Strikt ansvar för hundägare

2020-01-21 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, Min grannes hundar springer ut i gatan när jag kör förbi med bilen vilket jag måste för att komma hem. Jag kör i 20km/h men de går ändå fort när de kommer rätt ut och jag får bromsa hårt, en gång jagad de även efter mig in i skärmtaket. Får de vara så?Samma grannes hundar accepterar heller inte mina hundar så när jag är ute på min tomt med mina hundar så rusar de varje dag morrande och skällandes mot staketet och jag är rädd att hans rottweiler flyger över en dag. Får det vara så, vad kan jag göra? Och om hans hund kommer in på min tomt och de slåss vems fel är det om min hund försvarar mig/tomten? Jag är väldigt tryckt och rädd för detta. Jag vill absolut inte att mina hundar blir skadade. Mina hundar vet gränserna och bryr sig inte om vad som händer utanför tomten men de spänner sig såklart alltid när grannens hundar kommer farande mot staketet o de känner ju att jag blir rädd med. Tacksam för svar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det absolut bästa är såklart att försöka komma överens med grannen. Det framgår inte av din fråga huruvida du försökt och misslyckats men den här typen av privata förhållanden kan ofta vara svåra för det allmänna att lägga sig i. Det man ska behålla i åtanke medan vi fortsätter svaret nedan är att hundägare har ett strikt ansvar. Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar ska hundarna enligt 1 § hållas under sådan tillsyn att de inte orsakar skada eller avsevärd olägenhet med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter. Det finns ju många risker i det du beskriver och jag ska försöka besvara de tre största jag ser. Om hundarna skadas då du kör bilenSkulle hundarna skadas på något sätt för att de springer ut och du inte hinner stanna så åligger den risken ägaren och det är din granne som kommer att få stå för kostnaderna själv. Om hundarna skadar dig eller dina tillhörigheter Om hundarna orsakar skada på dig, kläder eller kanske till och med på bilen för att du måste bromsa eller blir skrämd och kör ner i diket, vad vet jag så är grannen enligt lagen om tillsyn över katter och hundar 19 § skyldig att ersätta de kostnader som uppkommer på grund av att hundarna orsakat skada som ett resultat av bristen på tillsyn över dem! Om hundarna skadar dina hundar Skulle hundarna ta sig över staketet eller attackera dina hundar på något sätt och orsaka skada så är även här enligt 19 § grannen ersättningsskyldig för veterinärkostnader och annat som kan uppkomma. Dessvärre är det även så att du själv kan komma att bli ersättningsskyldig för skada som dina hundar gör på grannens hundar även om de bara försöker försvara sig själva. Det är ofta detta som kan skapa problem för hundägare i och med det strikta ansvaret! Om en liten hund skulle få för sig att ställa till bråk och en större hund skulle få för sig att sätta den lilla på plats och därmed orsakar skada så blir ägaren till den större hunden ändå skyldig att ersätta skadan på den mindre hunden oavsett vem som startade bråket. Detta kan av nästan alla hundägare kännas enormt orättvist men det är en följd av det strikta ansvaret som lagen föreskriver. Det är därför viktigt att man kommer till en överenskommelse innan något allvarlig händer för endera parten! LösningBåde jagandet av bilen när du kör och att hundarna jagar dig på ett sätt som du beskriver låter otroligt obehagligt och något som definitivt kan klassas som en avsevärd olägenhet. Var befinner sig ägarna i dessa skeenden? Är de medvetna om vad som pågår och hur hundarna beter sig? Försöker de kalla tillbaka dem? Om en ägare brister i sin tillsyn så kan länsstyrelsen enligt 8 § meddela förelägganden och förbud för att komma tillrätta med problemet. Hjälper inte det så kan länsstyrelsen enligt 11 § omhänderta hunden med hjälp av polismyndigheten. Så, om jag vore du skulle jag börja dokumentera allt som händer. Börja filma och fota händelser, se till att få vittnen så gott det går till händelserna så du kan styrka din historia. Försök såklart att prata med grannen, förhoppningsvis kan du förklara dina känslor och hitta ett sätt som fungerar för er båda, men fortsätt dokumentera. Bara för att man kommer överens om något betyder inte det att den andra parten kommer hålla sig till det. Hjälper inte något av detta så gör en polisanmälan! Hoppas du fått svar på din fråga och ett stort lycka till!

