Har jag rätt att få reducerad hyra under tiden min lägenhet renoveras och jag inte kan bo där?

2019-06-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Har jag rätt att få reducerad hyra under tiden min lägenhet renoveras och jag inte kan bo där?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i jordabalkens 12 kapitel som kallas för hyreslagen samt avtalslagen.Huvudregeln är att du ska få ersättningSom huvudregel ska en hyresgäst ha rätt till ersättning när man som i ditt fall inte kan bo i lägenheten på grund av renovering(15 § hyreslagen). Rätten till ersättning kan ha avtalats bortDenna huvudregel är dispositiv och kan avtalas bort om du i ditt hyresavtal accepterat att betala normal hyra under renoveringsarbetet.Kan under vissa omständigheter vara ett oskäligt avtalsvilkorFast ifall detta avtalsvillkor skulle bli orimligt, t.ex om du inte kan bo i lägenheten under en väldigt lång tid så kan avtalet åsidosättas för att det anses som oskäligt(36 § avtalslagen). Det kräver då en rättsprocess och det är domstolen som i sådant fall ogiltigförklarar avtalet. Det är högt ställda krav för att det ska räknas som oskäligt.Om du anser att du har rätt till reducerad hyra och hyresvärden motsäger sig detta kan du vända dig till hyresnämnden.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer med hus och pengar om ena sambon dör?

2019-06-17 i Bodelning
FRÅGA |HejVi är ett par som varit sambo länge nu närmare sagt 23, vi vill veta om det händer nåt med en av oss hur fungerar då när det gäller allt från hus till pengar? Och vad är bäst för oss att göra för att känna oss säkra ifall nåt händer?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om det bara är en av er som äger huset gäller regler om dold samäganderätt eller samäganderättslage. Det framgår inte av din fråga, men jag antar att erat hus ägs gemensamt av er båda så jag kommer utgå ifrån detta.SärkullbarnOm ni har särkullbarn, så har dem rätt att ärva sin förälder direkt vid dödsfall. Det betyder att dina barn har rätt att ärva din andel av huset omedelbart efter din död. Med särkullbarn menas barn som ni inte har gemensamt.I regel ärver inte sambor varandra, därför är ett upprättande av testamente en bra idé där ni kan önska vad den efterlevande sambon ska ärva från den andre.BodelningNär samboförhållande upphör kan den efterlevande sambon begära en bodelning inom ett år från att bouppteckningen från dödsfallet förrättats, samt om det inte finns något giltigt samboavtal som säger att bodelning inte ska göras. I bodelning ingår all samboegendom d.v.s. sambors gemensamma bostad och bohag utgör enligt 3 § sambolagen (SamboL). Med samboegendom menas gemensam bostad och bohag (möbler) som köpts för gemensamt bruk, se 3-7 § SamboL. Om du exempelvis ägt en tavla innan ni blev sambos kommer värdet inte delas på er båda, för att ni inte köpt den för gemensamt bruk. Detta gäller om ni inte avtalat något annat såklart, se 9 § SamboL.Egendom enligt 4 § och 9 § är inte samboegendom t.ex. om ni i ett skriftligt avtal är överens om att du ska behålla alla soffor vid en bodelning så är det det som gäller. Samboavtal och 4 § gäller alltid före 3 § SamboL. TestamenteOm ni inte skriver något testamente och någon av er dör kommer den efterlevande sambon behöva lösa ut den avlidnes dödsbo för att få äganderätt till hela bostaden. Det som ägs av dödsboet kommer nämligen att fördelas genom arv till barn, föräldrar eller andra släktingar som nämns i ärvdabalken. Därför bör ni skriva ett inbördes testamente med fri förfoganderätt, för att skydda varandra och på så sätt lägga lagens regler åt sidan. Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Ett testamentsförordnande kan avse all er egendom eller enbart bostaden. Här bör dock understrykas att sambor inte kan göra sina barn arvslösa utan att de alltid har rätt till en del av värdet på den egendom sambon har vid ett eventuellt dödsfall.Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn. Testamentet ska bevittnas av två vittnen som också ska skriva under handlingen. Vittnena bör också ange adress, yrke och tiden för bevittnandet, se 10 kap 1- 2 §§ ärvdabalken). Ett testamente kan utformas på många sätt. I ert fall kan era testamentsförordnanden exempelvis ange att den efterlevande sambon ska ärva den avlidnes andel i bostaden. Dock bör ni överväga om ni i samband med detta förordnande vill passa på att testamentera annan egendom till varandra (t.ex. pengarna), eller om ni endast vill inkludera bostaden.Avslutningsvis är ett testamente att starkt rekommendera. Det kan upprättas utan en jurist, men är man osäker är det bäst att kontakta en jurist som kan kolla över testamentet så att allt ser rätt ut.Jag hoppas du har fåt svar på din fråga, annars är du välkommen med fler frågor!Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Vad innebär en åtalsunderlåtelse?

