Finns det något sätt att undkomma underhållsskyldighet för ett barn man inte vill ha någon relation med?

2020-01-22 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Om min son på 18 år har gjort ej tjej gravid, trots att tjejen sagt att hon var skyddad och han inte behövde skydd...Hon är 22 år år vid händelsen och påstår att det är säkert. Han går på det. Sedan talar hon om att hon är gravid och tänker behålla barnet trots han sa det redan innan samlag.Han påtalar att han är inte intresserad. hon säger att hon tänker ej berätta om faderskap men han vill int. Sedan vägrar hon kontakt med honom. sedan träffar hon en kille och säger att hon ska göra en abort den 28 nov- 19.Men efter det vet vi vi varken om aborten har gjorts eller inte. vi vet ej heller om hon ska behålla barnet. Vi vet absolut inget. Min son har dessutom adhd/ add och uppfyller alla kriterier i asperger. Han kan knappt ta hand om sig själv. hoppade av gymnasiet efter två år..då han inte inte klarade av det. började en annan linje men klarar knappt av det heller. Han skulle absolut inte klara av att ta ansvar för en annan människa när han inte kan förstå vissa basica funktioner i samhället,, som regler..hygien..ansvar.. skyldigheter. respekt mm. Ensamatående orolig 2 barns mamma undrar vad som väntar i framtiden?. Han själv vill inte ha med varken henne eller ett barn att göra och känner sig lurad av henne. Även om han vet att ett plus ett är två., känner han att han sa från början. och hon har bara gett honom olika bud hela tiden. och sedan vet han inget mera.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De svenska reglerna om föräldraskap, vårdnad, underhåll, med mera finns i föräldrabalken (FB).FöräldraskapOm en person som föder ett barn är gift med en man vid tillfället ska makens anses vara far till barnet, men när det inte finns en make ska man istället bekräfta faderskapet via bekräftelse eller dom (1 kap. 1 § och 3 §). Bekräftelse görs skriftligen och ska godkännas av socialnämnden och barnets mor (1 kap. 4 §). Kan inte faderskapet fastställas genom bekräftelse ska en domstol avgöra frågan i dom om en genetisk undersökning eller vissa andra omständigheter gör det sannolikt att en viss man är far till barnet (1 kap. 5 §). Om barnet bor i Sverige är socialnämnden skyldig att utreda faderskapet och se till att det fastställs enligt reglerna ovan (2 kap. 1 §). Utredningen av faderskap består av bl. a. möten med socialnämnden. Om det uppstår frågetecken kring faderskapet och en man t. ex. förnekar att han är far ska myndigheterna verka för att man tar ett DNA-test.UnderhållsskyldighetDet är ett barns föräldrar som är underhållsskyldiga åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 §). Om man inte har vårdnaden om barnet och/eller inte bor med barnet ska man uppfylla sin underhållsplikt genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 §). Betalar inte en förälder underhållsbidraget kan den andra föräldern få ekonomiskt stöd från Försäkringskassan, men den förälder som är underhållsskyldig förblir betalningsskyldig och kan alltid få betalningskrav på sig så länge hen inte uppfyller sin plikt. Kan man slippa ansvar som förälder och underhållsskyldig?Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap. En person som blir fastställd som fader kan häva fastställelsen om det går att bevisa att någon annan faktiskt är far till barnet. Bandet mellan ett barn och dess förälder klipps också om barnet adopteras av någon annan. Man kan aldrig avsäga sig sitt föräldraskap för att man inte själv vill vara förälder till ett barn och är man förälder är man också underhållsskyldig, eftersom man är ansvarig för att barnet ska få sina grundläggande behov uppfyllda. Tar man inte hand om barnet genom att ha det boende hos sig ska man istället utge underhållsbidrag till barnet. Underhållets storlek bestäms utifrån barnets behov, den andra förälderns och ens egna ekonomiska förhållanden. Det betyder att om man själv har svårt att betala en större summa och den andra föräldern har god ekonomi kan underhållet bli ganska litet, men underhållsskyldigheten kvarstår. Betalar man inte kan man få betalningskrav och i sista hand kan Kronofogdemyndigheten verkställa betalningskraven. Vad gäller för din son?Med fastställandet av föräldraskapet uppkommer underhållsplikten och din son har ingen möjlighet att avsäga sig föräldraskapet. Din son måste inte ha en relation med barnet och han måste inte heller ha barnet boende hos sig om han inte vill men han kommer alltid vara underhållsskyldig. Om modern till barnet har bra ekonomi och din son har ont om pengar kommer underhållet sättas relativt lågt men din son kommer ändå vara skyldig att betala ett visst belopp för att se till att barnets behov uppnås. Betalar din son inte underhållet kommer barnets mor i sista hand kunna vända sig till Kronofogden, så jag rekommenderar att din son betalar underhållet även om modern inte uttryckligen kräver det.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skyldig att betala sambons skulder

