Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?

2021-09-19 i Make
FRÅGA |Vad händer med vårt hus som jag äger om jag dör? Min fru och jag har varit gifta i 32 år, och har två barn. Jag äger ensam huset vi bor i pga att hon inte fick vara med som låntagare eftersom inte hade fast jobb. Behöver jag känna mig orolig att hon skall behöva lämna "vårt hem" vid dödsfall eller ingår huset i sk giftorätt? Kommer hon att få ta över ev. låneskulder på huset och kunna bo kvar?
Frida Källhage |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lagrumEftersom du är gift och frågan är vad som händer med din egendom när du går bort så finns svaret på dina frågor i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB). UtgångspunkterI mitt svar nedan kommer jag förutsätta följande då inget annat framgår av din fråga: Du har inget testamente.Du har inga särkullbarn (dvs barn som inte är era gemensamma).Huset är giftorättsgodsDet kan finnas två olika sorters egendom i ett äktenskap, dess är giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods (7 kap 1§ ÄktB). Giftorättsgods är sådan gemensam egendom som ska ingå vid en bodelning. Det finns däremot ett undantag till denna regel och det är om egendomen är enskild egendom. Egendom kan bli enskild genom att maken exempelvis erhåller arv eller gåva med föreskriften att egendomen ska vara enskild, men det kan också uppstå om makarna upprättat ett äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara enskild (7 kap 2§ ÄktB). Sådan egendom kan alltså den andra maken inte göra anspråk på vid en bodelning. Jag förutsätter att huset inte är din enskilda egendom eftersom det inte finns någon sådan uppgift. I så fall för detta oss tillbaka till huvudregeln att huset är giftorättsgods. Det har således ingen betydelse att det är du som äger huset eftersom det ändå räknas som giftorättsgods.Din fru ärver din egendomNär ett äktenskap upplöses på grund av äktenskapsskillnad så ska en bodelning göras i de allra flesta fall (9 kap 1§ 1 st ÄktB). I bodelningen tas makarnas giftorättsgods upp (10 kap 1§ ÄktB). Det som sedan händer är att värdet av makarnas giftorättsgods läggs samman, sedan räknas eventuella skulder som makarna har bort fiktivt (11 kap 1§ ÄktB). Värdet som blir över delas lika mellan makarna. Vid dödsfall görs bodelningen mellan dödsboet och den kvarlevande maken (11 kap 3§ ÄktB). Din fru får alltså hälften av giftorättsgodsets värde och andra halvan tillfaller ditt dödsbo. Utgångspunkten är alltid att den avlidnes barn ärver först (2 kap 1§ ÄB). Nu låter det däremot som att ni har två gemensamma barn, då är istället huvudregeln att barnen ärver genom efterarv. Det betyder att barnen får arvet efter dig först när din fru går bort (3 kap 1§ ÄB). Din fru ärver då med så kallad fri förfoganderätt. Det betyder att hon får spendera arvet fritt men med begränsningen att hon inte kan testamentera bort arvet. Din fru ärver således all din egendom med fri förfoganderätt.Efter att bodelning har gjorts så sker ett arvskifte. Vill din fru behålla huset så måste antingen skulden för huset betalas med resterande kvarlåtenskap som finns i dödsboet eller ta över lånet för fastigheten, eftersom det inte är möjligt att ärva skulder. Den kvarlevande får i så fall kontakta banken för att undersöka möjligheten att flytta över lånet.Särkullbarn kan påverka situationenSkulle det ändå vara så att du har några särkullbarn så kan det ändra situationen eftersom de som utgångspunkt har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap 1§ ÄB). Förutsatt att de inte väljer att avstå till förmån för den kvarlevande maken, i så fall ärver de genom efterarv precis som era gemensamma barn (3 kap 9§ ÄB). Det innebär att om eventuella särkullbarn inte kan få ut sin arvslott utan att huset säljs så kan din fru bli tvungen att sälja det, så vida hon inte har möjlighet att lösa ut dem (2 kap 1§ ÄB jämte 3 kap 1§ ÄB).Sammanfattning av mitt svarJag anser inte att det finns någon anledning till oro eftersom att du och din fru är gifta och utgångspunkten är då att ni ärver varandras egendom oavsett vem som äger vad. Skulle det däremot vara så att du har några särkullbarn kan det vara bra att ha det jag skrivit ovan i åtanke. Om du har fler frågor och vill få ytterligare rådgivning kan du boka ett möte hos en av Lawlines erfarna jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Vill du upprätta ett testamente så kan du göra det enkelt och till ett fast pris med hjälp av vår avtalstjänst https://lawline.avtalsrobot.se/.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?

