Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968

2020-01-22 i Fastighetsskatt
FRÅGA |Hej! Skall deklarera för mina föräldrars dödsbo.Har sålt deras villa som de själv byggde 1960. Hur kan jag få veta vad deras anskaffningsvärde var. Huset är ett tegelhus i 1,5 plan med källare och ca 120 kvadratmeter. Ligger i södra Skåne. Har pratat med skattemyndigheten och de kan inte hjälpa mej, lantmäteriet kan bara säga vad tomten kostade
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Anskaffningsvärde vid arvEftersom du har ärvt dina föräldrars fastighet och därför också ärvt deras skattemässiga situation, får du använda dig av dina föräldrars anskaffningsvärde vid beräkningen av hur mycket som ska beskattas (44 kapitlet 21 § Inkomstskattelagen). Kapitalvinsten beräknas genom att minska ersättningen du fick när du sålde huset med bland annat dina föräldrars anskaffningsutgifter (tomtkostnaden) ökat med förbättringsutgifter (husbyggnationen)(44 kapitlet 13 § Inkomstskattelagen)Anskaffningsvärde på egenbyggt husHuvudregeln är att förbättringsarbeten på fastigheter måste kunna styrkas med exempelvis kvitton för att vara avdragsgilla. I tidigare avgöranden har beslutsfattare dock uttalat sig att förbättringsutgifter på fastigheter byggda före år 1968 är underställda ett lägre beviskrav. Innebörden av uttalandet är att det är tillräckligt att du som skatteskyldig har gjort sannolikt att förbättringen har skett (RÅ 2002:73). Du kan göra sannolikt att förbättring skett genom att exempelvis visa före och efterbilder på husbyggnationen och allmän statistik från statistiska centralbyrån rörande nybyggnadskostnader det aktuella året. Förbättringsutgifterna uppskattas då till ett skäligt belopp. Slutgiltigt rådEftersom det är svårt för dig att påvisa dins föräldrars ursprungliga anskaffningskostnad så har du möjlighet att få nybyggnationskostnaderna uppskattade till ett skäligt belopp. Förutsättningen är att du på något sätt kan göra sannolikt att byggnationen har ägt rum. Vad som skulle vara ett skäligt belopp i ditt enskilda fall är ytterst svårt för mig att svara på. Jag råder dig att ännu en gång försöka kontakta skatteverket och helt enkelt fråga hur du ska gå tillväga för att få förbättringsutgifter före år 1968 uppskattade till ett skäligt belopp.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Skattskyldig när man flyttar utomlands?

2020-01-20 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag kommer att flytta till England och bosätta mig där med min man, som är därifrån. Vi har inga planer på att komma tillbaka och jag kommer registrera mig som utlandsboende hos Skatteverket och inte stadigvarande vistas i Sverige. I England kommer jag att starta ett eget företag. Däremot så kommer jag jobba mot svenska företag (ha dem som kunder), och fakturera dessa. Behöver jag fortfarande betala skatt i Sverige för denna inkomst från Sverige, trots att jag är bosatt i England och har ett engelskt företag?Tack på förhand!
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar regler som finns i inkomstskattelagen (IL).I dagsläget är du så kallat obegränsat skattskyldig eftersom du är bosatt i Sverige (3 kap. 3 § första punkten IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig i Sverige är att du är skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och i utlandet (3 kap. 8 § IL). Det innebär alltså att dina inkomster från ditt företag i England kommer att beskattas i Sverige. När du flyttar till England kommer du troligen fortfarande vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du har väsentlig anknytning till Sverige, samt att du tidigare har varit bosatt här (3 kap. 3 § tredje punkten IL).Vid bedömningen om huruvida en person som tidigare har varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning till landet, har lagen ett antal punkter som ska tas i beaktning (3 kap. 7 § IL). Du kan alltså fortfarande anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om du är svensk medborgare, om du har varit bosatt i Sverige i en längre tid, om du har en bostad och familj här m.m. (Läs gärna alla punkter som står i lagbestämmelsen för att se vilka som passar in på dig).Om du är svensk medborgare, har varit bosatt i Sverige i minst tio år, eller har stadigvarande vistats i Sverige kommer du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige under fem år från den dag då du reste från Sverige (3 kap. 7 § andra stycket IL).Det är dock värt att nämna att det föreligger ett skatteavtal mellan Sverige och Storbritannien i syfte att personer ska undvika dubbelbeskattning (se här). Detta skatteavtal är svensk lag och gäller alltså för personer som på något sätt har skatterättsliga anknytningar med både Sverige och Storbritannien. Enligt Artikel 21 i detta skatteavtal ska din skatt som du betalar i Storbritannien räknas av på din skatt i Sverige, så att du slipper att bli dubbelbeskattad. Se även Skatteverkets föreskrifter om avräkning av utländsk skatt.Jag hoppas du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler frågor!Med vänlig hälsning,

Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighet om man bor i ett annat land

2020-01-16 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,Jag hyr ut några fastigheter. Behöver jag betala skatt om jag flyttar till ett annat land. Med vänliga hälsningar
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du äger och hyr ut fastigheter här i Sverige och att du undrar huruvida det gör någon skillnad i skattehänseende om du flyttar till ett annat land. Det korta svaret på din fråga är att du är skyldig att betala skatt med anledning av hyresintäkterna oavsett om du flyttar till ett annat land eller inte. Nedan förklarar jag varför det är så.Skattskyldighet för hyresintäkter från svensk fastighetI svensk skatterätt skiljer man mellan obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. En obegränsat skattskyldig är skattskyldig för samtliga inkomster oavsett var de intjänats (3 kap. 8 § inkomstskattelagen, IL). En begränsat skattskyldig är endast skattskyldig för vissa uppräknade inkomster (3 kap. 18 § IL) samt inkomster enligt annan lag (se hänvisningarna i 3 kap. 21 § IL). Man är obegränsat skattskyldig om man bor här i landet, stadigvarande vistas här i landet eller annars har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL). Om man inte uppfyller någon av dessa kriterier så är man begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § IL).Det är vid klassificeringen om man är begränsat eller obegränsat skattskyldig som faktum att man flyttat ut ur landet kan spela roll. Visar det sig att man är begränsat skattskyldig kan det i sin tur innebära att man inte är skyldig att betala skatt för vissa inkomster. I ditt fall spelar det ingen roll om du är obegränsat eller begränsat skattskyldig eftersom hyresintäkter från fastigheter i Sverige är något som både obegränsat och begränsat skattskyldiga behöver betala svensk skatt för. För obegränsad skattskyldighet framgår detta av 3 kap. 8 § IL som gäller alla inkomster och för begränsad skattskyldighet framgår detta av, beroende på vad det är för fastighet, 3 kap. 18 § tredje eller nionde punkten IL.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av kapitalvinst vid försäljning av skänkt fastighet

