Kan jag låta dödsboet vara oskiftat för att ha kvar bostadsrätten och bolånen?

2020-03-30 i Bouppteckning och arvsskifte
FRÅGA |Hej! Mina 2 minderåriga barns pappa har gått bort. De är enda arvingar och i dödsboet finns bla en bostadsrätt, delvis belånad. Vi tänkte ev behålla den i dödsboet en tid då den nu är uthyrd i 2:a hand. Hur fungerar det med bostadslånen, kan man behålla dom i dödsboet? Vi har inte råd att betala av dom om vi inte säljer bostadsrättenAntar att eftersom barnen är minderåriga kan de inte ta över lånen, tänkte då man kunde behålla dödsboet en tid med lånet i. Är det det som kallas oskiftat dödsbo och går det att göra det?Mvh mamman
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Oskiftat dödsboDet du talar om är, precis som du säger, att låta dödsboet vara oskiftat. Juridiskt sett är det fullt möjligt att låta boet vara oskiftat hur länge som helst eftersom det inte finns några regler som säger att det är nödvändigt att skifta ett dödsbo. Om ni dödsbodelägare bestämmer er för att ha det oskiftat kan ni antingen ingå detta avtal skriftligt eller muntligt. Dock är det alltid bäst att få ner det på papper så att inte frågetecken uppstår, 24 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att dödsboet förblir en egen juridisk person som har egna rättigheter och skyldigheter.Det är ni dödsbodelägare som då ansvarar för förvaltningen av detta dödsbo, 18 kap. 1 § ÄB. Huruvida det är möjligt att ha kvar bolånen i det oskiftade dödsboet är en fråga som er bank får svara på. Juridiskt sett är det fullt möjligt, men ni bör rådgöra detta med banken så att de godkänner detta. Skatt för oskiftat dödsboNågot som dock kan vara värt att ha koll på är att skatten för ett oskiftat dödsbo kan bli annorlunda i flera hänseenden. Ett exempel är att det inte finns rätt till grundavdrag. Ett annat exempel är att efter fyra år kommer bostaden räknas som näringsbostadsrätt, vilket innebär att det måste ske en redovisning för bostadsförmån om det inte föreligger en marknadsenlig hyra och så vidare. Dessutom skärps beskattningen så att en statlig skatt på 20 % föreligger efter fyra år.Mer att läsa om detta kan du se här och här på Skatteverkets hemsida.AvslutningSammanfattningsvis är det du talar om fullt möjligt att göra och det är vad som kallas ett oskiftat dödsbo. Ni bör dock tala med banken först så att de kan godkänna det hela och det är även viktigt att vara medveten om de skatteskillnader som finns vid ett oskiftat dödsbo i förhållande till en privatperson.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Make ärver före gemensamma barn

2020-03-30 i Arvsordning
FRÅGA |Hej Min far dog för 4 år sen.Min bror och mamma är på samma sida.Har ett landställe. Som vi inte är ense om.Kan jag få.ut mitt farsarv?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida du kan få ut ditt arv efter din far nu beror på hur omständigheterna ser ut. Var din far och mamma gifta när din far avled? Ifall dina föräldrar var gifta har nämligen din mamma arvsrätt som din fars maka. Enligt lag ärver nämligen make före gemensamma barn (3 kap 1 § ärvdabalken). De gemensamma barnen får istället rätt till ett efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Ifall dina föräldrar var gifta och det inte finns något testamente som ger dig rätt till ditt arv direkt behöver du alltså vänta till att även din mamma avlider för att kunna få ut arvet. Ifall dina föräldrar inte var gifta är det du och din bror som har arvsrätt (2 kap 1 § ärvdabalken). Ni ska i så fall dela lika på arvet efter din far. Eftersom att din far har varit död i fyra år bör en bouppteckning redan ha upprättats. Innan ett arvskifte kan göras måste en bouppteckning upprättas och den dödes och dödsboets skulder betalas (21 kap 4 §). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När behövs prövningstillstånd?

