Kan det bli straffrättsliga påföljder av sms?

2020-03-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag undrar över en sak. Det är så att jag har skickat 2 sms till en kvinna med minst 2 månader mellanrum och skrivit hej Hur går det. Nu har det gått 2 månader också så jag minns det knappt.... Kan man överhuvudtaget få nån påföljd för det. Vad kan det bli???? Jag skrev inget dumt eller negativt alls. Jag har blivit utsatt för mycket värre saker många gånger och nu vill polisen prata med mig. Kan det bli nån påföljd för detta?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad kan leda till straffrättsliga påföljder? En handling som är straffbelagd utgör ett brott (1 kap. 1 § brottsbalken). Ett straff i svensk rätt utgörs av böter eller fängelse (1 kap. 3 § brottsbalken). Utöver detta finns även olika påföljder: villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. För att dömas till ett straff eller en straffrättslig påföljd måste man ha brutit mot någon lag. Att skicka två stycken hej-sms är i sig inte otillåtet enligt någon svensk lag. För att besvara din fråga krävs en titt på de andra omständigheterna. Bestod smsen av någon ytterligare text eller bilder som kan anses bryta mot svensk lag? Har du haft kontakt med den här personen utöver smsen? Finns det någon annan historik mellan er som kan påverka bedömningen? Sammanfattning: Två fristående hej-sms är inte brottsligt och kan därför inte heller leda till några straffrättsliga påföljder. Är det all kontakt som skett mellan er vill nog polisen komma i kontakt med dig i något annat ärende. Med vänliga hälsningar,

Påföljd för grovt vapenbrott

2020-03-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag undrar vad minimistraffet för vapenbrott och grovt vapenbrott är? Och gäller häktning vid alla fall av grova vapenbrott?Tacksam för svar
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad minimistraffet för vapenbrott och grovt vapenbrott är samt om det föranleder häktning om man misstänks för grovt vapenbrott.Minimistraff för vapenbrott och grovt vapenbrott Regler om vapenbrott hittas i Vapenlag (1996:67).Enligt 9 kap. 1 § Vapenlag (1996:67) ska den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år. Här kan det alltså bli fråga om allt mellan villkorlig dom och skyddstillsyn till tre års fängelse.För grovt vapenbrott, 9 kap. 1a § Vapenlag (1996:67), döms till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om;- Vapnet har innehafts på allmän plats eller på annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på sådan plats,- Vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhetInnehavet, - - Överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, - Eller gärningen annars har varit av särskilt farlig art.Blir man häktad om man misstänks för grovt vapenbrott?Regler om häktning regleras i 24 kap. Rättegångsbalken (RB). Av 24 kap. 1 § RB framgår det att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas. Vidare krävs det att någon av de tre häktningsgrunderna i 24 kap. 1 § RB är uppfyllda, dessa är:Flyktfara, en risk för att den misstänkte avviker för att slippa bestraffning.Kollusionsfara, en risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen.Recidivfara, en risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, 24 kap. 1 § 3 st RB. Detta i enlighet med proportionalitetsprincipen. Den 1 januari 2018 infördes en ny lagstiftning som innebar en straffskärpning för grova vapenbrott, b.la. höjdes minimistraffet för grovt vapenbrott från fängelse i ett år till två år. Sedan lagändringen ska den som grips med ett skarpladdat vapen i princip alltid häktas i avvaktan på rättegång och dömas till minst två års fängelse. Det är svårt att säga om samtliga fall av grovt vapenbrott leder till häktning, men i princip ska den som misstänks för ett sådant brott alltid häktas.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns rattfylleri med i belastningsregistret?

2020-03-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur länge finns jag med i brottsregistret om jag blivit av m körkortet två g. Och fått tillbaka det nu. Två rattfyllor men har lämnat alkohol prover i två år!?
Emlika Magnusson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring belastningsregistret, som är detsamma som brottsregistret, finns i lagen om belastningsregister. Hur länge du finns med i belastningsregistret beror på vad vilken påföljd, dvs straff, du fick i samband med att du blev dömd för rattfylleri. Om du fick böter finns uppgifterna kvar i belastningsregistret i 5 år. Blev påföljden fängelse finns dem kvar i 10 år (17 § p. 1 och p. 9 lagen om belastningsregister). Själva återkallandet av körkortet kommer däremot inte att synas i belastningsregistret eftersom det inte räknas som en straffrättslig påföljd. Det är själva brotten som du dömts för (rattfylleri) och påföljden för dessa (böter eller fängelse) som registreras i belastningsregistret. I ditt fall kommer uppgifterna tas bort efter antingen 5 eller 10 år beroende på om påföljderna blev böter eller fängelse.Vänliga hälsningar,

