Är det en lönefordran?

2021-09-19 i Konkurs
FRÅGA |Hej,jag har varit "anställd" i ett bolag, dock som konsult, men haft ett avtal som avsåg en roll på heltid i bolaget, har alltså fakturerat min lön från eget bolag. Nu har uppdragsgivaren gått i konkurs och mitt bolag har en ganska stor fordran. Kan detta räknas som prioriterad fordran eftersom det egentligen handlat om en "anställning"?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Anställning eller uppdragsförhållande?För att avgöra om det är fråga om ett anställningsavtal eller ett uppdragsavtal måste en helhetsbedömning göras. Kriterier som ska beaktas vid bedömning är den arbetspresterande partens grad av självständighet, personlig arbetsskyldighet, vem som tillhandahåller arbetsutrustning, om arbete sker i egna lokaler eller beställarens lokaler, om det finns andra beställare, om du tidigare varit anställd och om ersättning beräknas efter arbetad tid. I mångt och mycket handlar det om att arbetstagaren är underordnad arbetsgivaren. Omständigheter som talar för att ett anställningsförhållande är t.ex. om arbetet inte avser en på förhand bestämd och avgränsad uppgift, om arbetet utförs under huvudmannen ledning och kontroll eller om du varit inordnad i huvudmannens verksamhet, eller fyllt en permanent funktion i en bemanningsplan. Att du är garanterad viss lön samt att du helt eller väsentligen erhåller sin sysselsättning hos huvudmannen talar för ett anställningsförhållande.Utifrån den angivna informationen är det inte möjligt att avgöra om det har varit fråga om ett anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. Att du arbetat för bolaget "på heltid" talar emellertid för att arbetsförhållandet varit varaktigt. En helhetsbedömning måste dock göras utifrån samtliga omständigheter.Prioriterad fordranEn lönefordran är en fordran som avser lön eller annan ersättning på grund av anställningen. En lönefordran är en prioriterad fordring med allmän förmånsrätt i konkursen (12 § förmånsrättslagen). Lönefordringar blir således betalda innan oprioriterade fordringar i konkursen. Om det däremot inte är en fordran som avser lön eller ersättning på grund av anställningen (t.ex. ersättning på grund av utförd tjänst) blir det en oprioriterad fordran.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skuldsanering - när försvinner anmärkning?

2021-09-14 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej! Jag har skuldsanering men betalat bara i 3 år och den är klar i januari 2022, alltså 3,5 månader kvar. Min fråga är kan man få anmärkningen bortplockad i förtid? Jag har betalt allt som skulle betalas.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Du undrar alltså när uppgifterna om skuldsanering kommer tas bort och om detta kan ske tidigare med tanke på att du betalat klart i förtid.Skuldsanering En skuldsanering ansöker man om hos Kronofogden. Både företag och privatpersoner kan vara föremål för en skuldsanering, som innebär att man under en begränsad tid åtar sig att betala av sina skulder. En betalningsplan upprättas och man betalar därefter successivt av skulderna. Uppgifter om skuldsanering Enligt Kronofogden och Integritetsskyddsmyndigheten finns uppgifter om skuldsanering kvar i 5 år från den dag då Kronofogden beslutat om skuldsaneringen. Detta gäller även vid en kortare betalningsplan. Om skuldsaneringen skulle pågå i längre än 5 år gallras den ut när betalningsplanen löper ut - med andra ord den dag då skuldsaneringen är klar.Slutsats Uppgifter om skuldsanering finns alltid kvar i minst 5 år från den dag då beslut om skuldsanering fattats. Således spelar det tyvärr ingen roll att du betalat av dina skulder i förtid, eftersom anmärkningen ändå kommer finnas kvar i 5 år. Hade din betalningsplan stäckt sig över en längre tidsperiod än 5 år hade uppgifterna tagits bort när skuldsaneringen avslutats.Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Kan kronofogden utmäta egendom som inte tillhör gäldenären?