2020-03-30 i Domstol
FRÅGA |HejBehöver man prövningstillstånd om man har blivit dömd till villkorlig dom förenad med dagsböter i tingsrätten för skadegörelsebrott?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). En tingsrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet (49 kap 1 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom krävs prövningstillstånd (49 kap 12 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den tilltalade genom domen: (49 kap 13 § RB) 1. som enda påföljd dömts till böter, eller 2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska ges in till tingsrätten och den ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51 kap 1 § RB).Det bör framgå av tingsrättens dom om det behövs prövningstillstånd eller inte. Jag råder dig därför att läsa i domen.Jag har tolkat det som att du för ifrågavarande skadegörelsebrott dömts till villkorlig dom förenad med dagsböter. Det skulle innebära att prövningstillstånd inte krävs för ett eventuellt överklagande. Jag råder dig dock återigen att läsa i domen där det bör framgå huruvida det i ditt fall krävs prövningstillstånd eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Tolkning av begrepp

2020-03-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad är "tillfälligt boende" enligt lagen?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Specificera gärna i vilken lag du vill ha hjälp att tolka begreppet så svarar vi på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan det bli straffrättsliga påföljder av sms?

2020-03-30 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag undrar över en sak. Det är så att jag har skickat 2 sms till en kvinna med minst 2 månader mellanrum och skrivit hej Hur går det. Nu har det gått 2 månader också så jag minns det knappt.... Kan man överhuvudtaget få nån påföljd för det. Vad kan det bli???? Jag skrev inget dumt eller negativt alls. Jag har blivit utsatt för mycket värre saker många gånger och nu vill polisen prata med mig. Kan det bli nån påföljd för detta?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad kan leda till straffrättsliga påföljder? En handling som är straffbelagd utgör ett brott (1 kap. 1 § brottsbalken). Ett straff i svensk rätt utgörs av böter eller fängelse (1 kap. 3 § brottsbalken). Utöver detta finns även olika påföljder: villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. För att dömas till ett straff eller en straffrättslig påföljd måste man ha brutit mot någon lag. Att skicka två stycken hej-sms är i sig inte otillåtet enligt någon svensk lag. För att besvara din fråga krävs en titt på de andra omständigheterna. Bestod smsen av någon ytterligare text eller bilder som kan anses bryta mot svensk lag? Har du haft kontakt med den här personen utöver smsen? Finns det någon annan historik mellan er som kan påverka bedömningen? Sammanfattning: Två fristående hej-sms är inte brottsligt och kan därför inte heller leda till några straffrättsliga påföljder. Är det all kontakt som skett mellan er vill nog polisen komma i kontakt med dig i något annat ärende. Med vänliga hälsningar,

Testamente till barnbarn - förvaltas av annan än föräldrar?

2020-03-30 i Testamente
FRÅGA |Jag undrar om jag kan testamentera bort en del av mina tillgångar tillnågon annan än min son? Jag vet att jag inte kan testamentera bort allt, men hur mycket, om något?Jag har inga andra barn och är ensamstående i dag. Kan jag testamentera till vänner, organisationer?Går det att testamentera till omyndiga barnbarn och låta annan närstående pålitlig person än föräldrarnaförvalta/äga dessa tillgångar, tills barnbarnen uppnår myndig ålder (1 år, 5 år och 10 år nu)?Föräldrarna är mkt oansvariga, har bla. stora kredit skulder och skulle förbruka barnens pengar till konsumtion och nöjen.Det här oroar mig mycket, jag vill gärna veta om jag kan göra något.Tack på förhandMvh
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Relevanta bestämmelser finns i ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB).Jag kommer först förklara vem som har rätt till arv och vilken rätt du har att själv bestämma genom testamente. Sedan går jag in på hur du kan se till att barnbarnens eventuella arv inte används på fel sätt. Vem ärver om inget testamente finns?De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1 § ÄB) Då du är ensamstående och inte har några andra barn, får din son som utgångspunkt ärva allt. Undantag från detta kan dock göras genom testamente. Testamente kan ändra dettaDet arv en arvinge har rätt till enligt ovan om det inte funnits något testamente kallas för arvslott. Hälften av en bröstarvinges arvslott utgör dennes laglott (7 kap. 1§ ÄB). För att få ut sin laglott äger en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning i testamente. (7 kap. 3§ ÄB) Med andra ord har din son rätt till minst hälften av det du lämnar efter dig (kvarlåtenskapen). Om du skulle testamentera bort mer än hälften har din son rätt att påkalla jämkning av testamentet och få ut sin laglott med följden att testamentstagarna får ärva mindre. Du kan utan hinder testamentera angående hälften av kvarlåtenskapen. Vem du vill testamentera till är helt och hållet upp till dig; barnbarn, vänner, organisationer med mera. Vem förvaltar det omyndig person ärver?Den som ännu inte fyllt 18 år och därmed är omyndig, har inte rätt att själv förfoga över sina tillgångar. (9 kap. 1 § FB) Det är då barnets föräldrar som är barnets förmyndare. (10 kap. 1 § FB) Föräldrarna i egenskap av förmyndare har då som utgångspunkt ansvaret för att förvalta sådant som barnet äger. Om du inte vill det dina barnbarn ärver ska förvaltas på fel sätt av deras föräldrar, kan du i testamentet villkora rätten till arv med särskild överförmyndarkontroll. Om arvet överstiger ett visst prisbasbelopp sker detta automatiskt, men det är klokt att ha försäkrat sig om det genom villkor i testamentet. (Se 16 kap. 11 § FB)En överförmyndare väljs i varje kommun (19 kap. 1 § FB) och utövar tillsyn över bland annat förmyndare. (16 kap. 1 § FB) Pengar som satts in hos bank enligt ett sådant villkor får inte tas ut utan överförmyndarens samtycke. (13 kap. 8 § FB) Med andra ord, om dina barnbarn ärver pengar med villkorad överförmyndarkontroll, kommer dessa finnas på ett bankkonto som föräldrarna inte kommer få ta ut pengar från utan överförmyndarens samtycke. Detta förhindrar att pengarna används till någon annans nytta än barnens. Som sagt utses överförmyndare för varje kommun, som exempel har Göteborgs stad skrivit bra information om överförmyndarens roll; här. Vad händer nu?Om du inte vill att din son ska ärva hela kvarlåtenskapen, behöver du skriva ett testamente. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med detta och tänk särskilt på villkor angående överförmyndare om du testamenterar till dina barnbarn.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan styrelsemedlemmar i en ideell förening fatta beslut om fastighetsförsäljning?

