Skolan kräver skadestånd av 15-åring

2010-04-02 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En elev i år 9 med diagnos ADHD kunde under en situation där han kände sig kränkt och utsatt inte kontrollera sin ilska utan det hände att en glasmonter värd ca 60 000 kr krossades. Eleven hade fram t.o.m. år 8 en elevassistent som stöttade honom, detta var första terminen utan. Har skolan nu rätt att kräva eleven på ersättning?
Georg Dellborg |Hej. Det finns ingen åldersgräns för skadeståndsskyldighet. En 15-åring kan alltså bli krävd på skadestånd, även om det finns vissa specialregler för personer under 18 år. Av 2:1 Skadeståndslagen framgår att den som med uppsåt eller av vårdslöshet vållar en skada skall ersätta den. Detta innebär att det måste finnas ett orsakssamband mellan att en person gjort något och att en skada uppstår. Därefter är frågan om personen har ett ansvar för att ha vållat skadan. Om man uppsåtligen (medvetet) skadar något, eller beter sig vårdslöst och skada därför uppstår, anses man ha vållat skadan och är alltså skadeståndsskyldig. Rena olyckshändelser leder däremot inte till skadeståndsskyldighet. I fallet du beskriver uppfattar jag det som att det är klart att elevens handlande orsakade skadan. Frågan är då om han har ett ansvar för vållande. Du skriver att förstörelsen av glasmontern ”hände”, och det kan ju betyda flera olika saker. Om det t.ex. var så att pojken riktade en spark direkt mot montern talar vi om ett uppsåtligt skadande. Om det istället var så att pojken blev arg och när han rusade ut ur rummet stötte till montern, får man fråga sig om hans beteende kan anses vårdslöst eller om det var en ren olyckshändelse. När man bedömer om en person som inte fyllt 18 år skall anses ha vållat en skada tar man också hänsyn till dennes ålder och psykiska utveckling (se 2:4 Skadeståndslagen). Att eleven har ADHD kan spela in eftersom personer med denna diagnos typiskt sett är sämre på att behärska sina känslor och förutse konsekvenserna av sitt handlande. Ett agerande som hos en vuxen person skulle anses vårdslöst och leda till skadeståndsskyldighet, kan när det gäller en 15-åring med ADHD ses som en ”olyckshändelse” och inte grunda ansvar. Även om man kommer fram till att eleven är ansvarig för att ha vållat skadan kan skadeståndet jämkas (sänkas) enligt 2:4 Skadeståndslagen. Här tar man hänsyn till personens ekonomiska omständigheter och liknande. Jämkning blir inte aktuellt om den unge omfattas av en ansvarsförsäkring. Detta var en kort beskrivning av skadeståndsreglerna och hur de kan tillämpas på unga personer. Hur en domstol sedan skulle döma i just det här fallet kan inte jag uttala mig om eftersom jag vet så pass lite om händelsen. Jag hoppas dock att detta varit till hjälp och att saken löser sig. Skadeståndslagen finns här: http://www.notisum.se/rnp/Sls/lag/19720207.htm Vänligen,

Måste föräldrar betala för sina barns skadegörelse?

