Är gåvor från andra länder skattebefriade?

2006-02-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar lite över vad som gäller vid pengagåvor via internet. Säg att jag har en hemsida där folk från hela världen kan skänka pengar till mig via exempelvis ett paypal-konto. Hur kommer dessa pengar beskattas/deklareras? Finns det något i "internet-tiggeri" som kan tolkas som brottsligt?
Michael Witting |Gåvoskatten är sedan den 17 december 2004 borttagen i Sverige. I många andra länder i världen finns gåvoskatten kvar. Hur gåvor beskattas i olika länder får man ta reda för respektive land. Om man ser detta som någon rörelseintäkt för dig kan vinsten i rörelsen bli beskattad i Sverige. Vad det gäller din andra fråga kan jag inte ge dig något direkt svar. Tiggeri är i sig inte brottsligt, men beroende på omständigheterna i övrigt kan brott som förskingring och bedrägeri aktualiseras.

Beskattning av tomtförsäljning

2006-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en mindre yta sjönära mark på Gotland tillsammans med en kompis. Vi har köpt marken med privata medel och har nu ansökt om avstyckning och förhandsbesked för bygglov på 9 tomter. Tanken är att vi ska sälja dessa 9 avstyckade tomter. Som jag förstår det kommer tomtförsäljningen att beskattas som inkomst av kapital, dvs 30%. Vet ni om så är fallet, eller riskerar vi att få beskatta försäljningarna som inkomst på rörelse? Tack på förhand! Mvh, Anders T
Eva Olofsson |Hej! Utgångspunkten är att ni beskattas som inkomst av kapital men som du nämner finns en risk för beskattning i rörelse. Tomtrörelse föreligger i första hand genom att verksamheten anses yrkesmässigt bedriven såsom sk. kvalificerad tomtrörelse enl 27kap 10§ Inkomstskattelagen. Men även om ni inte skulle anses bedriva tomtförsäljningen yrkesmässigt finns en regel i 11-15§§ i samma kapitel som kan bli tillämplig. Dessa anger att om antalet sålda tomter överstiger en viss nivå föreligger sk. enkel tomtrörelse. Gränsen går vid 15 tomter under en tioårsperiod, dvs. du beskattas i kapital för fjorton tomter medan den femtonde försäljningen anses utgöra en intäkt i näringsverksamhet. Inkomstskattelagen hittar du http://www.lagen.nu/1999:1229 .

Kapitalvinstbeskattning vid försäljning av fastighet

2005-12-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi kommer att göra en reavinst på vår villaförsäljning och undrar nu om det på något sätt går att minimera vinstbeskattningen? Vi har hört att man möjligtvis kan avsätta del av vinsten som gåva till sina barn och på detta sätt slipper skatta för denna del. Stämmer detta?
Michael Witting |Man kan inte undgå kapitalvinstskatten genom att ge bort fastigheten till barnen. Barnen får enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen samma kapitalvinstbeskattning som föräldrarna, se http://www.lagen.nu/1999:1229. De tar så att säga över föräldrarnas kapitalvinst. Det finns inget sätt att undgå kapitalvinstbeskattning förutom att söka uppskov med skatten om man köper en ny fastighet.

Är byte av egendom skatterfritt?

2006-01-16 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag samäger en sommarstuga och en båt med ett syskon. Är det OK att "byta", dvs jag ger bort min del i fastigheten och mitt syskon ger bort sin del i båten till mig, utan att det får skattekonsekvenser ? Finns det några gränser för "byte" ?
Sofia Fjelland |Förvärv genom gåva är en skattefri inkomst. Om kraven för att ett förvärv ska anses vara en gåva inte är uppfyllda beskattas förvärvet. Kraven på att förvärvet ska anses utgöra en gåva är att givaren har gåvoavsikt och att förmögenhetsöverföringen sker frivilligt. Är avsikten att undgå skatt anses det alltså inte röra sig om en gåva. Är det ett byte, vilket tycks vara fallet även om denna bedömning är svår att göra, medför det således skattekonsekvenser.

Gåva/arv från stiftelse

2006-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hur beskattas bröstarvinges arv från en stiftelse i utlandet nu då arvskatten är borttagen? Om ägaren under sin livstid däremot skänker medel från stiftelsen till någon, hur beskattas detta eftersom gåvoskatten är borttagen?
Oscar Björkman |Enligt skatteverket är det vid gåva respektive arv generellt så att det ska beskattas enligt givarlandets skatteregler. Detta innebär att du för att få reda på hur gåvan eller arvet kommer beskattas bör ta kontakt med myndigheter i det land där stiftelsen har sitt säte. Med vänlig hälsning

F- eller FA-skattesedel för enskild firma?

2006-01-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag hade tänkt att starta en enskild firma vid sidan om mitt vanliga jobb. Jag gick in på www.foretagsregistrering.se för att registrera bolaget, men jag vet inte om jag där ska välja att ansöka om F-skatt eller FA-skatt. Vad är skillnaden mellan F och FA egentligen?
Andreas Törnblad |Om du som företagare bedriver näringsverksamhet i enskild firma bör du i regel ha F-skattsedel. Det innebär att företagaren själv betalar sina skatter och socialavgifter (egenavgifter) varje månad. Den som både har enskild firma och anställning skall ha både F- och A-skatt, så kallad FA-skatt. Då gör arbetsgivaren skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter på lönen som vanligt medan företagaren själv betalar skatten och egenavgifterna för näringsverksamheten. F-skattsedeln får endast användas i näringsverksamhet. Du måste åberopa F-skattesedeln skriftligen varje gång (exempelvis på offert och faktura) för att den skall vara giltig. Rent praktiskt så fungerar det med både F- och FA-skattesedel även om du har anställning sidan om, men en FA-skattesedel är att rekommendera.

Möjlighet att riva skuldebrev?

2006-01-06 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Angående gåva: Min man har fått en småhusenhet (gammal gård) i gåva 2004-07-31 av sin far. För att slippa betala gåvoskatt upprättades vid gåvotillfället ett skuldebrev för att han år för år skulle skriva av del av gåvan. Nu när gåvoskatten är borttagen - kan skuldebrevet rivas eller ogiltigförklaras av min svärfar om han vill så?
Eva Olofsson |Ja, han kan helt efterge sitt anspråk och alltså riva skuldebrevet. Att notera skattemässigt är att din make då övertar sin fars anskaffningsvärde för fastigheten, eftersom överlåtelsen till sin helhet (eller åtminstone till huvudsak) är en gåva. Detta har betydelse för hans eventuella kapitalvinst vid en framtida försäljning. Skulle din make istället i huvudsak ha betalt sin far för fastigheten gäller denna ersättning som anskaffningsvärde.

Måste man betala restskatt även fast man överklagar?

2006-01-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Restskatt, måste man betala den även om man kommer att överklaga.
Marie Wahlin |Hej! Enligt huvudregeln ska restskatten betalas senast den dag som står i beslutet från skatteverket. Dock kan man begära anstånd med detta i samband med ett överklagande, såsom i ditt fall. Detta framgår av 17 kap. 2 § Skattebetalningslagen http://lagen.nu/1997:483 där det bland annat står att skatteverket får bevilja anstånd med skatten när någon överklagar om det är tveksamt om det skattskyldige kommer blir skyldig att betala skatten. Vänd dig till skatteverket och ange dina skäl till överklagandet så får dem göra en bedömning huruvida du ska få anstånd med restskatten eller ej. I annat fall får du betala in skatten och sedan få tillbaks den, om det visar sig att ditt överklagande är befogat. Lycka till! Mvh