Äktenskapsförord angående aktier

2011-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min make har startat ett aktiebolag med en kompanjon. De har skrivit ett aktieägaravtal emellan sig med hjälp av en advokat. De vill nu att deras fruar undertecknar ett äktenskapsförord som gör aktierna till deras enskilda egendom. Innan jag signar vill jag gärna förstå: vad betyder det exakt för mig som fru vid evt. skilsmässa? Har jag rätt till 'avkastningen' från aktierna vid skilsmässa (och hur fungerar det i så fall)? Är det vanligt att man låter sina respektive skriva under ett äktenskapsförord vid bildandet av aktiebolag?
Alexander Wagner |Hej! *Allmänt* Makars egendom består av giftorättsgods respektive enskild egendom. Vid bodelning är det, enligt 10 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB), endast makarnas giftorättsgods som går till fördelning mellan makarna, se https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1. Enskild egendom blir inte föremål för fördelning. 7 kap. 1§ ÄktB anger att makars egendom ska vara giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Det råder alltså en presumtion för likadelning mellan makar vid en bodelning. *Äktenskapsförordet* För det fall som ert, då makar vill göra egendom till enskild egendom under äktenskapet, finns det möjlighet att enligt 7 kap. 2§ 1p och 3§ ÄktB göra egendom till enskild genom äktenskapsförord, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Följden av detta blir då att du inte har rätt att kräva någon del av denna egendom vid en eventuell bodelning. *Avkastningen* Äktenskapsförordet anger alltså vilken egendom som ska vara enskild egendom. Detta kan omfatta aktier. Avkastning av enskild egendom i form av aktier kommer dock att vara giftorättsgods enligt 7 kap. 2§ 2 st. ÄktB om inte annat föreskrivs i äktenskapsförordet, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S2. Om din make vill att avkastningen av aktierna ska vara enskild egendom måste han alltså skriva det i äktenskapsförordet. *Övrigt* Som du förstår så är det föreslagna äktenskapsförordet inte till din fördel. Jag kan dock tänka mig att det är rätt vanligt att äktenskapsförord upprättas i sådana här situationer. Om inte egendomen görs till enskild så förlorar nämligen din make sitt ägande i aktiebolaget vid en eventuell bodelning, vilket ger honom mindre antal röster vid företagets bolagsstämma. Huruvida det är vanligt eller ej spelar dock ingen roll. Äktenskapsförordet är inte till fördel för dig och det är du som har att bestämma om du ska gå med på det eller ej, eftersom din underskrift (enligt 7 kap. 3§ 2 st. Äktb) krävs för dess giltighet, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S2. Hoppas detta har varit till hjälp! Med vänlig hälsning

Avkastning, enskild egendom och giftorättsgods

2011-07-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har värdepappersdepåer med ett värde på 16miljoner som omsätts dagligen. Vi vill skriva ett äktenskapsförord där 15 av dessa görs till enskild egendom men avkastningen till giftorättsgods. Kan jag bara skriva att värdepapper för 15m på depå xxx och xxx ska vara enskild egendom?
Gustaf Strand |Hej Johan! Enligt äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 § st. 2 (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S2) blir avkastning från enskild egendom giftorättsgods, om inte annat specifikt nämns i en sådan rättshandling som avses i paragrafens första stycke (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Om du skriver att värdepappren skall vara enskild egendom kommer således avkastningen bli giftorättsgods enligt denna presumtionsregel. Vänligen Gustaf

Är det nödvändigt med äktenskapsförord?

2011-06-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, min fråga gäller om huruvida jag och min ryska fru behöver skriva något äktenskapsförord. Vi gifte oss i Moskva i april i fjol, men har därefter varit särbo -- jag i Malmö, hon i Moskva. Efter att vi kommit fram till att det är bäst att hon flyttar hit, vilket antagligen kommer att ske i sommar. Hon kommer då att flytta in hos mig. Med sig har hon knappast mer än ett par koffertar med egna grejor. Här hemma är det bara mina egna grejor, varav det mesta dessutom är inköpt innan hon och jag ens hade träffats för tre år sedan -- däribland själva lägenheten, en bostadsrätt värd cirka 2 miljoner. Vad som är mitt och vad som är hennes torde därför vara odiskutabelt, men förstår jag detta rätt: Vid ingående av äktenskap anses alla tillgångar vara gemensamma såvida inte äktenskapsförord skrivs? Så om hon flyttar in här i min bostadsrätt, och vi sedan skiljer oss om några år -- kan hon då göra anspråk på halva lägenheten om äktenskapsförord inte finnes?
Linn Torstensson |Hej och tack för din fråga! Regler angående makars förmögenhetsförhållanden återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB). I 7:1 ÄktB står att egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. I 7:2 regleras vad som är enskild egendom, exempelvis egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsförord. Man kan uttrycka det som så att om man inte aktivt gjort något för att egendomen ska vara enskild, är den giftorättsgods och hamnar därför i en eventuell bodelning. Vill du inte att exempelvis lägenheten ska ingå i en bodelning är det därför klokt att skriva äktenskapsförord och tydliggöra detta. En annan sak är att det vid kortare äktenskap (kortare än fem år) kan förekomma jämkning enligt 12:1 ÄktB om det anses oskäligt att den ena maken ska ge den andra egendom. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Giftorätt

