Vilka möjligheter finns det för ersättning vid trafikolycka med två bilar involverade och vilken betydelse har vems fel det var?

2020-07-13 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej, mensens jag backar i en parkeringsplats och har nästan lite mer än halva bilen ute och en annan bil för 40km/h och skadar min bil, Vems fel är det då? Föraren trodde att jag skulle parkera in bilen, men jag skulle köra ut.
Pontus Fridén |Hej Musse Faraj!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på följande sätt. Du var med om en trafikolycka som inträffade medan du backade ut med din bil från en parkeringsplats på ett parkeringsområde. Olyckan förorsakades av att en annan bil körde in i din och mot bakgrund av att du vill veta om någon gjorde fel; vem som eventuellt får stå kostnaden för skadan.RegleringTrafikförordningenDet finns en stor mängd olika trafikregler att förhålla sig till, se närmare om detta i trafikförordningen. I ditt fall gäller bland annat att förare får backa endast om det kan ske utan fara eller hinder för andra vägtrafikanter 3 kap. 46 § första stycket trafikförordningen. Den som backar måste alltså iaktta försiktighet. Skulle du uppmärksamma någon omständighet som utgör fara eller hinder ska backningen avbrytas. Härutöver gäller en generell omsorgsplikt i trafiken 2 kap. 1 § första stycken. Både du och den andre ifrågavarande trafikanten är alltså skyldiga att visa hänsyn till andra trafikanter och följa gällande trafikanvisningar. Trafikskadelagen (TSL)TSL tillämpas när skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon (bil) 1 § TSL. Din skada ersätts såvida föraren orsakat skadan genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet se 10 § andra stycket TSL. Ersättning utgår då från trafikförsäkringen på det andra fordonet. Förutsatt att du och den andre föraren har samtalat och utbytt telefonnummer samt kontaktuppgifter till respektive försäkringsbolag kan du i första hand kontakta hans eller hennes försäkringsbolag. Lagen gäller såvida du inte har utvidgat försäkringskydd som täcker skadan på din bil.Vems fel var det?Frågan saknar givet svar utifrån den information som framlagts. Bedömningen är svår att göra utan närmare kunskap om samtliga omständigheter. Noteras kan dock att föraren som körde på dig och som enligt dina uppgifter var i villfarelse om att du var på väg in i parkeringsplatsen talar för vårdslöst agerande (se betydelsen av vållande i stycket ovan). I synnerhet om föraren framförde bilen i hög fart, jämför med ovannämnda omsorgsplikt (visa omsorg och varsamhet med hänsyn till omständigheterna). Omständigheterna i detta fall där platsen är en parkering bör skärpa aktsamhetskravet. Några säkra slutsatser i skuldfrågan; vem som gjorde vad och om någon vållade skadan, vilket får betydelse för om du får ut ersättning enligt TSL, kan emellertid inte drasVad du kan göra nuDu bör kontakta din egen och den andre förarens försäkringsbolag för att se om det finns möjligheter till ersättning för den skada du lidit genom olyckan. Högst sannolikt kommer försäkringsbolagen inhämta era respektive versioner av olyckan, utreda och därefter fatta beslut i frågan. Återstår frågetecken kan du med fördel kontakta Lawline för att få mer juridisk hjälp.Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Försäkringsbolags regressrätt vid parkeringsskada?

2020-07-07 i Regressrätt
FRÅGA |Vad gäller om vållande erkänt parkeringsskada och vederbörandes försäkringsbolag bolag ska ersätta skadan?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en person som erkänt en skada ska betala försäkringsbolaget för det belopp som försäkringen täckte. Det är även möjligt att tolka frågan som att den som erkänt skadan är försäkrad för det belopp som han kan tänkas behöva betala. Jag kommer att besvara din fråga utifrån även denna tolkning för att ge dig ett så heltäckande svar som möjligt. Vad säger lagen? Om jag besvarar din fråga enligt den första tolkningen är den lag vi söker svar i för att hitta svaret på din fråga är försäkringsavtalslagen. I 7:9 försäkringsavtalslagen framgår att försäkringsbolaget inträder i den försäkrades rätt till skadestånd i den mån skadan ersatts av försäkringsbolaget (och omfattas av försäkringen). Detta betyder kort sagt att försäkringsbolaget har rätt att kräva den skadevållande parten på den summa som försäkringsbolaget fick betala till den skadelidande på grund av försäkringen. Detta kallas för regressrätt. Enligt den andra tolkningen av din fråga tolkade jag det som att den som orsakat skadan var försäkrad för det belopp som han eller hon blivit skyldig att betala på grund av sitt vållande. Om den försäkringen gäller och täcker även just vållande av skada kommer försäkringsbolaget antagligen att ersätta den vållande för det som försäkringen täcker, antagligen får dock den vållande stå för självrisken. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Skadestånd när anställd tappar bort nyckel

