Sålt produkter som jag inte fått betalt för

2020-01-21 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Om jag sålt produkter så som Mary Kay, men inte fått betalt. Kan jag då göra en anmälan på detta? Denna människa har nonchalerat mig o varken svarar eller öppnar dörren när man kommer. Har även lånat ut mina balklänningar som kosta mig 3500:- samt en tiara för 500:- har inte fått tillbaka detta heller. Så hur gör jag?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag beklagar det inträffade och självklart ska jag hjälpa dig!KronofogdenOm vi börjar med försäljningen av produkterna, har ni kommit överens om vilket datum som personen ska betala till dig? I sådana fall räknas dagen efter det bestämda datumet som den dag då betalningen har förfallit till betalning. Om ni inte pratat om något datum, så bör ni börja med att bestämma ett datum. Om personen efter det datumet inte har betalat kan du vända dig till Kronofogden (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande.Ansökan om betalningsföreläggande innebär att KFM ålägger personen som är betalningsskyldig enligt lagen om betalningsföreläggande 2 §. Ansökan om detta görs skriftligt och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Det kostar 300 kronor att ansöka, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Du ska i din ansökan alltså kräva hela skulden till dig d.v.s. (lånet+summans ränta) + räntan för dröjsmålet + ansökningsavgiften. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol, som i en dom slår fast att personen som är betalningsskyldig ska betala tillbaka det till dig.Eventuella brott som kan bli aktuellaJag vet inte riktigt omständigheterna kring händelsen, men betalar hon inte tillbaka kan hon bli skyldig till bedrägeri enligt 9 kap § Brottsbalken. Avseende balklänningarna och tiaran nämner du att det varit ett lån. Lämnar hon dock inte tillbaka kan hon bli skyldig till stöld enligt 8 kap 1 § Brottsbalken. Avslutande rådDu skriver att hon i princip är okontaktbar. Jag skulle rekommendera dig att polisanmäla händelsen och förklara för polisen vad som har hänt. Därefter kommer åklagaren bedöma vilken brottstyp som blir aktuell. Dessutom bör du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden avseende Mary Kay produkterna, då det kan ta tid att få pengarna via en rättegång.Återkom gärna vid ytterligare funderingar, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

När försvinner betalningsanmärkningar om man har skuldsanering?

2020-01-17 i Betalningsanmärkning
FRÅGA |Hej jag inledde skuldsanering Augusti 2017 och har betalningsplan till Oktober 2021, när upphör kreditanmärkningarna?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En betalningsanmärkning hos ett kreditupplysningsföretag ska försvinna senast fem år efter beslutet om skuldsanering(8 § 3 st kreditupplysningslagen). Eftersom din betalningsplan verkar vara kortare än fem år så kan den försvinna även i samband med att betalningsplanen tar slut, om uppgiften inte längre anses vara nödvändig att bevara. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan Kronofogden ta en lägenhet jag har ärvt?

2020-01-16 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej. Jag och min sambo ska gifta oss. Han står som ägare till bostadsrätten som vi bor i. Jag står under utredning om skuldsanering. Vad händer med lägenheten om min make skulle avlida. Kan Kronofogden ta bostadsrätten eller kan jag bo kvar eller tillfaller den mig som maka.Med vänlig hälsning Karin.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Kan Kronofogden ta bostadsrätten?Det finns anledning varför jag inte tror att du kommer behöva flytta. Detta förutsätter givetvis att lägenheten inte är en sådan som det skulle vara orimligt att låta en skuldsatt att bo i. Kronofogden kan kräva att man flyttar ifall bostadens värde är så pass högt att det inte vore rimligt att ha kvar den pga. beneficium (det man inte kan fråntas vid utmätning). Jag kommer i mitt svar förutsätta att lägenheten är av normalt värde och skyddas av beneficie-reglerna (5 kap 1 § 6 punkten Utsökningsbalken).Vem får lägenheten?Ifall din make dör kommer du ärva lägenheten (3 kap 1 § Ärvdabalken). Detta beror på att makan ärver allt, såvida det inte finns särkullebarn med i familjen. Bostaden är och förblir din stadigvarande bostad.Skuldsaneringens omprövningOm ett dödsbo tillfaller någon kan det ge upphov till ändring av beslut om skuldsanering (NJA 2011 s. 957). Annan egendom än bostadsrätten, som tidigare inte Kronofogden kunnat mäta ut, kan komma att mätas ut pga. ökningen av din förmögenhet. En möjlighet till förhållandevis gynnsamma villkor för dig att betala av dina skulder kan vara att ställa ut pantbrev på bostaden, och ta ett nytt bolån. Räntan på bolån är av det lägre slaget, förutsatt att ens ekonomiska historia inte är alltför dålig. Försök nå en överenskommelse, så kan du kanske komma ut ur situationen med överhanden, och din egendom i behåll.Jag hoppas du har fått den hjälp du sökte.Med vänliga hälsningar,

