Försäljning av gemensam bostad

2010-12-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Min fru äger de hus vi bor i och vi funderar på att sälja. Kan min fru gör det utan att jag är med?
Mathias Gunnervald |Hej, För frågor kring äktenskap och egendomsförhållanden däri är äktenskapsbalken tillämplig, ÄktB. (https://lagen.nu/1987:230) I 7 kap 4 § ÄktB regleras vad som är att se som makars gemensamma bostad. Er fastighet faller troligtvis in under 1p. Detta gäller om egendomen fungerar som makarnas gemensamma hem. I 7 kap 5 § ÄktB stadgas vad för typ av förfogande av den gemensamma bostaden som kräver båda makars samtycke. Bland annat krävs samtycke för att sälja, låta inteckna, hyra ut eller upplåta nyttjanderätt i fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Samtycket ska enligt 7 kap 5 § 4 st ÄktB ske skriftligen när det gäller försäljning och inteckning av den gemensamma bostaden. Din maka behöver alltså ditt skriftliga samtycke för att kunna genomföra en försäljning av den gemensamma bostaden. Fungerar egendomen inte som ert gemensamma hem blir det avgörande på vilket sätt som egendomen tillhör din maka som enskild egendom. Om du inte ger ditt samtycke kan din maka vända sig till domstol för att få rättens tillåtelse till åtgärden. Rättens tillåtelse ersätter då makens, ditt, samtycke. Vänligen,

Rätten att förfoga över den gemensamma bostaden

2010-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min hustru äger ensam vår gemensamma, fast egendom, hus och 1,5 hektar jord kan hon ensam bestämma och sälja eller måste jag också godkänna en försäljning?
Mathias Gunnervald |Hej, För frågor kring äktenskap och egendomsförhållanden däri är äktenskapsbalken tillämplig, ÄktB. (https://lagen.nu/1987:230) I 7 kap 4 § ÄktB regleras vad som är att se som makars gemensamma bostad. Er fastighet faller troligtvis in under 1p. Detta gäller om egendomen fungerar som makarnas gemensamma hem. I 7 kap 5 § ÄktB stadgas vad för typ av förfogande av den gemensamma bostaden som kräver båda makars samtycke. Bland annat krävs samtycke för att sälja, låta inteckna, hyra ut eller upplåta nyttjanderätt i fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad. Samtycket ska enligt 7 kap 5 § 4 st ÄktB ske skriftligen när det gäller försäljning och inteckning av den gemensamma bostaden. Din maka behöver alltså ditt skriftliga samtycke för att kunna genomföra en försäljning av den gemensamma bostaden. Fungerar egendomen inte som ert gemensamma hem blir det avgörande på vilket sätt som egendomen tillhör din maka som enskild egendom. Om du inte ger ditt samtycke kan din maka vända sig till domstol för att få rättens tillåtelse till åtgärden. Rättens tillåtelse ersätter då makens, ditt, samtycke. Vänligen,

Omfattas hus som trätt istället för enskild egendom av äktenskapsförord?