2019-06-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Vad är åtalsunderlåtelse? Innebär det att man slipper undan straff?
Tilde Skånvik |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I mitt svar kommer jag förklara begreppet åtalsunderlåtelse och vad det innebär. Frågan kommer besvaras enligt rättegångsbalkens bestämmelser eftersom frågan hörrör till processrätt. Vad innebär åtalsunderlåtelse?En åtalsunderlåtelse innebär att åklagaren väljer att inte väcka åtal och en rättegång kommer inte att äga rum. För att en åtalsunderlåtelse ska kunna ske så krävs det att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Någon utav dessa punkter ska vara uppfyllda. om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter, om det kan antas att påföljden skulle bli villkorlig dom och det finns särskilda skäl för åtalsunderlåtelse, om den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet, eller om psykiatrisk vård eller insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kommer till stånd.Med punkt ett och punkt två så är det enklare brott som omfattas och som inte är av allvarlig art. I punkt tre så är det upprepade brott och återfall som omfattas. Brott som konkurrerar med varandra så att ett åtal endast väcks för ett av dem. I fjärde punkten så omfattas svårt mentalt sjuka gärningsmän och i dessa fall så kan en åtalsunderlåtelse komma i fråga (20 kap. 7 § första stycket RB)Ytterligare en förutsättning till att inte väcka åtal är om det föreligger särskilda skäl. Ett sådant skäl skulle kunna vara att det inte kommer på frågan att ge någon påföljd till personen (20 kap. 7 § andra stycket).Får man inget straff vid en åtalsunderlåtelse?Det kommer vara så att man inte straffas för just detta brottet eftersom man straffas eller ska straffas för andra och allvarligare brott. Det innebär att det straffet som getts eller ska ges även kommer att omfatta det brott där en åtalsunderlåtelse görs. Vid en åtalsunderlåtelse görs istället en anteckning i belastningsregistret och har samma verkan som en dom. SlutordHoppas du fått svar på din fråga och att du fått lite mer koll på vad åtalsunderlåtelse innebär. Du får gärna hör av dig till Lawline igen om du har fler eller andra frågor. Allt gott,

Har jag rätt till återbetalning vid reklamation?

2019-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en takkrona av Jotex. Iom flytt så ställde jag undan paketet en stund. Glömde bort det och när jag öppnade det så var takkrona skadad (smidessak hade lossnat i sitt fäste och takkronan var jättestor. Nämnde båda orsakerna i returen. Idag fick jag mail att de mottagit returen återbetalning 0 kr av nästan 1400 kr. Min fråga. Då är ju takkronan min oavsett storlek och skada iom att jag betalat för den. Hur kan de säga 0 kr? Returnerade samtidigt en annan stor lampa som inte heller klarat frakten. Där fick jag hela summan tillbaka. Vad har jag rätt att kräva? Tacksam för svar snarast!
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är konsumentköplagen (KköpL) som tillämpas i ditt fall.Det verkar röra sig om ett missförstånd mellan er. Meddelade du företaget vid returen att det gällde en reklamation och inte en retur som i ångra köpet (ångerrätt). Det är nämligen skillnad på retur och reklamation. När du utnyttjar din ångerrätt kan företaget ha rätt till ersättning för varans värdeminskning om du lämnar tillbaka den skadad. Om du däremot reklamerar (klagar på) ett fel så ska du exempelvis få en ny takkrona utan kostnad. Du kan inte häva köpet (begära tillbaka pengarna) i första hand på grund av ett fel, se 26- 30 §§ KköpL. I första hand har du alltså rätt till en ny takkrona utan kostnad. Om inte det går får du prisavdrag eller hela summan tillbaka.Jag skulle rekommendera att du kontaktar företaget igen (gärna skriftligen t.ex. via mail) och uppge att det rörde sig om en reklamation. Vid ytterligare problem får du gärna återkomma till oss igen. Jag hoppas det löser sig!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt att få kännedom om ett bortadopterat syskon?