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är jag skyldig att betala ett lån som står i min sambos namn vid en separation?Jag och min sambo ska separera. Han har ett större banklån och ett par stycken kreditlån som står i hans namn. Vi bor i en hyreslägenhet och har inga direkta tillgångar. Han menar nu på att jag är skyldig att betala hälften på detta lån och dessa kreditskulder. Stämmer det?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Nej. Din sambos skulder är hans egna och du har i regel ingen skyldighet att betala hans skulder. Det som händer vid en separation mellan sambor är att det sker en bodelning enligt sambolagen (SamboL) 8 §. Likt den bodelning som sker i äktenskap lägger man samman det som är samboegendom och så drar man bort skulderna enligt 12-13 §§ SamboL. Dock skiljer sig det som är samboegendom från vad som är giftorättsgods. Enligt 3 § SamboL så är samboegendom gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. Bohag räknas som t ex möbler, köksutrustning och inredning, alltså sådant som kan räknas till det gemensamma hushållet. Dock är det så att enligt 13 § 2 st. SamboL får sambon enbart ta ur samboegendomen för att betala skulder om skulden har att göra med ett inköp som kan räknas som samboegendom. Det innebär alltså kort sagt att köper ni något gemensamt under förhållandet som kan räknas som samboegendom men endast den ena sambon står på köpet så har den rätt att avräkna skulden från den gemensamma samboegendomen. Det betyder inte att du är skyldig att betala någon annans skulder. Det är en huvudregel, till och med inom äktenskapen, att den som tar på sig skulden är även den som har ansvar för att betala den. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Kan ett barn få göra abort utan föräldrarnas vetskap?

2020-01-21 i Barnrätt
FRÅGA |om jag som 14 åring vill göra abort men inte kan säg tii mina föräldrar kan jaag göra abort ändå
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ja, det kan du som huvudregel. De som jobbar på abortmottagningen har tystnadsplikt. Det finns dock vissa undantag. Om du är i en situation där du riskerar att fara illa så kan vårdpersonalen ändå behöva kontakta en vuxen som har ansvar över dig eller socialtjänsten. Detta kan gälla exempelvis om du behöver besöka ett sjukhus eller om du blivit utsatt för våld.Du kan få stöd på en ungdomsmottagning om du känner dig osäker över vad du ska göra. (UMO:s hemsida).Tystnadsplikt gäller även på ungdomsmottagningar med samma undantag. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Rättigheter som gift

2020-01-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vad är jag rätt i om jag är gift med en man som har ett hus som står i hans namn?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Detta innebär att all er egendom är gemensam om det inte är så att ni genom ett äktenskapsförord har gjort någon egendom enskild till någon av er. Vidare är även sådan egendom som ni har fått i gåva, arv eller testamente också enskild egendom, 7 kap. 2 § ÄktB. Så i ditt fall innebär detta att huset som står i din mans namn, kan anses vara ditt då huset ses som giftorättsgods och bli ett föremål i en eventuell bodelning. Men om det är så att ni (du och din man) har upprättat ett äktenskapsförord om att huset ska vara hans enskilda, eller att han har ärvt huset genom arv, testamente eller gåva, så är huset hans enskilda egendom och ska inte ingå vid en eventuell bodelning mellan er. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Din sambo kan adoptera ditt barn

