Kan jag säga upp arbetstagare för att denne vill det?

2021-05-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej!Låt oss säga att jag är ansvarig för personalen på min arbetsplats. En av mina vid-behovsanställda har bett mig avsluta hens anställning. Jag bad då personen skicka in ett mail om uppsägning om det är hens önskan. Personen nekade då, och menar på att hen då blir utan A-kassa.Är detta rätt? Jag ser inga skäl att säga upp personen, utan förutsätter att det är hens ansvar att avsluta anställningen om hen så önskar.
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om anställningsskydd och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag utgår i mitt svar från att den anställda har en tillsvidareanställning och inte en tidsbegränsad anställning då inget annat framgår av frågan. Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skälNär en arbetsgivare säger upp en arbetstagare måste uppsägningen vara saklig grundad (7 § första stycket LAS). Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.Uppsägning pga. arbetsbrist: arbetsbrist utgör som utgångspunkt saklig grund för uppsägning och uppstår ofta när det inte finns tillräckliga arbetsuppgifter och personalstyrkan är överflödig, eller att arbetsgivaren gjort omorganisationer i verksamheten, som innebär att det inte behövs lika många anställda längre. Det är alltid arbetsgivaren som avgör behovet av personalstyrka.Uppsägning pga. personliga skäl: handlar om fall då den anställda har misskött sig genom att exempelvis inte följa instruktioner, varit sen upprepade gånger, har samarbetssvårigheter med andra anställda osv. Däremot krävs det vid uppsägning på grund av personliga skäl att hen innan den sagts upp, först blivit upplyst om sitt beteende från sin arbetsgivare och inte anpassat sig.För att en uppsägning (både pga arbetsbrist och personliga skäl) ska anses vara sakligt grundad krävs det att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet (7 § andra stycket LAS). Skyldigheten innebär att arbetsgivaren ska leta efter lediga tjänster som den anställde kan ta. Finns inga lediga tjänster, ska undersöka vidare och kolla om den anställde kan ta en tjänst utanför dennes anställning, dock krävs det att den anställde kvalificerar sig till tjänsten. Tackar arbetsgivaren nej till en skälig omplacering, så finns det saklig grund för arbetsgivaren att säga upp. I och med att du inte har skäl för att säga upp personen innebär det att arbetstagaren kan yrka på en felaktig uppsägning och därigenom även få skadestånd. (34 och 38 § LAS). Sammanfattning och rådSom du säger är det arbetstagarens ansvar att själv säga upp sig om denne inte längre vill jobba kvar. Att du själv skulle säga upp henne utan saklig grund kan innebära framtida risker och i min mening skulle det bästa för dig vara att inte säga upp personen utan att hen får göra det själv!Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig på grund av brott utanför tjänsten?

2021-05-17 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej jag blev uppsagd från mitt jobb inderekt pga att jag blev tagen av polisen för att jag körde utan körkort på min fritid o det var inte kopplat till mitt arbete på något sätt o jag har inte ens behov av att ha ett körkort i mitt arbete ! Så detta är inte kopplat till min arbetsgivare eller mitt arbete utan bara min privata sak som jag får stå för konsikvenserna av alldeles själv ! Jag har en sk extratjänst som fastighetsskötare på en fotbollsförening som ska gälla för ett år framåt jag har jobbat där 4,5 månader o på mitt arbete o mina arbetsuppgifter finns ingenting att klaga på ! Vad har jag för rättigheter i en sådan här sitvation ? Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att det här är en besvärlig situation för dig men jag ska försöka redovisa vad som gäller samt rekommendera hur du kan ta situationen vidare. En sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller vid uppsägning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § LAS).Notera även att ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan innehålla vissa bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § LAS). En anställning kan antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på provDet framgår inte vilken anställningsform du har – enligt LAS kan en anställning antingen vara tillsvidare, tidsbegränsad eller på prov. Jag kommer därför gå igenom översiktligt för vad som gäller i alla tre situationer. Vilken anställningsform du har bör framgå av ditt anställningsavtal, annars är utgångspunkten