Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?

2020-09-22 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Hej. Jag jobbar som säljare i en butik. Om jag skulle sälja ett abonnemang till en kund och kund har skrivit på alla papper och kunden sedan i efterhand inte tycker att jag har informerat hen att det kommer nyttjas kredit. Har jag då gjort något fel? Säg att kunden skulle hota mig med att gå till polisen för att jag tydligen skulle ha brutit mot sekretesslagen. Vem har då rätt?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som säljare i butiken är du företagets representant och har vad som kallas en ställningsfullmakt. Denna gör så att du kan ingå avtal med kunden för butikens räkning, 2:10 2 st avtalslagen. Eftersom du ingår avtal för en näringsidkare och kunden är en konsument, så är det konsumentkreditlagen som reglerar kundens kredit och vad du måste informera om. Gällande sekretesslagen vet jag inte riktigt vad du syftar på, eller om det var kunden som tog upp det, jag kan inte se hur denna lagen skulle kunna bli aktuell i ert avtalsförhållande. Som näringsidkare (du räknas som näringsidkarens representant) ska man följa vad som kallas god kreditgivningsed, 6 § KkredL. Detta innebär att ni har skyldighet att ta tillvara kundens intressen och all den information som kunden behöver om krediten ska ges. Kunden ska vara denne skriver på ett kreditavtal få information om krediten i ett varaktig, läsbart och tillgängligt format, t.ex. en broschyr där all information ges om ränta, avgifter osv, 8 § KkredL. De påföljder som blir aktuella om du brustit i informationsplikten kommer att riktas mot företaget i första hand och inte dig personligen. Tillsynsmyndigheten för konsumentkrediter är Konsumentverket och de har möjlighet att ge företaget som du arbetar på sanktionsavgifter och i sista hand se till så att näringsidkaren inte får fortsätta med sin verksamhet, 57 § KkredL. Men för att näringsidkaren ska få förbud att fortsätta med sin näringsverksamhet krävs det mycket mer än ett enskilt fall. För att kunden skulle kunna rikta ett civilrättsligt skadestånd mot dig personligen krävs det att kunden orsakats sakskada, personskada eller ren förmögenhetsskada (dvs ekonomisk förlust utan fysisk skada). För att få skadestånd för en ren förmögenhetsskada krävs det att brott har begåtts, i detta fall är i så fall bedrägeri det som skulle kunna vara aktuellt. Detta brott bygger på att du vilselett kunden vilket orsakat denne skada och varit till vinning för din egen del. Jag saknar uppgifter för att kunna bedöma om kunden skulle kunna rikta ett skadeståndsanspråk mot dig. Men troligtvis inte, eftersom det krävs ganska stora summor för att det ska bli aktuellt att gå till domstol, dessutom har du ett omfattande skydd som arbetstagare och det är därför större chans att kunden skulle rikta sig mot företaget du arbetar på eftersom de har mer resurser och grundidén är att arbetsgivarna har ett långtgående skadeståndsansvar för sina arbetstagare. Vad som sannerligen kommer att hända är att kunden eventuellt lämnar en dålig recension, mejlar din arbetsgivare eller liknande. Saknar information om vad det är för typ av produkter ni säljer, vad ni har för villkor och liknande men för att göra kunden nöjd kanske företaget kommer att låta kunden frånträda avtalet och ditt sälj annulleras fast ni kanske inte brukar gå tillväga så annars. Företaget kanske ger dig en muntlig varning till exempel, det beror på vad för policys ni har och hur företaget väljer att hantera situationen. Men annars gällande kunden och dig personligen kan jag inte se att mer händer än att kunden lämnar negativt omdöme, kontaktar konsumentverket för att de ska lämna ett uttalande eller liknande. Att en polisanmälning gällande bedrägeri skulle leda någonstans ser jag inte att du behöver oroa dig för. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad kan jag få ersättning för vid sakskada orsakad av en hund?

