Vilkor att gåva ska vara enskild egendom

2009-10-28 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om en make fått en fastighet i gåva som enskild egendom. Mottagaren övertog befintliga lån och inbetalde en del så betalningen understiget 85 % av tax.värdet- Mottagaren och hans hustru tar sedan gemensamm lån för att renovera fstigheten. Min frågaär hela fastigheten fortfarande mottagaren enskilda egendom eller har hustrun någon giftorätt i fastigheten?
Andreas Vinqvist |Hej,I 7 kap. 2 § 2 p. Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230) stadgas att som enskild egendom räknas egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda. I rättspraxis har denna regel hållits hårt på och trots investering av den andre maken har man velat respektera gåvogivarens vilja. Fastigheten kommer således fortfarande vara makens enskilda egendom. Vänligen,

Utmätning för makes skull vid äktenskapsförord

2009-06-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om vi har ett äktenskapsförord som reglerar att all lös egendom i en fastighet (som hon äger men där vi båda är mantalsskrivna) är hennes enskilda egendom. Är hon då skyddad om en utmätning av mina skulder blir aktuellt?
Dennis Andreev |Hej!Ett äktenskapsförord om att viss egendom (t.ex. all lös egendom i en fastighet) är ena makens enskilda innebär egentligen endast att denna egendom vid en eventuell bodelning kommer att tillfalla den maken och kommer inte att ingå i bodelningen. Så länge någon bodelning inte görs påverkar alltså äktenskapsförordet inte egendomsförhållandena, vare sig mellan makarna eller utåt, gentemot deras borgenärer.I ditt fall innebär det följande. Så länge inte någon bodelning görs kommer den lösa egendomen i fastigheten att tillhöra den av er den tillhörde före äktenskapsförordets upprättande. En del av egendomen ägs säkert av din hustru, en del av dig, och en del av er gemensamt. Den egendom som ägs av dig ensam eller av dig och din hustru gemensamt kan utmätas för dina skulder (4 kap. 17 § utsökningsbalken; se https://lagen.nu/1981:774#K4R5). Men eftersom ni är gifta och bor tillsammans antas du vara ägare till ALL lös egendom som finns på fastigheten, om ni inte kan bevisa annat (4 kap. 19 § 1 stycket utsökningsbalken). I nuläget kan alltså även egendom som egentligen tillhör din hustru utmätas för dina skulder, om ni misslyckas med att bevisa att det är hon som är ägare till den.Skulle ni genomföra en bodelning (vilket är möjligt utan att ni behöver skilja er, 9 kap. 1 § 2 stycket äktenskapsbalken; se https://lagen.nu/1987:230#K9) skulle all lös egendom på fastigheten gå över till att tillhöra din hustru i enlighet med äktenskapsförordet. I ett sådant läge kan utmätning inte ske av egendom på fastigheten för dina skulder, då det ju är din hustru som är ägare till egendomen (vilket ni dessutom kan bevisa genom bodelningsavtalet). Bodelning under pågående äktenskap kan på så sätt vara gynnsam för er. Då bodelning omfattar all er egendom kan den dock medföra oförutsedda konsekvenser; överväger ni ett sådant steg råder jag er därför att vända er till en professionell advokat.MVH

