Förverkande av hyresrätt; avhysning

2010-03-11 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag äger en hyresfastighet via ett AB. Jag hyr ut en kommersiell lokal (för lager, magasinering) till en privatperson. Hyresgästen har inte betalat hyran i tid (2 veckor försenad) och det ser ut som om han kommer att ha problem med att betala även fortsättningsvis. Han säger att han inte har pengar och kommer betala när han får pengar (har t.ex. idag två veckor senare betalat 1/3 av hyran för denna månad). Han har varit besvärlig redan från början (över ett år nu) och jag har behövt ringa honom nästan varje månad för att få in hyran. Nuförtiden har jag även problem med att få tag på honom på telefon/sms. Jag undrar vad jag har för möjligheter att vräka honom och hur snabbt jag kan få ut honom om det skulle behövas? Vårt kontrakt är skrivet med 6 månaders uppsägning före december månad, sägs inte kontraktet upp innan december så förlängs det i 12 månader åt gången. Det är alltså förlängt med 12 månader just nu. Hur ska jag gå tillväga för att göra det lagenligt och kräva honom på hyra? Ska jag först skicka påminnelse där jag specificerar avgift + ränta och ger honom typ 10 dagar att betala? Måste jag skicka detta som rekommenderat brev? Vad händer efter det om han fortfarande inte betalar? Inkasso? Jag antar att jag INTE får lov att byta lås så han inte kommer in även om han inte betalar hyran? Jag är rädd att han kan få vara kvar i lokalen länge utan att betala någon som helst hyra då hela processen kan ta hur lång tid som helst. All hjälp tas tacksamt emot.
|Hej! Enligt 12:42 jordabalken (JB) är hyresrätten förverkad och du har rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid om din hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än två vardagar efter förfallodagen. Om hyresrätten sålunda är förverkad för att din hyresgäst inte betalat hyran får han dock ändå inte skiljas från den, om han betalar hyran inom två veckor från det att han delgetts underrättelse om att han kan komma att få tillbaka hyresrätten om han betalar hyran på angivet sätt (12:44 JB). Kravet på delgivning innebär att du måste styrka att du faktiskt delgivit din hyresgäst om vad han har att göra. Delgivning kan göras genom rekommenderat brev, personligt överlämnande, brev, eller på något annat sätt som anges i delgivningslagen. Är hyresrätten förverkad kan du alltså säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan enligt 12:6 JB. Som framgår av 12:8 JB ställs det dock vissa krav på hur uppsägningen ska gå till. Huvudregeln är att den ska vara skriftlig; det är tillräckligt att du skickar den via rekommenderat brev. Ett ännu smidigare sätt vore emellertid att ansöka dels om ett betalningsföreläggande för hyresskulden hos kronofogdemyndigheten (KFM), dels om avhysning av din hyresgäst hos samma myndighet. En ansökan hos KFM om att hyresgästen ska avhysas gäller som uppsägning enligt JB 12:8. Enligt lagen om betalningsföreläggande kan en sådan både avse betalningsföreläggande och avhysning. I ansökan ska du ange grunden för uppsägningen, dvs. att hyresgästen inte betalat hyran i tid. (Här bör du även bifoga ert hyresavtal). Du måste dock även ange att du sagt upp hyresgästen skriftligen i enlighet med de formkrav som ställs upp i JB, och att du underrättat din hyresgäst om att han kan få tillbaka sin hyresrätt om han betalar hyran inom två veckor. Efter det att ansökan skickats in kommer KFM att försöka delge din hyresgäst och fråga hur han ställer sig till betalningsföreläggandet, och förelägga honom att svara inom en viss tidsfrist, normalt inte mer än två veckor. Om hyresgästen inte svarar kommer KFM att verkställa din ansökan, dvs. avhysa hyresgästen och se till att du får dina pengar. Om hyresgästen bestrider kommer KFM att fråga dig om du vill att er tvist ska överlämnas till domstol. Om du inte begär det avskrivs ärendet och du måste då ändå gå till domstol senare för att få dina pengar. Tanken är sålunda att det är KFM som sköter avhysning av hyresgäster. Du får alltså inte byta lås på lokalen. Sammanfattningsvis bör du alltså först påminna din hyresväst om att han ska betala. Därefter bör du säga upp din hyresgäst och informera att hyresrätten kan återvinnas genom att betalning sker inom 2 veckor från det att underrättelsen lämnats. Därefter bör du ansöka om betalningsföreläggande och avhysning. Du skulle kunna anlita en inkassofirma och/eller en delgivningsfirma om detta framstår som omständligt. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande och avhysning här: http://www.kronofogden.se/fordigsom/villfabetalt/hurgorjag/betalningsforelaggande.4.14db52b102ed4e5fe380005212.html. Hoppas att du härmed fått svar på dina frågor. Vänligen,

