Kan några avdrag medges för de olika resorna med företagets bil?

2020-04-01 i Avdrag
FRÅGA |Jag använde företagets bil, en bensindriven Volvo V70, i samband med att jag var ute hos olika kunder. Jag arbetade 220 dagar under 2019 och av dessa var jag ute på kundbesök 190 dagar. Enligt min körjournal hade jag kört bilen 1 580 mil till och från kundbesöken. Jag använde företagets tankkort endast för de resor som jag gjorde i tjänsten.Jag använde även bilen för mina resor mellan arbetsplatsen och sin bostad. Avståndet mellan mitt hem och jobbet är/var 1,5 mil (enkel resa). Kan ni redogöra för min beskattningskonsekvenser vid användandet av företagets bil samt ifall jag kan medges några avdrag för de olika resorna och i så fall med hur mycket?
Sheba Shaly |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Huvudregeln är att du får använda företagets bil för privata resor i mer än ringa omfattning och beskattningskonsekvenser för användandet av företagets bil blir att du förmånsbeskattas för användandet. Förmånen ska tas upp till beskattning enligt 11:1 § IL. Värdet beräknas enligt schablon enligt inkomstskattelagen 61:5-11 §. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet ska nu behandlas. Reglerna för avdrag avseende resor till och från arbetet finns i 12 kap §§26-30 i IL. Skäliga utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen ska dras av om arbetsplatsen ligger på ett sådant avstånd från den skatteskyldiges bostad att hen behöver använda något transportmedel (26 § IL). Vidare framgår att utgifterna ska dras av om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är minst 5 kilometer och det klart framgår att den skattskyldige genom att använda egen bil istället för allmänna transportmedel regelmässigt gör en tidsvinst på sammanlagt minst två timmar. I 27 §. I andra stycket frångår man kravet från regelmässig tidsvinst om bilen används i tjänsten i minst 60 dagar per år och körsträckan är minst 300 mil per år. Om man dessutom använder bilen mer än 160 dagar per år så medges avdrag för samtliga resor till och från arbetet.Din situation: Av förutsättningarna framgår det att du använder bilen mer är än 160 dagar per år och över 300 mil varför du medges avdrag med bil för dina resor till och från arbetet (12:27 § IL). Avdrag för resor med bil medges med 1 krona och 85 öre per kilometer, (12:27 § 3 st. IL).Avdraget begränsas dock om man gör resorna med förmånsbil till 95 öre per kilometer för bensindrivna bilar och 65 öre per kilometer för dieseldrivna bilar. (12:29 § IL)När det gäller resorna till och från arbetet så får du avdrag med bil men endast 95 öre per kilometer eftersom det är en bensindriven förmånsbil (12:29 § IL).Några avdrag för resor i tjänsten kan inte medges eftersom arbetsgivaren betalar drivmedel för dessa resor.Du kör 660 mil per år till och från arbetet (220 dagar gånger 3 mil) och detta innebär att beloppet uppgår till 6 270 kr (660 X 9,50).Eftersom beloppet understiger 11 000 kr medges inget avdrag enligt 12:2 § 3:e punkten IL.Hoppas du fick svar på din fråga!

Avdrag för grundförbättringar?