Hur lång preskriptionstid gäller för hyresskuld, bankskuld och skuld till sjukvården?

2020-01-14 i Preskription
FRÅGA |Hej,jag har ett par frågor avseende preskriptionstid angående :*Hyresskuld?*Bankskuld?*Skuld till sjukvården? (ambulanstransport samt klinikvistelse)Mvh och fortsatt gott nytt år
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vilken lag är tillämplig?För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten. Rör det sig om en konsumentfordran, alltså en fordran som härstammar från att en företagare sålt en vara eller tjänst till dig som konsument är preskriptionstiden tre år. Preskriptionen kan avbrytas innan skulden är preskriberad (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). HyresskuldFör hyresskulder gäller att en hyresvärd måste väcka talan, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd, inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Efter att ett utslag eller dom har meddelats är det treårig eller tioårig preskriptionstid beroende på om det är en konsumentfordran eller inte.BankskuldMed bankskuld utgår jag i mitt svar att det rör sig om ett banklån. Eftersom banklån skrivs med löpande skuldebrev innebär det att preskriptionstiden är tio år (2 § andra stycket preskl).Skuld till sjukvårdenPreskriptionstiden för skuld till sjukvården beror på om du varit hos en privat vårdgivare eller vård som har anslutning till landstinget. Har du varit hos en privat vårdgivare så innebär det att det rör sig om en konsumentfordran och då gäller den treåriga preskriptionstiden. För de flesta skulder till staten gäller annars en femårig preskriptionstid, men där t.ex. Skatteverket kan ansöka om att preskriptionstiden ska förlängas vid skatteskulder.SammanfattningSkulden preskriberas antingen efter tre år eller tio år beroende på om det är en konsumentfordran eller inte och statliga skulder har en femårig preskriptionstid. Om den tiden förlöper utan att någon preskriptionsavbrott sker så innebär det att skulden är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga!

Vad kan hända om jag bestrider inkassobolagets krav?

