Jag har ett barn med min fru som är från Ryssland, DNA-test visar att jag inte är pappan till barnet, vad och hur ska jag göra?

2019-02-16 i Barnrätt
FRÅGA |Hej,jag har ett barn med min fru som är från Ryssland. Hon har uppehållstillstånd och är folkbokförd i Sverige.Barnet fick vi 2017 och vi var gifta i Sverige innan födseln, men frun hade dock inget uppehållstillstånd då än. Nu, när barnet är lite drygt ett år gammal visar det sig i ett DNA test som jag låtit göra att barnet inte alls är mitt och att jag har blivit lurat från första början.Jag vill därför göra ett officiellt DNA test och häver faderskapet. Är det möjligt, hur gör man och hur snabbt går det?Och så blir det en del följdfrågor:- Är jag därefter fortfarande underhållsskyldig för barnet?- Är barnet då fortfarande arvsberättigat?- Hur gör jag om jag börjar misstänka att min fru tänker undandrar sig processen under tiden genom att lämna landet tillsammans med barnet? Får jag t.ex. undanhåller barnets passhandlingar?Vi har gått igenom hela migrationsprocessen med äktenskapsprövning och så vidare och när vi var i processen lämnade vi in korrekta uppgifter om vårt äktenskap då äktenskapet då slöts på riktiga grunder (trodde jag i alla fall).Vad händer efter hävning av faderskapet och skilsmässa?- Är jag underhållsskyldig till min exfru om hon väljer stanna i Sverige, för jag har ju i migrationsprocessen angett att jag kan försörja henne?- Kan det ställas krav mot mig för återbetalning av sjukvårdskostnader som barnet haft, barnbidrag och föräldrapenning som betalats ut eller annat?
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör regler som finns i flera olika lagar, dessa är; föräldrabalken (FB), socialförsäkringsbalken (SFB), ärvdabalken (ÄB), äktenskapsbalken (ÄktB). Jag utgår i utifrån din fråga att du och mamman fortfarande är gifta och därför har gemensam vårdnad om barnet. Innan och under målet om faderskapsprocessen Vad gäller angående DNA-test av barnet samt hävande av faderskap?För att häva faderskapet väcker du talan i domstol mot barnet. Det gör du genom att skriftligt skicka in en stämning till den tingsrätt som ligger närmast staden där barnet bor. (3 kap 1§ FB) Det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar innan målet avgörs eftersom det är många omständigheter som kan påverka tiden. Skulle mamman exempelvis ta barnet utomlands är det en omständighet som skulle kunna påverka tiden. För att reda ut faderskapet till barnet är socialnämnden i kommunen där barnet bor som sedan ansvarig. Är det oklart vem som är far till barnet så ska socialnämnden enligt lag verka för att DNA-test ska genomföras. (2kap 1-2§ FB jämte 2kap 6§ FB) .Vad kan du göra om du misstänker att din fru tänker ta med sig barnet utomlands?Har två föräldrar delad vårdnad om ett barn, vilket jag förutsätter att du och mamman till barnet har, så har båda föräldrarna rätt att bestämma om barnets personliga angelägenheter. En förälder kan dock inte ensam ta ett beslut som är av väldigt ingripande karaktär i barnets liv. Vad som räknas som "ingripande karaktär" är svårt att säga exakt men att ta ett barn utomlands och inte låta barnet delta i en process för att få veta sitt rätta ursprung klassas troligen som en handling av ingripande karaktär. Eftersom du fortfarande är vårdnadshavare och förälder till barnet så krävs därför ditt samtycke till resan. Att hålla inne barnets pass som ett resultat av att du inte samtycker till resan ser jag därför inte som något problem. (6kap 11§ FB jämte 6kap 13§ FB)Efter avgörandet i faderskapsprocessen Vad