2009-01-31 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Kan förlädrar dömas/tvingas att betala ersättning för skada som deras barn har orskat?T.ex. kan föräldrar behöva betala för förstörd busshållplats (sönderslagna rutor), om barnen är 14 och 16 år gamla? Kan de även dömas till böter för själva brottet?
Kristina Ljungström |Hej,Ungdomarna torde ha gjort sig skyldiga till skadegörelse, vilket enligt 12 kap 1 § brottsbalken kan ge böter eller fängelse i högst ett år (fängelse förekommer endast i undantagsfall och knappast när gärningsmännen är minderåriga).Fjortonåringen är dock inte straffmyndig, och kan därmed inte dömas för brottet.Utöver eventuella böter kan ungdomarna (och detta gäller även fjortonåringen) bli skyldiga att betala skadestånd till ägaren av den sönderslagna busskuren, detta enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen. Skadeståndet omfattar ersättning för reparationskostnader och andra eventuella kostnader till följd av skadan.Föräldrar blir inte skyldiga att betala vare sig böter eller skadestånd som deras barn ådöms. Har barnen inte möjlighet att själva betala hamnar fordran hos kronofogden med utmätningsförsök och betalningsanmärkning som följd. För barnens framtid är det alltså att rekommendera att se till att böter och skadestånd blir betalda.Normal ingår en ansvarsförsäkring i hemförsäkringen som täcker skadeståndsskyldighet upp till ett visst belopp. Försäkringen omfattar vanligtvis alla medlemmar av hushållet. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om vad din hemförsäkring omfattar samt uppgift om självrisk.Skadeståndslagen hittar du https://lagen.nu/1972:207.Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Skadeståndsansvar för minderåriga och deras föräldrar

2010-02-20 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |En man målar vita markeingar på en parkering invid en gång- och cykelbana med vit sprayfärg på burk. Han lämnar färgburkarna utan uppsikt, fullt synliga, och går hem. Två pojkar, 3 och 5 år gamla får tag på färgburkarna och sprayar ner en bil. Vems är ansvaret?
|Hej! Denna situation utgör ett s.k. utomobligatoriskt förhållande och omfattas därmed av Skadeståndslagen (SkL 1972:207). Skadan som har uppstått dvs. nedsprayandet av bilen, är att se som en sakskada. Med sakskada avses nämligen fysiska skador på fast egendom eller lösa föremål (en bil är exempel på ett löst föremål). Även estetiska förändringar som det är fråga om i detta fall, vilka inte nödvändigtvis minskar egendomens brukbarhet, faller under begreppet sakskada. Skadevållarna i det aktuella fallet är två små barn på 3 respektive 5 år. Utgångspunkten i SkL är att den som vållar en skada också skall ersätta den, se 1 §. I SkL 2 kap. 5 § finns dock en särskild regel för skadevållare under 18 år. Barn och ungdomar under 18 år skall enligt denna bestämmelse ersätta skadan endast i den mån det är skäligt med hänsyn till deras ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring, andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. De skadesituationer som kan falla under 2 kap. 5 § SkL varierar starkt. När skadan som i förevarande fall har orsakats av små barn torde man inte kunna anse att de har nått den mognad och förvärvat det omdöme som måste förutsättas för att barnets skadehandling skall anses innefatta ett vållande. Beträffande 3-åringen är detta bekräftat i rättspraxis (NJA 1977 s.186) och han/hon kan därför överhuvudtaget inte bli skadeståndsskyldig. Beträffande 5-åringen finns det dock rättsfall där 5-åringar har ansetts ha vållat skadan genom sin handling (NJA 1948 s.342 II). 5-åringen kan sannolikt även i det nu aktuella fallet anses ha vållat skadan och därmed vara skadeståndsskyldig. Man skall dock ta hänsyn till det enskilda barnets mognadsgrad och utveckling. Även om 5-åringen blir skadeståndskyldig är det helt säkert att skadeståndet kommer jämkas (förmodligen till mindre än hälften) med hänsyn till barnets ringa ålder - vilket också skedde i NJA 1948 s.342. Utöver barnens eventuella skadeståndsskyldighet har föräldrar ett självständigt ansvar för oaktsam underlåtenhet att utöva uppsikt över sina barn. Detta ansvar följer av såväl 2 kap. 1 § SkL som 6 kap. 2 § st.2 Föräldrabalken. Föräldrarna (vårdnadshavare) ses som övervakningsgaranter i förhållande till barnen. I det nuvarande fallet torde skadeståndsskyldighet för föräldrarna vara troligare än att barnen blir skadeståndsskyldiga, men omständigheterna i det enskilda fallet är helt avgörande för utgången. Mannen som lämnat burkarna utan uppsikt kan inte tillskrivas något ansvar såvida han inte befann sig i någon form av garantposition.