2021-09-10 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en fråga vad besittning innebär?Jag lånade ett fordon av en bekant. När fordonet parkerats tog kronofogden fordonet i beslag med motivering att jag hade några tusen kr. i skulder. Kan och får fogden göra på detta sätt dvs. ta ett fordon som någon envart har lånat och säga att man ska sälja ägarens fordon för att reglera en skuld som någon annan som enbart lånat fordonet har. Ska fordonets ägare nu anmäla mig till kronofogden med begäran att jag nu ska betala fordonets ägare motsvarande fordonets värde då fogden har detta fordon i beslag. Hur hanterar man lämpligen detta ? Nämnas kan att jag upprepade tillfällen påpekat flr fogden att jag inte äger fordonet utan bara lånat fordonet men det vill man inte lyssna på.
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att hjälpa till i situationer där någon inte fått betalt för något. Jag tolkar din situation som att du lånat ett fordon som senare blivit utmätt av Kronofogdemyndigheten och att du nu undrar om de kan göra detta, samt vad som egentligen menas med besittning. Vilken egendom kan utmätas?Egendom som får utmätas är all sådan egendom som inte undantas i Utsökningsbalken (4 kap. 2 § UB). I ditt fall blir då frågan om motorcykeln är sådan som ska undantas. Lös egendom, som motorcykeln är, får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären (dig) eller genom 18 eller 19 § § Utsökningsbalken ska anses tillhöra dig (4 kap. 17 § UB). I 18 § UB anges att all lös egendom som du har i din besittning anses vara din om det inte framgår att den tillhör någon annan. Begreppet besittning innebär att man har kontrollen över varan. I ditt fall kan besittningen till fordonet konstateras av att du exempelvis har nyckeln till bilen. Det finns alltså ingen grund för att egendomen inte ska kunna utmätas, eftersom du haft besittning över egendomen.Hur går man tillväga för att få tillbaka utmätt egendom som tillhör annan?Ibland utmäts egendom som tillhör någon annan, detta eftersom egendom som funnits i gäldenärens besittning presumeras vara dennes. I sådana fall finns en bestämmelse som ger möjlighet att få tillbaka egendomen. Tredje man (den egentlige ägaren till egendomen) ska påstå bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Då kommer kronofogdemyndigheten förelägga tredje man att väcka talan inom 1 månad från det att föreläggandet delges. Om tredje man inte väcker talan inom 1 månad efter detta förlorar den möjlighet att hävda bättre rätt till egendomen (4 kap. 20 § UB).Sammanfattningsvis gäller alltså följande:KFM har möjlighet att utmäta egendomen genom presumtionsregeln att allt som du som gäldenär har i din besittning tillhör dig. Besittningen kan konstateras av att du har nycklarna till bilen. Tredje man kan dock hävda bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer förelägga tredje man som hävdat bättre rätt att väcka talan inom 1 månad för att få tillbaka sin egendom.Hoppas du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att kontakta oss igen.

Kan kronofogden utmäta egendom som inte tillhör gäldenären?