2011-06-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hej, jag ingick partnerskap för några år sedan och vi upprättade ett äktenskapsförord. Vårat lantställe ägs av min partner och nu vill vi äga tillsammans (gåvobrev). Ska vi övergå till giftorätt och sedan skriva gåvobrev eller kan vi skriva gåvobrev direkt?
Maja Karlsson |Hej. Giftorätt är ingen form av äganderätt utan är bara ett begrepp för vad som ska delas när äktenskapet eller partnerskapet upplöses, alltså vid skilsmässa eller när någon dör. Om ni bestämmer er för att ni tillsammans ska äga lantstället och din partner skriver ett gåvobrev till dig kommer alltså lantstället automatiskt omfattas av giftorätten eftersom den då inte längre utgör din partners enskilda egendom. Hoppas detta gav svar på din fråga! Vänligen, Maja Karlsson

Från när gäller ett äktenskapsförord?

2011-07-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min far och hans hustru hade ett äkteskapsförod från 2004. Dagen innan han dog skrevs ett nytt äktenskapsförord. Detta ankom tingsrätten och registrerades dagen efter han dog. Från när gäller det nya äktenskapsförordet?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Bestämmelser om äktenskapsförord hittar man i äktenskapsbalken 7 kap. I 7 kap. 3 § sista stycket anges att äktenskapsförordet, för att vara giltigt, skall registreras hos domstolen. Äktenskapsförordet är giltigt först från och med den dag det gavs in till domstolen. Detta torde betyda att det nya äktenskapsförordet inte är giltigt, eftersom det lämnades in till domstolen först dagen efter din far gick bort. Hoppas mitt svar har hjälp dig! Med vänliga hälsningar

Giftemål på kuba

2011-06-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är gift med en kubanska, numera svensk medborgare. Vi gifte oss borgerligt på Kuba, registrerade äktenskapet och ett äktenskapsförord i Sverige. Vi har inga barn. Vad gäller vid skilsmässa? Var skiljer vi oss? Gäller äktenskapsförordet?
Martina Blomberg |Hej, Tack för din fråga. Frågan om vilket lands lag och domstol som skall tillämpas vid äktenskapskillnad (skilsmässa) av ett internationellt ingånget äktenskap avgörs utifrån de inblandade staternas inbördes internationellt privaträttsliga lagstiftning. För äktenskap ingånga inom EU gäller särskilda regler som avser att harmonisera EU-medlemsländernas internationella privaträtt. Då det i ditt fall rör sig om ett äktenskap ingånget utanför EU är det det landets internationella privaträtt som måste undersökas i förhållande till den svenska internationella privaträtten. Huruvida ert äktenskap kan upplösas av en svensk domstol avgörs utifrån svensk internationell privaträtt,Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Enligt 3 kap 2 § 1 p. är svensk domstol behörig att ta upp frågan om äktenskapsskillnad om båda makarna är svenska medborgare, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P3S1. Enligt 3 kap 4 § 1 st. är det svensk lag som är tillämplig om inte något av undantagen i 2, 3 st är tillämpliga, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P4S1. Det är alltså inte så att det finns en överstatlig regel som avgör vilket lands domstol som är behörig att avgöra frågan om en äktenskapsskillnad. Båda berörda länderna kan alltså ha en lagstiftning som säger att de är behöriga. Ni som makar har därmed en möjlighet att vända er till det land ni anser lämpligast. Angående ert äktenskapsförord tolkar jag din fråga som att ni ingick äktenskapsförordet i Sverige. Regler om äktenskapsförord och dess giltighet finner man i Äktenskapsbalken 7 kap. 3 §, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1. Enligt 3 § 2, 3 st är ett äktenskapsförord giltigt förutsatt att det är skriftligt, har undertecknats av båda makar samt registrerats vid domstol. Regler om skilsmässa hittar ni i Äktenskapsbalken 5 kap, https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1 Vid skilsmässa har ni rätt till hälften av varandras giftorättsgods. Vad som ingår i ert giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, se 7 kap 1,2 §§ https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1 Skulle ni alltså skilja er lägger ni samman ert giftorättsgods vid en bodelning och delar det på hälften. Ni får varsin hälft. Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor. Bästa hälsningar Martina

Sälja giftorättsgods utan makes godkännande

2011-06-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! har en fråga vid giftermål, jag äger en bil och vi inte har något äktensapsförord. Kan jag sälja bilen utan min makes godkännande?
Fanny Olsson |Hej! Bilen är i det här fallet giftorättsgods då ni inte har något äktenskapsförord eller liknande som gör bilen till enskild egendom (dvs. att den inte heller genom gåva eller arv gjorts till enskild egendom) vad jag förstår det av din fråga. Den juridiska aspekt som här aktualiseras är då om en make får sälja giftorättsgods som är lös egendom (dvs. inte fast egendom, fast egendom är främst fastigheter och liknande) utan den andre makens godkännande. Makarnas rådighet över sin egendom regleras i detta avseende i 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken och där stadgas att utan den andre makens medgivande/godkännande får en make inte avhända sig (ex. sälja) följande egendom: * Fast egendom som är makarnas gemensamma bostad och som är giftorättsgods (dvs. inte enskild egendom) * Annan egendom som är makarnas gemensamma bostad och som är giftorättsgods * Egendom som utgör makarnas gemensamma bohag (dvs. egendom som ofta finns i hemmet, ex. möbler, hushållsmaskiner, textil, konst, prydnadsföremål, TV-apparater m.m.) som är giftorättsgods. * Fast egendom som inte är makarnas gemensamma bostad om egendomen är giftorättsgods (ex. fritidshus) Vad som ses som makarnas gemensamma bostad och bohag regleras vidare i 7 kap. 4 § Äktenskapsbalken. Då en bil inte ses som något som bör falla inom någon av ovanstående punkter (om ni inte bor i bilen) behöver du därför inte din makes godkännande för att sälja bilen enligt lag. Godkännande kan ju i många fall ändå frivilligt inhämtas för att undvika konflikter mellan makarna kring försäljningen, men enligt lag krävs alltså inget samtycke till försäljningen av bilen. Lycka till! Vänligen,

Äktenskapsförord på kommande arv

2011-05-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag är gift sedan 3 år tillbaka, vi har inga barn. Vi har inget äktenskapsförord men jag vill skaffa mig ett nu - går det att göra det och som då gäller från datum för undertecknande? Har vi inget äktenskapsförord ska allt delas lika vid skilsmässa. Jag får snart ett arv i form av pengar (efter mina föräldrar) och det fanns inget testamente som angav att det skulle utgöra min enskild egendom så jag misstänker att arvet kan utgöra giftorättsgods vid eventuell skilsmässa. Om endera part begär skilsmässa är det 6 månaders betänketid - kan jag under denna tid "låsa" mitt arv genom att köpa en sommarstuga som då blir min privata egendom? Huvudbostaden kommer naturligtvis att bli föremål för bodelningen.
Elin Sjörén |Hej, Ni kan när som helst upprätta ett äktenskapsförord över vad som ska utgöra er enskilda egendom. Detta framgår av Äktenskapsbalkens (ÄktB) 7 kap. 3 §. Av bestämmelsen framgår också att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, undertecknas av er båda och inlämnas för registrering hos domstol. I bestämmelsen föreskrivs också att äktenskapsförordet gäller ifrån den dag som det ingavs till domstol, vilket betyder att dagen för undertecknande inte är av betydelse. Det stämmer att ditt kommande arv kommer att utgöra giftorättsgods och således ingå i en bodelning, vid en eventuell skilsmässa, om arvet inte gjorts till din enskilda egendom genom testamente (se ÄktB 7:1). Dessutom är det inte möjligt att, så som du skriver, ”låsa” arvspengarna i en sommarstuga under den betänketid som löper på en begärd skilsmässa. Detta eftersom det i ÄktB 9:2 stadgas att en bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det betyder att bodelningen kommer att grundas på hur er egendom är fördelad den dag då ni inger ansökning om skilsmässa till rätten. Att du således köper en sommarstuga för arvspengarna efter denna tidpunkt har ingen betydelse – pengarna kommer att ses som giftorättsgods ändå, eftersom de utgjorde giftorättsgods den dag då ni ansökte om skilsmässa. Dock borde detta problem kunna lösas genom ett äktenskapsförord. I ÄktB 7:3 föreskrivs nämligen att man i ett äktenskapsförord kan bestämma att egendom som ”tillhör eller tillfaller” någon av makarna ska vara dennes enskilda egendom. Om du skriver in i äktenskapsförordet att arvet, som kommer att tillfalla dig, ska utgöra din enskilda egendom så kommer detta också att gälla vid en eventuell skilsmässa. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning Elin Sjörén