Vem är ansvarig om jag skadas på grund av hål i marken?

2020-11-21 i Skadestånd på grund av fel på väg etc.
FRÅGA |Hej! Om en kommun anställt ett företag för att gräva upp och byta några rör i marken på en allmän plats och någon råkar trilla ner i hålet de grävt, vem blir skadeståndsskyldig? Kommunen eller företaget som anlitats av kommunen? Företaget hade även satt upp varningsband och koner men någon fotgängare hade dragit ner banden och vält konerna.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ansvarar kommunen för företag som de anlitar? Principen om non-delegable duty innebär att man inte med befriande verkan kan överföra skadeståndsansvar på ett företag som man anställer, om man enligt lag är skyldig att ansvara för att upprätthålla säkerheten. Det innebär att om kommunen haft en skyldighet att ansvara för att byta rören på marken så är det de som är skadeståndsskyldiga och inte det företag som de har anställt. Jag har inte mycket information att gå på i frågan, men min gissning är att kommunen har haft ansvar enligt lag att ha hand om rören på denna allmänna plats. Skadestånd om man skadas på grund av hål i marken Om vi fortsätter med antagandet att det är kommunen som är ansvarig för bytet av rör (non-delegable duty) så måste de vara skadeståndsansvariga enligt skadeståndslagen (SkL).Tre krav finns till en början för att avgöra om det räknas som rätt till skadestånd (2 kap 1 § SkL): 1. Skada ska ha uppkommit 2. Skadan ska ha orsakats av kommunen 3. Kommunen har agerat vårdslöst/oaktsamt Svårigheterna uppkommer i tredje punkten. För att kommunen ska anses vårdslös eller oaktsam krävs att de antingen brutit mot en skyldighet eller att de inte varit tillräckligt försiktiga. Om kommunen anställt ett dåligt företag som är kända för att vara oansvariga, kan det vara så att kommunen anses agerat vårdslöst/oaktsamt. Så kan även fallet vara om kommunen agerat på ett sätt som är ovanligt, ex grävt hål på en plats där man inte ska gräva.Kan man kräva företaget på skadestånd? Man hade kunnat kräva företaget på skadeståndsansvar enligt samma kriterier också. Men, med tanke på att företaget hade satt upp varningsband och koner som sedan välts av fotgängare, så är det tveksamt att man kan hålla dem ansvariga. De har troligtvis gjort vad som krävs av dem för att uppmärksamma att det finns ett hål i marken. Att någon annan vält dessa varningar är nog mer av en olycka och kan inte hållas dem till ansvar. SammanfattningDet verkar som att det rör sig om en olycklig situation som hade kunnat undvikas om konerna och varningsbanden inte hade dragits ner av fotgängaren. Därför är det troligtvis så att det inte finns någon rätt till skadestånd. Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan en boutredningsman bli skyldig att utge skadestånd till en legatarie?