2010-10-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min mor och far skrev ett äktenskapsförord 1979, där 1 villa skrevs som enskild egendom tillhörande endast min mor. Det skrevs också att vid eventuell försäljning skulle pengarna från denna och vad som dessa investerats i fortfarande vara min mors enskilda egendom. Huset är sedan länge sålt och de bor nu i gemensamt hus i Spanien, köpt för pengarna från försäljningen av villa som var min mors enskilda egendom. Skulle detta spanska hus i så fall fortfarande betraktas som enskild egendom av min mor vid eventuell skilsmässa, eller vad gäller i ett sådant fall.
Caroline Nilsson |Hej och tack för din fråga! Enligt svensk rätt gäller följande. Regler om makars egendom återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kapitel, se https://lagen.nu/1987:230#K7. 7 kap 1 § anger utgångspunkten att makars egendom är giftorättsgods. Undantag från detta kan dock göras, precis som du skriver, i ett äktenskapsförord, enligt 7 kap 2 § 1 p. Enligt 7 kap 3 § uppställs en rad formkrav för att det ska vara giltigt. Dessa består i att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligt, undertecknas av båda makarna samt inges till tingsrätten för registrering. 7 kap 1 § 6 p är aktuell i denna situation då den stadgar följande. Enskild egendom är ” vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.” Detta innebär att då pengarna från husförsäljningen använts för att köpa ett nytt hus, omfattas även detta nya hus (det s.k. surogatet) av äktenskapsförordet och är således din mors enskilda egendom. Innebörden av detta är att huset, vid en ev. skilsmässa inte kommer att ingå i bodelningen, jämför ÄktB 10 kap 1 §, se https://lagen.nu/1987:230#K10. Hoppas svaret varit till hjälp. Med vänlig hälsning

Äktenskapsförord - vidimering

2010-09-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Måste ett äktenskapsförord vidimeras? Hur gör jag enklast om jag vill göra ett sådant. Räcker det att ta ett orginal som jag sedan tar två kopior på och skickar med in till tingsrätten? OM det måste vidimeras, räcker det då om det är kopiorna som vidimeras? Tack på förhand!
Lina Hjorter |Hej, Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två äkta eller blivande makar som anger att viss egendom inte skall medräknas vid en eventuell bodelning i händelse av separation eller dödsfall. Regler för äktenskapsförord hittas i Äktenskapbalken https://lagen.nu/1987:230 I 7 kap 3§ 2-3st anges avtalets formkrav. Där står att äktenskapsförordet skall vara skriftligt och undertecknat av makarna. Det skall även registreras hos domstol. Registreringen består av att äktenskapsförorden insänds till tingsrätten tillsammans med en ansökan om registrering, personbevis (inte äldre än 3 mån) och två vidimerade kopior. Vidimeringen av kopiorna är en bekräftelse på kopiornas riktighet i överensstämmelse med originalhandlingen, därför behövs ingen vidimering av originalet. Därefter skall registreringsavgiften betalas till tingsrätten och när detta är gjort diarieför domstolen dokumentet och skickar en bekräftelse om registrering till makarna. Det finns många exempel om vad som kan avtals i ett äktenskapsförord. Ett kan vara att all befintlig egendom vid äktenskapets ingående skall vara enskild egendom, dvs inte delas mellan makarna vid en framtida bodelning. Ett annat exempel är avtalande om framtida inkomst. Ett tredje exempel är att viss egendom, bil, hus etc. är enskild. Hur avtalet utformas beror således på hur makarna vill att egendomen skall fördelas. Makarna kan själva konstruera sitt äktenskapsförord eller ta hjälp av en verksam jurist för utformningen. Äktenskapsförordet bli giltigt från dagen då registrering hos tingsrätten genomförs. Inkommer äktenskapsförordet inom en månad efter ingånget äktenskap anses det giltigt från dagen äktenskapet ingicks. Med Vänlig Hälsning

Äktenskap ingånget utomlands

2010-11-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om en malaysisk kvinna gifter sig med en svensk man i Malaysia. Vilken lagstiftning gäller Svensk eller Malaysisk? De bosätter sig i Sverige.
Hampus Johansson |Hej! Jag är inte helt säker på vad du efterfrågar men jag tror att du är ute efter om äktenskapet kommer att erkännas i Sverige. Svaret på den frågan är ja enligt 1kap. 7§. Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks. Enligt 1 kap. 8a§ samma lag finns undantag från erkännande av äktenskap ingångna utomlands. Dessa undantag är 1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag eller 2. om det är sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång. Huvudregeln är alltså att äktenskap ingångna utomlands erkänns i Sverige. Vänligen

Betydelse av mening i äktenskapsförord

2010-10-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min blivande ska skriva ett äktenskapsförord. Då det är juridiska termer så vill jag vara 100 att jag verkligen förstår.Vad menas med: Även all egendom som träder i stället för nu avsedd egendom skall vara vederbörandes enskilda egendom.
Dennis Carlsson |Hej! Som jag förstår det handlar det om ett äktenskapsförord där ni gör upp om vad som skall vara enskild egendom. Därav bör innebörden av meningen du skrev vara att all egendom som ersätter den egendom som ni själva medfört till boet innan/under äktenskapet ( beroende på vad ni skrivit i äktenskapsförordet) skall vara den personens enskilda egendom vilket innebär den avsedda egendomen inte kommer inräknas vid en bodelning. Mvh

Husköp och lån av endast den ena maken - vad gäller?

2010-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Det är svårt att formulera detta kort men jag ska försöka: Jag och min man vill köpa ett hus. Han tjänar mycket bra - motsvarande två höga månadslöner - och har inga skulder. Jag däremot är f n arbetslös och har cirka en halv miljon i skulder (inkl studielån) som jag drog på mig innan vi gifte oss. Jag har ingen säkerhet för dessa lån/krediter men försöker betala av dem så fort som möjligt. Men mina skulder gör att vi inte tillsammans får låna till ett hus trots att vi idag klarar en hyra på 9000/mån utan problem. Min fråga är alltså: kan min man köpa ett hus helt på egen hand och låna de pengar som krävs? Vi har ett äktenskapsförord för att undvika att han drabbas av mina skulder vid en ev skilsmässa. Kan tillägga att ingen av oss har betalningsanmärkningar. Mycket tacksam för svar!
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Det finns inga hinder mot att din man köper huset och skriver lånet på sig själv, utan att du blandas in. Huruvida banken går med på detta eller inte, är inte så mycket en juridisk fråga, utan det beror helt på bankens villkor och vilken ekonomisk styrka som den bedömer att din man har (utifrån vad du beskriver verkar det ju inte vara några problem i den delen). Beträffande bolån gäller vid fastighetsköp från och med imorgon, dvs 1 oktober, att man endast får låna upp till 85% av priset för bostaden (detta pga finansinspektionens nya regler). Men kan ni skjuta till 15 % av priset för egen del, finns det inga andra "yttre" hinder mot köpet/lånet. Skulle din man således köpa huset själv, kan ni antingen i ett nytt äktenskapsförord (dessa kan ingås under pågående äktenskap, se 7 kap 3§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1) avtala om att huset ska vara hans enskilda egendom. Vid en eventuell skilsmässa ingår huset i sådana fall inte i bodelningen utan tillfaller helt din make, något att tänka på om du till exempel skulle bidra till avbetalningarna på lånet. Avstår ni istället från att avtala någonting alls angående huset, blir det giftorättsgods, och värdet därav ska i så fall delas lika mellan er vid en framtida bodelning (efter avdrag för den skuld som återstår förstås - angående bodelningsreglerna, se 9-11 kap Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Hoppas du fick lite klarhet i vad som gäller Vänligen Hälsningar

Ändring av äktenskapsförord

2010-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag och min fru registrerade för två år sedan ett äktenskapsförord med anledning av att hennes mor dessvärre låg för döden. Vi har nu enats om att avregistrera detta för dåtid och framtid, dvs att vi ska hantera våra tillgångar och ev kommande arv osv som gemensam egendom/tillgång. Jag har försökt finna hur man avregistrerar detta, men har inte lyckats hitta hur man gör detta och därför vänder jag mig till er --> Hur gör vi?
|Hej! Anledningen till att du inte hittar något om detta är att det inte går att avregistrera ett äktenskapsförord, istället upphäver man det genom att upprätta ett nytt sådant. Detta stadgas i Äktenskapsbalken 7 kap 3 §, se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1 här. Ni får alltså förordna om att all egendom ska vara giftorättsgods och därmed delas lika mellan er genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord. Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson