Vilket ansvar har besiktningsmannen vid en överlåtelsebesiktning??

2021-03-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi köpte vår 60-talsvilla med källare i maj -19. Besiktning genomförd av besiktningsman. I källaren fanns en "utbuktning" i tapeten. Vi frågade märklaren och säljaren om detta, de båda var VÄLDIGT tydliga med att detta var en gammal fuktskada som var åtgärdad för längesedan och ingenting vi behövde oroa oss för. Utbuktningen av tapeten som syntes, var helt enkelt för att man bara inte åtgärdat ytskiktet. Vi slappnade då av kring detta. Vi la ett bud innan budgivning, och självklart var detta en del i vårt bud att inte behöva åtgärda en fuktskada - vilket är kostsamt. I Besiktningsprotokollet skriver besiktningsmannen "Källarplan / Gillestuga - Puts har släppt från underlaget på vägg till vänster under tapetväv. Detta kom enligt anhörig säljare när en vattenspridare hade stått på för länge på motsatt sida av vägg i trädgården. I övriga delar av källaren finns inte dessa putssläpp att notera. / Under "Källarplan/Allmänt" står det "Eftersom källarens utvändiga fuktskydd (dagvattensystem, dräneringssystem samt fuktskydd utvändigt källarytterväggarna) är äldre än 20 år, vilket betraktas som dessa delars genomsnittliga tekniska livslängd, så kan systemet ha nedsatt funktion."I feb -21 upptäcker vi fukt i detta omskrivna hörn då vi byter golvlister. Vi menar att besiktningsmannen inte gjort sitt jobb då denna fukt "lätt" hade kunnat upptäckas om man gjort en fuktmätning. Vi har lämnat in en skadeanmälan för "Dolt fel", de har svarat och nekar oss ersättning. Vad gör vi nu?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I detta fall är besiktningsmannen en näringsidkare som utför en tjänst åt dig som är en konsument. Bestämmelser om detta finner vi i konsumenttjänstlagen (KtjL).Till en början vill jag konstatera att jag inte kan ta ställning till de tekniska aspekterna i frågan, dvs om fuktskadan hade kunnat upptäckas tidigare eller inte. Jag tolkar det som att ni är missnöjda med besiktningen och vill därför har ersättning för den skada ni erhållit pga deras bristfälliga besiktningsutförande. Jag förklarar nedan de rättsliga förutsättningarna, jag kan inte avgöra hur vida ni får rätt eller inte. Konsumenttjänstlagen är generellt inte tillämplig när det gäller besiktningstjänster. Det beror på att en besiktning är en så kallad immateriell tjänst, det ingår inget hantverksmässigt arbete eller dylikt. Lagen bygger dock till stor del på vad som antas utgöra generellt gällande oskriven rätt inom tjänsteområdet, detta enligt lagens förarbete. Det är därför möjligt att i viss utsträckning tillämpa lagen analogt. Ett exempel på en paragraf som kan tillämpas analogt är bestämmelsen om fackmässighet i 4 § KtjL. Om besiktningsmannen inte har uppfyllt kravet på fackmässighet kan tjänsten vara felaktig. Ytterligare en bestämmelse som kan tillämpas analogt är den om prisavdrag som innebär att en konsument kan få ett prisavdrag på antingen delar av eller hela besiktningskostnaden, förutsatt att besiktningstjänsten varit felaktig, se 21 och 22 § KtjL. Avhjälpande av fel som framgår av 20 § KtjL är dock inte tillämplig då det rör sig om en immateriell tjänst. Vid ett eventuellt skadeståndsanspråk på grund av fel i en tjänst baseras reglerna i KtjL på att näringsidkaren har ett s.k. kontrollansvar, kontrollansvaret framgår av 31 § KtjL. Det innebär att näringsidkaren måste bevisa att felet som lett till skadan berott på ett hinder utanför hans kontroll som han inte kunnat förväntas ha räknat med vid avtalets ingående. Detta för att undvika skadeståndsskyldighet. När liknande fall prövats i domstol har dock domstolen ofta valt att lägga vårdslöshet till grund för besiktningsmannens skadeståndsansvar, se RH 1998:60. Enligt skadeståndsrättsliga principer ska vårdslösheten ha lett till en skada för konsumenten och det ska finnas ett orsakssamband mellan vårdslösheten och skadan. Exempel på detta kan vara att besiktningsmannen har missat att notera ett fel som en kunnig och normalt aktsam besiktningsman borde ha upptäckt. I sådana fall är det kravställaren, dvs du som är konsument, som behöver bevisa att besiktningsmannen varit vårdslös, du har bevisbördan. Sammanfattningsvis så kan du få rätt till prisavdrag för brist i fackmässighet eller skadestånd till följd av besiktningsmannens vårdslöshet som då består i kostnader för reparation av den fuktskadade väggen. Ni kan få saken prövad i Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar ingenting och de flesta företag följer nämndens beslut. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågorVänligen

När är en vara avlämnad till en köpare?

2021-03-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via postnord som ett brev utan spårningsnr. Detta har fortfarande inte kommit fram. Säljaren bor i Örebro och har skickat brevet därifrån till mig som bor i Torslanda. Det har gått 2 veckor. Han tog en bild på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Dessa bilder har jag fått av säljaren innan han postade dem på Ica i Örebro. Jag betalade varan via swish till honom innan jag fick varan. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram? Det verkar som varan har kommit på villovägar av transportören som i detta fallet är postnord.
Carl Hansen |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Av din fråga framgår det att säljaren bor i Örebro och du bor i Torslanda. Det som först och främst måste fastställas är huruvida köpet är att se som ett transportköp eller distansköp. Ett transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, 7 § 1 st. KöpL. Med beaktande av säljarens avsändningsort är detta köp inte att betrakta som ett transportköp - det är ett distansköp enligt 7 § 2 st. KöpL. Vad som menas med ett distansköp är att till skillnad från ett transportköp går risken för varan över på köparen när den överlämnas till transportören som ska ombesörja transporten. Givetvis ska säljaren välja ett lämpligt transportmedel och tillämpa sedvanliga villkor för en sådan transport (jfr 8 § KöpL). I neutral mening torde det stå sig rimligt att nyttja Post nord som transportör då det är en krediterad logistikaktör som är kapabel att ta på sig försändelser inom landet. Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Mot bakgrund av att det rör sig om ett distansköp går risken för varan över på dig som köpare när den lämnas hos ombudet. Är det transportören som varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort hos Post nord. 13 § KöpL öppnar även upp för för en alternativ lösning - "när varan avlämnats enligt avtal". Köplagen är dispositiv, vilket kort innebär att parter är fria att avtala utöver vad som står i Köplagen. Föreligger någon överenskommelse mellan er, ibland kan det vara så att säljare åtar sig större ansvar än lagen fordrar. I det fallet kan utgången i ansvarsfrågan bli annorlunda. Däremot, om det inte föreligger någon sådan överenskommelse gäller reglerna om distansköp och det är enligt min förståelse så att säljaren gjort vad som ankommit honom eller henne - att överlämna varan till transportören. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Ersättning för skador på grund av felaktig vara

2021-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en robotdammsugare för 2,5 år sedan för cirka 6000:- och i beskrivningen står det tydligt att dammsugaren ska undvika fall från trappor. För cirka 5 månader sedan felanmälde jag att en borste på sidan av dammsugaren slutat fungera varpå de reparerade enheten. För någon vecka sedan bestämde sig dammsugaren att köra ut för trappan vilket resulterade i att den skadades samt att det blev stora märken i väggar, trapp och dörrar.Leverantören hävdar att jag inte har någon rätt till reparation av enheten eller skadestånd för skadad egendom då garantin på 2år har löpt ut.Min fråga är om de får göra så? En bil som hade kört in i en vägg av sig själv hade man aldrig som biltillverkare kommit undan, oavsett om bilen var 3, 5 eller 10 år gammal.Vad kan jag göra?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att dammsugaren självmant körde ut för trappan, utan din påverkan, och att det därmed uppstått någon typ av fel i dammsugarens teknik (möjligtvis efter reparationen). Fel i vara regleras i 16 § Konsumentköplagens (KköpL). Att dammsugaren kör ut för en trappa, trots att tekniken i den ska förhindra det, bör betraktas som ett sådant fel. När det gäller garanti är det upp till varje förtag att själv välja huruvida garanti ska lämnas. Du som konsument är dock alltid skyddad av KköpL oavsett säljarens garanti. Du ska reklamera felet så snart du upptakt felet och senast tre år efter att du köpt den, det framgår av 23 § KköpL. Säljaren är då skyldig att avhjälpa felet genom t ex omleverans eller prisavdrag, 22 § KköpL. När det gäller de skador som dammsugare orakade på väggar mm aktualiseras 30 § KköpL om skadestånd. Där framgår det att en köpare har rätt till ersättning för den skada hen lider genom att en vara är felaktig. Skadestånd är dock uteslutet om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara – kortfattat – beror på ett oberäknat hinder utom säljarens kontroll med följder som inte kunde ha undvikits. I ditt fall bör säljaren inte kunna hävda ett sådant undantag. Du bör därmed kunna kräva ersättning för de kostnader som uppstått till följd av felet på dammsugaren. Mitt förslag är att du kontaktar säljaren med en begäran om ersättning där det tydligt framgår vilken ekonomisk skada du lidit till följd av den felaktiga varan. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får företag kräva vaccinationsstatus för Covid-19?

