Efterlevande makes rätt till arv

2020-11-28 i Make
FRÅGA |Hej,Har man rätt till arv som efterlevande make om det inte finns några gemensamma barn, men barn från den efterlevande makens sida?
Sonja Najim |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Efterlevande makes rätt till arv regleras i 3 kap. ärvdabalken (ÄB). Enligt 3:1 ÄB ärver efterlevande make framför de gemensamma barnen men inte framför särkullbarnen. Efterlevande make har dock alltid rätt till fyra prisbasbelopp enligt 3:1 ÄB. Vidare kan efterlevande make ärva i en sådan situation som i frågan om det upprättats ett testamente om arv till den efterlevande make. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline! Vänligen

Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

2020-11-28 i Sambo
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har skrivit ett inbördes testamente med hjälp av jurist, som tog fram avtalet. Vi vill ju såklart att testamentet skall gälla om någon av oss dör.I en formulering i testamentet står det;" Vad vi i detta testamente har förordnat till varandra är utan verkan om samboförhållandet upphör på annat sätt än genom äktenskap".Detta tolkar jag som att testamentet är ogiltigt om vårt samboförhållande upphör, bortsätt från om vi gifter oss. Är det då alltså ogiltigt både om vi skiljer oss eller vid dödsfall? Sambo förhållande upphör väl vid dödsfall?Tack! /D
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga. När det kommer till dessa typer av frågor är det främst sambolagen som tillämpas.Utifrån den information jag har fått angiven i din fråga tolkar jag det som att ni vill ärva varandra efter att en av er avlider. Som du mycket riktigt påpekar upphör ett samboförhållande inte bara vid ingående av äktenskap men även vid dödsfall (2 § första stycket punkt 1 och 3 sambolagen). Utifrån den angivna formuleringen av testamentet verkar den alltså enbart utgå ifrån att ni ärver varandra i de fall ni gifter er. Detta är helt tillåtet eftersom sambolagens bestämmelser är dispositiva, dvs. att man exempelvis genom avtal eller testamente kan stadga att vissa bestämmelser från just sambolagen inte gäller mellan er. Sammanfattningsvis verkar syftet med detta testamente vara att enbart i det fall då ni gifter er så aktualiseras testamentet. Det kolliderar på så sätt med er avsikt att ärva varandra vid det fall då en av er avlider. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Behöver beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid motiveras?

2020-11-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Fråga om rättens motiveringsskyldighet. Det står i 30 § andra stycket förvaltningsprocesslagen att av beslutet ska framgå "de skäl" som bestämt utgången. Jag undrar om motiveringsskyldigheten omfattar beslut att avslå en ansökan om återställande av försutten tid enligt 37 c § ?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av förvaltningsprocesslagen framgår, precis som du skriver, att beslutet ska innehålla de skäl som har bestämt utgången. Någon närmare beskrivning av motiveringsskyldigheten framgår inte av lagen. Det är därmed inte möjligt att direkt ur lagtexten få svar på om motiveringsskyldigheten gäller för beslut att avslå en ansökan om återställande av försutten tid. I förarbetena till förvaltningsprocesslagen behandlades motiveringsbestämmelsen. Där angavs att beslut om att meddela eller vägra prövningstillstånd inte behöver motiveras. Vidare anfördes att detta i viss mån även gäller för beslut i frågor om resning och återställande av försutten tid och därmed jämförliga frågor (prop. 1971:30, s. 584). Av detta uttalande kan man dra slutsatsen att beslut att avslå ansökan om återställande av försutten tid generellt inte behöver motiveras. Detta tycks vara den allmänna uppfattningen vilket man även ser i domar som meddelats beträffande denna fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställe dem till oss på Lawline!Vänligen,

Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?

2020-11-27 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej, Jag är en pianist som bor i en lägenhet. Jag skulle vilja fråga om hur mågar timmar man kan spela piano under vardagar och helg. Tack!Med vänlig hälsning
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om och när du kan spela piano i din lägenhet, både på vardagar och helg.Jag kan tyvärr inte ge ett exakt svar på din fråga, eftersom det beror på flera olika omständigheter i det enskilda fallet. Jag kan dock svara utifrån tillämplig lagstiftning och rättspraxis. En sammanfattning av mitt svar hittar du längst ner på sidan. Om du bor i en bostadsrätt, finns bestämmelser om situationen i Bostadsrättslagen (BRL) och om du bor i en hyresrätt finns bestämmelser i Hyreslagen (12 kap. JB).BostadsrättEn bostadsrättshavare ska, när hen använder lägenheten, se till så att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som är i sådan grad att de kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på så sätt att det inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Det finns även en skyldighet att rätta sig efter reglerna inom bostadsrättsföreningen i samband med ortens sed. (7 kap. 9 § första stycket BRL) Om störningar som de nämnda ovan förekommer, har föreningen skyldighet att vidta åtgärder, exempelvis säga till bostadsrättshavaren att störningarna omedelbart ska upphöra. De kan även i ditt fall, då du bor i lägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen, om störningarna. Om störningarna är särskilt allvarliga med tanke på dess art och omfattning, kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren. (7 kap. 9 § andra och tredje stycket BRL) HyresrättGällande hyreslägenhet finns en motsvarande bestämmelse i 12 kap. 25 § JB, som anger att när en hyresgäst använder lägenheten ska hen se till så att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljön i sådan grad att det inte skäligen bör tålas. I övrigt ska hyresgästen iaktta allt som behövs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Även i detta fall kan hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse eller, om störningarna är särskilt allvarliga, säga upp hyresavtalet (12 kap. 25 § andra och tredje stycket). Enligt lagkommentar anses det mer oacceptabelt med störningar på natten, medan vissa saker bör tålas under dagen.Praxis (NJA 1991 s 574)Det finns ett rättsfall från Högsta Domstolen som tar upp just pianospel i bostadsrätt (NJA 1991 s 574). I fallet yrkade den aktuella bostadsrättsföreningen att pianospelaren skulle förpliktas att flytta från lägenheten, på grund av att hen inte iakttagit sundhet, ordning och skick inom fastigheten och inte rättat sig efter tillsägelse. I fallet hade pianospelaren spelat piano i sin lägenhet upp till 2 timmar på vardagar mellan 17.00-19.30 (utom fredagar) och under 2-4 timmar på lördagar och söndagar (undantaget semestertid). Grannarna hade uppgett att de blivit störda av spelandet, svårt att koncentrera sig på sitt arbete och störda i sin läxläsning, det är enligt domstolen utom allt tvivel att grannarna är avsevärt besvärade av pianospelandet. Vid en bedömning ska det tas hänsyn till omfattningen av spelandet, förläggningen under dygnet, längd, frekvens och den ljudnivå som grannarna utsätts för. Den musicerades intresse måste också ställas mot hänsynen till grannarna. Högsta domstolen anger i fallet att spelandet inte kan anses gå utöver vad som är godtagbart och är därför inte tillräckligt skäl för att pianospelaren ska flytta. Detta kan tolkas som att det är okej att i omfattningen och förläggningen i det angivna fallet spela piano, under 2 timmar på vardagar och 2-4 timmar på helger. Dock angav Högsta Domstolen också att om man har möjlighet att vidta åtgärder för att sänka ljudnivån, exempelvis beroende på vilket slags piano en har, så bör man vidta dessa åtgärder. Dock måste som sagt en enskild bedömning göras i varje fall, där det tas hänsyn till omfattningen, förläggningen, ljudnivån etc. I fallet NJA 1991 s 574 uppgick ljudnivån till 30 a 35 decibel. SammanfattningDet finns inga uttryckliga bestämmelser för hur många timmar per dag du som pianist kan spela piano i din lägenhet. Men enligt praxis (NJA 1991 s 574) skulle det anses okej att spela upp till 2 timmar på vardagar och 2-4 timmar på helger, innan 19.30. Dock beror det från fall till fall, och din situation kan vara annorlunda än situationen i nämnda rättsfall. Mitt råd till dig är således att ta reda på om din hyresgästförening/bostadsrättsförening har några speciella regler kring detta och även prata med dina grannar om vad de anser är okej.Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha vidare vägledning i din fråga, rekommenderar jag dig att kontakta vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 (Öppettider mån-fre 10-16). Du kan även boka en tid hos en av våra jurister på lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,

Olaga hot enligt 4:5 BrB

2020-11-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Det är en person som säger till mig att dra åt helvete flera gånger, kan det utgöra ett brott?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet som aktualiseras är olaga hot, 4 kap. 5 § Brottsbalken."Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."Hur den hotade (du) uppfattar hotet spelar roll för om brott har begåtts. Om den hotade till exempel inte blir rädd eller inte tror att hotet är allvarligt menat och inte känner "allvarlig fruktan för egen säkerhet", är sannolikheten stor att inget brott begåtts.Risken för att bli åtalad för detta och fälld för olaga hot för att be någon att dra åt helvete är liten. Uttrycket kan uppfattas som hotfullt, men det är inget hot med skada eller att man ska utföra en brottslig gärning.Om du har fler frågor så är du varmt välkomen att återvända hos oss på Lawline!Vänligen

Har en förälder underhållsskyldighet till sitt barn, trots att man inte är vårdnadshavare längre?

2020-11-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Om jag har vårdanden tillsammans med mitt ex och vi skriver över vårdnaden så jag och min nuvarande sambo har den över min yngsta son, behöver sonens biologiska pappa fortfarande betala underhåll? Mvh M
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det kommer till frågor om underhåll är det 7 kap. föräldrabalken (FB) som främst tillämpas. Huvudregeln är att båda föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § första stycket FB). En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet (7 kap. 2 § första stycket första punkten FB). Detta innebär att man som förälder har en fortsatt underhållsskyldighet för barnet, trots att man inte längre har vårdnaden om barnet. I mitt svar har jag utgått ifrån att barnet inte heller varaktigt bort tillsammans med pappan. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (7 kap. 2 § andra stycket FB).Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Sprida nackenbilder

2020-11-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att sprida nakenbilder på en annan människa som man tagit från en annans telefon?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser beträffande din fråga återfinns i Brottsbalken. Om man sprider någon annans nakenbilder kan det vara fråga om brottet Olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken. Detta förutsätter att spridningen sker olovligen och är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Med skada menas skada på privatlivet och den personliga integriteten. Dessutom förutsätter brottet att personen har haft uppsåt att sprida nakenbilderna och att syftet med spridningen är att utsätta den personen för allvarlig skada. Är dessa förutsättningar uppfyllda så utgör det brottet olaga integritetsintrång begåtts.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Vilka befogenheter har Kronofogden?

2020-11-27 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vilka befogenheter har KFM?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Med KFM antar jag att du syftar på Kronofogdemyndigheten (även kallad Kronofogden). Eftersom din fråga inte behandlar någon särskild situation, utan är ganska allmän, kommer jag även besvara den någorlunda allmänt. Om du har en specifik fråga kring Kronofogdemyndighetens befogenheter, får du gärna skicka in en till fråga här ovanför. Det finns flera tillämpliga lagar och författningar som berör din fråga, exempelvis förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten, lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BfL), skuldsaneringslagen (SksanL) och utsökningsbalken (UB). Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Myndigheten har i uppdrag från regeringen att hjälpa den som inte fått betalt, ge stöd och råd till den som ska betala och se till så att betalningar sker på ett rätt och säkert sätt. Kronofogdemyndigheten har också ett ansvar att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet. Kronofogdens huvuduppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och granskning av konkurser (1 § förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten) Indrivning är åtgärder för att en skuld ska bli betald, exempelvis utmätning (4 kap. UB). Verkställighet innebär att det som fastställts i dom, beslut eller utslag genomförs. Betalningsföreläggande är något man kan ansöka om hos Kronofogdemyndigheten för att man vill ha betalt av någon. (2 § BfL) Handräckning är något man ansöker om hos Kronofogdemyndigheten för att man vill att någon ska uppfylla sina plikter gentemot en, men då gällande annat än betalning. Det finns både vanlig handräckning (ex. vräkning, tillbakalämnande av lös egendom, borttagande av egendom) och särskild handräckning (när någon utan lov gjort något med någon annans egendom/nyttjanderätt). Man kan också kombinera ansökan om vanlig handräckning och betalningsföreläggande, exempel en ansökan om både vräkning och betalning av hyra. (3-4 §§ BfL) Skuldsanering är till för den som inte kan betala sina skulder på egen hand och innebär att den personen helt eller delvis befrias från ansvar för betalning av skulder som omfattas av skuldsaneringen. (1 § SksanL) Granskning av konkurs innebär att Kronofogdemyndigheten granskar konkursförvaltningen och hur de sköter konkurser. Mer om Kronofogdemyndigheten kan du läsa i tillämpliga lagar och författningar samt på Kronofogdens hemsida. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några funderingar, kan du kommentera här nedan eller skicka in en ny fråga. Vänliga hälsningar,