2020-01-19 i Inkasso
FRÅGA |Hej ! Har bestridit en kontrollavgift utfärdad av HOJAB/Europark, dels då de utfärdat den på en felaktig adress samt att parkeringsreglerna är mycket otydliga på aktuell plats. Har inlämnat detta ärende till ARN för ställningstagande, och även meddelat HOJAB detta skriftligt. HOJAB har ändå valt att gå vidare med inkassokrav, och hotar med rättsligt tvist. Vad har jag för rättigheter i denna tvist? Om denna inkasso lämnas till kronofogden, vad gäller då ?HOJAB hotar med rättsligt tvist i domstol, vilka rättigheter / rättskydd har jag?kan jag få rättshjälp? eller för jag min egen talan i domstolen? och vad kan kostnaden för mig bli, om jag mot förmodan förlorar tvisten i domstol.
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din situation så har kontrollavgiften ännu inte inkommit till Kronofogdemyndigheten utan ligger kvar hos ett inkassobolag. Jag uppfattar det även som att du har bestridit kontrollavgiften till parkeringsbolaget, och att parkeringsbolaget trots detta har överlämnat fordran till ett inkassobolag. Då fordran ligger hos inkassobolaget eller KronofogdemyndighetenFörst och främst är det viktigt att du även bestrider betalningsansvaret som du nu har fått, eller kommer få, från inkassobolaget, och detta ska du då göra till inkassobolaget. Skulle inkassobolaget därefter välja att begära Kronofogdens hjälp för att driva in skulden kommer inte Kronofogden göra någon bedömning av om kravet är korrekt eller inte. Det är därför viktigt att du även här bestrider betalningsansvar, vilket du kommer att få möjlighet att göra då Kronofogden begär in ett yttrande från dig över kravet. Bestrider du betalningsansvar och parkeringsbolaget/inkassobolaget står fast vid att du ska betala kontrollavgiften kommer Kronofogden att överlämna ärendet till domstol för avgörande.Om tvisten överlämnas till domstolSkulle tvisten hamna i domstol har du möjlighet att anlita ett ombud om du inte vill föra din egen talan i domstol. En del hemförsäkringar täcker i olika grad sådana kostnader, så ett första tips är att kontakta ditt försäkringsbolag och se om du har möjlighet att få hjälp med ombudskostnader. Skulle du på egen hand bekosta ett juridiskt ombud, är rätten till att få ersättning för denna kostnad från motparten i det fall du vinner rättegången avsevärt begränsad, om tvisten rör ett belopp under 23 650 kr, vilket jag utgår ifrån att tvisten gör. Du har då enbart rätt till ersättning för en timmes rättslig rådgivning samt en del kring-kostnader enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Det kommer troligtvis bli svårt för dig att beviljas statligt bekostad rättshjälp i en tvist som denna, då det enbart i undantagssituationer beviljas rättshjälp för en tvist som rör belopp som understiger 23 650 kr, 11 § rättshjälpslagen. Vad kostnaden kan bli för dig för det fall du inte vinner tvisten i domstol är omöjlig att besvara då det beror på vilka kostnader din motpart har haft, men utgångspunkten är återigen de kostnader som anges i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken: en timmes rättslig rådgivning och diverse kring-kostnader. Sammanfattande rådJag råder dig att i första hand försöka nå en lösning på tvisten direkt med inkassobolaget/parkeringsbolaget. Är detta inte möjligt och tvisten överlämnas till domstol bör du överväga möjligheten att företräda dig själv, något som vanligt att göra i mindre tvister. Du kan även kontrollera om din hemförsäkring eventuellt skulle kunna täcka kostnader för ombud. Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till med ditt ärende.Med vänliga hälsningar

Får ej tillbaka pengar från låntagare,, vad kan man göra?

2020-01-16 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej jag lånade ut 57000kr till mina arbetskamrater för 2 år sedan och skulle få tillbaka de in om 6 månader, fick en del men 22500kr vill de inte betala tillbaka. De säger att de inte har själv tros att bada jobbar och har egen firma. Snälla vad ska jag göra att få mina pengar.
Lisa Olsson | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Då man lånat ut pengar till någon och de inte betalar tillbaka allt eller en del av summan som i ditt fall kan man vända sig till kronofogden. Det första steget är att få det fastställt att personen i fråga har en skuld till dig och är skyldig dig pengar. Det gör man genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Om din skuld redan är fastställd (antingen genom en dom i tingsrätten eller i ett tidigare betalningsföreläggande) ansöker du om verkställighet hos kronofogden och då börjar de undersöka möjligheterna för att du ska få betalt. Jag utgår från att din skuld inte är fastställd. Du kan då ansöka om betalningsföreläggande. Kravet ska avse pengar och det sista datumet för att betala tillbaka ska vara passerat. Detta är klart uppfyllt i ditt fall då de skulle betala åter inom 6 månader. Du ansöker genom att fylla i denna blankett från kronofogdens hemsida (här är länken). Tänk på att fylla i informationen noga och utförligt, annars kan du behöva att komplettera den. Du ska ange ditt krav (att du vill ha dina pengar tillbaka och summan) och grunderna för det (du har lånat ut pengarna till X och de har endast betalat tillbaka en del av pengarna). Det kostar 300 kr att ansöka men det kan du begära ersättning för i själva ansökan. Om du väljer att anlita ett ombud kan du även begära ersättning för arbetet, normalt 380 kr. När din ansökan kommit in till kronofogden skickar de ett föreläggande till personen/personerna i fråga med ett delgivningskvitto de ska skriva under och skicka tillbaka. Det är ett bevis på att de tagit del av betalningsföreläggandet. Personen kan sedan reagera på olika sätt och vidta olika åtgärder. Kravet kanske får denne att betala det återstående av skulden till dig eller ytterligare en del av hela skulden. I båda fall ska du kontakta kronofogden via mail eller brev, om hela skulden betalas ska du ta tillbaka ansökan. Personen kan invända mot ditt krav och då bestrida. Då får du avgöra om du vill ta det vidare till domstol, om inte så avskrivs ärendet. Om du väljer att gå vidare tar domstolen över och du får betala mellan 600-2500 kr i avgift, beroende på hur stor skulden är och handläggningen. Om personen inte skulle reagera eller svara så kommer dennes skuld gentemot dig att fastställas. Du kan då begära verkställighet. Med vänlig hälsning