Smitta någon med flit med coronaviruset

2020-03-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Vad händer när en kvinna vill slipper skillsmässa och försöker smitta med syfte sin make som tillhör riskgruppen under coronaviruset?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Viruset – samhällsfarlig sjukdom?Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom av regeringen. Med samhällsfarliga sjukdomar avses samhällsfarlig sjukdomar som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfuktioner och som kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Som allmänfarliga sjukdomar avses även smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade (1 kap 3 § smittskyddslagen).Skyldigheter som enskild– Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar (2 kap 1 § smittskyddslagen). – Den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (2 kap 2 § 1 st smittskyddslagen). – Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom är skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap 2 § 2 st smittskyddslagen). Juridiska konsekvenserAv brottet misshandel följer att om man tillfogar annan sjukdom så kan man dömas för misshandel. I rekvisitet sjukdom faller sjukdomar såsom allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det som kan hända om denna kvinna har uppsåt (dvs vilja) att smitta sin man med coronaviruset så kan hon bli anmäld för misshandel (3 kap 5 § brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!

Efter hur lång tid kan man bli villkorligt frigiven?

2020-03-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Min vän har fått en fängelsedom på 3 år och 4 månader han har suttit häktad sen i augusti (nu är det Mars) och som jag har förstått det räknas häktestiden av. Finns det någon chans att han kommer ut tidigare än augusti 2021 om han sköter sig? Eller är det när man suttit 3/4 av straffet som minst man kan bli frisläppt? Mvh
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om tiden för häktning räknas av på strafftiden samt när en villkorlig frigivning blir aktuellt.Räknas häktestiden av på fängelsestraffet?Precis som du nämner i frågan så ska tidpunkten för strafftidens början beräknas från då den dömde berövas friheten eller redan är berövad friheten som häktad. Detta framgår av 17 § Strafftidslag (2018:1251). Med andra ord så påbörjades din väns strafftid när han häktades i augusti 2019.Villkorlig frigivning efter 2/3 av straffetHuvudregeln är att en dömd person ska friges villkorligt efter två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt straff, 26 kap. 6 § Brottsbalken, BrB. Villkorlig frigivning innebär att personen friges på prov före strafftidens slut. Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år, 26 kap. 10 § BrB. Om personen begår nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in. Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning, ska den skjutas upp enligt vad som framgår av 26 kap. 7 § BrB. Vid bedömningen av om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. Det finns därmed ett krav på att vara skötsam för att kunna bli villkorligt frigiven.Sammanfattning Eftersom din vän har fått en fängelsedom på 3 år och 4 månader kommer han att avtjäna cirka 2 år och 2 månader innan han kan friges villkorligt. Då han blev frihetsberövad i augusti 2019 kan han bli villkorligt frigiven först i oktober/november 2021. Mvh

Kritisk åsikt mot regeringen

2020-03-30 i Övriga brott
FRÅGA |Är det uppvigling eller annat brott att skriva offentligt på internet att sverige inte tar corona på allvar och att det är regeringens fel att vi har stor smittspridning?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Uppvigling eller annat brottI brottsbalken (BrB) framgår det bland annat att för att dömas för uppvigling ska en person muntlighet inför en folksamling eller i skrift som sprids eller utlämnas för spridning, uppmana eller försöka förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet (16 kap. 5 § BrB). Bestämmelsen innehåller ett offentlighetsrekvisit, det vill säga ett krav på att meddelandet ska ske till allmänheten. Att skriva det på internet skulle visserligen kunna uppfylla offentlighetsrekvisitet, men att kritisera landet och regeringen för att man inte tar den rådande Covid-19-situationen på allvar uppfyller inte övriga rekvisit i bestämmelsen, till exempel "uppmana eller försöker förleda till brottslig gärning", "svikande av medborgerlig skyldighet" eller "ohörsamhet mot myndighet".Jag skulle inte påstå att det i brottsbalken finns något annat brott som det du beskriver skulle hamna under. Sådan kritik mot landet eller regeringen skulle inte heller falla under något brott mot yttrandefriheten. YttrandefrihetEftersom utlåtandet du beskriver är en kritisk åsikt mot statens tillvägagångssätt i den rådande situationen kan det vara betydelsefullt att nämna vår mycket långtgående rätt till yttrandefrihet. Denna rätt är en mänsklig rättighet enligt den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) och även tillförsäkrad genom Sveriges yttrandefrihetsgrundlag (YGL). Grundlagen ger var och en rätt att gentemot det allmänna i, bland annat, ljudradio, tv och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst (1 kap. 1 YGL).Visserligen finns det undantag från denna rätt och faller under yttrandefrihetsbrotten, men det du beskriver är inte ett sådant undantag då utlåtandet endast innebär att man tycker regeringen (eller staten) gör fel, vilket man har rätt att tycka enligt vår rättsordning. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

När aktualiseras brottet försök till sexuella tjänster och vad är risken för att bli påkommen?

