Kan Skatteverket kvitta en preskriberad skatteskuld mot t.ex överskjutande skatt?

2020-03-29 i Preskription
FRÅGA |Jag har en preskriberad skatteskuld till Skatteverket. Kan Skatteverket genom kvittning innehålla arv som framgår av dödsbodeklarationen , eller överskjutande skatt på dödsboets skattekonto när jag avlidit.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Vad innebär preskription av skatteskuld?Preskription av skatteskuld innebär att Skatteverket inte får vidta åtgärder för att få betalt för skulden (10 § första stycket i lagen om preskription av skatteskulder m.m.). Skatteverket kan alltså inte begära betalt eller utmätning av din egendom för din preskriberade skuld. Kan Skatteverket använda kvittning för din skuld?Genom kvittning finns det en möjlighet att få betalt trots att en fordran har preskriberats. I ditt fall så kan det till exempel innebära att om du har betalat för mycket skatt så har du en fordran på Skatteverket (de ska betala ut pengar till dig för att du har betalat för mycket skatt). Skatteverket har då rätt att innehålla pengarna för betalning av den preskriberade skulden. Den preskriberade skulden kvittas alltså mot motsvarande belopp av den fordran du har på Skatteverket. En preskription betyder alltså inte att skulden försvinner, utan bara att den inte rent rättsligt kan drivas in med hjälp av inkasso eller Kronofogden. Du måste ha en fordran på Skatteverket för att de ska kunna använda sig av kvittning. Det räcker inte att de genom dödsbodeklarationen ser att du har tillgångar. Hoppas du fått svar på din fråga!

Överklaga utmätning av skatteåterbäring

2020-03-28 i Utmätning
FRÅGA |Hej såhär i Corona tider är ekonomin knaper.jag vet att kfm kommer utmäta hela min skatteåterbäring och fick även svar att det går att överklaga beslutet.Så i dystra tider som nu, är saker som att min Sambo fått gå ner i arbetstid, jag har dålig inkomst, tillräckligt för att en överklagan ens ska vara värd att göra?mvh
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!5 kap. Utsökningsbalken (UB) reglerar vilken egendom som Kronofogden inte får utmäta. 5 kap. 1 § UB reglerar att Kronofogden inte får utmäta viss egendom som är till för personligt bruk samt banktillgodohavanden i den mån det ej är stadgat. Skulle du behöva pengarna i sitt underhåll ska pengarna som regel inte utmätas.I 71 kap. 3 § 2 st. Skatteförfarandelagen (SFL) finns det däremot att den 5 kap. 1 § UB inte gäller för utmätning på skatter eller avgifter som ska betalas tillbaka. Skatteåterbäring omfattas alltså inte av reglerna och kan därmed tas i anspråk av Kronofogden för att betala av dina existerande skulder. Om däremot din skatteåterbäring överstiger din skuld ska resterande belopp utbetalas till dig.Det innebär att Kronofogden har rätt att utmäta din skatteåterbäring för att minska din skuld.Om Kronofogden däremot skulle göra fel och du betalar mer än du är skyldig finns det möjlighet att begära s.k. rättelse vilket innebär att de rättar till det så att utmätningsbeloppet blir korrekt i framtiden. Du kan inte ändra sådant du redan betalat, utan det gäller endast sådant som berör framtida utbetalningar (7 kap. 10 § UB). Om du efter rättelse ändå inte är nöjd kan du väcka talan i domstol mot dem.Eftersom din fråga inte innehåller så mycket mer information, kan jag dessvärre inte uttala mig mer ingående. Skulle du dock vilja ha hjälp med att upprätta en överklagan, rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig med detta. Våra jurister på Lawline hjälper dig gärna med det! Har Kronofogdemyndigheten gjort fel kan du begära rättelse.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur gör jag för videoabonnemang jag sagt upp men som fortsätter debiteras mig?

2020-03-27 i Fordringar
FRÅGA |Jag har gjort två köp (abonnemang HBOnordic och Cmore) med ett klarnakort. Nu har jag sagt upp dessa men Klarna godkänner inte dessa uppsägningar. (Jag har vidarebefordrat mailen från Cmore och HBO nordic där de beskriver att jag avslutat abonnemanget med datum etc) Klarna behöver vi skärmdumpar på din uppsägning och mejlkontakt med företagen. Vi behöver även en skärmdump på orderbekräftelsen för köpen. Detta är uppgifter som jag inte har eller kan få tillgång till. Dessa frågor ställde jag till Cmore och HBO nordic vilket innebär att jag får betala för detta i tid och evighet. Finns det något annat jag kan göra eller är det bara att acceptera? Cmore avslutades i maj 2019 och HBO nu i februari
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga, dels utifrån det du skrivit, dels utifrån den e-postkorrespondens vi haft, har du haft två abonnemang (HBO Nordic och C-More). Du har sagt upp båda abonnemangen men Klarna godkänner inte uppsägningen då företaget informerat dig om att du behöver sända dem skärmdumpar på din uppsägning och mejlkontakt med företagen. C-More avslutades i maj 2019 och HBO nu i februari.I ditt fall har du ingått ett avtal med leverantörerna av videotjänster (C-More och HBO Nordic). Det är nämnda leverantörer som debiterar dig en månadskostnad under tiden du är kund. När du har sagt upp ditt abonnemang är du inte längre betalningsskyldig för tjänsten. Om du ingått abonnemanget med en bindningstid är du betalningsskyldig tills denne löpt ut, även om du sagt upp abonnemanget tidigare. En bindningstid innebär ett åtagande att betala för tjänsten under viss avtalad tid. Klarnas roll är endast att ta betalt av dig, på begäran av C-More och HBO Nordic. Klarna är en betaltjänst som många företag använder sig av för att själva slippa sköta kortbetalning, kreditprövning, betalningspåminnelser och inkasso.För att du inte ska vara betalningsskyldig ska du säga upp ditt abonnemang med den du ingått avtal med (C-More och HBO Nordic). Du har inte ett avtal om abonnemang med Klarna. Om det fortsatt sker debitering av dig från Klarna är det för att Klarna får en uppmaning från C-More eller HBO att fortsätta debitera. Min rekommendation är därför att du kontaktar C-More och HBO Nordic om det fortsatt sker debiteringar. Klarna är en "mellanhand" som sköter betaltjänsten för företagen, Klarna är inte din avtalspart för abonnemangen. Om abonnemangen är avslutade såsom du beskriver (C-More maj 2019 och HBO februari 2020) bör du kontakta företagen och ifrågasätta varför de fortsatt debiterar dig genom Klarna trots att abonnemanget inte längre är aktivt. Enligt den e-postkorrespondens du delgett mig upphörde ditt abonnemang med C-More den 8 maj 2019. Om det trots uppsägning och trots avsaknad av bindningstid har skett debiteringar har C-More debiterat dig för en tjänst du inte erhållit. Du bör därför kontakta såväl C-More som HBO Nordic och ifrågasätta varför det fortfarande sker debitering för tjänster som du sagt upp. Klarna sköter som sagt endast betalningen på uppdrag av företagen.Tyvärr kan jag utifrån den information du delgett mig inte ge ett klarare svar. Som jag redogjort för ovan är det C-More och HBO Nordic som är dina avtalsparter och det är de du ska kontakta i första hand. Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister nås jag för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Behöver namnteckning på skuldebrev bevittnas?

2020-03-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Behöver en lånehandling, alltså låntagarens namnteckning vara bevittnad av utomstående personer? ..och i så fall av hur många?
Jenny Viberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det är i ditt fall lånehandling synonymt med skuldebrev. Bestämmelser om skuldebrev återfinns i Lag (1936:81) om skuldebrev.Det finns inget krav på att vittnen ska närvara vid undertecknandet av ett skuldebrev. Det kan dock vara en fördel om underskriften har undertecknats för bevisning men detta är alltså inget krav för att skuldebrevet ska vara giltigt.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.Vänligen,

Kan en ideell förening räknas som konsument i preskriptionslagens mening?

2020-03-29 i Preskription
FRÅGA |Enligt reklamationslagen finns en rätt att fakturera en skuld 10 år tillbaka i tiden.Om gäldenären är en konsument gäller 3 år.Kan man betrakta en ideel förening som konsument?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svarNej, man kan inte betrakta en ideell förening som konsument. För utredning och motivering, se nedan.Allmänna förutsättningarFör vilken tid man kan göra gällande en skuld regleras i preskriptionslagen (1981:130) (PreskL) och jag utgår ifrån att det är den lagen menar i din fråga.Precis som du säger är, i de allra flesta fall, preskriptionstiden för en allmän fordran 10 år och för en näringsidkares fordran på en konsument 3 år (2 § 1 respektive 2 st. PreskL). Kan en ideell förening betraktas som konsument, i preskriptionslagens mening?En definition av vem som ska anses vara konsument saknas i PreskL men förarbetena förtydligar begreppet. I prop. 1979/80:119 s. 90 anges att begreppet har samma innebörd som i bland annat konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) samt att begreppet avser en enskild medborgare i egenskap av privatperson. Denna definition överensstämmer med definitionen i 1 § 3 st. KköpL.Eftersom en ideell förening är en juridisk person kan den inte vara konsument och därför gäller den allmänna preskriptionstiden om 10 år enligt 2 § 1 st. PreskL.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Att kräva in en skuld från en privatperson