Rätt att kräva skadestånd om någon har smitttat dig en könssjukdom?

2020-01-17 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Kan jag kräva skadestånd av min man för att han smittat mig med en könssjukdom?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Rätt till skadeståndBestämmelser som är relevanta i ditt fall finns i Skadeståndslagen. I 2 kap. 1 § Skadeståndslagen framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. Om din man har smittat dig en könssjukdom är detta en personskada. För att han ska vara skadeståndsskyldig förutsätter det att han har handlat uppsåtligt eller vårdslöst. Jag saknar information om ditt fall för att kunna göra denna bedömning, men om han exempelvis har anledning att misstänka att han bär på en könssjukdom så kan han bedömas handlat vårdslöst. Vidare förutsätter skadeståndsskyldigheten att din man har vållat skadan, vilket innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hans agerande och din skada. Om du har blivit sjuk på grund av en annan orsak så är din man inte skadeståndsskyldig, även om han har agerat uppsåtligen eller med vårdslöshet. Men jag förmodar att detta är inte fallet, utan att du har fått sjukdomen från honom. I sådant fall blir han skadeståndsansvarig gentemot dig i enlighet med 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga; ja, du kan kräva skadestånd av din man för att denne orsakat dig en skada. Det är möjligt att sköta ditt skadeståndsärende helt på egen hand och du kan naturligtvis först börja med att kräva skadestånd direkt från din man. Om din man inte är samarbetsvillig och du ser inte någon lösning till tvisten så kan du stämma honom i domstolen. Du lämnar då in ett s.k. skadeståndsyrkande till en domstol. Om du är osäker på processen är det alltid bra att anlita ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att utforma stämningsansökan som tar ärendet vidare till domstol. Du kan boka tid med en av våra jurister på byrån för att få hjälp med ärendet. Mer information hittar du här! SmittskyddslagenSist vill jag bara påpeka att om din man vet eller misstänker att han har en smittsam sjukdom måste han söka vård snarast eftersom han enligt Smittskyddslagen är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Vet han om att han bär på en allmänfarlig sjukdom är han skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma (2 kap. 2 § Smittskyddslagen). Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänliga hälsningar,

Skadestånd från omyndig person

2019-12-30 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej, hur man få skadestånd från en elev i skolan?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Utan att veta närmare om vad som inträffat kan jag tala om vad som generellt krävs för att rätt till skadestånd ska anses föreligga. Eftersom att du skriver "elev" kommer jag att nämna omständigheter som är av relevans när skadeståndstalan riktas mot en omyndig person. Din fråga aktualiserar reglerna i skadeståndslagen (SkadestL). Den som med avsikt eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap 1 § SkadestL). Om skadevållaren orsakar skadan innan han eller hon fyllt 18 år ska han eller hon ersätta skadan i den mån det är rimligt med hänsyn till personens ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden (2 kap 4 § SkadestL). Sammanfattat krävs det alltså att personen du vill ska betala skadestånd till dig har begått handlingen med avsikt eller av vårdslöshet samt att beloppet du vill ha är rimligt i förhållande till den vållandes ekonomi. Hoppas att detta besvarade din fråga, Med vänlig hälsning,

Är hyresvärden skyldig att sanda?