2021-09-19 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Mamman till våra gemensamma barn har anklagat mig och min flickvän för att vi vanvårdat och misshandlat barnen. Har det på inspelning det hon sa. Har polisanmält. Vad kan det bli för ett straff. Vad kan det klassas som. Förtal .
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du nämner kan brottet förtal eventuellt bli aktuellt. Beroende på om hon även anmält er till någon myndighet så kan även falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Jag kommer gå in på dessa brott och förklara vad som krävs för att brotten ska vara uppfyllda och vad ett eventuellt straff kan bli.FörtalFör att kunna dömas för förtal krävs det att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller på annat sätt har lämnat en uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning (5 kap. 1 § brottsbalken). För att brottet ska vara fullbordat krävs det även att uppgiften har lämnats till någon annan än den som uppgiften rör. Att anklaga någon för att vanvårda och misshandla sina barn är helt klart en sådan uppgift som utsätter personen för andras missaktning. Därmed har mamman till era gemensamma barn begått brottet förtal mot dig och din flickvän, förutsatt att hon även spridit anklagelserna till andra. Straffet för förtal är böter.Falsk angivelse och falsk tillvitelseOm mamman till era gemensamma barn har anmält er och påstått att ni har misshandlat och vanvårdat era barn så kan hon dömas för falsk angivelse (15 kap. 6 § brottsbalken). Då krävs det att hon både vetat att ni är oskyldiga och att hon har haft för avsikt att få er dömda för brott. Om man inte kan bevisa att hon hade avsikten att få er dömda för brott kan istället falsk tillvitelse bli aktuellt (15 kap. 7 § brottsbalken). Då krävs det att hon har anmält er till polis, åklagare eller annan myndighet trots att hon vet att ni är oskyldiga. Det finns dock inget krav på att hon ska ha haft för avsikt att ni blir dömda. Straffen för både falsk angivelse och falsk tillvitelse är fängelse i högst två år.SammanfattningPrecis som du nämner kan hennes anklagande klassas som förtal förutsatt att hon delat dessa uppgifter med andra. Straffet blir då böter. Om hon även skulle ha anmält er till någon myndighet så kan brotten falsk angivelse och falsk tillvitelse bli aktuellt. Då blir straffet fängelse i högst två år.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Försenad leverans av bil och bilutrustning

