Behöver jag betala min motparts rättegångskostnader i vårdnadstvist?

2021-05-18 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Jag har gått igenom rättegång mot min ex, där hon krävde att få 100% vårdnad av vår gemensamma barn.Jag gick med på det och trodde att målet var avslutad, men idag fick jag ett brev som bl.a. var om at jag ska stå för kostnaden för min ex advokat (arbete + mervärdesskatt). Det var inte ett ord sagt om detta tidigare, behöver jag alltså betala summan eller finns det något annat väg att gå?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En vårdnadstvist är ett tvistemål. Huvudregeln i vårdnadsmål är att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, där advokatkostnader och deras arvode inbegrips, se 6 kap. 22 § FB. Som huvudregel gäller alltså att du står för dina egna rättegångskostnader, och din före detta står för sina rättegångskostnader. Du behöver alltså inte betala ditt ex advokatkostnader, det måste din före detta stå för själv. I 2st. I samma paragraf stadgas dock att under vissa förutsättningar, som regleras i 18 kap. 3 och 6 §§ RB, kan en part vara tvungen att helt eller delvis ersätta den andra partens rättegångskostnader. Detta ifall en rättegång har startat å dina vägnar utan att din motpart fått föra förlikningsförhandlingar eller i övrigt ta ställning till dina krav. Också ifall du på ett vårdslöst sätt vållat kostnader för din motpart.Utifrån vad som framkommit av din undran bör du inte betala din motparts rättegångskostnader.Med vänliga hälsningar!

Vilken rätt har mor- och farföräldrar till umgänge med sina barnbarn?

2021-05-17 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Pappan till våra barnbarn efter våran avlida dotter låter oss inte träffa dom. Får ingen hjälp av socialen. Vad gör vi och vart vänder vi oss?
Jacob Westin |Hej!Tack att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Jag tolkar frågan som att pappan till era barnbarn inte låter er träffa de och att ni nu undrar vilka möjligheter ni har till umgänge. Eran fråga är av familjerättsligt slag och regleras i Föräldrabalken (FB).Ingen självständig rätt för mor- och farföräldrar att få träffa sitt barnbarnDet finns ingen lagstadgad bestämmelse som ger mor- och farföräldrar en självständig rätt till umgänge med sina barnbarn.Vårdnadshavarens ansvar för barnets behov av umgängen med närståendeDet finns däremot en skyldighet för ett barns vårdnadshavare att så långt som möjligt tillgodose barnets behov av umgänge med någon som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 § FB). I princip vem som helst kan anses vara en sådan person som står barnet särskilt nära, och inte sällan är det mor- och farföräldrar.Socialnämnden kan väcka talan om barnets umgänge med annan än föräldernSocialnämnden kan väcka talan i rätten och yrka att rätten ska besluta om umgänge mellan barnet och någon annan än föräldern (6 kap. 15 a § FB). När Socialnämnden bedömer om en sådan talan ska väckas ska den särskilt beakta barnets behov av umgänge med bland annat sina mor- och farföräldrar (6 kap. 15 a § FB). Vidare ska Socialnämnden, enligt förarbetena till Föräldrabalken, i en objektiv bedömning väga de negativa aspekterna av att barnet utsetts för domstolsprocesser och umgängesutredningar med de fördelar som barnet får av umgänget. Socialnämnden anses ha större anledning att väcka talan om en förälder motsätter sig att barnet träffar den andra förälderns föräldrar, speciellt om det tidigare har funnits en nära och god relation mellan mor- eller farförälder och det skulle påverka barnet negativt om kontakten gick förlorad.Barnets bästa genomsyrar alla offentliga beslut kring ett barnVid alla myndighetsbeslut, bland annat vid beslut om barnets umgänge, ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet tas bland annat hänsyn till barnets vija med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Det innebär att ett myndighetsbeslut om umgänge, och Socialnämndens beslut om att väcka talan, kan påverkas av barnets uttryckliga vilja att få träffa sina mor- och farföräldrar.Vad ni bör göra för att få socialnämnden att väcka talanJag rekommenderar att ni tar kontakt med Socialnämnden i den kommun där barnbarnen är skrivna och berättar om eran situation. När ni gör det är det viktigt att ni beskriver hur barnbarnen tidigare har fått umgås med er och att relationen er emellan är god (ifall så är fallet). Vidare är det viktigt att ni gör det klart för Socialnämnden att barnbarnens pappa motsätter sig umgänget. Att barnbarnens mamma har gått bort är en annan viktig omständighet ni borde underrätta Socialnämnden om. Det är en möjlighet för er att övertyga Socialnämnden om att ni kan bidra till att fylla ett tomrum i barnbarnens liv som uppstod när mamman gick bort. Om Socialnämnden väljer att inte väcka talan om umgänge kan beslutet inte överklagas (16 kap. 3 § socialtjänstlagen), men ni kan ändå begära att beslutet omprövas (27 § förvaltningslagen).Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline.Med vänlig hälsning,

