Ärver efterlevande make före arvlåtarens syskon?

2020-03-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |En vän till mig gick bort nyligen. Han var gift, men hade inga barn. Han som gick bort har 2 systrar. Det finns ett äktenskapsförord som säger att all egendom som han och hans maka äger är är enskild egendom. Han hade också upprättat ett testamente där det finns ett legat som tillfaller den ena systern, och testamentet avslutas med " all min övriga egendom ska delas mellan mina arvingar enligt lag". Vilka är hans arvingar enligt lag? Är det systrarna eller är det hans maka?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Makars arvsrätt regleras i 3 kap. 1 § ärvdabalken. Denna arvsrätt går före alla andra arvingars rätt i de olika arvsklasserna, med undantag för om den avlidne endast efterlämnar särkullbarn, vilket dock inte är aktuellt i ditt fall. Detta innebär att din väns make kommer ärva det som din vän efterlämnade i kvarlåtenskap, även det som är enskild egendom.Din väns systrar, som tillhör den andra arvsklassen enligt 2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken, kommer emellertid att ha en efterarvsrätt till det som hans make ärver (se vidare 3 kap. 2 § ärvdabalken). Det medför att din väns systrar kommer ärva en kvotdel av din väns makes kvarlåtenskap vid hens eventuella bortgång.Legatet till den ena systern ska utgå innan boet skiftas och kommer således att gå ur boet innan hans efterlevande make tillskiftas resten av hans kvarlåtenskap (se vidare 11 kap. 2 § ärvdabalken).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Dispens från särskild överförmyndarkontroll

2020-03-30 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Vår son som är 15 år har fått ut försäkringspengar som ett engångsbelopp för diagnos cancer på 273 000kr. Han fick diagnosen för ett år sedan och behandling skall pågå i 1,5 år till. Pengar som är utbetalda på försäkring som jag tecknat när han föddes, är insatta på konto med överförmyndarspärr. Vi föräldrar har ansökt om att förvalta pengarna och får endast brevledes avslag på detta. Vår son har en funktionsnedsättning (Downs syndrom) vilket vi anser borde vara skäl för att vi föräldrar borde prövas för att vara lämpliga att förvalta pengarna för vår sons bästa.Behöver vi anlita jurist för detta? Mycket tacksam för svar!
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer inledningsvis att beröra olika anledningar till särskild överförmyndarkontroll för att sedan beskriva möjligheter till dispens.Särskild överförmyndarkontrollReglerna för ett barns tillgångar finns i föräldrabalken (FB). Huvudregeln är att föräldrar som är förmyndare förvaltar sina bards tillgångar (13 kap 1 § FB). Om ett barn har större tillgångar finns det särskilda regler. Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (47 300*8=378 400) ska förvaltningen ske med överförmyndarens kontroll (13 kap 2 § FB). Tillgångarna ska då placeras på ett säkert sätt (13 kap 4–7 §§ FB). Syftet med reglerna är att skydda barnet från att missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.Det är också möjligt att föreskriva om särskild överförmyndarkontroll (13 kap 2 § st. 2 FB). I detta fall krävs det inte att värdet överstiger åtta prisbasbelopp men syftet med tillsynen är densamma.DispensDet framgår inte tydligt av din fråga varför pengarna är satta under överförmyndarkontroll. Om det är värdet som är avgörande kan överförmyndaren besluta om att beslutet ska upphöra i det fall beloppet understiger fyra prisbasbelopp (13 kap 9 § st. 1 FB). Om det föreligger särskilda skäl finns det i båda fallen en möjlighet till att besluta om undantag från restriktionerna i 13 kap 3–7 §§ FB (13 kap 9 § st. 3 FB). Dispens kan ges för 13 kap 3–7 §§ i sin helhet eller begränsas till vissa bestämmelser. Om dispens skulle ges från alla paragrafer skulle detta innebära att ni får förvalta egendomen under mycket begränsad kontroll av överförmyndaren. Bestämmelsen ska tyvärr tillämpas restriktivt och omständigheterna i varje enskilt fall ska noga beaktas innan dispens ges. Överförmyndaren kan också, när som helst, ändra ett beslut om dispens.SammanfattningI vissa fall kan ett beslut om särskild överförmyndarkontroll upphöra. Eftersom jag inte känner till orsaken till kontrollen i ert fall kan jag inte ge något konkret råd i det avseendet. Det finns också möjlighet till att begära dispens från särskild överförmyndarkontroll, oberoende av den bakomliggande orsaken. Dessvärre kan sådan dispens vara svår att få. Mot bakgrund av detta skulle jag råda dig till att ta hjälp av en jurist.Du kan boka tid med en jurist här: https://www.lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga!

