Tjänstledighet

2007-06-26 i Övrigt
FRÅGA |Har jag rätt till tjänstledighet för att arbeta i sambons aktiebolag, eller måste jag själv vara delägare i bolaget då? Är jag i så fall tvungen att ta ut lön från bolaget? Verksamheten konkurrerar inte med det arbete jag har idag.
Johanna Stampe |Hej! Arbetstagare har ingen allmän rätt till tjänstledighet. De områden som är lagstadgade är bl.a. rätt till tjänstledighet för utbildning eller för att bedriva näringsverksamhet. Den sistnämnda gäller dock endast när det är arbetstagaren själv som bedriver näringsverksamheten och inte för t.ex. närstående. Med vänlig hälsning

Skyldighet att anmäla arbete till arbetsförmedlingen

2007-05-29 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Alla lediga arbeten skall anmälas till den offentliga arbetsförmedlingen, vad jag vet. Är den lagen ändrad? Jag har för mig att regeringen föreslog riksdagen en ändring? Vad gäller? Jag är Tacksam för svar: vänligen
Gustaf Lidegran |Hej! Lagen är alltjämnt gällande och fins att läsa http://lagen.nu/1976:157 . Den gäller inte alla arbeten men för de allra flesta. Det bör dock poängteras att lagen inte upprätthålls i någon stor utsträckning. Även utan insikt i hur det går för riksdag och regering i frågan kan nog också antas att en ändring är på väg. Med vänliga hälsningar

Säga upp projektanställning i förtid?

2007-06-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag har nu en projektanställning till september men nu har jag fått mitt drömjobb och de vill ha mig i Augusti redan då de har gemensamma utbildningar med alla nyanställda. Jag har inte avtalat om uppsägningstid med min nuvarande arbetsgivare. Kan jag ändå bli kvitt min projektanställning i förtid om jag säger upp mig säg 1 månad innan? Finns stöd i Lagen t.ex. LAS 1982:80 11§?
Martin Andersson |Hej Enligt 4 § 2 st e contrario i Lagen om anställningsskydd (se http://lagen.nu/1982:80) är det inte möjligt att säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid såvida det inte det finns särskilda skäl, t.ex. att motparten grovt åsidosatt sina förpliktelser eller att avtalet blivit oskäligt betungande för den ena parten. Om man har avtalat att uppsägning är OK gäller det naturligtvis, men så är ju inte fallet här. 11 § Las är alltså inte tillämplig för projektanställda. Hoppas att du har hjälp av mitt svar Med Vänlig Hälsning

Rehabiliteringstid semesterlönegrundande?

2007-06-18 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Min hustru är sjukskriven efter en olyckshändelse. Försäkringskassan har beviljat rehabiliteringsersättning då min hustru nu ska börja arbetsträna. Min fråga är om rehabiliteringstiden är semesterlönegrundande för arbetsgivaren?
Helen Larsson |Hej Frånvaro från arbetet kan grunda rätt till semesterlön under vissa förutsättningar och inom vissa tidsperioder trots att arbetsgivaren inte betalar någon lön under frånvarotiden. Detta framgår av semesterlagen som du hittar http://lagen.nu/1977:480 . Semesterlönegrundande frånvaro utgörs av till exempel ledighet i samband med sjukdom, graviditet, barnafödande och utbildning. Rehabiliteringsersättning är en ersättning som försäkringskassan betalar ut till en anställd som deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabiliteringstiden kan inordnas under 17 § 1 punkten i semesterlagen som anger att frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det är fråga om ledighet på grund av sjukdom. Detta begränsas i den mån att endast 180 dagar av en sjukperiod är semesterlönegrundande såvida frånvaron inte sammanhänger med arbetsskada, i det fallet gäller ingen begränsning. Rehabiliteringstiden utgör alltså en del av den totala sjukfrånvaron som träffas av denna bestämmelse och är semesterlönegrundande för arbetsgivaren Med vänlig hälsning

Missgynnande vid föräldraledighet

2007-06-21 i Övrigt
FRÅGA |Jag har som arbetstagare fått reda på att jag inte blivit befordrad på grund av att jag ska vara föräldraledig. Arbetsgivaren ska ha sagt att jag inte fått denna befordran för jag ska vara hemma med barn och att de måste ha någon som är på plats. Vilka åtgärder kan då vidtas från min sida? Vilka rättigheter har jag? Har arbetsgivaren rätt att inte befordra mig för att jag ska vara föräldraledig?
Johanna Stampe |Hej! Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren beslutar om befordran (bl.a.), 16 §. Med missgynnande avses en handling eller en underlåtenhet som försätter en arbetstagare i ett sämre läge eller där en behandling kan sägas medföra skada eller nackdel för henne eller honom. Bestämmelsen förutsätter ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Föräldraledighet behöver inte var det enda eller ens det avgörande skälet till att någon missgynnas. Om föräldraledigheten är en av flera orsaker till arbetsgivarens beslut är detta tillräckligt för att samband skall anses finnas. Om det visar sig att din arbetsgivare har brutit mot föräldraledighetslagen så skall denne betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat enligt 22 §. Du hittar hela föräldraledighetslagen http://lagen.nu/1995:584 Med vänlig hälsning

Har jag rätt till semesterersättning?

2007-05-28 i Övrigt
FRÅGA |Har jag rätt till semesterersättning om jag är timanställd. Har varit timanställd i tre år utan någon sådan. Chefen säger att man som timanställd inte har rätt till det..? TACK för hjälpen!
Linnea Ljung |Hej. Du har rätt till semesterersättning. I en anställning som inte ger rätt till semesterledighet, får de anställda i stället ett påslag på varje lön, eller i slutet av anställningen, som ska kompensera för den uteblivna semestern. 16, 29 §§ semesterlagen http://lagen.nu/1977:480 Det är ett procentberäknat belopp på all din lön under anställningsperioden. Procentsatsen är liksom vid semesterlön 12 procent, men kan förhandlas om i centrala kollektivavtal. Anspråk på semestererättning preskriberas två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle ha erhållit den förmån till vilken anspråket hänför sig. Har du inte fått någon semesterersättning under 3 år kan det således röra sig om ganska stora belopp du har gått miste om. Det anspråk som hänför sig till det första året kan vara preskriberat. Jag tycker att du ska vända dig till en arbetsrättsjurist som kan hjälpa dig. Vänligen

Uppsägning av projektanställning i förtid

2007-05-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Jag har nu en projektanställning till september men nu har jag fått mitt drömjobb och de vill ha mig i Augusti redan då de har gemensamma utbildningar med alla nyanställda. Jag har inte avtalat om uppsägningstid med min nuvarande arbetsgivare. Kan jag ändå bli kvitt min projektanställning i förtid om jag säger upp mig säg 1 månad innan? Finns stöd i Lagen t.ex. LAS 1982:80 11§?
Mikael Ekdahl |Hej, Projektanställning är en form av tidsbegränsad anställning och huvudregeln är att denna upphör när tiden löper ut. Det finns en möjlighet att häva ett sådant avtal på vanliga kontraktsrättsliga grunder, dvs någon form av kontraktsbrott. Detta verkar dock inte vara aktuellt här. Om man häver ett avtal och det inte finns någon grund för detta kan man riskera att drabbas av skadestånd. 11§ LAS är inte aktuell i ditt fall eftersom denna endast gäller tillsvidareanställningar. Således finns det små möjligheter att ensidigt säga upp avtalet om ni inte kommer överens med arbetsgivaren om annat. Med vänlig hälsning

Provarbete utan lön

2007-05-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Min dotter provarbetade på pingstafton på en restaurang som söker personal. Efter elva timmars hårt slit, fick hon beskeded att hon inte passade. Ägaren vill inte betala henne lön, för han säger att det bara var på prov... Får man verkligen göra så? Vänligen
Johanna Carlsson |Hej! Det finns tyvärr arbetsgivare som utnyttjar ungdomar till gratis arbete. I sådana här fall är det viktigt att göra upp i förhand vad som gäller, helst skriftligt. Det finns ingen laglig rätt till ersättning för arbete utan lön regleras i kollektivavtal. Har restaurangen skrivit på ett kollektivavtal kan din dotter vända sig till Hotell och Restaurang-facket, då arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet när han vägrar betala ut lön. För att hjälpa din dotter kan det hända att facket kräver att din dotter är medlem, men det går ofta bra att bli det även "i efterhand". Finns det inget kollektivavtal går det tyvärr inte att göra något åt situationen. Vänliga hälsningar