Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?

2021-03-03 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Polisen knacka på för det luktat cannabis i trapphuset. Dom kommer in och hittar ungefär 5g cannabis i min lägenhet.Hur kan jag räkna ut hur mycket dagsböter jag får ?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I och med att det rör sig om 5 gram cannabis kommer du att bli åtalad för ringa narkotikainnehav, enligt 2§ Narkotikastrafflagen (1968:64). I bedömningen tas också hänsyn till om det är för eget bruk eller för distribution, men eftersom det handlar om 5g och att det luktade i trapphuset, vilket tyder på eget bruk, så kommer du högst sannolikt att bli åtalad för ringa narkotikabrott. Ringa narkotikainnehav är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader, i praktiken döms ofta ut böter. Enligt 2§ Brottsbalken kan man som lägst få dagsböter i 30 dagar men ett belopp på 50 kronor. Faktorer som påverkar bedömning är dock om du blivit dömd innan, din inkomst, om du har någon försörjningsskyldighet och dina ekonomiska förhållanden i övrigt. Man gör alltså en bedömning från fall till fall. Det högsta beloppet är dock 1000 kronor i dagsböter. Man gör som sagt en bedömning från fall till fall, alltså finns ingen siffra som jag kan ge dig. För att bilda dig en uppfattning om hur mycket du kan tänkas få kan du ta vägledning från tidigare fall. I RH 2014:31 blev den tilltalade dömd för ringa narkotikabrott efter att ha odlat två små cannabisplantor. Mängden narkotika var 3,74 gram och var avsedd för eget bruk. Den tilltalade blev då dömd till 60 dagsböter å 70 kronor. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka. Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?

2021-03-03 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vad krävs för att ett skriftligt samt muntligt avtal skall räknas som bindande och giltigt mellan både privatperson till privatperson och privatperson till företag när det ingås med hjälp av en Smartphone. Vilka elektroniska åtgärder krävs för att göra något man har kommit överens om via sms kontra muntligt på telefon bindande? Krävs det exempelvis att man identifierar sig med bank-id innan när man svarar på smset?, krävs det att telefonsamtalet spelas in om muntligt avtal ska gälla?Alltså: hur gör man något man kommer överens om över telefon, i antingen skrift eller muntligt bindande rent juridiskt? Tacksam för svar, tack på förhand!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör avtal hittas huvudsakligen i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Utgångspunkten är att ett avtal blir bindande genom ett anbud och en accept som motsvarar varandra (1 § avtalslagen). Alltså att den ena parten anger ett anbud som den andra parten godtar. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Generellt finns det inga formkrav för hur avtalet ska utformas. Ett muntligt avtal är som regel bindande. Nackdelen med muntliga avtal är att det kan bli svårt att bevisa att ett giltigt avtal föreligger om den ena parten inte uppfyller sina förpliktelser.För vissa avtal, så kallade formavtal, finns det särskilda krav som måste följas för att avtalet ska vara bindande. Det kan exempelvis vara att avtalet måste var skriftligt. När det gäller telefonförsäljning måste lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler följas, som bl.a. anger att konsumenten skriftligen måste acceptera anbudet för att avtalet ska vara bindande.Som huvudregel krävs alltså inga speciella elektroniska åtgärder för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande. Det är bra om avtalet är utformat på ett så tydligt och utförligt vis som möjligt för att undvika att en tvist uppstår och att se till att ha någon form av bevisning för att avtalet har ingåtts. Om avtalet exempelvis ingås muntligen via telefon kan det vara en bra idé att spela in samtalet. Värt att nämna är att om ett företag ska spela en ett samtal måste detta göras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ett annat sätt att säkra bevisning är att efter samtalet skicka personen en skriftlig bekräftelse på det som har avtalats.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Är det brottsligt för min pappa att gömma min säkerhetsdosa?

2021-03-03 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min far har gömt undan min säkerhetsdosa medvetet, och kräver nu att jag äter middag med honom ute på restaurang om jag vill få tillbaka den. Har han rätt att göra så? Brottsligt också? Jag är 22, alltså myndig i lagens mening.
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelserna kring förbjudet åtnjutande över någon annans egendom återfinns i brottsbalken (BrB). Om du vore under 18 år hade bestämmelserna i föräldrabalken kunnat tillämpas. en underårig får nämligen inte själv råda över sin egendom, det är fallet i både faktiskt och rättslig mening, se 9 kap 1 § Föräldrabalken (FB). Men, av frågan framkommer du är myndig och har där med rätt att bestämma över ditt liv, egendom och att agera självständigt utan någon annans godkännande.För att det skulle kunna vara fråga om stöld enligt 8 kap 1 § BrB krävs det att någon olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det, och att tillgreppet ska innebära skada. I detta fall beror det på om din pappa har uppsåt att tillägna sig det eller bara besitter dosan tillfälligt. Det kan istället vara frågan om olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB. För olovligt förfogande ska kunna vara aktuellt krävs det att en person utan lov disponerar över någon annans egendom som personen har hand om, varigenom egendomen frånhändes den andre och berövas sin rätt till egendomen. Även vid olovligt förfogande krävs det, som vid stöld, att gärningsmannen har uppsåt. Att vägra lämna ifrån sig någons egendom är ett exempel på att disponera över egendomen så att den rättmätige ägaren berövas sin rätt till den.Skulle det vara så att din far brukar säkerhetsdosan och därigenom vållar skada eller olägenhet för dig kan det vara fråga om olovligt brukande, se 10 kap 7 § BrB. Det framgår dock inte av frågan att din far använder dosan utan enbart har den i sin besittning, jag kommer därför inte gå in närmare på olovligt brukande. Sammanfattningsvis innebär detta att din far inte har rätt att gömma din säkerhetsdosa, det kan vara fråga om olovligt förfogande, utifrån kriterierna har du berövas sin rätt till egendomen, din far disponerar olovligen över egendomen och det verkar finnas uppsåt. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig. Vänliga hälsningar

Ändra gemensamt testamente

2021-03-03 i Testamente
FRÅGA |Vi är ett gift par utan barn och ska upprätta testamente. Om vi gemensamt skriver att våra syskonbarn ska ärva lika delar vad händer då när den ena av oss dör först... Gäller det ursprungliga testamentet eller kan den av oss som lever längst ändra det gemensamma testamentet som vi skrev innan den ena av oss dog?
Oscar Rudén |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om testamenten mellan makar regleras i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag förklara under vilka omständigheter ett sådant testamente ensidigt kan ändras av ena maken, samt behandla de bestämmelser som är relevanta i ditt fall.Kan jag ändra ett gemensamt testamente utan den andres vetskap?Det finns inga hinder för en make att återkalla eller ändra sin del av testamentet(10 kap. 5 § ÄB). En make kan däremot inte ändra fördelningen av den andre makens kvarlåtenskap. Ändring av testamente kan alltså endast ske till den del som avser dennes egen del av testamentet. Sedan krävs samma krav vid ändring av testamentet som vid upprättande av ett testamente, dvs. formkraven måste vara uppfyllda (10 kap. 6 § ÄB).Detta innebär för dig - Detta innebär kort och gott att hela testamentet aldrig kan ändras . Om du bortfaller, så kommer din del av arvet att tillfalla era syskonbarn då din make inte har rätt att ändra din del. Maken kan fortfarande då han är i livet ändra sin del av testamentet men aldrig din del.Hoppas att de var svar på din fråga!

Vad utgör förtal?