2019-06-17 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Av olika orsaker finns det misstanke om att min mamma (som haft ensam vårdnad om mig), adopterat bort en tvilling till mig efter födseln. Troligtvis en flicka.Har jag rätt att ta reda på om jag har en tvilling och hur ska jag gå tillväga i så fall?Min mamma är ej i livet och min pappa har jag aldrig haft kontakt med, så jag tror att detta är något han ej har kännedom om.Jag är svensk och född i Sverige 1974.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.LagändringDen folkbokföringslag(SFS 1991:481) som gäller för barn som föds nu gällde inte när du föddes. Istället gällde folkbokföringslag (SFS 1967:198). Jag kommer alltså att hänvisa till den gamla lagen i mitt svar.FolkbokföringBarns födsel inom riket och familjeförhållanden registrerades även då (30 § tidigare folkbokföringslag). Det innebär att uppgifter om ditt syskons födelse bör finnas hos skatteverket. SekretessKänsliga uppgifter kan vara belagda med sekretess. När det kommer till adoption anses det att den som inte vet om att denne är adopterad kan lida skada av att få reda på det, och i tidigare fall har syskon nekats att få reda på uppgifter om bortadopterade syskon. Om ditt möjliga syskon känner till sin adoption bör du kunna få ut uppgifter om vem ditt syskon är. Skatteverket vänder sig till adoptivföräldrarna för att ta reda på om adoptivbarnet känner till att denna är adopterad. Om det inte finns någon som lider men av att du får del av uppgiften kan den lämnas ut. Läs mer på skatteverkets hemsida under rubriken "Känsliga uppgifter är ofta sekretessbelagda". SammanfattningDu kan kontakta skatteverket och begära ut uppgifter om vilka syskon du har och dom kommer då att kolla om det finns uppgifter om syskon, och finns sådana uppgifter kommer dom att pröva om uppgifterna kan lämnas ut till dig. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

När börjar sambolagen gälla?

2019-06-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag har köpt en lägenhet själv och min flickvän ska flytta in med mig. När börjar Sambolagen gälla för oss?Går det att komma överens om annat än vad Sambolagen säger ifall jag och min flickvän skriver ett separat avtal mellan oss?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.När gäller sambolagen?Sambolagen gäller för bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (3 § Sambolag). Sambolagen börjar alltså gälla när ni införskaffar en bostad eller bohag som ni tänker er att sambo i/med. Det ni hade innan ni bestämde er för att bli sambor fortsätter att vara ert eget. Om ni exempelvis köper en bostad för att sambo där men aldrig hinner flytta in är bostaden ändå samboegendom. Om ni skaffar bostad eller bohag efter att ni blivit sambor så räknas detta också som samboegendom.SamboavtalNi kan komma överens om något annat än det som står i lagen, till exempel att varje sambo behåller sin egendom vid en separation (9 § Sambolag). Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda (9 § andra stycket Sambolag). Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Möjlighet att stämma sitt fackförbund på grund av avtalsbrott?

