Behöver jag betala min motparts rättegångskostnader i vårdnadstvist?

2021-05-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gått igenom rättegång mot min ex, där hon krävde att få 100% vårdnad av vår gemensamma barn.Jag gick med på det och trodde att målet var avslutad, men idag fick jag ett brev som bl.a. var om at jag ska stå för kostnaden för min ex advokat (arbete + mervärdesskatt). Det var inte ett ord sagt om detta tidigare, behöver jag alltså betala summan eller finns det något annat väg att gå?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vårdnadstvist är ett tvistemål. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, där advokatkostnader och deras arvode inbegrips, se 6 kap. 22 § FB. Som huvudregel gäller alltså att du står för dina egna rättegångskostnader, och din före detta står för sina rättegångskostnader. Du behöver alltså inte betala ditt ex advokatkostnader, det måste din före detta stå för själv. I 2st. I samma paragraf stadgas dock att under vissa förutsättningar, som regleras i 18 kap. 3 och 6 §§ RB, kan en part vara tvungen att helt eller delvis ersätta den andra partens rättegångskostnader. Detta ifall en rättegång har startat å dina vägnar utan att din motpart fått föra förlikningsförhandlingar eller i övrigt ta ställning till dina krav. Också ifall du på ett vårdslöst sätt vållat kostnader för din motpart.Utifrån vad som framkommit av din undran bör du inte betala din motparts rättegångskostnader.Med vänliga hälsningar!

Vilka lägenheter omfattas av marknadshyror?

2021-05-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, kommer det bli marknadshyror på alla hyreslägenheter i hela Sverige?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej.Enligt kommittédirektivet som presenterades 25 april 2020 kommer marknadshyror endast omfatta nyproducerade lägenheter.Befintliga bostadslägenheter omfattas inte av de lämnade förslagen. Med vänlig hälsning!

När kan jag frånträda ett förhandsavtal?

2021-05-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej! Jag signerade ett förhandsavtal i förra veckan, har jag rätt att använda ångerrätten och säga upp avtalet? mvh Lisa Norrena
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett förhandsavtal tecknas mellan bostadsrättsköparen och bostadsrättsföreningen innan bostaden är klar för inflyttning. Genom avtalet binder parterna sig genom att köparen blir skyldig att förvärva bostadsrätten när den står klar för inflyttning, och bostadsrättsföreningen blir skyldig att upplåta bostadsrätten.Ett förhandsavtal underställs formkrav och regleras i 5 kap. Bostadsrättslagen (1991:614).Det är inte möjligt att hävda eventuell ångerrätt i de fall bostadsrättsköparen vill frånträda ett förhandsavtal. De möjligheter som ges regleras uttömmande i 5 kap. 8 § Bostadsrättslagen.Du får som bostadsrättsköpare frånträda förhandsavtalet genast vid uppsägning om:- Lägenheten inte upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen- Upplåtelsen genom försummelse av föreningen inte sker inom skälig tid efter den beräknade tidpunkten för upplåtelsen- Avgifterna som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än som angavs i förhandsavtalet och förhandstecknaren av denna anledning säger upp avtalet inom tre månader från den dag han fick kännedom om den högre avgiften.

Kan man bli av med bostaden om man inte är folkbokförd på rätt adress?