Kan föräldrar avtala om enskild vårdnad vid en eventuell skilsmässa?

2021-05-17 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min fru är gifta och har ett gemensamt barn. Vi undrar om det juridiskt sätt går att skriva en fullmakt eller liknande där vi bestämmer, om vi i framtiden väljer att skilja oss, att enbart en utav oss blir ensam vårdnadshavare. Är detta möjligt?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?Som jag tolkar din fråga vill du och din fru avtala om att en av er ska bli enskild vårdnadshavare till ert gemensamma barn om ni i framtiden skulle bestämma er för att skiljas. Först kommer jag att redogöra för vilka regler som blir aktuella i ert fall för att sedan besvara din fråga. Kan föräldrar avtala om enskild vårdnad?Regler angående vårdnad finns i föräldrabalken (FB). Här anges att det juridiskt sett är möjligt för föräldrar att när minst en av dem har vårdnaden om ett barn att avtala om att vårdnaden ska vara gemensamt eller att en av dem ska ha ensam vårdnad (6 kap. 6 § FB). Avtalet blir rättsligt bindande under förutsättning att avtalet uppfyller ett antal formkrav. Det ska vara ett skriftligt avtal och socialnämnden måste godkänna detta avtal. Detta avtal kan verkställas om socialnämnden har godkänt det eftersom nämndens godkännande får samma verkan som ett domstolsbeslut om vårdnad. Alltså blir avtalet giltigt i samband med godkännande av socialnämnden och en förälder kan därmed ändra sig fram till denna tidpunkt. När beslut tas gällande vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa beaktas (6 kap. 2a § FB). Därför ska barnets bästa även beaktas av socialnämnden när avtal sluts kring vårdnad. Kan föräldrar avtala om att enskild vårdnad ska gälla vid eventuell skilsmässa?Med tanke på att avtalet börjar gälla direkt vid godkännande av socialnämnden är det inte möjligt att reglera vårdnad inför framtiden. Dessutom kan det blir svårigheter kring vad som egentligen anses vara barnets bästa. Detta eftersom barnets bästa kan bedömas annorlunda vid tidpunkten för skilsmässa jämfört med när avtalet upprättats. Utgångspunkten rent juridiskt blir därmed att föräldrarna själva ska få bestämma om barnets vårdnad när en sådan situation uppkommer och inte inför framtida vårdnad. SlutsatsDet är inte möjligt för dig och din fru att reglera vem av er som ska ha enskild vårdnad vid en eventuell skilsmässa. Om ni i framtiden skulle skilja er kan ni då avtala om vårdnaden med ovan nämnda formkrav i beaktande. Jag hoppas att du fick din fråga besvarad och skulle du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad händer med bilen om ett samboförhållande tar slut?