2020-11-18 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |KAN Jag begära skadestånd av en mäklare som skiftat ett dödsbo utan att reglera en skatteskuld på 4600000som nu krävs av mig som legatarie
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har i egenskap av legatarie blivit ålagd att betala en skatteskuld om 4,6 Mkr och såvitt jag förstår är detta något som är hänförligt till en skuld som aldrig reglerades när arvsskiftet av ett dödsbo skulle förrättas. Begreppet mäklare bereder dock vissa tolkningssvårigheter. Ett arvsskifte brukar vanligtvis, och då för arvingarnas och universella testamentstagares räkning, ombesörjas av en boutredningsman, en testamentsexekutor alternativt en särskilt utsedd skiftesman varför jag utgår ifrån att det är någon av dessa personkategorier som åsyftas när du skriver mäklare. Du ska dock noteras att en dödsbodelägare naturligtvis också kan agera boutredningsman. Oavsett vilket är din ärendebeskrivning (din faktiska frågeställning) mycket kortfattad varför den här utredningen kommer att bli ungefär detsamma. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:Ärvdabalken (ÄB).Och det korta svaret lyder: Ja, du torde kunna driva ett skadeståndsanspråk mot den som försummade att för dödsboets räkning reglera den aktuella skatteskulden. I 19 kap. 18 § 1 st. ÄB sägs att en boutredningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av utredningen.Bestämmelsen innebär att boutredningsmannen eller annan personkategori (se 19 kap. 20 § 2 st. ÄB) med omsorg och nit inte bara ska sörja för dödsboets rätt utan även undvika ageranden som kan leda till skada för annan, vilket främst syftar på eventuella legatarier och/eller borgenärer (fordringsägare). Skadeståndsskyldigheten inträder när en boutredningsmans handlande inte kan anses försvarligt efter måttet av normal aktsamhet. Uppsåt (avsikt) grundar normalt alltid en skadeståndsskyldighet, men vid oaktsamhet (vårdslöshet) fordras alltså att gärningen objektivt sett framstår som oförsvarlig för att boutredningsmannen ska kunna bli skyldig att utge skadestånd. Det ska vidare uppmärksammas att såväl aktivt handlande som underlåtenhet kan ligga till grund för ersättningsskyldigheten och med skada avses i det här fallet varje slag av ekonomisk skada.Det kan vidare möjligen ifrågasättas huruvida du egentligen är skyldig att svara för den uppkomna skatteskulden överhuvudtaget. Tidsaspekten behöver naturligtvis också tas i beaktande vid den rättsliga bedömningen i det här avseendet eftersom eventuell preskription kan ha inträtt. Som legatarie är du skyldig att lämna tillbaka egendom till boet som har utgetts som legat om det behövs för att täcka den dödes skulder, 21 kap. 5 § ÄB. Men märk väl att lagtexten endast nämner den dödes skulder, inte dödsboets skulder (jfr vad som gäller för dödsbodelägare, vilket du inte räknas som, se lydelsen i 21 kap. 4 § 1 st. ÄB där även "boets andra skulder" omnämns). Skulle skatteskulden således vara ett resultat av en tidigare vidtagen förvaltningsåtgärd i dödsboet, exempelvis en uppkommen kapitalvinstskatt efter en avyttrad av fastighet, menar jag att det eventuellt går att argumentera för att du inte personligen ska behöva svara för denna eftersom skulden då formellt är dödsboets och inte den avlidnes. Avslutande ord och ytterligare rådgivningGivet den ganska modesta ärendebeskrivningen blir det svårt att ytterligare kommentera ditt ärende. Men sammanfattningsvis och utan att närmare känna till de faktiska omständigheterna är det i vart fall min uppfattning att du torde vara berättigad till viss ersättning mot bakgrund av det inträffade. Att försumma en skatteinbetalning om 4,6 Mkr menar jag måste betraktas som hyfsat oaktsamt. Svaret på din fråga lyder därför: Ja, du borde kunna yrka ett skadestånd av den person som du ovan benämner "mäklare".Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan jag få skadestånd i hovrätten trots att jag inte överklagade tingsrättens dom?

2020-11-13 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag utsattes för olaga hot och utpressning. Gärningsmannen friades i tingsrätten. Åklagaren överklagade men jag valde att inte göra det då jag inte orkade med ännu en process. I hovrätten dömdes gärningsmannen för brotten och fick fängelsestraff.Kan jag nu få ersättning för kränkningen och mitt psykiska lidande trots att jag inte överklagade själv?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tingsrättens dom måste överklagas senast inom tre veckor (51 kap. 1 § rättegångsbalken). En dom som inte överklagas vinner laga kraft. Det betyder att den står fast och inte får ändras. Utgångspunkten är alltså att du inte kan få skadestånd om du inte överklagar.Åklagaren kan i vissa fall överklaga för din räkning och föra din talan i hovrätten. Din möjlighet till skadestånd beror alltså på om åklagarens överklagande även gällde din rätt till skadestånd. Jag rekommenderar att du kontaktar hovrätten för att få information om detta. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!Vänligen,

Vem ska stå för kostnaderna när barn förstört egendom under skoltid?

2020-11-11 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Våran son har orsakat skador på bänkar och skåp samt medvetet rivit sönder böcker på skolan, vem är det som ansvarar för att detta inte upprepas samt vem är det som skall stå för kostnaden av reparationer på skåp och bänkar samt inköp av nya böcker? Är det vi föräldrar eller skolan?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att ni valde att vända er till Lawline med er fråga. Vem skall stå för kostnaden av reparationer på skåp och bänkar samt inköp av nya böcker?För att kunna svara på er frågan behöver vi använda oss av skadeståndslagen (SkL). Vi kan börja med att konstatera att huvudregeln inom skadeståndsrätten är att den som vållat skadan blir skadeståndsskyldig. Däremot så kan föräldrar bli skadeståndsskyldiga som vårdnadshavare genom ett så kallat principalansvar om deras barn orsakar en skada. I skadeståndslagen framgår det att föräldrar ska ersätta de person- och sakskador som barnet orsakat genom brott (3 kap. 5 § SkL). Skåp och bänkar faller in under begreppet sakskada. Att förstöra skåp, bänkar samt böcker kan bedömas falla in under skadegörelsebrott (12 kap. brottsbalken). När det rör sig om sakskador som barn orsakat genom brott så krävs det inte att barnet ska vara straffmyndigt utan enbart att handlingen i sig är straffbar. Det förutsätts med andra ord en straffbar handling. Även brott genom oaktsamhet omfattas i detta hänseende. Då det föreligger en sakskada som barnet har orsakat genom brott så är det således rekvisiten i 3 kap. 5 § SkL uppfyllda.Jag känner däremot inte till alla omständigheter i ert fall. Skulle det exempelvis vara så att er son har lämnats ensam utan någon uppsikt när han förstörde skåpen och bänkarna så kan man komma att bedöma att det är skolan som brustit i tillsynen och således vållat skadan genom underlåtenhet. Vem ansvarar för att det inte ska upprepas?Vårdnadshavare har en tillsynsplikt över sina barn (6 kap. 2 § föräldrabalken). Det är med andra ord upp till er föräldrar att ansvara och ha tillsyn över er son så att han inte orsakar skador. Alla skador som er son orsakar på fritiden står ni ansvariga för. När man däremot lämnar barnet till skolan kan det bedömas att ni lämnat över denna tillsynsplikt till skolans personal. När det gäller skador som har orsakats under skoltiden så får man bedöma detta från fall till fall. Då skadan är orsakad genom brott så är ni föräldrar ansvariga oavsett om ni överlämnat tillsynsplikten eller ej. SammanfattningEr sons handling går att placera in under skadegörelsebrott. Det är därför ni som föräldrar som är skyldiga att ersätta de skador han har orsakat på skåp och bänkar samt förstörelsen av böckerna. Tillsynsansvaret, som tidigare nämnts, ligger i första hand hos er föräldrar (6 kap. 2 § föräldrabalken). Ni ska förhindra att er son orsakar skada och vidta förebyggande åtgärder. Ni förväntas givetvis inte att ständigt övervaka ert barn. När ni lämnar er son på skolan så går tillsynsansvaret över på skolan och dess anställda. Brister skolan i tillsynen så är det skolan som primärt ansvarar. Det föreligger däremot ett striktare ansvar på er föräldrar när det gäller brott som leder till skadestånd.Jag hoppas detta har varit till hjälp för er. Är det något mer ni funderar på är ni välkomna att skicka in en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för hundägare

2020-11-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej jag var ute och jagade med mina hundar i skogen när vi kom fram till skogsväg jag han inte koppla hundarna när en löpare kom springande båda hundarna sprang imot löparen den ena hunden hoppade upp på löparen så jag skrek åt dom att sluta men tydligen hade den andra hunden bittit löparen i knävecket så det blev ett djupt sår så löparen fick uppsöka sjukhuset vad skulle hända om det blir ett polis ärende av detta får man nåt straff eller böter
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För skador som en hund orsakar finns ett s.k. strikt ansvar för hundägare. Detta innebär att hundägaren alltid ska ersätta skador som hunden orsakar, även om ägaren inte själv vållat skadorna (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Om hunden biter någon blir hundägaren skadeståndsskyldig. Den påföljd som blir aktuell i ditt fall är alltså skadestånd. Din hund har vållat en personskada på den skadelidande löparen. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för sjukvård, inkomstförlust, ersättning för sveda och värk samt ersättning för lyte och annat stadigvarande men (5:1 skadeståndslagen). Vad som menas med sveda och värk är fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur. Det psykiska lidande måste vara medicinskt påvisbart för att ersättning ska utgå. Ersättning utgår inte för normal rädsla och obehag i direkt följd till skadan. Exempel på lyte är ärr och exempel på stadigvarande men är rörelseinskränkningar. Skadeståndet kan jämkas om den skadelidande varit grovt vårdslös eller uppsåtlig till vållandet av sin personskada (6:1 skadeståndslagen). Om skadeståndet anses oskäligt betungande för skadevållaren (dig i detta fall) med hänsyn till bland annat dina ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas (6:2 skadeståndslagen). Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan en 8-åring bli skadeståndsskyldig? Och hur långt sträcker sig ett skadeståndsansvar när en skada orsakar en annan?