händer med din underhållsskyldighet för barnet om faderskapet upphävs?Underhållsskyldighet för ett barn gäller endast för den förälder eller vårdnadshavare som inte bor ihop med sitt barn. Underhållsskyldigheten upphör enligt lag när barnet fyller 18 år. Om ditt faderskapet till barnet upphävs ses du dock inte längre som förälder eller vårdnadshavare till barnet och därmed upphör också din underhållsskyldighet för barnet. (7kap 1-2§ FB) Hävs faderskapet har du också rätt att få tillbaka det du betalat i underhållsstöd för barnet. (19kap 9§ SFB)Vad händer med barnets arvsrätt om faderskapet upphävs?Enligt lag kallas ett barn som har arvsrätt efter sin förälder för bröstarvinge. Det är endast en förälders avkomling som kan vara bröstarvinge. Upphävs ditt faderskap till barnet så är barnet inte längre din avkomling och barnet har då inte heller någon arvsrätt efter dig. (2kap 1§ ÄB)Kan du få återbetalningskrav riktade mot dig angående utbetalat barnbidrag och föräldrapenning?Om försäkringskassan betalat ut pengar i ett ärende så är huvudregeln att de själva beslutar om återbetalning av ersättning. De kan isåfall grunda återbetalnings kravet på att:1. Personen lämnat felaktiga uppgifter, eller2. Personen har underlåtit att fullgöra sin uppgifts-eller anmälningsskyldighet. Om ditt faderskap upphävs är det alltså upp till försäkringskassan att isåfall besluta om du ska betala tillbaka något till dem. Eftersom du inte vetat om att du inte är fader till barnet förrän nu är min bedömning att du inte lär bli återbetalningsskyldig då ingen av punkterna ovan stämmer in på ditt agerande. (108kap 1§ SFB)Blir du underhållsskyldig till din exfru om hon väljer stanna i Sverige?Du skriver att mamman till barnet har uppehållstillstånd nu och att ni är gifta. Jag besvarar därför frågan utan hänsyn till er tidigare migrationsprocess. Som makar har man försörjningsskyldighet mot varandra fram tills den dag en dom på äktenskapsskillnad vunnit laga kraft d.v.s när skilsmässan gått igenom. Huvudregeln är att varje make ansvarig för sin egen försörjning efter att skilsmässan gått igenom. Det finns dock undantag från denna regel vilket gör att den ena maken kan få betala underhållsstöd till den andra. Det kan exempelvis vara om maken behöver ett bidrag för underhåll under en övergångstid och det är skäligt med hänsyn till makens förmåga och omständigheterna. Det är upp till domstolen att bedöma om underhållsstöd ska betalas ut med hänsyn till omständigheterna kring skilsmässan (6kap 1-2§ jämte 6kap 7§ ÄktB)Sammanfattning och mitt rådVill du häva faderskapet ska du skicka in denna stämningsblankett till tingsrätten närmast där barnet bor. Behöver du hjälp att hitta rätt tingsrätt kan du kolla här. När du fyller i stämningsansökan är mitt råd att du dels skriver att grunden för hävningen av faderskapet är det DNA-test du själv låtit göra samt att du önskar att ytterligare DNA-test ska göras. Vill du hålla inne barnets pass för att du är rädd för att mamman ska ta barnet utomlands kan du göra det eftersom det krävs ditt samtycke till att barnet ska resa. Om faderskapet upphävs har du inte längre någon underhållsskyldighet mot barnet och det har inte längre någon arvsrätt efter dig. Du skulle dock eventuellt, beroende på domstolens bedömning, kunna bli underhållsskyldig för din fru under en övergångsperiod efter skilsmässan. Hoppas du känner att du fått svar på dina frågor! Eftersom du valt möjlighet till telefonuppföljning kan du, om du har följdfrågor, mejla mig på sandra.lundin@lawline.se för att boka en telefontid som passar!