Hur värderar man ett hus när samboförhållande upphör?

2020-03-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta sambo håller på att separera. Vi äger ett hus gemensamt och håller nu på att värdera det. Vi har fått olika värderingar som skiljer sig med 400.000 kr. 2 stycken ligger på ungefär samma och en ligger 400.000 under de andra två. Vi har gjort ytterligare en värdering där vi inte fått in svar ännu. Hur gör vi nu? Ska vi ta medelvärdet eller kan jag, som eventuellt ska bli utköpt, säga en summa som jag anser huset vara värt efter de värderingar som är gjorda? Hur gör vi om vi inte kommer överens?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När det kommer till värderingen av ert hus så finns det inga regler i lagen för hur värdet ska beräknas. Däremot så ska tidpunkten för värderingen vara i så nära anslutning till bodelningen som möjligt. Därav så står det er fritt att komma överens om det värdet som ni vill att bostaden ska ges, dock är värderingarna en mycket bra utgångspunkt. Då det som man brukar gå efter är marknadsvärdet vilket är det värde som man rimligtvis kan få för bostaden vid en försäljning. Så i detta läget kan ni själva välja det som känns bäst för er. Antingen att räkna ihop ett medelvärde av de värderingar som ni har fått, eller att komma överens om något däremellan som känns bra för er båda.När ni har kommit fram till ett värde så ska avdrag för kapitalvinstskatten göras enligt NJA 1975 s.288, även andra kostnader för försäljningen ska dras av, så som framtida mäklarkostnader. Detta på grund av att den kostnaden kommer den som bor kvar i bostaden att få ta ensam vid en eventuell senare försäljning. Om ni inte kan komma överens så kan ni få hjälp av en bodelningsförrättare (26§ SamboL med hänvisning till 17 kap. 1§ ÄktB). Förutsättningen för att kunna få en bodelningsförrättare är dock att en av er inom ett år ifrån det att samboförhållandet upphörde begärde att bodelning skulle ske (8§ SamboL). En bodelningsförrättare kallar då er till ett samtal för att se om ni kan komma överens. Om det inte går så kommer bodelningsförrättaren ta reda på vad som ska ingå i er bodelning och göra en förteckning över det. Sedan kommer hen att besluta om hur bodelningen ska se ut. Det är dock viktigt att veta att en bodelningsförrättare är någonting som man får betala för. Om man har en ekonomi som inte tillåter det så kan man dock ansöka om att få hjälp att betala bodelningsförrättaren, information om det finns här.Mina råd till dig:-Om ni inte kan komma överens kring ett värde för huset som känns bra för båda så ta hjälp av en jurist gemensamt, som kan hjälpa er att få bodelningen så rättvis som möjligt. Ifall ni vill boka tid hos en jurist så finns möjligheten att boka en tid hos en av våra jurister om ni vill, tid kan bokas här.-Om ni inte kommer överens och det inte känns som en möjlighet att gå till en jurist gemensamt, begär hjälp av en bodelningsförrättare. Här kan du få mer information om hur du gör det.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du välkommen att ställa en ny gratisfråga eller ringa oss för gratis rådgivning.Mvh

Vad krävs för att få en god man?

2020-03-29 i God man & förvaltare
FRÅGA |HejJag undrar vad krävs för få en god man?Jag miste min mamma hastigt dec-18 och helt i chock än ensam ta hand om allt och en släkting bråkar. Jag har fått för några årsen sjukersättning pga deprission och nedsatt förmåga. Jag får ej ihop hur allt fungerar.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels vill veta allmänna krav för att få en god man och dels om du själv skulle kunna få en god man (eftersom du beskriver hur din egen situation ser ut). När jag besvarar din fråga kommer jag att förhålla mig till föräldrabalken (FB). Allmänna krav för att få en god manDomstolen kan besluta om att en god man ska förordnas om det behövs för att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, FB 11 kap. 4 § första stycket. Att bevaka sin rätt innebär att få den hjälp som den enskilde har rätt till enligt samhället. Förvalta sin egendom kan vara att till exempel betala räkningar. Sörja för sin person är att se till så att den enskilde har det bra. Om det behövs innebär att godmanskap anses behövas om den enskilde inte kan få hjälp på annat sätt. För att få en god man krävs även att det finns ett samband mellan den eventuella sjukdomen och nedsatt förmåga att ta tillvara på sin egen rätt. Det krävs även att det finns ett samtycke från den enskilde som ska ha en god man, FB 11 kap. 4 § första stycket. Har du rätt att få en god man?Du skriver att du har fått sjukersättning på grund av depression och nedsatt förmåga. Eftersom depression är en sjukdom och denna har gjort att du har nedsatt förmåga är dessa kriterier uppfyllda. Som tidigare nämnt så förordnas en god man om det behövs vilket betyder att om du skulle kunna få hjälp på annat sätt så kan domstolen anse att du inte behöver en god man. Du skriver däremot att du är ensam om att ta hand om allt och att du dessutom har en släkting som bråkar. Detta tolkar jag som att du inte har anhöriga eller liknande som du kan få hjälp av. Du behöver fundera på om du har några andra sätt att få hjälp på, till exempel genom att få kontaktperson via socialtjänsten eller kunna ge fullmakt till någon du litar på. Det är först när du inte har andra sätt att få hjälp på som godmanskap kan bli aktuellt. Att ansöka om god manOm du inte har andra sätt att få hjälp på så kan du på eget initiativ ansöka om att få god man, FB 11 kap. 15 § första stycket. För att ansöka om godmanskap kan du antingen vända dig till överförmyndaren i din kommun där du är folkbokförd eller göra en ansökan direkt till den tingsrätt där du bor enligt folkbokföringen. Det kostar inget att ansöka om god man. Om du vill veta mer om själva ansökan om godmanskap och vad ansökan ska innehålla kan du läsa här. SammanfattningDe allmänna kraven för att få en god man är att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det måste finnas ett samband mellan den eventuella sjukdomen och nedsatt förmåga och den som ska ha god man måste ge sitt samtycke. Även om alla dessa krav är uppfyllda så har man inte alltid rätt att få god man om man kan få hjälp på annat sätt. Utifrån det du skriver skulle jag bedöma att du har rätt att få en god man så länge du inte kan få hjälp på annat sätt. Du kan ansöka om att få god man själv genom att antingen kontakta överförmyndaren i din kommun eller genom att ansöka direkt till tingsrätten där du bor. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Äktenskapsförord eller gåvobrev?

2020-03-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och frun äger en fastighet 50/50. Räcker det med ett äktenskapsförord där vi anger att respektive del ska vara varandras enskilda egendom eller måste det finnas gåvovrev med i spelet?
Linnéa Lind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är äktenskapsbalken (1987:230) tillämplig lag.GåvobrevVid gåva av fastighet mellan makar ska formkraven för fastighetsöverlåtelse vara uppfyllda för att den mottagande maken ska få skydd mot givarmakens gäldenärer. För att formkraven ska vara uppfyllda måste gåvan registeraras (8 kap 1 § 2st ÄktB). Det är registreringen som ligger till grund för lagfarten. Vid annan typ av överlåtelse än gåva krävs det vid att formkraven i 4 kap jordabalken är uppfyllda. Köp av fast egendom fullbordas genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring om att egendomen överlåtes på köparen (4 kap 1 §).ÄktenskapsförordDet är varken möjligt att påverka eller fördela äganderätten i äktenskapsförord. Det är dock möjligt att i äktenskapsförord förordna om egendomen vid skilsmässa ska vara enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap 3 § ÄktB).SammanfattningInledningsvis bör du se över hur överlåtelsen gått till och om formkraven för överlåtelsen är uppfyllda. Om överlåtelsen uppfyller kraven räcker det att förordna om att egendomen ska vara enskild i äktenskapsförord. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilket värde ska giftorättsgods beräknas efter vid en skilsmässa?

2020-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min exman och jag har bott tillsammans i 17 år, 8 som sambor och 9 som gifta. Vi ansökte om skilsmässan i augusti 2019 och förklarades skilda i november samma år. I samband med ansökningen ansökte jag även om en bodelningsman. I januari i år fick vi träffa juristen och gått igenom våra tillgångar och skulder. Vi kom överens om allt, men min sa inte pris för sitt AB som håller på att utvärderas nu av en utomstående. Sedan början av mars. AB har 15 anställda med omsättning på ca 33 miljoner kr och vinst på ca 700 tusen sedan starten 2008. Branschen är skog, el och infrastruktur. Min fråga är: kommer värderingen att påverkas av koronaviruset och ekonominedgången? Eller gäller det som företaget var värt när jag ansökte om skilsmässan?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket värde din exmans företag ska beräknas efter. Huvudregeln för detta finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB), men det råder dock viss osäkerhet i frågan.Enligt brytdagen:ÄktB 9 kap. 2 § stadgar huvudregeln att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.Viss osäkerhet vad som gäller:Om man ska ta hänsyn till fluktuation av exempelvis hus, aktier eller, som i ert fall, omsättningen av ett företag har lagstiftaren valt att inte svara på. Vissa anser att värderingen ska avse egendomens värde vid brytdagen, medan andra vid bodelningen. Genom förarbeten samt med tiden utvecklad praxis har frågeställningen klarnat något. I praktiken finns det en viss majoritet för en värdering då själva bodelningsavtalet upprättas. Detta resonemang bör även vara mest förenligt med "principerna för bodelning enligt ÄktB".Sammanfattning:Om makarna inte kan komma överens om när värderingen ska ske har domstolarna idag uppfattningen att värderingstidpunkten är den tidpunkt då boet blivit utrett eller vid bodelningstillfället. Du är varmt välkommen att kontakta en av våra jurister om du vill att vi undersöker ditt fall närmare. Här kan du skicka en ansökan om detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan domstolen pröva om man får ta över huslån och vad gäller om den ena sambon vill sälja den gemensamma bostaden?

2020-03-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Vi har köpt hus med sambo. Huset står på lån. Men tyvärr vill vi inte bo tillsammans länge. Jag vill gärna stanna i huset för att jag har ett barn men min sambo vill sälja huset... vem har rätt ? Kan jag prova genom domstolen att få huslån bara på mig själv.Mvh
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Som jag förstår din fråga har ni finansierat ett husköp genom att gemensamt ta upp ett lån. Nu vill du ta över huset och lånen medans din sambo vill sälja, finns det något sätt att förhindra detta? Min utgångspunkt är att ni antingen förvärvat en bostadsrätt eller fast egendom, samt att ni inte har några gemensamma barn. Din fråga regleras i Sambolag (samboL) samt lagen om samäganderätt (samäL). Jag tänker besvara din fråga genom att gå igenom vad samboegendom är för något och sedan under vilka förutsättningar man kan ha rätt att få ta över gemensam bostad. Vad är samboegendom och vad innebär en gemensam bostad? Med samboegendom förstås det gemensamma bostaden och bohaget. För att något ska kunna utgöra samboegendom krävs att egendomen är köpt i syfte av gemensam användning (3 § samboL). Det krävs sedermera att bostaden omfattas av regleringen i 5 § första till fjärde punkten, vilket är min utgångspunkt att den gör. Således ska erat hus ingå i en eventuell bodelning. Min utgångspunkt är att ni köpt egendomen under ert förhållande (alltså i syfte av att ni skulle bo där) och att nu en av er önskar att flytta isär. När ett samboförhållande upphör kan man på begäran av någon av er företa en bodelning med all samboegendom, det inbegriper även er bostad (8 § samboL). Vad innebär en bodelning och hur kan du tilldelas huset ur bodelningen?En bodelningen ska omfatta all samboegendom och det värdet som finns kvar i bodelningen efter man gjort avdrag för skulder ska fördelas lika mellan er på andelar (13 §, 14 § SamboL). Med ledning av de andelar ni tilldelas i bodelningen ska egendomen fördelas på lotter, med lotter förstås egendom som motsvarar värdet på den andel du tilldelats.Det är under detta momentet du kan begära att bostaden ska avräknas på din lott så att du kan erhålla den. För att du ska ha rätt till bostaden på din lott krävs att du bäst behöver den samt att det utifrån omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 § andra stycket samboL). Är egendomen behäftad med pant eller annan säkerhet (som fastigheter oftast är) är en förutsättning för övertagandet att den andra sambon befrias från ansvar från lånet (16 § tredje stycket samboL). Som huvudregel måste även banken godkänna dig som ny låntagare på resterande delen. Vad innebär det att "bäst behöva bostaden"? Denna bedömningen är relativt fri men med några grundläggande omständigheter som beaktas. Detta kan exempelvis vara ålder, hälsa, handikapp eller möjligheten att erhålla ny bostad. Man har i praxis särskilt beaktat att, om det finns barn, vem barnet kommer bo hos. Detta har i praxis avsett gemensamma barn men kan möjligen beaktas i ert fall också. Man får alltså göra en bedömning av omständigheterna om det får anses rimligt att du har rätt att ta över bostaden. Kan du stoppa en försäljning?Huset kan utgöra samboegendom och samtidigt innehas med samäganderätt (1 § samäL). När det föreligger samäganderätt får man inte vidta några åtgärder rörande egendomen utan den andres samtycke (2 § samäL), så på det viset kan du stoppa en försäljning. Däremot kan den andre parten ansöka om tvångsförsäljning vilket kan medföra att huset ändå läggs ut på auktion, således har du möjlighet att köpa ut ditt ex andel därigenom. Tvångsförsäljning kan stoppas om den andre kan uppvisa synnerliga skäl, det kan vara alla tänkbara skäl till varför försäljning inte bör komma tillstånd, ex sociala förhållande, konkurser etc (6 § samäL). Slutsats och vad du bör göra nu?Utifrån den situation du beskriver låter det som en rimlig lösning att du köper ut ditt Ex och därigenom övertar bostaden. Som jag redogjort för ovan kan det regleras genom en bodelning men självklart är ni även fria att själva framarbeta en lösning. Fördelarna med att lösa det via en bodelning är att du får en bättre ekonomisk överblick samt får en konkret siffra på vad ditt ex andel i huset är värt. Du kan inte få prövat i domstol om att få överta huslånen, det är något som får skötas via den långivare ni har. Om du önskar att gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid med en jurist här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan jag önska särskild vårdnadshavare om jag avlider vid ensam vårdnad?

2020-03-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har ensam vårdnad över mitt barn 18 månader gammalt. Hens biologiska pappa har erkänt hen som sin och undertecknat nödvändiga papper för detta, men inte för barnet eller i sociala sammamhang erkänt barnet som sitt. Barnet bor sedan födsels enbart hos mig och träffar enbart sin biologiska pappa någon timmar då och då och enbart i mitt sällskap.Om nått skulle hända mig hade jag önskat att mitt barn skulle få växa upp tillsammans med sina kusiner, hos sin moster och morbror och nära sin mormor. Hur går jag tillväga för att ordna med detta rent juridiskt? Tack på förhand för ert svar.
Ayub Akbari |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB). Barnets bästa är alltid avgörande Barnets bästa är alltid utgångspunkt när det gäller beslut som handlar om vårdnad, boende och umgänge. Enligt 6 kap. 2 a § framgår vad som särskilt beaktas:- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.Om förälder med ensam vårdnad avlider, kan vårdnaden anförtros en eller två särskilt förordnade vårdnadshavareEnligt 6 kap. 9 § 2 stycket framgår att om barnet står under vårdnad av en förälder och den föräldern dör ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern, eller om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det innebär att det som huvudregel är den andre föräldern som får vårdnaden om barnet. Detta är under förutsättning att den andra föräldern ansöker om det och att hen är lämplig med utgångspunkt i barnets bästa. Du kan önska särskild vårdnadshavare om du avlider genom att namnge dem i ditt testamenteAv 6 kap. 10 a § 4 stycket framgår att om en av föräldrarna gett till känna vem de önskar som vårdnadshavare ska denna person förordnas, om det inte är olämpligt. Om vårdnadshavare förordnas särskilt, utses någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Du kan således skriva i ditt testamente att du önskar särskilda vårdnadshavare för det fall du skulle avlida genom att namnge vem du önskar och att det är din yttersta vilja att dessa förordnas. Den eller de personer du önskar kan du namnge i ditt testamente och där gäller reglerna för ett vanligt testamente enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken:- testamentet ska vara undertecknat och skriftligt utformat,- två vittnen som bevittnar testamentet- vittnena ska närvara samtidigt (ska ha kännedom om att det är ett testamente de bevittnar men behöver dock inte veta dess innehåll). Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,