2020-11-17 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Min bror är 8 år och har precis fått en radiostyrd bil i födelsedagspresent av våra föräldrar. På sin födelsedag, för första gången, testkörde han bilen ensam på garageuppfarten. Den radiostyrda bilen är egentligen avsedd för barn som har fyllt 13 år, vilket märks då den är relativt svårmanövrerad. I iver körde han bilen i full fart ut på gatan. Mitt i gatan satt grannens katt som inte ser vad som är på väg att hända förrän det är för sent. Den radiostyrda bilen körde i rakt in i katten som förutom chock även fick svåra fysiska skador. I samma veva står en annan granne en bit bort och blir så bestört av händelsen att han tappar sin nyinköpta tv-apparat i backen så den spricker i tusen bitar. De svåra skadorna från den radiostyrda bilen leder till att grannkatten några dagar senare avlider. Både grannarna vill ha sina skador ersatta. min och min brors föräldrar ställer sig tveksamma till om min lillebror verkligen kan ställas till svars för de uppkomna skadorna. Mot vem eller vilka kan de två grannarna rikta sina anspråk? Kan grannarna nå framgång med sina respektive anspråk? Vilka typer av skador har uppkommit? Kan grannarna få skadestånd för sina skador?Jag är inte intresserad av en diskussion om eventuella försäkringar.
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skadestånd hittar du i skadeståndslagen (SKL). Jag kommer först att redogöra för kattens skador, och sedan övergå till skadorna på tv-apparaten.Vad är det för skada som har uppstått?En katt är en sak i skadeståndslagens mening. Om kattens fysiska skador har medfört kostnader för den granne som äger katten så har det uppstått en sakskada. Skadestånd för sakskador kan omfatta ersättning för sakens värde, reparationskostnad, värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan eller inkomstförlust (5 kap. 7 § SKL). I detta fall skulle det troligen röra sig om veterinärkostnader eller andra kostnader som grannen kan visa är kopplade till att katten har skadats.Vem kan hållas ansvarig?Huvudregeln är att den som av uppsåt eller oaktsamhet vållar en sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § SKL). Uppsåt innebär att man orsakar en skada medvetet och med syfte att åstadkomma en effekt, medan oaktsamhet istället innebär att en skada orsakas till följd av någons vårdslöshet eller oförsiktighet. I detta fall verkar det som att din bror handlande av oaktsamhet snarare än uppsåt. De faktorer som beaktas vid bedömning av ansvar eller vid en så kallad "culpabedömning" är risken för skada, den sannolika skadans omfattning, risken för att skadan förverkligas och skadevållarens möjlighet att inse risken för skadan.När det gäller barn ska skadan emellertid endast ersättas i den mån det är skäligt med hänsyn till barnets ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SKL). Vad gäller handlingens beskaffenhet ska hänsyn också tas till barnets subjektiva inställning (prop. 1972:5 s. 459). Det finns ingen nedre åldersgräns för när ansvar skulle vara uteslutet, utan en bedömning måste göras i det enskilda fallet.Om det skulle konstateras att det är oskäligt att ett barn hålls ansvarigt kan man som förälder emellertid bli skadeståndsskyldig för en skada som ens barn vållat om man har brustit i tillsynen, dvs. inte sett till att sitt barn stått under uppsikt eller vidtagit andra lämpliga åtgärder (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Grannen skulle kunna argumentera för att föräldrarna har brustit i sin tillsyn här eftersom de givit 8-åringen en radiostyrd bil anpassad för 13-åringar och lämnat honom ensam att leka med den på garageuppfarten. Dina föräldrar skulle i sådana fall sannolikt behöva ansvara för den skada som din bror har orsakat.Mot vem eller vilka kan grannen med tv-apparaten rikta sitt anspråk?Att tv-apparaten spricker i tusen bitar innebär att det har uppstått ytterligare en sakskada. Utöver ansvaret för din bror som påstås ha vållat skadan och hans föräldrar som kan anses ha brustit i sin tillsyn, så blir det här också relevant att diskutera adekvat kausalitet. Det är likaså en förutsättning för att skadeståndsansvar ska kunna uppstå, och man tittar då på huruvida det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan en handling och den skada som har uppkommit. Skadan ska helt eller delvis ha uppstått på grund av handlandet, och orsakssambandet ska vara tillräckligt typiskt för ett sådant handlande. Det kan också förklaras som att det ska ligga i farans riktning att en skada kan uppstå till följd av handlandet. Ni kan argumentera för att det inte kunde förutspås att grannen precis köpt en ny tv-apparat, skulle befinna sig en bit bort från händelsen, se händelseförloppet och dessutom bli så bestört att hen tappade den. Skadan som uppstår på tv-apparaten genom att grannen tappar den utgör inte en typisk följd av att en radiostyrd bil krockar med en katt. Om man på så sätt argumenterar för att det inte föreligger adekvat kausalitet så finns det heller ingen skadeståndsskyldighet. Ni skulle i sådana fall inte bli skyldiga att ersätta grannen de kostnader som uppstår till följd av att han tappat tv-apparaten.SammanfattningEftersom din bror lekte ensam på garageuppfarten med en radiostyrd bil anpassad för äldre barn kommer grannen med katten sannolikt att argumentera för att föräldrarna har brustit i sin tillsyn, och därigenom få dem skadeståndsskyldiga. Vad gäller tv-apparaten kan man däremot fråga sig huruvida det föreligger adekvat kausalitet eller inte, och argumentera för att så inte är fallet. Det skulle medföra att ni inte blir skadeståndsskyldiga för den skada som uppstått på tv-apparaten.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