2021-09-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har beställt en ny bil med mycket utrustning och bilen skulle preliminärt komma i oktober.Nu visar det sig att de inte kan leverera all utrustning då det är material brist.Vi har blivit erbjudna att häva köpet men då vi redan sålt våran egen bil är det inget alternativ.Blev också erbjuden att de drog av kostnaderna för utrustning som inte kunde levereras.Kollar jag på någon annan bil nu jämfört med när vi skrev avtalet i april har alla bilar gått upp i pris. Vad har man rätt till i detta läge? Kan man få ersättning för att de inte kan leverera. Glömde skriva att de även har skjutit upp leveransen till nov preliminärt.
Tim Axell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Rättsliga möjligheterJag utgår från att du köper bilen som konsument och att du har köpt bilen från en näringsidkare. Detta gör att konsumentköplagen (KKL) blir tillämplig (1 § KKL). Säljaren har dröjt med att leverera bilen vilket gör att du har vissa rättsliga alternativ att använda dig av:hålla inne en del av betalningen tills bilen har levererats,kräva fullgörelse av köpet eller häva köpet,kräva skadestånd av säljaren (9 och 10 § KKL). Hålla inne betalningen tills bilen levereratsDu har rätt att vänta med att betala tills bilen har levererats (11 § KKL). Kräva fullgörelse av köpetOm du vill kräva att säljaren ska leverera bilen så har du som utgångspunkt rätt till det (12 § första stycket KKL). Säljaren är däremot inte tvungen att leverera direkt om det inte är möjligt eller om det skulle krävas orimliga uppoffringar från säljaren för att leverera direkt (12 § andra stycket KKL). I och med att jag inte vet huruvida säljaren kan skaffa utrustningen någon annanstans ifrån och hur mycket mer det i sånt fall skulle kosta för säljaren så kan jag inte med säkerhet avgöra huruvida du har rätt att kräva att säljaren levererar bilen direkt. Om du känner att du vill åberopa denna paragraf är det dock viktigt att du gör det ganska snart, då du kan förlora din rätt att kräva att säljaren levererar bilen om du väntar för länge (12 § tredje stycket KKL). Häva köpetDu har en rätt att häva köpet då fördröjningen av leveransen har en väsentlig betydelse för dig i och med att du nu står utan bil (13 § första stycket KKL). Trots att du redan har sålt eran tidigare bil kan det finnas anledning att häva köpet ändå, eftersom att du kan begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när ni gjorde köpet jämfört med vad det hade kostat dig att göra samma affär med en annan bilförsäljare nu. Mer om detta nedan. SkadeståndUtgångspunkten är att du kan få skadestånd på grund av den försenade leveransen (14 § KKL). Säljaren kan dock komma undan skadeståndsansvaret om säljaren bevisar att:någonting hindrade säljarens möjlighet att leverera bilen inklusive dess utrustning i tid, detta hinder låg utanför säljarens kontroll,säljaren kunde inte ha förväntats förutse hindret ochsäljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret (14 § KKL).Jag tolkar det som att säljaren troligtvis är skadeståndsskyldig då denne hade kunnat förutse en materialbrist, vidare kunde säljaren undvika hindret genom att ha större marginaler när det gäller hur mycket material de har tillgång till och avslutningsvis kan säljaren möjligtvis komma runt problemet genom att beställa in material någon annanstans ifrån. Det är som sagt upp till säljaren att bevisa att punkterna ovan är uppfyllda och att denne därför inte är skadeståndsansvarig. Väljer du att häva köpet och köpa en ny bil så kan du begära skadestånd för prisskillnaden mellan vad bilen och utrustningen kostade när du ingick köpet och priset för en likadan bil och utrustning nu (32 & 33 § KKL). Om du istället väljer att vänta tills bilen och dess utrustning kan levereras så kan du istället begära skadestånd för de utgifter som du kommer att ha för att resa med buss eller eventuellt taxi istället för bil under tiden du väntar på att bilen ska levereras (32 § KKL). Meddelande om skadestånd och hävningOm du väljer att häva köpet eller begära skadestånd så är det viktigt att du inom skälig tid informerar säljaren om att du vill göra detta (15 § KKL). Jag hoppas att svaret har varit till hjälp för dig!