2019-06-17 i Fackförening
FRÅGA |Jag blev uppsagd pga arbetsbrist 2016. Litade på att facket företrädde mig och att allt var korrekt. Begärde ut handlingarna nu och har läst förarbetena till LAS och upptäcker att både facket och arbetsgivaren gjort fel.1. Det är uppsägningsförbud om enda motivet är verksamhetsövergång. Och det är det enda de hänvisat till.2. Omställningserbjudandet är skäligt bara om det underviker uppsägning. Jag erbjöds att byta min fasta anställning mot en visstids och därmed förlora allt stöd från Trygghetsstiftelsen.3. Man gjorde ingen turordningslista trots att vi var 2 i omställning med exakt samma arbetsuppgifter. Man hänvisade till TurA-S ocj menade att jag hade unika arbetsuppgifter och därför fick en turordningskrets. Det var helt fel! Den som hade kortare anställningstid fick behålla jobbet.4. Man frångick omställningsavtalet mellan Arbetsgivarverket och de fackliga parterna. Om en arbetstagare motsätter sig ett erbjudande ska det anmälas till Omställningsnämnden för prövning. Inget sådant gjordes. Jag har inte heller känt till denna nämnd förrän förra veckan.Jag har således utsatts för en fingerad arbetsbrist och ett brott mot uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergång. Facket har inte företrätt mig överhuvudtaget. Kan jag stämma facket för avtalsbrott? Jag har epost från ombudsmannen där det står att jag ska lita på henne o arbetsgivaren och att allt är enligt LAS, och att jag inte får något annat svar om jag går till en advokat.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du år 2016 blev uppsagd i samband med en verksamhetsövergång. I samband med uppsägningen företrädde ditt fackförbund dig och garanterade att allt gick rätt till. Nu i efterhand har du upptäckt ett antal felaktigheter och undrar om du kan stämma facket för avtalsbrott på grund av att de inte alls har företrätt dig i ditt ärende. Jag ska försöka besvara din fråga så gott det går utifrån den information du har gett mig. Genomgång av rättslägetDin fråga rör allmänna avtalsrättsliga regler och principer. Enligt din fråga hade ditt fackförbund lovat dig att företräda dig då du blev felaktigt uppsagd. Fackförbundet hade garanterat dig att allt gick till korrekt och följde reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Detta litade du på, men fackförbundet gjorde inte någonting alls och uppmärksammade inte de felaktigheter som du nu i efterhand har upptäckt. Du fick ingen hjälp och det slutade med att den felaktiga uppsägningen gick igenom. Att ditt fackförbund utlovade att de skulle hjälpa dig gjorde att ett avtal mellan er uppstod. En viktig princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. När fackförbundet sedan inte gjorde vad de lovat skedde ett avtalsbrott från fackförbundets sida. Detta avtalsbrott ledde till att du blev felaktigt uppsagd från ditt arbete och därmed exempelvis förlorade arbetsinkomst som du hade fått om du inte hade blivit uppsagd. På grund av avtalsbrottet finns en möjlighet för dig att stämma ditt fackförbund. Det gör du vid tingsrätten. Jag rekommenderar dig att innan du ansöker om stämning ta kontakt med en jurist som kan företräda dig under tvisten. Juristen kan då hjälpa dig att utforma stämningsansökan på bästa möjliga sätt. Om du vill anlita en av Lawlines duktiga jurister som ombud kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se. Dit kan du också maila om du har några frågor angående svaret. Med vänliga hälsningar,

Får en mäklare beträda mark eller brygga för fotografering?

2019-06-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vår granne ska sälja sitt hus, och nu går mäklaren på vår mark och brygga för att fotografera. Får hon det, eller kan vi förbjuda det?
Tilde Skånvik |Hej!Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så vill du veta om personer får befinna sig på din mark och om du kan förbjuda att någon träder in på din mark. Frågan kommer besvaras enligt brottsbalkens, miljöbalkens och regeringsformens bestämmelser.Kan du förbjuda någon att vistas på din mark?Din bostad är skyddad av något som kallas hemfrid. Det innebär att ingen får utan ditt samtycke ta sig in eller stanna kvar hos dig. De områden som skyddas är rum, hus, gård eller fartyg.Tillhör marken som mäklaren går på din trädgård så är denna platsen skyddad. Skulle mäklaren efter tillsägelse stanna kvar i din trädgård så skulle detta kunna utgöra ett hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). Du kan förbjuda någon att träda in på din mark genom en förbudsskylt eftersom en skylt också talar för att du inte samtycker till att någon kvarstannar i din trädgård. Den omständigheten att det är frågan om en mäklare som träder in i annans trädgård har ingen betydelse. En polis, väktare eller hyresvärd kan också begå hemfridsbrott. Det måste finnas samtycke eller en befogad anledning för att det inte ska vara ett hemfridsbrott. Kan du förbjuda någon att vistas på din brygga?Din hemfridszon är begränsad till rum, hus, gård eller fartyg och det som faller utanför omfattas inte av hemfrid. När det gäller bryggor och stränder så omfattas de oftast av allemansrätten (2 kap. 15 § fjärde stycket RF). Mäklaren i detta fall ska visa hänsyn och varsamhet när han befinner sig på området (7 kap. 1 § MB).SlutordSammanfattningsvis så skulle jag råda dig att sätta upp en skylt där det står till exempel tillträde förbjudet. Din bostad och trädgård är skyddad och du kan förbjuda mäklaren att gå omkring i din trädgård. Däremot så kan något förbud för tillträde vid strand eller brygga inte upprättas då området omfattas av allemansrätten. Hoppas du fått svar på din fråga och du får gärna höra av dig igen om du undrar över något mer. Allt gott,