Kan enskild egendom utmätas?

2020-11-23 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min fråga är, kan Kronofogden utmäta arv? En av mina bröstarvingar har just nu pågående löneutmätning.Det står så här i mitt Testamente, Vad mina bröstarvingar bekommer efter mig skall utgöra deras enskilda egendom. Motsvarande skall gälla avkastningen av kvarlåtenskapen och vad som träder i dess och avkastningens ställe.Med vänliga hälsningar Eva
Linus Långbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är utsökningsbalken (1981:774) (UB) som reglerar frågor gällande utmätning. Jag tolkar din fråga som att en av dina bröstarvingar är föremål för utmätning för tillfället och att du har ett testamente där det stadgas att din kvarlåtenskap ska vara deras enskilda egendom och att den inte kan överlåtas vidare. Huvudregeln är att Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör en skuldsatt person för att sedan kunna betala av de skulder personen har hos dem och till detta inkluderas även arv (UB 4 kap. 2 §). Det finns dock ett undantag till detta: Kronofogden får endast utmäta egendom om det inte finns ett undantag som regleras i lagen. Kronofogden får inte utmäta egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas (UB 5 kap. 5 §). Detta innebär alltså att arvet som du lämnar efter dig inte går att utmäta, då du stadgat i ditt testamente att det ska vara enskild egendom. Sammanfattning: I vanliga fall kan Kronofogden alltså utmäta även egendom som gäldenären ärvt. För att detta inte ska ske så krävs det således att man i testamentet förordnar att egendom vid ett testamente inte får överlåtas vidare. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA |Kan kronofogdemyndigheten dras penger från mitt konto om jag har jobb som vikarie eller timlönen?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras med hjälp av utsökningsbalken (UB). Har man skulder hos Kronofogdemyndigheten kan myndigheten utmäta en persons lön, vilket innebär att en del av lönen används för att betala av de skulder man har. Utsökningsbalkens regler om utmätning av lön omfattar bland annat arbetstagares lön, vare sig den utgår som tidlön, ackordslön, provision eller annan gottgörelse (7 kap. 1 § UB). Arbetsgivaren åläggs att betala ut en viss del av lönen till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 3 § UB). Det belopp av lönen som tas i anspråk av myndigheten är endast den del som överstiger vad gäldenären (personen med skulder) behöver för sitt och familjens underhåll, eller för att kunna fullgöra sin betalningsskyldighet mot någon annan som vid utmätningen har bättre rätt till lönen (7 kap. 4 § UB). Det bestäms ett förbehållsbelopp (den del som inte får utmätas) och ett utmätningsbelopp, som arbetsgivaren måste ta hänsyn till vid löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Förbehållsbeloppet bestäms genom ett av Kronofogdemyndigheten årligt fastställt belopp, som kallas för ett normalbelopp. Normalbeloppen ska anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är arbetsgivaren som ska innehålla utmätningsbeloppet till den del som lönen överstiger förbehållsbeloppet och betala ut det innehållna beloppet till Kronofogdemyndigheten (7 kap. 20 § UB). Svar på din frågaKronofogdemyndigheten fastställer alltså ett belopp som får utmätas och ett belopp som inte får utmätas. Arbetsgivaren ska hålla inne den del av lönen som överstiger summan av vad du behöver för dina levnadskostnader och din familjs underhåll, om du har en familj. Innan Kronofogdemyndigheten vet hur mycket du får behålla och hur mycket som arbetsgivaren ska hålla inne görs en utredning av din ekonomi och dina levnadsförhållanden. Du får behålla tillräckligt med lön för ditt underhåll och levnadskostnader, men överstigande del ska arbetsgivaren hålla inne och betala ut till Kronofogdemyndigheten. Det är ingen skillnad om det är timlön, vikariat, lön genom annan anställningsform eller annan gottgörelse.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Får inkassoföretag skicka inkassokrav till mig i digitala brevlådan Kivra?

2020-11-21 i Inkasso
FRÅGA |Jag har fått ett inkassokrav skickat till mig från Sergel som nu gått till kronofogden. Jag ringde upp sergel för att fråga vart inkassokraven tagit vägen, för jag kan inte minnas att jag fått något inkassokrav från dem. De sa då att de skickat kravbreven till min digitala brevlåda Kivra. Jag svarade då att de inte bara kan anta att jag kollar min kivra och sa att ni måste ju för fan skicka ut ett fysiskt exemplar. Jag sade sedan att jag tänkte bestrida ärendet. Varpå de svarade att det inte var någon mening, eftersom att det är samma sak inför lagen som att skicka ut ett fysiskt exemplar. Är det någon mening att gå vidare med det här? Eller är det bara att betala skulden?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om det kan anses tillräckligt att inkassoföretaget har skickat inkassokrav till din digitala brevlåda och inte skickat fysiskt krav via post.Datainspektionen är den myndighet vars uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom EU samt att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet, (se Datainspektionens hemsida).Frågan var uppe hos Datainspektionen i ärende 2019-5660Genom att ansluta sig till den digitala brevlådan Kivra kan företag och myndigheter, i stället för att skicka brev i pappersform med fysisk post, välja att skicka brev som elektroniska försändelser till privatpersoner som har registrerat ett konto hos Kivra.Datainspektionen konstaterade i ärendet att det inte finns något krav i 5 § inkassolagen på att ett inkassokrav måste sändas till gäldenären i pappersform, och att den digitala brevlådan Kivra är en sådan plats som kan jämställas med gäldenärens adress om gäldenären frivilligt anslutit sig till Kivra och inte meddelat Kivra att den digitala brevlådan inte får användas för utskick av myndighetsbeslut eller inkassokrav.Datainspektionen konstaterade att utskick av ett inkassokrav via den digitala brevlådan Kivra, under de omständigheter som förelåg i ärendet, fick anses överlämnat till gäldenären i enlighet med 6 § inkassolagen.Se även Datainspektionens ärende 2019-11314I detta ärendet kom Datainspektionen fram till att företaget hade brutit mot god inkassosed enligt 4 § inkassolagen genom att rutinmässigt skicka inkassokrav via digital brevlåda även fast gäldenären hade upplyst bolaget om att denne inte önskade ta del av försändelser via den digitala brevlådan.Har en gäldenär vänt sig mot inkassobolaget och meddelat att denne inte vill att framtida inkassokrav ska skickas via digital brevlåda har inkassobolaget nämligen inte fog att förvänta sig att gäldenären kommer att ta del av försändelser som ändå skickas på detta sätt. Inkassobolaget måste efter ett sådant upplysande vidta skäliga åtgärder för att se till så att gäldenären får del av inkassokrav som sänds till den digitala brevlådan. I sådant fall bör inkassobolaget skicka försändelser via fysisk post till gäldenärens folkbokföringsadress eller den adress som gäldenären uppgett att denne kan nås på.SlutsatsHar gäldenären inte på något sätt uppgett att denne inte önskar mottaga försändelser av detta slag via sin digitala brevlåda utgör det inget formellt hinder att sända ett inkassokrav till en gäldenär via en digital brevlåda, så länge utskicket av inkassokravet uppfyller 5 och 6 §§ inkassolagen samt god inkassosed i övrigt enligt 4 § inkassolagen.Vad som gäller i ditt fall och tips till digEftersom du valt att ansluta sig till den digitala brevlådan Kivra har du åtagit dig att bevaka den, på samma sätt som du är ansvarig för att läsa och hantera post som skickas till din folkbokföringsadress, (se Kivras svar på "vilket ansvar har jag som användare att läsa min post i Kivra?").Så länge informationen i inkassokravet är i enlighet med vad som krävs enligt lagstiftningen är det alltså tillåtet för företaget att skicka ut inkassokrav på det sätt som gjorts i ditt fall, förutsatt att du inte har upplyst bolaget om att du inte vill ta emot försändelserna via den digitala brevlådan. Har du inte upplyst Sergel om detta är utskicket att bedöma som i enlighet med lagstiftningen och du bör då betala skulden.Vill du inte längre mottaga krav och annan information genom den digitala brevlådan Kivra kan du avsluta tjänsten via Kivras hemsida, samt upplysa Sergel om detta.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Behöver jag betala en sent skickad faktura?

2020-11-21 i Fordringar
FRÅGA |Hej!När jag sålde mitt hus regnade det in och ett kontrakt skrevs att det skulle vara lagat och att jag skulle få en faktura senast 1 augusti!Sen förlängde vi det till 1 september!Men dom skickade ingen faktura förän dag!Vad gäller då behöver jag betala ändå?Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag uppfattade det som handlar din fråga om vilka dina rättigheter och skyldigheter är gällande betalning av en faktura för en avtalad tjänst. Jag utgår ifrån att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbetet eftersom ingen ytterligare information framgår utav frågan. Ditt ansvar för att betala fakturanDu som har köpt en tjänst är alltid ansvarig för att fakturan betalas inom förfallodagen. Får du inte fakturan inom överenskommen tid bör du kontakta företaget för att se vad som kan ha hänt. Att du inte får fakturan inom överenskommen tid är alltså ingen grund för att du inte skulle behöva betala fakturan.Preskribering av fakturanFöretaget har möjlighet att skicka fakturan till dig som privatperson inom tre år från ditt köp, efter att den tiden har passerat så preskriberas skulden, (2 § 2 st preskriptionslagen). Att skulden preskriberas innebär att du inte behöver betala fakturan och att företaget inte har rätt att få skulden betald. Har företaget inom tre år skickat en påminnelse om att du ska betala under den tiden, så förlängs preskriptionstiden. Detta kallas för preskriptionsavbrott, (5 § preskriptionslagen), och innebär att företaget har fortsatt rätt att få skulden betald efter tre år. Förfallodagen för fakturanDet finns ingen lag som reglerar hur långt fram ett förfallodatum får sättas. Det innebär att förfallodagen kan framgå i ert avtal eller på fakturan efter att företaget har utfört tjänsten, (41 § konsumenttjänstlagen). Förfallodatumet är den dagen företaget senast ska ha fått pengarna, inte den dag du senast kan betala. Företaget bör därför skicka fakturan till dig i tillräckligt god tid före förfallodagen, eftersom du ska ha tid att kontrollera att fakturan är riktig och meddela om du har några anmärkningar gällande fakturan.Slutsatsen i ditt fall Företaget har nu skickat fakturan, inom tre år från köpet, vilket innebär att du har en skyldighet att betala fakturan. Det är ditt ansvar som privatperson (konsument) att företaget får betalningen i tid, senast på förfallodatumet efter att företaget har utfört tjänsten eller det datum som eventuelltförekommer i ert avtal. Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma med fler frågor till oss. Med vänliga hälsningar,

Jag har sålt en vara men inte fått betalt, vad kan jag göra?

2020-11-22 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Sålt min väska till ett företag som köper in vintage väskor. Vi har skrivit kontrakt och de har ej genomfört betalningen och säljer vidare väskan på deras hemsida. Vad ska jag göra?
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag misstänker att du redan har varit i kontakt med företaget och upplyst dem om att du inte har fått betalt. Har du inte det, så kan det vara en bra sak att börja med. Det skulle kunna spara dig både tid och kraft för det fall betalningen uteblivit av misstag. Ansök om betalningsföreläggande hos KronofogdemyndighetenHar den sista betalningsdagen enligt kontraktet passerat så kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning - Lbfh). Detta gör du på Kronofogdemyndighetens hemsida här. Där finns uppgifter om hur du ska gå tillväga för att skicka in din ansökan samt en blankett som anger vilka uppgifter som du måste lämna i din ansökan. Ansökan ska bl.a. innehålla ditt yrkande (krav) samt grunden för ditt yrkande (10 § Lbfh). T.ex. att du vill få betalt XX kr jämte viss ränta för att ha sålt en väska av märke och modell XX den XX enligt kontrakt XX. Förfarandet kostar 300 kr men du kan även begära ersättning för detta i din ansökan. Då ska det beloppet läggas till det totala yrkade beloppet. Det kan prövas i domstolOm företaget senare bestrider din ansökan så kan du begära att målet överlämnas till domstol för prövning (33 § Lbfh). Förhoppningsvis kommer det att räcka med Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande. Kontakta polisenDu kan även kontakta polisen då det skulle kunna röra sig om ett bedrägeribrott, prata med polisen och berätta vad som har hänt (9 kap. 1 § brottsbalken). Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Utmätning av lön

2020-11-22 i Utmätning
FRÅGA |Bor Med Min sambo som har utmätning på lönen. Jag har tyvärr fått tagit reda på detta själv då han ej berättat. Nu är det så att han knappt kan betala halva hyran eller andra saker till mig och mina barn. Nu undrar jag hur det går till med utmätning? Förstår att man kan får det lite tufft men man bör väl ha kvar till hyra och mat. I det stora hela så kämpar jag för hela familjen och det börjar bli tungt. Tacksam för svar
Frida Deivard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa/skicka en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären. En gäldenär är en person som har skulder, i detta fall din sambo. Förfarandet sker alltså för att en gäldenär ska bli kvitt sina skulder på något sätt. Utmätning av lön regleras i utsökningsbalkens (UB) sjunde kapitel. Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning (7 kap. 8 § UB). Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet (7 kap. 20 § UB). Den del av lönen som inte får utmätas (förbehållsbeloppet) bestäms utifrån ett särskilt belopp som fastställs av Kronofogden varje år (normalbelopp). Normalbeloppen ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad (7 kap. 5 § UB). Det är bara den del av inkomsten som gäldenären inte behöver för sitt och familjens underhåll som får tas i anspråk genom löneutmätning (7 kap. 4 § UB).Ett beslut om löneutmätning ska ändras om det finns anledning till det (7 kap. 10 § UB). Anledning finns om förhållandena ändrats under pågående löneutmätning t.ex. kan gäldenärens lön öka eller försörjningsbördan ändras. Det är därför viktigt att Kronofogden informeras om att förhållanden ändras, så att korrigering av summan för löneutmätning kan ske. Jag rekommenderar att din sambo kontaktar kronofogden för att se att de har korrekta uppgifter om alla delar av ekonomin så att utmätningen sker på ett korrekt sätt. För som sagt ska det finnas pengar kvar för att det vardagliga underhållet för familjen fungerar. Hoppas det löser sig och att du är nöjd med svaret på din fråga! Vänligen,