Uppsägning genom e-post

2010-03-07 i Hyresrätt
FRÅGA |hej, vi hyr en lägenhet i andra hand, ett år i taget från ägarna - och vårt nuvarande kontrakt går ut 28 april 2010. vi har alltid haft en god, informell kontakt med ägarna, via email framför allt. den 11 februari meddelade jag ägarna via email att vi inte vill förlänga kontraktet. de mottog emailet men svarade inte på det förrän 4 mars - och sa då att eftersom vi inte sagt upp lägenheten "på korrekt sätt" så har de inte godtagit uppsägningen. vad ska jag göra? tack!
Andreas Vinqvist |Hej, Regler om hur en uppsägning ska gå till återfinns i 12 kap. 8 § Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K12P8S1). Enligt paragrafens lydelse ska uppsägningen ske skriftligen samt delges motparten. Då det är hyresgästen som säger upp avtalet får uppsägningen även ske muntligt om skriftligt erkännande från hyresvärden erhålls. Då ni skickat ett e-postmeddelande till er hyresvärd är kravet på skriftlighet uppfyllt. Att ni inte fått någon bekräftelse på att er hyresvärd faktiskt läst mailet förrän den 4 mars innebär att ni inte kan bevisa att han faktiskt tagit del av meddelandet om uppsägning förrän just denna tidpunkt. Om ni således inte på något sätt kan bevisa att er hyresvärd faktiskt sett er uppsägning tidigare anses ni ha sagt upp lägenheten först den 4 mars. Huvudregeln vid avtal på bestämd tid, är att avtalet upphör att gälla först vid hyrestidens utgång. Även om uppsägning sker redan dag två är utgångspunkten att avtalet gäller till avtalstidens utgång. Det finns dock ett viktigt undantag från nämnda huvudregel. Genom 12 kap. 5 § 1 st. Jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K12P5S1) har en bostadshyresgäst även vid avtal på bestämd tid rätt att bli fri från avtalet vid det månadsskifte som kommer närmast tre månader efter gjord uppsägning. Sammanfattningsvis kan sägas att uppsägning genom e-post är giltigt, men kan leda till bevissvårigheter. Däremot har en bostadshyresgäst alltid rätt till tre månaders uppsägningstid, alltså även vid avtal på bestämd tid. On ni således inte kan visa att er hyresgäst mottagit e-postmeddelande tidigare än den 4 mars, anses er uppsägning skett vid denna tidpunkt och er uppsägningstid på tre månader börjar då löpa. Vänligen,