2020-03-31 i Omkostnadsbelopp
FRÅGA |Hej ! Vi skall i år deklarera vår fastighet vi sålde 2019. Min fråga. Från tomtgräns upp till boningshuset har vi stenlagt gången med marksten samt byggt upp nya grindstolpar. En entreprenad som kostade runt 100 000 kronor. Kan vi dra av denna summa i deklaration.
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att det är möjligt att göra avdrag för de förbättringar som ni tillfört fastigheten. Jag kommer nedan att utveckla mitt svar och försöka redogöra för vad jag grundar mitt svar på.Frågor gällande skatt och avdrag återfinns i inkomstskattelagen (IL)Hur beskattas en försäljning av en fastighet?Vid en avyttring av fastighet ska man beskattas för kapitalvinsten som görs på fastigheten. Huvudregeln är att kapitalvinsten beräknas enligt följande; ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen eller utfärdandet, och omkostnadsbeloppet, 44 kap 13 § IL. Detta beräknas alltså på detta vis; ersättningen för fastigheten minskad med exempelvis mäklararvode, "homestaging" eller liknande utgifter i samband med försäljningen och även minskad med omkostnadsbeloppet som innefattar anskaffningsutgiften för fastigheten samt förbättringar eller reparationer på fastigheten.Vad är omkostnadsbelopp och hur beräknas omkostnadsbeloppet?Omkostnadsbeloppet är kostnader som är hänförlig till anskaffningen av fastigheten, förbättringar och reparationer på fastigheten. Däremot ska arbeten inte räknas med i omkostnadsbeloppet i den mån skattereduktion har tillgodoräknats (rut- och rotavdrag), 44 kap. 14 § IL. Vid beräkningen av omkostnadsbeloppet måste man däremot särskilja grundförbättringar och reparationer/underhåll, eftersom olika regler gäller för dessa två typer av förbättringar på fastigheten.Med grundförbättringar menas att man bygger till, bygger om, bygger nytt eller köper ny utrustning som inte har funnits tidigare, i grund och botten handlar det om att man förbättrar fastigheten och utgiften för förbättringen uppgår till minst 5000 kr, 45 kap. 11 § IL. För reparationer och underhåll räknas arbeten som inte förbättrar fastigheten, utan som endast återställer skicket. Det kan exempelvis handla om att man målar om väggarna, byter köksluckor eller renoverar badrummet, 45 kap. 12 § IL. Det som skiljer denna kategori med grundförbättringar är att grundförbättringar är saker som inte fanns förr och som tillsätts. Vidare får man endast räkna med reparation och underhåll i omkostnadsbeloppet som utförts för de senaste fem åren, medan grundförbättringar får man räkna med i omkostnadsbeloppet så länge de inte utfördes innan 1952. Hur blir det i ditt fall?Utifrån frågan har jag förstått att ni sålt er fastighet 2019 och er fråga är om ni kan göra avdrag för de förbättringar ni gjort på fastigheten. Utifrån utredningen ovan är stenläggning och uppförande av grindstolpar att anse som en grundförbättring med förutsättning att dessa föremål inte fanns på fastigheten sen innan och att ni endast utfört en upprustning. Däremot får arbetet inte räknas med i omkostnadsbeloppet om ni redan har fått skattereduktion för det arbetet genom rut- eller rotavdrag. Fortsättningsvis är det bra att vara medveten om att man även får göra avdrag för mäklararvoden, heminredning vid försäljningen och eventuellt andra kostnader i samband med försäljningen. Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Är mitt företag

2020-03-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej, Jag är sedan oktober 2018 bosatt i Tyskland men har fortsatt min anställning på ett svenskt företag där jag har arbetat sedan 2009. Jag arbetar som teknisk konsult för sprinklersystem för brandskydd. Det har uppstått frågetecken om det svenska företaget kan bli skyldig att betala bolagsskatt i Tyskland på grund av att jag bor i Tyskland men jobbar via homeoffice åt det svenska företaget. Jag jobbar enbart med projekt åt Svenska kunder i Sverige och agerar inte representant för min arbetsgivare i Tyskland, jag utför alltså arbetet från mitt hem i Tyskland men helt och hållet på Svensk marknad. Vad gäller egentligen för mitt företag och för mig privat? Jag har fått meddelat från Skatteverket att jag är obegränsat skatteskyldig i Sverige och i Tyskland, jag är dock utförsäkrad från försäkringskassan.Vänliga hälsningar /Christian Mrotzek Becker
Binh Tran |Hejsan, Aktuell lagstiftning: inkomstskattelagen, svensk-tysk skatteavtal och tysk skatterätt. Vad gäller för din arbetsgivare? För att din arbetsgivare ska bli skattskyldig i Tyskland krävs att de har intäkter hänförliga till ett i Tyskland beläget fast driftställe. Ett fast driftställe är t.ex en filial, kontor fabrik, verkstad eller dylikt. Om du är den enda anknytningen de har i Tyskland så är det högst osannolikt att de blir skattskyldiga i Tyskland. Det finns dock vissa situationer där en person kan anses som ett driftställe, t.ex om du står för majoriteten av omsättningen för företaget, om du äger företaget eller om det är ett fåmansföretag. Om du inte är något av detta så är inte din arbetsgivare skattskyldig i Tyskland. Vad gäller för dig? I fråga om du är obegränsad skattskyldig i Sverige så är du det, 3 kap 3§ inkomstskattelagen. Frågan är om du också är obegränsad skattskyldig i Tyskland? Det är svårt att avgöra utan att kunna tysk rätt. Det är av naturliga skäl svårt för mig att avgöra detta. Men om de har ungefär likadan lagstiftning som oss, vilket jag misstänker att de har, så är du även obegränsad skattskyldig i Tyskland på grund av att du bor där. Om du är obegränsad skattskyldig i båda länder så får man gå på Sveriges och Tysklands skatteavtal (klicka här för att komma dit). Avtalet är där för att undvika eventuella dubbelbeskattningar så att enskilde ska slippa skatta i både Sverige och Tyskland. Där kan du se vart det ska beskattas för olika sorters inkomster (kapital, tjänst, näringsverksamhet), arv, gåva m.m. T.ex så beskattas din lön i Sverige (se 16§ skatteavtal, s.21).Det är dock märkligt att du har blivit utförsäkrad från försäkringskassan eftersom det är det landet man arbetar i som man får ska få socialförsäkring från. Det vill säga, där man betalar sociala avgifter ska man även få socialförsäkring. Jag tänker att vi kan ta detta under vårat samtal. Rekommendationer. För att få reda på exakt hur det ser ut för dig i Tyskland så kan du höra av dig till Tyskland skatteverk (länk här). Eftersom du beställde telefonrådgivning så tänkte jag att jag ringer dig klockan 14:00 imorgon tisdag 31/3. Om tiden inte passar får du gärna höra av dig till binh.tran@lawline.se så löser vi en annan tid. Med vänliga hälsningar.

Måste en finsk avyttrad skogsfastighet tas upp för beskattning i Sverige?

2020-03-29 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej !Ärvde en skogsfastighet av mina föräldrar för många år redan. Har betalat samt deklarerat den i Finland. Har nu sålt den samt betalat reavinstskatt i Finland.Skall det tas upp i deklarationen ?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar din fråga enligt följande. En skogsfastighet, vilken du äger till fullo, har avyttrats i Finland. En kapitalvinst hänförlig till försäljningen uppstod och denna är numera också beskattad i Finland. Du undrar därför om kapitalvinsten även måste tas upp i Sverige. Du uppger förvisso inte var någonstans du faktiskt stadigvarande bor, men jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå ifrån att du har din skatterättsliga hemvist här i Sverige. Det mesta i din ärendebeskrivning tyder i vart fall på att det förhåller sig på det viset. Tillämplig lagstiftning är inkomstskattelagen (IL), avräkningslagen (AvrL) och det nordiska dubbelbeskattningsavtalet som är införlivat i den inhemska rätten genom lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna. AllmäntInledningsvis kan konstateras att en fysisk person som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig (3 kap. 3 § IL) för alla sina inkomster från Sverige och utlandet (3 kap. 8 § IL). Den grundläggande principen är således att en i Sverige bosatt fysisk person enligt den så kallade svenska interna internationella skatterätten beskattas på ett identiskt sätt för sina utländska inkomster som för sina svenska motsvarigheter. Kapitalvinster tas av en fysisk person upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL) för vilken denne får betala statlig inkomstskatt med 30 % (1 kap. 3 § 1 st. 2 p. IL). För vinster vid avyttring av fastigheter gäller dock i praktiken andra skattesatser även om det totala överskottet i inkomstslaget kapital fortfarande beskattas med 30 % statlig inkomstskatt. Det nu sagda kommer jag att återkomma till längre fram. För att lindra och i förekommande fall helt undanröja internationell dubbelbeskattning har Sverige träffat dubbelbeskattningsavtal med flertalet olika länder i vilka Sverige folkrättsligt gentemot de andra staterna har förpliktat sig att följa. Ett sådant exempel är just det nordiska avtalet i vilken en relativt enhetlig nordisk dubbelbeskattningsavtalsrätt har skapats. Syftet har bland annat varit att genom avtalet kunna fastställa hemviststat och fördela rätten att beskatta den skattskyldiges (dina) inkomster mellan de avtalsslutande parterna (med andra ord de nordiska länderna). Skattskyldiga personer (fysiska och juridiska) liksom myndigheter och domstolar är alltså rättsligt bundna av avtalet. Och det är följaktligen det nordiska avtalet jämte IL och i viss mån AvrL som äger relevans för ditt ärende. För att knyta an till din faktiska fråga - Ska den finska fastighetsförsäljningen tas upp i Sverige?Ett förtydligande. Nedan angivna artiklar utgör hänvisningar till bestämmelser i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet (fortsättningsvis bara benämnt avtalet). Notera också att den automatiska kopplingen för artiklarna inte fungerar i sin helhet genom att direktlänka till de specifika reglerna i lagtexten (avtalet), vilket jag likaledes beklagar. Dessa får alltså sökas upp på egen hand, vilket å andra sidan inte på något sätt är en särskilt invecklad procedur. Det korta svaret på din fråga lyder: Ja, en notis om fastighetsförsäljningen ska föras in i deklarationen. Du kan redan i år begära avräkning för den finska kapitalvinstskatten ("reavinstskatten") kopplad till den avyttrade fastigheten under förutsättning att du har redovisat inkomsten i årets finska deklaration. Annars måste du vänta ytterligare ett år. Var finner jag då stöd för det ovan anförda? Till att börja med föreskriver det aktuella avtalet att en fastighet ska beskattas