Beskattning vid gåva

2009-11-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hejsan,Min bror och jag samäger en skärgårdsfastighet och vill avyttra sin del. Jag har hört att man kan kringå reavinstskatten om han skänker sin del till mig och jag istället ger honom pengar som gåva. Stämmer detta? Och vad blir i så fall följderna vid en sådan uppgörelse?
Andreas Vinqvist |Hej,Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation vad angår anskaffningsutgifter etc. Detta innebär att vid gåvotagarens framtida avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid. För er del betyder detta att om din bror ger dig sin andel av fastigheten såsom gåva kommer ingen beskattning ske. När du sedan säljer fastigheten kommer du anses ha övertagit din brors anskaffningsutgift och kapitalvinstberäkningen kommer ske från er totala innehavstid. Vänligen,

Uppskov vid köp av fritidsbostad i utlandet

2009-12-15 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejVi har sålt vår villa i Sverige (med vinst) och har för avsikt att i samband med försäljningen köpa en lägenhet i Frankrike för fritidsbruk. Vi kommer ej köpa ny bostad i Sverige utan hyra. Kan vi dra fördel av och få uppskov med reavinsten. Vad gäller? Tacksam för vägledning
Josefin Backman |Hej,Reglerna om uppskov finns i 47 kap. Inkomstskattelagen se https://lagen.nu/1999:1229 . Enl. 47:2§ IL får man göra avdrag för uppskovsbelopp om man tar upp kapitalvinst på grund av avyttring av en ursprungsbostad, förvärvar eller tänker förvärva en ersättningsbostad och bosätter sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Med ursprungsbostad avses enl. 47:3§ IL en privatbostad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. Privatbostad definieras i 2:8§ IL som ett hus som till övervägande del används för permanent boende eller som fritidsbostad. Permanentbostad definieras i sin tur i 47:3§ 2 st som en bostad där den skattskyldige varit bosatt minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de fem senaste åren.Definitionen av ersättningsbostad finns i 47:5§ IL. Det ska röra sig om en tillgång i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som är småhus i den mening som avses i 1-4 p. bostad i privatbostadsföretag 5 p. eller ägarlägenhet 6-7p.Slutligen måste ni även bosätta er eller ha för avsikt att bosätta er i ersättningsbostaden. Om ni inte har för avsikt att bosätta er i lägenheten i Frankrike är uppskov alltså inte möjligt.Sista tidpunkten för bosättning i ersättningsbostaden är 2 maj andra året efter avyttringen av ursprungsbostaden, 47:9§ IL.Med vänlig hälsning