2020-03-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej!Min son är skyldig mig 248 000 kr. Jag har endast SMS och e-mail och sparade hans fakturor som jag betalade via mitt konto.Jag som är hans mamma hjälpte honom under många år oerhört jätte mycket och aldrig i livet tänkte inte att han vägrar betala tillbaka sin skuld.....Han nekar Aldrig summan på skulden !Under många år skrev jag till honom hur mycket han är skyldig och bad honom ,att betala varje månad hur mycket han kan,,,,, men tyvärr han försöker skrämma mig med dumma förklaringar osv.2019 skickade han hälsningar med 2000 kr. med kommentar " Till kista" Just nu jag är fattig pensioner och behöver mina pengar att betala hyra, min medicin ,tandläkare osv.P.g.a detta hans skit beteende ,,,,bla bla har jag ingen kontakt med honom ,men jag kräver mina pengar som behöver att leva,,,,,Måste gå vidare och behöver hjälp!Väntar på svar!Tack!
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din son är skyldig dig pengar, men vägrar betala, och att du nu vill ha hjälp med att kräva pengarna från honom. Att kräva in pengar från en privatperson Om en person (i det här fallet din son) är skyldig dig pengar och inte betalar, kan du vända dig till Kronofogden. Det första steget för processen är att då ansöka om det som kallas för betalningsföreläggande.Det innebär att Kronofogden hjälper dig att fastställa skulden, som ett bevis på att person faktiskt är skyldig dig pengar. Kronofogden skickar då ett brev, ett föreläggande, till den som du vill få betalt av. I brevet finns ett delgivningskvitto som mottagaren ska skriva under och sedan skicka tillbaka. Det är ett bevis på att brevet har kommit fram till den du anser är skyldig dig pengar. I vissa fall kan du som sökande själv ansvara för att delge betalningsföreläggandet, vilket kallas för partsdelgivning (läs mer om det här). Efter delgivning kan svarande antingen, betala dig, bestrida dina krav alternativ inte säga att kraven är fel, men inte heller betala.Om personen väljer att bestrida dina krav får du ta ställning till om du vill driva ärendet till domstol. Du betalar då en avgift till domstolen, antingen 600 kronor eller 2500 kronor (beroende på hur stor skulden är och hur målet kommer att handläggas). Om personer inte säger att kravet är fel, men inte heller betalar, beslutar Kronofogden om ett utslag som anger att personen ska betala vad du har begärt - skulden blir då fastställd. Personen som ska betala kan då invända och begära återvinning, vilket innebär att ärendet tas över av domstol (och att du behöver betala en avgift). Om du inte betalar denna avgiften kommer domstolen att besluta att utslaget inte längre gäller. Du kan också begära att utslaget verkställs. Kronofogden kommer då göra en utredning för att se om den betalningsskyldige har några tillgångar. Om personen saknar tillgångar, får du inte betalt. Huvudregeln är att utslaget går vidare till en utmätning, vilket innebär att Kronofogden beslutar om att tillgångar som den betalningsskyldige har, ska användas för att betala skuld. Det kan då till exempel handla om persons lön eller bil.Kortfattad sammanfattning och råd till dig i ditt fall Min första rekommendation är att läsa på länkarna nedan (som går till Kronofogdens hemsida) där du kan få mer information om det som jag har beskrivit ovan. Vidare rekommenderar jag att du kontaktar Kronofogden om du vill gå vidare med ditt ärende och få hjälp med att kräva in skulden. Ansökan om betalningsföreläggandeAnsökan om verkställighetOm utmätning Hoppas du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma vid eventuella funderingar! Hälsningar,

