Sugar dating: laglighet och skatteplikt

2021-09-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |Om jag har en Sugar daddy över nätet. Han ger mig pengar varje vecka upp till 1000$ . Gåva för min tid kallar han det. Han finns i USA och jag i Sverige. Det handlar om telefonsamtal och ibland sexig bilder. Är detta på något sätt olagligt och ska detta beskattas på något sätt. Vill bara veta så jag inte gör något olagligt.
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag berättar lite om vad som kan gälla för sugar dating dels laglighet och dels skatterättsligt. Det är bra att du vill säkerställa att din inkomst är laglig och skattas korrekt. Jag besvarar din fråga utifrån att du är myndig. Om du inte är myndig aktualiseras en rad brott som barnpornografibrott (16 kap. 10 a § brottsbalken (BrB)). Brottet begås i så fall av din sugar daddy mot dig. Jag kommer att besvara frågan i två led, först lagligheten och sedan skatterättsligt.Lagligheten i att skicka bilder över internetDu beskriver att din sugar daddy ger dig pengar. Det du ger honom är telefonsamtal och ibland sexiga bilder. Rättsläget är oklart när det gäller sugar dating. Det finns fall där sexuell posering över Skype har räknats som sexuell posering, då gällande barn (ex NJA 2015 s. 501) (6 kap. 8 § BrB). Alltså kan även det som sker över internet eller endast på bild räknas som brott. Rättsläget är som sagt oklart när det gäller sugar dating och varje händelse måste bedömas för sig.Lagligheten i sexuellt material i relation till sexuell tjänstUtgångspunkten är att en vuxen person får frivilligt skicka en bild på sig själv, påklädd eller naken, till en annan vuxen person som tar emot den frivilligt. Generellt kan man säga att det sannolikt ett brott om det inbegriper någon form av tvång eller obehag för de inblandade. Vissa saker är dock alltid olagliga, som köp av sexuell tjänst. Definitionen av köp av sexuell tjänst är att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (6 kap. 11 § BrB). Du beskriver att er förbindelse inte är tillfällig, och det kan även diskuteras i vilken mån hela eller delar av förbindelsen är sexuell i lagens mening.Skattepliktig inkomstUtgångspunkten är att gåvor är skattefria (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL)). En gåva är bara en gåva om det inte finns något krav på motprestation. Om det finns ett krav på motprestation är gåvan skattepliktig. Det här är inte helt lätt att bedöma i ditt fall. Det finns, utifrån det du beskriver, en förväntan att du ska lägga tid och engagemang på er sugar dating och du förväntar dig att få pengar av honom. I många relationer finns det en förväntan på att båda parterna ska bidra med pengar eller andra prestationer, så det behöver göras en helhetsbedömning i ditt fall för att avgöra om er sugar dating ska anses vara en privat relation utan krav på motprestation eller en förbindelse där inkomsterna är skattepliktiga. Beroende på hur varaktigt och självständigt er sugar dating bedrivs kan det räknas som näringsverksamhet och ska då beskattas som sådan (13 kap. 1 § IL). Annars ska den beskattas i inkomstslaget tjänst (10 kap. 1 § IL). Om du är osäker kan du höra av dig till Skatteverket.SammanfattningDet finns lagstiftning för närliggande företeelser, men inte överensstämmer helt med sugar dating. Utifrån det du beskriver är det inte säkert att det räknas som köp av sexuell tjänst, men varje händelse behöver bedömas för sig för att avgöra om det förekommer brott. Rättsläget är oklart när det gäller sugar dating. För att pengarna du ska räknas som en skattefri gåva behöver du ta emot dem utan krav på motprestation. Det är svårt att bedöma om det finns en sådan i ditt fall. Om det finns ett krav på motprestation ska du deklarera inkomsten antingen som inkomst i näringsverksamhet eller inkomst i tjänst. Min rekommendation är avslutningsvis att du kontaktar Skatteverket för att få ett mer utförligt svar gällande beskattningen.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan dödsbo få rotavdrag?

2021-09-09 i Avdrag
FRÅGA |HejEn fråga har jag som ensam dödbodelägare rätt att göra rot avdrag för flyttstädning vid en försäljning av min mors bostadsrätt den är såld som ett dödsbo när jag deklarerar min mors dödsbo som kapitalvinst nästa år Tacksam för svarMed vänliga hälsningar
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rotavdrag är ett avdrag som kräver att vissa villkor är uppfyllda för att ge rätt till avdraget. Det är bara möjligt för ett dödsbo att få rotavdrag för tjänster som utförts innan ett dödsfall (Skatteverkets hemsida). Du kan inte heller få rotavdrag kopplat till din inbetalda skatt då ett villkor för att få beviljat rotavdrag är den som beviljas rotavdraget ska ha bott i bostaden. Svaret på din fråga blir därför nej.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Skatt på förmåner

2021-09-07 i Inkomstskatt
FRÅGA |HejJag behöver veta om förmåner som man får från sin arbetsgivare. Vem som betalar skatt på förmåner och hur mycket betalas skatt? Vilka förmåner som är skattefria? Tack
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skattefria förmåner framgår av 11 kap. Inkomstskattelagen. Förmåner som inte tas upp till beskattning är i förekommande fall:- Förmåner vid tjänsteresa och vid representation- Förmån av kost i särskilda fall- Förmån av vara eller tjänst av begränsat värde som arbetstagaren får av arbetsgivaren- Förmån av arbetskläder i vissa fall- Personalvårdsförmåner- Gåvor till anställda som understiger ett visst belopp- Hälso- och sjukvårdsförmånerFörmånerna ovan är inte en uttömmande lista utan de förmåner som är vanligast förekommande.Skatt på förmåner betalas av arbetsgivaren. Enligt 11 kap. 1 § Inkomstskattelagen skall Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt. Du som arbetstagare betalar skatt på förmåner, undantaget de som nämnts ovan. Hur mycket du betalar i skatt i inkomstslaget tjänst är beroende av vart i landet du är bosatt och hur mycket du tjänar. Enligt 65 kap. 3 § Inkomstskattelagen ska du som fysisk person och obegränsat skattskyldig betala kommunal inkomstskatt, och eventuellt statlig inkomstskatt enligt 65 kap. 5 § Inkomstskattelagen om du tjänar över en viss nivå.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är det en bra idé att sälja sin bostad till sitt aktiebolag?

2021-09-01 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi går pension och säljer inkråm och har AB kvar. I bolaget finns 19 miljoner kr bl. 6.5 miljoner i 3.12 som vi tänkte ta ut. Vi har även bra pensioner. Min fråga är om det är en god idé att AB köper mitt hus för bolagets pengar, värt ca 7 miljoner. Det är et seriebyggt hus 165 m2 i Båstad och vi tänkte bo kvar och hyr det. Hur räknas marknadsmässig hyra? Huset kommer inte att säljas före min bortgång.