att anställningen är tillsvidare (4 §, 5 § och 6 § LAS).TillsvidareanställningOm du har en tillsvidareanställning gäller som utgångspunkt att det krävs saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Saklig grund kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist (7 § LAS).Eftersom du blev uppsagd på grund av något du gjort personligen är det aktuellt att diskutera personliga skäl. Att köra bil utan körkort är en brottslig handling som kallas olovlig körning och kan ge upphov till böter alternativt fängelse om brottet är att anses som grovt (3 § lag om straff för vissa trafikbrott).Arbetsdomstolen ser särskilt hårt på brott riktade mot arbetsgivaren, arbetskamrater eller i övrigt på arbetsplatsen men i ditt fall verkar det helt frånkopplat arbetet. För brott utanför arbetet har Arbetsdomstolen uttalat att en avvägning måste göras för att uppsägning ska bli aktuellt i ett sådant fall. Avvägningen ska ske mellan arbetstagarens intresse att behålla anställningen och arbetsgivarens intresse att upplösa anställningen (se AD 2004 nr 30).Domstolen har också uttalat att i det fall arbetsgivarens intresse är hänförligt till något förhållande som ligger vid sidan av arbetstagarens fullgörelse av arbetsuppgifterna, ska en uppsägning enbart anses sakligt grundad om arbetsgivarens skäl är tungt vägande och en omplacering inte blir aktuellt (se AD 1984 ref 9). Tidsbegränsad anställningEftersom din anställning verkar tidsbegränsad till ett år framåt är det mest sannolikt att du har en tidsbegränsad anställning. En sådan anställning kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid (arbetstagaren kan dock fortfarande avskedas). Däremot kan man skriva in i anställningsavtalet löper "…dock längst till och med [datum]…" alternativt en ömsesidig uppsägningstid. I sådant fall kan anställningen sägas upp med en uppsägningstid men notera att arbetsgivaren även i detta fall behöver saklig grund (7 § LAS).ProvanställningOm du har en provanställning så gäller att arbetsgivaren inte behöver några sakliga skäl för att säga upp dig. I så fall ska arbetsgivaren meddela dig två veckor i förväg om att anställningen ska avslutas (6 § LAS).Om man blivit felaktigt uppsagd kan man yrka på ogiltighet och skadeståndOm du anser att du blivit felaktigt uppsagd och att saklig grund för att säga upp dig inte finns, kan du yrka på att ogiltigförklara din uppsägning inför domstol. I sådant fall kvarstår din anställning under tvistetiden och du har därigenom rätt till lön samt andra förmåner (34 § LAS).Notera dock att du måste underrätta din arbetsgivaren om att du kommer ogiltigförklara uppsägningen senast två veckor efter att du blivit uppsagd. Denna tidsfrist är längre om du inte fått något skriftligt uppsägningsbesked (40 § LAS).Du kan även kräva skadestånd för ekonomisk skada samt kränkning. Detta måste du meddela din arbetsgivare om inom fyra månader från att du fick ett skriftligt uppsägningsbesked (38 § och 41 § LAS).Notera att det är arbetsgivaren som har bevisbördan vid en eventuell tvist i domstol, det vill säga att det är upp till hen att visa att det föreligger saklig grund för uppsägning (se AD 2004 nr 85).Din arbetsgivare får inte heller grunda uppsägelsen på en händelse som hen har vetat om i mer än två månader. Dock kan andra händelser utöver omständigheten inom tvåmånadersfristen också utgöra grund för uppsägning (7 § LAS).SammanfattningDina rättigheter är beroende av vilken anställningsform du har. Om du har en provanställning behöver inte arbetsgivaren några sakliga skäl för att säga upp dig. Om du däremot har en tillsvidare eller tidsbegränsad anställning så gäller att arbetsgivaren behöver saklig grund för att kunna säga upp dig. Att bli uppsagd på grund av brott utanför tjänsten brukar ofta ställa högre krav på att arbetsgivaren behöver tunga skäl för att en uppsägning ska få ske. Jag kan inte på förhand avgöra om din uppsägning kan anses ha haft saklig grund eller inte men enligt mig kan det bli svårt att motivera att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig eftersom brottet inte har någon koppling till ditt arbete.Min rekommendationOm du anser att det inte finns saklig grund för din uppsägning är min rekommendation att du tar ärendet vidare till ditt fackförbund, om du är medlem i sådan. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister så kan de hjälpa dig exempelvis med hur du ska göra för att yrka på ogiltighet och skadestånd.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Till vilken ålder har man rätt att arbeta?