Att kräva tillbaka lånade pengar

2020-11-21 i Skuld
FRÅGA |Jag har ett problem med en kille som jag har lånat ut 150kr till. Anledningen är att vi skulle gå och spela lazergame och sedan äta på McDonalds, så han erbjöd mig 50kr extra om jag betalade för honom. Lazergamet kostade 100kr per person och maten kostade 50kr. Det har gått flera veckor sen han lovade att betala så att jag har bett honom flera gånger om mina pengar men han kommer alltid på bortförklaringar som att han inte har några pengar och att han får mer om några dagar. Jag har kontakt med en av hans kompisar som har på något sätt fått emailen till personen som är skyldig mig. Och där står det att han lägger flera hundra kronor på spel online. Senaste gångerna jag har frågat honom har han kallat mig snål och nu har han börjat hota med att jag kan få stora problem om jag fortsätter prata om pengarna. Vad ska jag göra?
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man kräver tillbaka pengar som man lånat ut till någon annan.Det är tråkigt att du har hamnat i en sådan situation. Skulden som har uppstått hos personen som lånade pengar av dig kallas för en fordring och regleras i skuldebrevslagen.Om det finns skulder mellan privatpersoner kan man vända sig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. För att kunna ansöka för betalningsföreläggande måste två villkor vara uppfyllda. Det första är att man ska utkräva pengar och inte t.ex. egendom och den andra är att sista datum för betalningen ska ha passerat. I ditt fall är båda villkoren uppfyllda, dvs att det gäller 150 kronor som du har lånat ut och att datumet för betalningen har passerat, eftersom personen dröjer med betalningen som skulle ha skett för länge sen.På kronofogdens webbsida hittar du anvisningar till vad ansökan ska innehålla och vart den ska skickas. Det kostar 300 kronor att ansöka men du kan begära ersättning för den kostnaden i din ansökan.Efter du har lämnat in ansökan skickar kronofogden ett brev till den du vill få betalat av. Om personen vägrar att betala kan du vidare driva ditt ärende till domstol. I domstol måste du bevisa att du lånade pengarna till personen. Det förekommer också ytterligare kostnader för stämningsansökan.I ditt fall måste man ställa sig en fråga om det är värd att driva ärendet eftersom det begärda beloppet är ganska lågt jämfört med kostnaderna för de olika ansökningar. Olaga hotOlaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Du kan göra en polisanmälan ifall hotet upplevs som allvarligt. Om personen kommer fortsätta med hot försök att dokumentera detta och spara all information (t.ex. ett meddelande med hotfull innehåll). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med skulder vid dödsfall?

2020-11-20 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min pappa gick bort, jag och min syster är då arvingar. Kan hans syskon och föräldrar kräva pengar som han sägs vara skyldig dem? Det enda som finns är handskrivna lappar utan underskrifter av någon typ. Det är allt ifrån ett paket mjölk till fotvård mm. Enligt dem är skulden uppe i 300 000:-
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad händer med en persons skulder vid dödsfall? Först och främst bör nämnas att det vid en persons bortgång först är skulderna som fördelas, vilket innebär att man först drar av skulder som den avlidna har (ex kostnader för begravningen, lån och räkningar). Gällande de skulder som din pappas syskon och föräldrar hävdar finns, är det de som ska bevisa att dessa skulder är riktiga. Om de handskrivna lapparna inte har underskrifter, måste man bevisa att skulden finns på ett annat sätt. Det kan till exempel vara att din pappas föräldrar visar på en sms-konversation där din pappa har lovat att betala tillbaka. Värt att notera är att även muntliga skulder och avtal är lika giltiga som de handskrivna lapparna, men bevisbördan är densamma. Om din pappas föräldrar och syskon lyckas bevisa att skulden finns, är det värt att notera att skulder har en gällande tid på 10 år om inte denna preskription avbrutits på något sätt (2 § preskriptionslagen). Det innebär att man inte kan kräva en skuld som din pappa haft för 30 år sen, om man inte under dessa 30 åren har frågat om skulden eller annars påpekat den. Sammanfattning Om din pappas syskon och föräldrar ska kunna göra gällande att de har rätt till betalning, måste de visa att skulden finns då det saknas underskrifter på de handskrivna lapparna. Om de lyckas bevisa att skulder föreligger så kommer skulderna först att betalas innan arvet delas ut. Om de däremot inte lyckas bevisa att det finns giltiga skulder, ex om de inte har bra bevis eller om det gått mer än 10 år, så kommer skulderna troligtvis inte att betalas ut från din pappas kvarlåtenskap. Dock så rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!