Uppsägning av tidsbegränsat hyresavtal

2010-02-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag med familj hyr för tillfället en villa i Stockholm, hyresvärden är numera bosatt i Australien. Vårt kontrakt är skrivet från 1 december 2009 t.o.m. 30 November 2010. I vårt kontraktskrivande avsade vi oss besittningsrätten. Idag fick vi ett mail från vår hyresvärd att de ämnar gå ut med huset till försäljning redan under April 2010. Min fråga: Har vår hyresvärd verkligen rätt till detta? Enligt min bild skall huset ses som "vårt" under kontraktstiden. Vi är skötsamma och har aldrig kommit in sent med en betalning. Vi har skrivit 3 månaders uppsägning åt båda hållen, men jag skulle vilja förstå mina rättigheter? Vi vill alltså bo kvar hela vår kotraktstid. JÄTTETACKSAM FÖR HJÄLP!!
Maria Holme |Hej, Hyresavtalet är ett avtal på begränsad tid. Även vid avtal på begränsad tid har hyresgästen ett besittningsskydd om hyresgästen bor kvar efter hyrestidens utgång, alltså ett skydd mot att hyresvärden säger upp hyresavtalet utan att hyresnämnden godkänner uppsägningen se 12 kap. 49 § Jordabalken (JB), se https://lagen.nu/1970:994. Besittningsskyddet kan avtalas bort enligt 12 kap. 45 a § JB, se https://lagen.nu/1970:994. Ett sådant avståendeavtal kräver vanligen hyresnämndens godkännande för att vara giltigt, det finns dock undantag från detta. I ditt fall är det troligt att ett av undantagen är tillämpliga – det verkar nämligen vara fråga om bostad i ett en- eller tvåfamiljshus och hyresvärden ska sälja huset. Avståendeavtalet är troligen giltigt. Ett tidsbegränsat avtal kan normalt inte sägas upp under avtalstiden. Enda möjligheten till att avbryta avtalsförhållandet är hävning, vilket kräver att motparten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott. I detta fall har ni emellertid avtalat om en uppsägningstid. Detta tyder på att ni velat att avtalet ska kunna sägas upp i förtid. Principen om att hyresavtal på begränsad tid gäller tid hyrestidens utgång kan därmed sägas ha avtalats bort enligt 12 kap. 3 § 2 st. JB se https://lagen.nu/1970:994. Eftersom hyresvärden sagt upp avtalet med beaktande av uppsägningstiden är uppsägningen troligen giltig. Med vänliga hälsningar

Två lägenheter hos samma hyresvärd - grund för uppsägning av den ena?

2010-02-21 i Hyresrätt
FRÅGA | Kan min hyresvärd säga upp än av mina lägenheter,då jag står på båda två och det inte är tillåtet att ha två? Fast de skrev under för 3 år sen? Nu anklgar de mig för andrahandsuthyrning, fast det inte stämmer? Vad kan jag göra?
Sofie Bjärtun |Hej! Det finns inte något lagreglerat förbud mot att hyra två lägenheter av samma hyresvärd. I praktiken kan emellertid hyresvärden omöjliggöra detta, främst genom Hyreslagens begränsande regler vad gäller andrahandsuthyrning men också på grund av den försvagning av hyresgästens principiella besittningsskydd som ett innehav av två lägenheter medför. För det första krävs nämligen hyresvärdens godkännande för att hyresgästen skall få hyra ut den ena av lägenheterna i andra hand, se 39 § Hyreslagen. Visserligen finns en möjlighet att istället ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrningen hos hyresnämnden men för beviljande krävs bl.a. att hyresgästen har beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrningen, se 40 § Hyreslagen. Detta innebär att hyresgästen måste ha starka skäl såväl för att inte använda lägenheten som för att behålla anknytningen till den. Ett sådant beaktansvärt skäl föreligger förmodligen inte i denna situation. Du antyder i din fråga att du inte hyrt ut någon av dina lägenheter i andra hand, varpå hyresvärden inte torde kunna säga upp kontraktet pga. otillåten andrahandsuthyrning, varken i en tvist i domstol om omedelbar uppsägning av hyreskontraktet eller i en s.k. förlängningstvist hos hyresnämnden om uppsägning till hyrestidens utgång. I en tvist enligt det senare mönstret har emellertid hyresvärden en andra möjlighet att motverka situationen med två hyreskontrakt för en och samma hyresgäst. Hyresvärden kan med ett sakligt skäl (och här ställs inte höga krav) för uppsägning till hyrestidens slut åberopa den s.k. generalklausulen varpå hyresnämnden gör en intresseavvägning mellan hyresvärd och hyresgäst. Att hyresgästen har ytterligare en lägenhet (oavsett om denna hyrs ut i andra hand eller ej) talar i denna avvägning till hyresgästens nackdel, varpå hyresvärden torde få betydligt lättare att med ett, i sin egenskap av hyresvärd, legitimt intresse kunna få igenom en uppsägning, jfr till det sagda 46 § 10 p Hyreslagen. Med det sagda i åtanke är det enligt min mening troligt att hyresvärden kan säga upp ditt ena hyreskontrakt till hyrestidens slut. Med stöd av Hyreslagen behöver du emellertid inte göra något alls förrän hyresvärden därefter tar frågan till hyresnämnden för bedömning, se 49 § Hyreslagen. Det är härefter upp till hyresnämnden att avgöra i frågan, men med tanke på det ovan sagda råder jag dig att innan tvisten hamnar här försöka komma fram till en lösning med din hyresvärd. Det finns, som nämnts inledningsvis, inget generellt förbud mot att hyra två lägenheter av din hyresvärd och så länge ni kan komma överens kan du stå kvar som hyresgäst på båda kontrakten. Mvh,