Hur får jag in ett skadestånd efter meddelad dom?

2019-02-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Vem driver in skadeståndet?Om jag via en lagakraftvunnen dom tilldömts skadestånd p.g.a att ett bedrägeri gentemot mig begåtts hur får jag då tillgång till detta skadestånd? Ska jag själv driva in det via kfm? Eller?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En dom ger en exekutionstitel som sedan kan användas av Kronofogden för att driva in pengar. Indrivning av pengarna regleras främst i Utsökningsbalken och utsökningsförordningen, men i ditt fall är även förordningen om underrättelse av dom i vissa brottmål m.m. relevant.När domen har vunnit laga kraft så kommer en kopia av domen samt ett lagakraftbevis sändas till Kronofogdemyndigheten automatiskt (25 a § förordning om underrättelse av dom i vissa brottmål m.m.).Eftersom en regel finns i förordningen om att målet ska skickas in till Kronofogdemyndigheten av domstolen så kommer du inte själv behöva skicka in något (2 kap. 2 § 5 st utsökningsbalken).När domen har översänts till Kronofogdemyndigheten enligt 25 a § förordningen om underrättelse av dom i vissa brottmål, så kommer Kronofogdemyndigheten att kontakta dig för besked om du vill ansöka om verkställighet, och sedan hjälpa dig med denna ansökan (2 kap. 3 § utsökningsförordningen).Du behöver alltså inte skicka in något själv utan kan vänta tills domen vinner laga kraft. Då ska Kronofogden kontakta dig. Vänligen,

Vad gäller vid gratis parkering?

2019-02-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej vad gäller vid en gratis parkering ? Måste man ha parkeringstillstånd på gratis parkering ?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När föreligger fri parkering? Gratis parkering benämns ofta som fri parkering. Fri parkering utmärks av en parkeringsskylt med endast ett P och där inget annat anges vilket regleras i 49a § trafikförordningen. Bestämmelsen gäller om kommunen genom lokala trafikföreskrifter inte föreskrivit annat. Vad innebär fri parkering? Fri parkering betyder att fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, förutom vardag före sön- och helgdag vilket också stadgas i 49a § trafikförordningen.Slutsaten blir i de fall där fri parkering är aktuell och där inget annat anges, är parkeringen fri för alla och kan användas utan parkeringstillstånd. Vänligen,Zuzu Rabi

Har köparen rätt att kräva ersättning för fel i hus efter köp?

2019-02-16 i Fel i fastighet
FRÅGA |HejVi har sålt ett hus och har nu fått ett flertal reklamationskrav från köparen, bla att ringklockan var trasig, att golvet är fuktskadat under frysen, att ett gångjärn är trasigt, att fläkten låter för högt mm. Det bara fortsätter. Vi anser att dessa krav dels ingår i undersökningsplikten och dels är små i relation till köpeskillingen. Har vi fel i detta? Bör vi kontakta en advokat för att få dem att sluta?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad köparens undersökningsplikt innebär och sedan redogöra för vad som gäller kring de aktuella felen som köparen har åberopat.Eftersom din fråga handlar om försäljning av hus blir jordabalkens 4 kap. tillämpligt.Köparens undersökningspliktVid husköp har köparen en omfattande undersökningsplikt, se JB 4 kap. 19 §. Man brukar säga att undersökningsplikten omfattar allt som en "kunnig lekman" kan förväntas upptäcka. Detta innebär i praktiken att det ställs höga krav på att köparen noggrant undersöker alla utrymmen som går att komma åt i huset, även svårtillgängliga sådana. De fel köparen inte kunnat förväntats upptäcka vid en noggrann undersökning av huset är så kallade dolda fel och det är enbart dessa fel som köparen i efterhand kan kräva ersättning för. Vad gäller kring de aktuella felen?Vad gäller ringklockan, gångjärnet och fläkten omfattas dessa fel av köparens undersökningsplikt. Detta eftersom köparen hade kunnat upptäcka dessa fel genom att undersöka och inspektera dessa delar av huset. Köparen har alltså ingen rätt till ersättning för dessa fel på huset. Gällande fuktskadan så beror det på. I köparens undersökningsplikt ingår inte att exempelvis riva upp golvet eller liknande, utan enbart att inspektera det man kan komma åt. Ifall köparen hade kunnat upptäcka fuktskadan genom att inspektera golvet noggrant omfattas det alltså av undersökningsplikten.Om fuktskadan i det aktuella fallet skulle gå under undersökningsplikten eller inte är omöjligt för mig att svara på då jag inte känner till alla omständigheter i det aktuella fallet. Det som kan sägas är dock att ifall köparen hade kunnat upptäcka fuktskadan genom en noggrann undersökning av golvet så omfattas det av undersökningsplikten. Om inte så kan det röra sig om ett dolt fel men då måste köparen också kunna visa att fuktskadorna fanns redan när de köpte huset och att de inte uppstått i efterhand. Ifall det skulle röra sig om ett dolt fel och köparen skulle kunna visa att felet fanns redan när hen köpte huset kan köparen ha rätt till ersättning för detta. I nuläget skulle jag rekommendera er att höra av er till köparen och förklara att de felen som hen åberopat går under köparens undersökningsplikt och att ni därmed inte är ansvariga för de. Ni kan använda er av detta svar som hjälp i er argumentation och även hänvisa köparen till JB 4 kap. 19 § som beskriver den omfattande undersökningsplikten som köparen har. Ifall köparen skulle framställa ett formellt krav på ersättning för felen skulle jag rekommendera er att kontakta och redogöra med en jurist gällande fuktskadan. Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall det uppstår övriga frågor eller funderingar är det bara att höra av sig igen!Vänliga hälsningar