2020-01-22 i Adoption
FRÅGA |Jag har en son genom insemination, gjorde detta som ensamstående. Jag har en sambo nu, som jag/vi vill att hon ska bli den andre föräldern på papper. Kan hon adoptera min son utan att det påverkar min vårdnad om honom. Alltså kan hon bli hans andra mamma på papper och jag stå kvar som hans mamma? Har läst att om man adopterar i samboskap så kommer jag mista vårdnaden och rättigheterna av min son till henne.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tidigare var man tvungen att vara gifta för att ens partner skulle kunna adoptera ens barn. Sedan den 1:a september 2018 har dock denna lag ändrats och idag är det möjligt både för make och sambo att adoptera sin partners barn (4 kap 6 § föräldrabalken). Din sambo har alltså möjlighet att adoptera din son med ditt samtycke. Adopterar din sambo din son kommer ni båda anses vara hans föräldrar (4 kap 21 § föräldrabalken). Ni kommer båda också att vara hans vårdnadshavare (4 kap 22 föräldrabalken). Du behöver alltså inte oroa dig för att mista vårdnaden till din son utan du och din sambo skulle gemensamt vara föräldrar och vårdnadshavare. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Bodelning vid upphörande av samboförhållande

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min före detta sambo har köpt en bostad under vårt samboförhållande, men för kostnaden av bostaden har jag stått själv helt och hållet. Vi har ett gemensamt barn som bor hos mig varannan vecka, och vi har varit i samboförhållande i 3 år. Nu har vi separerat då hen hade lämnat bostaden själv av egna vilja, och nu kräver hen att bostaden ska delas efter att hen hade flyttat ut och bor på en annan adress sen ett halvt år innan. Rent logiskt är bostaden helt min och det bör vara rättvis om jag får den, då hen hade inte lagt en enda krona för att bekosta bostaden. Hur bör jag göra? Samt vill hen påbörja bodelning via tingsrätt, vem står för kostnader? Med Vänliga Hälsningar
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Avgörande för om en bostad eller bohag ska anses vara samboegendom är att den är förvärvad för gemensamt bruk. Ni köpte en bostad under ert samboförhållande och därmed har denna införskaffats för gemensamt bruk. Det faktum att du stått helt och hållet för det ekonomiska tillskottet föranleder ingen annan bedömning. Detta får som konsekvens att bostaden ska ingå i en bodelning, om endera sambon begär det, 8 § SamboL, och värdet av den samt all annan samboegendom ska delas lika mellan er. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter, 16 § SamboL. SamboavtalGenom samboavtal går det att avtala bort hela sambolagen, med undantag för 22 § SamboL (som behandlar övertaganderätt av bostad i vissa fall), 9 § SamboL. Du hade kunnat försöka träffa en överenskommelse med din sambo om ett annat bodelningsresultat än den likadelning som följer av sambolagen. Jämkning av bodelningFör det fall en bodelning genomförs, kan du försöka påkalla jämkning av bodelningsresultatet, 15 § SamboL. För det fall du innehar en större förmögenhetsmassa (samboegendom) än din före detta sambo, kan en jämkning leda till att du får behålla mer av din egendom. Huruvida jämkning kan komma i fråga avgörs med hänsyn till långvarigheten av ert samboförhållande, era ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Det går inte att dra några säkra slutsatser angående jämkningsmöjligheter utifrån de uppgifter som framförs i frågan. Bodelning med hjälp av bodelningsförrättareFör det fall bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten för att hjälpa er med en bodelning, är huvudregeln att bodelningsförrättarens arvode ska betalas av er med hälften vardera, 26 § SamboL, 17 kap. 1 § ÄktB och 17 kap. 7 § ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Vad händer med en samägd fastighet vid samboförhållandes upphörande?

2020-01-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag äger 50 % av vår fastighet. Är jag skyldig att betala på bolånen när jag flyttar, och även när jag inte bor där. Min sambo vill inte sälja och har höga krediter. Att lösa ut mig från fastigheten går nog inte. Ej heller vill han ta ut någon värderingsman och jag får inte detta hellerVad gör jag? Vilka lagar gäller?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL.Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vidare förutsätter ett övertagande att din före detta sambo i sådana fall övertar din del av lånet (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. Om din före detta sambo inte kan betala dig genom egendom eller penningbelopp, kan din före detta sambo få skäligt anstånd med betalningen om en godtagbar säkerhet ställs för betalningen, 17 § SamboL. För det fall ett övertagande av bostaden inte skerOm det inte är möjligt för din före detta sambo att överta bostaden och köpa ut dig, alternativt ställa en godtagbar säkerhet för betalningen, har du rätt att begära att bostaden ska säljas, 6 § lagen om samäganderätt. Samäganderättslagen reglerar äganderättsförhållandena delägare sinsemellan, 1 § SamägL. Vid samäganderätt av fastighet är huvudregeln att var och en av delägarna på eget initiativ kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle du alltså kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Vänligen,

Bodelning och samäganderätt av bostad

2020-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har separerat efter åtta år tillsammans, vi har köpt ett hus tillsammans sommaren -16.Vi är nu inte överens om hur vi ska gå tillväga, jag har råd att lösa ut honom, han har inte råd att lösa ut mig vilket gör att han vill sälja, och jag vill såklart ta över huset själv och absolut inte sälja.Vi äger 50% var, med varsitt lån, och har även tagit in mäklare för att få huset värderat, jag har erbjudit honom strax över marknadspris men han vägrar.Hur går vi tillväga?
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SambolagenSambolagen reglerar rättigheter och skyldigheter sambor inbördes, för det fall sambor ej avtalat om annat, 9 § SamboL. Rättigheter vid upphörande av samboförhållandenVid upphörande av ett samboförhållande genom separation, har varje sambo rätt att begära bodelning. Bodelning görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. I bodelningen ska sambornas gemensamma bostad och bohag ingå, så kallad samboegendom, 2, 3 och 8 §§ SamboL. Med ledning av de andelar som beräknas genom bodelningen ska samboegendomen sedan fördelas mellan samborna på lotter. Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få detta i avräkning på sin lott, vilket i praktiken innebär att sambon har rätt att köpa ut den andre. En förutsättning för ett sådant övertagande är dock att det även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Det torde exempelvis vara oskäligt för den ena sambon att överta en gemensam bostad då denna gemensamma bostad utgör den enda samboegendom som den andra sambon äger. Vid avgörandet av vem som anses "bäst behövande" i frågor om övertagande av bostad, har barn haft en avgörande betydelse. Om du exempelvis har ensam vårdnad av ditt barn som bor tillsammans med dig i den gemensamma bostaden, då talar detta starkt för din rätt att få bostaden i avräkning på din lott. Vidare förutsätter ett övertagande att du i sådana fall övertar din sambos lån (vilket kräver godkännande från långivaren), 16 § SamboL. För det fall bodelning inte sker Om ni gemensamt väljer att inte bodela eller om ingen av er åberopar er rätt att begära bodelning vid samboförhållandets upphörande, då reglerar samäganderättslagen äganderättsförhållandena delägarna sinsemellan. Vid samäganderätt av bostad är huvudregeln att var och en av delägarna kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas, under förutsättning att delägarna inte avtalat om annat, 6 § SamägL. I detta fall skulle alltså din före detta sambo kunna åberopa 6 § SamägL för att få bostaden såld och då får du ut din andel om 50% av fastighetens värde. I detta fall blir alltså ett övertagande av bostaden inte aktuellt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,