Fel på begagnad bil köpt i befintligt skick

2007-05-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! jag köpte en bil för ett par dagar sedan för 56 000:-. När jag körde hem bilen upptäckte jag ett konstigt ljud från växellådan så dagen efter åkte jag till verkstan och lät dem kolla. Växellådan och kopplingen behöver bytas till en kostnad av 29 000:-. Jag har skrivit kvitto att jag köpt bilen i befintligt skick och har provkört den, men under provkörningen kunde jag inte upptäcka något sådant fel, utan det kom fram mer och mer ju längre hem jag kom. Han har inte nämnt något om det, bara att kopplingen var lite sliter och kunde "smörjas upp" om man ville åtgärda det, och det stämde ju som sagt inte riktigt. Hur ska jag gå vidare, jag har pratat med honom och nämnt vad verkstan sa, säljaren svarade att vi skulle lösa det här men nu två dagar senare svarar han inte på telefon. Jag har kikat i köplagen och tycker att jag har rätt på alla punktern i köplagen 1990:931 paragraf 19, 32, 34, 36 och 37. Vad säger ni? Tacksam för svar.
Sara Forslund |Hej, 19 § i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931, reglerar fall då en vara köpts i "befintligt skick". Som framgår av 19 § är det inte lika med en total friskrivning av säljarens ansvar att en vara är såld i befintligt skick. 19 § säger att en vara som sålts i befintligt skick ändå är felaktig om varan inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren uppgivit innan köpet, eller om säljaren medvetet underlåtit att upplysa köparen om saker som är så väsentliga att köparen borde kunnat räkna med att säljaren skulle ha upplyst om dem (säljaren är i "ond tro"). En vara är också felaktig om det visar sig att den är i mycket sämre skick än vad som är rimligt med hänsyn till omständigheter såsom priset och, i beträffande bagagnade bilar till exempel bilens ålder, miltal etc. Viktigt att observera i samband med 19 § är köparens undersökningsplikt som regleras i 20 §. Om köparen undersökt varan och ändå inte hittat fel som han "borde" upptäckt, eller om han trots säljarens uppmaning låtit bli att undersöka varan får köparen ändå inte vända sig mot säljaren under åberopande att varan är felaktig. Har dock säljaren handlat i strid mot tro och heder (varit i "ond tro", se ovan) och medvetet underlåtit att upplysa köparen kan säljaren göras ansvarig oavsett köparens undersökningsplikt. Har du uppfyllt din undersökningsplikt enligt 20 § alternativt anser du att säljaren var i ond tro kan du vända dig till säljaren under åberopande att bilen är felaktig trots att du köpt den i befintligt skick. Isåfall har du reklamerat regelrätt enligt 32 § och har rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning enligt 34, 36 och 37 §§. Lycka till, med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av upphovsrätt

2007-05-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan fullständig ekonomisk upphovsrätt överlåtas med ett köpeavtal mellan två bolag där säljaren har fullständig ekonomisk upphovsrätt till det material som säljs?
Daniel Waerme |En upphovsrätt kan med undantag för upphovsmannen "ideella rätt" helt eller delvis överlåtas. Överlåtelsen är ett vanligt köp. (Se 3 § Upphovsrättslagen) Vänligen

Köp av bostadsrätt. Läckande golvbrunn, fel i vara?