där den är belägen. Annorlunda uttryckt: Du som har hemvist i Sverige och gör en kapitalvinst i samband med en försäljning av fast egendom som äger rum i Finland får beskattas där (artikel 6.1). Hur den finska beskattningen i detalj är konstruerad är för mig ovisst, men skatt kommer att tas ut på den framräknade kapitalvinsten i enlighet med gällande finsk inkomstskatterätt. I Sverige är du som sagt obegränsat skattskyldig och därför enligt huvudregeln tvungen att betala skatt på samtliga inkomster oavsett varifrån dessa kommer (3 kap. 8 § IL). Men avtalet medger dig rätt till avräkning i Sverige motsvarande den erlagda finska kapitalvinstskatten (artikel 25.6), vilket även framgår av AvrL som närmare reglerar hur detta ska gå till. Avräkningsrätten som följer av avtalet kommer också till uttryck och stadgas i den nyss nämnda lagstiftningen (2 kap. 8 § 1 st. 2 p. AvrL). Kapitalvinster på privatbostadsfastigheter är skattepliktiga med 22/30, vilket i praktiken innebär en skatt på 22 % (22/30 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,22 = 22 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL). Kapitalvinster på näringsfastigheter beskattas hårdare och tas upp till 9/10, vilket därmed leder till en skatt på 27 % (9/10 x 0,3 (skattesatsen i inkomstslaget kapital) = 0,27 = 27 %, 45 kap. 33 § 1 st. IL).Du skriver ovan att det handlar om en skogsfastighet. Huruvida detta är att betrakta som en privatbostadsfastighet (2 kap. 13 § IL) eller en näringsfastighet (2 kap. 14-15 §§ IL) låter jag vara osagt. Min gissning är dock att det blir den senare som aktualiseras här. Detta får nämligen tillsammans med storleken på den finska kapitalvinstskatten betydelse för om du eventuellt behöver erlägga viss mellanskillnad (ytterligare skatt) i Sverige. Mycket förenklat kan följande anföras genom ett fiktivt exempel. Om det rör sig om en näringsfastighet och den finska skattesatsen på kapitalvinster är 25 % kommer du i Sverige att vara tvungen att skjuta till ett belopp motsvarande 2 % enligt avräkningsmetoden eftersom den svenska kapitalvinstskatten är 27 % på näringsfastigheter. Observera dock att om den utländska skatten skulle överstiga den svenska medges inte avräkning för mer än den svenska skatten. I en sådan situation får du alltså ingen återbäring i Sverige. SAMMANFATTNINGSammantaget blir min bedömning att du måste ta upp den avyttrade finska skogsfastigheten i Sverige. Avräkning tillåts enligt det nordiska dubbelbeskattningsavtalet och denna ska genomföras på basis av relevanta bestämmelser i såväl avtalet som AvrL. Vilken typ av fastighet som såldes behöver fastställas och de finska skattesatserna måste mycket noggrant studeras för att beräkningen enligt ovan ska bli korrekt. Givet av vad som framgår av ditt inskickade ärende misstänker jag dock att du till dags dato själv besitter viss kunskap om den finska inkomstskatteregleringen. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag enklast på jacob.bjornberg@lawline.se.Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme. Vänligen,

Skatt på gåva från England?

2020-03-31 i Gåvoskatt
FRÅGA |En tant från Britterna gav mig en gåva på £ 9.000.000(9 miljoner pund), hur blir det med skatten, obs. Jag har beloppet i Santander Bank i London, vad skall göra med den lindrigast?
Rojan Arikan |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget särskilt du behöver tänka på skatterättsligt när det gäller din gåva, då det inte föreligger någon gåvoskatt i Sverige enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Du behöver alltså inte betala någon skatt för din gåva.Jag förstår tyvärr inte vad du menar med vad du ska göra med gåvan "lindrigast", så den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Återkom gärna med en ny fråga om du har fler funderingar som jag inte svarade på.Med vänlig hälsning,

Vad är straffet om man säljer sexuella tjänster utan att betala skatt?

2020-03-31 i Inkomstskatt
FRÅGA |Vad kan man få för straff om man prostituerar sig utan att betala skatt?
Andreas Broman |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag nämna att det är olagligt att köpa sexuella tjänster enligt 6 kap. 11 § brottsbalken. Däremot är inte en försäljning av sexuella tjänster olagliga i Sverige. Innebörden av detta blir enligt gällande regler från Skatteverket att man är tvungen att deklarera sina inkomster, även när det handlar om sexuella tjänster. För den som felaktigt för uppgift om sin inkomst eller sina intäkter kan man dömas för skattebrott till fängelse i högst två år, 2 § skattebrottslagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning!

Undgå skatt genom att rubricera överlåtelse som gåva

2020-03-29 i Gåvoskatt
FRÅGA |Min syster och jag ska få överta våra föräldrars hus som en gåva. Våra föräldrar har flyttat till ett annat boende. Min syster vill överta huset och flytta dit. Huset är värderat till 2,5 miljoner. Tax värde 1.9 milj. Kan jag skänka fastigheten mot vederlag, dvs min syster betalar mig 1milj kr utan att vi behöver betala reavinstskatt? Kan mina föräldrar skriva i Gåvobrevet att min syster får huset men ska lösa ut mig? Ska beloppet stå i gåvobrevet?Mvh Annika
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaSom jag tolkar din fråga så undrar du om man kan undgå skatt genom att rubricera överlåtelsen av fastigheten som en gåva, och att din syster för över pengar som också rubriceras som gåva.Skattekonsekvenser vid gåvor och fastighetsförsäljning regleras i inkomstskattelagen (IL).Skattekonsekvenser vid försäljning av fastighetVinst vid försäljning av fastighet ska tas upp i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Det som ska beskattas är kapitalvinsten, vilket förenklat kan sägas vara lika med vinsten vid försäljning minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Den effektiva skatten på detta blir 22 % (45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § IL).Frågan är då om man kan undvika denna skatt genom att rubricera överlåtelsen som en gåva.Skattekonsekvenser av gåvaGåvoskatten togs bort 2005, numera är alltså gåvor skattefria (8 kap. 2 § IL). För att gåvan ska vara skattefri krävs det att de civilrättsliga kraven på gåva är uppfyllda. Kraven är följande:1.Gåvan måste ges frivilligt2.Gåvan måste innebära en förmögenhetsöverföring3.Det måste föreligga gåvoavsiktI detta fallet är det klart att överlåtelsen av fastigheten sker frivilligt, det är också klart att den utgör en förmögenhetsöverföring. Däremot är det tredje kravet problematiskt. För att det ska anses föreligga en gåvoavsikt krävs det att överföringen av fastigheten utgör en "benefik handling". En benefik handling innebär att man gör något utan att få någonting tillbaka, motsatsen till en benefik handling är en onerös handling.I detta fallet ger du din del av fastigheten endast om du får någonting för det, i ditt fall kontanta medel. Det utgör med andra ord inte en benefik handling och överföringen kan därmed inte heller ses som en gåva, även om man rubricerar den som det.SammanfattningEftersom de civilrättsliga kraven för gåva inte är uppfyllda, kommer överföringen av fastigheten i utbyte mot pengar ses som en försäljning/avyttring (44 kap. 3 § IL). Därmed kommer också kapitalvinsten att beskattas. Om ni väljer att skriva ett gåvobrev på det sätt som framgår av frågan blir bedömningen den samma.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Förmåner som erhållits på grund av tjänst, ska dessa beskattas?

2020-03-28 i Inkomstskatt
FRÅGA |Jag arbetade under 2018 på ett företag och jag var under förra året med i olika reklamjippon för att marknadsföra företagets produkter. För att visa sin uppskattning lottade företaget ut en resa till Australien till ett värde av 40 000 kr som jag vann. Är denna resa skattepliktig?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst behandlas i 11:e kapitlet i inkomstskattelagen. Huvudregeln är att förmåner som erhålls på grund av tjänst ska tas upp en som en intäkt. Som jag har tolkat det har du erhållit resan på grund av din anställning och värdet av Australienresan är därmed en förmån på grund av anställning, även om resan lottats ut till dig. Förmån av resan ska därför tas upp med 40 000 kr under "inkomst av tjänst". Resan ska beskattas som inkomst av tjänst enligt 11:e kapitlet 1 § i inkomstskattelagen.Förmåner som värderas som inkomst enligt lagens mening och ifall inkomsten ges i annat än pengar ska värdet beräknas enligt marknadsvärdet. Detta regleras i 61 kap 2 § inkomstskattelagen. Det vill säga vad det skulle ha kostat dig att själv köpa/ordna motsvarande resa för pengar.Hoppas du fick svar på din fråga!