När får man ta in vikarier?

2007-07-09 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Hur gör man om man har ett litet företag och de två anställda är sjuka och borta ganska mycket? Det behövs alltså en vikarie, men en vikarie som kan "hoppa in vid behov". Hur ser regler kring detta ut?
Jonas Öjelid |Hej, vilka anställningsformer som är tillåtna regleras i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som du hittar http://www.lagen.nu/1982:80 . Enligt LAS 5 § 2 punkten är det tillåtet att anställa en eller flera vikarier under en begränsad tidsperiod. För att få anställa en person som vikarie krävs, enligt Arbetsdomstolens praxis, att vikarien ersätter en bestämd person eller åtminstone stort sett tar över dennes arbetsuppgifter. Om exempelvis någon av personerna i företaget är sjuk är det alltså tillåtet att anställa en vikarie under dennes sjukperiod. Något som är viktigt att veta är att en person som har varit anställd som vikarie i minst tre år under en femårsperiod automatiskt blir tillsvidareanställd på företaget enligt LAS 5 § 2 stycket. Från och med 1 januari 2008 kortas dessutom tidsperioden till två år under en femårsperiod. Slutligen bör också sägas att svaret utgår från vad som gäller enligt LAS. Det är dock tillåtet att avtala om villkor som strider mot LAS i ett kollektivavtal (se LAS 2 §). Finns det ett kollektivavtal gäller alltså dessa regler före LAS. Vänlig hälsning

Uppsägningstid

2007-07-13 i Övrigt
FRÅGA |Jag är tjänstledig och har 1 år kvar på studierna. Nu vill min arbetsgivare säga upp mig pga arbetsbrist. Uppsägningstiden är 3 månader. Betyder det att arbetsgivare måste utbetala 3 månadslöner eller händer ingenting pga att jag nu inte har lön just nu? Kan de tvinga mig att arbeta under uppsägningstiden om jag får lön?
Emelie Thor |Hej, Lagen om anställningsskydd, se http://www.lagen.nu/1982:80, reglerar rättigheter och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare. Enligt 7 § krävs att saklig grund föreligger för uppsägning från arbetsgivarens sida. Arbetsbrist är en sådan saklig grund. Uppsägningstid är lika med anställningstid. Anställningsavtalet löper alltså vidare under tre månader innan det upphör att gälla. Uppsägningstiden ger dig inte rätt att erhålla lön, detta på grund av att du inte arbetar. Din arbetsgivare kan givetvis kräva att du arbetar om du vill få lön men inte att du skall arbeta enbart med hänvisning till att det är fråga om uppsägningstid. Din tjänstledighet kvarstår under uppsägningstiden och i samband med avtalets upphörande avslutas denna. Med vänlig hälsning,

Ledigt, med betalt, då svärmor avlidit?

2007-07-18 i Övrigt
FRÅGA |Kan man få ledigt, med betalt, om man är hemma från arbetet samma dag som svärmor har avlidit?
Emelie Thor |Hej, Lag (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl, se http://lagen.nu/1998:209, reglerar precis som ordalydelsen anger en rätt till ledighet vid trängande familjeskäl. Den ger arbetstagaren en obegränsad rätt till ledighet vid en akut situation där familjemedlems närvaro är absolut nödvändig. Rätten till ledighet infaller när akut och oförutsedd sjukdom eller olycka inträffar i familjen. Något krav på lägsta anställningstid finns inte. Rätten till ledighet upphör då grunden för ledighet inte föreligger längre, alltså när närvaron inte längre är absolut nödvändig. Förarbetena till lagen tar inte upp dödsfall men det bör tillåtas ledighet för närvaro vid svärmors dödsbädd. Om inte annat skulle arbetsgivaren knappast motsätta sig detta. Din fråga gäller dock betald ledighet. Detta är ingen rättighet som finns reglerad i lag. Däremot finns det kollektivavtal som reglerar detta. Omfattas du av ett sådant har du rätt att vara ledig, med betalt, vid till exempel dödsfall och begravning av nära anhörig. Svärmor är en sådan nära anhörig som kollektivavtalen avser. Arbetar du inom den landstingskommunala respektive kommunala sektorn är det troligt att du har rätt till betald ledighet den dag din svärmor gått bort. Hör med din arbetsgivare om du omfattas av ett kollektivavtal som ger rätt till betald ledighet vid nära anhörigs död. Vänligen,

Arbetsgivarens rätt att kvitta lön mot skadestånd

2007-07-18 i Övrigt
FRÅGA |Hej Har min arbetsgivare rätt att dra intjänade arbetsdagar som kompensation vid uppsägning med omedelbar verkan? Ex: Jag har arbetat ca 3 veckor, och säger upp mig den 3e veckan. Har han rätt att INTE betala ut någon lön för inarbetad tid, då jag avslutar min anställning med omedelbar verkan?
Gustaf Lidegran |Om du lämnar en arbetsplats utan att beakta den tiden du skulle ha arbetat har arbetsgivaren rätt till skadestånd. Det skadeståndet kan vara avsevärt större än den lönen arbetsgivaren skulle ha betalat dig men arbetsgivaren måste visa sin skada. En arbetsgivare kan inte godtyckligt bestämma sin skada som den ännu ej utbetalade lönen. En arbetsgivare har aldrig rätt att hålla inne lön för att täcka sitt krav på skadestånd om inte arbetstagaren har accepterat detta. Han måste betala ut lönen vid rätt tillfälle och får sedan kräva tillbaka det han anser att du är skyldig. Det brukar beskrivas som att det är förbjudet att kvitta mot lön. Vänliga hälsningar

Att säga upp sig under tjänstledighet

2007-07-09 i Övrigt
FRÅGA |Hej, Om man beviljas tjänstledighet i säg 6 månader för att pröva ett annat arbete, har man då rätt att avbryta sin tjänstledighet när som helst? D.v.s. kan man, givetvis med beaktande av uppsägningstid, välja att säga upp sig från sin gamla anställning efter bara 2 månader om man inte längre vill vara tjänstledig från sin gamla arbetsplats utan endast provanställd på den nya?
Anna Lundgren |Hej! Att säga upp sig och därmed avsluta sin anställning under tjänstledighet går bra. Uppsägningstiden löper då under tjänstledigheten, d.v.s. man behöver ej avbryta denna för att gå tillbaka och arbeta under uppsägningstiden utan kan fortsätta arbeta på den nya arbetsplatsen. Om det däremot skulle vara så att uppsägningstiden sträcker sig längre än tjänstledigheten kan man behöva återvända till sitt arbete för att fullgöra sin plikt. I dessa fall kan dock förhoppningsvis en överenskommelse om att få gå tidigare träffas med arbetsgivaren. Med vänlig hälsning

Uppskjutande av tjänstledighet för studier

2007-07-13 i Övrigt
FRÅGA |Jag är fast anställd på ett privat företag, jag har bett om tjänsteledigt för studier och lhar ämnat in min ansökan fem månader innan min tänkta tjänsteledighet ska börja. Min arbetsgivare vill skjuta upp ledigheten och lämnar inget svar. Vilka rättigheter har jag. Tack!
Hanna Adamson |Rätt för en arbetstagare att ta tjänstledigt för studier finnas enligt Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, se http://lagen.nu/1974:981. Din arbetsgivare kan inte hindra dig från att ta ut ledigt för studier men däremot kan han eller hon under viss tid skjuta upp ledigheten viss tid, men inte längre än 2 år. Det är i så fall dennes skyldighet att meddela detta till dig och de skäl som finns för uppskjutandet. Om kollektivavtal finns måste arbetsgivaren, om denne vill skjuta upp ledigheten längre tid än sex månader, även ha fackets godkännande. Arbetsgivaren kan alltså ha rätt att skjuta upp din önskade ledighet men du har då rätt att bli informerad om hur länge och vilka skälen till detta är. Lycka till