2021-03-03 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Jag levde i villfarelsen att förtal är när man sprider något som inte sant. Hur kan det vara förtal att uppge att någon som de facto är dömd är dömd?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar exakt vad som anses utgöra förtal. Vi vänder oss till 5 kap 1 § Brottsbalken (BrB) som reglerar förtal. Vad säger lagen?5 kap 1 § anger att följande utgör förtal:1:Den som utpekar någon såsom brottslig 2: eller klandervärd i sitt levnadssätt 3: eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.Detta innebär lagen - Vid tillämpning av lagen måste man först se om något av de tre ovanstående alternativen. Om man tar fallet med Ebba Bush som exempel (vilket är de jag tror du syftar på) så skrev Ebba Bush att Esbjörns ombud blivit dömd i domstol, för att på så sätt påstå att han fortfarande är brottslig eller utövar brottslig verksamhet. Detta genom att han tidigare begått en brottslig handling, så menar Ebba (indirekt) att han fortfarande är brottslig nu. Även om man inte anser rekvisitet för att utpeka någon som brottslig uppfylld, så väcker ett sådant uttalande åtminstone andras missaktning. Kravet för att de ska utgöra förtal är därmed uppfyllt tekniskt sätt. Sedan måste domstolen göra en bedömning om uttalandet var försvarligt eller nödvändigt. Om detta var försvarligt eller nödvändigt så kommer personen i fråga att frias. Att ta ställning till om uttalandet är sant är inte de relevanta i den juridiska bedömningen, även om man rent generellt sätt tar ställning till just detta vid bedömning av försvarligthet eller nödvändighet.Hoppas att de var svar på din fråga!

Ny förundersökning trots tidigare strafföreläggande?

2021-03-03 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej! Om man fått ett strafföreläggande, godkänt det och betalat böterna för ringa narkotikabrott för ca 4 månader sedan, kan man då utan vetskap plötsligt få besked om att en annan förundersökning pågått o nu står man anklagad för narkotikabrott och överlåtelse ist i samma händelse/mål? Först bad undersökningsledaren om ursäkt och skyllde på systemet sedan ringde hen upp efter en timme och tog tillbaka det hen sagt och ursäkten att systemet felat. Hur fungerar lagen om att inte kunna bli dömd 2 ggr för samma brott/händelse då den första domen vunnit laga kraft? Tacksam för svar
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du verkar vara inne på är det inte meningen att man ska kunna bli dömd två gånger för samma sak. Ett godkänt strafföreläggande gäller som en dom som har vunnit laga kraft (48 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken), vilket innebär att personens ansvar för gärningen inte kan prövas på nytt. Huruvida det en ny prövning tar sikte på verkligen rör samma sak som redan är slutligt avgjord kan vara en svår bedömning, och det skulle möjligen kunna vara därför undersökningsledaren tycks mena att en ny undersökning och prövning vore i sin ordning. En ny förundersökning efter godkänt strafföreläggande kan alltså tyda på att det inte gäller exakt samma gärning enligt dem. Står det dock klart att det rör samma gärning, vilket undersökningsledaren inledningsvis verkade hålla med dig om, är utgångspunkten att frågan är slutligt avgjord och inte ska kunna tas upp till prövning igen. När så ändå skett har Högsta domstolen klarlagt att den nya domen ska undanröjas, medan det tidigare strafföreläggandet ska stå kvar (NJA 1970 s. 380). Saker som skulle kunna vara aktuella här som påverkar slutgiltigheten av ett strafföreläggande och möjliggör för ny prövning om samma gärning är undanröjande (59 kap. 6 §) eller resning (58 kap. 2 och 3 §). Efter undanröjande av strafföreläggande får saken prövas på nytt, men straffet får ändå inte bli svårare än det ursprungliga strafföreläggandet. Efter resning i målet kan dock svårare straff föreläggas i vissa fall (58 kap. 3 §). Dessa åtgärder kan under vissa förutsättningar bli aktuella om det skett något formellt fel i handläggningen, eller något materiellt fel, såsom att man anser att fel slutsats dragits. Jag rekommenderar att du hör av dig igen och försöker få mer information: först och främst bör klargöras huruvida de menar att den nya förundersökningen rör samma eller en annan gärning. Om svaret är att det är samma gärning kan du fråga varför de inte anser att strafföreläggandet innebär att frågan är slutligt avgjord, och på vilken grund strafföreläggandet exempelvis undanröjts eller resning begärts/beviljats om så är fallet. Oavsett kan det vara en god idé att anlita en straffrättsjurist som kan se över ditt fall i detalj och hjälpa dig att bevaka dina rättigheter om förundersökningen inte läggs ner. Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Vad ingår i bodelning