2020-03-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur stor är risken att bli åtalad för försök till sexköp om man enbart frågat någon (som inte säljer sexuella tjänster) på nätet om de träffas privat mot betalning?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för straffbestämmelsen som gäller för sexköp. Jag kan av naturliga skäl inte svara på "risken att bli påkommen", det är polisens arbete att beivra brott och de har bevisat en god förmåga att bekämpa denna typen av brott. Din fråga regleras i brottsbalken (Brb). Inledningsvis kan sägas att alla brott måste begås uppsåtligen om inget annat föreskrivs i lag. Man kan heller inte undgå ansvar enbart på grund av självförvållat rus eller om gärningsmannen genom eget vållande tillfälligt varit från sina sinnens bruk (1 kapitlet. 2 § Brb). Med det menas att man är berusad på alkohol eller tagit narkotika. Det finns olika grader av uppsåt, något jag inte tänker redogöra för ingående här. Vad säger lagen om att köpa sex?Enligt 6 kaptilet 11 § Brb ska: Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Utifrån paragrafen kan vi läsa ut 2 centrala rekvisit:Tillfällig sexuell förbindelseMot ersättning Med rekvisit menar man inom juridiken i princip förutsättningar som måste vara bevisade för att den misstänkte ska kunna fällas för brott. Alla rekvisit måste vara uppfyllda för att man ska kunna fällas för brott. Tillfällig sexuell förbindelseOm vi börjar med rekvisitet "tillfällig sexuell förbindelse" har man i förarbetena konstaterat att det rör sig om samlag eller annat sexuellt umgänge (prop. 2004/05:45 s. 150 med hänvisning till prop. 1997/98:55 s. 137). Exempelvis striptease, nakenposering eller nakensällskap inte utgör sexuella förbindelser. Man har däremot i praxis inte prövat den nedre gränsen av sexuell förbindelse, men med hjälp av det sunda förnuftet kan man tänka sig var den gränsen går. Att förbindelsen ska vara tillfälle innebär inte att man kan inleda en "långvarig sexuell förbindelse", en stamkund till en prostituerad kommer för varje köp betraktas som en tillfällig sexuell förbindelse (prop. 2004/05:45 s. 105 f). Vi går vidare till ersättningen.Mot ersättningMed ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, t.ex. alkohol eller narkotika (prop. 2004/05:45 s. 104). Ersättningen måste troligtvis ha någon form av marknadsvärde, det ska alltså ske en förmögenhetsöverföring. Den parten som lämnar ersättning ska reducera sin förmögenhet medans den som mottar ersättningen ska berika sig. Enligt andra stycket kan man inte kringgå lagen genom att låta någon annan lämna ersättning för den tillfälliga sexuella förbindelsen. Den som betalar ersättningen i en sån situation kan straffas för medhjälp till köp av sexuell tjänst. Är det här straffbart i försöksstadiet?Enligt 6 kapitlet 15 § Brb är försök till köp av sexuella tjänster straffbart enligt 23 kapitlet. För att straffbart försök skall föreligga krävs att någon har påbörjat utförandet av ett visst brott, utan att detta har kommit till fullbordan, och att fara har förelegat för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Försökspunkten är rimligen uppnådd när erbjudandet om ersättning har lämnats. I rättsfallet RH 2002:16 anförde hovrätten att ett straffbart försök var när ett pris var avtalat, det stod klart för parterna att det rörde sig om ersättning för en tillfällig sexuell förbindelse och den tilltalade hade haft pengarna redo och var på väg till den prostituerades lägenhet. Den tilltalade blev ertappad på vägen dit. Med din fråga i åtanke så kan jag inte annat än att dra slutsatsen att med "umgås" menas ett kreativt försök att formulera orden: tillfällig sexuell förbindelse. Det fungerar inte att dölja sina intentioner bakom "vardagsspråk", hur bevisvärdering och hur åklagare arbetar i just denna delen tänker jag inte gå in på här. Värt att nämna är att det inte är olagligt att "prata" om att begå brott, det måste som sagt föreligga fara för brottets fullbordan. SlutsatsDet är inte olagligt att skriva på det sättet som du nämner i frågan, i bedömningen tillmäts ingen betydelse till att personen "inte säljer sexuella tjänster". Som jag anfört ovan är det straffbelagt att försöka köpa sexuella tjänster, det ska dock förhållandevis mycket till innan förfarandet bedöms som försök till köp av sexuella tjänster. Med det sagt så kvarstår faktumet att det är olagligt att mot ersättning skaffa sig tillfälliga sexuella förbindelser, oavsett hur man formulerar det i ett meddelande. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Hot om misshandel

2020-03-29 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hot om misshandel vad kan jag få för hjälp?
Kathleen Ramos |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Min rekommendation till dig är att ringa 11414 om du är rädd för vad som kan hända och prata med de angående hur omständigheterna ser ut då det är svårt för mig att se då det inte är en så utförlig beskrivning kring situationen. Om det dock skulle vara så att detta är något som hotar ditt liv eller din hälsa och är något du behöver akut hjälp med så får du ringa direkt till 112. Men om det bara är att du är rädd att något skulle kunna hända så börja med att höra av dig till 11414. Hoppas du fick svar på din fråga och att detta hjälpte.