Underhållsbidrag

2010-09-27 i Underhåll
FRÅGA |ej jag undrar om jag och min fru skiljer oss och vi skall ha delad vårdnad och barnen skall bo varannan vecka kan hon begära att jag skall betala extra underhållsstöd för att jag har e högre inkomst än henne
Carina Persson |Hej! Det stämmer att du skall betala mer på grund av att du har en högre inkomst. Av 7 kap 1 § stycke 3 i Föräldrabalken https://lagen.nu/1949:381 framgår att "I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga" På försäkringskassans hemsida kan du få hjälp att beräkna hur stort underhållsbidraget bör vara, http://www.forsakringskassan.se/tjanster/berakna_underhallsbidrag/nav/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag Vänliga hälsningar

borttagen

2010-04-22 i Underhåll
FRÅGA |Frågan har blivit borttagen på grund av administrativa orsaker.
Caroline Wennerstein |Således är även svaret borttaget.

Förälders underhållsskyldighet och rätt till underhållsstöd

2010-03-31 i Underhåll
FRÅGA |mitt x har hela barnbidraget,vi har 3 grabbar.jag betalar del av månadspeng,halva mobilkostnader,halva försäkringar o halva medlemsavg. jag är arbetslös och har inte råd att betala.har jag skylldighet att betala?
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej! Av Föräldrabalken följer att varje förälder är skyldig att svara för underhåll för sina barn. När föräldrarna inte bor tillsammans som i ert fall sker underhållet ofta genom att underhållsbidrag betalas av den förälder hos vilken barnen inte bor. Underhållsbidraget storlek bestäms genom dom eller genom avtal mellan dig och modern. Utgångspunkten är att varje förälder ska svara för barnens dagliga behov av underhåll efter sin egen ekonomiska förmåga, således kan en förmögen förälder förväntas bidra med mer än vad som generellt krävs. Vid bestämmande av hur mycket en förälder anses kunna betala får ett så kallat förbehållsbelopp undantas. Detta består av dina personliga levnadskostnader såsom boende och mat. Vid beräkningen lägger man samman en skälig kostnad för boende och ett normalbelopp (i dagsläget cirka 48000) för ett år. Det som kvarstår av din inkomst och dina tillgångar är det beräkningen ska baseras på. Generellt anses ett underhållsbidrag på minst 1273 kr. vara ett skäligt belopp. Se https://lagen.nu/1949:381#K7. Om en förälder är oförmögen att betala ett sådant underhållsstöd och den andra föräldern inte själv kan stå för dessa kostnader finns det dock en möjlighet till statligt stöd. Av Lagen om underhållsstöd framgår att man kan ansöka om hjälp hos Försäkringskassan när man själv inte kan betala underhåll till sitt barn. Själva beräkningen av hur mycket man har rätt att erhålla beror på din inkomst, barnets ålder, dess behov samt andra omständigheter. Bidraget kan betalas ut till fullo, det vill säga med 1273 kr. eller till viss del om du anses ha möjlighet att bidra delvis på egen hand. Påpekas bör även att återbetalningsskyldighet kan komma ifråga. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1996:1030#P14S2. Om du känner att du inte kan hantera situationen som den är just nu bör du således ta kontakt med Försäkringskassan för att se om du har rätt till underhållsstöd. Själva beräkningen är väldigt komplicerad och utförs av Försäkringskassan när du skickat in din ansökan och all nödvändig information. Mer information finns även på deras hemsida www.forsakringskassan.se. Lycka till! Vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag från tidigare make

2010-03-11 i Underhåll
FRÅGA |Jag och min f.d. man har två små barn (som vi kommer ha delad vårdnad om) och äger ett hus tillsammans. Vi har värderat huset och han ska köpa ut mig. Jag har förstått att jag har rätt till halva vinsten på huset, minus reavinstskatt och mäklararvode. Vi har inga direkta sparade pengar, så det som är värt något är huset. Men min fråga är: han tjänar mycket mer än mig och jag tycker att eftersom jag har svårt att klara mig (är just nu mammaledig och tjänar inte speciellt mycket på mitt jobb heller) med två små barn, så vill jag ha mer än det. Går det att hävda att jag borde ha rätt till mer, eftersom han försätter mig i den sits han gör? Tack på förhand.
Jimmy Schiöld |Hej! Du kan dessvärre inte med framgång begära att han skall erlägga mer för din del av huset med stöd av det du angivit. Det du kan göra är att hos tingsrätten tillhörande den ort där du eller din f.d. man har sitt hemvist, väcka talan om förordnande om underhållsbidrag, se. äktenskapsbalken 14 kap. 3, 7 och 15 § § (https://lagen.nu/1987:230). För att du skall nå framgång med denna talan krävs enligt 6 kap. 7 § 2 st. att du behöver bidrag till ditt underhåll under en övergångstid efter vad som är skäligt med hänsyn till din f.d. mans betalningsförmåga och övriga omständigheter. Till övriga omständigheter brukar räknas att den som begär underhåll behöver detta för att kunna skaffa sig utbildning för att erhålla ett arbete etc. Med beaktande av att du de facto har ett jobb, om än lågavlönat, ser jag dessvärre dina chanser till framgång med denna talan som tämligen små. Om det skulle föreligga några ytterligare omständigheter som talar för din sak som du själv känner till kan dock chanserna till framgång naturligtvis påverkas i, för dig, positiv riktning. Med vänliga hälsningar Jimmy Schiöld

