföljd?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lag: bidragsbrottslagen (BBL) och socialtjänstlagen (SoL)UpplysningsskyldighetOm en person får försörjningsstöd enligt 4 kap 1§ SoL har denne en skyldighet att upplysa kommunen om ändrade förhållanden. Om denna inte gör det så kan socialtjänsten polisanmäla för bidragsbrott. BidragsbrottBidragsbrottslagen gäller i princip alla bidrag som ges av statliga och kommunala myndigheter som betalas ut till en enskild person, se 1§ BBL. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla kan bli fälld för bidragsbrott. Normalgraden kan ge ett fängelsestraff på max två år och om brottet är ringa till böter eller fängelse i max 6 månader. Med oriktiga uppgifter avses både osanna och ofullständiga uppgifter. Straffet krävs uppsåt, det innebär att gärningsmannen ska veta om att denne behöver informera om ändrade förhållanden. Brottet kan även göras genom grov oaktsamhet, men i detta fall är rör det sig straff max 1 år och det kallas vårdslös bidragsbrott, se 4§ BBL.Det förefaller att du vet att du är skyldig att anmäla ändrade förhållanden samt är insatt i den fara som finns att inte göra detta. Min bedömning är att detta är ett bidragsbrott.Vilken grad av brott är detta?För dig innebär det om det är frågan om ett ringa brott eller brott i normalgraden eller grov bidragsbrott. Vad som är ett ringa brott måste avgöras med hänsyn till samtliga omständigheter vid brottet. Till ringa brott hör främst gärningar som rör små belopp. Enligt åklagarmyndigheten så anses belopp under 1500 kr som ringa. Vi kan därför utesluta att detta är ett ringa brott. För att det ska vara grov bidragsbrott i ditt fall så måste det röra sig om betydande belopp, riktlinjen är 200 000 kr. Detta kan mycket väl hända om det håller på länge fram till din pension. Just nu skulle dock min bedömning vara att det är ett brott i normalgraden som ger ett fängelsestraff i högst 2 år. MedverkanEn person som förvaltar pengarna med insikt i vad det kan innebär är även straffbelagd, se 23 kap 4§ brottsbalken. Vet släktingen om vad den gör och att du har en anmälningsskyldighet så kan släktingen även omfattas av fängelse i högst 2 år. SammanfattningDet är alltså en straffbar gärning att avsiktligen underhålla information eller ge felaktig information till kommunen för att få bidrag. I ditt fall är det ett brott om normalgraden som ger fängelse i högst 2 år. För släktingen kan detta också bli aktuellt beroende på hur mycket denne vet om din situation och din skyldighet att informera socialtjänsten om arvet. Jag hoppas jag har var till vägledning, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.vänligen,

Om man som 17-åring kör bil olagligt, kan körkortstillstånd återkallas då?

2020-07-13 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej, jag är en 17 årig pojke som har ett körkorttillstånd och pluggar till körkortet. Om jag kör olagligt och polisen stoppar mig, kommer mitt körkortstillstånd återkallas, och kommer jag få vänta ett tag för att ansöka till körkorttillståndet igen? Tack på förhand.
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan ditt körkortstillstånd återkallas?Det korta svaret på din fråga är ja. Att köra bil olagligt, t.ex. utan körkort är brottsligt och man kan dömas för brottet olovlig körning (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). I sin tur kan det leda till att körkortstillstånd återkallas. För att ett körkort ska få återkallas krävs det att vissa grunder är uppfyllda, och samma regler gäller även för körkortstillstånd (5 kap. 2 § körkortslagen). Att begå brottet olovlig körning skulle kunna falla in under 6 punkten eftersom det kan antas att personen i fråga inte kommer respektera trafikregler samt visa den hänsyn och ansvar som krävs (5 kap. 3 § körkortslagen). Det innebär att det finns en risk för att ditt körkortstillstånd kommer återkallas.Kommer du få vänta ett tag för att ansöka om körkortstillstånd igen?När ett körkortstillstånd återkallas så ska en spärrtid bestämmas. Det är en period då ett nytt tillstånd inte får utfärdas, alltså blir svaret på din fråga ja. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § första stycket).Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Påföljd för grovt narkotikabrott

2020-07-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej !Min son sim är 21 år sitter häktad för grovt narkotikabrott.Han har erkänt och det är första gången han gjort ett brott.Polisen hade span.och två av 20 st dom hört har erkänt att dom handlat av min son.Ingenting hittas på telefonerDom hittade 240 g kokain,50gr ketamin och 50 gr mdma.Han har ett spelmissbruk som föranlett detta.Brukar ej droger själv och är.mycket ångerfull.Vad på ett ungefär kan straffet bli ?Mvh
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring påföljden för narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen och brottsbalken. Nä det gäller narkotikabrott finns det fyra olika straffskalor; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Var gränsen för de olika straffskalorna går framgår inte av lagen, utan det följer av rättspraxis. Utöver typen och mängden av narkotika finns det andra omständigheter som domstolen tar hänsyn till vid påföljdsbedömningen, däribland om det handlat om innehav eller överlåtelse av narkotika. Överlåtelse, dvs försäljning, anses i regel vara mer allvarligt än innehav. Om det finns andra omständigheter som talar för en hårdare eller lindrigare påföljd kommer även det att beaktas. Närmare om vad som kan utgöra sådana omständigheter finns i 29 kap. brottsbalken. Om man begått ett brott innan man fyllt 21 kan man få s.k "straffrabatt", dvs. att man får ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). Du förklarar att din son är 21, vilket innebär att han inte kommer få en sådan straffrabatt såvida han inte begick brottet när han fortfarande var 20 år eller yngre.Det är svårt att ge en exakt bedömning av vad påföljden kan bli men med tanke på mängden ser det ut som att det skulle handla om grovt narkotikabrott då gränsen för grovt narkotikabrott i praxis b.la har ansetts gå vid innehav av 100 g kokain. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen).Vänliga hälsningar,