Tystnadsplikt i MBL

2007-04-24 i Övrigt
FRÅGA |Vad säger lagen om tystnadsplikt i 21,22 och 56§§(1976:580)
Cecilia Johansson |Hej, Jag tolkar din fråga så att du vill veta vad lagen om medbestämmande i arbetslivets (MBL) 21, 22 och 56§§ säger. MBL handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den reglerar bland annat föreningsrätten och rätten till information. De paragraferna du undrar om handlar som sagt om tystnadsplikt. 21§ säger att informationspliktig part kan begära förhandling om tystnadsplikt, 1st. Om parterna inte kan enas om att tystnadsplikt ska föreligga vid förhandlingen kan man gå till domstol och få frågan avgjord, se 2st. 22§ säger att om en part har mottagit information med tystnadsplikt för lokal eller central arbetstagarorganisations räkning får denne parten utan hinder av tystnadsplikten föra informationen vidare till ledamot i styrelsen för organisationen. I sådant fall gäller tystnadsplikten även för styrelseledamoten. 56§ säger att om någon av parterna bryter mot tystnadsplikten bli han eller hon ersättningsskyldig för skadan. MBL hittar du http://lagen.nu/1976:580 . Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning

Tillämpningsundantag i LAS

2007-04-30 i Övrigt
FRÅGA |Kan en person som sägs upp p.g.a arbetsbrist i ett bolag och samtidigt är ensam ägare till ett annat bolag som i sin tur äger 50% i det första bolaget anses falla under paragraf 1 punkt 1 i LAS? Bolaget från vilket han sägs upp består enbart av 2 personer varav denne är en.
Martin Ågren |Hej. 1 § punkt 1 i Lagen om anställningsskydd (LAS) stadgar att arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Vid bedömningen av om en anställning omfattas av detta undantag fästs särskild vikt vid huruvida anställningen är förenad med omfattande rättsliga befogenheter, arbetstagarens formella position och om arbetstagaren är tillförsäkrad löneförmåner och andra anställningsvillkor som normalt tillkommer en företagsledare. Undantaget skall dock enligt lagförarbetena ges en restriktiv tolkning. Det som är avgörande är alltså personens faktiska position på bolaget oberoende av indirekt ägande i bolaget. Att det bara finns två personer på bolaget behöver inte nödvändigtvis innebära att personen har en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Med vänlig hälsning

Arbeta mindre än avtalet

2007-05-02 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag är tillsvidareanställd och jag jobbar heltid 40 timmar/vecka (genomsnitt 171 timmar/månad). Ibland vi har inte så mycket att göra och jag jobbar bara 140 timmar per månad men på anställningsavtal står 40tmmar/vecka. För vilken tid skulle jag ha betald?
Ida Forss |Hej! Jag är ledsen men det finns ingen reglering i lag om detta utan det regleras helt i kollektivavtal. Med andra ord måste Du kontrollera vilket kollektivavtal som gäller på Din arbetsplats och vad detta säger i frågan. Hoppas att det trots allt är en bit på vägen! Med vänlig hälsning,

Propositionen till LAS

2007-05-08 i Övrigt
FRÅGA |Var kan jag hitta las proppen. 1973:129? Helst på internet.
Anna Mann |Hej! Om du vill ha tag på propositioner kan du gå in på Regeringens hemsida. Du kan också pröva med www.lagen.nu där det finns hänvisningar till vissa propositioner. Du hittar LAS http://lagen.nu/1982:80. Det är de möjligheterna som finns på Internet där det inte behövs abonnemang. Annars kan du vända dig till ett bibliotek för att se om de har tillgång till den. Vänliga hälsningar