2021-02-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |iFråga: Skulle ett hypotetiskt företag, en butik eller något dylikt etablissemang kunna neka någon tillträde eller service med hänvisning till vaccinationsstatus för Covid-19? Det vill säga, har företag rätt att kräva uppvisande av giltigt vaccinationsintyg?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Som huvudregel får privata aktörer helt och hållet själva bestämma vilka de vill ingå kontrakt och köpeavtal med, samt på vilka villkor detta får ske. Det finns dock undantag. Diskrimineringslagen 2 kap.12 § anger att diskriminering är förbjuden för den som utanför privat- och familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. Det som rent teoretiskt skulle kunna komma ifråga är i så fall indirekt diskriminering på grund av ålder. Om en butik om låt säga ett par månader, när alla över 70 år erbjudits vaccin, skulle säga att de kräver vaccination för tillträde skulle det kunna vara diskriminering eftersom det på ett oproportionerligt sätt slår mot folk som är under 70 år och därför inte har erbjudits vaccin. Förbudet har dock ett undantag: 2 kap. 12 § b anger att förbudet inte hindrar särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Svaret om det faktiskt skulle utgöra sådan indirekt diskriminering beror med andra ord sannolikt på butikens eller affärsverksamhetens art. Finns det godtagbara skäl - såsom att det riskerar att förekomma omfattande smittspridning utan vaccinationskrav - skulle det sannolikt inte vara diskriminering. Skulle det vara fråga om ett web-baserat företag som sköter kundkontakt utan fysiska möten vore det betydligt svårare att argumentera för att ett vaccinationskrav inte skulle konstituera diskriminering. Hoppas du fick svar på din fråga!

Måste ett byggbolag ta fram alla underlag åt en konsument när denne framställer en sådan begäran ett år efter uppdragets slutförande?

2021-03-03 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har ett byggbolag som byggt ett hus till en privatperson, bygget var klart för ett år sedan och alla fakturor är betalda. Nu har husägarna hamnat i skilsmässa och mannen kräver kvinnan på hälften av byggkostnaderna, som mannen betalt till oss (dom äger huset hälften var).Nu kräver mannen in alla underliggande fakturor, vilket är hundratals.Det hör till saken att någon överenskommelse om detta har aldrig funnits.Måste vi göra det, vilket är ett jobb som tar kanske veckor?Tacksam för svar
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du företräder ett byggbolag. En av bolagets tidigare privatkunder, vars hus stod färdigt för ett år sedan, har hört av sig och kräver nu, på grund av dennes förestående skilsmässa, alla underliggande fakturor hänförliga till uppförandet av huset. Men uppdraget är som sagt slutfört sedan länge och kunden har likaledes betalat slutlikviden varför du undrar om bolaget verkligen är skyldigt att ta fram alla underlag. Din ärendebeskrivning är vidare tämligen kortfattad varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är konsumenttjänstlagen (KTjL).Inledningsvis kan konstateras att den nyss nämnda lagen föreskriver att en näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för den aktuella tjänsten, vilken ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris ska det även framgå av räkningen hur priset har beräknats (40 § KTjL). Exakt vad som åsyftas med begreppet underliggande fakturor i din ärendebeskrivning är för mig något ovisst, men generellt kan sägas att en konsument inte har rätt att få ut originalkvitton avseende sådana inköp som näringsidkaren själv har gjort. Skulle dock någonting annat ha avtalats mellan parterna gäller naturligtvis detta, men annars har konsumenten endast rätt till den ovan nämnda specifikationen, vilken för övrigt brukar bifogas med slutfakturan. I det aktuella lagrummet (lagparagrafen) har det inte angetts någon tidsgräns för när konsumentens rätt att begära en specificerad räkning upphör varför utgångspunkten är att en sådan varken behöver begäras direkt eller inom viss tid. Samtidigt har det i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) framförts en uppfattning om att det ligger i sakens natur att en konsument inte kan vänta hur länge som helst med att kravställa näringsidkaren i det här avseendet eftersom längre dröjsmål kan föranleda oskäliga svårigheter att ta fram alla uppgifter. Men vad som utgör oskäligt lång tid går dessvärre inte besvara entydigt utan det får avgöras från fall till fall eftersom uppdragen på konsumenttjänstområdet kan vara av de mest skilda slagen.Att den tidigare kunden står inför en kommande äktenskapsskillnad är i grunden inte något problem som bolaget äger. Däremot har denne alltid rätt att få en specificerad räkning under förutsättning att en sådan begäran inte framställs efter oskäligt lång tid. Huruvida ett år betraktas oskäligt länge kan jag emellertid inte svara på och om någon specifikation överhuvudtaget överlämnades till personen i fråga vid tidpunkten för uppdragets slutförande har jag inte heller någon kunskap om. Men om du med underliggande fakturor menar kvitton från inköp av material och fakturor gällande köp av tjänster från diverse underentreprenörer är detta i vart fall inte någonting som behöver lämnas ut till kunden. I synnerhet inte eftersom det enligt uppgift inte förelåg någon sådan överenskommelse. När det sedan gäller den specificerade räkningen torde detta i praktiken bli en ren förhandlingsfråga mellan bolaget och den ifrågavarande kunden med tanke på den osäkerhet som råder beträffande tidsspannet, om denne inte skulle ha fått en specificerad räkning vill säga. Men om en sådan räkning redan har upprättats menar jag att bolaget inte har några ytterligare förpliktelser härvidlag.Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

När är en vara ansedd som avlämnad?

2021-03-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via posten men den har fortfarande inte kommit fram. Det har gått 2 veckor. Han tog kort på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Jag betalade varan via swish till honom. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Vad som däremot inte går att utläsa från din fråga är om det är är tal om ett transportköp eller ett distansköp. Jag kommer därför redogöra för bägge här nedan.TransportköpEtt transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor. Utgångspunkten i det här sammanhanget är att ni bor på samma ort och om ni gör det är hörlurarna att anse som avlämnade när de överlämnas till dig, 7 § 1 st. KöpL.DistansköpDistansköp föreligger när det inte är ett transportköp. Skillnaden mellan dessa två är att kriterierna "inom en och samma ort" och ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor" inte är uppfyllda. Då gäller istället att varan anses avlämnad när den överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten, 7 § 2 st. KöpL. Denna bestämmelse kan sättas ur spel med stöd av en leveransklausul - det är alltså fritt att avtala inbördes om vad som ska gälla för transporten.Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Alltså beror det på hur och var hörlurarna har transporterats ifrån. Skulle köpet vara ett distansköp, och det är transportören som har varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort. Skulle det vara ett transportköp är det säljaren du ska vända dig till.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid fel i vara

2021-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi har köpt kyl och fryspaket 8/7-19 Frysen har blivit utbytt 2 gånger och vi har även haft totalt 11 servicebesök Vi har nu tagit kontakt med säljaren Media Markt. Har vi rätt till Skadestånd dvs ersättning för förstörda varor vid fryshaverierna 6 ggn samt ersättning för allmänna besvär; Passning för teknikerbesök, städning mm
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det har uppstått fel med frysen vilket du fått hjälp med i form av service och ny vara, men att du undrar huruvida du har rätt till ersättning för kostander som har uppstått till följd av den felaktiga varan (frysen). Enligt 30 § konsumentköplagen har en köpare rätt till ersättning för den skada hen lider genom att en vara är felaktig. Skadestånd är dock uteslutet om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara – kortfattat – beror på ett oberäknat hinder utom säljarens kontroll med följder som inte kunde ha undvikits. I ditt fall bör säljaren inte kunna hävda ett sådant undantag. Du bör därmed kunna kräva ersättning för de kostnader som uppstått till följd av felet på frysen, så som förstörd mat eller inkomstbortfall om du behövt närvara vid servicen. Du måste kunna visa att du verkligen har lidit en ekonomiskt förlust på grund av felet, varför det kan bli svårt att erhålla ersättning för t ex städning. Mitt förslag är att du kontaktar säljaren med en begäran om ersättning där det tydligt framgår vilken ekonomisk skada du lidit till följd av den felaktiga varan.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Gäller garanti för begagnade varor?

2021-02-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Person har köpt en begagnad kaffemaskin, gäller ursprungliga garantin då?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gäller garanti för begagnade varor?Till en början vill jag påpeka att det är skillnad på reklamationsrätt och garanti. Reklamationsrätten är lagstadgad och gäller i tre år från köp (23 § 3 st. konsumentköplagen). Rättigheten ger konsumenten en möjlighet att lämna tillbaka eller få en vara reparerad som redan var trasig vid köpet. Rätten att reklamera gäller alltså inte vid fel som uppkommit efter köpet. Reklamationsrätten gäller för köp mellan ursprunglig konsument och näringsidkare, alltså inte vid köp av begagnade varor mellan privatpersoner.Garanti är något som är frivilligt för butiker att lämna. Eftersom det är frivilligt att lämna garanti, så är det också butikerna som bestämmer villkoren för garantin. Om garantin ska gälla för andrahandsköpare beror alltså på vad som har angetts i köpevillkoren. Ni får därför titta på till exempel kvitto eller på den ursprungliga butikens hemsida för att se om garantin gäller för varor som sålts vidare.SlutsatsOm garantin gäller för den begagnade kaffemaskinen, beror på vilka villkor som butiken har satt upp för garantin.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,