När betalar man skadestånd?

2020-11-12 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag har blivit dömt att skulle betala skadesstånd (780 kr) inklusiva ränta. Jag har inte fått ett faktura på det - hur lång tid efter dommen kan jag förvänta det? Hur länge får mottparten dröja för att tjäna ränta?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din fråga vilken skada skadeståndet syftar att ersätta, men jag kommer i mitt svar utgå från att det rör sig om ett brottmål där du ålagts att betala skadestånd till en målsägande. Hur betalar jag skadeståndet?När man åläggs en skyldighet att betala skadestånd i brottmål måste man själv ta reda på till vem och hur man ska betala. Man får alltså som utgångspunkt inget inbetalningskort eller räkning, utan måste själv kontakta målsäganden eller ett juridiskt ombud som företrätt dig eller målsäganden som kan hjälpa till att förmedla kontakt för att kunna betala skadeståndet.I vissa fall kan man dock få ett inbetalningskort från Kronofogdemyndigheten. När domen vunnit laga kraft kontaktar kronofogden den som är berättigad till skadestånd och frågar om denne vill ha hjälp att driva in det. Om personen tackar ja till hjälpen skickar kronofogden ett brev till dig med instruktioner om hur du gör för att betala. Då tillkommer vissa administrativa avgifter för kronofogdens hantering. Utgångspunkten är dock att du själv måste ta reda på hur och till vem som skadeståndet ska betalas. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Du kan även läsa mer om hur skadestånd betalas på kronofogdens hemsida. Med vänliga hälsningar

Vems ansvar är det om en hund biter någon?

2020-11-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan! Har problem där en väns hund ska ha bitit en granne påstår grannen. Detta har skett efter att grannen flertal gånger jävlats med hunden och hetsat hunden för att han tycker det är roligt när min väns hund blir rädd/arg. Är min vän då skyldig till det eller finns det någon lag eller annat som kan försvara min vän och hund då grannen uppmanat och gjort hunden rädd så den blivit arg? Mvh orolig vän
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Strikt ansvarI Sverige har hund och kattägare strikt ansvar för sina djur. Detta innebär att det är hundägaren som bär ansvaret för alla skador som hunden orsakar. Hundägaren kan därmed bli skadeståndsskyldig för att dennes hund har bitit grannen (19 § Lagen om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att det är hundägaren i detta fall som ska ersätta de eventuella skador som uppkommit på grund av hundbettet, exempelvis sjukhuskostnader. Beroende på omständigheterna i fallet så kan skadeståndet jämkas, alltså reduceras. Detta kan ske om den skadelidande (grannen) var medvållande till hundbettet (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Vid en jämkning kan skadeståndsbeloppet sänkas eller sättas ned helt till 0 kr. I detta fall krävs det att grannen varit medvållande antingen uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet. Jag har för lite information gällande situationen för att bedöma medvållandet till personskadan.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,