2021-09-07 i Utmätning
FRÅGA |Hej jag har en liten fråga. Jag lånade en mc av en bekant, kronofogden tog denna trots att det i bilregistret står att jag aldrig varit ägare till fordonet. Min fråga är om kronofogden kan/får göra på detta sätt ?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kronofogdemyndigheten är den myndighet som har i uppdrag att hjälpa till i situationer där någon inte fått betalt för något. Jag tolkar din situation som att du lånat en motorcykel som senare blivit utmätt av Kronofogdemyndigheten och att du nu undrar om de är tillåtet för dem att göra detta.Förutsättningar för utmätningFörst kan konstateras vilka förutsättningar som krävs för utmätning. För att ett sådant förfarande ska komma till stånd krävs en såkallad exekutionstitel. Exekutionstitel kan man se som en legitimation på att en fordran / skuld är möjlig för Kronofogden att driva in. Det finns olika sätt som en exekutionstitel kan komma till stånd på (dessa hittas i 3 kap. Utsökningsbalk). Det kan exempelvis vara genom dom, godkänt strafföreläggande eller kronofogdemyndighetens beslut. Förutom exekutionstiteln finns flera andra förutsättningar för utmätningen. Det ska vara fråga om egendom som har ett värde, egendomen ska också kunna överlåtas dvs. det får inte finnas hinder för det (5 kap. 5 § UB). Det görs också en intresse- samt försvarlighetsbedömning vid utmätningen. Alltså konstaterar man om utmätningen är försvarlig i förhållande till vad man vill uppnå samt om egendomen kan utmätas för att driva in fordringen med så liten kostnad, förlust och olägenhet för dig som gäldenär (4 kap. 3 § UB).Vilken egendom kan utmätas?Egendom som får utmätas är all sådan egendom som inte undantas i Utsökningsbalken (4 kap. 2 § UB). I ditt fall blir då frågan om motorcykeln är sådan som ska undantas. Lös egendom, som motorcykeln är, får undantas om det framgår att den tillhör gäldenären (dig) eller genom 18 eller 19 § § Utsökningsbalken ska anses tillhöra dig (4 kap. 17 § UB). I 18 § UB anges att all lös egendom som du har i din besittning anses vara din om det inte framgår att den tillhör någon annan. Hur går man tillväga för att få tillbaka utmätt egendom som tillhör annan?Ibland utmäts egendom som tillhör någon annan, detta eftersom egendom som funnits i gäldenärens besittning presumeras vara dennes. I sådana fall finns en bestämmelse som ger möjlighet att få tillbaka egendomen. Tredje man (den egentlige ägaren till egendomen) ska påstå bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Då kommer kronofogdemyndigheten förelägga tredje man att väcka talan inom 1 månad från det att föreläggandet delges. Om tredje man inte väcker talan inom 1 månad efter detta förlorar den möjlighet att hävda bättre rätt till egendomen (4 kap. 20 § UB).Sammanfattningsvis gäller alltså följande:KFM har möjlighet att utmäta egendomen genom presumtionsregeln att allt som du som gäldenär har i din besittning tillhör dig.Tredje man kan dock hävda bättre rätt till egendomen hos kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kommer förelägga tredje man som hävdat bättre rätt att väcka talan inom 1 månad för att få tillbaka sin egendom.Hoppas du har fått svar på din fråga, du är annars varmt välkommen att kontakta oss igen.