2020-09-20 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min katt blev ihjälbiten av en lösgående hund. Hunden befann sig på en tomt eller emellan tomt och en lada. Ägaren påstod att hunden skulle flyttas från ladan till huset och att de slarvat med kopplet.Ägaren var inne i huset vid händelsen och sprang ut när hon hörde ett skrik från sin dotter. Ägaren bor inte i området utan var på besök hos en släkting. Katten har lämnats för krimering som kostar 2500. Vi har även beställt en gravsten för 10.000. Denna händelse har skapat ett trauma som gjort att vi inte kunnat jobba på ett tag så inkomst har blivit utebliven.Vad gäller skadestånd i detta fall?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka kostnader som du är berättigad ersättning för till följd av skadorna på din katt. Regler om skadestånd för skador som har orsakats av hundar går att finna i lagen om tillsyn över hundar och katter (hädanefter tillsynslagen) och skadeståndslagen. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Har du rätt till ersättning?Som utgångspunkt gäller att en skada som har orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om han eller hon har vållat skadan (19 § 1 st. tillsynslagen). Det föreligger således ett så kallat strikt ansvar vilket medför att skadestånd utgår oavsett vårdslöshet eller oaktsamhet från ägaren eller innehavaren. I ditt fall betyder detta att hundägaren är skyldig att ersätta dig för den skada som hunden har orsakat dig.Vilken ersättning har du rätt till?Ur juridisk synpunkt är din katt att betrakta som lös egendom. Du har därför råkat ut för en sakskada. Detta berättigar dig till ersättning för kattens värde samt, givet vissa omständigheter, andra kostnader till följd av skadan (5 kap. 7 § 1 och 2 punkterna skadeståndslagen).ÅteranskaffningsvärdetSakskador kan delas upp i partiella skador och totalskador, även kallade irreparabla skador. Eftersom din katt, beklagligt nog, har blivit ihjälbiten så har du råkat ut för en totalskada. Vid denna typ av skador är huvudregeln att ersättning utgår för återanskaffningskostnaden för en likadan katt. Vid beräkningen utgår man från kostnaden för att anskaffa en likadan katt men gör avdrag för den värdeminskning som kattens ålder innebär.FöljdskadorDärtill kan även andra kostnader till följd av skadan komma att ersättas. Det handlar i så fall om kostnader som har blivit nödvändiga till följd av skadan. Som exempel kan nämnas kostnader för transport av det skadade föremålet och utgifter som den skadelidande ådrar sig för att begränsa skadan. Dessa följdskador måste emellertid ha varit nödvändiga och inte kunnat undvikas (prop. 1972:5 s.580). I ditt fall är det svårt att avgöra vilka, om några, av skadorna som kan falla in under denna kategori.Högsta domstolen har tidigare ansett att djurambulans, vård och avlivning av skadade husdjur är att betrakta som ersättningsgilla följdskador (NJA 2001 s.65 I & II). I ditt fall är det möjligt att kremeringskostnaden kan komma att bedömas på ett likartat sätt och räknas som en nödvändig och ersättningsgill kostnad till följd av skadan. Det är dock inte på något sätt självklart. Det kan däremot med större säkerhet konstateras att kostnaden för gravstenen inte kommer att vara ersättningsgill. Dels är den knappast att betrakta som nödvändig och dels framstår den som orimligt hög.Psykiskt lidande och inkomstförlustAvslutningsvis är du, dessvärre, inte berättigad till någon ersättning för psykiskt lidande eller inkomstförlust heller. Psykiskt lidande ersätts endast vid personskada och ersättning för inkomstförlust utgår endast vid sakskada om det rör sig om en skada på egendom som används i näringsverksamhet.SammanfattningI ditt fall är du således berättigad till skadestånd oavsett hundägarens vållande. Skadeståndet kommer att omfatta ersättning för din katts återanskaffningsvärde med avdrag för värdeminskningen till följd av dess ålder. Därtill kan du även vara berättigad till ersättning för följdskada i form av kremeringskostnaden. Du kommer däremot inte att ersättas för kostnaden för gravstenen, för det psykiska lidandet eller för inkomstförlusten som du har upplevt till följd av skadan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du vill ha ytterligare hjälp i ditt ärende kan du exempelvis boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontaktTelefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10:00-16:00Vänligen,

Vad gäller i fråga om arbetsgivarens skadeståndsansvar?