Bodelning mellan sambor och underhållsbidrag därefter till gemensamt barn

2010-07-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Jag ska lämna min sambo och undrar över lite ang. ekonomin. Han har en mån lön på 57000 brutto och jag har en på 6000, kan jag begära underhållsbidrag för vår son och hur ska jag räkna? Vi äger också en villa 50% var men han har köpt en fritidsfastighet och rivit hus och byggt nytt, med sjötomt under våran tid som sambo. När han köpte den så bad jag om att få "gå" in med hälften men han vägrade. Detta var hans. Det var ett mycket medvetet svar då det varit "dåligt" mellan oss under ett antal år. Räknas fritidshuset in vid en bodelning? Jag har varit med och "rustat" upp det, med möbler, arbete, ect.
Carl-Henrik Brännberg |Hej! För att inleda med bodelningen vid ert samboförhållandes upphörande, inkluderas endast er gemensamma bostad och bohaget +däri+ som ni köpt med _avsikten att det just skall ingå i er gemensamma bostad_ (enligt 3§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P3S1). Har ni tillsammans köpt villan för att bo i ingår alltså den i egendomen som ska delas lika mellan er. Fritidshuset och sakerna däri ingår däremot inte, trots att du bidragit och rustat upp det (detta enligt 7§ sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376#P7S1). Men har du till exempel varit med och betalt hälften av en soffa eller liknande som ni köpt till fritidshuset, anses ni äga den tillsammans och då har du givetvis rätt till hälften av dess värde, men detta helt utan påverkan av ert samboförhållandes upphörande och bodelningen i samband därmed. *För att sedan gå vidare till underhållet för er son:* Om er son endast eller klart övervägande kommer att bo hos dig har du rätt till underhållsbidrag från pappan. Detta bestäms med utgångspunkt i socialstyrelsens allmänna råd, och skiljer sig lite åt beroende på barnets ålder enligt följande: 0-6 år: 65% av prisbasbeloppet (i år 42.400 kr) = 27.560 kr per år 7-12 år: 80% av prisbasbeloppet = 33.920 kr per år 13- år: 95% prisbasbeloppet = 40.280 kr per år Detta är alltså utgångspunkten, men underhållsplikten kan sedan öka och minska beroende på bland annat din och pappans respektive ekonomi (din sambos goda ekonomi och din betydligt svagare talar för att du har rätt till ett högre belopp), om er son har barntillsynskostnader som dagis eller liknande, om han har speciella medicinska behov som kostar extra eller om han rent av har egna inkomster eller tillgångar. Om er son kommer att bo hos sin pappa viss tid är det också något som påverkar underhållsbidraget. Skulle ni inte komma överens om underhållsbidragets storlek, avgörs frågan av domstol efter en bedömning av samtliga relevanta faktorer. Vänliga hälsningar

Ansvar för barnbarns skulder eller underhåll?

2010-04-11 i Underhåll
FRÅGA |Vi har en dotterson, fyller 20 år den 11/4, som blivit utsatt för ett brott. Han och hans flickvän blev under hot tvingade att teckna flera teleabg. Vi har bestridit allt betalningsansvar. Alla operatörer utom Telenor har gett med sig. De har nu lämnat över ärendet till kronofogden. Själva brottet, som begicks för över ett år sedan utreds i ett annat ärende. Han är arbetslös med ett bidrag på 1000:- och inga ägodelar. Han är skriven hos sin mor, men bor lite här och där hos vänner och bekanta. Disponerar ett "syrum" hos oss. Kommer inte överens med sin styvfar. Han har försökt få försörjningsstöd hos kommunen där vi bor, men får inget då han inte är skriven här. Om han skriver sig här, kan vi på något sätt bli ansvariga för hans påtvingade skulder eller försörjning.
Georg Dellborg |Hej. Det var en olustig situation er dotterson hamnat i, och jag får hoppas att det löser sig till det bästa. När det gäller din fråga har ni inget ansvar för vare sig hans försörjning eller hans skulder för att han folkbokför sig hos er. En förälder är som huvudregel underhållsskyldig gentemot sitt barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet går i grundskola eller gymnasium efter 18-årsdagen gäller underhållsskyldigheten fortfarande, som längst fram till 21-årsdagen. Eftersom det inte verkar som om er dotterson går i skolan har han alltså ingen rätt till sådant underhåll. Även om det hade funnits en rätt till underhåll, så gäller den bara föräldrar och ibland styvföräldrar. Detta framgår av 7:1 och 7:5 Föräldrabalken. När det gäller dottersonens skulder har ni inget som helst ansvar för dem även om han bor hos er. Kronofogden kan inte ta egendom som tillhör er för att betala skulderna eller liknande. Föräldrabalken finns här http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19490381.htm Vänligen,

Återbetalning av underhållsstöd

2010-03-15 i Underhåll
FRÅGA |Min make har en skuld till försäkringskassan som gäller underhåll till sina 2 barns som han under en period inte kunnat betala fullt. I beräkningen av han återbetalnings-takt (månadsbelopp) vill de samräkna min inkomst. Jag har väl ingenting med min makes skulder att göra. Har Försäkringskassan rätt att göra så? Barnen är 16 och 18 och bor hos sin mamma.
Elias Himsel |Hej, När Försäkringskassan utbetalar underhållsstöd framgår av 24- 28a §§ lagen om underhållsstöd (UsL) beräkningsgrunderna vid återbetalningsskyldighet av den bidragsskyldige (dvs. din man). Storleken på detta belopp beräknas utifrån en procentsatts av din mans inkomst per år. Från din mans inkomst görs ett grundavdrag på 100 000 kr. Desto fler barn din man är underhållsskyldig desto mindre blir procentsatsen per barn. Din inkomst ligger alltså inte till grund för det belopp som din man skall betala pga. av att Försäkringskassan utbetalar underhållsstöd. Nu är det emellertid så att din man inte fullgjort sin återbetalningsskyldighet och därför har en skuld till Försäkringskassan. För att undvika att Försäkringskassan driver in skulden genom exempelvis utmätning har din man därför troligtvis begärt anstånd. I bedömningen av anstånd utgår Försäkringskassan enligt 32 § UsL från vad som behövs för din mans och er familjs uppehälle och vid beräkningen av detta belopp ingår därför även din inkomst. Denna ordning överensstämmer med reglerna i Äktenskapsbalken i vilken det framgår att vardera maka själv ansvarar för sina skulder, men att vardera maka ska bidra efter sin förmåga till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Indirekt kan alltså din mans skyldighet att betala sina skulder komma att påverka även din ekonomi trotts att du inte kan tvingas att betala hans skulder. Med vänliga hälsningar,

Underhållsskyldighet för styvförälder

2010-03-03 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en sambo som har barn sedan tidigare och vi har ett gemensamt barn. Jag har förstått det som att det min sambo ska betala i underhåll för hans barn genom Försäkringskassan ska grundas delvis på om han är gift eller inte. Och att precis samma gäller om vi är sambo med gemensamt barn. Alltså att jag på ett indirekt sätt är underhållsskyldig för hans barn. Stämmer detta?
Emma Bengthsson |Hej! Du är sekundärt underhållsskyldig för din sambos barn om ni har ett gemensamt barn *och* om det barnet varaktigt bor hos er, detta stadgas i 7 kap 5 § Föräldrabalken. Som jag uppfattar din fråga så bor din sambos barn varaktigt hos den andra föräldern. Detta gör att kravet för att du ska vara underhållsskyldig inte uppfylls. Däremot är givetvis din sambo underhållsskyldig. Omfattningen av din sambos underhållsskyldighet görs genom en särskild beräkning med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation. Om din sambo har det gott ställt så är det möjligt att ett standardtillägg utgår då tanken är att barnet ska leva på samma ekonomiska standard som föräldrarna. På så sätt kan det väl påverka dig men du blir inte indirekt underhållskyldig för hans barn. Hoppas att svaret var till hjälp! Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson