Kreditupplysning

2008-01-24 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej, när en kreditupplysning görs på mig står det att jag inte har några betalningsanmärkningar. Däremot står det "Utmätning: Ja". Vad innebär detta och när försvinner den?
Johanna Bergsten |Verkställighet av dom eller annan exekutionstitel som innefattar betalningsskyldighet eller annan förpliktelse sker genom utmätning (1 § tsökningsbalken). Det vill säga, en borgenär kan, med stöd av en dom eller exekutionstitel, begära att kronofogdemyndigheten ska ta egendom från gäldenären. En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare skall gallras senast tre år efter den dag då den omständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser (8 § kreditupplysningslagen).Kreditupplysningslagen hittar du http://lagen.nu/1973:1173 och utsökningsbalken http://lagen.nu/1981:774Med vänlig hälsning

Preskription av avvisningsbeslut

2008-03-02 i Preskription
FRÅGA |hej på Er ,jag är asyl sökande person som har bott i landet 6 år då min fråga är att på svensk utlänningslag står : om det har gått 4 år av avvisning beslut från migrationsverket då avvivsning beslut kan inte laga kraft och betyder , det kan inte verkställa nogån avvisningsbeslut ?därefter man kan söka igen asyl från migrationsverket men det vet inte jag att vilka beslut det börjar att räkna ?jag fikk första avvisninsbeslut 2004-03-19 och sen överklagat till Utlänningsnämnden då fikk igen avvisningsbeslut 2005-06-03 .hur man borde räkna 4 år tiden som gått ?Tack så mycket
Markus Larsson |Hej,Jag antar att du har den gamla utlänningslagen i åtanke. Denna lag, som alltså inte gäller sedan 2006-03-31, hittar du http://www.lagen.nu/1989:529 .I 8 kap 15 § stadgades att ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte har meddelats av allmän domstol, upphör att gälla, om det inte har verkställts inom fyra år från det att beslutet vann laga kraft. Laga kraft uppstår när ett beslut inte kan överklagas, t.ex. när tiden för att överklaga beslutet har gått ut. Eftersom du har överklagat Migrationsverkets beslut till Utlänningsnämnden så vinner beslutet inte laga kraft förrän Utlänningsnämnden har fattat sitt beslut, d.v.s. 2005-06-03 i ditt fall. Eftersom Utlänningsnämnden var sista instans för asylärenden enligt den förra utlänningslagstiftningen och beslutet därmed inte kunde överklagas, så inträdde laga kraft direkt vid detta datum. Det är alltså fyra år efter detta datum, som beslutet upphör att gälla, d.v.s. i juni 2009.8 kap. 15 § i den gamla utlänningslagen motsvaras idag av 12 kap 22 § i den nya utlänningslagen, som du hittar http://www.lagen.nu/2005:716 .Vänliga hälsningar

Återkravsrätt vid felaktig utbetalning

2008-01-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Jag har felaktigt utbetalat ett belopp enligt arvskifte dvs jag har av misstag betalt ut ett högre belopp än jag var skyldig att göra. Personen i fråga vill nu inte återbetala det felaktiga beloppet. Har jag enligt lagen rätt att återkräva beloppet och hur skulle tingsrätten ställa sig vid en ev. stämning?
Ludvig Lagerkranz |Hej!Om någon betalar ut ett belopp till någon som inte skulle ha betalning eller som i ditt fall betalning har skett till någon som visserligen var berättigad till betalning, men betalningen har skett med ett för högt belopp är huvudregeln att beloppet alt. överskjutande del skall betalas tillbaka. Detta kallas inom juridiken med en latinsk term för condictio indebiti och betyder ungefär återkravsrätt vid felaktig utbetalning. Det här är en allmän civilrättslig regel och är inte reglerad i en särskild lag.Från denna huvudregel finns vissa undantag. Om betalningen framstår som avsiktlig från den betalandes sida är det inte säkert att återkravsrätt föreligger. Det handlar exempelvis om situationer då den som betalat trodde att han var betalningsskyldig eller då betalningen skett av välvilja eller likt en eftergift. Ett annat fall är då den som tagit emot betalningen varit i god tro och inrättat sig efter betalningen, d.v.s. förbrukat pengarna eller sammanblandat dem med andra medel på ett sånt sätt att de inte går att särskilja. Man kan säga att reglerna syftar dels till att den som erhållit ett för högt belopp inte ska kunna tillgodogöra sig detta på bekostnad av den som begått misstaget, dels att den som fått ett belopp utbetalat till sig normalt ska kunna lita på att utbetalningen är riktig. Hur en domstol skulle bedöma situationen i ditt fall går inte med säkerhet att säga, det beror mycket på omständigheterna i fallet. Sådant som påverkar bedömningen är exempelvis om mottagaren kände till eller insåg att beloppet var för högt och om du som utbetalare på ett tidigt stadium påtalat att utbetalningen var felaktig, vilket kan ha betydelse för om mottagaren har inrättat sig efter betalningen. Även storleken på beloppet och mellanskillnaden mellan utbetalat och rätt belopp kan påverka. Det kan även nämnas att om någon tar emot betalning men är medveten om att detta är felaktigt kan det anses utgöra olovligt förfogande.Vänligen