2020-09-19 i Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare
FRÅGA |Jag körde Lastmaskin på ett företag som inhyrd under entreprenör. det blev en skada på traktorn under arbetet. Traktorn är inte var försäkrad, förtaget har inga försäkringar på sina fordon. Är jag skyldig att betala skadan. min ansvarsförsäkring betalaringa skador på försäkringspliktigt fordon. är jag betalningsskyldigFöretaget kräver ersättning från den entreprenör som jag arbetat för. Som i sin tur kräver mig på ersättning
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du arbetar för ett företag som har hyrt ut dig till ett annat bolag hos vilken du har framfört en lastmaskin. Såvitt jag förstår rör det sig alltså om något form av bemanningsupplägg. I samband med utfört arbete (ditt bruk av en lastmaskin) gick en oförsäkrad traktor sönder ståendes hos kunden vilken denne sedermera också äger. Din arbetsgivare krävs nu på ersättning, en kostnad som man i sin tur har begärt att du personligen ska täcka. Mot bakgrund av det nu sagda undrar du därför huruvida du verkligen är skyldig att svara för den ifrågavarande kompensationen. Och den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Skadeståndslagen (SkL).Du har också beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar. I synnerhet i den här typen av skadeståndsärenden. Den fortsatta framställningen kommer därför att bli något generell till sin karaktär.Allmänna skadeståndsrättsliga principer, vad gäller?Skadestånd kan vara kontraktuellt och utomkontraktuellt (även kallat utomobligatoriskt). Ett kontraktuellt skadestånd aktualiseras vid krav på ersättning som grundas på ett avtalsbrott medan ett utomobligatoriskt sådant hör till de krav som inte har sin grund i ett kontraktsförhållande. Ett exempel på den senare varianten utgör ett barn som deltar i en oskyldig lek och till följd av denna råkar krossa en fönsterruta hos en granne. En grundläggande förutsättning för uppkomsten av ett skadeståndsansvar är naturligtvis en konstaterad skada och i den förevarande situationen handlar det om en så kallad sakskada. Med en sådan avses en fysisk skada på fast eller lös egendom (exempelvis en traktor), men även förlust av egendom, såväl permanent som tillfällig, är att betrakta som sakskada. Skadeståndsansvar fordrar i mångt och mycket en aktiv handling, vilket således innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling (som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas) kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska tilläggas att det för skadeståndsansvar fordras att skadevållaren uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden (sakskadan), vilket framgår av huvudregeln i 2 kap. 1 § SkL.Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs så kallad adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens handling och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att illustrera det ovan anförda kan följande banala och ganska uppenbara skolboksexemplet anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ansvar i händelse av den skadelidandes (Y:s) död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset (och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna). Kausaliteten i det här fiktiva exemplet är förvisso otvetydig. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan drabbades av eldsvådan. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand.Din fråga - Har din arbetsgivare något ansvar för den skada du vållade i tjänsten?Det förtjänas inledningsvis att säga att det är just den här typen av frågor som ofta kräver ingående kunskap om den situation och hela det händelseförlopp som låg till grund för den uppkomna skadan. Här kommer som sagt vårt kommande telefonsamtal att tjäna ett viktigt syfte. Men generellt kan sägas att arbetsgivarens så kallade principalansvar på skadeståndsrättens område är långtgående, vilket naturligtvis utgör en stor fördel för dig. I 3 kap. 1 § 1 st. 1 p. SkL stadgas att den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersätta person- eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten. Huruvida du är att betrakta som arbetstagare är egentligen för mig helt ovisst, men jag utgår ifrån att så är fallet. Vidare står det klart att skadan vållades i tjänsten, vilket i princip innebär allt som sker bortom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och utom normal arbetstid inte renderar i någon ersättningsskyldighet för densamma. Det ska också tilläggas att framförandet av lastmaskinen måste ha utgjort en för dig sedvanlig arbetssyssla. Om denna klart skulle ligga utanför dina vanliga arbetsuppgifter kan den rättsliga bedömningen möjligen bli en annan. Men avsaknaden av erforderligt försäkringsskydd är enligt min mening en ren nullitet (en icke-fråga). Om din arbetsgivare själv saknar ett välbehövligt försäkringsskydd förtäljer dock inte din ärendebeskrivning, men utgångspunkten får nästan att bli att det förhåller sig på det viset. I vart fall givet det krav som nu har riktats mot dig. Arbetsgivaren driver verksamheten och de risker som eventuellt är förenade med denna ska arbetsgivaren kalkylera för. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet inom organisationen och har, till skillnad från arbetstagaren, god möjlighet att teckna de försäkringar som behövs. Premierna utgör kostnader i verksamheten, vilka sedan enkelt kan beaktas vid prissättningen av varor och/eller de tjänster som denne erbjuder. Det ovan beskrivna synsättet har vunnit stöd i såväl rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) som doktrin (den rättsvetenskapliga litteraturen), vilket följaktligen, och detta utan att i skrivande stund egentligen känna till de närmare detaljerna, utgör grunden till varför det enligt mitt förmenande skulle framstå som orimligt att du personligen ska behöva svara för den inträffade skadan på traktorn. Att denna dessutom hos bolagets kund stod oförsäkrad menar jag inte är ett problem som du äger utan istället är något som får lösas inom ramen för det uppdragsavtal som är slutit med kunden.Det ska även noteras att jag bedömer att det skadeståndsrättsliga arbetstagaransvar som kommer till uttryck i 4 kap. 1 § SkL inte torde kunna göras gällande i det här fallet. Det fordras nämligen synnerliga skäl med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse samt omständigheterna i övrigt. Exempel på vad som kan sorteras under begreppet synnerliga skäl är grövre brott och/eller grovt eller upprepat culpöst (vårdslöst) handlande från din sida. Härutöver kan din ställning i organisationen (typ innehav av ledande befattningar) liksom en eventuell ekonomisk stark position föranleda en skadeståndsskyldighet för din del. Men det finns ingenting i nuläget som tyder på att något av ovanstående skulle kunna åberopas av din arbetsgivare. Det måste vidare förtydligas att detta är ett undantag från huvudregeln om arbetsgivarens principalansvar och bestämmelsen i 4 kap. 1 § SkL aktualiseras mycket sällan i praktiken.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på onsdag den 23/9 kl 11.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Skadestånd för ej straffmyndiga