Misstagsbetalning/Condictio indebiti

2020-03-27 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!Om min arbetsgivare räknat fel vid semesteruttag är jag då återbetalningsskyldig?Jag jobbar deltid med ett rullande tre veckors schema. Enligt arbetsgivaren har jag jobbat för lite timmar. Vid semesteruttag har det då räknats ut fel kvot. Detta har pågått under flera års tid vilket innebär att jag är skyldig över 200 timmar. Tidigare arbetstagare som nu har slutat sina tjänster har gått på samma schema i många år utan att felet har upptäckts Kan arbetsgivaren kräva mig på dessa timmar? Vad säger lagen och vilka lösningar finns?Tacksamt för svar
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Problemet du beskriver rör huruvida din arbetsgivare har rätt att få tillbaka pengar som har betalats av misstag, även kallat condictio indebiti. Jag kommer nedan att beskriva hur själva förfarandet om misstagsbetalning ser ut, och vilka rättigheter/skyldigheter du som ska återbetala har i ett sådant sammanhang. MisstagsbetalningDet finns inte någon reglering i lag om misstagsbetalning, utan det framgår av rättspraxis hur en ska gå till väga. Huvudregeln är att pengar som har betalats av misstag ska återgå. Detta framgår av b.la rättsfallet NJA 1989 s. 224. Dock finns dock undantag till detta. I bl.a NJA 2001 s. 353 så ställer domstolen upp två förutsättningar för att undantag ska göras från condictio indebiti. Dessa förutsättningar är god tro och parten har inrättat sig efter betalningen. För att kravet på god tro ska anses vara uppfyllt krävs det att du inte ska ha, eller bör ha, förstått att betalningen varit av misstag (du har varit i god tro). Det andra kravet innebär att du ska ha inrättat dig efter betalningen, ex. förbrukat pengarna. Om följande förutsättningar är uppfyllda bryts huvudregeln att betalningen ska återgå, vilket betyder att du i sådant fall har rätt att behålla pengarna. Jag kan inte avgöra exakt hur en domstol hade avgjort frågan i ditt fall, eftersom jag inte har sådan inblick i ärendet. Lösningar Om du anser att du har varit ovetande om (och inte borde ha uppmärksammat) att du erhållit för mycket pengar och dessutom inrättat dig efter den betalning som du erhållit, vill jag råda dig till att tala med din arbetsgivare om att du inte ska behöva betala tillbaka pengarna. Det undantag som uppställts från huvudregeln är till för att skydda bl.a arbetstagare från att belastas allt för hårt p.g.a att arbetsgivaren har begått misstaget och betalat en felaktig summa. Om det däremot har varit uppenbart för dig att pengarna som betalades ut var för mycket i förhållande till dina arbetstimmar och du inte har inrättat dig efter betalningen, ex. har ett stort sparkapital, ligger närmast till hands att du ska betala tillbaka pengarna. Detta eftersom att pengarna faktiskt har betalats till dig av misstag och huvudregeln ändå fastslår att den som betalat pengar av misstag till någon har rätt att få tillbaka pengarna. Jag hoppas att du blev klokare i det hela och lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur får jag tillbaka pengarna för utebliven leverans av traktor från utlandet?

2020-03-26 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Jag har antagligen blivit lurad på en utlandsbetalnig. Jag svarade på en annons angående en traktor som var utannonserad i Tyskland. Alltså en import. Allt verkade ok. Kontrakt och betalningen gjordes till ett sk trust and trade. Så säljaren skulle inte få pengarna förrän jag skrivit på att jag fått traktorn. Jag har fått ett datum när traktorn skulle komma men det har inte hänt. Och säljaren svarar ej på mail en längre. Hur gör jag? Kan min bank begära tillbaka pengarna? Banken hjälpte mig att föra över pengar till utlandsbanken och allt var ok.. Så kvitto på insättningen finns..
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du haft för avsikt att köpa en traktor från Tyskland. Ni skrev kontrakt och betalningen gjordes till ett "trust and trade" med meningen att säljaren inte skulle få pengarna förrän du skrivit på att du fått traktorn. Traktorn har inte kommit till Sverige och säljaren svarar inte längre på mail och du undrar vad du kan göra och om din bank kan begära tillbaka pengarna.Din bank har till uppgift att förmedla den betalning du ger den i uppdrag. Bankens ansvar avslutades således när den hade utfört betalningen enligt dina instruktioner. Du kan därför inte begära att banken ska begära tillbaka pengarna den hjälpt dig att sända. Det ligger inte inom bankens ansvarsområde. Du kan givetvis kontakta din bank för att se om den har någon vetskap om förfarandet för att begära tillbaka pengar till ett "trust and trade". I ditt fall vet jag inte exakt hur det fungerar med den "trust and trade" du och säljaren använt er av. Sannolikt bör du ha tagit del av någon form av villkor med företaget om när pengarna ska återbetalas och hur du gör för att få tillbaka dem vid utebliven leverans. Min rekommendation är därför dels att du går igenom eventuella villkor du tagit del av, dels att du kontaktar nämnda "trust and trade".Jag har dessvärre inte mycket information att tillgå i ditt ärende i övrigt. Om du inte får kontakt med den "trust and trade" du och säljaren använt er av kan det handla om ett bedrägeri mot dig. Om så är fallet är det en straffrättslig fråga och du bör göra en polisanmälan.Sammanfattningsvis har banken inget ansvar eller ens någon befogenhet att begära tillbaka de pengar den betalt ut för din räkning. Du kan givetvis kontakta din bank för att se om den har någon vetskap om hur det fungerar med en sådan "trust and trade" ni använt er av. I annat fall är min rekommendation att du kontaktar den "trust and trade" pengarna betalts in till. Det bör finnas någon form av villkor och information om hur du begär tillbaka pengar vid utebliven leverans, hur långt dröjsmål som krävs innan återbetalning kan krävas osv.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,