Skillnad mellan reklamationstid och garanti

2006-06-21 i Övrigt
FRÅGA |Hej Jo jag undrar om man har köpt en Dator och det är något fel på kortet garanti tiden är ute men man har kontaktat en reperesentat då datorn är tyvärr köpt på nätet arh ahft den i c.a 16 månader representantet vill inte ta emot den utan ersättning för skadan är inte garanti tiden 3 år enligt konsument tjänslagen eller? Tacksam för svar med respektive lag §. Tack på förhand Med vänlig hälsning
Magdalena Åhlberg |Hej! Nej, det som stadgar i konsumentköplagen är ingen garanti, utan en rätt att reklamera. Reklamationstiden är mycket riktigt 3 år enligt konsumentköplagens 23§. Skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt är att har du en garanti, så presumeras felet ha funnits där redan från början om inte säljaren kan visa att det beror på vårdslöshet från köparens sida. Reklamerar du en vara är det istället upp till dig att visa att det är ett produktionsfel. Har du t.ex. haft problem med datorn innan och detta finns dokumenterat talar det för att det är ett sådant fel. Eftersom din garantitid har gått ut vänder du dig till ditt försäljningsställe och ber att få hjälp med att reklamera din dator. De har inte rätt att reparera den utan att först tala om ifall din reklamation har blivit godkänd eller inte. Skulle den inte bli det kan du vända dig till konsumentombudsmannen i din kommun och få hjälp med hur du går vidare. Hoppas du fått svar på din fråga. Lycka till! Mvh

Rast på arbetsplatsen

2006-05-24 i Övrigt
FRÅGA |Hur står det i lagen om rast på arbetsplatsen, hur mycket har man rätt till, och hur ofta? Jag har hört att man har rätt till 5 minuter per timme, stämmer det? Och hur länge får man jobba i sträck innan man måste ha rast?
Lorraine Sauvy |Hej! Uppehåll för måltider och vila på arbetsplatser regleras i arbetstidslagen (1982:673) http://lagen.nu/1982:673. Enligt denna lag finns det två begrepp för dessa uppehåll, nämligen rast och paus. Rast, som regleras i den 15 §, innebär ett längre avbrott i arbetstiden under vilket arbetstagaren fritt får förfoga över sin tid och har möjlighet att lämna arbetsplatsen, exempelvis en lunchrast. Det är arbetsgivaren som bestämmer när och hur långa rasterna skall vara, men de måste placeras så att arbetstagarna inte arbetar mer än fem timmar i sträck. Det anges inte i lagen hur lång en rast skall vara, men om det bara finns en rast under arbetsdagen bör den enligt arbetsmiljöverket inte vara kortare än 30 minuter. Med pauser, som regleras i den 17 §, menas däremot kortare avbrott i arbetstiden under vilket arbetstagaren normalt inte lämnar arbetsplatsen. Även här är det arbetsgivaren som bestämmer pausernas placering och längd utefter omständigheterna på arbetsplatsen. Observera dock att denna lag inte är tvingande och att arbetstiden istället kan vara bestämd enligt ett kollektiv, vilket i så fall gäller. Mvh

Sparande av semesterdagar

2006-04-27 i Övrigt
FRÅGA |Hej Jag har varit anställd på en konsultfirma i Sverige i drygt 10 år. Det har blivit mycket jobb och per mars detta år hade jag 107 ej uttagna semesterdagar. Nu i april fick jag ett mail ifrån min arbetsgivare som sade att 47 av dessa dagar var mer än 6 år gamla och därför "förfallna" och skulle tas bort utan ersättning/betalning. Är detta verkligen möjligt? Jag har i mitt drygt 10 år gamla anställningsavtal ingen paragraf som nämner något om semesterregler. Tacksam för svar
Andreas Heed |I semesterlagen finns bestämmelser som behandlar sparande av semesterledighet och semesterlön (18 – 23 §§). I lagen stadgas att arbetstagare som har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön får spara sådana dagar till ett senare år. Sparade dagar skall dock läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades (se 18 §). Om arbetstagaren dock har avsett att sparade semesterdagar skall förläggas till det femte året efter det semesterår då de sparades, och skulle sådan förläggning medföra betydande olägenhet, får överenskommelse träffas att semesterdagarna skall läggas ut under det sjätte året (se 20 §). Sparade semesterdagar får alltså sparas under längst 5 år, med undantag för de omständigheter som nämns i föregående stycke. Semesterlagen hittar du http://lagen.nu/1977:480 Mvh

Tjänstledighet för studier

2006-04-26 i Övrigt
FRÅGA |Jag jobbar heltid som säljare och är fastanställd i en butik. Jag är 24 år och Vill börja plugga till hösten. Därför vill jag ta tjänstledigt i ett år. Får man enligt svensk lag ta tjänstledigt? Min arbetsgivare sa att jag var tvungen att säga upp mig om jag vill börja plugga.
Lorraine Sauvy |Det finns ingen allmän rätt till tjänstledighet, utan de fall som enligt lag ger rätt till tjänstledighet är föräldraskap, vård av närstående, studier och start av egen verksamhet. Rätten för tjänstledighet avseende studier regleras i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för studier http://lagen.nu/1974:981. För att en anställd skall ha rätt till ledighet för studier skall han/hon ha varit anställd hos arbetsgivaren i fråga de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Avser studierna en facklig utbildning faller dock detta krav om viss anställningstid. Arbetsgivaren kan alltså inte neka en ledighet för studier och får definitivt inte begära den anställdes uppsägning på grund av dennes begäran om ledighet. Det arbetsgivaren kan göra är att skjuta upp ledigheten till senare, dock inte längre än två år. Om arbetsplatsens styrs av ett kollektivavtal måste arbetsgivaren, om han/hon vill skjuta upp ledigheten längre än sex månader, även ha fackets godkännande för detta. Mvh