Fortkörning i Tyskland under prövotiden

2021-09-19 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag tro att jag blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Jag är fortfarande i prövning perioden. Vad kan jag förvänta mig?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du körde för fort och blev fotad av en fartkamera i Tyskland. Eftersom du fortfarande är under din prövotid för ditt körkort så undrar du vad konsekvenserna kan bli.Vad händer om du blev fotad?Om du blev fotad av en fartkamera så kommer du troligtvis få hem ett brev med posten med information om att du fått böter. Det är viktigt att du i så fall betalar böterna så snabbt som möjligt eftersom tyska myndigheter ofta bara ger dig en vecka att betala böterna från att du fått beskedet.Vad krävs för att få körkortet indraget?Om du körde mer än 30 km/h för fort så kan ditt körkort dras in i Tyskland, men då dras det endast in i Tyskland. Du får alltså då ändå fortsätta köra i Sverige så länge du inte får ett besked från Transportstyrelsen. Transportstyrelsen i Sverige kan nämligen välja att dra in ditt körkort på grund av trafikbrott som har begåtts utomlands. Detta beror på att en dom eller avgörande som meddelats utomlands gäller på samma sätt som en dom i Sverige (5 kap. 1 § 3 st. körkortslagen). Det krävs då att din fortkörning uppfyller någon av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen. I ditt fall är det möjligtvis punkterna 1a (grov vårdslöshet i trafik) och punkten 4 (överskridande av högsta tillåtna hastighet om överträdelsen inte kan klassas som ringa) som skulle kunna bli aktuella.Eftersom jag inte vet på vad för typ av väg du körde och hur mycket för snabbt du körde när du eventuellt blev fotad av en fartkamera så kan jag inte kan jag inte ge dig ett rakt svar på vad som kan hända. Jag kommer ändå förklara vad som kan hända beroende på hur mycket för fort du körde.För att kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik så krävs det att man ska ha kört grovt oaktsamt eller visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom (1 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott). Det krävs alltså då att du har kört väldigt mycket för fort och på en väg där det är väldigt olämpligt. Det är till exempel värre att köra mycket för fort inne i en stad än på en motorväg eftersom risken att man krockar i en korsning eller kör på en gående eller cyklist är större i en stad än på en motorväg. Med det sagt kan man ändå bli dömd för grov vårdslöshet i trafik även på motorväg. Men så länge du bara körde lite för fort så har du inte gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik och kan inte heller få körkortet indraget på denna grund.För att kunna få körkortet indraget på grund av att man överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är ringa så krävs det att man har kört minst 30 km/h för fort. Har man legat under denna hastighet så blir istället enbart böter aktuellt.Hur påverkar prövotiden ditt straff?Att man är i prövotiden har endast betydelse om man skulle förlora sitt körkort. Då måste man nämligen göra ett nytt körkortsprov för att få tillbaka körkortet. Den som inte är i sin prövotid behöver alltså inte göra om sitt körkortsprov, utan får tillbaka körkortet efter en viss spärrtid.Vad kan du förvänta dig?Om du blev fotad av en fartkamera kommer du troligen få hem ett brev med information om att du har fått böter och hur du betalar. Notera att det är viktigt att du betalar böterna så snart som möjligt då tidsfristen brukar vara ganska kort. Så länge du inte körde väldigt vårdslöst eller över 30 km/h för fort så är sannolikheten att du får körkortet indraget väldigt liten. Skulle du däremot få indraget körkort i Tyskland och Transportstyrelsen i Sverige skulle välja att dra in ditt körkort här också så kommer du behöva göra om körkortsproven för att få tillbaka ditt körkort.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det en lönefordran?

2021-09-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej,jag har varit "anställd" i ett bolag, dock som konsult, men haft ett avtal som avsåg en roll på heltid i bolaget, har alltså fakturerat min lön från eget bolag. Nu har uppdragsgivaren gått i konkurs och mitt bolag har en ganska stor fordran. Kan detta räknas som prioriterad fordran eftersom det egentligen handlat om en "anställning"?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställning eller uppdragsförhållande?För att avgöra om det är fråga om ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal måste en helhetsbedömning göras. Kriterier som ska beaktas vid bedömning är den arbetspresterande partens grad av självständighet, personlig arbetsskyldighet, vem som tillhandahåller arbetsutrustning, om arbete sker i egna lokaler eller beställarens lokaler, om det finns andra beställare, om du tidigare varit anställd och om ersättning beräknas efter arbetad tid. I mångt och mycket handlar det om att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren. Omständigheter som talar för att ett anställningsförhållande är t.ex. om arbetet inte avser en på förhand bestämd och avgränsad uppgift, om arbetet utförs under huvudmannen ledning och kontroll eller om du varit inordnad i huvudmannens verksamhet, eller fyllt en permanent funktion i en bemanningsplan. Att du är garanterad viss lön samt att du helt eller väsentligen erhåller sin sysselsättning hos huvudmannen talar för ett anställningsförhållande.Utifrån den angivna informationen är det inte möjligt att avgöra om det har varit fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. Att du arbetat för bolaget "på heltid" talar emellertid för att arbetsförhållandet varit varaktigt. En helhetsbedömning måste dock göras utifrån samtliga omständigheter.Prioriterad fordranEn lönefordran är en fordran som avser lön eller annan ersättning på grund av anställningen. En lönefordran är en prioriterad fordring med allmän förmånsrätt i konkursen (12 § förmånsrättslagen). Lönefordringar blir således betalda innan oprioriterade fordringar i konkursen. Om det däremot inte är en fordran som avser lön eller ersättning på grund av anställningen (t.ex. ersättning på grund av utförd tjänst) blir det en oprioriterad fordran.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ringa stöld och möjligheter att identifiera användaren av ett bankkort