2007-05-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vi har köpt ett radhus, en bostadsrätt. 1v efter inflyttning visar det sig att golvbrunnen i badrummet på ovanvåningen läcker vatten ned genom taket till undervåningen vid dusch. Badrummet är renoverat av förra ägaren och enl mäklaren fackmannamässigt. Vid insp av VVs-are påpekas att golvbrunnens utförande inte är fackmannamässig. Är detta ett dolt fel och kan vi kräva ersättning av köparen som hävdar att hon aldrig haft problem med vattenläckage? Vi har besiktningsskyldighet, men detta uppdagades ju inte förrän vi bott här och använt badrummet i en vecka. Vid användande av tex tvättmaskin som töms i badkaret läcker det inget, vilket innebär att vi inte hade kunnat se detta vid en besiktning.
Ludvig Lagerkranz |Hej! Vid köp av bostadsrätt mellan privatpersoner gäller i första hand avtalet mellan säljare och köpare. Om den aktuella frågan eller situationen inte finns reglerad i avtalet gäller i andra hand köplagen (1990:931) KöpL http://lagen.nu/1990:931 . De brister du uppmärksammat skulle i lagens mening kunna utgöra fel i varan. Enligt 17 § KöpL skall varan anses felaktig om dess beskaffenhet avviker från vad som avtalats. Varan kan också anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Varan kan även anses felaktig enligt 18 § KöpL om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat vid försäljningen, t.ex. att säljaren uttryckligen har uttalat något om varans beskaffenhet. Vidare krävs enligt 21 § KöpL att felet fanns där redan före köpet. Har säljaren i avtalet tagit in en klausul om att varan säljs i ”befintligt skick” är denna friskrivning inte giltig om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, 19 § 1st. p.3 KöpL. Har man som köpare undersökt varan före köpet får man inte som fel åberopa sådant man märkte eller borde ha märkt vid undersökningen, 20 § KöpL. Har man som köpare inte upptäckt bristen vid undersökningen blir det då fråga om en objektiv bedömning. Det innebär att sådant som relativt enkelt hade kunnat upptäckas vid undersökningen troligen inte kan göras gällande medan brister som kräver en betydande insats för att upptäckas eller brister av dold karaktär kan göras gällande. Huruvida säljaren kände till bristen eller inte har dock ingen betydelse. För att överhuvudet taget kunna göra gällande ett fel måste man reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter att köparen märkte eller borde ha märkt felet, 32 § KöpL. Vad som är skälig tid finns inte exakt definierat utan beror på vilken typ av vara det rör sig om och felets art. Utgångspunkten är här att ju förr reklamationen sker desto bättre. Reklamationen måste ske inom två år från det att köparen mottog varan, om inte säljaren lämnat en garanti, handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Om varan är felaktig kan har man som köpare bl.a. rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, 34 § KöpL. Sker inte avhjälpande inom skälig tid har man som köpare rätt till försvarliga kostnader för att själv åtgärda felet. För att kräva att säljaren avhjälper felet måste man även särskilt tala om det för säljaren, en s.k. särskild reklamation, 35 § KöpL. Huruvida de brister du nämner kan göras gällande som fel är svårt att uttala sig om, utan blir beroende av dels hur svårt det hade varit att upptäcka vid undersökningen, dels övriga omständigheter vid försäljningen, t.ex. uppgifter från säljaren. Det bör noteras att för sådan information som säljaren lämnat har du bevisbördan, du måste alltså kunna styrka sådana uttalanden. Om det inte går att nå fram till en lösning med säljaren föreslår jag att du kontaktar en sakkunnig för vidare rådgivning. För att mäklaren skall kunna göras ansvarig krävs att denne varit vårdslös, 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) http://lagen.nu/1995:400 . Mäklaren skall normalt anses kunna förlita sig på uppgifter som denne erhåller från säljaren. Vänligen

Insatsens storlek vid ombildning till bostadsrätt

2007-05-07 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har nyligen köpt min lägenhet i samband med ombildning HR till bostadsrätt. Ytan angiven i alla handlingar är 58kvm, vid en uppmätning visar det sig att ytan är endast 52kvm. Pengarna är betalda men upplåtelseavtalet är ej påskrivet av mig ännu. Vilka är mina chanser att få tillbaka mina pengar för de 6kvm som fattas? Tack för hjälpen
Markus Olsson |Hej, Jag uppfattar din fråga som att du är den första bostadsrättsinnehavaren. Det är alltså inte fråga om en situation där du har förvärvat bostadsrätten från en tidigare innehavare. Om jag har förstått saken rätt har du tidigare innehaft din lägenhet med hyresrätt, men numera med bostadsrätt. Är detta en feltolkning hänvisar jag till en redan besvarad fråga, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=429 . När hyresrätter skall ombildas till bostadsrätter går ett visst antal medlemmar (minst tre) samman och bildar en bostadsrättsförening. Föreningen förvärvar sedan den eller de fastigheter vari lägenheterna som skall upplåtas med bostadsrätt finns. Vid bildandet av föreningen tillskjuter medlemmarna en insats. Grunderna för beräkningen av denna insats är i regel angiven i föreningens stadgar och den baseras ofta på ytan på respektive medlems lägenhet. Som jag uppfattar det, har du redan betalat denna insats. Huruvida du har betalat för mycket eller inte får avgöras utifrån den beräkningsgrund som angivits i föreningens stadgar. Föreningsstämman har möjlighet att besluta om ändring av någons insats, men det förutsätter antingen att berörda bostadsrättshavare enas om detta eller att en kvalificerad majoritet av dem accepterar en ändring och att hyresnämnden godkänner det, se http://lagen.nu/1991:614#K9P16 . Detta är ett alternativ till hur du eventuellt skulle kunna få tillbaka pengar för de sex kvm som saknas. Ett annat sätt att försöka återfå pengarna, om upplåtelseavtalet ännu inte är påskrivet, är att vända sig till hyresnämnden. Nämnden har möjlighet att fastställa villkoren för upplåtelsen och kan därmed avgöra vilka villkor en medlem skäligen inte bör godta. Om föreningen frivilligt inte accepterar en nedsättning av insatsen, kan du alltså vända dig till hyresnämnden så att den kan pröva om insatsen föreningen vill ha är för stor. Ett rättsfall som delvis berör denna fråga är RH 1999:78. Se också 4 kap. 5 och 6 §§ i bostadsrättslagen, http://lagen.nu/1991:614#K4P5 . Notera också att den årsavgift som du enligt upplåtelseavtalet har att betala i regel är relaterad till lägenhetsyta eller insatsens storlek. Grunderna för beräkningen av årsavgiften framgår också av föreningens stadgar. Om din lägenhetsyta är mindre än vad som har förutsatts, har du därför sannolikt även rätt till nedsättning av årsavgiften. Med vänlig hälsning