2020-09-19 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej läste på tidningen att barnen som orsakade branden i slottskogsvallen kan krävas på 30 miljoner.Då undrar jag lagen säger att barn under 15 år är ej straffmyndiga, hur kan Göteborgstad kräva från de unga barnen?https://www.expressen.se/gt/sport/friidrott/barn-kravs-pa-30-miljoner-efter-branden-i-hallen-/
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Precis som du skriver är pojkarna inte straffmyndiga eftersom de är i tolvårsålder och påföljder för brott endast kan ådömas den som är 15 år eller äldre (Brottsbalken 1 kap 6 §).Fastän de inte kan dömas straffrättsligt kan ändå en civilrättslig skadeståndstalan drivas. Den uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar person- eller sakskada ska ersätta den enligt Skadeståndslagen 2 kap 1 §. Detta gäller oavsett ålder. Två specialregler bli dock gällande när den som orsakat en skada är minderårig. Den som vållar skada innan han har fyllt arton år skall ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (SkL 2 kap 4 §). Det innebär att det kan spela roll huruvida pojkarna täcks av en ansvarsförsäkring exempelvis genom sina föräldrars hemförsäkring- i sådant fall ska skadestånd normalt betalas ut i den mån det täcks av försäkringen.Sedan kan även föräldrarna bli skyldiga att betala ut skadestånd för skadan pojkarna orsakat. Vårdnadshavaren ska ersätta sakskada som har skett genom brott, exempelvis om det inträffade i det aktuella fallet skulle kunna rubriceras som skadegörelse. Skadeståndsskyldigheten är däremot i detta avseende begränsad till en femtedel av prisbasbeloppet, 9 460 kr år 2020 (3 kap 5 § SkL).Skadeståndsskyldigheten kan också jämkas, om det är uppenbart oskäligt att föräldrarna betalar med hänsyn till föräldrarnas förhållande till barnen eller de särskilda åtgärder föräldrarna vidtagit för att förhindra att barnen begår brott (3 kap 6 § andra stycket SkL).Som svar på din fråga kan alltså skadestånd utdömas även den som inte är straffmyndig. I realiteten kommer det dock ofta att hamna på försäkringen eller föräldrarna när det rör sig om unga skadevållare.Hoppas du fick svar på din fråga!

