Tar kronofogden arvet?

2007-06-01 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej!har skuld hoss kronofogden som jag betalar per månmin mor lämnad efter sig ett mindre arv.vi är fyra syskon,kommer kronofogden att ta det arvet.
Martin Andersson |Hej!Det finns normalt inget rättsligt hinder mot att utmäta egendom som du har fått i arv för att täcka dina skulder. Däremot gäller de s.k. beneficiereglerna i 5 kap Utsökningsbalken (se http://www.lagen.nu/1981:774) , som stadgar att bl.a. föremål med övervägande personligt värde och mindre summor pengar på banken som behövs till försörjning o.s.v. inte får utmätas. Hoppas att du har hjälp av mitt svarMed vänlig hälsning

Beräkning av dröjsmålsränta

2007-05-09 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Jag har vunnit ett mål där gäldenären ska ersätta mig med en viss summa samt ränta sedan 2005-15-11 enligt räntelagen 6§. Hur vet jag hur stor räntan blir?
Cecilia Johansson |Hej, I 6§ Räntelagen sägs att i fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av åtta procentenheter”. 3§ är den paragraf som talar om dröjsmålsränta. Räntelagen hittar du http://lagen.nu/1975:635. Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom ett särskilt beslut av Riksbanken, se 9§ Räntelagen. Dessa beslut hittar du på Riksbankens hemsida. För att räkna ut räntan i ditt fall får vi alltså göra en särskild beräkning för varje halvår sedan den 15/11 2005. Ränta utgår inte på ränta när det gäller dröjsmålsränta enligt 3§. Därför räknar du hela tiden på den summan som gäldenären ska ersätta dig. Du beräknar sedan räntan för varje kalenderhalvår för sig och sedan addera du dem.Nu vet jag inte hur stort belopp som har utdömts men om vi säger att det är 10 000kr så ska du räknas så här:15/11-05 – 31/12-5: ((0.095 x 10 000 kr/12) x 1,5) = 119 kr (Referensränta 1.5% + 8%)2006-01-01 – 2006-06-30: ((0.095 x 10 000 kr)/2 = 475kr (Referensränta 1.5% + 8%)2006-07-01 – 2006-12-31: (0.105 x 10 000 kr)/2 = 525 kr (Referensränta 2.5% + 8%)2007-01-01 – 2007-05-31: ((0.11 x 10 000 kr)/12) x 5) = 458 kr (Referensränta 3% + 8%)Du får alltså själv sätta in det belopp som har blivit utdömt men du kan använda denna ”mall” för att beräkna det totala beloppet som ska betalas. När du har fått tillbaka hela beloppet slutar räntan att löpa. Om en del av beloppet har återbetalts räknas det av. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, Med vänlig hälsning,

Kan man bli av med en gåva om man har skulder?

2007-05-07 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |om man har skulder och får en gåva kan man bli av med den då?
Julia Asplund |Till att börja med kan sägas att skulder i sig inte utlöser någon rätt för borgenären (den som har en fordran mot dig) att ta en gåva som betalning för skulden. Om däremot borgenären har fått betalningsskyldigheten fastslagen genom en dom eller ett betalningsföreläggande kan han eller hon begära utmätning hos gäldenären (den som har skulden). Beroende på vad det är för slags gåva kan man bedöma om den kan utmätas eller inte. I 5 kap utsökningsbalken (http://www.lagen.nu/1981:774) står det om egendom som är undantagen från utmätning. Bland annat får inte egendom som används för privat bruk, såsom kläder och möbler, utmätas. Inte heller får pengar utmätas i den mån de behövs för gäldenären och hans eller hennes familjs försörjning. Saker av mer personligt värde, såsom ärvda smycken, är undantagna från utmätning. Det har dock betydelse hur pass värdefull egendomen är – personliga ägodelar av lyxkaraktär kan bli föremål för utmätning. Med vänlig hälsningJulia Asplund