Preskriptionstid på fordringar

2021-09-17 i Preskription
FRÅGA |Sandra äger en butik som säljer motorcyklar. Hon upptäcker en dag att hon har en bortglömd fordran gentemot en näringsidkare som för snart fyra år sedan köpte en Harley-Davidson på avbetalning. Kunden skötte sina månadsbetalningar under det första året men därefter har den inte betalat en krona. Inte heller har han hört av sig. När Sandra kontaktar kunden och säger att det är hög tid att betala, invänder köparen att "Dig har jag inte hört ett ljud från på fyra år, så nu är skulden preskriberad!" Vad gäller? Har Sandra rätt att få betalt eller inte?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om en näringsidkare behöver betala en fordran trots att det var fyra år sedan han senast hörde något från fordringsägaren. Det korta svaret på frågan är att han kommer vara tvungen att betala fordringen förutsatt att de inte har avtalat om en kortare preskriptionstid. I det följande redogör jag mer ingående för vad som gäller rörande fordringars preskriptionstid. Reglerna om fordringars preskriptionstid finns i preskriptionslagen (hädanefter förkortad PreskL).Fordringar näringsidkare emellan har en preskriptionstid om 10 årI ditt beskrivna scenario är fordringen ställd från en näringsidkare till en annan, vilket innebär att huvudregeln om preskriptionstid blir tillämplig. Enligt huvudregeln blir en fordran preskriberad 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. (2 § 1 st. PreskL)Preskriptionen kan avbrytas på tre olika sätt genom att:1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.(5 § PreskL) Om preskriptionen har avbrutits kommer en ny preskriptionstid att börja gälla. (6 och 7 §§ PreskL)Med andra ord är preskriptionstiden mellan näringsidkare 10 år. För varje gång preskriptionen har blivit avbruten på något av de sätt som ovan nämndes i punkt 1 och 2 förnyas preskriptionstiden och gäller alltså återigen i 10 år. Har preskriptionen blivit avbruten på ett sådant sätt som nämndes i punkt 3 kommer däremot preskriptionstiden bara förnyas en gång. Man kan alltså inte förnya preskriptionstiden mer än en gång genom att väcka talan mot borgenären. (7 § 3 st. PreskL)Förövrigt kan även nämnas att det inte är möjligt att genom avtal bestämma att en fordran inte ska preskriberas eller att det ska vara möjligt att avbryta preskriptionen på något annat än de här ovan redan angivna sätten. (12 § PreskL)Det är dock fullt möjligt att avtala om en längre, eller kortare, preskriptionstid än 10 år. Sådana avtal kan emellertid jämkas enligt 36 § avtalslagen om de framstår som oskäliga.För ditt beskrivna scenario innebär allt detta alltså att gäldenären kommer vara tvungen att betala fordringen som Sandra (fordringsägaren) påminner honom om. Detta förutsatt att de inte har avtalat om en kortare preskriptionstid om exempelvis 2 år. I sådant fall bör man dock uppmärksamma att avtalet kan komma att jämkas.Fordringar mellan näringsidkare och konsument preskriberas efter 3 årPreskriptionstiden är 3 år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. (2 § 2 st. PreskL)I övrigt gäller samma sak angående preskriptionsavbrott som vid fordringar näringsidkare emellan. En skillnad är däremot att det inte är möjligt att avtala om längre preskriptionstid när det rör fordringar ställda till konsument. (12 § PreskL)Om kunden i ditt beskrivna scenario hade varit en konsument istället för en näringsidkare hade alltså en preskriptionstid om 3 år gällt istället för 10 år. För det alternativa scenariot är det alltså inte helt klart huruvida kunden skulle vara tvungen att betala fordringen eller inte eftersom det inte är helt tydligt utifrån omständigheterna om gränsen på 3 år har passerats eller ej. Att vara uppmärksam på är att preskriptionstiden är förnyad enligt 5 § p. 1 PreskL, som nämnts ovan, i och med de betalningar som kunden ålägger.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Annan person betalar räkningar

2021-09-10 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Om jag har pengar på mitt konto men inte min mamma t.ex, kan jag betala hennes räkning från mitt konto om hon ger mig pengar kontant? Eller är det olagligt? Och om mamma inte har pengar alls, kan jag betala den åt henne? Eller är det olagligt?
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Innebörden av att en betalningsförpliktelse föreligger mellan person A och företag B är att A måste tillhandahålla B pengar som motsvarar en viss vara, tjänst, hyra eller liknande. Hur A får pengarna är irrelevant. Det spelar således ingen roll om A betalar med kontanter, via digitala medel eller från utomstående person C:s konto (förutsatt att C samtycker till det). Att du betalar din mammas räkningar och sedan får kontanter av henne är således inte på något sätt olagligt, förutsatt att du och din mamma har den överenskommelsen. Det är heller inte olagligt att betala hennes räkningar utan att få betalt av henne, förutsatt att du ger samtycke till att betala hennes räkningar utan ersättning för det. Betalningen kan då betraktas som en gåva från dig till din mamma.Kontakta gärna Lawline på nytt om det uppstår några fler frågor!Med vänliga hälsningar

Rikta ett betalningsföreläggande mot samtliga gäldenärer?