Ansvar för fel vid köp av bostadsrätt. Trasig blandare.

2007-05-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt. Jag har upptäckt att dusch- blandaren inte fungerar och kökskranen läcker. Vem ska stå för kostnaden av reparationen ? Säljaren eller köparen?
Ludvig Lagerkranz |Vid köp av bostadsrätt mellan två privatpersoner gäller i första hand köpeavtalet. Finns inte den aktuella situationen reglerad i avtalet gäller i andra hand köplagen som du finner http://lagen.nu/1990:931 . De brister som du nämner kan utgöra fel i köplagens mening, se 17 §. Som köpare har man ingen generell undersökningsplikt, vilket innebär att man inte är tvungen att undersöka varan före köpet. Däremot kan man inte som fel åberopa sådant man borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av varan och således får antas ha känt till vid köpet, 20 §. Även om man före köpet undersökt varan, kan inte fel som vid undersökningen hade varit relativt enkla att upptäcka åberopas, då . Att vid exempelvis visningen undersöka huruvida blandare fungerar eller ej hade varit så pass enkelt att det inte senare kan åberopas som fel, eftersom man borde ha upptäckt det. I det fallet blir det alltså köparen som får stå för kostnaden.

Köp av vara i befintligt skick

2007-05-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en häst för 55.000 kr i början av nov -07 i \"befintligt skick\". Den blev halt i slutet av februari. Efter veterinärkontroll rekommenderades jag att undersöka hästen på klinik, där det 10 april konstaterades att hästen har spatt. För att ev kunna fastställa hur gammal skadan/sjukdomen var togs extra bilder som skickades till Uppsala för analys. Jag reklamerade muntligt 21 april och skriftligt den 25 april. 9 maj fick jag analyssvaren som säger att hästen haft spatt minst 6 mån och troligtvis längre (från röntgendatum 10 april). Alltså innan jag köpte hästen. Skickade igår begäran om hävning samt bifogade kopia på utlåtandet. Jag köpte av en privatperson, alltså är det Köplagens regler som gäller. Jag tolkar reglerna om fel på varan, befintligt skick mm så att jag ska ha möjlighet att häva köpet eftersom analysen tyder på att felet fanns vid köptillfället. Är det så?
Rebecka Boholm |Hej! Det stämmer att köplagens regler är tillämpliga vid köp av lös egendom mellan privatpersoner (KöpL 1 § http://lagen.nu/1990:931). En vara är normalt att anse som felaktig bl.a. om den i fråga om art, mängd eller kvalitet inte stämmer överens med avtalet eller om den inte kan användas för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används till (17 § http://lagen.nu/1990:931). Säljaren ansvarar för fel som funnits när varan avlämnades till köparen, även om felet visar sig först senare (13 och 21 §§ http://lagen.nu/1990:931). Är varan att anse som felaktig kan påföljder göras gällande enligt 30-40 §§ (http://lagen.nu/1990:931). Köpet kan hävas om avhjälpande och omleverans inte är aktuellt och om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen (37 och 39 §§http://lagen.nu/1990:931). Bestämmelserna i KöpL är dispositiva, vilket innebär att annat kan avtalas (3 § http://lagen.nu/1990:931). Ett exempel på detta är friskrivningar om att varan säljs i befintligt skick. Enligt KöpL 19 § (http://lagen.nu/1990:931) måste man dock kunna förvänta sig vissa grundläggande egenskaper av en vara trots att den sålts i befintligt skick. En vara kan således anses vara felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (19 § punkt 1 http://lagen.nu/1990:931). Detsamma gäller om säljaren underlåtit att upplysa om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som denne måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om (punkt 2). En förutsättning är dock att denna underlåtenhet kan antas ha inverkat på köpet (alltså att varan inte skulle ha köpts om köparen hade fått informationen från säljaren). Slutligen är varan, trots förbehållet om befintligt skick, att anse som felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (punkt 3). I denna bedömning är varans pris det avgörande. Är priset högt borde köparen kunna räkna med att varan inte skall vara belastad med några större fel, medan ett lågt pris snarare tyder på att varan kan ha någon brist. Köparen får inte såsom fel åberopa något som denne borde ha märkt vid en undersökning av varan innan köpet (20 § http://lagen.nu/1990:931). Detta gäller dock endast om en undersökning faktiskt gjorts eller om köparen inte följt en uppmaning från säljaren att undersöka varan. För att åberopa fel i varan måste reklamation ske inom skälig tid från det att felet upptäcktes (32 § http://lagen.nu/1990:931), vilket du också verkar ha gjort. Är alla dessa förutsättningar uppfyllda kan du alltså göra gällande påföljder enligt 30 – 40 §§. Vänliga hälsningar,