Obehörig vinst och ersättningsberäkning inom skadeståndsrätten

2020-09-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar lite över rättsfiguren "obehörig vinst". Hur kan resonemang om obehörig vinst användas vid ersättningsberäkning inom skadeståndsrätten? Kan det användas vid alla typer av skador?
Ellen Lagnéus |Hej, Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Allmänt om obehörig vinstObehörig vinst är när man gjort en vinst på en annan parts bekostnad. Saknar man rättsgrund för vinsten ska den återgå. Kortfattat innebär det att den obehöriga vinsten grundar en rätt till ersättning för den andra parten, som ska motsvara vinstens storlek. Principen om obehörig vinst kallas också ofta för "vinstregeln".Obehörig vinst inom det svenska rättssystemetInom det svenska rättssystemet finns ingen lag eller allmän bestämmelse som uttrycker att ersättning ska utgå om någon gör en obehörig vinst, vilket kan göra det oklart om eller när sådan ersättning ska utgå. I praxis finns dock flera olika rättsfall som bygger på principen om obehörig vinst, men det finns en viss svårighet i att hitta en gemensam nämnare för de situationer i vilka principen om obehörig vinst förekommer.Skyldigheten att utge vinstersättning vid obehörig vinst är också subsidiär till reglerna om skadestånd. Det innebär att reglerna i sakdeståndslagen har företräde framför principen om obehörig vinst, och ska därför tillämpas i första hand. Däremot finns det ingen begränsning på vilka typer av skador principen kan förekomma inom, utan den går att använda både i inom- och utomkontraktsförhållanden.Hoppas att du svaret varit till nytta, och glöm inte att du är varmt välkommen att återkomma med nya frågor till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

försäkringsgivarens regressrätt

2020-09-20 i Regressrätt
FRÅGA |Hej, Vi har vållat en skada på ett golv i samband med en leverans av varor till en kund. Kunden anmälde detta på sin hemförsäkring och fick ersättning. Vi betalade hans självrisk. Nu har vi fått en regerssframställan från hans försäkringsbolag på hela kostnaden. Är detta verkligen korrekt? Borde i så fall inte vi ha fått möjligheten att ta det på vår egen försäktring istället? Då hade vi endast behövt betala vår självrisk. Tack på förhand!
Minela Kurjakovic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Försäkringsgivarens regressrättNär försäkringsbolaget har ersatt den skadelidande för en skada någon annan vållat, har bolaget en rätt att kräva motsvarande summa av skadevållaren. Detta kallas för regressrätt. Försäkringsbolaget träder alltså in i skadelidandes rätt till skadestånd från den skadevållande (se, 7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen).Försäkringsbolaget har alltså rätt att kräva ersättning av skadevållaren för det bolaget har betalat ut till den skadelidande.Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Med vänliga hälsningar