Arvsrätt för barn via spermiedonation

2019-02-16 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej om jag skulle dö och har ett barn via spermiedonation, har barnet arvsrätt efter min död ?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att vänder dig till Lawline med din fråga!Den man som donerar spermier till insemination enligt de svenska lagreglerna i lagen om genetisk integritet (LGI) blir skyddad såtillvida att barnet eller mamman aldrig kan kräva att mannen blir juridisk förälder till barnet. Det innebär att du inte har juridiska skyldigheter gentemot barnet vilket medför att barnet inte har per automatik arvsrätt efter din död. En förutsättning för skyddet från risken att bli föremål för en faderskapsutredning och ha juridiska skyldigheter gentemot barnet är att inseminationen skall ske på ett svenskt offentligt sjukhus under översyn av specialistläkare. Vänligen,

Räknas mina kläder som bohag ock min motorcykel samt vanlig cykel?

2019-02-16 i Bodelning
FRÅGA |Räknas mina kläder som bohag ock min motorcykel samt vanlig cykel?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDet framgår inte om du är gift eller sambo, varför vi kikar på både äktenskapsbalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).Ingenting av det du listat är bohagDefinitionen av bohag är inre lösöre som är köpt för gemensamt bruk, exempelvis mattor, lampor, gardiner, TV och så vidare. Samma definition gäller i både äktenskapsbalken (7 kap. 4 § andra stycket ÄktB) och i sambolagen (6 § SamboL).Svaret på din fråga är därför att ingenting av det du listat är bohag. Jag förutsätter att ni inte har cykeln ståendes/hängandes som prydnad inomhus.Däremot kan motorcykeln och eventuellt cykeln ingå i en bodelning om du är giftKläder får man i princip alltid undanta vid en bodelning. Det spelar ingen roll om du är gift (10 kap. 2 § ÄktB) eller sambo (6 § SamboL).Motorcykeln och cykeln kommer däremot förmodligen ingå vid en bodelning såsom giftorättsgods om du är gift (10 kap. 1 § ÄktB), men däremot inte om du är sambo, eftersom de enligt definitionen inte utgör bohag i sambolagen (6 § SamboL). I äktenskap ingår i princip all makarnas egendom. Det är dock inte fallet i samboskap.Det förutsätter dock att ni inte skrivit något äktenskapsförord som skulle göra motorcykeln och cykeln till din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB).Motorcykeln och cykeln kanske ändå inte ingår i bodelningen eftersom de ska anses användas uteslutande för ditt personliga bruk (10 kap. 2 § ÄktB), men värt att tänka på är att de kanske ändå ska tas med i bodelningen trots att de är till för personligt bruk om de är så värdefulla att din make eller maka skulle missgynnas märkbart av ett undantagande. Detta är dock mer sannolikt vad gäller motorcykeln än din cykel, beroende på vad de kostar.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fundering och att mitt tillägg om bodelning gav dig något.Ha en fortsatt trevlig helg!

Jag har fått ersättning från mitt försäkringsbolag men den skyldige ska väl också betala?

2019-02-16 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har fått ersättning från mitt förs.bolag men den skyldige ska väl också betala?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skyldige ska betala till ditt försäkringsbolag Då du fått ersättning av ditt försäkringsbolag för skadan anses du vara fullt ut kompenserad för den skada du lidit.Det som rent faktiskt händer när ditt försäkringsbolag ersätter dig är att de tar över ditt skadeståndskrav på den skyldige.Du har därför rätt i att den skyldige ska betala, men nu till ditt försäkringsbolag i stället för till dig.Oftast vänder sig den skadelidande, som du gjort, till sitt egna försäkringsbolag för att bli ersatt på grund av att det kan vara svårt att kräva den skyldige på pengar, särskilt om denne inte har några pengar att betala skadeståndet med.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Hur lång tid kan en huvudförhandling dröja från det att åklagaren väckt åtal?

2019-02-16 i Domstol
FRÅGA |Hur lång tid kan det dröja efter att åklagaren har väckt åtal och skickat in stämningsansökan tills det blir en rättegång i tingsrätten? Finns det max antal dagar som man får vänta, och vilken väntetid brukar oftast vara rimligt?
Ellen Hägerström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Bestämmelser om rättegång i brottmål hittar du i Rättegångsbalken (RB).Utfärdande av stämningEtt brottmål i tingsrätten prövas vid en huvudförhandling. Om inte åklagarens ansökan avvisas, ska rätten enligt 45 kap 9 § RB utfärda stämning. Det finns inte någon uttrycklig lagreglering för hur länge ett utfärdande får ta, men såväl i svensk grundlag (se 2 kap 11 § Regeringsformen) som i den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna stadgas det att en rättvis rättegång ska genomföras inom skälig tid. Justiteombudsmannen har även riktat kritik mot utfärdande av stämning som dröjt mer än ett fåtal dagar. Dock har det i vissa fall ansetts godtagbart med ett längre dröjsmål, vilket kan utläsas av att ombudsmannen inte riktat kritik mot ett utfärdande som dröjde längre än två då det fanns praktiska skäl som orsakade stämningens dröjsmål.HuvudförhandlingNär stämning väl är utfärdad ska en huvudförhandling sättas ut så snart som möjligt enligt 45 kap 14 § RB. Trots att det finns ett krav på snabb handläggning, måste rätten vid utsättande av huvudförhandling iaktta att parterna och andra som ska närvara får skälig tid att inställa sig vid rätten och även en möjlighet förbereda sig till förhandlingen (se 32 kap. 1 § RB). Ofta bestäms dock tiden för huvudförhandlingen redan vid stämningens utfärdande, åtminstone i de fallen då det inte behövs förberedande åtgärder tex. bevisuppgifter.Sammanfattningsvis finns det inte en bestämd tidsfrist för varken utfärdande av stämning eller utsättande av huvudförhandling som domstolen måste hålla sig inom. För en huvudförhandling där den misstänkte sitter häktad, ställs det särskilda krav på skydsamhet. Det är principiellt viktigt att sträva till att häktningstiden är så kort som möjligt. Enligt huvudregeln i 45 kap 14 § RB ska då förhandlingarna inledas senast efter två veckor från det att åtalet väcktes, men det finns även undantag från denna regel. Enligt 45 kap 14 § 3 st RB kan en huvudförhandling fördröjas, trots att en misstänkt sitter frihetsberövad, om det behövs för en tillräcklig förberedelse av målet. Vänligen,