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Då din fråga berör olika aspekter gällande beskattning så blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig. Är det en god idé att låta aktiebolaget köpa bostaden? Det finns en del saker att tänka på innan man bestämmer sig för att sälja sitt hus till sitt företag – både fördelar och nackdelar som man behöver väga mot varandra. För att börja med fördelarna så är en klar fördel att företagets pengar är belastade med bolagsskatt som är mycket lägre än om pengarna först ska tas ut i lön med arbetsgivaravgifter och inkomstskatt. På så vis får du mer likvid att röra dig med. Eftersom fastigheten blir en tillgång i företaget så får dock inte hela köpet skrivas av som en ren kostnad utan avskrivning genom årliga värdeminskningsavdrag ska göras (19 kap. 4 § IL). Det kan trots detta ändå vara en fördel på en växande bostadsmarknad eftersom det i slutändan då ändå leder till vinst. En annan fördel är att riskerna minskar utifall något skulle ske med fastighetsmarknaden eller den enskilda fastigheten som drastiskt minskar dess värde. Om fastigheten då är högt belånad så kan det leda till ekonomiska problem för ägaren med stor personlig skuldsättning. Om det istället är aktiebolaget som äger fastigheten kan det "enbart" leda till konkurs, förutsatt att du inte har gått i borgen för några fastighetslån. En tredje fördel är att bolaget kan dra av alla kostnader för reparationer och underhåll (19 kap. 2 § IL). Det finns givetvis även en del nackdelar med att låta ens bolag köpa ens fastighet. Du måste betala en marknadsmässig hyra till företaget, alternativt bli beskattad för en bostadsförmån motsvarande skillnaden mellan marknadsvärdet och vad du betalar. En eventuell bostadsförmån beskattas som tjänsteinkomst om du är verksam i företaget, annars som utdelning. Betalar bolaget andra kostnader såsom hushållsel, garage, möbler, husarbete, städtjänster eller snöskottning ska värdet av detta tas upp till beskattning utöver bostadsförmånen. Med andra ord är det bästa att betala en marknadsmässig hyra till bolaget som täcker samtliga kostnader för att inte förmånsbeskattas.En ytterligare nackdel kan uppstå vid avyttring av fastigheten. Om bostaden stiger i värde så är det bolagets värdeökning. Säljs bostaden så blir det både bolagsskatt på vinsten och skatt på utdelningen som delas ut till ägaren. Eftersom du anger att du inte avser att sälja bostaden under din livstid är det dock inget du behöver ha med i beräkningen för egen del. Däremot kan det vara värt att tänka på för dina arvingar. Vad är en marknadsmässig hyra? Det kan ofta vara svårt att veta vad som är en marknadsmässig hyra. Detta varierar mycket beroende på bostadens läge, ort, standard, storlek etc. och det finns således ingen given kalkyl för uträkningen. Ett bra riktmärke kan vara att jämföra med hyran som tas ut för likvärdiga bostäder på samma ort eller, om inte det är möjligt, med likvärdiga bostäder på en annan men "likvärdig" ort. Sammanfattning och råd Det finns både för- och nackdelar med att sälja sin bostad till sitt aktiebolag. Huruvida det är en god idé eller inte är därför svårt att fastställa jakande eller nekande. Det beror helt enkelt på vilka argument som du anser väger tyngst. Vill du ha en närmare och mer precis kalkyl på vilka fördelar det kan medföra för just dig, ditt bolag och din fastighet så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en skattejurist. Du har valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig idag, onsdag (1/9) klockan 12.15. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på Julia-saga.herhold@lawline.se så bestämmer vi en annan tid. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Kan människors naturliga Co2 utsläpp beskattas?

2021-09-12 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hejsan. Jag har en fundering kring alla företag som tar diverse miljöavgifter på alla möjliga sätt och vis.Förbränning av syre kommer alltid skapa co2 som restprodukt och är en naturlig del av alla förbränningsprocesser tillika när den mänskliga kroppen förbränner syre genom sin blotta existens.Vad är det som hindrar någon / något från att fakturera alla människor i landet för co2 utsläpp baserat på en schablon förbränning då det skapas förödande co2 genom den helt naturliga andning processen. Denna inkomst kan sedan investeras i tex plantering mm. Låt oss kalla det en "schablon avgift årlig co2 utsläpp"
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det som hindrar någon från att göra detta är att det inte finns en lag som ger privata eller offentliga organisationer rätt att kräva betalning för sådana utsläpp. De lagar som finns nu tar endast sikte på sådana utsläpp som inte kommer från människors naturliga process.Med det sagt finns det i teorin inte något hinder mot att en sådan lag införs. Det skulle förmodligen ses som en skatt om pengarna går till staten vilket innebär att vissa saker måste beaktas i utformandet av lagen - t.ex kan den inte gälla retroaktivt. Det finns dock inget i grundlagen som hindrar införandet av lagen som sådan. Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Måste man betala skatt när man får en fastighet i gåva?