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Är stall hyresvärden skyldig att sanda väg och yttre områden som används av dom inackorderade.
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ingen specifik lag som säger att en hyresvärd är skyldig att sanda. Däremot är utgångspunkten vid hyresförhållanden att fastighetsägaren ansvarar för att avlägsna snö och is så att personer och egendom inte skadas. Ansvaret innebär att fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål ser till att snö och is tas bort från väg och området runt omkring fastigheten så att framförallt ingen skadas. Hyresvärden kan alltså bli skadeståndsskyldig enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Enligt skadeståndslagen (SkL) kan den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada skyldig att ersätta skadan (2 kap 1 § SkL). Vad som krävs är: 1. Hyresvärden varit oaktsam genom att inte sanda ordentligt, 2. Hyresvärden oaktsamhet har orsakat din skada, 3. Att det finns ett orsakssambandet mellan hyresvärdens oaktsamheten och din skada skada Om alla tre punkter är uppfyllda kan du få ersättning för dina sjukvårdskostnader, din inkomstförlust på grund av sjukskrivningen samt ersättning för dina fysiska skador och ditt psykiska lidande (5 kap 1 § SkL). Hoppas du fick svar på din fråga!

Möjlighet att få ersättning för skada efter operation av halsen.

2020-01-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag gjorde en matstrupsvidgning i november 2018 o då kom dom åt mina stämband så nu har jag ingen röst sen dess har jag rätt o få ersättning för detta mvh
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida du har rätt till någon ersättning efter att ha skadats under en operation. Vad säger lagen? Om man är patient vid sjukvård som utövas i Sverige omfattas man av patientskadelagen (PSkL). Enligt 6 § PSkL ska patientskadeersättning lämnas för personskada på en patient (t.ex efter en operation) om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan orsakats av själva ingreppet och skadan kunnat undvikas eller om det fanns ett alternativt förfarande som var mindre riskabelt. Av 7 § PSkL framgår vidare att ersättning inte lämnas om skadan är en följd av nödvändigt behandling som om den inte utförts skulle ha lett till livshotande problem eller invaliditet. Patientskadeersättning lämnas av vårdgivaren (som är försäkrad mot patientskador) Detta framgår av 12-13 §§ PSkL. Bedömningen i ditt fall Eftersom det inte i din fråga framgår några detaljer som hur och varför skadan uppstod kan jag inte med säkerhet uttala mig om dina möjligheter att få ut någon ersättning. Kort sagt kan sägas att det hänger mycket på hur skadan uppstod och vilka omständigheter som lett fram till att skadan uppstod. Du bör alltså i första hand vända dig till vårdgivaren som har ansvar att betala ut ersättningen med ditt krav. Om de vägrar gå dig till mötes rekommenderar jag att du går vidare till en yrkesverksam jurist och ber honom eller henne om fortsatta råd om hur du kan ta ärendet vidare. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vem ansvarar om en hund biter någon?

2019-12-31 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min 17 år gamla dotter tar hand om en hund, vem är ansvarig om hunden biter någon??
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i lagen om tillsyn över hundar och katter. Hundar ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). En skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Med innehavare avses den som tagit emot hunden för underhåll eller nyttjande. Detta innebär att det strikta skadeståndsansvaret kan drabba exempelvis en fodervärd eller den som har hand om en hund i ett s.k. hunddagis.Om hunden orsakar en skada medan din dotter tar hand om den ska hon alltså ersätta skadan, även om hon inte vållat skadan.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan utländsk medborgare få ersättning för felaktigt frihetsberövande?

2019-12-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan en person som inte är bosatt i Sverige men som blev frihetsberövad i Sverige under 4 månaders period få ansöka om ersättning? Personen har då suttit med restriktioner dessutom.Personen blev dömd via tingsrätt men friad efter sin överklagan till hovrätten.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag som reglerar ersättning vid frihetsberövande är Lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Lagen gäller ersättning från staten för skador som orsakas av frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1 §). Rätt till ersättning har den som varit häktad på grund av misstanke om brott bland annat om det meddelas frikännande dom (2 §). Lagen ställer således inget krav på att den häktade måste vara svensk medborgare.Enligt praxis utgår normalersättning vid frihetsberövande oavsett i vilket land personen är medborgare och oavsett på vems uppdrag frihetsberövandet sker.Som svar på din fråga innebär det att personen som varit frihetsberövad i Sverige, men inte är bosatt i landet, kan ha rätt till ersättning. För att ansöka om ersättning ska hen vända sig till Justitiekanslern. Vänligen,

Skadeståndsansvar vid snubbling pga grus på vägen.