2020-01-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min syster fick 1981 ta över föräldrarnas skog. 50.000:- betalades för att slippa gåvoskatt. 1994 gjordes s.k. omarrondering. Vi var delägare i ett stort antal skiften, men nu fick vi mer sammanhängande skogsskiften. Man fick betala mellanskillnaden mellan sitt tidigare innehav och det nya. I vårt fall 50.000:-Taxeringsvärdet är nu c:a 4 miljoner, men vi har gjort avverkningar under årens lopp, så verkliga taxeringsvärdet borde ligga närmare 3 miljoner. 2014 överlät vi 1/3 till min son via gåvobrev. Nu har vi gjort avstyckning och sålt halva fastigheten för 1 miljon kronor.Frågan är hur reavinsten ska deklareras, dels för mig och min syster och dels för min son.Tacksam för svar.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen inkomstskattelagen (IL).Utredning Enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL ska kapitalvinster beräknas som ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med kostnader för avyttrandet och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbeloppet avses enligt 44 kap. 14 § IL kostnader för anskaffning ökade med kostnader för förbättring av egendomen. Av 45 kap. 1 § IL framgår att kapitlet behandlar specialregler avseende kapitalvinster vid försäljning av fastigheter. I 45 kap. 19 § IL anges att kapitalvinsten ska beräknas på grundval av förhållande på den avyttrade delen av en fastighet om en del av en fastighet har sålts. Enligt den så kallade huvudsaklighetsprincipen ska en överlåtelse av en fastighet skatterättsligt behandlas som en gåva om ersättningen understiger fastighetens taxeringsvärde och överlåtelsen inneburit en frivillig förmögenhetsöverföring och det funnits en gåvoavsikt hos givaren. Enligt 44 kap. 21 § IL inträder den som genom gåva förvärvar en fastighet i givarens skattemässiga situation, det vill säga att denne tar över givarens anskaffningsvärde.Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi konstatera följande. När du och din syster tog emot fastigheten som gåva från era föräldrar utgjorde detta en gåva i skatterättslig mening eftersom ersättningen (antagligen) understeg fastighetens taxeringsvärde. Därmed hade ni inget anskaffningsvärde för fastigheten, utan ni tar istället över era föräldrars eventuella anskaffningsvärde. I samband med omarronderingen köpte ni i praktiken till mer mark för 50 000 kronor, vilket antagligen översteg taxeringsvärdet och därmed får betraktas som anskaffningsvärde. Eftersom ni skänkt en del av fastigheten till din son har han inget anskaffningsvärde för sin del av fastigheten, utan får istället ta över det som ni tagit över från era föräldrar. Med anledning av detta måste ni enligt min uppfattning kunna visa vad era föräldrars anskaffningsvärde uppgick till för att kunna tillgodoräkna er något anskaffningsvärde vid beräkningen av omkostnadsbeloppet. Er möjlighet att tillgodoräkna er anskaffningskostnaden för den del av fastigheten ni kan sägas ha köpt till i samband med omarronderingen är beroende av om den kostnaden kan anses hänförlig till en bestämd del av er fastighet och i sådana fall om det är den delen ni nu sålt. HandlingsplanMin rekommendation till er är att försöka ta reda på vad era föräldrars anskaffningskostnad uppgick till när de förvärvade fastigheten. Detta anskaffningsvärde, om ett sådant kan fastställas, kan ni i sådana fall använda för att minska er kapitalvinst när denna beräknas.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning

Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?

2020-01-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har fått 3st bitcoin som gåva men vill växla in dessa mot riktiga pengar. Hur gör man rent skattemässigt? Spelar det nån roll att det är bitcoin jag har fått? Gåvoskatt är ju inget som finns längre.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL). Regler om beskattning av inkomster i inkomstslaget kapital finns i 41-43 kap. IL. Regler om kapitalvinster och kapitalförluster finns i 44-55 kap. IL.Gåvor är skattefria i SverigePrecis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). En förutsättning för att gåvan ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Under förutsättning att dessa kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Hur beskattas bitcoin och andra kryptovalutor?Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § första stycket IL). Med kapitalvinst och kapitalförlust i inkomstslaget kapital räknas vinst och förlust vid avyttring av tillgångar (41 kap. 2 § första stycket IL). Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Att växla in bitcoin mot riktiga pengar resulterar i en avyttring, vilket gör att en eventuell vinst kommer kapitalvinstbeskattas.Enligt 42 kap. 1 § första stycket IL ska kapitalvinster tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Kapitalförluster är avdragsgilla (42 kap. 1 § andra stycket IL). Kapitalvinsten beräknas enligt 44 kap. 13 § IL som ersättningen för tillgången som avyttras, minus försäljningsutgifter, minus omkostnadsbeloppet. Kapitalvinstberäkningen kan illustreras genom denna formel:Kapitalvinst = Ersättning - Försäljningsutgifter - OmkostnadsbeloppEnligt 44 kap. 14 § IL är omkostnadsbeloppet som utgångspunkt anskaffningsutgifter (vad man betalt för tillgången) plus förbättringsutgifter (utgifter för eventuella förbättringar). Eftersom du fått bitcoin i gåva, inträder du som gåvomottagare i givarens skattemässiga situation, vilket gör att du tar över givarens omkostnadsbelopp (44 kap. 21 § första stycket IL). Detta är en allmän princip inom skatterätten som kallas kontinuitetsprincipen.För att beräkna kapitalvinsten vid en avyttring får du alltså ta ersättningen minus eventuella försäljningsutgifter du haft, minskat med gåvogivarens omkostnadsbelopp.Överskott i inkomstslaget kapital beskattas med 30 % statlig proportionell inkomstskatt (65 kap. 7 § IL).När sker beskattning av bitcoin och andra kryptovalutor?Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL). Kapitalförluster ska inte dras av som kostnad förrän det år då förlusten är definitiv (44 kap. 26 § andra stycket IL). Om du säljer dina bitcoin år 2020 och gör en kapitalvinst, ska intäkten tas upp samma år. Gör du en kapitalförlust vid försäljningen ska den tas upp när förlusten är definitiv.Sammanfattning och rådDet spelar ingen roll att det är bitcoin du fått i gåva. Eftersom gåvor är skattefria kommer du inte beskattas för själva gåvan av bitcoin, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Däremot kommer avyttringen beskattas, dvs när du säljer eller byter dina bitcoin. En kapitalvinstberäkning ska göras där vinst beskattas med 30 % statlig inkomstskatt, medan förlust är avdragsgill till 70%. Försäljning av kryptovalutor ska redovisas på bilaga K4 under avsnitt D, som lämnas in tillsammans med din inkomstdeklaration. Du kan läsa mer om beskattning av kryptovalutor på Skatteverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Skyldighet att betala arvsskatt i Sverige eller Norge?

2020-01-16 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag och min bror är norska medborgare, födda i Norge, men bor i Sverige. Vi har ärvt pengar efter våra föräldrar. Dessa pengar finns idag på ett norskt konto. Blir vi skyldiga på detta någon arvsskatt i Norge
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatten är avskaffad både i Sverige och NorgeI Sverige har vi ingen arvsskatt längre, vilket framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Svensk arvsskatt på pengarna är därför inte aktuellt. Vad gäller norsk skatterätt så avskaffades arvsskatten år 2014, varför arvsskatt inte är aktuellt för arv efter personer som avlidit år 2014 eller senare. Svaret på din fråga är därför att ni inte blir skyldiga att betala någon arvsskatt på det ärvda beloppet om dina föräldrar gått bort år 2014 eller senare.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Beräkning av kapitalvinstskatten när man ärvt hälften och köpt hälften av den sålda fastigheten

2020-01-15 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Jag och min syster ärvde ett småhus då värderad till 725000kr. Jag köpte ut min syster och har sedemera nu sålt huset för 1050000kr. Inköpspriset för våra föräldrar var 250000kr.Hur beräknar jag min reavinstskatt? Tycker att den borde vara tvådelad, då min syster har betalat en del av skatten redan.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår frågan handlar det om en privatbostadsfastighet, dvs ett småhus som använts som privatbostad av er eller den ni ärvt småhuset efter (2 kap. 13 § inkomstskattelagen, IL). Vidare antar jag att du köpte ut din syster för 362 500 kr, dvs. hälften av småhusets marknadsvärde. Jag utgår från att du inte har haft några förbättringsutgifter för fastigheten eller mäklarkostnader för att sälja fastigheten.Jag kan även kort säga att det du skriver stämmer! Eftersom din syster sålt sin del av fastigheten till dig har hon fått betala kapitalvinstskatt (även kallat reavinstskatt), vilket påverkar hur mycket kapitalvinstskatt som du får betala med anledning av din försäljning av fastigheten. Nedan kommer jag förklara hur du beräknar din kapitalvinstskatt, först genom att beräkna kapitalvinsten och sedan skatten på kapitalvinsten (kapitalvinstskatten).Beräkningen av kapitalvinstenKapitalvinsten beräknas enligt följande formel:Kapitalvinst = Ersättningen för fastigheten – försäljnings- och mäklarkostnader – omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL)Omkostnadsbeloppet består av fastighetens anskaffningsvärde, dvs. priset som fastigheten anskaffats för. Omkostnadsbeloppet består dessutom av utgifter för förbättring av fastigheten, t.ex. utgifter för ny- till- och ombyggnad på fastigheten (44 kap. 14 § IL). Detta gäller den köpta halvan av fastigheten. Vad gäller den delen är ditt omkostnadsbelopp 362 500 kr, dvs det du betalade för den. Omkostnadsbeloppet blir dock ett annat för den ärvda delen av fastigheten. Eftersom du ärvt hälften av fastigheten kommer du i enlighet med kontinuitetsprincipen träda in i arvlåtarens skattemässiga situation vad gäller hälften av fastigheten, dvs den person som du ärvt villan efter (44 kap. 21 § IL). Detta innebär att du kommer överta hälften av arvlåtarens omkostnadsbelopp, med andra ord utgifter för anskaffning och förbättring av halva fastigheten. Det blir så att säga ditt omkostnadsbelopp vad gäller den ärvda delen av fastigheten. För den ärvda halvan av fastigheten blir därför ditt omkostnadsbelopp hälften av arvlåtarens anskaffningsutgifter, dvs 125 000 kr (hälften av 250 000 kr). Totalt sett har du alltså ett omkostnadsbelopp på 487 500 kr (362 500 + 125 000) för hela fastigheten. I enlighet med formeln ovan blir kapitalvinsten 1 050 000 kr – 487 500 kr = 562 500 kr.Skatt på kapitalvinsten vid försäljning av fastighetKapitalvinsten som du får enligt formeln ovan kommer att kvoteras med 22/30-delar eftersom jag utgår från att det är en privatbostadsfastighet (45 kap. 33 § första stycket IL). Skattesatsen är 30 % (65 kap. 7 § IL) men i kombination med kvoteringen av kapitalvinsten på 22/30-delar innebär det en effektiv skattesats på 22 %.Alltså är kapitalvinstskatten eller "reavinstskatten" med anledning av din försäljning av småhuset 22 % av kapitalvinsten som ovan beräknades till 562 500 kr. 562 500 x 0,22 = 123 750 kr i kapitalvinstskatt.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Vad bör man tänka på när man ska ge en gåva, och finns det någon gräns för hur stor gåvan får vara?

2020-01-15 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hejsan, Min mor försöker sälja hennes hus i Filippinerna. Hon har inte behovet att resa dit och ta hand om den längre sedan min styvfar avlidet pga cancer. Hon vill när hon väl har sålt huset skänka pengarna till hennes släktingar där i Filippinerna, det mesta vill hon skänka till mig som hennes enda son. En gåva så att säga. Hon undrar om det är möjligt att skänka en stor summa pengar?. Hon pratar om ca 500 000. Hon har så hon klarar sig enligt henne själv. Hon vill att jag ska ha en bättre ekonomi nu när jag precis köpt ett hus.Vad är det för skatteregler hon bör veta om hon vill ge bort så mycket pengar? Går det att skänka så mycket pengar? Vill tydliggöra att hon är bosatt i Sverige och är numera pensionerad efter många år som lokalvårdare och personlig assistent. Har ett hus i Filippinerna som hon inte vill ha längre. Pengar hon får för huset vill hon skänka till hennes släktingar där men det mesta vill hon skänka till mig.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).Är gåvor skattepliktiga eller skattefria?Vi hade tidigare gåvoskatt i Sverige, men den är sedan år 2005 avskaffad, och gåvor är numera skattefria. Enligt 8 kap. 2 § första stycket IL är gåvor skattefria, under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. De kriterier som måste vara uppfyllda för att en överföring ska ses som en gåva är att: 1. En förmögenhetsöverföring har skett, alltså att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, 2. det finns en gåvoavsikt, vilket innebär att givaren måste vara medveten om att hen faktiskt ger bort någonting. Mellan familjemedlemmar och närstående finns en presumtion, en förmodan om att gåvoavsikt finns, och 3. gåvan bygger på frivillighet. Om dessa tre kriterier är uppfyllda är alltså gåvan skattefri.Finns det någon gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva?Det finns ingen gräns för hur mycket pengar man kan ge bort som gåva, eftersom en gåvoförbindelse är ett civilrättsligt avtal i grund och botten, och vi har avtalsfrihet i Sverige. Under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda följer inga beskattningskonsekvenser av en gåva. Något som är värt att nämna är att din mamma förmodligen kommer kapitalvinstbeskattas om det uppstår en kapitalvinst vid husförsäljningen, men detta har ingenting med gåvans giltighet att göra. Sammanfattning och rådGåvor är skattefria under förutsättning att gåvokriterierna är uppfyllda och det finns ingen gräns på hur många gåvor man kan ge, eller hur stor summa gåvan får vara. Var dock noga med att gåvokriterierna är uppfyllda. Ett råd är att upprätta ett gåvobrev för att underlätta bevisningen om att överföringen faktiskt är en gåva, eftersom det rör sig om en så pass stor summa pengar. Behöver ni hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar