​Kan min arbetsgivare avbryta anställningsavtalet pga. graviditet?​

2018-07-16 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hej,Det är så att jag precis skrivit på för en tillsvidaretjänst (100%), utan provanställning, och har sagt upp mig från mitt nuvarande jobb. Den nya arbetsgivaren är en kommun. Jag har idag, bara några dagar senare förstått att jag kan vara gravid. Vilket känns olägligt just nu. Kan min nya arbetsgivare, som jag ännu inte börjat hos, avbryta avtalet på grund av graviditet? För antar att jag bör meddela att jag är gravid innan jag börjar.. lär ju vara runt v. 15 då. Eller kanske avbryta avtalet av annan orsak om de inte kan göra det pga graviditet?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga berör diskriminering där Diskrimineringslagen (DL) är tillämplig lag. Kan min nya arbetsgivare avbryta anställningsavtalet pga. graviditeten?Om en arbetsgivare skulle missgynna dig på grund av en graviditet utgör det direkt diskriminering med diskrimineringsgrunden kön (1 kap. 5 § första punkten DL). Genom målet C-177/88 Dekker fastslog EU-domstolen att graviditet tillhör diskrimineringsgrunden kön. För att det ska vara fråga om direkt diskriminering krävs att man blivit sämre behandlad i jämförbar situation i samband med en diskrimineringsgrund (1 kap. 4 § första punkten DL). Vad gäller angående graviditet räcker det att arbetsgivaren vet om graviditeten för att beviskravet ska vara uppfyllt. Diskrimineringslagen innehåller en så kallad delad bevisbörda. Det innebär att du som arbetstagare ska göra antagligt att diskrimineringen berott på graviditeten. Sedan går bevisbördan över till arbetsgivaren som måste visa på att hen bröt kontraktet av annan acceptabel och reell anledning än graviditeten, dvs att det fanns andra godtagliga orsaker för att avbryta kontraktet. Beviskravet för gravida är lågt ställt, det räcker att arbetsgivaren vet om graviditeten för att man ska presumera att det brutna avtalet berott på vetskapen om graviditeten (6 kap. 3 § DL). Kan de avbryta avtalet av annan orsak om de inte kan göra det pga. graviditeten?För att kunna avbryta avtalet måste det föreligga någon annan godtagbar orsak och arbetsgivaren måste visa att det inte finns något samband med graviditeten. Om chefen avbryter kontraktet i samband med att du tillkännager din graviditet blir det väldigt svårt för chefen att hitta reella och acceptabla skäl för ett avbrytande av kontraktet. Som svar på din fråga får alltså din chef inte avbryta något kontrakt på grund av att du är gravid, och hen får inte heller ge någon annan orsak istället för graviditeten för att försöka undgå diskrimineringslagen. Att bli missgynnad på grund av en graviditet är inte acceptabelt och du ska få ha det nya jobbet på samma villkor som om du inte varit gravid. Med vänliga hälsningar

Hur långt sträcker sig omplaceringsrätten?

2018-07-16 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag vill ha svar på en fråga som gäller anställning lokalvård.Jag har ett anställningsbeslut i kommunen med placering inom en skola.Har fått en ny gruppledare som gör en tvångsomorganisation och flyttar runt viss personal mot deras vilja.Då är frågan:gäller inte anställningsbeslutet som man har?Kan man flytta på viss personal och sätta dit andrapå samma plats samma sysselsättning men utan utbildning.
Alex Hallström |Hej,Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga! HuvudregelUtgångspunkten är att arbetsgivaren har en i princip oinskränkt rätt att inom som verksamhet leda arbetet och omplacera sina arbetstagare. Det finns dock väldigt lite lagbestämmelser på området utan arbetstagarens arbetsskyldighet regleras istället av:* Anställningsavtalet Eventuella begränsningar i anställningsavtalet måste vara väldigt tydliga. Det krävs att det står att eventuella arbetsuppgifter inte är godkända och att endast andra uppgifter ska kunna beordras. * Kollektivavtalet Ett kollektivavtal kan innehålla begränsningar av arbetsuppgifterna. Huruvida så är fallet här kan jag inte svara på utan jag rekommenderar dig att ta upp frågan med din arbetsgivarorganisation.* Praxis från AD. Främst 29/29-principen29/29-principen är det regelverk som reglerar vilka arbetsuppgifter som är godkända att omplacera till. Denna princip gäller som en grundläggande regel inom arbetsrätten och där regleras att: * Arbetet måste vara för arbetsgivarens räkning.* Arbetet ligger inom det kollektivavtal som arbetstagaren är bunden av, samt* Arbetet ska vara inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer (detta ger ett skydd mot att bli omplacerad till uppgifter man inte klarar av, dock inte tvärt om). Det finns alltså inget skydd mot att bli omplacerad till okvalificerade arbetsuppgifter. Slutsats Omplaceringsrätten som arbetsgivaren har är väldigt bred och man har som arbetstagare ingen rätt att kräva att man ska ha kvar sina gamla arbetsuppgifter. Utifrån det som beskrivs i frågan skulle jag rekommendera dig att fråga din fackliga organisation om det finns något kollektivavtal samt hur det i så fall lyder. Finns ingen reglering där, ej heller någon bestämmelse i anställningsavtalet kring att vissa arbetsuppgifter inte är godkända att omplaceras till, blir det dock svårt att hävda att omplaceringen är otillåten. Skulle man trots detta arbetsvägra kan det dessvärre vara grund för uppsägning. Jag hoppas det var svar på din fråga!