Preskription av skadeståndsfordran

2007-04-30 i Preskription
FRÅGA |HejFrågan gäller en skadeståndsfordran som ligger hos ett försäkringsbolag sedan min son utfört ett brott-skadegörelse som djurrättsaktivist-och som han avtjänat ett 8 månader långt fängelsestraff för. 3 personer blev ådömda skadeståndet, solidariskt.Finns någon chans under rimlig tid att detta krav preskiberas.Finns någon vedertagen praxis?Beloppet, över 1 miljon idag förefaller omöjligt att betala.
Sara Forslund |Hej,Preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen, se http://www.lagen.nu/1981:130. Huvudregeln är att fordringar preskriberas tio år efter att de har tillkommit, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (se 2 §). Fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas inte heller tidigare än ett år efter den dag som domen slutligen meddelades (se 3 §). Preskriptionsavbrott kan bland annat ske genom att betalar eller avbetalar på fordringen eller erlägger ränta eller på något annat sätt erkänner fordringen, eller att borgenären framställer ett skriftligt krav eller påminnelse till gäldenären (se 5 §). Om preskriptionen avbryts genom till exempel ett sådant här erkännande eller ett krav leder det till att preskriptionstiden börjar löpa från början igen räknat från dagen för preskriptionsavbrottet (se 6 §).Om någon betalar hela den skuld för vilken flera är solidariskt betalningsskyldiga, som i Ert fall, får den personen en regressfordran gentemot de andra betalningsskyldiga. Den betalande personen kan i sin tur kräva in de andra betalningsskyldigas del av dem. En sådan här regressfordran kan aldrig preskriberas tidigare än ett år efter betalningen av huvudfordringen (se 4 §). Precis som med huvudfordringen kan även denna fordrings preskriptionstid avbrytas och på så sätt förlängas.Den som är djupt skuldsatt och har haft problem med ekonomin under en längre tid, samt att det är skäligt med hänsyn till de personliga och ekonomiska förhållandena kan ansöka om skuldsanering. Information om skuldsanering finns på kronofogdens hemsida, se http://www.kronofogden.se/skuldsanering.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Preskription och avskrivning av skulder

2007-05-11 i Preskription
FRÅGA |hej! ang preskipitionslagen.. OM man som i mitt fall har skulder tack vare mina föräldrar som missbrukat mitt personer, skulderna är rätt gamla o fodringsägare är trafikförsäkringsföreningen fortum telia mm.. kan man få skulderna avskrivna me hjälp av denna lagen? vet någon som fått det men jag vet inte hur man gör.. tacksam för svar mvh andreas
Daniel Waerme |Hej,Preskriptionslagen anger när en fordran preskriberas. Detta innebär att borgenären, fordringshavaren, inte längre kan göra fordringen gällande mot gäldenären. En preskriberad fordran är emellertid inte ogiltig och kan i vissa fall göras gällande. (t.ex. vid kvittning)En gäldenär som betalat en preskriberad fordran kan således inte kräva betalningen åter. Enligt 2 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten. En fordran mot en konsument som avser en vara eller en tjänst som en näringsidkare tillhandahållit preskiberas dock efter tre år. Om preskriptionen har avbrutits, s.k. preskriptionsavbrott, genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt ovan från dagen för avbrottet. Vissa möjligheter att få skulder "avskrivna" finns enligt Skuldsaneringslagen, se http://www.lagen.nu/2006:548.Med vänliga hälsningar

Preskriptionstid i konsumentförhållanden

2007-05-17 i Preskription
FRÅGA |En firma utförde byggarbeten åt mig april 2004, trots att jag påtalat vid flera tillfällen har jag inte erhållit någon faktura. Om jag får en faktura nu mer än 3 år efter utfört arbete måste jag enligt lagen betala den??
Joel Wickman |Hej,Är du en näringsidkare gäller 10 års preskriptionstid. Är du en konsument är preskriptionstiden 3 år. Har det gått mer än tre år är därmed fordran preskriberad och du behöver inte betala den, såvida firman inte avbrutit preskriptionstiden. Detta kan göras genom en skriftlig påminnelse eller ett krav.Lycka till!

Hur uppnås giltig pantsättning av lös egendom?

2007-04-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Kan jag pantsätta min traktor som säkerhet för ett lån. Jag har en näringsverksamhet där jag använder traktorn varje dag. Den är 2 år gammal och fullbetald. Vilka lagar är det som gäller?
Rebecka Boholm |Hej!En traktor är lös egendom. För att en pantsättning av lös egendom skall vara giltig måste den ha fullbordats. Med fullbordan menas dels att det krävs en pantförskrivning (själva pantavtalet) och dels tradition av det aktuella objektet, se handelsbalken (HB http://www.lagen.nu/1736:0123_2) 10 kap. 1 §. Uppnås giltig panträtt får borgenären utdelning ur det pantsatta godset före övriga borgenärer vid konkurs eller utmätning, enligt förmånsrättslagen (FRL http://lagen.nu/1970:979) 4 §.Det framgår inte direkt i lagen vad traditionskravet faktiskt innebär. Av praxis på området framgår dock att giltig tradition förutsätter en besittningsövergång av panten, samt att denna förblir i panthavarens (borgenärens) vård. En besittningsövergång behöver inte betyda att borgenären faktiskt måste få panten i sin besittning, utan det räcker att pantsättarens rådighet över panten blivit avskuren (se bl.a. rättsfallen NJA 1996 s 52 http://lagen.nu/dom/1996/6438). Det kan t.ex. innebära att pantsättaren ger panthavaren samtliga nycklar till panten så att gäldenären inte kan förfoga över denna längre. Dessutom krävs alltså att besittningsförändringen består under hela pantsättningstiden. Det räcker således inte att en godkänd tradition sker vid pantsättningen, om panten sedan återgår till panthavaren efter en tid. I praxis har dock godtagits att pantsättaren fått tillgång till panten för rent tillfälliga syften, såsom provtagning och tillsyn av panten med panthavarens medgivande (se NJA 1956 s 485 och NJA 1986 s 409 http://lagen.nu/dom/1986/4969). Om du fortfarande skall använda traktorn i näringsverksamhet är pantsättning troligen inte ett alternativ eftersom detta kräver att du lämnar över traktorn i panthavarens besittning, med följden att du inte kan använda denna under hela pantsättningstiden. Vänliga hälsningar,

Pantsättning av olika ting

2007-04-26 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej har en fråga om vad som gäller vid pantsättning.Har hamnat i ett ekonomiskt prekärt läge och skulle vilja undersöka vad som gäller för följande.Vilka lagar är det som gäller och hur skall man gå till väga för att pansätta följande ting?1. min fastighet 2. Aktier 3. Premieobligationer 4. Bil som jag använder dagligen.
Elzbieta Kaczorowska |Hej,Pantsättning av fastighet går till så att fastighetsägaren överlämnar ett pantbrev till långivaren enligt 6 kap 2 § jordabalken (JB, se http://www.lagen.nu/1970:994 ). Ett pantbrev är ett bevis om inteckning och fås genom att fastighetsägaren hos inskrivningsmyndigheten ansöker om och beviljas inskrivning i fastigheten enligt 6 kap 2 § JB. En sådan ansökan skall vara underskriven av fastighetsägaren samt innehålla uppgift om inteckningsbeloppet och vilken fastighet som avses (22 kap 2 § JB).När det gäller aktierna så sker pantsättningen olika beroende på ifall aktiebrev finns för aktierna eller inte. Ifall du har aktiebrev så sker pantsättning genom tradition av dessa, d v s genom att aktiebreven överlämnas till långivaren. Detta kan du utläsa ur 6 kap 8 § aktiebolagslagen (se http://www.lagen.nu/2005:551 ) jämfört med 10 och 22 §§ i skuldebrevslagen (se http://www.lagen.nu/1936:81 ). Nuförtiden används dock aktiebrev allt mindre, utan aktierna registreras istället i Värdepapperscentralens register enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument (LKF, se http://www.lagen.nu/1998:1479 ). I sådant fall får pantsättningen verkan genom att anmälan om pantsättningen registreras i avstämningsregistret enligt 6 kap 2 och 7 §§ i sistnämnda lag.När det gäller premieobligationer så räknas även dessa som finansiella instrument och innehavet registreras i Värdepapperscentralens register. Därför borde premieobligationerna omfattas av LKF och pantsättningen ske genom registrering, såsom beskrivet ovan.Slutligen måste jag tyvärr meddela att det inte finns något sätt på vilket du kan pantsätta din bil och ändå behålla den. Huvudregeln är nämligen att tradition, d v s överlämnande av panten till panthavaren, måste ske vid pantsättning av lösöre. Denna regel kan du läsa ur 10 kap 1 § i den ålderdomliga handelsbalken (se http://www.lagen.nu/1736:0123_2 ). Överlämnas inte bilen kan inte pantsättningen göras gällande mot annan, t ex de personer du har skulder till. Därför är det föga troligt att bilen skulle kunna accepteras som säkerhet för ett lån, såvida inte den överlämnas.Hoppas mitt svar varit till hjälp.Med vänlig hälsning,