2021-09-08 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej Jag ska få en lägenhet i gåva av min pappa, måst jag/han betala gåvoskatt?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvoskatt och stämpelskattI Sverige har vi sedan en tid tillbaka ingen gåvoskatt (8 kap. 2 § Inkomstskattelag [IL]). Du kommer alltså inte behöva betala in skatt för gåvans värde. Däremot finns regler om stämpelskatt som tas ut i samband med expeditionsavgiften hos lantmäteriet. I ditt fall tolkar jag det som att du inte kommer ge någon ersättning till din far för gåvan. Då tas ingen stämpelskatt ut, stämpelskatten ska tas ut om ersättningen överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde (5 § Lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter). Om du kommer ge ersättning för gåvan, alternativt ta över ansvaret för lån som genom pantbrev har säkerhet i fastigheten som överstiger 85% av taxeringsvärdet kommer stämpelskatt tas ut. Skatt vid försäljning av fastighetenNågot som kan vara bra att känna till vad gäller skattesituationen är utöver att ingen gåvoskatt tas ut det faktum att du kommer inträda din fars skattesituation (44 kap. 21 § IL). I praktiken innebär detta att du vid en eventuell försäljning kommer betala skatt baserat på det inköpsvärde din far förvärvat fastigheten på. Denna skatt betalas inte vid överlåtelse av gåvan utan först när du som gåvomottagare säljer fastigheten.Sammanfattningsvis gäller alltså att ni inte kommer behöva betala någon gåvoskatt, däremot kan skatten i framtiden påverkas för dig vid en eventuell försäljning. Hoppas du fått svar på dina funderingar.Med vänliga hälsningar

Behöver jag betala skatt på vinsten om jag säljer en fastighet jag fått i förskott på arv?

2021-09-07 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, jag och min syster ska få förtida arv av vår mor, en fastighet värd 5,5 miljoner. Syster tar över fastigheten och löser ut mig med halva. Ska jag då betala reavinst? Och betala skatt för dom pengarna?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du och din syster ska få en fastighet värd 5,5 miljoner kronor i förskott på arv, och att ni ärver 50 procent vardera. Därefter tar din syster över fastigheten och löser ut dig för 2,75 miljoner kronor (50 procent av 5,5 miljoner kronor).Regler om kapitalinkomster finns i inkomstskattelagen (IL).Hur beräknas kapitalvinsten vid en fastighetsförsäljning?När din syster löser ut dig och tar över fastigheten ses detta skattemässigt som en försäljning. Vid försäljning av fast egendom är vinsten skattepliktig. Vinsten är ersättningen för den sålda tillgången minskad med försäljningsutgifter, minskad med omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).Ersättningen är det belopp du säljer fastigheten för, d.v.s. köpeskillingen. Omkostnadsbeloppet är anskaffningskostnaden adderat med förbättringsutgifter (44 kap. 14 § första stycket IL).Vad blir anskaffningsutgiften när jag fått fastigheten genom arv?Förvärv genom arv är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Eftersom du fick fastigheten i förskott på arv, och förvärv genom arv är skattefria, inträder du som förvärvare i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Det innebär att du får ta över din mors omkostnadsbelopp, d.v.s. det belopp hon betalade när hon köpte fastigheten.Eftersom du ärver 50 procent av fastigheten, och avyttrar din andel, ska kapitalvinsten beräknas utifrån förhållandena på den avyttrade delen (45 kap. 19 § första stycket IL). Det innebär i praktiken att du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar kapitalvinsten.Förbättringsutgifter är förbättrande reparationer och underhåll som gjorts på fastigheten under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. Reparationerna ska ha medfört att fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet (45 kap. 12 § IL).Hur mycket skatt ska jag betala på vinsten?När vinsten beräknats ska beloppet kvoteras till tjugotvå trettiondelar (45 kap. 33 § första stycket IL). Därefter betalas 30 procent statlig inkomstskatt på det kvoterade beloppet (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Det innebär i praktiken att skattesatsen blir 22 procent.SammanfattningNär du överlåter fastigheten till din syster ses det som en försäljning, vilket resulterar i att du ska betala skatt på vinsten. Kapitalvinsten är ersättningen minskad med förbättringsutgifter minskad med omkostnadsbeloppet. Du får använda 50 procent av din mors omkostnadsbelopp när du beräknar vinsten. Om några förbättrande reparationer eller underhåll gjorts under de senaste fem åren får dessa också dras av i proportion till din ägarandel. Därefter betalas 22 procent skatt på kapitalvinsten.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Omkostnadsbelopp vid försäljning av fritidsbostad

2021-09-01 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Vid försäljning av fritidsbostad ingick diverse inventarier (möbler, trädgårdstraktor, verktyg etc) som införskaffats inom de senaste 3-5 åren innan försäljning. Det totala anskaffningsvärdet är ca: 200.000 kr (1,5% av fastighetens försäljningspris). Kan man inkludera anskaffningskostnaden för dessa inventarier vid beräkning av reavinst? Man kan ju hävda att dessa inventarier har påverkat försäljningspriset.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).För att besvara din fråga måste jag först klassificera vad för slags bostad det är rent skattemässigt. Det finns två relevanta kategorier: en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Detta innebär alltså att även fast du brukar bostaden som en fritidsbostad, så kommer den troligen att betraktas som en privatbostadsfastighet. Detta förutsatt att fastigheten består av ett småhus med tillhörande tomtmark, samt att minst 50 % av husets yta används av ägaren (eller närstående till denna) som dess fritidsboende, 2 kap. 8 och 13 IL. Hus som inte kan klassificeras som privatbostadsfastighet är i stället en näringsfastighet, 2 kap. 14 § IL.Jag kommer hädanefter utgå från att du använder bostaden som ett fritidsboende, vilket medför att denna ska betraktas som en privatbostadsfastighet ur ett skatterättsligt perspektiv. Jag kommer också utgå från att det handlar om fast egendom och inte en bostadsrätt, vilket då medför att skatteberäkningen kommer ske utifrån kapitel 44 IL och kapitel 45 i IL. Jag uppfattar det också som att med den "totala anskaffningskostnaden" du beskriver är anskaffningsvärdet för inventarierna (möbler, trädgårdstraktor och verktyg). Jag ska förklara nedan hur dessa kostnader förhåller sig till kapitalvinsten, och om det ens är möjligt att minska skatteunderlaget (beloppet som du kommer behöva skatta på).Först så ska vi utröna vad kapitalvinst är för något. Kapitalvinsten är det belopp som du ska skatta på. Den beräknas genom att ersättningen för fastigheten (vi säger 13,5 miljoner kr) ska minskas med (1) utgifterna för försäljningen och (2) omkostnadsbeloppet enligt 44 kap. 13 § IL.Vad är "utgifterna för försäljningen"?Med utgifter för försäljningen avses exempelvis mäklarkostnader och homestyling (inredare som inreder en bostad så att försäljningsvärdet förhoppningsvis stiger). Kostnader för möbler, trädgårdstraktor och verktyg som du har använt och införskaffat de senaste 3–5 åren omfattas förmodligen inte av denna kostnadspost.Däremot, kanske kostnaden kan omfattas i "omkostnadsbeloppet".Vad är omkostnadsbeloppet för egendomen?Vad som avses med omkostnadsbeloppet framgår enligt 44 kap. 14 § IL. Där står det att omkostnadsbeloppet innefattar (1) anskaffningsutgiften och (2) eventuella förbättringskostnader för egendomen. Det är två viktiga poster eftersom dessa påverkar storleken på kapitalinkomsten som du kommer behöva skatta på (skatteunderlaget).1. Vad avses med (1) anskaffningsutgiften?Med anskaffningsutgift avses beloppet som den skatteskyldiga (du) har betalat för fastigheten. Du har inte delat med dig av en sådan, men vi kan säga att du lade ned 4 miljoner kr för att anskaffa fastigheten.Här omfattas inte möblerna, trädgårdstraktorn eller verktygen, eftersom dessa införskaffades efter att du anskaffat själva fastigheten.Däremot, finns det en slutlig kostnadspost ("förbättringsutgifter") som dessa kostnader i stället skulle kunna omfattas av.2. Vad avses med förbättringsutgifter?Vad som avses med förbättringsutgifterna är generellt sett sådant som den skattepliktiga (du) har lagt ned för att förbättra fastigheten. Hur detta beräknas för fastigheter regleras i 45 kap. IL, se särskilt 45 kap. 12 § IL.Förbättringsutgifterna kan därefter delas upp i två distinkta kategorier. Det första är s k förbättrande reparationer medan det andra är ny-, till- och ombyggnader av fastigheten. Ett exempel på en förbättrande reparation är att en värmepanna byts ut i fastigheten medan en ombyggnad är att slå ut en vägg eller att flytta köket.Det är viktigt att indelningen sker korrekt då huvudregeln är att förbättrande reparationer (förstnämnda kategorin) inte räknas med i omkostnadsbeloppet, medan utgifter för ny-, till- och ombyggnader (sistnämnda kategorin) räknas med i omkostnadsbeloppet.Däremot så anses vissa förbättrande reparationer vara av sådant slag att det kan räknas med i omkostnadsbeloppet trots huvudregeln. Detta gäller ifall den förbättrande reparationen har lämnat fastigheten i ett bättre skick vid avyttringen än vid förvärvet. Dock så ska det uppmärksammas att dessa reparationer måste hänföras sig till beskattningsåret alternativt något av de fem föregående beskattningsåren för att omfattas av omkostnadsbeloppet. Detta framgår av 45 kap. 12 § st. 2 IL för fastigheter. Förbättringsutgifterna måste också under ett beskattningsår uppgå till minst 5 000 kronor för att omfattas av omkostnadsbeloppet (för fastigheter; 45 kap. 11 § IL)Utifrån dessa två kategorier så omfattas inte möbler eller verktyg. Avseende trädgårdstraktorn är det mindre klart vad som skulle gälla. Exempelvis skulle man kunna argumentera för att det var en kostnad (anskaffningsutgiften för traktorn) som uppstod för att renovera gården på fastigheten som också lämnade fastigheten i ett bättre skick vid försäljningen. Att det skulle uppgå till minst 5 000 kr framstår som självklart och förbättringen har skett inom de senaste fem beskattningsåren.I slutändan är det däremot Skatteverket som bestämmer ifall en sådan kostnad ska omfattas av omkostnadsbeloppet eller inte och jag tror tyvärr att alla inventarier kommer bedömas vara icke-avdragsgilla kostnader (inte omfattas av omkostnadsbeloppet) och därmed inte minska skatteunderlaget.Slutsats:Möblerna och verktygen bör inte kunna dras av (alltså: omfattas av anskaffningsutgiften eller omkostnadsbeloppet). Gällande trädgårdstraktorn föreslår jag att i första hand kontakta Skatteverket. Troligen kommer Skatteverket inte heller anse att trädgårdstrakton ska dras av.Detta kan tyckas vara konstigt, särskilt då möbler, verktyg och trädgårdstraktor som medföljer vid en fastighetsförsäljning förmodligen ökat försäljningsvärdet. För att förklara detta förhållande så kan vi ta ett exempel: ifall du hade sålt trädgårdstraktorn/möblerna/verktygen separat och inte vid fastighetsförsäljningen, så skulle du blivit beskattad på denna försäljning (kapitalvinst). Därför får du inte en möjlighet att kostnadsföra inventarierna genom att sälja dessa vid en fastighetsförsäljning i stället.Mot bakgrund av det jag beskrivit ovan så kommer du förmodligen inte kunna dra av kostnaderna från kapitalvinsten.Jag hoppas du fick svar på din fråga,