2021-05-18 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej ,Om jag skulle vara skriven på min egen inköpta bostadsrätts adress men inte sova där.Helt enkelt , ha min tillvaro någon annanstans.Kan jag bli av med bostaden då?Tack för hjälp,
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En bostadsrätt kan förverkas under ett antal omständigheter som uppräknas i bostadsrättslagen, det vill säga att hyresvärden har möjlighet att säga upp bostadsrätten i förtid. Att en hyresgäst är folkbokförd på bostadsrätten fast hen inte kan anses bosatt där ingår inte bland dessa uppräknade grunder (7 kap. 18 § bostadsrättslagen).Däremot kan det finnas skrivelse i bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal som reglerar rätt att säga upp bostadsrätten exempelvis på grund av att personen inte rätteligen är folkbokförd på adressen. I sådant fall måste det vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, annars finns inte rätt att förverka bostadsrätten (7 kap. 18 § 7 punkten bostadsrättslagen).Notera dock att bostadsrättshavaren ska först ha blivit tillsagd och inte vidtagit rättelse utan dröjsmål för att förverkande ska kunna ske (7 kap. 18 § och 20 § bostadsrättslagen).SammanfattningAtt vara folkbokförd på en adress man inte anses bosatt på kan som utgångspunkt inte utgöra grund för förverkande av bostadsrätten. Möjligen skulle bostadsrättsföreningens stadgar eller enskilt avtal kunna reglera rätt att säga upp avtalet på sådana grunder.Notera dock att du kan göra dig skyldig till folkbokföringsbrott om du inte är folkbokförd på den adress du anses bosatt i, det vill säga där du regelmässigt anses tillbringa din dygnsvila.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Kan jag lämna blodprov i stället för urinprov?

2021-05-18 i Förundersökning
FRÅGA |Om polisen stannar mig när jag kör bil, och vill att jag skall lämna pissprov för thc, kan jag neka det och begära blodprov istället då?
Martin Carleheden |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Möjligheten för svenska myndigheter att urinprov och blodprov regleras som straffprocessuellt tvångsmedel i 28 kap. RB.Enligt 28 kap. 12 § RB får den som är skäligen misstänkt för brott, varpå fängelse kan följa, kroppsbesiktigas, för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.Kroppsbesiktning får även genomföras på den som skäligen kan misstänkas för brott där fängelse kan följa, genom tagande av salivprov, om syftet är att göra en DNA-analys, eller för att utreda den misstänktes ålder.I vissa fall, enligt 28 kap. 12b § RB får även den som inte skäligen är misstänkt för brott om det finns synnerlig anledning att kroppsbesiktningen underlättar utredningen. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.Både urinprov och blodprov är en form av kroppsbesiktning således. Polismannen vill i ditt läge utföra ett urinprov. Har polismannen agerat i enlighet med ovan principer och lagenligt är du tvungen att genomföra ett urinprov. Det är förbjudet för poliser att utföra blodprov, det får endast ske med hjälp av läkare, se 28 kap. 13 § RB.Du har dock rätt att välja att få utföra ett blodprov i stället för urinprov, detta följer av proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen. JO har i ett uttalande (JO 915-201) också fastslagit att ett blodprov ska få lämnas i stället för urinprov om så begärs.

Är vi skyldiga att bidra till underhåll av fastighet som vi ska ärva del av senare?

2021-05-18 i Testamente
FRÅGA |Hej. Min och min brors far avled för 11 år sedan. I hans testamente så framkom viljan att hans sambo skulle ärva hans ägarandel (66 %) i deras fastighet med fri förfoganderätt fram till att hon själv går bort eller försäljer fastigheten. Jag och min bror avstod vid arvsskiftet rätten till vår laglott för att hans sambo skulle kunna bo kvar och för att vår fars vilja skulle infrias. Sambon ville inledningsvis att vi skulle dela på vissa utgifter för huset, så som årlig fastighetsavgift. Vi gick med på detta under ett par år, men sedan dess har vi inte ersatt henne för detta. Nu börjar huset bli till åren och diverse underhåll behövs regelbundet. Då vänder sig min pappas fd sambo till mig och min bror och frågar om inte vi ska stå för 2/3 av kostnaderna för underhållet. Om vi säger ja till detta så kan det innebära stora underhållsutgifter för oss över tid, som vi inte kan påverka och som minskar möjligheten för oss att sköta våra egna boenden till förmån för hennes. Hon kan teoretiskt sett överleva oss båda, varvid vi enbart haft utgifter för huset, men aldrig får något arv. Vad säger lagen om detta? Är vi skyldiga att underhålla den av henne ägda fastigheten på grund av att vi har ett innestående arv? jag vill tillägga att vi står på god fot med varann, det finns ännu ingen konflikt kring detta och vill vill helst att det ska förbli så. Finns det någon annan lösning i sikte?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har er fars sambo ärvt er far i enlighet med vilja i hans testamente. Er fars önskan var att hans sambo skulle ärva de 2/3 av den gemensamt ägda fastigheten som han ägde och att ni har rätt till ett testamentariskt efterav. För att sambon skulle ha möjlighet att bo kvar i den gemensamt ägda fastigheten avstod du och din bror rätten till laglott. Inledningsvis ville er fars sambo att ni skulle hjälpa henne med vissa kostnader hänförliga till fastigheten (fastighetsavgift m.m.). Ni hjälpte henne i början men inte därefter. Sambon har nu frågat om du och din bror inte ska stå för 2/3 av kostnaderna för underhållet av fastigheten, sett till att det är den andel er far testamenterade till er. Om ni säger ja till det kommer det att påverka er ekonomi varför du undrar om ni är skyldiga att bidra till underhållet av den ägda fastigheten på grund av det innestående arvet.I ert fall är du och din bror inte ägare till fastigheten, varken till hela eller delar. Hade ni ärvt delar av fastigheten med en rätt för den efterlevande sambon att bo kvar, hade situationen varit annorlunda. I det fallet hade det rört sig om ett samägande där ni hade varit skyldiga att betala underhåll m.m. utifrån den andel ni ägde. I det förevarande är den egentliga ägaren er fars sambo medan det finns ett sekundoförordnande till er, dvs att ni ska ärva senare.Det finns ingen skyldighet för er att bidra med något underhåll till fastigheten. Den fria förfoganderätten ger den efterlevande sambon rätt att göra i princip vad hon vill med fastigheten (däremot inte att testamentera bort delen efter er far till någon annan). Tyvärr finns det inte mycket till lösning sett till att er fars sambo har ärvt honom och är ensam ägare.Sammanfattningsvis finns det ingen skyldighet för er att bidra med något underhåll till fastigheten. Ni är inte ägare till fastigheten, utan ni har endast rätt till en del efter den efterlevande sambon. Det är endast om ni hade ägt 2/3 av fastigheten och det hade förelegat ett samägande som det hade funnits en skyldighet att bidra.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag vara säker på att jag inte kommer att behöva betala något underhållsbidrag?

2021-05-18 i Underhåll
FRÅGA |En kvinna jag träffar vill att jag ska bli pappa till hennes barn. Hon vill att jag ska göra henne gravid. Enligt henne kommer jag inte behöva ta något som helst ansvar om jag inte vill. Hon säger att hon annars går till en fertilitetsklinik. Hon vill vara ensam förälder till barnet. Jag har en sällsynt sjukdom som gör att jag inte är arbetsför varken nu eller längre fram och jag har en dålig ekonomi. Är rädd för att hennes ord inte betyder någonting i slutändan och att jag kommer behöva betala underhåll om hon skulle vilja det i framtiden. Vad kan jag göra för att uppfylla hennes önskan samtidigt som jag inte sätter mig och min ekonomi i fara?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vårdnad och boende Kvinnan du har träffat vill i detta fall vara ensamstående förälder. Jag utgår därför ifrån att det är kvinnan som kommer att vara ensam vårdnadshavare samt att kvinnan även kommer att vara boendeförälder. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man som vårdnadshavare har en rättighet och en skyldighet att sörja för barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Föräldrarna kan avtala om att enbart en av föräldrarna ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § föräldrabalken). Det är alltså möjligt för er att komma överens om att det enbart är kvinnan som, i detta fall, ska vara vårdnadshavare. Föräldrarna kan även avtala om vem barnet ska bo hos (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). När finns det en underhållsskyldighet?Som förälder har man en skyldighet att svara för barnets underhåll. Bedömningen av storleken på underhållet görs utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomi (7 kap. 1 § föräldrabalken). Under vissa förutsättningar kan denna underhållsskyldighet bestå i att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken). Underhållsbidrag kan bland annat utgå när en förälder inte har vårdnaden om barnet och barnet inte heller bor hos föräldern (7 kap 2 § 1 st. 1 p. föräldrabalken). Underhållsbidraget kan även aktualiseras när föräldrarna delar på vårdnaden men barnet enbart bor hos en av föräldrarna (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. föräldrabalken). Avtalet kan jämkas om det är oskäligtFöräldrarna kan, genom avtal, komma överens om vilket underhållsbidrag som ska utgå (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken). Det är alltså rent praktiskt möjligt att avtala om att du som pappa inte ska betala något underhållsbidrag. Som vårdnadshavare kommer dock kvinnan att ha möjligheten att företräda barnet i frågor om underhållsbidrag (7 kap. 2 § 3 st. föräldrabalken). Enligt lag har rätten en möjlighet att jämka ett avtal om underhåll om det är så att avtalet är oskäligt på grund av omständigheter som förelåg när avtalet ingicks eller på grund av omständigheterna i övrigt (7 kap. 10 § 2 st. föräldrabalken). I praktiken betyder det att rätten kan ändra innehållet i avtalet om det är så att avtalet av någon anledning är att betrakta som oskäligt. Det finns anledning att anta att en underhållsskyldighet på noll kronor, enligt rätten, skulle vara att betraktas som oskälig. För att underhållsskyldigheten ska uppstå måste du vara förälder till barnet. Eftersom ni inte kommer att vara gifta när barnet föds så kommer du inte vara att betraktas som fader till barnet, i lagens mening, innan du fastställer faderskapet (1 kap. 1 § och 1 kap. 3 § föräldrabalken). Det går att fastställa faderskapet både genom dom och genom avtal. Om kvinnan har vårdnaden om barnet kan hon föra barnets talan om fastställande av faderskap (3 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken). Sammanfattning Ni kan alltså komma överens om att hur mycket eller lite du, eventuellt, ska betala om ni får ett barn tillsammans. Du anger dock att du inte är säker på att mamman till barnet, i framtiden, kommer vilja att du ska betala underhåll. Eftersom hon kan företräda barnet i frågan om underhållsbidrag och på grund av att domstolen har möjligheten att ändra ett avtal som betraktas som oskäligt är svaret på din fråga att du inte kan vara helt säker på att du inte kommer att behöva betala något underhåll. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Vad kan man göra om hyresvärden begår avtalsbrott?

2021-05-18 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag har precis skrivit på ett hyreskontrakt där det framgår att 'det finns ett utrymme förberett för installation av tvättmaskin'.Vid uppföljning med hyresvärd fick jag en skriftlig bekräftelse att en tvättmaskin skulle ingå i hyran. Då lägenheten är nyproducerad så fanns det ingen möjlighet att se lägenheten innan kontraktsskrivning. Vid inflytt upptäckte jag att tvättmaskin saknas, är hyresvärden skyldig att installera en utan extra kostnad då denne bekräftat detta via e-mail?
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på om en hyresvärd är skyldig att tillhandahålla tvättmaskin i enlighet med er överenskommelse. Den aktuella lagen är Jordabalken (JB).Om det är avtalat att hyresvärden ska tillhandahålla en tvättmaskin så ska denne se till att en fungerande tvättmaskin finns (12 kap 15 § 1 st JB samt 12 kap 9 § JB). I första hand kan det vara bra att du tar kontakt med hyresvärden och påminner denne om att tvättmaskin, enligt överenskommelsen, ska finnas att tillgå i lägenheten. Om du inte skulle vinna någon framgång med det kan du väcka talan i domstol för att kräva ersättning för avtalsbrott. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,