2019-12-27 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Jag skulle gå från skolan en dag. Jag skulle gå ner för en nedförsbacke som kommun/gymnasiet grusat då det varit halt de tidigare dagarna men då fanns det inte någon is kvar utan då endast asfalt med grus. När jag går ner så "rullar" min fot på gruset och jag snubblar och tappar min telefon på gruset. Telefonen får skador som ett flertal repor samt en stor synlig spricka. Är skolan (eller kommunen då det är en kommunal skola) skyldiga att ersätta skadorna?
André Tito |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tråkigt att höra att din mobil har skadats. Huruvida det föreligger något skadeståndsansvar beror på flertals faktorer som man måste gå igenom. Regler om skadestånd hittar man i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL).Förutsättningar för skadeståndsansvarFörst och främst ska en skada ha uppkommit som man sedan måste kvalificera antingen som en sak-, person- eller förmögenhetsskada. Därefter utreder man vem som är skadevållare, d.v.s. den som har orsakat skadan, och den som är skadelidande. I tredje led ska en ansvarsgrund fastställas, d.v.s om skadevållaren har agerat vårdslöst eller varit oaktsamt. Till slut ska man undersöka huruvida det finns ett tillräckligt starkt samband mellan underlåtenheten att exempelvis rensa gatan från grus och att en person snubblar på grund av gruset och har sönder mobilen.Bedömningen i ditt fallDu är i detta fall skadelidande och skadevållaren är kommunen. Att det är kommunen som är eventuellt ansvarig för att rensa gatorna framgår av 2 § i lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Dock kan kommunen delegera ansvaret till fastighetsägare enligt 3 §. Den stora knäckfrågan är om kommunen hade ansvar för den specifika vägen du gick på. Om vi förutsätter att kommunen är ansvarig måste man bedöma om det var vårdslöst/oaktsamt av kommunen att underlåta rensa vägen från grus. Den fria culpaprövningen bygger på en helhetsbedömning med hänsyn till (1) risken för skada, (2) den sannolika skadans storlek, (3) möjligheterna att förekomma skadan och (4) möjligheterna att inse risken för skadan.Risken för att skadan är olika om det är en vanlig rak väg eller som i ditt fall en nedförsbacke. Risken för att en skada uppkommer är högre om det är en nedförsbacke om det är grus/ishalka. Ju större sannolikhet för skada vid en handling/underlåten handling, och ju större skador som kan uppkomma, desto högre krav ställs att åtgärder ska/borde ha vidtagits för att hindra skadans uppkomst. Huruvida kommunen hade möjlighet att inse risken för skadan bedöms utifrån den allmänna situationen och omständigheterna i särskilda fallet. Det som inverkar i bedömningen är om det fanns skyltar som manade till försiktighet. SlutsatsRisken för skada kan vara jämförlig med en ishalka eftersom i båda situationerna är möjligheterna att hindra halka/snubbling lika svår. Risken för skada var därför inte obetydlig. Lämpliga åtgärder kan vara att lägga ut varningsskyltar, vilket inte är kostsamt, om kommunen inte anser att rensning var möjlig. Däremot är grusning av sådan skala som medför halka inte svår att upptäcka. En icke-svår upptäckt grusning på vägen borde mana till försiktighet oberoende av varningsskylt, speciellt om det är fråga om en nedförsbacke. Det talar emot skadeståndsansvar. Möjligheterna för kommunen att förutse risken för skadan beror på många omständigheter som är svåra att bedöma utan närmare information om förhållandena i området, årstid eller hur vanligt det är att folk tar den vägen. Min gissning är att framgång vid stämning i domstol är osäker och skulle därför avråda för att gå vidare eftersom risken finns att du får stå för rättegångskostnaderna vid en eventuell förlust och skulle inte vara värt i förhållande till den faktiska skadan som uppkommit. Med det sagt, finns det outforskade omständigheter som skulle kunna inverka positivt på bedömningen till din fördel om sådana omständigheter förelåg. Mvh