2020-03-30 i Föreningar
FRÅGA |Hej !Kan enskilda styrelsemedlemmar i en ideell förening besluta om försäljning av fastighet som ägs av föreningen utan att detta beslutats på ett årsmöte ?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ideella föreningar är lite speciella då de inte regleras i svensk lag. Istället blir det föreningens stadgar som reglerar hur föreningen ska skötas och vad som kan hända om något missköts. Vägledning kan hämtas från praxis och god föreningssed.Hur större beslut ska fattas i er förening beror alltså på vad som står i föreningens stadgar. Själva försäljningen av en fastighet behöver dock uppfylla vissa krav för att vara giltig. Formkraven inbegriper bland annat en skriftlig köpehandling med båda parters underskrifter. Uppgifter om köpeskillingen och fastigheten måste stå med tillsammans med en överlåtelseförklaring (4 kap. 1 § första stycket jordabalken). Uppfylls inte formkraven är avtalet som ligger till grund för försäljningen ogiltigt (4 kap. 1 § tredje stycket jordabalken).Med vänliga hälsningar,

Kan man ändra sitt personnummer?

2020-03-30 i Myndigheter
FRÅGA |Jag vill ändra 97 till 94 mitt personnummer har fel år
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är myndigheten skatteverket som kan fastställa ett nytt personnummer för en person efter ändring av uppgift om födelsetid. Skatteverket prövar normalt en begäran om ändring av födelsetid efter en uttrycklig begäran från en person.Det finns ett starkt antagande att registrerade uppgifter i folkbokföringen är riktiga. Detta medför att den enskilde som vill åstadkomma en ändring måste presentera bevisning som medför att det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga.Skatteverket har i sin praxis varit restriktivt med att ändra födelsetider. Det är inte tillräckligt att den sökande gör sannolikt att den nya uppgiften är riktig, utan detta måste klart framgå. Nedan följer ett antal exempel på handlingar som i normalfallet brukar anses styrka en persons födelsetid.För personer födda i Sverige styrker vanligen utdrag ur svenska sjukhusjournaler eller motsvarande en persons födelsetid. För utländska medborgare födda i utlandet styrker i normalfallet ett giltigt hemlandspass i original personens födelsetid. Personen ska ha ansökt om hemlandspasset vid ett personligt besök hos den utfärdande myndigheten.Ytterligare information finns att hämta på skatteverkets hemsida:https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.3/330256.html Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,