Återbetalning vid distansavtalsköp?

2007-05-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en TV på ONOFF internethandel. När jag fick leveransen var varan sönder (ej transportskadat). De har enbart support via e-mail och därför tog det en vecka innan jag fick iväg returen. Företaget mottog returen den 17 april, och jag har fortfarande inte fått mina pengar tillbaka (idag är det 2 maj). Hur lång tid har ONOFF enligt lagen att betala tillbaka pengarna till mig? Och har jag rätt att få alla pengar tillbaka, dvs även för frakt och försäkring. Mvh
Marie Wahlin |Hej! Tack för din fråga! Det är i ditt fall fråga om ett distansavtalsköp och Distans- och hemförsäljningslagen gäller därför, se http://lagen.nu/2005:59 . Eftersom du skickade tillbaks varan inom två veckor har du utövat din ångerrätt. Enligt 2 kap. 14 § ska näringsidkaren betala tillbaka det du erlagt inom 30 dagar från att de tog emot varan dvs. räknat från den 17 april. Eftersom det i lagen anges att näringsidkaren ska betala tillbaks allt som erlagts innefattar detta även frakt och försäkring. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Vänligen

Säljarens ansvar vid försäljning i befintligt skick

2007-05-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Har sålt en bil av årsmodell: 90 för 31 000 kr. Efter elva dagar rasar växellådan för den nya ägaren. Nu kräver köparen att köpet ska gå tillbaka eller att jag ska stå för reparationen. Vi skrev ett köpekontrakt (blockets, se http://www.blocket.se/security/bil_ver1.pdf) Jag har påpekat de brister som jag vetat om. Har inte haft några problem med växellådan eller anledning att misstänka att den skulle rasa. Som plåster på såren så betalade jag tillbaka 1000 kr.
Linnéa Nilsson |Hej! Vid köp mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. Som huvudregel gäller att varan som säljs skall motsvara vad köparen med fog har att förvänta sig, antingen på grund av avtal och garantier eller på grund av art och beskaffenhet, se http://www.lagen.nu/1990:931#P17 . När en vara säljs i befintligt skick, såsom din bil, måste den stämma överens med vad säljaren berättat om varan innan köpet om detta inverkat på köpet och den får heller inte vara i väsentligt sämre skick än vad man med hänvisning till bland annat priset kan vänta sig, se http://www.lagen.nu/1990:931#P19 . Du säger själv att du inte vetat om den trasiga växellådan innan köpet och du har således inte heller underrättat köparen om detta. Förutsatt att du faktiskt inte haft anledning att misstänka att växellådan var trasig anser jag att detta inte är ett fel i köplagens mening. Att växellådan är trasig på en 17 år gammal bil som inte var särskilt dyr framstår inte, för mig som lekman, som ett väsentligt fel. Detta innebär att du inte ansvarar för den trasiga växellådan utan att detta är en risk köparen får stå när han köper en begagnad bil i befintligt skick. Du ska därför inte behöva ta tillbaka bilen eller stå för dess reparationer. Vänliga hälsningar