2021-09-19 i Stöld och rån m.m., 8 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag stal idag för ca 100 kr och blev tagen när jag gick ut ur butiken. Personalen bad mig följa med in men istället sprang jag därifrån. Jag ångrar mig otroligt mycket och vet inte vad som kommer hända nu. Jag gick genom självscanningen och betalade hälften av varorna. Kan de då spåra mig genom mitt kort? Har tyvärr småstulit från butiken tidigare. Snälla hjälp. Hur ska jag gå till väga? Kommer jag få ett brev hem eller vad händer nu?
Tim Axell |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har gjort dig skyldig till ringa stöldNär du olovligen tar saker till ett värde under 1250 kr så brukar det i regel klassas som ringa stöld, även känt som snatteri (8 kap. 2 § BrB). Alltså rör det sig i ditt fall om ringa stöld och inte stöld av normalgraden. Butiken kan inte själva ta reda på vem du är via ditt kortköpSjälva butiken kan inte ta reda på vem du är via köpet med ditt bankkort. Detta är för att bankerna har tystnadsplikt och får därför inte ens berätta att du är en kund hos dom (1 kap. 10 lagen om bank- och finansieringsrörelse). Banken kan dock vara tvungna att lämna berätta vem du är för Polis- och åklagarmyndigheten ifall en förundersökning inleds. En förundersökning kan inledas så fort det finns anledning att anta att ett brott såsom exempelvis snatteri har inträffat (23 kap. 1 § första stycket RB). Polisen skickar ett brev till dig ifall du är skäligen misstänkt för brottHuruvida du kan kopplas till kortet grundar sig därför i huruvida butiken väljer att polisanmäla händelsen. Om butiken väljer att polisanmäla händelsen och polisen sedan inleder en förundersökning så är de skyldiga att underrätta dig om de skäligen misstänker dig för brottet (23 kap. 18 § RB). Denna underrättelse kan ske genom att de skickar dig ett brev.

Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?

2021-09-19 i Gåva
FRÅGA |Hej!Får en gärningsman som beviljas skadestånd använda det till att ersätta brottsoffret?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja: Om en person beviljas skadestånd, får han eller hon råda fritt över sina pengar. Personen får bestämma att en samtyckande mottagare (t.ex någon som utsatts för brott) ska få dessa i gåva. Mitt svar på din fråga förutsätter avsaknad av kontaktförbud. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?

2021-09-19 i Avtal
FRÅGA |Jag har beställt ny bil, som har flera månaders leveranstid på bilfirma, där Försäljaren råkat skrivit under på köparens plats och jag på säljarens. Upptäckte det först när jag kommit hem. Gäller köpeavtalet ändå eller bör jag få det omskrivet där vi båda skriver på rätt plats?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag i frågor om avtal och dess giltighet är Avtalslagen. Eftersom ni slutit avtalet med samstämmiga viljeförklaringar så är avtalets innehåll bindande (se 1§ Avtalslagen). Det saknar betydelse att fel namn är angivet på säljar- respektive köpardelen eftersom detta faktum (vem som köpt respektive sålt bilen) enkelt kan bevisas vid en hypotetisk civilrättslig tvist genom andra dokument (exvis finansieringsavtal för belopp som motsvarar köpeskillingen som anges i köpeavtalet, bankkontoutdrag etc.). Värt att nämna är att även muntliga avtal är bindande förutom i fall där lagen ställer upp uttryckliga formkrav (exvis såsom för testamente eller för köp av fast egendom), och i detta fall saknas formkrav. I vissa fall kan felskrivningar eller befordringsfel medföra att ett avtals bindande verkan inte inträder, men i detta fall är det varken fråga om felskrivning eller befordringsfel - det är snarare en bristande formalitet som inte inverkat på era avsikter vid avtalets ingående, och den formalitet som brister utgör som jag redan nämnt inte ett hinder för att avtalet ska vara bindande. Avtalet är alltså giltigt. Men bör du "för säkerhets skull" ändå be bilfirmans säljare träffa dig för att "rätta till" avtalet? Det är upp till dig hur du känner. Om bilfirman ligger nära (eller om du behöver ta dig dit igen för att hämta bilen) så föreslår jag att du ringer dem och ordnar så att de snabbt och enkelt kan ge dig ett nytt avtal. Även om avtalet är bindande så är det ju ändå skönt att "sätta pricken över i".Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig i mitt svar.