Konkurrensklausuler i anställningsavtal

2007-04-30 i Övrigt
FRÅGA | Jag är ingen nyckelperson, "bara" anställd, och har ett förbud mot att ta anställning i, samt starta, konkurrerande verksamhet som sträcker sig över en period på två år. Hur lång tid anses att vara skäligt för en konkurrensklausul i ett anställningsavtal?
Martin Ågren |Hej. Skäligheten i konkurrensklausuler i anställningsavtal bedöms dels i 38 § Avtalslagen se http://lagen.nu/1915:218 , dels i en överenskommelse från 1969 angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal mellan samtliga förbund inom Svenskt Näringsliv (dåvarande SAF), och SIF, Ledarna (dåvarande SALF) och CF. Enligt 38 § är ett åtagande att inte bedriva viss konkurrerande verksamhet eller att ta anställning i sådan verksamhet, inte bindande i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt. Dock anges inte närmare vad som är att anse som skäligt. Emellertid kan de principer som kommit till uttryck i överenskommelsen från 1969 beaktas även beträffande konkurrensklausuler i anställningsavtal utanför det direkta tillämpningsområdet för överenskommelsen. I enlighet därmed bör hänsyn tas dels till vikten av det intresse, som arbetsgivaren önskar skydda, dels till arbetstagarens intresse av att fritt kunna utnyttja sin arbetskraft. Ekonomisk kompensation (lön, avgångsvederlag) kan dessutom ge skäl för omfattande konkurrensklausuler. I överenskommelsen anges dessutom att bindningstiden för en konkurrensklausul i normalfallet inte bör överstiga 24 månader. Huruvida konkurrensklausulen i Ditt anställningskontrakt är skäligt måste alltså avgöras utifrån sakomständigheterna i Ditt fall men med tanke på den övre gränsen om 24 månader i 1969 års överenskommelse torde dock en bindningstid om 2 år vara skälig såvida det inte finns omständigheter i Ditt fall som starkt talar för en kortare sådan. Med vänlig hälsning

Tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet

2007-04-25 i Övrigt
FRÅGA |Jag har fått avslag på min begäran om tjänsteledighet för att starta eget. (anställd på företaget sedan 6 år, ansökan gäller under tre månader i höst) Min arbetsgivare ger som orsak att de tolkar lagen som att det skulle kunna ge mig ett nytt jobb, därför säger man nej. Är det en korrekt tolkning av lagen om tjänsteledigt för att bedriva näringsverksamhet?
Johanna Stampe |Hej! En arbetstagare har rätt att ta tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet enligt lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. Tjänstledigheten får vara i högst sex månader (3 §). Arbetstagarens verksamhet får inte konkurrera med eller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivaren (3 §). Vid bedömningen av om en arbetstagares tilltänkta verksamhet kan komma att konkurrera med arbetsgivarens får man söka ledning i bl.a. de faktiska omständigheter som råder i arbetsgivarens verksamhet och jämföra dessa med de uppgifter som arbetstagaren lämnar om sin verksamhet. Väsentlig olägenhet för arbetsgivaren är exempelvis att verksamheten inte kan fortgå på ett normalt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser uppkommer. Som väsentlig olägenhet får också räknas större kostnadsökningar. Däremot bör normal fördyring i samband med att arbetsgivaren anställer en vikarie inte betraktas som väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Frågan är alltså om det kan ses som väsentlig olägenhet att ditt företag skulle kunna ge dig ett nytt jobb. Detta är svårt att svara på. Rimligtvis borde det inte vara det då i sådana fall alla arbetstagares nystartade näringsverksamheter skulle kunna ”ge dem nya jobb”. Då skulle lagens syfte förgås. Detta är givetvis endast tankar från min sida, så det bästa vore om du kontaktade en jurist. Du kan läsa hela lagen http://lagen.nu/1997:1293 Lycka till! Med vänliga hälsningar