2020-07-05 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Jag har en taxi firma. Om en av mina anställda tappar bort en bil nyckel och vi får byta lås mm som blir en kostnad 17:500 kronor. Jag tycker att min anställda som tappade bort nyckeln ska stå för kostnaden ? Vad gäller?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår situationen har du och dina anställda inte avtalat om vad som gäller om en nyckel tappas bort. Det innebär att skadeståndslagen (SkL) blir tillämplig. Utgångspunkten vad gäller skadestånd är att den som genom vårdslöshet vållar en sakskada - dvs en skada som har koppling till ett fysiskt föremål, i detta fall en bil - ska ersätta denna skada (SkL 2:1). Dock blir situationen annorlunda när det finns ett anställningsförhållande. Om en arbetstagare vållar en skada i samband med sitt arbete så blir denne ersättningsskyldig endast om "synnerliga skäl" föreligger (SkL 4:1). Detta är ett högt ställt krav och att tappa bort en nyckel uppfyller förmodligen inte kravet - det skulle snarare vara om arbetstagaren medvetet slängde bort nyckeln. Notera att det måste finnas ett samband med tjänsten för att denna begränsning av ansvaret ska bli aktuellt. Tappade den anställda bort nyckeln under tjänstetid så gäller begränsningen definitivt. Skedde det istället på dennes fritid skulle en domstol kanske anse att det inte skedde i samband med tjänsten. Det finns dock en stor risk att eftersom det rör jobbyncklar som inte behövs annars än i samband med arbetet så kommer det anses finnas ett samband.Alltså lär du inte kunna kräva att din anställde ersätter kostnaden.

Skadeståndsskyldighet för barn?

2020-07-01 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej,Jag var på väg ut med barnen igår och medan jag höll på att lasta deras sparkcyklar i bilen så hörde jag ett smäll och när jag vände mig om fattade jag att min yngsta son 5 år hade kastat sten som träffat ett fönster på en salong i vår förening. Jag pratade bestämt med honom om att man aldrig kastar stenar. Han sa att han ville kasta på marken och inte menade träffa fönstret och var ledsen och grät. Vi gick in och pratade hyresvärd och bad om ursäkt. Fönstret gick inte sönder och inga sprickor heller utan blev små prickar liknar stenskott på bilar. Hyresvärden tog mitt namn och mobilnummer och sa ifall föreningen vill prata med mig. Jag meilade själv föreningen om det men fick inget svar. Min fråga är vad gäller det? Som sagt fönstret gick inte sönder och inga sprickor bara några prickar. Mvh
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan förklara vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Jag tolkar din fråga som att du undrar över om du kan krävas på skadestånd eller inte. Skadestånd regleras i skadeståndslagen. Även brottsbalken kommer aktualiseras. SkadeståndDen som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det spelar alltså ingen roll att ditt barn inte avsiktligen ville träffa fönstret då han förmodligen ändå betraktas som oaktsam som överhuvudtaget kastade stenen på det sätt som orsakade skadan. En förälder som har vårdnaden om ett barn ska ersätta sakskada som barnet vållar genom brott (3 kap. 5 § första stycket 1 punkten skadeståndslagen). Det krävs alltså en straffbar handling, och i detta fall aktualiseras skadegörelse "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år" (12 kap. 1 § brottsbalken). Skadegörelse är dock ett uppsåtligt brott (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta innebär att om uppsåt inte kan konstateras så kan du inte heller krävas på skadestånd, helt enkelt för att oaktsam skadegörelse inte är en straffbar handling. Sammanfattning Som förälder kan man bli ansvarig för sakskada som ens barn orsakar. Det krävs dock att skadan har orsakats genom brott. Skadegörelse är ett uppsåtligt brott, vilket innebär att det krävs att din son uppsåtligen kastade stenen mot fönstret med uppsåt att orsaka skada. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar och omhändertagande av hundar

