Hur ansöker jag om skilsmässa?

2020-09-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Far som är gammal vill skilja sig efter ett års äktenskap. Oklart om äktenskapsförord finns skrivet eller ej.Hur görs detta smidigast? Han är inte själv i skicka hämta information om detta.Vi behöver hjälpa honom.Vilka papper behövs?Är det betänketid på sex månader?Tacksam för svar!
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hur man ansöker om skilsmässa skiljer sig åt beroende på om paret är överens om att skilja sig eller om det bara är din far som önskar att äktenskapet ska upphöra.Om paret är överensOm din far och hans maka är överens om att skilja sig ska de gemensamt lämna in en skilsmässoansökan till tingsrätten. Tingsrätten meddelar dom så snart som möjligt och äktenskapet anses då upplöst.(5 kap 1 § äktenskapsbalken - ÄktB).Om paret inte är överensOm din far och makan inte är överens om att äktenskapet ska upplösas (eller om någon av parterna har barn under 16 år som bor hemma) finns det en betänketid på sex månader. Om paret har levt åtskilda i minst två år kan tingsrätten dock meddela dom utan betänketid. (5 kap 2 och 3 § ÄktB). Det praktiskaOm båda vill skilja sig ska de gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad. Om det endast är din far som vill skilja sig sker detta genom stämning (14 kap 4 § ÄktB). Stämningen eller ansökan lämnas till tingsrätten i den ort där din far har sin hemvist (14 kap 3 § ÄktB). Alla blanketter och ytterligare information ni kan komma att behöva finns här.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Lycka till! Vänligen,

Bodelning mellan sambor med gemensam bostad

2020-09-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag och min sambo ska separera, hon har flyttat ut från vår gemensamma bostad. hon tycker nu att jag ska betala för halva huset vilket i mina ögon blir lite galet.Min ex- sambo tjänar nämligen betydligt med pengar än jag så känns det inte riktigt rätt att drygt 50% av min lön ska försvinna när endast 25% av hennes lön försvinner om vi delar huskostnaderna rakt av.Vad gäller i detta scenario?Tacksam för svar! :)
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är möjligt för parter i ett samboförhållande att avtala om hur fördelningen ska se ut vid en eventuell separation, detta kan göras genom att skriva ett samboavtal (9 § sambolagen). Av din fråga framgår det inte om ni har något samboavtal, jag utgår därmed från att ett sådant avtal inte finns och då gäller sambolagens regler. Jag utgår även ifrån att ni äger 50 % var av den gemensamma bostaden.Samboegendomen ska delas lika vid separationNär ett sambopar separerar ska en bodelning göras och samboegendomen delas lika mellan parterna (8 § och 14 § sambolagen). Vad som anses med samboegendom är bostad och bohag (3 § sambolagen), resterande egendom som exempelvis bil och fritidshus faller utanför och ska inte delas lika. Den sambo som behöver bostaden mest är den som får ta över bostaden vid en bodelning, om det anses lämpligt. Denne sambo har då rätt att få egendomen, dvs. bostaden, avräknad på sin andel av den totala samboegendomen (16 § andra stycket sambolagen). Den som övertar bostaden kan även välja att lämna motsvarande belopp i pengar till den andra sambon (17 § sambolagen).Sambor som äger en fastighet tillsammansNär en bodelning ska göras utan samboavtal räknas inte uppdelningen av fastigheten som en försäljning, utan den är "fiktiv". På grund av detta kommer inte heller någon kapitalvinstskatt att betalas av den sambo som blir utköpt, det vill säga din sambo. Det är därmed viktigt att ni tar hänsyn till detta vid beräkningen av värdet som ska delas lika mellan er. Beräkningen ska se ut såhär:Bostadens marknadsvärde - latent skatt på kapitalvinsten - mäklarkostnaderSammanfattningsvisEr fastighet utgör samboegendom och ska enligt sambolagen delas lika, att ni har olika ekonomisk situation påverkar inte uppdelningen. Eftersom ni inte har ett samboavtal som reglerar annat gäller dock att ni ska dra av den latenta skatten på kapitalvinsten och andra kostnader (exempelvis mäklarkostnader) som kan uppstå vid försäljning. Eftersom det inte finns tillräckligt med information i din fråga kan jag inte göra någon vidare uträkning.Med vänlig hälsning,

Vem har rätt till fastigheten efter separation?

2020-09-21 i Bodelning
FRÅGA |Hej! En bekant till mig har separerat från sin sambo för över ett år sedan. Av olika anledningar har ingen bodelning gjorts. De äger hälften var av gården där han bor kvar. Kan hon begära bodelning nu? Hur kan hon agera för att få ut sin del?Tacksam för svar
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BodelningI 8 § 2 st sambolagen regleras att när sambor separerar ska en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Det finns ingen skyldighet för sambor att förrätta bodelning vid separation.Om varken din vän eller hennes sambo begär bodelning inom ett år från separation behåller alltså var och en av dem sin egendom.Att få ut sin delHar de köpt gården tillsammans föreligger dock samäganderätt. Om de då inte har kommit överens internt om hur samäganderätten ska ordnas gäller samäganderättslagens regler. Om det inte finns något bevis för att en part äger en större andel än någon annan, anses tillgången innehas med lika stor andel för varje delägare. Detta är endast ett utgångsläge som varje delägare får motbevisa. Parterna får också avtala om någon annan fördelning av ägandet.Delägarna kan komma överens i förväg om hur de ska lösa eventuella kommande konflikter om hur egendomen ska användas. Har man inte gjort upp om något, har varje delägare rätt att begära hos tingsrätten att den samägda egendomen ska säljas på auktion. Tingsrätten utser då en god man för att genomföra auktionen och fördela köpeskillingen mellan delägarna.Då den samägda egendomen är en fastighet kan någon av delägarna kräva att fastigheten ska klyvas istället för att säljas på auktion. Den av delägarna som vill att fastigheten ska klyvas måste ansöka om klyvning och anmäla detta till tingsrätten innan man har fattat beslut om försäljning.SammanfattningEftersom det har gått mer än ett år sedan separationen mellan din vän och hennes sambo kan hon inte längre bodelning. Men om de har köpt gården tillsammans äger de den tillsammans med samäganderätt, och då har hon viss möjlighet att ta till vara på sin rätt. Hon kan då begära att fastigheten ska försäljas och sedan få ut värdet av sin del. Eftersom det rör sig om en fastighet kan hon också hos Tingsrätten begära klyvning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det som trätt istället för min enskilda egendom fortfarande min enskilda egendom?

2020-09-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag har skrivit äktenskapsförord där tidigare fritidshus är min enskilda egendom. Detta är sålt o kapitalet investerades i lägenhet i Spanien. Den nya lägenheten är skriven på oss båda då det inte var möjligt enl Spansk lag att skriva den enbart på mig. Måste vi justera äktenskapsförordet?
Julia Lax |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du genom äktenskapsförord haft ett fritidshus som din enskilda egendom och att detta fritidshus nu är sålt och att pengarna har använts för att köpa en lägenhet. För att besvara din fråga kommer jag att tillämpa bestämmelserna i äktenskapsbalken. Enligt 7 kap 2 § 1 punkten ÄktB är det enskild egendom om det framgår av ett äktenskapsförord. Enskild egendom är också vad som trätt istället för den enskilda egendom, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild (7 kap. 2 § 6 p. ÄktB). Då denna lägenhet har trätt istället för den ursprungliga enskilda egendomen räknas det som surrogat. Om ni inte avtalat om annat i äktenskapsförordet, är alltså surrogatet (nya lägenheten) också enskild egendom. Det är en presumtion att egendomen som trätt istället är surrogat och det måste alltså motbevisas i varje enskilt fall för att det inte ska räknas som det. Med hänvisning till presumtionen om surrogat för enskild egendom, måste äktenskapsförordet alltså inte justeras. Hoppas du fått svar på din fråga, återkom gärna annars! Hälsningar,

Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?