Lojalitetsplikt mot arbetsgivare

2006-06-22 i Övrigt
FRÅGA |Hej jag har en fråga som gäller.Har arbetsgivaren rätt att betämma var en arbetstagare ska handla sina privata varor.Kan arbetsgivaren kräva att man handlar på det företag som man jobbar åt?
David Lillo |Hej! I ett anställningsförhållande krävs av arbetstagaren att denne är lojal mot arbetsgivaren. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet. Den grundläggande synpunkten är att arbetstagaren inte får skada arbetsgivaren. Illojalitet kan vara grund för både uppsägning (med uppsägningstid) och avsked (utan uppsägningstid). Exempel på handlingar som i domstol ansetts vara illojala är förskingring, eller att den anställde driver en konkurrerande verksamhet, om den konkurrerande verksamheten skadar arbetsgivaren. Brott mot tystnadsplikten eller att avslöja hemlig information i syfte att skada arbetsgivaren, kan också vara ett brott mot lojalitetsplikten. Som du märker tar lojalitetsplikten sikte på andra situationer än den du beskriver. Alltså finns det inte något lagligt stöd för en arbetsgivare att kräva att de anställda handlar på det egna företaget. Inköp för privat bruk har ingen anknytning till en anställning och därför gäller inte lojalitetsplikten här. Mvh

Anställd utfärdat falsk faktura - grund för avsked?

2006-05-10 i Övrigt
FRÅGA |En av mina anställda har attesterat en faktura av utfört arbete. Han har märkt den som att det skall ingå i ett arbete hos en kund, men arbetet är utfört hemma hos honom själv. Vilka lagar bryter han mot? Grund för avskedande, antar jag?
Jesper J Silow |Hej! Om Er anställde har utfört arbete för egen räkning på arbetstid, och sedan attesterat en faktura som arbete hos kund, konstituerar detta antagligen bedrägeri i lagens mening, 9:1§ Brottsbalken. Detta brott förutsätter aktiv handling som innebär skada för annan och vinning för egen del medel vilseledande. Bedömningen kan dock variera något beroende på vilken ställning personen haft i Ert företag. Det är möjligt att några andra brottsdelikt skulle kunna tillämpas, beroende på vilken roll den anställde spelat i händelseförloppet, men med den information Ni lämnat är som redan nämnt bedrägeri troligast. Jag finner det vara något oklart om det är Ni eller Er kund som utsatts för skada, men ifråga om grund för avsked spelar detta mindre roll. För att avskeda en anställd krävs enligt 18§ Lagen om anställningsskydd att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Att stjäla från eller lura arbetsgivaren med ekonomiskt motiv, eller att bedra kund i arbetsgivarens namn har historiskt sett oftast funnits vara laga grund för avskedande, särskilt när vid lite större belopp, eller när arbetstagaren förfarit svikligt eller särskilt utnyttjat sin förtroendeställning. Att den anställde i detta fall verkar ha försökt påföra en kund betalning för en tjänst som i själva verket tillkommit den anställde, förändrar inte bedömningen i denna del. Bedömningen skiljer sig dock från fall till fall, men om händelseförloppet varit precis som Ni beskriver det i Er fråga, skulle jag bedöma att laga grund för avsked föreligger. Mvh

Kan man avtala bort uppsägningstid?

2006-04-23 i Övrigt
FRÅGA |Hej mitt namn är Susanne och jag har en arbetsrättslig fråga: Om jag har ett tjänsteavtal innehållande en klausul som innebär att om det finns grund för uppsägning som hänförs till arbetstagarens personlighet äger tjänstemannen inte rätt till uppsägningstid. Stämmer detta eller inte och enligt vilka bestämmelser?
Daniel Svensson |Hej Susanne, Uppsägning är alltid förenat med uppsägningstid om minst en månad, oavsett om den motiveras av personliga skäl eller av arbetsbrist (11§ LAS, se http://lagen.nu/1982:80). Däremot har man inte rätt till uppsägningstid för det fall att det rör sig om ett avskedande och då krävs det att arbetstagaren har begått ett grovt kontraktsbrott (18§ LAS). Om ditt personliga anställningsavtal har en klausul som strider mot ovanstående är den ogiltig då den sätter dig i ett sämre läge än LAS (2§2st LAS). Det enda som kan sätta uppsägningstiden ur spel är ett centralt kollektivavtal (2§4st LAS). Om inte ett sådant inskränker rätten till uppsägningstid är alltså klausulen ogiltig, om det inte rör sig om ett avskedande som alltså kräver ett grovt åsidosättande av dig som arbetstagare. Med vänliga hälsningar

Vilka lagar gäller vid missbruk på arb.platsen?

2006-04-29 i Övrigt
FRÅGA |vad för lagar gäller arbetsrättsligt på arbetsplatsen vid missbruk eller beroende
Fredrik Jorstadius |Hej! Det beror på vilka situationer som är aktuella i det enskilda fallet. Rent allmänt så har arbetsgivaren en rehabiliteringsplikt vid missbruk av alkohol enligt Arbetsmiljölagen. Vidare krävs vid en uppsägning saklig grund enligt 7 § LAS. Detta kopplas till den tidigare nämnda rehabiliteringsplikten. Vad beträffar narkotika eller dylika olagliga substanser gäller Brottsbalken. Missbruk eller beroende kan även vara en grund för avsked enligt 18 § LAS (Lagen om anställningsskydd) Hör gärna av dig om du har mer frågor. Mvh