Utmätning av andel i samägd fastighet

2008-01-28 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogden utmäta fastigheter där man som sambor står skriven för hälften var när den ena sambon har skatteskuld?
Rebecka Boholm |Hej!Bestämmelser om utmätning finns i Utsökningsbalken (UB http://www.lagen.nu/1981:774).Utmätning kan ske av en andel i viss egendom som tillhör flera personer. Under förutsättning att samäganderättslagen (SamägL http://www.lagen.nu/1904:48_s.1) är tillämplig kan kronofogdemyndigheten (KFM) förordna att hela egendomen skall säljas (se 8 kap 8 § UB). Samäganderättslagen är tillämplig när två eller flera tillsammans äger en fastighet (se 1 § SamägL). Det innebär alltså att den omständigheten att gäldenären endast är samägare till fastigheten inte utgör hinder för KFM att utmäta dennes andel i fastigheten för att täcka skulden. Däremot är det endast hälften av fastighetens värde, alltså gäldenärens andel, som kan tas i anspråk vid en eventuell försäljning av fastigheten på exekutiv auktion i enlighet med 8 kap 8 § UB. Du behåller givetvis värdet av din egen andel i fastigheten.Hinder mot försäljning på exekutiv auktion föreligger dock om en delägare visar synnerliga skäl för anstånd (se 8 kap 8 § UB som hänvisar till 6 § SamägL). Ett sådant synnerligt skäl kan exempelvis vara att delägaren på grund av dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden skulle göra en förlust vid försäljningen. Det ställs troligen ganska höga krav på att synnerliga skäl skall anses vara för handen. Några undantag från utmätning finns även i 5 kap UB. 5 kap 1 § UB omfattar både bostadsrätt och hyresrätt, men fastigheter är inte nämnda bland undantagen. Om fastigheten ägs med överlåtelseförbud, alltså förbud att sälja vidare vilket är en vanlig föreskrift i gåvor och testamenten, är undantaget från utmätning enligt 5 kap 5 § UB däremot tillämpligt.Sammanfattningsvis finns det dessvärre relativt stora möjligheter för KFM att utmäta din sambos andel i fastigheten för att täcka skulderna, så länge inte något undantag som jag nämnt ovan skulle vara tillämpligt.Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Kan kronofogden ta ersättningen från livförsäkring?

2008-02-17 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om man är förmånstagare efter sin mammas bortgång på hennes försäkring, har då kronofogden rätt att ta de?
Martin Andersson |HejHuvudregeln är att kronofogden får ta i anspråk samtliga ens tillgångar för att täcka ens skulder, om lagen inte stadgar något annat. Vad gäller försäkringsersättning från en bortgången persons livförsäkring blir 5:8 Utsökningsbalken (www.lagen.nu/1981:774 ) aktuell. Där stadgas att sådan ersättning inte får utmätas om den behövs för gäldenärens (=den som är skyldig pengar) försörjning. Det framgår inte av din fråga om du är beroende av livförsäkringen för din försörjning, men om du saknar andra inkomster så är det sannolikt så. Om livförsäkringen utgår med ett högre belopp än vad som anses behövas för din försörjning så kan kronofogden ta delar av beloppet i anspråk. Hoppas att du har hjälp av mitt svarMVH

Preskriptionsavbrott

2008-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej!Min sambo har skulder som ligger hos Kronofogdemyndigheten på sammanlagt 238,000 varav 2 stycken är sedan 2001 och 1996, har haft utmätning i ca 4 år med ett års avbrott.Nu undrar jag hur preskriberings lagen fungerar. av skulderna är ju 12 och 7 år gamla.Mvh
Anna Wigren Eriksson |Hej,Lagen om preskription finner du http://lagen.nu/1981:130 . En fordran preskriberas enligt huvudregeln 10 år efter dess tillkomst om preskriptionen inte avbryts innan dess (2 §). Det finns olika metoder att bryta en preskription bland annat genom att borgenären delger dig som gälden ett skriftligt krav eller en erinran om din skuld. Ett annat sätt för borgenären att bryta preskriptionstiden är att väcka talen mot gäldenären vid domstol eller hos Kronofogden (5 §).Följden av ett preskriptionsavbrott blir att en ny preskriptionstid om 10 år börjar löpa från dagen för avbrottet (6-7 §§). Din sambos skulder kan alltså hindras från att preskriberas genom att fordringsägaren åstadkommer ett avbrott genom att till exempel vända sig till kronofogden som kan genomföra en utmätning. Utmätningen i sig regleras i utsökningsbalken se http://lagen.nu/1981:774#K4 . Egendom i ert hem kommer att förutsättas tillhöra din sambo om det inte görs sannolikt att egendomen tillhör dig. Återkomm gärna om du har ytterligare frågor,Vänligen

Betalningsanmärkning

2008-01-20 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hejsan!Jag har fått betalningsföreläggande hos Kronofogden (har missat betala 1 kr för räntekosnader till Vägverket).Kommer jag att få anmärkning, eller hamna i några register om jag betalar nu.
Tobias Andersson |Hej! Ja, när du fått betalningsföreläggande innebär detta att kronofogden meddelat beslut om detta. När kronofogden gjort detta registreras du för en betalningsanmärkning i kronofogdens register oavsett om du betalar eller ej. Denna står kvar i tre år. MVH

Utländska skulder

2008-02-23 i Skuld
FRÅGA |Vår dotter har då hon bodde i Spanien under tre års tid ådragit sig en skuld till en bank (lån ca 1500€). Nu bor hon i Sverige sedan ett halvår. Den spanska banken har nu krävt omgående betalning av den förfallna skulden (6 dagars frist).Vad kan hända om hon inte betalar skulden?Med vänlig hälsning/Karl Ohlsson
Gustaf Lidegran |Det kommer att fungera precis som om skulden var helt svensk. Spanska banken kommer att driva in den via ett inkassobolag, sannolikt ett svenskt. Inkassobolaget kommer att skicka ett inkassokrav och om skulden inte betalas ta skulden till kronofogden. Där tillkommer samma avgifter som vanligt och betalningsanmärkningar fungerar som för vilken svensk skuld som helst.Vänliga hälsningar