Går det att skicka inkassokrav på en faktura trots att kunden har bestridit den?

2020-01-15 i Inkasso
FRÅGA |Kan man skicka inkassokrav på en faktura om kunden har bestridit den?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget hinder mot att lämna över en bestriden faktura till ett inkassobolag, som då skickar ett inkassokrav till kunden. Dock ska ett inkassobolag egentligen inte skicka ut ett inkassokrav om bolaget vet att kunden har bestridit betalningsskyldigheten på "saklig grund". För att bestridandet ska anses vara på "saklig grund" krävs att det finns sannolika skäl för att betalningskravet inte är lagligt eller framstår som obefogat.Vanligtvis undersöker inkassobolag inte betalningskravet innan kunden bestrider det, varför inkassobolagen vanligtvis saknar anledning att ifrågasätta riktigheten av skulden eller känna till att den har bestridits på saklig grund. Ett inkassobolag har därför i praktiken ofta rätt att skicka ut sådana krav.Det går med andra ord att skicka inkassokrav på en faktura, trots att kunden har bestridit den.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Får arbetsgivare kräva tillbaka extra månadslön 15 år senare?

2020-01-14 i Preskription
FRÅGA |Hej!Vårt företag, ett rikstäckande bageri med leverans av färskt bröd, gick från 14-dagarslön till månadslön etappvis mellan 2002 - 2004. Företaget valde då att ge de anställda en extra månadslön. Denna "förskottsskuld" kräver man nu, 2020, tillbaka. Vad säger lagen? Är detta ens möjligt?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på exakt vad det är för utbetalning som har gjorts, men som jag uppfattar din fråga har en arbetsgivare, någon gång mellan 2002 och 2004 betalat ut en extra månadslön till företagets anställa, vilket företaget nu kräver tillbaka från de anställda.Utan att gå in närmare på huruvida företaget får kräva tillbaka vad de har betalat ut eller inte, kan konstateras att det här inträffade för mer än 15 år sedan, vilket innebär att företaget i sådant fall skulle ha en minst 15 år gammal fordran på sina anställda.Enligt preskriptionslagens regler är anspråk som grundar sig på något som inträffade mer än 10 år tillbaka i tiden, och ingen återbetalning eller annat erkännande av skulden har skett (t.ex. en påminnelse), preskriberade (2 § preskriptionslagen). I vissa anställningsförhållanden kan preskriptionstiden vara kortare än så, eller om annat följer av kollektivavtal kan det gälla. Om företaget först nu kräver återbetalning på en "förskottsskuld" som betalades ut för så länge sedan, är det preskriberat och kan inte göras gällande. De anställda är med andra ord inte skyldiga att återbetala den extra månadslönen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,