2021-09-08 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Jag representerar en ekonomisk förening som har en fordran på en fritidsfastighet avseende fastighetens andel av kostnaderna för schaktning och indragning av vatten och avlopp. VA-anläggningen har blivit föremål för lantmäteriförrättning, som nu vunnit laga kraft. Fastigheten betalar inte hela det fakturerade beloppet, utan håller inne med 70 000 kr. Påstötningar har gjorts. Fastigheten har tre delägare. Två av delägarna (passiva delägare, äger 25% vardera) nyttjar inte fastigheten, och de engagerar sig inte i frågan. Den som nyttjar fastigheten (aktiv delägare, äger 50%) vägrar göra rätt för sig. Till saken är att de passiva delägarna inte kommer överens med den aktive delägaren.Jag överväger nu att ansöka om betalningsföreläggande. Bör jag i BF rikta kravet mot samtliga delägare, eller skall jag nöja mig med den aktive delägaren? Om svaret är JA kan jag göra det i samma ansökan?Mvh
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rikta kravet mot samtliga delägare? Min rekommendation är att du riktar kravet mot samtliga delägare. Detta beror på att Kronofogden inte gör någon materiell prövning av ärendet. Det vill säga kommer de inte att utreda huruvida ett skuldförhållande föreligger och vem som är skyldig vad. Om du endast riktar anspråket mot den aktiva delägaren ökar risken för att denne bestrider föreläggandet och att du måste ta ärendet vidare till domstol. Om du istället riktar kravet mot samtliga delägare är chansen större att de medger föreläggandet, eftersom den aktiva delägaren då inte i ett senare led behöver kräva de två passiva delägarna på deras andelar i regress. Med andra ord minskar risken för att du måste gå vidare i processen och ansöka om stämning i domstol. Du kan ansöka om betalningsföreläggande mot samtliga delägare i en och samma ansökan. Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan en gäldenär i en konkurs ansöka om skadestånd?

2021-09-07 i Konkurs
FRÅGA |kanske är det konkurslagen ?en gäldenär blev allvarligt ekonomisk skadat av konkursens genomförandehos vem ska han söka skadestånd ?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det går att kräva skadestånd från konkursförvaltaren om vissa förutsättningar är uppfylldaDet stämmer att din fråga regleras i konkurslagen. Om en konkursförvaltare vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar en gäldenär skada kan konkursförvaltaren bli skadeståndsansvarig (17 kap. 1 § första stycket konkurslagen). Ordet "skada" inkluderar ekonomiska skada.En sådan talan som inte grundas på brott ska föras genom klander av förvaltarens slutredovisning (17 kap. 2 § konkurslagen). En talan om klander av slutredovisning får väckas av gäldenären, tillsynsmyndigheten eller berörda borgenärer (13 kap. 7 § första stycket konkurslagen). Talan om klander av slutredovisning ska väckas genom ansökan om stämning hos den tingsrätt som fattade konkursbeslutet (13 kap. 7 § andra stycket konkurslagen). Det är alltså hos den tingsrätten han ska söka skadestånd. Denna typ av talan handläggs som ett tvistemål vid domstolen. Vad en ansökan om stämning ska innehålla finns att läsa om i 42 kap. 2 § rättegångsbalken. Hur lång tid har han på sig att kräva skadestånd?Om utdelning till borgenärerna skedde i konkursen ska en sådan talan väckas inom tre månader från då kungörelsen om slutredovisningen/utdelningsförslaget kunde antas bli publicerad i Post- och Inrikes Tidningar (som har en sökfunktion). Sista dag för klander framkommer av kungörelsen. I övriga fall gäller tre månader från den dag då tingsrätten fick in redovisningen (t.ex. om konkursen blev avskriven p.g.a. otillräckliga tillgångar i boet) (13 kap. 7 § tredje stycket konkurslagen). Hur stor chans är det att lyckas med en sådan talan rent generellt?Det kan vara värt att tillägga att en konkursförvaltares huvudsakliga skyldighet är att snabbt avveckla boet och tillvarata borgenärernas intressen av att få ut så mycket pengar som möjligt ur konkursen (7 kap. 8 § konkurslagen). Med andra ord finns det ingen nämnvärd skyldighet att tillvarata gäldenärens intressen i konkursen. På grund av detta finns det i allmänhet endast små möjligheter för en gäldenär att vinna framgång med en skadeståndstalan mot en konkursförvaltare. Eftersom jag inte har någon information om vad som har inträffat i hans specifika fall, kan jag inte uttala mig om hur utsikterna för beviljat skadestånd ser ut i just hans fall.Med vänliga hälsningar,