Är äktenskapsförord en bra lösning för oss

2010-01-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |vi skall skriva äktenskapsföord då min man är delägare i ett företag han har varit med att bygga upp. Skall alla hans aktier tillfalla honom utan att detta kompenseras med att jag får tex en större del i huset vid ev skils-mässa? Hur värderas "min insats" som varit hemma och skött familjen? Kollegorna har valt att skriva in ett engångsbelopp som frun får isåfall men jag anser att det kan bli väldigt fel ifall företaget då inte alls går bra, då skall mina barns far hamna i knipa för att jag skall ha pengar. Och åt andra håller blir det ju också fel - är företaget högt värderat får inte jag någon del i det trots att jag bidragit hemma så han kunnat jobba mycket. Vad är vanligaste lösningen?
Henrik Wallin |Vad som är den vanligaste lösningen kan jag inte svara på. Jag tror att det finns exempel på alla möjliga lösningar på det problem du presenterar. Det viktigaste för dig är nog, dels att sätta sig in i vad de olika alternativen innebär, dels att konkretisera vad du (ni) vill åstadkomma med ert eventuella förord. Effekten av ert agerande, med eller utan förord, bör ju vara att ni känner trygghet och att rättvisa råder mellan er.Man skall veta att lagstiftningen, i sig, erbjuder en lösning på ert problem. Detta är väl genomtänkta regler för hur egendom mellan makar skall fördelas. Äktenskapsförordet skapar en avvikelse från detta. Det innebär inte att äktenskapsförord behöver vara en dålig lösning, men man skall noga tänka igenom vad de förändringar man skapar leder till i olika situationer.Om ni inte skriver något äktenskapsförord då kommer all er respektive egendom att vara giftorättsgods (under förutsättningen att ni inte erhållit gåvor eller arv från någon tredjeman med ett villkor eller förord om att den egendomen skall vara mottagarens enskilda egendom). Om all egendom är giftorättsgods kommer det att innebära att ni, vid en eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa), delar allt lika. Dock finns vissa jämkningsregler som kan skapa avvikelser från detta, t ex vid äktenskapsskillnad efter ett kort äktenskap då den ena maken fört med sig mycket mer egendom in i äktenskapet än den andra maken.Ett äktenskapsförord innebär att ni rubbar den balans som lagen skapar. Om man skall upprätta ett förord är det således viktigt att man tänker igenom vad följderna av förordet blir. Ett äktenskapsförord kan skapa balans, om lagens regler leder till obalans, men för att avgöra detta måste man noggrant sätta sig in i både effekten av lagreglerna och av ett äktenskapsförord. I värsta fall kommer ett förord att innebära att dina år som hemmafru blir väldigt lågt värderade. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord så skulle, det du verkar tycka vara rimligt, bli resultatet av en bodelning – nämligen att maken får företaget på sin lott och att du t ex får lite större del av husets värde på din lott.Det är också viktigt att veta att ett äktenskapsförord kan avskaffas och även ändras hur många gånger som helst. Ni skulle kunna skriva ett äktenskapsförord nu, för att sedan efter några år, då förutsättningarna ser annorlunda ut, skriva ett nytt. Om ett äktenskapsförord skapar en allt för skev fördelning mellan makar vid bodelning, t ex vid äktenskapsskillnad, då kan den förfördelade maken begära jämkning av äktenskapsförordet vid domstol eller hos bodelningsförrättaren. Denna jämkning kan naturligtvis även åstadkommas genom ett avtal mellan makarna, under förutsättning att de är överens.Lycka till med ert äktenskapsförord!Med vänliga hälsningar,

Skulder - skillnad mellan gift och sambo?

2006-12-15 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag är sjukpensionär och har en del skulder bl.a hos kronofogden. Nu vill min sambo att vi ska gifta oss. Kan kronofogden driva in mina gamla skulder från min sambos ägodelar, bilar, besparingar och lön? Hur blir det om vi skriver äktenskapsförord?
Miranda Berg |Hej,Under ett äktenskap äger varje make sitt, och svarar för sina skulder, precis som när man inte är gifta. Detta gäller oavsettom man har ett äktenskapsförord eller inte. Den stora skillnaden mellan ett äktenskap och ett samboskap när det gäller ägande uppkommer först vid en bodelning vid skiljsmässsa eller dödsfall. Det är främst denna situation som ett äktenskapsförord syftar till att reglera. Vid en eventuell utmätning har alltså kronofogden inte rätt att ta din sambos/makes saker, men det är mycket viktigt att man i så fall verkligen kan visa vad som tillhör den andre maken. Detta gäller även medan ni bara är sambos, eftersom vid en utmätning kronofogden annars kan utmäta allt som finns i din besittning, det vill säga hemma hos dig.Ägandeförhållanden kan vara svåra att bevisa. Kvitton eller vittnen kan vara till hjälp. Ett äktenskapsförord kan ha bevisverkan vid en utmätning, men då måste det finnas en förteckning exakt över vilken egendom som är makens enskilda och det måste registreras hos domstol. Man kan också göra en bodelning under pågående äktenskap, en bodelningshandling måste i så fall lämnas in till domstol för sakrättsligt skydd.

Studieskuld

2009-12-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Två personer ska gifta sig. M har en studieskuld på 200 000 kr. Kommer denna skuld att vara M:s \"enskilda egendom\" vid en eventuell skilsmässa eller räknas den in i boets tillgångar och hustrun får således indirekt betala en del eftersom den minskar det gemensamma boets tillgångar.Vänligen
Frida Henkow |Hej!Studieskulden är inte enskild egendom och kommer därför att ingå i det gemensamma boets tillgångar. Detta följer av Äktenskapsbalken 7 kap. 1 och 2 §§, se https://lagen.nu/1987:230.Mvh

Innebörd av enskild egendom

2009-11-26 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru vill att jag ska skriva på ett äktenskapsförord på en fastighet som hon har köpt. Jag har medgivit att hon får ta lån på vårat hus för inköp av denna fastighet - vi är gifta och hos står som ägare till vår villa. Hur påverkar det min del av giftorätten vid en skilsmässa?
Gustav Nittby |Hej,Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom Äktenskapsbalk 7 kap. 1§. Om ni skriver ett äktenskapsförord, vilket jag med hänsyn till frågeställningen utgår från, ska ha innebörden att fastigheten ska vara din hustrus enskilda egendom innebär detta att den inte ska delas vid en skilsmässa. Övrigt giftorättsgods påverkas inte av äktenskapsförordet, om ni inte förordnar om det.Med vänlig hälsning

Blir hustrun ansvarig för lånet?

2006-12-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej. Min far ska eventuellt stå för ett lån på min kommande lägenhet. Kan han göra detta så att hans fru ställs helt utanför. Hur går vi i sådana fall tillväga? Måste det skrivas in i äktenskapsförordet eller går det att ordna på enklare sätt?Tusen tack!
Mårten Andersson |Hej!Enligt äktenskapsbalken 1 kap. 3 § svarar varje make för sina egna skulder. Detta innebär helt enkelt att lånet blir din pappas skuld som han själv svarar för. Något äktenskapsförord behövs inte för att reglera detta.Det enda sättet på vilket din pappas hustru kan drabbas är om det blir utmätning för din pappas skulder i deras hem. I sådant fall presumeras den egendom som finns i din pappas besittning vara hans, vilket innebär att kronofogden kan utmäta egendomen. Detta gäller dock inte om det framgår att egendomen tillhör din pappas fru, eller om hon kan göra sannolikt att de innehar egendomen med samäganderätt. Dessa regler stadgas i utsökningsbalken 4 kap. 19 §, och aktualiseras som sagt först om utmätning blir aktuell.Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230, och utsökningsbalken http://www.lagen.nu/1981:774.Frågan påminner om några andra frågor här på Lawline, som du hittar http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=824 och http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=521.Vänlig hälsning,

Äktenskap och äktenskapsförords giltighet i USA?

2006-03-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har gift mig i usa (Colorado) och skall nu ta ut skillsmässa. min man och jag har upprättat ett svenskt äktenskapsord och lämnat in det till tingsrätt. Nu undrar jag måste ansöka om skillsmässa både i usa och sverige? Gäller svenskt äktenskapsförord även i usa???Jätte tacksam för svar....
Marie Wahlin |Hej!För att kunna löse er fråga måste man titta på vad USA:s lagar säger på området dvs. vad som krävs för att äktenskap samt äktenskapsförord ska vara giltigt där.Dessutom kan det vara olika regler som gäller i respektive stat. Det kan vara så att det krävs något ytterligare eller att deras regler stämmer överens med svensk rätt eftesom våra rättssystem är ganska lika.Men vi på lawline kan tyvärr inte ge ett enhetligt svar på detta, då det rör utländsk rätt och vi endast inriktar oss på svensk.Jag råder dig därför att vända dig till en praktiserande jurist på området internationell privaträtt som kan hjälpa dig istället.Lycka till!Vänligen