2020-09-21 i Barnrätt
FRÅGA |Får socialen skrämma min femåriga dotter med att ta henne från hennes föräldrar? All oro är obefogad, de har varken i egna förhör med henne eller genom polisens förhör med henne fått någon anledning över huvudet taget att fortsätta utreda, allt de har är en orosanmälares lögner om oss att gå på. Min dotter kommer orolig till mig efter att de har pratar med henne bakom min rygg, jag är inte anklagad för något, och säger att de kan ta henne från mig och att det är socialtanten som har skrämt henne med detta. Kan jag göra en Jo anmälan på detta? Hon har nu seperationsångest till mig och vågar inte ens låta mig åka och handla själv, och hon kommer till mig på nätterna, så hon har märkbart blivit mycket oroad och skrämd av socialtanten. Hur är detta att se till barnets bästa? Vad kan jag göra? Mvh
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Får socialtjänsten skrämmas?Av förvaltningslagen framgår regler om god förvaltning som gäller för förvaltningsmyndigheter. (1 § andra stycket förvaltningslagen) Socialtjänsten är en sådan myndighet. En myndighet får bara vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. En myndighet ska vara saklig och opartisk. (5 § förvaltningslagen).När socialtjänsten utför åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. (1 kap. 2 § socialtjänstlagen) Efter att socialtjänsten fått in en orosanmälan ska de göra en förhandsbedömning och besluta om de ska inleda en utredning eller ej. Socialtjänsten har ett långtgående utredningsansvar och behöver inte vårdnadshavarnas samtycke för att göra sin utredning. (Prop. 2012/13:10, s. 55) Samma dag som orosanmälan kommer in ska Socialtjänsten också göra en skyddsbedömning. (11 kap. 1a § socialtjänstlagen)Om socialnämnden utreder ett barns behov av skydd eller stöd ska den ske så att ingen i onödan utsätts för skada eller olägenhet. (11 kap. 2 § socialtjänstlagen) Utredningen ska ske snabbt och vara klar inom 4 månader om inte särskilda skäl föreligger. (11 kap. 2 § andra stycket socialtjänstlagen) Den som blir utredd ska få veta det, om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. (11 kap. 2 § tredje stycket socialtjänstlagen) Exempel på särskilda skäl kan vara om man misstänker att brott mot barnet har begåtts eller att barnet uttryckligen önskat en viss åtgärd. JO har dock kommenterat att det inte får röra sig om någon längre tid. (Prop. 2012/13:10, s. 61) Vid en sådan utredning om ett barns behov av skydd eller stöd får ett barn höras utan att vårdnadshavaren är närvarande eller har gett sitt samtyckande till det. (11 kap. 10 § tredje stycket socialtjänstlagen) Att göra en JO-anmälanJO har tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och författningar samt fullgör sina uppgifter i övrigt. (1 § andra stycket lag med instruktion för riksdagens ombudsmän). Både statliga och kommunala myndigheter räknas dit. (2 § lag med instruktion för riksdagens ombudsmän) Socialtjänsten är alltså en av de som JO kan granska. Alla som upplever att de har blivit felaktigt behandlade av en myndighet eller en tjänsteman på en myndighet har rätt att göra en JO-anmälan. Det gör man enklast genom att fylla i en blankett på deras hemsida. Vad kan du mer göra?Ett lämpligt första steg kan vara att göra en anmälan hos inspektionen för vård och omsorg, IVO. De utövar också tillsyn mot myndigheter men är inriktade specifikt på vård- och omsorgssektorn. Är man missnöjd med socialtjänstens insatser kan man fylla i en blankett på IVOs hemsida. IVO är inte skyldiga att starta en utredning efter en anmälan utan prövar behovet utifrån framkomna omständigheter. Sammanfattning och råd Socialtjänsten har medan de utreder ett barns behov av skydd och stöd rätt att prata med barn utan deras vårdnadshavares vetenskap. De är dock bundna av reglerna om god förvaltning och ska ha lagstöd för sina ageranden samt agera sakligt och opartiskt. De ska även agera med hänsyn till barnets bästa. Att skrämma ett barn med att ta det från sina föräldrar låter inte i linje med de principerna. Du kan göra en anmälan både hos IVO och JO. Du kan även kontakta Lawlines duktiga jurister om du vill ha individuell rådgivning i samband med det.Med vänliga hälsningar,

Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig

2020-09-21 i Underhåll
FRÅGA |Jag är frånskild och har ter barn 15-14-9.jag studerar csn och får pengarna 8500 kr månad.Min man har vårdnadshavre .jag bor hos min kompis. måste jag betala underhållsstöd och hur?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). I de bestämmelserna regleras att föräldrar ska ansvara för underhåll av barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Som huvudregel är en förälder underhållsskyldig fram tills barnet fyller 18 år, men skyldigheten kan gälla fram till 21 så länge som barnet går i skolan (grundskola eller gymnasieskola).Var och en av föräldrarna ska efter förmåga ta del i kostnaderna för barnets underhåll. En förälder ska fullgöra sin underhållskyldighet till barnet genom att betala underhållsbidrag, om förälder inte har vårdnad om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. Underhållet ska också fullgöras genom underhållsbidrag om vårdnaden är gemensam med barnet varaktigt bor tillsammans med den andra föräldern. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.Utifrån din fråga verkar det som att du inte varaktigt bor tillsammans med dina barn. Därför ska du alltså betala underhållsbidrag för att fullgöra din underhållsskyldighet. Genom avtal kan du och din man själva komma överens om ett skäligt underhållsbidrag. Ni kan få hjälp att komma fram till ett skäligt belopp genom ett verktyg på försäkringskassans hemsida, som du hittar här.Om ni inte kan komma överens går det att vända sig till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Det är en möjlighet för att försöka hitta en gemensam lösning utan att gå till domstol. Ett sådant samtal kostar inget.Kommer ni trots ett samarbetsavtal ännu inte överens kan ni vända er till Tingsrätten. Då kan det vara bra att kontakta ett juridiskt ombud. På lawline.se/boka kan du boka tid med en jurist som kan hjälpa dig vid eventuell talan vid Tingsrätten, eller om du vill höra dig mer om dina möjligheter.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man häva adoption?

2020-09-21 i Adoption
FRÅGA |Hej! Min väninnas son vill hävda adoption ,Han har adopterat 2 sin frus barn, Flickan är vuxen och svår att hantera, Nu tänker sonen göra arvlös flickan,Sonen äger ett hus tillsammans med sin bror. Vad kan sonen göra i detta fall.Tacksam för svar,mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man häva en adoption?Det är inte möjligt att häva en adoption när en sådan genomförts. När adoption har skett ses den adopterade som "riktigt" barn till den som adopterat och likställs med biologiska barn (4 kap. 21 § FB). Enda möjligheten för att på något sätt "häva" adoptionen och de juridiska banden mellan de båda personerna är om barnet adopteras av någon annan. Kan man göra adoptivbarn arvslösa?Enligt svensk rätt kan man inte göra sina barn arvslösa. De har alltid rätt till sin laglott vilket motsvarar hälften av vad de skulle ärvt enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). Detta gäller för såväl biologiska barn som adopterade barn. Om flickan skulle ärvt 100.000 kronor enligt lag eftersom hon anses som barn till din väninnas son utgör hennes laglott därmed 50.000 kronor och det har hon rätt till oavsett. Vad kan sonen göra?Om sonen vill minska arvet till sin adopterade dotter bör han upprätta ett testamente. I ett testamente kan man själv välja vem som ska ärva när man avlider med undantag för barnens laglotter. Även om testamentet skulle föreskriva att en viss person skulle ärva allt har barnen rätt att påkalla jämkning av testamentet och ändå få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Oavsett så kan ett testamente åtminstone minska arvet till flickan och hon kommer på så sätt ärva mindre när det finns ett testamente än om det inte finns något testamente. Hur upprättar man ett testamente?För att ett testamente ska vara giltigt krävs först och främst att det är skriftligt. Det måste även vara undertecknat av testatorn samt bevittnat och undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen. Om formkraven för testamentets upprättande inte följs blir testamentet ogiltigt (10 kap. 1 § ÄB och 13 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.Med vänliga hälsningar

Blir egendom som träder istället för enskild egendom också enskild egendom?

2020-09-20 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har fåten halv fastighetsmogulen enskild egendom. Nu är hela fastigheten såld, blir pengarna för halva fastigheten min enskilda egendom?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler kring din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).Eftersom fastigheten är enskild egendom så kommer sådan egendom (i detta fallet pengarna) som träder istället för fastigheten också vara enskild egendom, detta kallas för surrogat (7 kap. 2§ p.6 ÄktB).För att förtydliga så är pengarna som du får ifrån försäljningen av fastigheten din enskilda egendom. Notera att om det i gåvobrevet, testamentet eller äktenskapsförordet stod något annat än att även surrogat blir enskild egendom så gäller det. Anledningen att jag nämner alla tre sätten som man kan få enskild egendom på är för att du ej nämnt i din fråga på vilket sätt du fick din enskilda egendom. Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga eller ringa våran telefonrådgivning som också är gratis! Med vänlig hälsning