Uppsägningstid

2007-10-22 i Övrigt
FRÅGA |I mitt anställningavtal står det Uppsägningstid: 3 månader. Gäller detta både om jag säger upp mig som om jag blir uppsagd? Eller har jag rätt att enligt LAS gå efter 1 månad? Vad händer om jag får en ny anställning som ska påbörjas efter ex 1 månad, kan jag ställas inför rätta om jag helt enkelt inte går till jobbet de sista två månaderna i sådana fall?
Anna Uhr |I LAS 11§ http://lagen.nu/1982:80 finns reglerat om uppsägningstider. Där gäller att absolut kortaste uppsägningstid är 1 månad och det går inte för en arbetsgivare mot en arbetstagare att avtala bort. Däremot så får arbetsgivaren och arbetstagaren avtala om längre uppsägningstid vilket ofta görs i ett anställningsavtal. Detta avtal är giltigt och går tyvärr inte att komma från om inte arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter. Inget i din fråga tyder doch på att arbetsgivaren har gjort detta. Så jag vill råda dig att stanna kvar de tre månader som din uppsägningstid gäller för annars kan du bli skadeståndsskyldig enligt 38§ LAS http://lagen.nu/1982:80 .

Omedelbar uppsägning

2007-07-31 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag är timanställd i en privatägd butik, kan jag bara ringa och säga att "från och med imorgon kommer inte jag längre"? Dvs har jag någon uppsägningstid eller inte? Jag tycker de behandlat mig illa och vill inte gå dit mer. Tack på förhand! /My E.
Johanna Bergsten |Enligt 4 § lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningsavtal som huvudregel tills vidare. I samma paragraf stadgas att anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. Denna uppsägningstid regleras i LAS, ditt anställningsavtal eller kollektivavtal. Uppsägningstiden gäller från det datum då uppsägningen trädde i kraft. För både dig och din arbetsgivare gäller en minsta ömsesidig uppsägningstid om en 1 månad enligt LAS (11 §). Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas särskilda regler om uppsägningstid. Kontrollera även att inte en längre uppsägningstid stadgas i ditt anställningsavtal. En arbetstagare får dock med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § LAS). Exempel på när denna bestämmelse kan aktualiseras är när arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, om han undanhåller arbetstagaren arbetsuppgifter eller om han gör sig skyldig till misshandel eller något annat brott mot arbetstagaren. Om arbetstagaren frånträder anställningen med stöd av bestämmelsen har denne rätt till ekonomiskt skadestånd. LAS hittar du http://lagen.nu/1982:80. Med vänlig hälsning

Rätt till semesterlön/semesterersättning

2007-09-01 i Övrigt
FRÅGA |Hej! I SEMESTERLAGEN (lagen.nu) står:i 16§ \"Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön i anställningen.\" Jag har aldrig fått sem lön, och undrar om procentsatsen är korrekt - dvs 12% på min årslön? Tacksam för snabbt svar!
Anna Wallerman |Hej! Javisst, det stämmer. Detta är anledningen till att den lön man får ut under semestern normalt sett är något högre än den ordinarie lönen. Att du aldrig fått ut någon semesterlön låter märkligt. Om du har en tillsvidaretjänst, d.v.s. är fast anställd, förmodar jag att du har betald semester. När det däremot gäller säsongsanställda, timanställda och vissa andra kortare anställningar brukar arbetsgivaren istället för betald semester betala ut semesterersättning, antingen i form av en klumpsumma vid anställningens slut eller också som ett påslag på lönen som kommer med vid varje löneutbetalning. Jag tycker att du ska kontrollera om det kan vara så att semesterersättning är "inbakad" i dina vanliga löneutbetalningar. Annars bör du ta upp saken med din arbetagivare. Du har som huvudregel rätt till både semsterledighet och lön under tiden, alternativt semesterersättning. Regler om rätt till betald semester finns i 4 § semesterlagen, och om semesterersättning i 28 §. Semesterlagen hittar du snabbast http://www.lagen.nu/1977:480 . Om det skulle vara några problem kan din fackförening, om du är medlem i sådan, säkert hjälpa dig i kontakten med arbetsgivaren. Med vänlig hälsning

Uppsagd utan att få arbetsgivarintyg

2007-09-08 i Övrigt
FRÅGA |har tillvidare tjänst arbetsgivaren vill inte ha mig kvar vad skall jag kräva för rätt? blev uppsagd vill ej skriva arbetsgivarintyg får ej a-kassa.
Ronja Carlsson |Om du innehar en tillsvidaretjänst och din arbetsgivare vill säga upp dig måste han oberoende av orsak ha saklig grund, se 7 § LAS. Är det fråga om en arbetsbristuppsägning kan den sakliga grunden vara en omstrukturering av verksamheten, överflöd av arbetstagare eller att arbetsuppgiften skall läggas ut på entreprenad. Vad gäller just arbetsbristuppsägningar så har arbetsgivaren stora befogenheten att avgöra ifall ”arbetsbrist” råder. Du som arbetstagare har dock, innan uppsägning, rätt till att omplaceras om du har tillräcklig kompetens och behovet finns. Vidare skall uppsägningen ske enligt turordningsreglerna i 22 § LAS eller i ert kollektivavtal. Arbetsgivaren måste vidare med arbetstagaren och facket (om arbetstagaren är med i facket och kollektivavtal finns) innan en sådan uppsägning kan ske, 11 § MBL och 29 § LAS. Följs ej dessa regler har arbetstagaren rätt till skadestånd enligt både LAS och MBL. Den andra typen av uppsägning är på grund av personliga skäl och även där krävs saklig grund, 7 § LAS. Det är vanligt att arbetsgivare säger att uppsägningen beror på arbetsbrist, men att det ändock rör sig om personliga skäl. Der kallas då fingerad arbetsbrist och det är inte tillåtet om inte saklig grund finns. Vad är då saklig grund vid personliga skäl? Kraven är ganska höga; det skall röra sig om exempelvis upprepad misskötsel, brottslig verksamhet, omfattande olovlig frånvaro eller kränkande beteende. Även här har arbetstagare rätt till att bli omplacerad innan uppsägning, om möjlighet finns, samt så skall en förhandling mellan arbetstagaren, facket (om man är ansluten) samt arbetsgivaren ske, 30 § LAS. Följs ej dessa riktlinjer kan även här skadestånd bli aktuellt, se LAS. Uppsägningsbeslut kan bli också ogiltigförklarade enligt 34 § LAS. Problemet är dock att preskriptionstiden är kort för både ogiltigheten och skadeståndet, se LAS. Jag råder dig till att ta kontakt med ditt fack (om du är med) så har de arbetare som hjälper dig med dessa problem. Är du inte medlem så får du vända dig direkt till arbetsgivaren. Du har rätt till att få ett arbetsintyg. Varje person har enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) rätt till ett arbetsgivarintyg. Intyget är en fastställd blankett som ska undertecknas av arbetsgivaren eller av en representant för arbetsgivaren. Oftast är det löne- och personalhandläggare som utfärdar intygen. Intyget ska specificera de senaste 12 månaderna där den sökande utfört arbete. Med vänliga hälsningar

Finns det regler om hur en chef får framföra kritik?

2007-09-02 i Övrigt
FRÅGA |Finns det några formella eller informella regler när det gäller hur en chef informerar en anställd om att denne ej utfört sina arbetsuppgifter på ett tilfredsställande sätt. Det gäller så allvarligt menad kritik så omplacering och andra arbetsuppbifter blivit följden. Reglerna kan avse tidsaspekten (hur nära i tiden kritiken ska komma) vilka som är närvcarande när informatrionen meddelas, vilkien möjlighet att besvara kritik som ges, vilken roll en facklig representant kan ta m.m. Var kan man läsa om sådana policies eller praxis för förhållandet melan arbetsgivare och anställd. Är själv utsatt för denna situation och ser attacken som ett utslag av psykiskt övervåld.
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga! Det finns inget lagreglerat som redogör för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kring det som du tar upp. En arbetsgivare har dock rätt att omplacera en arbetstagare om han anser att arbetet har misskötts och om det är grov misskötsel såsom stölder och misshandel, har arbetsgivaren även rätt att säga upp en arbetstagare. Detta framgår av Lagen om anställningskydd 7 § och 18 §, se http://lagen.nu/1982:80 . En arbetsgivare har en vidsträckt rätt att planera och bestämma på arbetsplatsen. Däremot får inte arbetsgivaren omplacera hur som helst. Han/hon får inte omplacera dig utanför det område som du är skolad inom, om du inte får en intern utbildning först vill säga. I annat fall ses det som en uppsägning och då kan det finnas tidsaspekter som skall beaktas, se 7 § 3 stycket. Anser du att du blivit dåligt behandlad skall du givetvis vända dig till facket och se om dem kan hjälpa dig. En arbetstagare får ju inte behandlas hur som helst. Du anger dessutom att du utsatts för psykiskt övervåld. Om detta har inslag av hot om våld etc. kan du även göra en polisanmälan. Däremot är inte det inte så sannolikt att förhållandet mellan dig och din chef kommer att bli bättre efter en anmälan. Mitt tips är därför som sagt att du tar kontakt med ditt fack om du är fackligt engagerad för vidare vägledning. Vänligen

Konkurrerande verksamhet på fritiden?

2007-08-15 i Övrigt
FRÅGA |Jag jobbar för ett större utländskt företag som säljer billigare bijouterier. Vi har inte direktförsäljning mot konsument. Jag har inga högre befattningar i företaget och är inte säljare. Jag har ingen konkurrensklausul i mitt avtal vad jag vet. Min fråga är då om jag, utan att berdriva konkurrerande verksamhet, kan sälja handgjorda smycken, antingen via mitt företag (som i övrigt inte har någon konkurrernde verksamhet) eller som hobbyverksamhet? Det kommer röra sig om en mindre mängd och försäljningen kommer då enbart rikta sig till privatpersoner, främst i min nära omgivnng. Tacksam för svar!
Jesper Silow |Hej! Har du ingen konkurrensklausul i ditt anställningsavtal finns det ingenting som hindrar att du säljer smycken vid sidan om. Detta är en avtalsrättslig konstruktion för att skydda spridning av företagshemligheter, och du omfattas inte om du inte avtalat om detta med din arbetsgivare. Av det du beskiver finns inte heller något som tyder på att din bisyssla skulle vara förtroendeskadlig eller utgöra ett avtalsbrott gentemot arbetsgivaren på annat vis. Mvh

Tidsbestämd anställnings upphörande

2007-08-30 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag blev uppsagd förra våren och hade a-kassa under några månader och sedan så fick jag erbjudande om att jobba igen på samma företag med samma uppgifter från hösten till denna sommaren. Nu blev jag uppsagd och jag undrar hur lång uppsägningstid jag egentligen har enligt LAS paragraf 11? Jag har ju jobbat mindre än 1 år men mer än 4 år på samma ställe. Det står i LAS "tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år". Vad menas med sammanlagda anställningstiden? Totalt alltihopa eller totalt för den perioden jag varit anställd? Tack på förhand!
Josefine Hellquist |Hej! Innebörden av "den sammanlagda anställningstiden" är den tid som du varit anställd totalt. Det vill säga under den tid som du var anställd men kanske genom olika former, till exempel då man går från ett vikariat till en tillsvidareanställning. I ditt fall verkar det dock som att din senaste anställning var tidsbegränsad och då behöver inte uppsägning ske. Däremot måste arbetsgivaren informera dig om att anställningen inte kommer att fortsätta minst en månad i förväg om du varit anställd under tolv månader under de senaste tre åren, LAS 15§ http://www.lagen.nu/1982:80 . Med vänlig hälsning

Sammanlagd anställningstid

2007-08-01 i Övrigt
FRÅGA |När man räknar anställningstiden är det all anställningtid hos samma arbetsgivare? Kan vikarietiden vara längre än anställningstiden?
Tim Boström |Hej, Vid fastställande av anställningstiden enligt lagen om anställningsskydd (LAS) så saknar anställningens art och omfattning i princip betydelse då tidsbegränsade anställningar räknas på samma sätt som tillsvidareanställningar, undantag görs dock från anställningstid under vilken arbetstagaren inte omfattats av LAS. Detta innebär att all anställningstid hos samma arbetsgivare skall beaktas vid fastställande av den sammanlagda anställningstiden. LAS hittar du http://lagen.nu/1982:80 Med vänlig hälsning