Från timanställning till provanställning -möjligt?

2007-11-08 i Övrigt
FRÅGA |Kan man anställa någon på timme och sedan påbörja en provanställning?
Karoline Alfredsson |Hej! Det beror faktiskt på omständigheterna i det enskilda fallet. En provanställning är tänkt att fungera just som en prova på period från arbetsgivarens sida för att se om den aktuella arbetstagaren är lämplig och tillräckligt kompetent för att kunna utföra det aktuella arbetet. Om du har varit timanställd en längre tid med liknande arbetsuppgifter torde därför inget behov för provanställning föreligga och det är därför felaktigt av arbetsgivaren att använda sig av provanställningsformen, vilket du då bör påtala för honom. Om du dock bara varit på arbetsplatsen en kortare tid eller att det du skall provanställas på i praktiken innebär en ny anställning med nya arbesuppgifter är det dock arbetsgivarens rättighet att kunna använda sig av en provanställning Hoppas det hela klarnade något! Lycka till! Med vänliga hälsningar

Arbetstagares lojalitetsplikt

2007-10-09 i Övrigt
FRÅGA |En av våra anställda har under en tid försökt värva medarbetare till konkurrerande verksamhet. När han nu själv säger upp sin anställning för att börja en ny anställning hos vår konkurrent uppdagas hans dolda verksamhet hos oss. Han har dessutom lyckats med något enstaka värvningsförsök. Detta orsakar naturligtvis oss skada. Är detta grund för avskedande och vad har vi för möjlighet till skadestånd?
Jonas Öjelid |Hej, enligt 18 § i Lagen om anställningsskydd ( http://www.lagen.nu/1982:80#P18 ) får en person avskedas om denne "grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren". Att i hemlighet försöka värva anställda till en konkurrerande verksamhet är, enligt min bedömning av situationen, ett brott mot den lojalitetsplikt som anställda har mot företaget. Ett brott mot denna lojalitetsplikt innebär att det finns grund för avsked, se t.ex. rättsfallet AD 1999 nr 144. Någon rätt till skadestånd för den här typen av brott mot lojalitetsplikten finns inte i Lagen om anställningsskydd. Skadeståndslagen tillämpas inte eftersom det rör sig om en anställning, vilket är en typ av kontraktsförhållande. Möjligheten till skadestånd är framför allt beroende av hur anställningsavtalet är utformat och vad som kan sägas framgå underförstått av detta. Eventuellt skulle ett skadestånd kunna utdömas med stöd av allmänna avtalsrättsliga principer. Detta är tyvärr mycket svårt för mig att bedöma varför jag råder Er att kontakta en jurist som är specialiserad på arbetsrätt om Ni tänker kräva skadestånd. Vänliga hälsningar

Rätt till semester

2007-10-15 i Övrigt
FRÅGA |Hur många betalda semesterdagar har jag iår? Jag blev fast snställd 061201
Ola Davidsson |Hej. Enligt Semsterlagen 4§ (lagen hittar du http://lagen.nu/1977:480 ) har en arbetstagare rätt till tjugofem semesterdagar under förutsättning att han inte blivit anställd efter 31 augusti året innan dess (5§). I sådana fall har arbetstagaren enbart rätt till fem semsterdagar. I regel regleras emellertid antalet semesterdagar i kollektivavtal mellan arbetsgivare och kollektivavtalstecknande fackförbund varför jag rekommenderar dig att kontakta ditt fackförbund.

Provanställds rätt till sjukersättning

2007-09-19 i Övrigt
FRÅGA |Har en provanställd, med tim-lön, rätt till sjukersättning eller bara lön för arbetad tid ?
Ola Davidsson |Hej. En provanställning innebär att du är anställd av din arbetsgivare på prov. Arbetstiden är reglerad till ett visst antal arbetstimmar varje vecka. En provanställning övergår till en tillsvidareanställning, s.k. fast anställning, om arbetsgivaren inte säger upp anställningen. Eftersom en provanställning innefattar reglerad arbetstid har du också rätt till eventuell sjuklön. Din sjuklön/sjukersättning kommer emellertid att baseras på det antal arbetstimmar/vecka som din anställning omfattar. Är du såldes anställd på en arbetstid om 20 timmar/vecka (50% av heltid) baseras din sjuklön på denna arbetstid, likväl att din sjukdom gör dig helt arbetsoförmögen. Mvh