2021-03-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag är en 26 årig man och född och uppväxt i ett annan land och där jag har läst till högskolan och flyttade i Sverige pga våran förhållandet. I landet som jag bodde finns inte liknande CSN att man kan ta studielån och det är inte gratis att plugga häller, då där föräldrar tecknar allt kostnad och när man är stabilt på sina fötter då betalar man tillbaka till föräldrar. Nu Jag och min fru ska bodela snart och hon räknar sitt studielån. Jag har ingen aning om jag får räkna med min skuld (Studielån) i bodelning eller inte.vi gifte oss januari 2016 och hon har ansökt skilsmässa i april 2020. I bröllopet har hon fått mer än två hundra tusen kroners smycken och jag fick kanske femtio tusen kronors smycken. Även hon har ganska stark ekonomi på sitt bankkonto och det har jag verkligen inte då min fråga är räknar vi smycken i bodelning om jag har dåligt ekonomi?
Oscar Rudén |Hej!Tack för din fråga!Regler om bl.a. bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se här.Vad innebär bodelning - I ett äktenskap har makarna giftorätt i varandras egendom. Giftorätten innebär att varje make har rätt att vid en bodelning få hälften av det sammanlagda värdet på makarnas tillgångar efter att varje make har fått räkna av sina skulder.Huvudregeln gällande egendomsförhållandena i ett äktenskap är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 1 kap 3 § ÄktB.Vad ingår i bodelning - När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap 1 § ÄktB. Om någon av makarna fått egendom i exempelvis gåva eller arv med en föreskrift att egendomen ska utgöra enskild egendom ska denna egendom inte ingå i bodelningen, se 7 kap 2 § ÄktB.Avräkna skulder - Vardera maken får vid en bodelning avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB. Om en makes skuld hänförs sig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna och inte mot giftorättsgodset, se 11 kap 2 § andra stycket ÄktB.Det eventuella överskott som blir kvar efter att vardera makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset utgör nettobehållningen. Värdet av vardera makens nettobehållning ska läggas samman och delas lika mellan makarna, se 11 kap 3 § ÄktB.Detta innebär för dig - Detta innebär att ens skuld, då menas all skuld som kan bevisas genom skuldebrev eller annan skriftlig handling, ska avräknas. Detta innebär för dig, att om du kan bevisa att du har denna skuld till dina föräldrar, så har du rätt att avräkna skulden på ditt giftorättsgods (er gemensamma egendom). Vad gällande smyckena, så måste smyckena vara enskild egendom för att inte ingå i bodelning. Vad jag förstår så har detta inte skett. Detta innebär att smyckena ska ingå i skilsmässan.Hoppas att de var svar på din fråga!

Rätt till reseersättning barn bor hos två föräldrar

2021-03-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son bor hos sin pappa sedan några år tillbaka. Jag betalar underhåll och vi har gemensam vårdnad. I början av februari fyllde vår son 18 år och nu säger hans pappa att jag framöver får betala själv för alla sonens resor till mig när han ska hälsa på.Han studerar på gymnasiet och jag vet att vi är försörjningspliktiga tills han är 21 år så länge han studerar.Min fråga är om pappan kan kräva att jag måste betala ALLA resor när sonen ska till mig på loven framöver?Eller är det fortfarande hälften var som gäller trots att han är myndig, då vi har gemensam vårdnad?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta i vilka situationer en förälder kan kräva den andra förälder att betala resekostnader. Jag kommer använda Föräldrabalken i mitt svar. Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter."Vad innebär detta för dig - Rätt att kräva ersättning för resekostnader tillfaller den förälder som INTE är boendeförälder. Det är alltså inte barnets far utan du som har rätt att kräva ersättning. Barnets far har alltså i denna situation ingen rätt att kräva att du ska betala kostnaderna för transport till dig, utan det där du som kan rikta ett sådant krav mot honom. Hoppas att de var svar på din fråga!