Är det inte semestergrundande ersättning efter 120/180 dagars föräldraledighet?

2018-07-16 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |HejAngående semestergrundande förärdrarpenning.Innebär det då att det inte är semestergrundande ersättning efter 120/180 dagars föräldrarledighet?Mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att direkt svara på din fråga: Nej, det är inte semestergrundande ersättning efter 120/180 dagars föräldraledighet.120 dagar av föräldraledigheten är semestergrundande om ni är två vårdnadshavare. Är du ensam vårdnadshavare är 180 dagar semestergrundande (Semesterlagen 17 a § första punkten). Detta innebär precis som du skriver att du inte tjänar in några semesterdagar under resterande tid av föräldraledigheten.Du tjänar alltså in semesterdagar precis som vanligt som om du arbetat under de 120 alternativt 180 dagarna. 120 dagar föräldraledighet motsvarar ungefär 9-10 betalda semesterdagar. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Hur får jag ut min innestående lön?

2018-07-14 i Arbetsgivarens skyldigheter
FRÅGA |Hejsan jag har jobbat i ett taxiföretag i 6 månader dock dom sista 2 månaderna så har inte arbetsgivaren inte betalat ut lön och när man ringer arbetsgivaren så svarar dom det kommer. Vad kan jag som anställd i företaget göra för att få tillbaka mina pengar som företaget är skyldig att betala.
Dennis Lavesson |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina fråga!Jag kommer i mitt svar till dig att gå igenom vad som gäller när arbetsgivaren inte betalar ut lönen i tid (eller alls). Jag kommer dels att förklara vilka rättigheter du har, dels hur du begär in lönen om arbetsgivaren inte vill betala. I slutet av svaret kommer jag att sammanfatta och ge dig råd i fallet. För att direkt få svar, mer kortfattat, kan du därmed scrolla längst ner och läsa under sammanfattning och råd.Arbetsgivaren är skyldig att betala ut lönen i tidDen lag som är tillämplig mellan dig och arbetsgivaren är lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Både du och arbetsgivaren är skyldiga att uppfylla era skyldigheter enligt anställningsavtalet. Arbetsgivarens viktigaste skyldighet enligt anställningsavtalet är att betala ut lön. Du har som arbetstagare rätt att få din lön på den avtalade tiden, om lönen inte betalas ut i tid kan du kräva dröjsmålsränta av arbetsgivaren. Att inte betala ut lön kan ge dig rätt att sluta med omedelbar verkanEn arbetsgivare som inte betalar ut lön anses ha åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren i väsentlig mån. Arbetstagaren har då rätt att med omedelbar verkan frånträda (dvs. avsluta) anställningen (4 § tredje stycket LAS). Redan ett inte obetydligt dröjsmål med att betala ut lön anses både enligt lagens förarbeten och av praxis innebära att arbetsgivaren åsidosatt sina ålägganden i den mån att arbetstagaren har rätt att avsluta anställningen direkt (prop 1973:129 s. 241 och t.ex. AD 1976 nr 135).Naturligtvis har det betydelse hur länge lönen har försenats och det finns inte någon exakt tidsgräns uttalad i lagen. En bedömning får snarare göras från fall till fall om dröjsmålet är så allvarligt att du har rätt att avsluta anställningen direkt. Att arbetsgivaren är någon dag försenad ger dig sannolikt inte en rätt att avsluta anställningen, i ditt fall har det enligt uppgift gått två månader. I ett sådant läge har du rätt att sluta anställningen direkt. Det framgår däremot inte riktigt av din fråga om du arbetar kvar på företaget eller ej, men jag är av uppfattningen att det är viktigt att du vet vilka rättigheter du har.Du kan vända dig till kronofogden för att få betaltFör att få ut din lön kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få du ska få betalt för en penningskuld som är förfallen till betalning (2 §). Så är det i ditt fall; arbetsgivaren är skyldig dig pengar och utbetalningsdatum för lönen är passerat. Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor. Denna kostnad plus ytterligare kostnad för det arbete du behövt lägga ner kan du begära av din arbetsgivare samtidigt.Om arbetsgivaren invänder kan tvisten prövas i domstolDet som händer när det utfärdas ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till din arbetsgivare och följande kan hända:1. Arbetsgivaren väljer att betala till dig.2. Arbetsgivaren invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.3. Arbetsgivaren hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att arbetsgivaren är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.Om arbetsgivaren betalar redan i första steget är problemet löst för dig och du har fått din innestående lön. Om det meddelas ett utslag och arbetsgivaren inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos din arbetsgivare. Det kan i vissa fall även finnas skäl att begära arbetsgivaren i konkurs. Om arbetsgivaren invänder och ärendet avgörs i domstol så är det du som har bevisbördan för den innestående lönen. Bevisbördan innebär att det är du som måste visa att det finns ett avtal mellan er, hur stor den innestående lönen är och att utbetalningsdatumet passerats. Sådant bevis kan vara till exempel anställningsavtalet mellan dig och arbetsgivaren, men även andra dokument (t.ex. e-post eller andra dokument mellan er).Sammanfattning och rådDen viktigaste skyldigheten en arbetsgivare har är att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen i tid ger det dig som arbetstagare rätt att sluta direkt (oavsett eventuell uppsägningstid). I ditt fall har arbetsgivaren inte betalt ut lön på två månader vilket ger dig rätt att sluta.För att få in din lön kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten kommer då att sända ett brev till din arbetsgivare som antingen kommer att betala dig, bestrida ärendet eller inte svara alls. Om arbetsgivaren betalar är problemet löst redan i det läget. Om inte arbetsgivaren bestrider kan Kronofogdemyndigheten meddela ett utslag och börja driva in skulden genom utmätning hos arbetsgivaren. I sista fall kan det behövas att fallet avgörs i domstol. Om det avgörs i domstol måste du bevisa att arbetsgivaren är skyldig dig lön och att utbetalningsdatum passerats. Sådant bevis kan vara t.ex. anställningsavtalet mellan er.Mitt råd till dig är att om du är fackligt organiserad vänder du dig i första hand till ditt fackförbund för hjälp. Fackförbundet kan dels ge dig juridisk hjälp, men även utöva påtryckningar mot arbetsgivaren för att lönen ska utbetalas. Vill du inte arbeta kvar har du även en rätt att gå på dagen då arbetsgivaren under lång tid vägrat att betala ut lön till dig.Är du inte fackligt organiserad är mitt råd om du inte får betalt av din arbetsgivare att du ansöker om ett betalningsföreläggande. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du läsa närmre om hur du gör för att ansöka om ett sådant.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan jag spara fyra veckors semester?

2018-07-16 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej! Jag är nyanställd på en skola och har jobbat där i två veckor. Nu kommer skolan ha stängt och jag börjar min anställning med att gå på föräldraledighet. Min fråga är om det smartaste för mig nu är att ta semester fyra veckor eller om dessa sparas om jag inte tar ut någon semester nu utan går direkt på föräldrapenningen?
Veronica Borg |Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om du kan spara fyra veckors semester till ett senare år. Svaret på detta är nej. Enligt 18 § semesteralgen har man, om man under semesteråret har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön, rätt att spara de överskjutande dagarna. Detta innebär att du har rätt att spara de dagarna som överskrider 20 semesterdagar. De flesta har rätt till 25 dagars semester (4 § semesterlagen), vilket innebär att man har rätt att spara fem dagars semester.Eftersom du är nyanställd är dock risken stor att du inte har rätt till fyra veckors semester i år. Hur du räknar ut hur många semesterdagar du har rätt till framgår av 7 § semesterlagen.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Uppsägningstid vid provanställning

2018-07-16 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej. Vad gäller angående uppsägning på ett ställe utan kollektivavtal? Jag har en provanställning på 6 månader, inget kontrakt skrivet men där står det att de är 1 månads uppsägningstid även under provanställning? Jag vantrivs väldigt på min arbetsplats och vill veta mina rättigheter ifall arbetsgivaren krånglar.
Veronica Borg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du inte har skrivit något kontrakt med din arbetsgivare, men att du har en provanställning på 6 månader och att du har fått informationen om att det är 1 månads uppsägningstid. Provanställning regleras av 6 § lagen om anställnignsskydd. En provanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning efter 6 månader, om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren avslutar anställningen. Det uppställs ingen uppsägningstid vid provanställning för det fallet att arbetstagaren vill avsluta anställningen. Lagen om anställningsskydd är tvingande till arbetstagarens fördel, det innebär att villkoret om 1 månads uppsägningstid inte gäller, då det är till din nackdel. Härutöver har arbetsgivaren en skyldighet att lämna skriftlig information till dig senast en månad från det att du började arbeta. Jag förstod inte riktigt om du har fått detta, men om du inte har det kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 38 § lagen om anställningsskydd.Sammanfattningsvis är villkoret om 1 månads uppsägningstid inte gällande.Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vart ska jag vända mig när jag inte får ut min lön på grund av att företaget påstår att de kanske måste gå i konkurs?

2018-07-14 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Jag får inte ut min lön. Dom säger att dom kanske måste gå i konkurs. Har 200tim som dom inte betalar. Men vi har inte skrivit ett anställningspapper och jag är inte med i facket men i A-kassan. Vart vänder jag mej?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Länsstyrelsen ser till att du får ut ett så kallad lönegarantibelopp (22 § lönegarantilagen). Det förutsätter dock att företaget hunnit gå i konkurs först (1 § lönegarantilagen). Egentligen är det konkursförvaltaren som ska informera Länsstyrelsen om att det finns arbetstagare som inte fått ut sin lön ur företaget, men du kan kontakta Länsstyrelsen själv för säkerhets skull också (se ex 11 § lönegarantilagen). Du måste däremot kunna bevisa eller göra det sannolikt att du faktiskt har haft en anställning på det företaget du påstår ha jobbat hos. Om du inte skrivit ett anställningsavtal kan du kontakta företaget eller konkursförvaltaren och be dem bekräfta dina uppgifter för Länsstyrelsen. Vänligen

Måste det stå i anställningsavtalet att företaget omfattas av kollektivavtal?

2018-07-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Om företaget omfattas av ett kollektivavtal måste det isåfall stå angivet i anställningsavtalet ? Min fråga ligger till grund för vilken uppsägningstid jag skulle ha under en provanställning som jag tänkt att avsluta. För om jag tolkar rätt så har jag ingen uppsägningstid enligt LAS så länge det inte finns ngt kollektivavtal som säger annat. Vad jag kan se i mitt anställningsavtal står det inget om kollektivavtal. Sen under uppsägningstid står det endast "uppsägningstid efter prövotiden är 3 månader". Jag borde kunna gå på dagen i och med att det inte står om något kollektivavtal? Annars ska väl dem ha skrivit i anställningsavtalet att kollektivavtal finns? Kan man hänvisa till anställningsavtalet om att det inte står där om det skulle bli tjafs om uppsägningstiden?
Linn Gerhardsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! En arbetsgivare kan bli bunden av ett kollektivavtal på två sätt. Antingen genom att själv ha ingått avtal med en arbetstagarorganisation (exempelvis Kommunal/Metall/Unionen), eller genom att vara medlem i en arbetsgivarorganisation som i sin tur har ingått kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. I det senare fallet blir arbetsgivaren bunden av kollektivavtalet bara genom att vara medlem i en arbetsgivarorganisation som tecknat avtal. Är arbetsgivaren bunden av ett kollektivavtal måste hen tillämpa kollektivavtalets bestämmelser på alla arbetstagare på arbetsplatsen. Alltså även på de arbetstagare som inte är medlemmar i det fackförbund som arbetsgivaren har tecknat kollektivavtalet med. Jag utgår från att du inte är medlem i någon arbetsgivarorganisation (dvs att du inte är medlem i något fackförbund). Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal, dvs företaget omfattas av ett kollektivavtal, är arbetsgivaren skyldig att tillämpa avtalets bestämmelser även på dig.Måste det stå angivet i anställningsavtalet att företaget omfattas av ett kollektivavtal? Jag borde kunna gå på dagen eftersom det inte står någon om kollektivavtal i mitt anställningsavtal?Det måste inte stå angivet i anställningsavtalet att företaget omfattas av något kollektivavtal. Det betyder att du inte heller kan hänvisa till anställningsavtalet (att det inte står något om något kollektivavtal) om det blir tjafs om uppsägningstiden.Mellan dig och din arbetsgivare är det avtalsfrihet som gäller. Det betyder att det som står i ditt anställningsavtal gäller mellan er. Om det står i ditt anställningsavtal att uppsägningstiden är 3 månader så gäller det. Du kan alltså tyvärr inte gå på dagen eftersom att du är bunden av ditt anställningsavtal och vad som står däri. Skulle det vara så att du och din arbetsgivare inte har avtalat om något specifikt (det finns alltså inte med i anställningsavtalet) så har kollektivavtalet "utfyllande verkan". Med andra ord har ditt anställningsavtal samma innehåll som kollektivavtalet om inte du och din arbetsgivare uttryckligen har kommit överens om annat. Eftersom att en arbetsgivaren som är bunden av ett kollektivavtal är skyldig att tillämpa bestämmelserna däri på alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett, kommer arbetsgivaren troligtvis att se till att alla anställningsavtal stämmer överens med kollektivavtalet. Bryter arbetsgivaren mot kollektivavtalet måste hen betala skadestånd. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!