Tvist om lön

2007-07-02 i Övrigt
FRÅGA |Hej! Jag har arbetat ca:200 tim med andra arbetsuppgifter än vad som var med på anställningsavtalet. Min arbetsgivare har bett mig att utföra dessa arbetsuppgifter men vill nu inte betala för min arbetstid. Hur gör jag?
Markus Larsson |Hej, även om de arbetsuppgifter som du nämner inte tillhör dina vanligare sysslor eller inte heller nämns uttryckligen i ditt anställningsavtal, så är det möjligt att de ändå omfattas av din arbetsskyldighet. Av den s.k. 29/29 principen följer i att arbetsskyldigheten enligt anställningsavtalet är långtgående - så länge de beordrade uppgifterna inte faller helt utanför arbetsgivarens totala verksamhet eller arbetarens egen kompetens så är får de anses falla inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Som jag förstår det så rör det sig om arbete som har utförts under normal arbetstid och som har beordrats av arbetsgivaren. I sådana fall så är min bedömning att du är berättigad till samma lön för dessa uppgifter, som för ditt mer vanliga arbete. Detta eftersom det inte verkar som några särskilda lönevillkor har avtalats för detta arbete. Du bör i första hand vända dig till arbetsgivaren för att ge denne chansen att göra rätt för sig. Ifall inte det fungerar så finns det givetvis också en möjlighet att ta det hela till domstol. Det bör dock poängteras att en process kan bli både kostsam och tidskrävande, vilket gör att det, framför allt när det gäller mindre belopp, alltid är viktigt att försöka nå en förlikning innan tvisten når så långt som till domstol. Om du är medlem av något fackförbund så bör du ta kontakt med detta, för att få mer ingående juridisk vägledning. Om du inte är medlem av något fackförbund, så bör du på annat skaffa juridisk hjälp innan du ger dig in i en process. Vänliga hälsningar

Uppsägning pga långtidssjukskrivning

2007-07-31 i Övrigt
FRÅGA |Efter hur lång tid kan man säga upp en person som är långtidssjukskriven? Ny lag?
Johanna Bergsten |I lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) 7 § 1 st stadgas att uppsägning från arbetsgivarens sida skall vara sakligt grundad. I st 2 i samma paragraf stadgas att uppsägning inte är sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. LAS hittar du http://www.lagen.nu/1982:80 . Saklig grund kan föreligga på grund av antingen arbetsbrist eller omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen (personliga skäl). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist aktualiseras bland annat reglerna om turordning (LAS 22 §) och om företrädesrätt till återanställning (LAS 25 §). Vid uppsägning av personliga skäl aktualiseras bland annat tvåmånadersregeln (LAS 7 § 4 st). Enligt fast praxis utgör det förhållande att en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt, till följd av sjukdom eller skada, som regel inte saklig grund för uppsägning, såvida inte nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Av central betydelse vid prövningen av uppsägningar som föranletts av sjukdom eller skada är bestämmelserna om arbetsgivarens skyldigheter att medverka till rehabilitering och arbetsanpassning, som återfinns i arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring. Arbetsmiljölagen hittar du http://www.lagen.nu/1977:1160 och lagen om allmän försäkring http://www.lagen.nu/1962:381 . I AD 2007 nr 12 ansåg Arbetsdomstolen att långtidssjukskrivning var saklig grund för uppsägning. Motiveringen var att arbetstagaren på grund av medicinska besvär varaktigt saknade förmåga att utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. Domstolen fann att arbetsgivaren hade fullgjort sina skyldigheter i fråga om rehabilitering och omplacering. Vad jag vet finns det ingen ny lag (ändringar som gjort i LAS påverkar inte svaret på din fråga). Med vänlig hälsning