Är uppsägningen sakligt grundad?

2006-02-05 i Övrigt
FRÅGA |hej har just blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, vi är rätt många på företaget som är uppsagda, men på företagets hemsida går man ut med annons och söker folk, det står bara att man söker självständiga konsulter, men inte att man ska vara egen, får man asöka personal oavsett anställd eller egen när företaget varslar så många på grund av arbetsbrist?????
Fia Berg |Hej! Enligt 7 § LAS (se http://lagen.nu/1982:80) ska uppsägning från arbetsgivarens sida vara sakligt grundad. Exempel på sakligt skäl är just arbetsbrist. Dock är en uppsägning inte sakligt grundad om det är så att att arbetsgivaren skäligen kan bereda arbetstagaren annat arbete 7 § 2 st LAS(se http://lagen.nu/1982:80). Som det låter på din berättelse är detta en förutsättning som gör att ni skulle kunna klandra uppsägningen. Jag råder dig att vända dig till ditt fackförbund (om sådant finns) då de brukar ställa upp vid konflikter som denna. Lycka till!

Kan en arb.givare neka en arb.tagare föräldraledighet?

2006-04-10 i Övrigt
FRÅGA |Hej ! Kan min arbetsgivare neka mig en månads pappaledighet med hänvisning till att den orsakar påtaglig störning för verksamheten. Mvh Andreas
Fredrik Jorstadius |Hej! Nej, det kan han inte göra. Enligt 5 § Föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att ta ut din föräldraledighet. En förutsättning för detta är att du varit anställd i mer än 6 månader hos din arbetsgivare (9 § FIL). Lycka till Mvh

Uppsägning p g a arbetsbrist?

2006-02-19 i Övrigt
FRÅGA |Vi är 6 st (inkl. 2 st delägare) som arbetar i företaget. En person har haft psykiska problem sedan 2 år tillbaka. Vi har skickat henne till psykiaterbehandling, med det hjälper tydligen inte. Vi har inte råd att henne kvar. Hon är sjukskriven tom 1/2 men vi vill inte att hon kommer tillbaka och vi skulle vilja säga upp henne pga arbetsbrist. Kan vi göra det? Och hur och när? Hon är inte med i någon fackförbund.
Marie Wahlin |Hej. Som arbetsgivare har man en stor möjlighet att utforma och planera sin verksamhet, bland annat att säga upp en person på grund av arbetsbrist. Dock finns det vissa regler man måste beakta innan man säger upp sina arbetstagare på grund av arbetsbrist. I lagen om anställningsskydd stadgas vissa regler om detta se http://lagen.nu/1982:80. För att säga upp någon ska det enligt 7 § föreligga sakliga skäl, ett exempel på det är arbetsbrist. Först måste man dock som arbetsgivare se huruvida man kan bereda sina arbetstagare arbete inom något annat område, där det således inte föreligger arbetsbrist. Om så inte är fallet har ni rätt att säga upp henne. Men först måste ni dessutom beakta turordningsreglera ”sist in först ut”, se mer om detta i 22 §. Däremot om hon har en viss tjänst kan ni hävda att ni ska ta bort just den, för är det så att alla har samma arbetsuppgifter måste ni först beakta 22 §. I annat fall kan hon väcka talan mot er, oavsett om hon är med i facket eller ej. Hon medges hjälp till detta genom rättsskyddet eller rättshjälpslagen. När ni sedan säger upp henne har hon minst en månads uppsägningstid, beroende på hur länge hon arbetat hos er, se 11 §. Med vänliga hälsningar

Förtida frånträdelse av tidsbegränsat anställningsavtal

2006-01-23 i Övrigt
FRÅGA |om man är timanställd och skriver på en anställning för 4 veckor och under denna tid får erbjudande om att fast jobb på annan ort har man någon uppsägningstid då? kan jag sluta tidigare, alltså "säga upp mig", eller har jag skyldighet att arbeta den tid jag har skrivit på?
Andreas Heed |Vid tidsbegränsade anställningar (t.ex. vikariat) finns ingen uppsägningstid. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden har löpt ut (4 § LAS). Du kan alltså inte ”säga upp dig” eller, med andra ord, frånträda det avtal du ingått med din arbetsgivare. Möjlighet att bringa anställningen att upphöra i förtid finns om motparten (i ditt fall arbetsgivaren) grovt åsidosatt sina åligganden eller att avtalet blivit oskäligt betungande för någon part. Möjlighet finns också om ditt anställningsavtal medger en sådan förtida uppsägning.

Oklarheter i avtal

2006-02-07 i Övrigt
FRÅGA |Jag har bytt tjänst inom företaget och min före detta chef vägrar betala ut den bonus jag jobbade upp under sista kvartalet pga att mitt avtal är luddigt skrivet och går att tolka åt två håll om man så vill. Vem beslutar vilken tolkning som är rätt? Jag som är beroende av avtalet eller min chef som givetvis vill spara pengar?
Oscar Björkman |Vid oklarheter i avtal kan flera olika metoder användas för att få fram rätt betydelse, bokstavstolkning, en tolkning av själva texten, avsiktstolkning, vilken avsikt parterna hade när avtalet tecknades med mera. Varken du eller din chef kan anses ha rätt att tolka avtalet. Om ni inte kan komma överens och någon är missnöjd får saken tas till domstol. En process kan dock bli dyr för den förlorande parten som måste ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Mitt råd är att du vänder dig till ditt fackförbund med problemet. De kan hjälpa dig med vad du ska göra.

Hur beräknas sjuklön för anställda på provision?

2006-03-07 i Övrigt
FRÅGA |Hej ! Jag är anställd som säljare med provisionslön (100 %). Jag jobbar heltid, säljer annonsutrymmen åt en tidning. Om jag skulle var sjuk exempelvis 5 arbetsdagar, vad gäller då ? Dag 1 = karens, skall företaget dra av pengar från min lön för denna dag? Jag har ju i egentlig mening inte tjänat in några pengar den dagen. Jag är ju heller inte avlönad i samma mening som en person med månadslön. Om det skall göras ett avdrag, hur skall det avdraget räknas ut? För att göra det hela lite enklare säger vi att jag har 10 % i provision på allt jag säljer. Jag säljer under ett år för 5 000 000 (medelförsäljning de senaste tre åren). Dag 2 - 14, lagen säger väl att den anställde skall uppbära (få) 80 % av sin NORMALA lön av arbetsgivaren under denna tidsperiod? Egna tecknade order under tid man varit i tjänst kan väl inte utgöra underlag för sjuklöneavdrag? Om jag inte kan sälja under 5 dagar tappar jag kanske inte så mycket under just de dagarna men kommande period missar jag mycket (man säljer mao in annonser för kommande veckor). Kollektivavtal finns med grafikerna. Det skulle vara intressant att få era synpunkter. Tack på förhand
Sofie Olofsson |När sjuklön (från arbetsgivaren) och sjukpenning (från Försäkringskassan) ska räknas ut för en person som är anställd på provision får man göra en beräkning på vad personen ”normalt” tjänar i snitt. Sjuklönen/penningen beräknas per timme, dag eller kalenderdag beroende på hur du arbetar. Man tittar då bakåt i tiden och beräknar ett snitt. Om man jobbat längre än ett år på arbetsplatsen beräknas normalt snittet för de senaste tolv månaderna. Om man jobbat kortare tid får snittet istället beräknas på denna tid. I denna beräkning ska man också se till vad som är ”skäligt”. En skälighetsbedömning ska alltså göras. I denna kan då det förhållandet att du under vissa dagar kan ”förlora” mycket mer än andra dagar vägas in. Vad som övrigt ska beaktas och vad det slutliga snittet i ditt fall kan bli är inget som jag vågar svara på, utan det bästa är naturligtvis om du tar kontakt med Försäkringskassan. De första fjorton dagarna är det, som du säger, arbetsgivaren som ska stå för hela sjuklönen. Första dagen är en karensdag, i ditt fall blir det dock inget avdrag i egentlig mening utan du får helt enkelt ingen lön utbetald för denna dag. De resterande två-fjorton dagarna har du rätt till 80 % av det snitt som enligt ovan beräknats. Från dag femton får du sjukpenning från Försäkringskassan, också här med 80 % av snittet. Det kan tilläggas att det den första sjukveckan normalt räcker med att göra en sjukanmälan till sin arbetsgivare för att få sjuklön. Från och med åttonde dagen krävs det läkarintyg.

Utlovad anställning gavs till annan sökande

2006-01-29 i Övrigt
FRÅGA |hej. min syster har muntligt blivit erbjuden en fast tjänst 69% på ett ålderdomshem. hon tackade ja och dagen innan hon skulle skriva på kontraktet ringde de och tog bort hennes tjänst för att det var en annan som skulle ha den nu. hon blev då erbjuden 50% tjänst på samma ställe, men tackade nej pga. att det inte skulle löna sig ekonomiskt (extra bil och precis köpt hus). så nu sa chefen att de inte behöver ge henne en annan tjänst pga. att det enbart var en muntlig överenskommelse. stämmer detta. kan de göra på detta vis. först ge henne en tjänst o sedan gen den till en annan??? tacksam för svar!
David Andersson |Hej! För att ett anställningsavtal skall komma till stånd krävs i princip att parterna avger samstämmiga viljeförklaringar i frågan. Det är svårt utan att ha hört samtalet att avgöra om det verkligen har avgivits samstämmiga viljeförklaringar. Om vi utgår från att så är fallet så krävs det dock i detta läget att den som hävdar att det föreligger ett anställningförhållande kan bevisa att så är fallet. Om arbetsgivaren alltså hävdar att det ej föreligger ett anställningsförhållande så är det alltså upp till din syster att bevisa motsatsen. Om samtalet är det enda beviset för detta så blir det onekligen svårt att bevisa. Kanske kan det finnas protokoll eller liknande som kan styrka din systers version.

Har jag rätt till tjänstledighet?

2006-01-24 i Övrigt
FRÅGA |Till Joel Wickman: Om jag vill studera utomlands och ta tjänstledigt från mitt nuvaranade arbete (har jobbat för samma företag i åtta år) har jag rätt till tjänstledighet eller kan företaget säga nej?
Joel Wickman |Hej! Det finns enligt lagen ingen allmän rätt till tjänstledighet, utan rätten gäller bara i särskilda fall - föräldraledighet, studieledighet, starta egen näringsverksamhet samt vård av närstående. Förutsättningarna för att få ledighet beviljad i de olika fallen skiljer givetvis. Det mest aktuella för dig torde vara studieledighet. Studieledighet har du rätt till om studierna du tänker bedriva är hyfsat seriösa, det får t.ex. inte röra sig om rena hobby-kurser. Lagen anger vidare ingen tidsgräns för ledigheten som teoretisk kan hålla på hur länge som helst. Däremot skall anmälan om studieledigheten anmälas så snart som möjligt och bör ange vad studierna avser och hur länge du skall vara ledig. Om dessa nämnda förutsättningar är uppfyllda har ditt företag en skyldighet att ge dig ledigt. Dock kan företaget ha rätt att skjuta upp ledigheten i högst två år (finns kollektivavtal krävs ett godkännande från fackklubben om arbetsgivaren vill skjuta upp ledigheten med mer än sex månader). En annan möjlighet att få ledighet från nuvarande jobb är att utnyttja de nya förordningarna om friår. Med friårsledighet har du rätt att göra precis vad du vill mellan 3 och 12 månader och under denna tid har du rätt till ersättning uppgående till 85% av det belopp som du skulle fått som arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. För att du skall kunna få friår krävs dock en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.