Rätt till skadestånd vid hinder eller mer i nyttjanderätt?

2010-03-10 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Vi hyr en lokal i markplan sedan snart 3 år tillbaks. I lokalen har vi en klädbutik. För en tid sedan omvandlades huset till bostadsrätt med undantag för de 4 lokalerna i markplan(alla är butiker). Nu har vi hört att det skall dra igång stambyte i fastigheten, men vi har varken fått någon information om när och hur det kommer drabba vår lokal. Det enda vi vet är att man kommer sätt upp bygg baracker som skymmer våra skyltfönster. Jag har försökt söka efter information i jordabalken angående våra rättigheter men det mesta verkar röra bostäder. Tacksam för svar eller tips om vad det är som gäller för dessa frågor: Finns det någon tid bostadsrättsföreningen måste förvarna oss innan de börjar med arbeten i vår lokal? Under arbetet kommer vi inte kunna ha öppet eftersom de skall riva betong etc. etc. Har vi rätt att kräva ersättning? Angående byggbodar som skymmer skyltfönster, får man göra så utan att prata med oss? Har vi rätt till ersättning för detta? Tack på förhand, Thomas Berglund
|Hej! Även som lokalhyresgäst har ni en del rättigheter i förhållande till er hyresvärd. Eftersom 12 kap. jordabalken (JB) är tvingande till förmån för er som hyresgäst kan er hyresvärd enligt 12 kap. 1 § 1 st. heller inte avtala bort det skyddet med bindande verkan, om det inte anges särskilt i lagen. Den paragraf som reglerar vad ni har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra är framför allt 12 kap. 16 § JB. Paragrafen inleds med en hänvisning till 12 kap. 11 §, i vilken regleras vad ni har rätt till om det skulle vara så att er hyresvärd brister i vad som åligger honom. Enligt paragrafen har ni som hyresgäst rätt till följande: • Hyresgästen får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad, om hyresvärden inte ombesörjer att bristen avhjälps så snart det kan ske efter tillsägelse. Detta torde dock inte vara aktuellt i er situation. • Om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål, eller om hyresvärden underlåter att ombesörja att bristen avhjälps får ni som hyresgäst säga upp avtalet. Uppsägning får emellertid bara ske om bristen är av väsentlig betydelse. Vad som är av väsentlig betydelse går inte att här på rak arm säga, men det ska vara en verkligt avsevärd olägenhet för hyresgästen, vilket det verkar vara här för er. I så fall har ni enligt 12 kap. 6 § rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. • Under den tid lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran. Vad som är en skälig nedsättning får avgöras från fall till fall, men kommer att bero på hur stor olägenhet bristen medför för hyresgästen. Kan lokalen inte alls användas för sitt ändamål kommer nedsättningen alltså att bli större. Hyran kan dock max sättas ned till noll. Om ni vill ha nedsättning av hyran är det av vikt att ni talar om det för er hyresvärd så snart som bristen har uppkommit. Annars riskerar ni att förlora rätten till nedsättning under den tid som lägenheten är bristfällig men ni ännu inte påtalat det. • Till sist har hyresgästen även rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans försummelse. För ersättning krävs att hyresvärden ska ha orsakat bristen på vårdslöst sätt. Men det finns en presumtion för att hyresvärden har gjort så; han eller hon har alltså bevisbördan för att vederbörande inte varit vårdslös. Vad som är vårdslöst eller inte går generellt inte att säga, men om det legat utanför hyresvärdens kontroll är det i vart fall definitivt inte vårdslöst. Att inte förvarna om kommande byggarbeten skulle kunna utgöra vårdslöshet för vissa skador. Vad som återstår att reda ut är således vad för rättigheter ni har enligt 12 kap. 16 §. I paragrafen framgår att om det uppstår hinder eller men i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande så ska bestämmelserna i 10-12 § gälla. Ni skulle alltså om men eller hinder föreligger ha rätt att vidta de åtgärder som listats ovan. Buller och damm är sådant men eller hinder som avses i paragrafen. Däremot är det enligt min mening inte helt klart att byggbaracker som skymmer ert skyltfönster är det. Att ni inte kan hålla öppet torde dock vara ett sådant hinder som omfattas av bestämmelsen. Mot denna bakgrund skulle ni alltså ha rätt till de åtgärder som nämns i 11 §, däribland nedsättning av hyra och skadestånd om hyresvärden varit försumlig. I 12 kap. 16 § stadgas dock vidare att hyresvärden och hyresgästen med bindande verkan kan träffa avtal om inskränkning i rätten att erhålla nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten, till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt, eller annat arbete som särskilt anges i avtalet. Ett stambyte i fastigheten torde utgöra sedvanligt underhåll av fastigheten, varför paragrafen skulle vara tillämplig om det skulle finnas ett avtal mellan er som hyresgäst och hyresvärd, och ni skulle då alltså inte ha någon rätt till nedsättning av hyran. Jag skulle alltså råda er att kolla upp vad ert hyresavtal faktiskt säger. Notera emellertid att inskränkningen bara gäller er rätt till nedsättning av hyran. Om hyresvärden varit försumlig har ni fortfarande rätt till skadestånd. Om jag var ni skulle jag sammanfattningsvis först kolla upp vad hyresavtalet säger. Därefter råder jag er att kontakta hyresvärden och förklara dels att ni vill ha en nedsättning av hyran, dels att ni vill ha ersättning för de skador ni lidit och att det ligger på hyresvärden att visa att han inte har varit försumlig. Vänligen,

Min hyresgäst vägrar gå med på den nya hyran

2010-02-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hyr ut en lokal på 77 kvm för 4800:-/mån höjde 2010 3% till 4956:- höjning 3% (jag meddelade skrifligen)får inbetalning för jan på 4656:- en sänkning på ca 3% kan man göra så? Han hänvisa till index o jordabalken
Klas Eklund |Hej! hej som hyresvärd kan du dels välja att förhandla med din hyresvärd eller skicka ut ett villkorsmeddelande (med förslagen höjning). Eftersom du inte har förhandlat om hyran så blir hyresavin ett villkorsmeddelande som hyresgästen har en månad att svara på. Efter månadens utgång kan du gå till hyresnämnden för att driva tvisten vidare. En hyra skall vara skälig och detta avgörs genom jämförelse med liknande lokaler som ägs av allmännyttan. själva bedömningen är ganska förmånlig för hyresvärden och den höjning du beskriver är synnerligen modest varför jag tror att du kan röna framgång(även om en noggrannare bedömning bör göras för att vara säker) Ett bättre sätt att gå än hyresnämnden är att förklara och förhandla med hyresgästen. Antagligen så syftar han på bruksvärdeshyra enligt hyreslagen som återfinns i 12 kapitlet jordabalken se här (https://lagen.nu/1970:994). Sammantaget så tycker jag att du borde ha en bra utgångspunkt att förhandla ifrån. Med vänliga hälsningar

Normalt slitage eller skada?

2010-02-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Jag har nyligen flyttat ut ur en lägenhet. Besiktning gjordes och inga anmärkningar gjordes. Ett par dagar gick och så damper det ner en faktura på hål i vägen för min LCD - men det har besiktningsmannen sett att det var en vägg hängd tv, borde han ha gett anmärknign till. Sedan så tillkommer det fettfläck där sängen har varit. Är jag ersätts skyldig här? Jag tycker inte det, han har ju besiktningsplikt, samt tvn hängde redan där, han borde förstå att den kommer lämna hål samtidigt som sängen är normal slitage.
Ulrika Lundgren |Hej! Som hyresgäst har man en plikt att väl vårda den lägenhet man hyr. Detta innebär att man ska använda lägenheten aktsamt så att ingen skada uppkommer. Uppkommer skada kan hyresgästen göras ekonomiskt ansvarig för eventuell reparation. Detta framgår av 24 § Hyreslagen, se https://lagen.nu/1970:994#K12P24S1. Då hyresgästen flyttar från lägenheten skall den återställas i det skick den var vid inflyttning, med undantag från normal förslitning. Detta innebär därmed att en skada inte ska förväxlas med normalt slitage. Ekonomisk ansvarighet för hyresgästen uppkommer inte vid normalt slitage. Gränsen mellan vad som utgör skada och normalt slitage kan dock vara svår att dra. I praxis har vanligtvis skruvhål och spikhål efter tavlor och hyllor ansetts vara normalt slitage. Extremt många hål eller riktigt stora har istället ansetts vara skada. I det fall hålen i väggen efter din tv är stora kan detta därmed anses vara alltför omfattande för att inte åtgärda innan flytt. Detta är dock en bedömningsfråga från fall till fall, vilket också kan ha varit svårt för hyresvärden att avgöra innan nedmontering av teven skett. Angående den fettfläck som har uppstått efter sängen rör sig det förmodligen inte om vårdslöshet från din sida utan endast av normal användning varför detta möjligtvis kan anses vara normalt slitage. Bedömning i varje enskilt fall måste dock självklart göras, vilket gör att det är svårt att ge ett mer bestämt svar. Skulle fettfläcken istället anses ha uppkommit på grund av vårdslöshet kan du bli ersättningsskyldig för de år som återstår fram till det att omtapetsering annars skulle ske. Hyresvärden har en skyldighet att underhålla lägenheten, och inom underhållsskyldigheten faller exempelvis omtapetsering med jämna mellanrum. Detta sker vanligtvis vart tionde år. Skulle du anses ha uppträtt vårdslös blir du ersättningsskyldig för de år som återstår fram till nästföljande omtapetsering. Detta betyder att i det fall det var fem år sedan omtapetsering senast gjordes blir du bara skyldig att ersätta hälften av den nu uppkomna kostnaden. Vänliga hälsningar,

Skadeståndsskyldighet för förslitningsskada?

2010-02-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag ska flytta ut ur min hyreslägenhet och ett ben på min säng har orsakat ett märke i golvet (plastgolv). Kan jag bli ersättningsskyldig för detta eller räknas det som slitage (man kan ju tycka att golvet borde hålla för en vanlig säng)? Om det inte gör det, hur mycket kan de kräva att jag ska betala? Kan jag till exempel bli tvungen att betala för nytt golv i hela rummet fastän märket är i ena hörnet?
Cajsa Hansen |Jordabalken (SFS 1970:994) (JB) kap 12 reglerar hyra av fast egendom, se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1. Kap 12 JB är tvingande till hyresgästens förmån vilket framgår av § 1 st 5 JB, se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5. Av detta följer att hyresavtalet inte får föreskriva ytterligare skyldigheter för hyresgästen som t ex en skyldighet att ersätta alla förslitningsskador. Av kap 12 § 24 JB framgår att hyresgästen har en allmän vårdnadsplikt, se https://lagen.nu/1970:994#K12P24S1. Av denna följer att hyresgästen skall ersätta skador som orsakats av dennes vållande eller vårdslöshet. Under en hyrestid uppkommer vanligtvis förslitningar. Detta är något som såväl hyresgäst som hyresvärd får leva med och något som så att säga ligger i hyresavtalets natur. Ett märke i golvet skulle jag klassa som en typisk förslitningsskada. För ersättningsskyldighet krävs att hyresvärden kan bevisa att skadan uppstått genom försummelse, vilket i detta fall blir ytterst svårt om det är fråga om en vanlig användning av en säng. Om skadan skulle vara ersättningsgill kan jag inte tänka mig att hyresgästen skulle tvingas betala för ett helt nytt golv. Detta har bland annat att göra med att hyresvärden har en skyldighet att sköta underhåll av lägenheten med jämna mellanrum, lägenheten skall alltså ändå inom en viss tid fräshas upp.