Realisationsvinst?

2012-02-16 i Reavinstskatt
FRÅGA |Vet någon vad menas med begreppet realisationsvinst?
Fanny Olsson |Hej! Realisationsvinst (även kallat reavinst) är den vinst som uppkommer när man säljer exempelvis en fastighet eller värdepapper till ett högre pris än vad man anskaffade egendomen för. Vänligen,

Brott att inte betala reavinstskatt

2010-01-29 i Reavinstskatt
FRÅGA |En vän har sedan 10-15 år tillbaka stora skulder hos Kronofogden. När hon sålde sin lägenhet skänkte hon pengarna till sina barn och betalade aldrig in reavinstskatten. Denna hamnade därför också hos Kronofogden. Nu är den dock betald. Jag förutsätter att det var ett brott från början, men nu när skulden är betald, är brottet också det?
Mikael Söderman |Hej, när din vän betalade reavinstskatten gjorde din vän sig inte fri från eventuella brottsanklagelser. Din vän kan således bli åtalad fastän reavinstskatten nu betalats. I din fråga finns för få uppgifter för att kunna utreda om ett brott har begåtts, men jag ska försöka klargöra vissa saker. Om ett brott skulle vara begått är det upp till Skatteverket att anmäla det till en åklagare varpå din vän blir kontaktad för ett förhör. En viktig sak är att skattebrott preskriberas fem år efter händelsen, vilket skulle innebära att om din vän inte lämnade korrekta uppgifter till Skatteverket i sin deklaration för 2002 så skulle din vän inte idag kunna bli fälld för detta agerande. Det är själva lurandet av Skatteverket som är olagligt i detta och det är den kriminella handlingen. Jag hoppas jag har kunnat ge viss klarhet i frågan. Med vänlig hälsning Mikael Söderman

Uppskov vid köp av fritidsbostad i utlandet

2009-12-15 i Reavinstskatt
FRÅGA |HejVi har sålt vår villa i Sverige (med vinst) och har för avsikt att i samband med försäljningen köpa en lägenhet i Frankrike för fritidsbruk. Vi kommer ej köpa ny bostad i Sverige utan hyra. Kan vi dra fördel av och få uppskov med reavinsten. Vad gäller? Tacksam för vägledning
Josefin Backman |Hej,Reglerna om uppskov finns i 47 kap. Inkomstskattelagen se https://lagen.nu/1999:1229 . Enl. 47:2§ IL får man göra avdrag för uppskovsbelopp om man tar upp kapitalvinst på grund av avyttring av en ursprungsbostad, förvärvar eller tänker förvärva en ersättningsbostad och bosätter sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.Med ursprungsbostad avses enl. 47:3§ IL en privatbostad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som vid avyttringen är den skattskyldiges permanentbostad. Privatbostad definieras i 2:8§ IL som ett hus som till övervägande del används för permanent boende eller som fritidsbostad. Permanentbostad definieras i sin tur i 47:3§ 2 st som en bostad där den skattskyldige varit bosatt minst ett år närmast före avyttringen eller under minst tre av de fem senaste åren.Definitionen av ersättningsbostad finns i 47:5§ IL. Det ska röra sig om en tillgång i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som är småhus i den mening som avses i 1-4 p. bostad i privatbostadsföretag 5 p. eller ägarlägenhet 6-7p.Slutligen måste ni även bosätta er eller ha för avsikt att bosätta er i ersättningsbostaden. Om ni inte har för avsikt att bosätta er i lägenheten i Frankrike är uppskov alltså inte möjligt.Sista tidpunkten för bosättning i ersättningsbostaden är 2 maj andra året efter avyttringen av ursprungsbostaden, 47:9§ IL.Med vänlig hälsning

Försäljning av fastighet under taxeringsvärdet

2010-02-15 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hej, min mor äger en fastighet som eventuellt kommer att köpas av mig. Nu råkar det vara så att den är ganska högt taxerad. Jag har hört att om köpeskillingen är under en viss procent (75%) av taxeringsvärdet så behöver min mor ej skatta för försäljningen, det räknas då som gåva och jag övertar då i detta fall skatteskyldigheten vid en eventuell försäljning av mig i framtiden. Stämmer detta?
Tobias Andersson |Hej! Avgörande för din fråga är om transaktionen mellan dig om din mor klassas som ett köp eller en gåva. Om det är en gåva tillämpas kontinuitetsprincipen i 44 Kapitlet 21 § Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229) och du inträder i din mors skattemässiga situation och hon betalar ingen skatt då det inte rör sig om en av avyttring i enlighet med samma kapitels 3 §. Av bland annat rättsfallet RÅ 81 1:29 följer att för fastigheter tillämpas den så kallade helhetsprincipen när det gäller transaktioner som är en blandning mellan gåva och köp. Denna innebär att om ersättningen understiger taxeringsvärdet anses hela köpet vara en gåva och kontinuitetsprincipen från ovan tillämpas. För att transaktionen skall räknas som en gåva krävs även gåvoavsikt men en sådan presumeras då transaktionen sker mellan närstående som i ert fall. Lycka till! Med vänlig hälsning Tobias

Beskattning vid gåva

2009-11-24 i Reavinstskatt
FRÅGA |Hejsan,Min bror och jag samäger en skärgårdsfastighet och vill avyttra sin del. Jag har hört att man kan kringå reavinstskatten om han skänker sin del till mig och jag istället ger honom pengar som gåva. Stämmer detta? Och vad blir i så fall följderna vid en sådan uppgörelse?
Andreas Vinqvist |Hej,Överlåtelse genom gåva är inte en avyttring och medför inte kapitalvinstbeskattning av givaren. Istället inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation vad angår anskaffningsutgifter etc. Detta innebär att vid gåvotagarens framtida avyttring av tillgången kommer kapitalvinsten omfatta värdestegringen som uppstått under såväl givarens som gåvotagarens innehavstid. För er del betyder detta att om din bror ger dig sin andel av fastigheten såsom gåva kommer ingen beskattning ske. När du sedan säljer fastigheten kommer du anses ha övertagit din brors anskaffningsutgift och kapitalvinstberäkningen kommer ske från er totala innehavstid. Vänligen,