2021-05-15 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag undrar hur länge, dvs. till vilken ålder, en fast anställd har rätt att arbeta? Och är det någon skillnad i denna fråga beroende på om man är privatanställd eller offentligt anställd?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en arbetstagare rätt att kvarstå i sin anställning till "utgången av den månad då han eller hon fyller 68 år". Från och med 2023 höjs dock denna ålder till 69. Det görs ingen skillnad på om personen är privatanställd eller offentligt anställd (32 a § LAS).Att arbetstagaren har en rätt att kvarstå i sin anställning till 68 års ålder innebär inte att arbetsgivaren inte kan avsluta anställningen tidigare. Det innebär inte heller att arbetstagaren inte kan arbeta efter denna ålder om arbetsgivaren går med på det. Innebörden av bestämmelsen är att arbetstagaren mister mycket av det uppsägningsskydd som lagen ger en arbetstagare som inte än har fyllt 68 år, så som saklig grund vid uppsägning och längre uppsägningstid än en månad (se 33-33d § LAS).Notera dock att ett antal uppräknade bestämmelser i lagen är semidispositiva, vilket innebär att ett kollektivavtal på en arbetsplats kan innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag angivit ovan (se 2 § LAS).Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Har jag rätt till uppsägningslön när jag blivit uppsagd från timanställning?

2021-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående min förra anställning. Jag har arbetat inom en restaurang, haft ett anställningsavtal där det står att jag är timanställd. Det står även i avtalet att båda parterna alltså jag samt arbetsgivaren har två veckors uppsägningstid. Men nu fick jag ingen förvarning eller liknande utan behövde gå samma dag som jag fick informationen. Min fråga är då har jag rätt till ersättning för de här två veckorna som min arbetsgivare struntade i att jag hade som uppsägningstid. Det finns inget schema att utgå ifrån framåt då han alltid gör det i sista sekund en vecka framåt.
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga ska vi kika i anställningsskyddslagen (LAS).AnställningsformUtifrån din fråga framgår inte vilken typ av anställningsform du har. De anställningsformer som finns är tillsvidareanställning (4 § LAS), allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning (5 § LAS). Att du är timanställd är alltså inte en anställningsform utan reglerar snarare hur lönen utbetalas. Ofta är timanställning en allmän visstidsanställning med timlön.Du behöver kolla i ditt anställningsavtal vad det står om just din anställningsform. Det är nämligen av stor betydelse.En tillsvidareanställning kan nämligen sägas upp om det föreligger saklig grund för uppsägning (4 § andra stycket jämte 7 § LAS). Det gäller dock inte andra anställningsformer. Om du alltså har en tidsbegränsad anställning, exv en allmän visstidsanställning, kan denna som utgångspunk inte sägas upp. Istället avslutas anställningstiden på det i anställningsavtalet angivna slutdatumet (4 § andra stycket LAS).Du skriver dock att det i anställningsavtalet framgår att du och arbetsgivaren har en ömsesidig möjlighet att säga upp anställningen. Det är då det som gäller.Intermittent anställningDet är dock ganska vanligt för denna typ av arbete att man har en så kallad intermittent anställning. Det betyder i praktiken att varje tillfälle du jobbar räknas som en ny allmän visstidsanställning. Vad som utmärker en intermittent anställning är att du har rätt att säga nej till ett arbetspass när arbetsgivaren erbjuder dig arbete. När man har en sådan anställning har man ingen uppsägningstid, eftersom man inte anses vara anställd de dagar man inte arbetar. UppsägningslönOm det dock i stället är så att du blir schemalagd utan att ha möjlighet att säga nej till ett arbetspass, så rör det sig inte om en intermittent anställning utan istället en tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning. Då gäller er avtalade uppsägningstid om två veckor och du har då rätt till uppsägningslön under uppsägningstiden (12 § LAS).Avslutning och rådJag vet alltså inte vilken anställningsform du har. Utifrån din fråga skulle jag dock ana att du har en sådan intermittent anställning, vilket då innebär att du då inte har rätt till uppsägningslön eftersom anställningsförhållandet anses avlutas vid varje arbetspass slut, och påbörjas när du påbörjar ett arbetspass.Har du dock en viss sysselsättningsgrad angiven i anställningsavtalet har du rätt till uppsägningslön (12 § LAS). Om du inte får det kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig till dig (38 § LAS).Jag skulle alltså råda dig att kolla i anställningsavtalet. Har du en angiven sysselsättningsgrad har du rätt till uppsägningslön. Du kan du kräva arbetsgivaren på skadestånd om du inte får uppsägningslön. Jag råder dig då att kontakta en jurist för hjälp med hur du ska gå tillväga. Jag hade dock pratat med arbetsgivaren först för att försöka lösa uppsägningslönen det på den vägen först, eftersom det är dyrt att tvista i domstol. Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar OB-ersättning?