Felaktig löneutbetalning

2007-11-13 i Övrigt
FRÅGA |Min förra arbetsgivare har betalt ut en månadslön efter att jag slutat. Denna utbetalning har jag för avsikt att betala tillbaka. Min fråga är om företaget kan kräva att jag ska återbetala även den del av lönen som är skatt (d.v.s. pengar som aldrig kommit till mitt lönekonto)? Hur kan jag vara säker på att företaget lämnar riktiga inkomstuppgifter efter detta? Med vänlig hälsning
Alexandra Dahlén |Hej! Eftersom du är medveten om att din arbetsgivare betalt ut för mycket lön till dig av misstag är du skyldig att betala tillbaks dessa. Det är dock bara de pengar du faktiskt erhållit som du måste betala tillbaka. Den del som skattats bort har du aldrig fått och därför är du inte heller skyldig att återbetala denna del. Vad angår inkomstuppgifterna så får du helt enkelt kontakta din arbetsgivare och uppmana honom eller henna att korrigera dessa efter det korrekta lönebeloppet. Vänligen,

Företräde till tjänst utan föregående uppsägning?

2007-10-16 i Övrigt
FRÅGA |Hej Ska försöka fatta mig kort. har under en 10års period arbetat inom särskolan. För ett år sen minskade barnen och man behövde en man där istället . jag blev förflyttad till en förskola men lovades att om det fanns ett "hål" så skulle de ha mig iåtanke. Nu behövdes en ny personal till särskolan där jag varit verksam och jag tog kontakt med rektor. Hon meddelade mig att tjänsten skulle ut på sökning och att jag var välkommen att söka. Nu är det så att den inte har gått ut på sökning därför att en person i kommunen blev friställd och har placerats på "min" särskola. Är detta rätt av kommunen? jag tycker att de borde ha tillfrågat mig och personen som blev ditsatt kunde ha erbjudits arbete inom barnomsorgen på min arbetsplats. Kan tillägga att jag har många fler arbetade år i kommunen än han som nu fått tjänsten. Har varit i kontakt med facket men dom hävdar att kommunen gjort rätt. Kan det verkligen stämma? Finns det någon § som säger något till min fördel vad kan jag göra? Känner mig rejält överkörd. MVH Berit
Jon Eriksson Örtengren |Hej! Tyvärr har du ingen laglig rätt att återfå din placering på särskolan. Arbetsgivaren har en omfattande omlaceringsrätt som innebär att du som arbetstagare måste godta dessa förflyttningar (inom vissa gränser). Såvida ditt anställningsavtal med komunen inte ger dig rätt att arbeta på särskolan är det inte mycket att göra. Med vänlig hälsning

Uppsägning vid tillsvidareanställning

2007-09-24 i Övrigt
FRÅGA |Jag är timanställd fram tom 23.12.2007. Min arbetsgivare är otrevlig och jag arbetar mindra och mindre tid ca halvtid nu heltid från början. Är jag bunden av kontraktet(skriftligt) fram tom 23.12.2007 eller kan jag sluta tidigare. Hur lång uppsägningstid har jag?
Johanna Bergsten |Hej! Enligt 4 § lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningsavtal som huvudregel tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får endast träffas i ett begränsat antal situationer (5 § LAS). En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats. En arbetstagare får dock med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren (4 § LAS). Exempel på när denna bestämmelse kan aktualiseras är när arbetsgivaren dröjer med att betala ut lönen under en inte obetydlig tid, om han undanhåller arbetstagaren arbetsuppgifter eller om han gör sig skyldig till misshandel eller något annat brott mot arbetstagaren. Om arbetstagaren frånträder anställningen med stöd av bestämmelsen har denne rätt till ekonomiskt skadestånd. LAS hittar du http://lagen.nu/1982:80 . Med vänlig hälsning

Hur mycket får jag lyfta på jobbet?

2007-10-25 i Övrigt
FRÅGA |Finns det någon lag på hur mycket man får lyfta per dag? och hur mycket får man lyfta i taget? på mitt jobb så lyfter jag: 16kg X 52st X mellan 8-14 pallar = 6656kg-11648kg och har INTE fått någon som helst utbildning på hur jag ska lyfta (men kan det ändå).
Andreas Heed |Det finns ingen lag som säger ett exakt antal kg man får lyfta per dag eller liknande. Arbetsmiljöverket har dock utfärdat föreskrifter angående belastningsergonomi som syftar till att "...arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljöförhållanden skall ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar förebyggs.." I föreskriften sägs till exempel att arbetsgivaren så lång som möjligt skall ordna så att arbetstagaren kan använda kroppen i gynnsamma arbetsställningar, och att "...långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över axelhöjd eller under knähöjd skall undvikas." Arbetsmiljöverket har ytterligare information om detta ämne. Se deras hemsida samt föreskriften http://www.av.se/