2020-07-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag tänkte kolla med er vad det är som gäller då en granne påpekat en situation som hänt hos oss. Såhär är det. Jag bor på en gård där jag har fyra stycken hundar. Hundarna är ofta lösa ute i våran trädgård som är inhägnade för att inte hundarna ska kunna ta sig ut. Främst två utav dessa hundar brukar skälla på vissa förbi passerande, de skäller inte längre på vanliga bilar eller fotgängare, om de inte tex visslar eller ropar på hundarna. Nu kommer problemet. Här om dagen red en tjej förbi med sin häst, hon vet att det finns hundar här på gården som skäller, hon satt och visslade när hon red förbi tomtgränsen. En utav hundarna springer då fram till staketet och börjar skälla, kan tillägga att hon typ är 1 år och vi tränar på att hon ska sluta skälla. När hunden började skälla så gick jag till hunden direkt och ledde bort den från vägen och ekiepaget, därav ryttaren säger "du vet att du har skyldigheter va?" och "du vet väll vad som händer om era hundar skrämmer en häst så en skada uppstår?" (finns miljontals ridvägar, men hon valde att rida förbi precis här) jag svarade inte henne. Därpå hon säger "om inte hunden slutar att skälla kan länsstyrelsen omhänderta alla era hundar." Min fråga är nu, vad finns det för lagar och regler som gäller om en eller flera hundar är lösa på privatägd tomt och skäller på förbipasserande? kan hundarna bli omhändertagna utav länsstyrelsen bara för att de skäller och skrämmer förbipasserande?
Hanna Brunnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på det sättet att du vill veta vilket eventuellt skadeståndsansvar du, som hundägare, kan ådra dig samt under vilka omständigheter länsstyrelsen kan omhänderta dina hundar.Hundägares skadeståndsansvar enligt LTHKEnligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter (LTHK) åläggs hundägare ett strikt ansvar för alla skador som hundarna orsakar. Ett strikt ansvar innebär att ansvaret föreligger även om hundägaren inte varit oaktsam eller handlat med uppsåt, vilket utgör de s.k. subjektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar. Även då strikt ansvar föreligger krävs dock att de s.k. objektiva förutsättningarna för ansvar är uppfyllda. Detta innebär att det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan hundarnas agerande och den orsakade skadan för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras.Ett orsakssamband innebär att skadan som uppstått utgör en följd av hundarnas agerande. Detta anses vara fallet då den utpekade handlingen utgör en tillräcklig eller nödvändig förutsättning för att skadan skulle inträffa. Orsakssambandet måste dock dessutom vara adekvat, vilket innebär att skadan på något sätt ska vara påräknelig, typisk, normal eller naturlig följd av hundarnas handlande. Man brukar säga att skadan ska ligga i farans riktning för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras. Det adekvata orsakssambandet kan vara något svårbegripligt, varmed ett skolboksexempel kan underlätta för dig att lättare bedöma eventuella framtida händelseförlopp med dina hundar. Skolboksexempel lyder på detta vis: A är kusk och kör B. A somnar plötsligt och på grund av detta far ekipaget fel i en korsning, rakt ut på en öppen äng. En stund senare slår blixten ner och träffar B:s dyrbara portfölj. Det faktum att A somnade har medfört att B förlorat sin portfölj, då blixten inte träffat ekipaget om de inte befunnit sig på ängen. Detta exemplifierar en situation där det föreligger ett orsakssamband genom hela händelseförloppet men skadan framstår knappast som en adekvat följd av att kusken somnade. Med andra ord utgör portföljens skada genom blixtnedslag en oberäknelig följd. Konsekvenserna av detta blir att A inte anses vara skadeståndsskyldig. När kan hundar omhändertas av länsstyrelsen?Enligt 1 § LTHK ska hundar hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det betyder att hundägaren har ett ansvar att sköta hunden så att den inte orsakar problem för omgivningen. Vilka krav som ställs är beroende av omständigheterna och hunden i det enskilda fallet, t.ex. krävs det mer tillsyn över en aggressiv hund. Länsstyrelsen får lov att fatta beslut om att en hund ska omhändertas för att förhindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, det vill säga att hunden inte får den tillsyn som lagen föreskriver, 11 § LTHK. Beslut om att omhänderta en hund får dock enbart meddelas om andra åtgärder bedöms vara otillräckliga. I första hand ska länsstyrelsen således använda sig av möjligheten att meddela föreläggande eller förbud enligt 8 § LTHK för att komma till rätta med problemet. Enbart om dessa åtgärder bedöms eller visar sig vara otillräckliga får omhändertagande ske omedelbart. Så kan exempelvis vara fallet om hunden redan orsakat en konkret skada.SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att lagen ålägger dig som hundägare ett vittgående skadeståndsansvar. Att hundarna befinner sig på privatägd mark påverkar inte denna skyldighet. Enbart skador som inte utgör ett adekvat orsakssamband undantas från detta ansvar. Bedömning måste dock göras från fall till fall.Vad gäller omhändertagande av hundar är detta en bedömning som länsstyrelsen gör det enskilda fallet. Omhändertagande anses dock utgöra den sista utvägen och bör inte väljas om problemet kan åtgärdas på ett mindre ingripande sätt.Hoppas du fick svar på din fråga.

Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?

2020-07-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |I hundrastgård släppte vi var sin hundHennes hund flög på min och de började slåssAndra ägaren går ner på knä mellan hundarna för att försöka ta isär demHon blev biten i ansikte och handTroligen av min hund. Hon är oförsäkradHon kräver att min hemförsäkring tar dettaJag anser att hon var självförvållad till skadorna med sitt dumma beteende att stå på knä mellan två stora arga hundarVad gäller?Hälsningar
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som hundägare har man så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att man är skyldig att ersätta alla skador som ens hund orsakar, oavsett om man själv varit vållande till skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Skadeståndet kan däremot jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen).Eftersom man har strikt ansvar för sina hundar är det du som är ansvarig för de skador som din hund orsakat, oavsett hur skadan gick till. Om den skadelidande, i det här fallet den andra hundägaren, kan anses ha varit medvållande till skadan kan du jämka skadeståndet. Vänliga hälsningar,

Preskription av skadeståndskrav från privatperson mot näringsidkare.

2020-07-03 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Vad är preskriptionstiden för skadeståndskrav från privatperson till en hantverkare?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag är osäker på om du menar den tid man har på sig att kräva skadestånd eller när en fordran som avser skadestånd preskriberas. Jag kommer därför svara på båda dessa frågor. När kan man inte längre kräva skadestånd? Jag utgår från att hantverkaren utfört arbete på fast eller lös egendom och att konsumenttjänstlagen (KtjL) därför är tillämpligt (KtjL 1§). Eftersom privatpersonen lidit en skada utgår jag även från att det varit något fel i tjänsten - detta är ett krav för att denne ska ha rätt till skadestånd (KtjL 16§). För att ha rätt till skadestånd måste privatpersonen meddela hantverkaren om felet inom rimlig tid från det att denne upptäckte felet. Vad som är rimlig tid varierar beroende på tjänsten som utförts, 2 månader anses dock alltid uppfylla kravet (KtjL 17§ 1st). Man kan alltså säga att möjligheten att begära skadestånd preskriberas om privatpersonen väntar längre än "rimlig tid" med att meddela om ett fel. Om konsumenten meddelar om felet börjar istället preskriptionslagen gälla (se nedan). Notera att detta inte gäller om privatpersonen personligen (alltså dennes kropp) har skadats (KtjL 35§). Då gäller istället skadeståndslagen som inte har någon minimitid inom vilken man måste kräva skadestånd. Istället gäller preskriptionslagen. När preskriberas ett skadeståndskrav? Skadeståndskravs preskription regleras i preskriptionslagen (PreskL). Ett skadeståndskrav preskriberas tio år efter uppkomsten (PreskL 2§). Ifall det sker ett s.k preskriptionsavbrott - t.ex genom att den som riktar kravet påminner gäldenären om det - räknas dock tiden om från den punkten (PreskL 5-6§). Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Felaktig myndighetsutövning och skadestånd