2021-05-17 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej, När skall man få sin OB-ersättning utbetald? Samma månad som man jobbat eller månaden efter?
Maia Sadek |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!OB-ersättning är den ersättning som arbetsgivare betalar när en arbetstagare arbetar obekväma tider. Denna ersättning är däremot inte lagreglerad rättighet utan regleras ofta i kollektivavtal mellan arbetsgivaren och fackföreningen. Ersättningens storlek och när den ska utgå styrs av kollektivavtalen mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Om en arbetsgivare inte är bundet av något kollektivavtal kan arbetstagaren och arbetsgivaren förhandla om när och hur mycket som ska betalas ut i Ob-ersättning.Jag kan tyvärr inte svara på din fråga mer än vad jag redan gjort då jag inte vet om det finns ett kollektivavtal eller inte, och vad det eventuellt stadgar. Jag hoppas att detta hjälpte dig ändå, annars är du välkommen att ställa en till fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man sökt till en statlig tjänst som man inte fått trots att man har både erfarenhet och utbildning?

2021-05-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag har en fråga till er ang. en statlig tjänst.Jag arbetar just nu för en statlig myndighet och har sökt en annan tjänst på samma myndighet. Tjänsten jag har sökt har jag också utbildning för samt vikarierat på den till och från i nästan fem år. Jag fick här om dagen veta att de nu har gjort ett urval för vilka som ska få komma på intervju, och jag är inte en av dem. Och jag vet att några av dem som kommer få en intervju inte har lika mycket och lång arbetserfarenhet som jag på den positionen. Har de rätt att strunta i att erbjuda mig en intervju då? Jag arbetar också halvtid på min nuvarande tjänst men har uppgett att jag kan arbeta heltid om tjänsten blir aktuell för mig.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår att detta kan upplevas som orättvist och vid en första anblick låter det inte som att det har gått helt rätt till. Jag ska försöka göra mitt bästa att redogöra för vad som gäller enligt gällande lagstiftning men en sammanfattning kommer även finnas längre ner i texten.Utgångspunkten är att en arbetsgivare får anställa vem hen vill. Det finns dock regler som inskränker arbetsgivarens rätt att anställa – genom lagen om offentlig anställning (LOA) eftersom det berör en statlig tjänst, lagen om anställningsskydd (LAS) samt diskrimineringslagen.Lagen om offentlig anställningFör statliga tjänster gäller att arbetsgivaren måste ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som förtjänst och skicklighet. Om det inte finns särskilda skäl ska skicklighet gå före förtjänst men även andra sakliga grunder kan vägas in vid bedömningen (4 § LOA).Med skicklighet avses lämpligheten för arbetet genom relevant erfarenhet så som teoretisk och praktiskt utbildning eller erfarenhet från tidigare verksamhet. Med förtjänst innebär den vana som har förvärvats genom tidigare tjänstgöring, ofta antalet statliga tjänsteår men även arbeta i andra privata eller kommunala anställningar kan beaktas (prop. 1973:90 s. 404-405).Handlingarna i rekryteringsprocessen är allmänna vilket innebär att du har rätt att begära ut anställningsärendets underlag (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen).Om du anser att anställningsprocessen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till Statens överklagandenämnd. Notera dock att överklagan måste ske inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på myndighetens anslagstavla. Lagen om anställningsskyddEftersom du jobbar halvtid och därmed är deltidsanställd så har du rätt till heltidsanställning enligt LAS. Detta förutsätter dock att du har anmält till din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses samt att du har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna (25a § LAS).Om flera arbetstagare har företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad bestäms turordningen dem emellan utifrån arbetstagarnas sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren (26 § LAS).I ditt fall verkar du både ha berättat för din arbetsgivare att du vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad samt har tillräckliga kvalifikationer eftersom du har utbildning samt tidigare har vikarierat för tjänsten. När det gäller kravet på att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska tillgodoses är detta något mer oklart. Enligt förarbeten till lagen är detta krav tillexempelvis inte uppfyllt om "en restaurangägare behöver ytterligare serveringspersonal under vissa tider och någon som redan är anställd och arbetar under sådan tid gör anspråk på en högre sysselsättningsgrad" (prop. 1996/97:16 s 50). Om du anser att arbetsgivaren inte har iakttagit denna bestämmelse kan du yrka på skadestånd. Om du vill ta vidare denna fråga är min rekommendation att du pratar med ditt fackförbund, om du är medlem i sådan (38 § LAS).DiskrimineringslagenEn arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande om diskriminering sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § diskrimineringslagen).Eftersom du inte tagits ut till anställningsintervju kan du begära att få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter som de personer som togs ut till anställningsintervju hade (2 kap. 4 § diskrimineringslagen). Arbetserfarenhet är inte en diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagen men om du anser att du inte har fått jobbet på en annan ovan angiven grund har du möjlighet att anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen. Om du är fackligt medlem kan du även vända dig till dem för att få hjälp med hur du ska ta vidare frågan.SammanfattningEnligt LOA måste arbetsgivare för statliga tjänster ta hänsyn till sakliga grunder vid anställning, så som exempelvis förtjänst och skicklighet. Eftersom du har utbildning för tjänsten samt vikarierat på tjänsten i flera år bör du anses ha både förtjänst och skicklighet som är relevant för tjänsten.Enligt LAS har du som deltidsanställ rätt till företräde till anställning med högre sysselsättningsgrad under ett antal förutsättningar. Det finns tyvärr inte tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna avgöra om arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att du får tjänsten.Enligt diskrimineringslagen får man inte bli diskriminerad utifrån ett antal uppräknade grunder. Arbetserfarenhet är dock inte en sådan grund.Med stöd i både LOA och diskrimineringslagen har du rätt att begära ut anställningsärendets handlingar och kan därigenom läsa vilka meriter och erfarenheter personerna som fick intervju hade.Min rekommendationEftersom det inte låter som det har gått helt rätt till i ditt fall både när det gäller LOA och LAS har du möjlighet att ta ärendet vidare i enlighet med det jag angivit under tidigare rubriker.Om du är fackligt medlem är min rekommendation att du tar ärendet till dem så att de kan hjälpa dig med hur du ska gå vidare. I annat fall kan du boka tid med en av våra kunniga jurister.Jag hoppas du fått svar på din fråga och att det löser sig för dig i slutändan! Om du har några fler frågor kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen,

Uppsägning tidsbegränad anställning

2021-05-14 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Hej! Har läst svar hos er där det flera gånger skrivs att "det är riskfyllt att ingå en tidsbegränsad anställning eftersom man inte kan frånträda den".Betyder det att om jag har ett sommarvikariat på 2 månader som är en "tidsbegränsad anställning" inte har rätt att säga upp mig?Tack!