Fri visstidsanställning

2007-04-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej, jag har anställningsavtal för viss tid fr o m 2007.01.08 t o m 2007.06.08 på 6-8 tim/vecka. I mars sa att de inte har så mycket att göra och jag inte behöver komma till jobbet mer, men jag har inte blivigt uppsagd. Betyder det att jag är anställd? Betyder det att jag har rätt till min lön även om jag inte jobbar?
Mikael Ekdahl |Hej, Det ni har kommit överens om är en tidsbegränsad anställning, en sk fri visstidsanställning, se 5§ 1 st LAS http://lagen.nu/1982:80. Tidsbegränsade anställningar kan normalt inte sägas upp i förtid, detta framgår av sidan 44 i Kent Källströms och Jonas Malmströms ”Anställningsförhållandet - inledning till den individuella arbetsrätten”. Anställningen upphör utan föregående uppsägning den dag då den överenskomna anställningstiden löper ut. Dock måste arbetsgivaren i vissa fall underrätta arbetstagaren att denne inte kommer att erhålla fortsatt anställning, se 15§ LAS. Detta är dock endast en ordningsregel, vilket innebär att ett brott mot denna ej betyder at anställningen fortsätter, utan endast att arbetstagare och fack kan begära skadestånd. Ni kan dock ha avtalat om att anställningen skall kunna sägas upp i förtid. En vanlig formulering i anställningsavtalet är då att anställningsavtalet skall gälla tillsvidare dock längst t.o.m. ett visst datum. Dock krävs i detta fall att arbetsgivaren har saklig grund för att säga upp en arbetstagare se 7§ LAS och s 120 i ovannämnda bok. Om ni inte har träffat något avtal om att arbetsgivaren skall kunna säga upp ditt avtal i förtid, så är dessa möjligheter begränsade. Man skulle kunna se det som att en visstidsanställd under anställningstiden t.o.m. har ett starkare skydd än en arbetstagare som är tillsvidareanställd. Således torde detta betyda att du fortfarande är anställd och borde därför få din lön som avtalat. I mitt svar har jag utgått endast från de uppgifter som du har angett i din fråga, men det kan finnas fler faktorer som kan ha betydelse vid en helhetsbedömning. Med vänlig hälsning

Avsked på grund av påstådd stöld

2007-05-05 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Jag har blivit anklagad för stöld på jobbet. Företaget hävdar att jag har tagit ut reservdelar på lagret och sedan enligt dom använt deras datorer för att radera transaktionen och enligt dom stulit delarna? Det som dom har som bevisning mot mig är en utskrift på raderade transaktioner med mitt namn, men på deras listor förekommer även andra anställdas namn. Jag har blivit underättad av företaget att dom ska avskeda mig pga detta?Men ingen av dom andra på listan har ens blivit tillfrågade? Enligt mig så är anklagelserna felaktiga och jag har fått hjälp av facket, kan jag driva ärendet vidare? Jag vill ha mitt jobb kvar men dom säger att förtroendet är skadat o dom har för avsikt att avskeda oavsett. Jag har jobbat prickfritt i 10 år på samma ställe.
Emil Alin Johansson |Hej! För att ett avsked ska få ske krävs att du grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren, se 18 § Lagen om anställningsskydd (LAS) http://lagen.nu/1982:80 . En stöld betraktas generellt som ett allvarligt åsidosättande av anställningsavtalet. Till att börja med är dock en viktig princip i ett rättssamhälle att någon som anklagas för brott betraktas som oskyldig till dess att en domstol fällt den misstänkte till ansvar. Denna princip kallas oskyldighetspresumtionen och torde vara ett bra argument gentemot din arbetsgivare. Att det finns andra arbetstagare som också skulle kunna misstänkas för stöld behöver inte ha någon betydelse för om du lagligen kan avskedas eller ej. Däremot kan du ju ifrågasätta varför det var just du som anklagades för brott. Du kan med fackets hjälp försöka upphäva avskedet i Arbetsdomstolen, se 2 kapitlet 1 § Lag om rättegången i arbetstvister http://lagen.nu/1974:371 . Om fackföreningen inte driver tvisten kan du på egen hand processa i tingsrätt, se 2 kapitlet 2 § samma lag. En domstol skulle vid en prövning se till vilket intresse du har att kvarstå i anställningen i förhållande till arbetsgivarens intresse av att avsluta anställningsförhållandet. Arbetsgivaren har då att styrka att du uppsåtligen begått stöld. Med vänlig hälsning!