Fel i småhusentreprenad

2018-05-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har upphandlat en totalentreprenad på att slå ihop kök och vardagsrum. Innebar bl a att montera ner kök och vägg. Jämna ut och sätta ut nytt parkettgolv. Taket fixas till och ta ner lös målarfärg, åtgärda sprickor, spackla på och måla. El och vvs Montera upp köksskåp och vitvaror. Håltagning för disk och induktionshäll i bänkskiva, sätta bänkskivan på plats. Förstärkning vägg för upphängning av köksskåp. I offerten sattes inget slutdatum, men detta skulle ta 3 till 4 veckor. Arbetet påbörjades 11 april.Till dags datum 20/5 har nedmontering kök och vägg gjorts, uppsättning av gipsvägg, spackling påbörjad av tak. Taket har flagat redan, det saknas glasfiberremsor på skarvar för att nämna något. Byggaren har rivit golvet tre ggr som jag betalat och ligger nu på soptippen då underlaget var buckligt och ojämt. Besiktning gjord och det är inte fackmannamässigt gjort enligt besiktningsman. Det är tom så dåligt att jag nu måste ta ner hela golvet till trossbotten. Byggaren blev arg och gick med orden att han avbryter samarbetet. Jag har skickat mejl, rekommenderat brev och sms med uppmaning om att han måste bekräfta att han avbrutit samarbetet. Han svarar inte på något. Jag har tom fått en läskvittens på sms. Kan jag ta detta som att han avbrutit samarbetet? Vad mer behöver jag göra? Vilket rättsligt stöd har jag? Vilket skadestånd kan jag kräva? Har dessutom betalat 1/3 av priset men med tron att golvet var fixat. Fick inget rotavdrag på fakturan.
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om du fortfarande står i någon form av avtalsförhållande med byggaren och dels om du kan kräva skadestånd på grund av det bristfälliga utförandet av arbetet.Frågorna besvaras med regler från konsumenttjänstlagen (KTjL). Entreprenadavtalet Jag kan inte göra någon annan bedömning än att entreprenören har avbrutit samarbetet. Att entreprenören inte svarar på dina meddelanden blir, rent juridiskt, en underförstådd bekräftelse på att samarbetet nu är avbrutet. Jag vill dock poängtera att detta inte på något sätt innebär att ert avtal är upplöst, som huvudregel ska avtal hållas och det avbrutna samarbetet får istället betraktas som ett avtalsbrott från entreprenörens sida. Vad innebär det avbrutna samarbetet för dig som konsument?Enligt 4 och 9 § KTjL är entreprenören skyldig att utföra arbetet fackmässigt. Det är alltså helt klart att det föreligger fel i entreprenaden. Om entreprenören kräver att du betalar tjänsten kan du till en början hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att säkerställa dina anspråk på grund av fel i entreprenaden. Detta innebär i praktiken att du enligt 19 § KTjL kan hålla inne en summa av betalningen som motsvarar dina kostnader för att åtgärda det felaktiga arbetet. Enligt 20 § KTjL kan du inledningsvis kräva att entreprenören kostnadsfritt åtgärdar bristerna i entreprenaden. Om entreprenören vägrar åtgärda felen så kan du istället enligt 21 och 22 § KTjL kräva ett avdrag på priset som motsvarar vad det skulle kosta att få felen åtgärdade. Ett annat alternativ är att du väljer att häva avtalet enligt 21 § KTjL. Detta innebär helt enkelt att entreprenadavtalet blir upplöst. Entreprenören har i så fall rätt till betalning för entreprenaden minskat med ett belopp som motsvarar vad det skulle kosta dig att få entreprenaden slutförd, 23 § 2 st KTjL. Oavsett om du vill kräva att entreprenören åtgärdar felen eller häva avtalet så kan du alltid enligt 31 § KTjL kräva skadestånd för sådana kostnader som har uppkommit som en konsekvens av den felaktigt utförda entreprenaden. Du kan exempelvis kräva ersättning för vad det skulle kosta dig att få entreprenaden åtgärdad. Avslutningsvis Om entreprenören vägrar eller annars inte svarar på dina krav kan du väcka talan mot entreprenören i tingsrätten. Med tanke på att besiktningsmannen redan har konstaterat att entreprenaden är felaktigt utförd så borde det finnas goda möjligheter för dig att med framgång framställa dina krav i domstolen. Alternativt så kan du göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten gör då en kostnadsfri bedömning och ger en rekommendation till lösning av tvisten. (Se http://www.arn.se)Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag häva köpet av en häst?

2018-05-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en unghäst av en privatperson.Jag har fått med papper och skadehistorik och i kontraktet har vi skrivit att hästen ska användas till dressyr tävling och allroundridning.Vi har skrivit att det är en unghäst som är oinriden på utbildning.Nu har det visat sig att hästen redan blivit inriden en gång av säljaren. Går det häva köpet eftersom jag på pappret köpt en oinriden häst?
Linn Gerhardsson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline! Som kort svar kan sägas följande. För att i ditt fall kunna häva köpet krävs som utgångspunkt att du vid köptillfället påpekat för säljaren av att du var intresserad av att köpa just en oinriden häst och att säljaren på så sätt hade vetskap om din förväntan. Utöver detta måste du som köpare påtala felet för säljaren och meddela hen att du vill häva köpet med anledning av felet. Detta ska med fördel göras så snart som möjligt. För att häva ett köpeavtal mellan två privatpersoner måste dock vissa andra omständigheter också beaktas. Jag ska nedan redogöra mer ingående vad som gäller mellan dig och säljaren med anledning av hästköpet.Regleringen av köpet Vid köp av en häst mellan två privatpersoner blir köplagen tillämplig. Köplagens bestämmelser gäller så till vida inte något annat följer av köpeavtalet mellan parterna (3 § köplagen). Detta innebär att det kontrakt som du och säljaren har skrivit utgör den huvudsakliga utgångspunkten för bedömningen. Av kontraktet framgår att du har köpt en unghäst som är oinriden på utbildning. Varan, i detta fall hästen, ska i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet mellan dig och säljaren. I ditt fall visar det sig nu att varan inte stämmer överens med det som avtalats och därmed är varan att anse som felaktig (17 § köplagen). Huvudregeln är den att du inte får åberopa att det föreligger fel om du före köpet undersökte hästen och då borde ha märkt att hästen redan var inriden (20 § köplagen). En undersökning innebär här exempelvis att du provred hästen. I detta hänseende har du som köpare nämligen ett ansvar. Det är svårt för mig att säga något exakt eftersom jag inte vet de närmare omständigheterna kring köptillfället (hur säljaren agerade, vad ni diskuterade, eventuell provridning etc.). Jag tolkar dock din fråga som att du inte kände till att hästen faktiskt var inriden vid köpet och att du inte heller hade anledning att tro det. Därmed har du rätt att kräva felpåföljder eftersom att felet inte beror på ditt ansvar som köpare (30 § köplagen).Att köpa en unghäst är ett unikt köp och därmed kan inte säljaren avhjälpa det aktuella felet (en inriden häst kan inte göras oinriden). För att du ska ha rätt att häva köpet krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren borde insett denna betydelse. Med detta menar jag, som jag sagt i mitt korta svar ovan, att du påtalat vikten av att du hade för avsikt att köpa just en oinriden häst. Åtminstone att du fört på tal att du varit intresserad av en oinriden häst och att säljaren därmed varit på det klara med detta var din förväntning. Du ska också så snart som möjligt meddela säljaren att du vill häva köpet, (39 § köplagen). Det kan tilläggas att köpare har ett generellt ansvar att undersöka varan efter köpet, (31 § köplagen). Alltså att kontrollera avtalets uppfyllelse. Så snart ett fel upptäcks ska detta meddelas till säljaren (32 § köplagen). Det framgår inte av din fråga hur lång tid som har förflutit från det att du upptäckt att hästen redan var inriden. Om säljaren vid köptillfället visste att hästen redan var inriden men inte upplyste dig om det har hen handlat på ett klandervärt sätt (i strid mot tro och heder) och du har av den anledningen inte lika kort tidsfrist på dig att meddela säljaren om felet, (33 § köplagen). Men som sagt är det alltid bra att så snart ett fel upptäcks höra av sig till säljaren och påtala felet. Sammanfattningsvis kan konstateras att din rätt till hävning är beroende av olika faktorer och det är svårt för mig att därför säkert säga om du får rätt att häva köpet. Om säljaren haft vetskap om att hen sålde en redan inriden häst men att du tydliggjort att du var intresserad av att köpa en oriden häst och inte borde insett att hästen redan var inriden är min bedömning att du borde ha rätt till hävning. Jag råder dig att kontakta säljaren och diskutera den uppkomna situationen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte så är du varmt välkommen att ställa en ny.

Såld telefon som inte har kommit fram till köparen

2018-05-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Jag sålde en Samsung galaxy s8 på tradera. Jag har kvitto på att jag köpt denna telefon. I min annons skriver jag att jag inte ansvarar för postens slarv. Köparen begärde inte spårbar frakt. Jag skulle erbjudit det men tänkte inte så långt. Jag skickade paketet. Nu påstår köparen att han inte fått det. Han vill polisanmäla mig för bedrägeri. Till saken hör att jag bara har bra omdöme på tradera. Över 200 faktiskt. Är jag skyldig att betala tillbaka pengarna? Jag har inte dem längre så jag blir väldigt rädd, för jag har verkligen inte lurats.
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom jag utgår från att du har fått betalt för telefonen samtidigt som köparen inte har fått den är det första steget att undersöka vem som bär risken för det. Det innebär en undersökning av vem som ska bära ansvaret för att telefonen inte har kommit fram. När det gäller köp mellan privatpersonen är köplagen tillämplig. Om varan ska transporteras till köparen, och ni inte avtalat om annat, sker avlämnandet när varan har lämnats till transportören, 7 § 2 st. köplagen. Risken för varan går över på köparen när varan har avlämnats, 13 § köplagen. Det är på så vis du som säljare som måste visa att du har lämnat in paketet med telefonen till posten. Då går risken över på köparen. Av frågan framgår att du har skickat ett paket som inte är spårbart. Därför kan det vara svårt för dig att bevisa att du verkligen har postat paketet (även om du har gjort det). Som bevis krävs här ofta ett inlämningskvitto eller likande. Om du inte kan bevisa att du har skickat paketet med telefonen i ligger risken på dig. Det innebär att köparen har rätt att få tillbaka sina pengar för den köpta varan. Sammanfattningsvis måste du som säljare kunna bevisa att du har lämnat in paketet med telefonen till posten. Kan du inte göra det så har köparen rätt att få tillbaka sina pengar. Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Oskälig tid för avhjälpande vid köp

2018-05-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en elgräsklippare av Bauhaus. När jag öppnade paketet och körde gräsklipparen för första gången märkte jag att den glappade och ibland inte startade. Jag åkte tillbaka med den direkt och de sa att den måste skickas på service i 4-6 veckor. Under tiden växer gräset som bara den. Jag fick därför köpa en ny gräsklippare under tiden av Hornbach och kommer med andra ord stå med två gräsklippare pga den första gick sönder. Har jag rätt att kräva Bauhaus för kostnaden för gräsklippare nummer två?
Daniel Shin |Hej,Om du köper en till gräsklippare kommer Bauhaus tyvärr inte kunna krävas på kostnaderna för den. Det du däremot sannolikt har rätt till är ett prisavdrag eller hävning av den första gräsklipparen (dvs. pengarna går åter) i vissa särskilda situationer. 27 § konsumentköplagen reglerar säljarens rätt att välja avhjälpande istället för hävning av köp, även om du som köpare kräver något annat. Av 28 § ska däremot köparen ändå ha rätt till prisavdrag eller hävning om avhjälpandet inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. Att vänta 4-6 veckor på avhjälpande är enligt min mening inte inom skälig tid. Det innebär att du kan kräva hävning av köpet där du får pengarna tillbaka för den första gräsklipparen, och du får helt enkelt behålla den andra gräsklipparen du köpt från Hornbach. Jag rekommenderar att du tydligt meddelar dem att du häver köpet av de ovan angivna skälen.Jag hoppas detta var till hjälp!

Vem står för fraktkostnaderna vid hävning?

2018-05-25 i Köplagen
FRÅGA |Jag har ett AB och har beställt 5000 kaffemuggar av ett svenskt företag. Muggarna stämmer inte överens med vad jag beställt gällande tryck m.m och jag har därför fått häva köpet. Skall mitt AB stå för fraktkostnaderna som uppkommer då jag ska skicka tillbaka muggarna eller ska leverantören betala frakten?
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom köpet skedde mellan två företag så blir det köplagen som blir tillämplig i ditt fall.Eftersom varorna inte stämde överens med det ni avtalat om och att köpet p.g.a. detta hävdes så har du som köpare rätt till skadestånd för den skada du har lidit på grund av felet (40 § köplagen). En sådan skada skulle kunna vara t.ex. fraktkostnader för att skicka tillbaka varorna. Min tolkning är alltså att det bör vara säljaren som står för kostnaden, antingen direkt eller genom att ni får ersättning för den kostnad ni lagt ut.Med vänliga hälsningar,

Återbetalning vid avbruten kurs

2018-05-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |ex. En person går en kurs som är en heldag därefter ska man skicka in ett arbete samt göra ett teoriprov inom8 veckor för att få certifikat Personen avlider 7 veckor efter kurs. 3 år senare hör modern av sig och vill ha återbetalningskrav. Med anledning att dottern inte slutfört sin kurs eftersom hon inte fått certifikat. Men kursen genomfördes efter kursdagen (1 dag) det är långt ifrån att alla som genomgått kurs får ett certifikat.Företaget var enskild frima som lades ner och inte är aktiv. har modern rätt till återbetalning?
Natasha Fathifard |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått dig rätt så har dottern gått kursen, men inte skickat in något arbete eller gjort något teoriprov inom 8 veckor.Det finns ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden ARN 2001-8331, där en resenär blev tvungen att avbryta sin resa pga sjukdom och därmed fick en viss summa utbetald, däremot inte hela beloppet. Din dotter har utnyttjat en del av kursen, men eftersom hon inte slutfört den kan hon få tillbaka en del av den betalda summan enligt 42 § Konsumentjänstlagen. Företaget har dock rätt till ersättning för de förluster för återstående delen av kursen samt eventuella kostnader som uppkommit pga att dottern inte genomfört hela kursen.Eftersom företaget ej är aktiv har modern ej längre rätt till återbetalning, men även om den skulle vara aktiv skulle det bli svårt för henne att rikta återbetalningskravet. Lagen nämner nämligen att krav om återbetalning ska ske inom skälig tid (så snart som möjligt) då personen avbryter kursen. Att rikta återbetalningskrav tre år senare anses därför inte vara inom skälig tid.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och jag önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Fel i vara vid köp av släpkärra av privatperson

2018-05-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en släpkärra med kåpa för 82000kr + moms som jag tycker det är fel på. Säljaren har lovat mig en ny kärra i fyra månader. Säljaren säger varje gång att den är på gång om två veckor men det har inte hänt något på 4 månader! Vad ska jag göra?
Yekta Keskin |Hej! Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt så har du köpt släpkärran av en privatperson, och således är det köplagens felregler som aktualiseras. I KöpL 17§ stadgas att "Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet", samt att "Om varan avviker från detta eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig". Eftersom det är en begagnad släpkärra det rör sig om, är det möjligt att den sålts i "befintligt skick", om så eller liknande föreskrivits i köpeavtalet. Släpkärran är ändock felaktig enligt KöpL 19§. I paragrafen stadgas att varan är felaktig om... 1) varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet2) säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller3) varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.KöpL 30§ stadgar vilka påföljder som kan aktualiseras vid fel i en vara. Det rör sig om en ordning i form av avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Vad som krävs av dig som köpare är att du undersökte släpkärran när den kom i din besittning, det vill säga när den var avlämnad. Detta skall enligt god affärssed ha skett så snart omständigheterna medgav det. Det är en lite snårig formulering men bör förstås som att en undersökning ska ske när du har kontroll över bilen. Hur länge man kan dröja med undersökningen avgörs dock från fall till fall beroende på omständigheterna.För att du ska kunna göra någon påföljd gällande krävs det att du reklamerar felet till köparen samt anger vilken påföljd du vill göra gällande. Du verkar redan ha påtalat felet för säljaren, men jag rekommenderar att du för tydlighetens skull betonar att det rör sig om en verklig reklamation. En sådan ska nämligen ske inom skälig tid efter det att du upptäckte felet. Efter 2 år förlorar du möjligheten att åberopa felet. För att du ska kunna häva köpet, vilket är den sista utvägen, ska felet vara av väsentlig betydelse för dig och säljaren ska ha insett detta/borde ha insett. Av din fråga tycker jag att det ter sig tämligen tydligt att det rör sig om ett fel i varan i rättslig mening. Hoppas svaret gav dig lite klarhet i vilka rättsregler som kan vara aktuella för dig i din situation. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här. - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här. - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Vänligen,

Reklamation av bostadsrätt, hur går man tillväga?

2018-05-21 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en bostadsrätt sept 2017, har hittat massor med dolda fel. Vad kan man göra? Familjen jag köpte lgh av, hade kronofogden efter sig har jag hört av fastighetsvärden, bör jag tillkalla en jurist?
Jennie Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Köp av bostadsrätt regleras i köplagen, KöpL, till skillnad mot fastighetsköp som regleras i jordabalken. Skillnaden är betydande i fall där det föreligger fel då det inte kan bli tal om dolda fel i en bostadsrätt. Detta blir till fördel för dig.Du får därmed reklamera din lägenhet i enlighet med köplagen som för vilken vara som helst. Det innebär att du undersöker varan vid överlämnandet och meddelar säljaren om det är något som inte stämmer överens med vad ni avtalat. Eftersom du beskriver dolda fel så förmodar jag att det var fel som inte gick att upptäcka så enkelt vid köpet. När du upptäcker felen ska du omgående reklamera dem till säljaren. Meddela denne vad som är fel och kostnad för detta. Du kan sedan begära prisavdrag eller avhjälpande av felen. Tänk på att säljaren har rätt att åtgärda felen i första hand innan överenskommelse av prisavdrag. Reklamationsrätt har du i två år från köpet. KöpL §§ 31-39.Jag rekommenderar dig att du meddelar säljaren snarast vilka fel som du vill reklamera. Om det gäller svårare fel som kräver avhjälpande av fackmässig person så begär en offert för arbetet av en sådan. Meddela säljaren vad det kommer kosta och att du begär reklamation i enlighet med köplagen §§ 30 och 32. Begär sedan att säljaren avhjälper felet enligt § 34 eller om ett prisavdrag för den kostnad som kommer tillfalla er p g a felen enligt § 37. Uppstår oenigheter eller ni inte kan nå samförstånd kring detta så bör du kontakta jurist om det är fråga om större belopp, vilket det brukar kunna vara vid bostadsaffärer. Då det inte närmare beskrivs vilken typ av fel som bostadsrätten belamrats med så får du ett generellt svar. Felen ska typiskt vara av sådan art att de inte gick att förutsätta, inte enkelt upptäcka och även vara av väsentlig betydelse för köparen och för priset. Lycka till, du är välkommen med följdfråga om något känns oklart.