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om uppsägning finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).Precis som du skrivit finns det en uppdelning av tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställning. Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid, 4 § LAS. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte något annat har avtalats eller visstidsanställningen eller provanställningen övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § eller 6 § LAS. Utgångspunkten är således att en tidsbegränsad anställning i princip är avsedd att pågå under en viss på förhand bestämd tid, under visst arbete e.dyl. Vid tidens e.dyl. utgång upphör anställningen utan att det behövs någon uppsägning och utan något krav på saklig grund. Det ska dock vara möjligt att bringa en tidsbegränsad anställning att upphöra i förtid om motparten grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet t.ex. blivit oskäligt betungande för ena parten eller en möjlighet till förtida uppsägning följer av avtal (se t.ex. AD 1979 nr 152 och AD 2001 nr 29). En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Detta innebär att arbetstagaren borde kunna frånträda anställningen med omedelbar verkan t.ex. när arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, om han undanhåller arbetstagaren arbetsuppgifter eller om han gör sig skyldig till misshandel eller något annat brott mot arbetstagaren. Det relevanta i bedömningen om du har rätt till uppsägning i förtid vid en visstidsanställning är i första hand hur det enskilda avtalet är utformat. Om det finns en befintlig avtalsklausul i avtalet är det möjligt att säga upp anställningsförhållandet i förväg redan med hjälp av avtalsvillkoret. Om avtalet ännu ej är påskrivet är det rekommenderat är du avtalar med arbetsgivaren om en sådan klausul som möjliggör en förtida uppsägning för vikariat. Om avtalet är påskrivet och det inte finns någon klausul som möjliggör en sådan uppsägning är det inte möjligt att bringa en tidsbegränsad anställning att upphöra i förtid med mindre än att arbetsgivaren grovt åsidosatt sina åligganden eller avtalet t.ex. blivit oskäligt betungande för dig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Har jag rätt till semesterlön om jag varit sjukskriven?

2021-05-14 i Semester och semesterersättning
FRÅGA |Hej!Jag har varit sjukskriven mellan 2019-12-31 till 2021-01-31 pga av en höftledsoperation.Nu undrar jag om jag är berättigad till att få ut semesterersättning i år?Mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning finns längre ner i texten. Din fråga gäller semesterersättning men jag tror du egentligen menar semesterlön, därför kommer jag även skriva ett förtydligande kring detta.Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).Ett förtydligande kring semestersättning och semesterlönSemestersättning har man bara rätt till när en anställning avslutats och man tidigare har tjänat in betalda semesterdagar eller om anställningen avses pågå högst tre månader och det har avtalats om att semester inte ska utgå. I ditt fall verkar det inte vara aktuellt med något av alternativen (5 § och 28 § semesterlagen). Som utgångspunkt gäller att arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. I sådant fall har man rätt till semesterlön under förutsättning att man tjänat in sådan, det vill säga betalda semesterdagar. Intjänade dagar tjänar man in varje år mellan 1 april och 31 mars året dessförinnan (5 § semesterlagen).Man kan tjäna in semesterlön även under sjukskrivningSom utgångspunkt tjänar man in semesterlön även under de perioder man är sjukskriven. Dock finns det ett undantag för de dagar man är sjukskriven som överstiger 180 dagar under intjänandeåret. Om man är sjukskriven helt eller delvis ett helt intjänandeår upphör frånvaron att vara semesterlönegrundande (7 § och 17 § semesterlagen).Om din sjukskrivning beror på arbetsskada finns dock ingen tidsbegränsning för hur länge sjukskrivningen är semesterlönegrundade (17 § semesterlagen).Under ditt intjänandeår 31 mars 2020 till 1 april 2021 är du sjukskriven cirka 306 dagar. Detta innebär att du har rätt till 180 dagars semesterlönegrundande frånvaro i år vilket resulterar i intjänande av ungefär hälften av dina ordinarie betalda semesterdagar.SammanfattningUnder förutsättning att din anställning inte kommer avslutas så har du inte rätt till semestersättning i år utan semesterlön.Du har rätt till 25 lediga semesterdagar i år men hur många av dessa som är betalda (det vill säga utgår semesterlön för) är beroende av hur lång din sjukskrivning är under intjänandeåret. Eftersom du är sjukskriven i mer än 180 dagar men mindre än hela perioden mellan 31 mars 2020 till 1 april 2021 så har du rätt till 180 dagars semesterlönegrundande frånvaro i år. Detta innebär att du tjänar in ungefär hälften av dina ordinarie betalda semesterdagar.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.Vänligen,