2021-05-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |min mamma vill ge sin bil till min sambo och mig. Vad händer om det skulle ta slut mellan oss? Jag har inget körkort utan det är min sambo som har det och det är ju han som kör bilen.Ska vi skriva något eller vad säger lagarna?Vänligen
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer utgå från bestämmelserna i sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Som utgångspunkt ska när ett samboförhållande upphör ska deras samboegendom delas lika mellan dem i en bodelning 8 § sambolagen. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget 3 § sambolagen. Som gemensamt bohag menas inre lösöre som är till för det gemensamma hemmet, det kan gälla bl a möbler och hushållsmaskiner 6 § sambolagen. Bilen kommer inte att tas med i en bodelning då det inte tillhör det gemensamma bohaget, ägaren till bilen kommer således få behålla den i händelse av att samboförhållandet upphör. Så om du står som ägare kommer det tala för att du ska få behålla den. Dold samäganderätt Det har i praxis vuxit fram ett begrepp om dold samäganderätt som innebär att i vissa fall har båda parterna rätt till en del av egendomen även om den ena inte är ägare. Det som krävs för det är bl a att 1) egendomen ska ha anskaffats för gemensamt bruk 2) den som inte är ägare måste ha tillfört ett ekonomiskt bidrag till köpet 3) det ska ha funnits en gemensam vilja att den skulle vara ägd av båda. I ert fall är bilen inte köpt utan en gåva. Ifall bilen står på ditt namn ska det inte vara några problem vid händelse av att samboförhållandet upphör. För att vara på den säkra sidan dock kan din mamma skriva ett gåvobrev som stadgar att gåvan är mottagarens enskilda egendom, då kommer det stå klart att den tillhör mottagaren och kommer förbli dennes enskilda egendom ifall samboförhållandet upphör 4 § 1p sambolagen. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan jag vara säker på att jag inte kommer att behöva betala något underhållsbidrag?

2021-05-18 i Underhåll
FRÅGA |En kvinna jag träffar vill att jag ska bli pappa till hennes barn. Hon vill att jag ska göra henne gravid. Enligt henne kommer jag inte behöva ta något som helst ansvar om jag inte vill. Hon säger att hon annars går till en fertilitetsklinik. Hon vill vara ensam förälder till barnet. Jag har en sällsynt sjukdom som gör att jag inte är arbetsför varken nu eller längre fram och jag har en dålig ekonomi. Är rädd för att hennes ord inte betyder någonting i slutändan och att jag kommer behöva betala underhåll om hon skulle vilja det i framtiden. Vad kan jag göra för att uppfylla hennes önskan samtidigt som jag inte sätter mig och min ekonomi i fara?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vårdnad och boende Kvinnan du har träffat vill i detta fall vara ensamstående förälder. Jag utgår därför ifrån att det är kvinnan som kommer att vara ensam vårdnadshavare samt att kvinnan även kommer att vara boendeförälder. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man som vårdnadshavare har en rättighet och en skyldighet att sörja för barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Föräldrarna kan avtala om att enbart en av föräldrarna ska ha vårdnaden (6 kap. 6 § föräldrabalken). Det är alltså möjligt för er att komma överens om att det enbart är kvinnan som, i detta fall, ska vara vårdnadshavare. Föräldrarna kan även avtala om vem barnet ska bo hos (6 kap. 14 a § 2 st. föräldrabalken). När finns det en underhållsskyldighet?Som förälder har man en skyldighet att svara för barnets underhåll. Bedömningen av storleken på underhållet görs utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomi (7 kap. 1 § föräldrabalken). Under vissa förutsättningar kan denna underhållsskyldighet bestå i att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag (7 kap. 2 § föräldrabalken). Underhållsbidrag kan bland annat utgå när en förälder inte har vårdnaden om barnet och barnet inte heller bor hos föräldern (7 kap 2 § 1 st. 1 p. föräldrabalken). Underhållsbidraget kan även aktualiseras när föräldrarna delar på vårdnaden men barnet enbart bor hos en av föräldrarna (7 kap. 2 § 1 st. 2 p. föräldrabalken). Avtalet kan jämkas om det är oskäligtFöräldrarna kan, genom avtal, komma överens om vilket underhållsbidrag som ska utgå (7 kap. 2 § 2 st. föräldrabalken). Det är alltså rent praktiskt möjligt att avtala om att du som pappa inte ska betala något underhållsbidrag. Som vårdnadshavare kommer dock kvinnan att ha möjligheten att företräda barnet i frågor om underhållsbidrag (7 kap. 2 § 3 st. föräldrabalken). Enligt lag har rätten en möjlighet att jämka ett avtal om underhåll om det är så att avtalet är oskäligt på grund av omständigheter som förelåg när avtalet ingicks eller på grund av omständigheterna i övrigt (7 kap. 10 § 2 st. föräldrabalken). I praktiken betyder det att rätten kan ändra innehållet i avtalet om det är så att avtalet av någon anledning är att betrakta som oskäligt. Det finns anledning att anta att en underhållsskyldighet på noll kronor, enligt rätten, skulle vara att betraktas som oskälig. För att underhållsskyldigheten ska uppstå måste du vara förälder till barnet. Eftersom ni inte kommer att vara gifta när barnet föds så kommer du inte vara att betraktas som fader till barnet, i lagens mening, innan du fastställer faderskapet (1 kap. 1 § och 1 kap. 3 § föräldrabalken). Det går att fastställa faderskapet både genom dom och genom avtal. Om kvinnan har vårdnaden om barnet kan hon föra barnets talan om fastställande av faderskap (3 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken). Sammanfattning Ni kan alltså komma överens om att hur mycket eller lite du, eventuellt, ska betala om ni får ett barn tillsammans. Du anger dock att du inte är säker på att mamman till barnet, i framtiden, kommer vilja att du ska betala underhåll. Eftersom hon kan företräda barnet i frågan om underhållsbidrag och på grund av att domstolen har möjligheten att ändra ett avtal som betraktas som oskäligt är svaret på din fråga att du inte kan vara helt säker på att du inte kommer att behöva betala något underhåll. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar

Hur lång tid tar det att få beslut om uppsägning av god man?

2021-05-17 i God man
FRÅGA |När man sagt upp sin godeman. Hur lång tid tar det innan man får beslutet hem?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag tillämpa föräldrarbalken (FB). Hur lång tid tar det att få beslut om uppsägning av god man? Det som kan konstateras är att hur lång tid det kan ta beror helt på utredningens omfattning. Beslutet om upphörande av god man ska fattas av tingsrätten (11 kap 19 b § FB). Ibland kan det även vara överförmyndaren som fattar beslut. Hur lång tid ett ärende får ta hos tingsrätten är inte stadgat i lagen, utan det handlar om utredningens omfattning. Det handlar alltså om omständigheterna i fallet som gör att det kan ta mer eller mindre tid. Eftersom du inte skriver någonting i din fråga om hur omfattande utredningen är, kan jag inte säga hur lång tid det kommer ta för dig att få ett beslut. Sammanfattning och rådgivning När du kommer få ditt beslut beror alltså helt på utredningens omfattning och jag kan inte ge dig ett exakt svar för när du får ditt beslut. Om tingsrätten har allt underlag för att fatta beslut i ditt ärende, kan jag bara rekommendera dig att invänta ditt beslut. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att skicka en ny!Med vänliga hälsningar,

Måste vi dela lika på barnens underhållskonstnader om vi har olika inkomst?

2021-05-17 i Underhåll
FRÅGA |Jag har gemensam vårdnad och växelvis boende med min ex-man. Vi har 4 barn gemensamt. Hur ska vi fördela kostnader för barnen som tex barnomsorg, försäkring, mobilkostnader, kläder osv då vi har stor inkomstskillnad. Jag tjänar 33000 tusen i månaden och min ex-man 56000. Jag är ensamstående och han är sambo. Hur ska då fördelningen oss emellan se ut? Min ex-man tycker det är självklart att vi ska betala hälften var medan jag anser att han bör stå för lite mer.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Omsorg och underhållsansvar regleras i Föräldrabalken (FB). Föräldrarnas gemensamma underhållsansvar för barnenEnligt 7 kap. 1 § FB ska föräldrarna stå för underhåll av barnet för att kunna förse dess grundläggande försörjningsbehov. Det handlar om att ge barnet mat, boende, kläder, aktiviteter och annat för att se till att barnet mår bra. Underhållet ska motsvaras av vad som är rimligt utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Andra saker som ska tas hänsyn till är barnets egna inkomster eller/ och tillgångar samt om det finns några sociala förmåner. Det innebär att underhållsskyldigheten för sitt barn kan se olika ut i olika familjer. Om en förälder inte har vårdnad eller bor med barnet, kan underhållsskyldigheten istället uppfyllas genom att denne betalar underhållsbidrag till den förälder som mestadels har barnet boende hos sig (7 kap. 2 § FB). I fall där föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen bor växelvis, brukar normalt inget underhållsbidrag utges från någon då båda föräldrar har kostnader för barnen samt kan dela på barnbidag/ liknande. Måste vi ha lika fördelning om våra ekonomiska situationer ser olika ut?Huvudregeln är att det är upp till föräldrarna gemensamt att avtala om frågor gällande barnen. Frågor som var barnen ska bo eller gå i skolan, eller uppdelning av kostnader för barnet är fritt för föräldrarna att komma överens om mellan varandra. Nu verkar det som att ni är oense om hur ekonomiska kostnader för barnen ska fördelas. Men, i enlighet med 1 § beskriven ovan bestäms underhållsskyldigheten utifrån bl.a. föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta kan gälla var och en för sig om föräldrarna inte lever ihop. Det innebär att en förälder med betydligt högre inkomst än den andra också får anses ha högre underhållsskyldighet. I praktiken kan detta innebära att den föräldern med högre inkomst/ ekonomiska utrymme bör stå för fler kostnader i form av att till större del handla kläder till barnen, betala aktiviteter eller abonnemang eller att barnbidraget helt ska gå till den andra föräldern. Hur en sån fördelning ska se ut är dock upp till er gemensamt att bestämma mellan er. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas makars egendom vid skilsmässa och vad händer om en make gömmer undan egendom?

2021-05-17 i Bodelning
FRÅGA |Hej. Är gift och funderar på att skilja mig. Vi har inget äktenskapsförord. Har bostadsrätt som båda står på. Ett hus i Thailand som min make står på. Har fonder aktier som min make står på. Hur fördelas detta vid skilsmässa? Om han försöker att föra över pengar utan min vetskap till Thailand vad händer då?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur er egendom skulle fördelas vid bodelningen efter en skilsmässa och vad som skulle hände om din make gömde undan pengar från dig. Vid skilsmässa delas makarnas giftorättsgods i en bodelning Vid en skilsmässa görs en bodelning där makarnas egendomen fördelas mellan varandra (9 kap. 1 § ÄktB). Vid bodelningen ingår endast makarnas gifroträttsgods och inte enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att en make inte behöver dela med sig av sin enskilda egendom. Något är enskild egendom om makar i ett äktenskapsförord har bestämt att det ska vara enskild egendom eller om en gåvogivare eller testator har förordnat att en gåva eller ett arv, som har tillfallit ena maken, ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om något inte är enskild egendom är det giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). När det har utrönats vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom gör makarna från giftorättsgodset avdrag för sina skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Efter att skulder har dragits av giftorättsgodset ska det som blir över läggas samman och delas på hälften (11 kap. 2-3 §§ ÄktB). Hälftenbeloppet motsvarar vardera makes andel (lott) i bodelningen, vilket innebär att vardera make ska erhålla egendom motsvarande detta belopp. I första hand har vardera make rätt att få den egendom man själv äger på sin lott (11 kap. 7 § ÄktB). Särskilda regler gäller för bostäder vid bodelning För bostäder gäller särskilda regler vid bodelning som innebär att make med störst behov av den gemensamma bostaden kan överta den. Då räknas bostaden av på den övertagande makens lott. Om en make äger en bostad som utgör enskild egendom finns också möjligheter för den andra maken att få överta en sådan bostad. Då krävs, förutom att den andra maken har störst behov av den, att ett sådant övertagande är skäligt med tanke på omständigheterna. Ett övertagandes skälighet kan till exempel ifrågasättas om en make vill överta en släktgård som gått i arv i generationer på den ägande makens sida (11 kap. 8 § ÄktB). Otillåtet för en make att minska sitt giftorättsgods i väsentlig grad inför skilsmässan Fram till att bodelningen förrättas har makarna en redovisningsplikt för sina tillgångar och skulder, och ska lämna uppgifter som är av betydelse för bodelningen beträffande sin egendom (9 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att en make måste meddela om dennes giftorättsgods minskar. För att förhindra att en make företar illojala transaktioner gentemot den andra maken, finns det en särskild skyddsregel i 11 kap. 4 § ÄktB. Om en make inom tre år innan talan om skilsmässa väcks genom gåva i väsentlig omfattning har minskat sitt giftorättsgods eller använt giftorättsgods för att öka värdet på sin enskilda egendom, genomförs boldeningen som om den ilojala transaktioner aldrig hade hänt. Gåvans värde, eller värdet av det använda giftorättsgodset, kommer ändå ingå i den "ilojala" makens giftorättsgods vid bodelningen, vilket innebär att värdet av makarnas sammanlagda giftorättsgods förblir lika stort. Fördelningen i ditt fall samt vad som händer om din make överför pengar till Thailand Utgångspunkten i ditt fall är att all eran egendom som inte är enskild egendom ska ingå i bodelningen eftersom den är att betrakta som giftorättsgods. Eftersom ni inte har skrivit ett äktenskapsförord borde all egendom du har nämnt ovan vara giftorättsgods och således ingå i bodelningen. Det kan fortfarande vara så att du eller din make har erhållit viss egendom genom gåva eller arv och att det då av givaren förordnades att egendomen ska vara enskild. Sådan egendom ingår som sagt inte i bodelningen. Därför borde du kolla upp om ni har fått i gåva eller ärvt egendom med ett sådant förordnande. Om ni inte kommer överens om att bostadsrätten ska säljas eller ni annars inte kommer överens om vem som ska bo kvar, tar den av er över bostadsrätten som domstolen anser har störst behov av den. Om du vill kunna ta över bostadsrätten och att din make flyttar ut, måste du isåfall övertyga en domstol om att du har bättre behov av den än din make. Faktumet att din make äger ett hus i Thailand skulle kunna vara en omständighet som talar för att du har större behov av bostadsrätten. Angående huset i Thailand är det giftorättsgods om det, som ovan beskrivet, inte på något sätt har gjots till enskild egendom. Eftersom jag antar att huset inte är eran gemensamma bostad är inte reglerna om övertagande tillämpliga på huset. Huset kommer isåfall ingå i bodelningen och då kommer din make i första hand ha rätt att få det avskrivet på sin lott eftersom han äger det. Din make får inte dölja pengar från dig för att undvika att dessa ingår i en bodelning. Jag rekommenderar att du undersöker om din make under de senaste tre åren har givit stora gåvor till andra eller på annat sätt skickat stora penningbelopp. Dessa gåvor och belopp, beroende på deras storlek, kan komma att tas i anspråk vid en bodelning. Fram till en bodelning måste din make, precis som du, redovisa tillgångar och skulder. Det är önskvärt för makar att under denna tid komma överens om hur redovisningen ska gå till på ett trovärdigt och rättvist sätt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,