2020-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kommunen drog in mitt tobaks tillstånd, sedan överklagade jag och vann tillbaka det, sen överklaga kommunen och jag fick ändå behålla tobakstillståndet. Men pga detta så fick vi slänga tobak för ca 400 000sek. Pluss att vi fick sälja butiken till ett betydligt mindre pris än det va värt samt att nu är jag och min fru arbetslösa pga detta. Kan jag stämma dom för detta samt finns det advokat eller åklagare som kan hjälpa med detta ? Vart hittar jag dom isåfall?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Jag vill börja med att beklaga din situation! En kommun kan bli skadeståndsskyldig i vissa fall, enligt skadeståndslagen (1972:702) (SkL) 3 kap 2 § stadgas att stat eller kommun kan bli skadeståndsskyldig för personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada om skadan vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Detta gäller dock bara vid myndighetsutövning, vilket kortfattat är när det allmänna på något sätt utövar makt gentemot en enskild person.Det finns således en rättslig möjlighet för dig att erhålla skadestånd från kommunen på grund av att eventuellt felaktigt myndighetsutövning orsakat dig ren förmögenhetsskada (butikens värdeminskning) och sakskada för de förstörda varorna. Vad som kan bli problematiskt i detta fall vad gäller möjligheten att få skadestånd är det faktum att det krävs att kommunens agerande utgör myndighetsutövning. Begreppet myndighetsutövning ska inte förstås som ett begrepp som innefattar allt som en kommun gör. Att avgöra vad som utgör myndighetsutövning eller inte kan vara svårt, men det ska vara fråga om att samhället utöver maktbefogenheter mot den enskilde. Ett beslut att dra in tillstånd för tillståndspliktig verksamhet bör enligt min tolkning ses som myndighetsutövning. Utöver detta måste du kunna visa att du hade möjlighet att sälja butiken till ett högre värde men att kommunens agerande föranledde att du fick gå ner i pris vid försäljningen av butiken. Jag kan inte bedöma om kommunens agerande var felaktigt eller försumligt med informationen i din fråga. För att vara framgångsrik med ett skadeståndsanspråk enligt SkL 3 kap 2 § krävs vidare att ni bevisar att kommunen har begått fel eller försummelse i myndighetsutövningen samt att denna felaktiga myndighetsutövning har samband med de skador ni påstår. Slutligen måste också de yrkade skadeståndsbeloppen styrkas. När ni sammanställt informationen kan ni väcka talan vid en tingsrätt. Jag rekommenderar att ni tar hjälp av en jurist eller en advokat inriktad på förvaltningsrätt för att bedöma era möjligheter att vinna en talan innan ni startar en tvist i domstol eftersom det både kan vara dyrt att starta en tvist om ni förlorar. En ytterligare möjlighet som är billigare är att göra en ansökan om skadestånd till Justitiekanslern (JK). Ni kan även anmäla myndighetens förfarande till JO, tillsynsmyndigheten för myndighetsutövning men JO hanterar inga skadeståndsanspråk. Jag rekommenderar att ni börjar med att ansöka om skadestånd hos JK. Se vidare på https://www.jk.se/skadestand/skadestand/. Jag kan inte se att en åklagare kan hjälpa er eftersom inget brott verkar ha begåtts av kommunen, ni kan dock eventuellt polisanmäla handläggaren hos kommunen för tjänstefel. Polisen kan då utreda om något tjänstefel har begåtts. Om ni vill anlita en advokat kan ni söka efter en advokat inriktad på förvaltningsrätt på Advokatsamfundets hemsida. Om ni vill anlita en av Lawlines Jurister kan ni mejla mig, jessica.konduk@lawline.se Vänligen,