Vilket skadeståndsansvar har en hundägare vid skador på katt

2020-09-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej.Min hund hamnade i konflikt med grannkatten på min tomt och det ledde till att katten avled pga av hunden. Kattägare kräver att jag ersätter följande:Kremering Fraktkostnad Minnessten och begravningUtebliven inkomst pga av sjukskrivning för att att katten dog. GPS halsbandet och resterande belopp på kattens försäkring.IdmärkningSamt kattens värde, vaccination och idmärkning.Är det rimligt att jag ska ersätta allt detta?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Strikt ansvar för hundägareHundägare har ett strikt ansvar för sina hundar, det medför att en skada som har orsakats av en hund ska ersättas av dess ägare, även om han eller hon inte har vållat skadan (19 § Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter). Det innebär således att du har ett strikt ansvar för skador som din hund orsakar annan. Vilka skador ska du ersätta? Det innebär att du åläggas skadeståndsskyldighet och du ska betala skadestånd för sakskadan (eftersom ett djur är en sak i lagens mening) utifrån kattens värde, dvs. vad det kostar att införskaffa en ny katt för grannen. Om din hund även gjorde sönder kattens GPS-halsband, ska du även betala återanskaffningsvärdet för denna, dvs. vad det hade kostat att införskaffa ett motsvarande GPS-halsband i fråga om ålder och skick (5:7 1 st. p.1 Skadeståndslag (1972:207) (SkL)) Grannen har även rätt till annan kostnad till följd av skadan (5:7 1 st. p.2 SkL), det kan vara andra utgifter och kostnader med anledning av skadan på katten, ex. utgifter som grannen vidtagit för att begränsa kattens skador i samband med att din hund bet katten, som transport och kostnader för veterinär. Grannen har i regel inte rätt att få ersättning för inkomstförlust vid sakskador (5:7 1 st. p.3 SkL). Det betyder att din Granne enligt skadeståndslagens regler inte har rätt till kostnaderna för kremering, minnessten och begravning, utebliven inkomst, id-märkning eller vaccination. Om du har en djurförsäkring alternativt en ansvarsförsäkring för din hund kan det medföra att skadorna kan betalas ut på så sätt. Du kan i isåfall kontakta ditt försäkringsbolag och kolla vad som gäller just för dig. Hoppas att du fått svar på din fråga!

Trafikskadeersättning och skadestånd med anledning av personskada

2020-09-19 i Skadestånd i trafiken
FRÅGA |Hej! Min syster har blivit påkörd på en övergångsstället och fick alvolig skador på huvudet brutit finger och har ont i ryggen nu efter 3 månader vi har prata med polisen och de säger att det ska ta körkort från manen som körde bil men hon har ingen rätt till skadestånd vi undrar var ska vi vända os för att få den rätt hjälpen det kan inte stämma att hon har inte rätt till skadestånd hon har fått fler så djupa jack i huvudet att som fortfarande gör ont för henne snälla kan ni hjälpa os och ge os lite råd tack
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Först har jag förklarat vilka möjligheter det finns till ersättning. De alternativ som står till buds är ersättning ur förarens trafikskadeförsäkring och att kräva föraren på skadestånd. Därefter följer ett råd om vad ni kan göra härnäst.TrafikskadeersättningEftersom din syster har råkat ut för en personskada ska trafikskadeersättning utgå från förarens trafikförsäkring (TSL 11 §). Ersättning kan sättas ned om din syster varit grovt vårdslös och medverkat till skadan (TSL 12 §). Det kan t.ex. vara fallet om hon har sprungit ut i vägen utan att se sig för. Som jag tolkar din fråga har hon dock inte gjort det, utan det hela var förarens fel. Av den anledningen ska inte ersättningen sättas ned. Om föraren inte har tecknat en trafikförsäkring ansvarar försäkringskollektivet för ersättningen, d.v.s. samtliga försäkringsbolag som säljer trafikförsäkringar (TSL 16 § andra stycket).SkadeståndÄven fast din syster har rätt till trafikskadeersättning kan hon kräva föraren på skadestånd (TSL 18 §). Eftersom föraren genom vårdslöshet har orsakat din syster en personskada ska föraren ersätta skadan (skadeståndslag 2 kap 1 §). Om hon vill kräva föraren på skadestånd ska hon skicka in en stämningsansökan till tingsrätten (RB 42 kap 1 §). Vad kan ni göra härnäst?Ett första steg är att kontakta föraren för att fråga vilket försäkringsbolag han har. Förarens personuppgifter kan ni få genom att begära ut polisanmälan från polisen. Om ni inte får kontakt med honom, eller han inte har en försäkring, kan din syster kontakta Trafikförsäkringsföreningen och göra en skadeanmälan där. Går ni in på Trafikförsäkringsföreningens hemsida ser ni hur ni ska gå tillväga. Att göra en sådan ansökan kostar ingenting.Ett andra alternativ är att ansöka om stämning i domstol för att kräva föraren på skadestånd. En sådan stämningsansökan finner du här. Vill ni kräva föraren på skadestånd är det en bra idé att kontakta en jurist som kan driva er process i domstol. Ofta kan ni träffa en jurist för ett första kostnadsfritt möte.Hoppas du fick svar på din fråga.