Ränta baserad på 6 § räntelagen

2008-02-24 i Ränta
FRÅGA |Hej!Hjälp mig tack.Skadestånd med 16.000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 13 december 2000 till dess betalning sker.Evigt tacksam för svar
David Karlsson |Hej,Att ränta skall beräknas enligt 6 § räntelagen innebär att räntan uppgår till riksbankens referensränta, med ett tillägg av 8 procent. I dagsläget är referensräntan 4 procent, vilket innebär att räntan enligt 6 § räntelagen uppgår till 12 procent.Riksbanken ändrar emellertid referensräntan med jämna mellanrum. Den nuvarande räntan fastställdes den 1:a januari 2008. Sedan år 2000 har referensräntan varierat mellan 1,5 - 4,5 procent. Riksbankens referensränta hittar Du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409Eftersom räntan enligt 6 § räntelagen skall motsvara den, under fordrans bestånd, vid varje tidpunkt gällande referensräntan plus det ovannämnda tillägget om fyra procent, kan räntan bli krånglig att räkna ut. Kronofogden har dock en tjänst där man kan räkna ut ränta baserad på 6 § räntelagen, http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknarantaEnligt denna tjänst uppgår räntan på den fordran Du tar upp i frågan till c.a. 12.000:- (t.om. 080224).Jag hoppas att Du har blivit hjälpt av svaretMed vänliga hälsningar

Vad gäller enligt 6 § Räntelagen?

2007-09-25 i Ränta
FRÅGA |Hej! jag har varit med i en rättegång och jag krävde skadestånd, vilket motsatta parten accepterade, men sen undrar jag hur mycket räntan är på ? För det står enligt § 6 i räntelagen men får inte riktigt fram vad det är , MVH
David Karlsson |Hej,Den ränta som utgår enligt 6 § Räntelagen anknyter till den för varje tidunkt gällande referensräntan, d.v.s den ränta riksbanken fastställer för varje halvår, med ett tillägg av åtta procentenheter.Riksbankens referensränta hittar du http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409Den nu gällande referensräntan är 3,50 %, vilket ger en ränta enligt 6 § Räntelagen om f.n. 11,50%.En enkel modell för att räkna ut räntan på just din fordran finns på kronofogdens hemsida http://www.kronofogden.se/servicetjanster/raknaranta.4.3d21d85f10922490e108000971.htmlMed vänliga hälsningar

Beräkning av ränta enligt 6§ Räntelagen

2007-02-23 i Ränta
FRÅGA |Hej!Hur räknar man?Efter domslutet en person är skyldig mig att betala 11649 kr och ränta enlig § 6 räntelagen från den 19 11 2004. Snälla kan ni räkna upp och förklara på lätt sätt?Tack för hjälpen
Emelie Brorström |Hej!Detta finns att läsa i räntelagens 6 §: ”I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter”. (se http://lagen.nu/1975:635 ) 3 § är den som talar om dröjsmålsränta.Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken (RänteL 9§). Dessa beslut kan Ni se http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 på Riksbankens hemsida. För att räkna ut räntan i Ert fall får vi alltså göra en särskild beräkning för varje halvår sedan den 19/11 2004. För enkelhetens skull kommer jag att beräkna räntan på perioden 1/12 2004 – 28/2 2007. Ränta utgår inte på ränta när det gäller legal dröjsmålsränta. Därför kommer jag att räkna på summan 11 649 kr genomgående. Jag kommer beräkna räntan för varje kalenderhalvår för sig avrundat till närmaste heltal och sedan addera dem.2004-12-01 – 2004-12-31: (0.1 x 11 649)/12 = 97 krOm Ni ser på Riksbankens sida som jag hänvisade till ovan var referensräntan för perioden 2.0. Detta plus 8 procentenheter blir alltså 10 % och därför multiplicerade jag 11 649 med 0.1.Anledningen till att jag delar på tolv är att räntan på 10 % beräknas per år och här rör det sig bara om en månad. Vid 6-månadersperioderna nedan kommer jag alltså dela med 2.2005-01-01 – 2005-06-31: (0.1 x 11 649 kr)/2 = 582 kr (Referensränta 2.0)2005-07-01 – 2005-12-31: (0.095 x 11 649 kr)/2 = 553 kr (Referensränta 1.5)2006-01-01 – 2006-06-31: (0.095 x 11 649 kr)/2 = 553 kr (Referensränta 1.5)2006-07-01 – 2006-12-31: (0.105 x 11 649 kr)/2 = 612 kr (Referensränta 2.5)2007-01-01 – 2007-02-28: ((0.11 x 11 649 kr)/12) x 2) = 214 kr (Referensränta 3.0)Totalt: 2611 krObservera att detta är ett ungefärligt värde eftersom jag ej har räknat från den 19/11 samt har avrundat vid varje delsteg. Jag har också räknat med att inga avbetalningar gjorts.På Lawline finns ett annat exempel på hur man förenklat kan räkna ut räntan. Se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=400Med vänlig hälsning,

ränta enligt räntelagen

2007-08-02 i Ränta
FRÅGA |Hejsan,ja ska betala ett skadestånd på 4286 kr jämte ränta,ja ska betala ränta fr.o.m 14maj 2006,enligt 6§ räntelagen(1975:635)hur mkt ränta blir det,tack på förhand
Markus Larsson |Hej,Enligt 6 § räntelagen beräknas räntan enligt en räntefot som motsvarar referensräntan, med ett tillägg av 8 procentenheter. Räntelagen hittar du http://lagen.nu/1975:635 .Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår av riksbanken. En särskild beräkning får alltså göras för varje halvår, om man vill ha reda på den exakta räntesumman.För den aktuella perioden ser referensräntan ut som följer: 2007-07-01 3,502007-01-01 3,002006-07-01 2,502006-01-01 1,50Räntan blir: period 1 (060514- 070630): ((1,5+8)/12)x1,5 = 1,1875 Räntefoten för kalenderhalvåret i fråga är 1,5 med ett tillägg på 8 procentenheter. Räknat på 1,5 månad blir det 1,1875. I ditt fall så blir det 4286x0,015 =64,29 krperiod 2 (060101-061231): ((2,5+8)/12) x 6 = 5,25 4286 x 0,0525 = 225,015period 3 (070101-070630): ((3+8)/12) x 6 = 5,5 4286 x 0,055 =235,73Därefter så får du göra ett tillägg för varje månad enligt den för tidpunkten gällande räntefoten delat på tolv. Per den 30 juni i år så uppgår räntan till: 235,73 + 225,015 + 64,29 = 525 krVänliga hälsningar

Referensränta

2007-05-24 i Ränta
FRÅGA |Enl. ett domslut skall jag deb.rta.+ diskonto enl. räntelagen 1975:635 6§ då undrar jag hur stor rta före diskonto 8% skall jag deb. på skulden som är 6690:- jag hittar inte i datorn hur mkt.rta.före diskontot jag skall räkna med mvh
Elzbieta Kaczorowska |Hej,I 6 § räntelagen (se http://www.lagen.nu/1975:635 ) stadgas det att dröjsmålsräntan är referensräntan plus åtta procentenheter och där hänvisas det därför vidare till 9 § som förklarar att referensräntan fastställs varje kalenderhalvår av Riksbanken. För att veta svaret på din fråga, d v s för att veta hur stor räntan blir i just ditt fall, krävs därför kunskap om när fordringen som räntan löper på skulle ha betalats. Räntan är nämligen rörlig och ändras i och med att Riksbanken ändrar referensräntan, även sedan räntan börjat löpa. Riksbanken har fastställt att denna ränta skall vara 3 % för det första halvåret 2007 och under det andra halvåret 2006 var den 2,5 %. För att se andra perioders referensränta, se Riksbankens tabell http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=18409 .Med vänlig hälsning,

Ränta på deponerat belopp

2006-02-19 i Ränta
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller deponerad summa pengar, deponin avser för för leverantören en försäkran om att ordinarie belopp å faktura inkommer i rätt tid.Det deponerade beloppet skall ligga kvar under ett års tid och därefter återbetalas.Skall ränta utgå för det deponerade beloppet under året?Om så är fallet vill jag bli hänvisad till den gällande lagtexten.Tack för att ni tar er tidMed vänlig hälsning
Sofie Olofsson |Enligt 8 § lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet, se http://www.lagen.nu/1927:56 , ska den deponerade summan pengar genast sättas på ett räntebärande konto (behöver dock ej ske om det kan antas att utbetalning kommer att göras inom två veckor från det att beloppet sattes ned). Räntan ska betalas till den som lyfter beloppet.