Inställd fotbollsmatch p.g.a. Covid-19

2020-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Vi har köpt fotbollsbiljetter till premier league som skulle ha spelats under påskhelgen. Pga av Corona så är matchen uppskjuten. PL har inte tagit beslut om att ställa in säsongen än. Vi har köpt biljetterna av Sweticket.Vi har bett dom att återbetala pengarna för biljetterna men dom hänvisar bara till distansavtalslagen och att matchbiljetten kommer att vara giltig på det datum då matchen kommer att spelas. Är det verkligen så att man kan skjuta på idrottsevenemanget hur länge som helst? Någon dag absolut men veckor,månader?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Det har dessvärre inte prövats hur långt hävningsrätten sträcker sig med koppling till coronapandemin, det man kan säga är att man alltid har rätt till återbetalning om evenemanget ställs in men som du säger har evenemanget istället flyttats fram till ett obestämt datum. Det man får stödja sig på är antingen avtalsvillkoren mellan dig och säljaren eller de regler som finns i konsumentköplagen (1990:932), KKöpL. Hävningsrätt enligt era avtalsvillkorI era avtalsvillkor ska det framgå vem ni ska vända er till för att klaga. Det kan vara så att just sweticket inte tar ansvar för att matchen ställdes in men att en annan part gör det. Därför kan det vara ett bra första steg att dubbelkolla era avtal för att se om ni har vänt er till fel part.Hävningsrätt enligt konsumentköplagenNär säljaren är i dröjsmål med sin prestation föreligger det en möjlighet att häva köpet enligt 10 § KKöpL. Förutsättningen för att få häva köpet som är aktuellt för er nu är att säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för er (13 § KKöpL). Det är som sagt inte rättsligt prövat hur det här ställer sig i förhållande till coronapandemin, min rekommendation är att ni vänder er till allmänna reklamationsnämnden med erat klagomål på https://www.arn.se/konsument. Det finns liknande fall där fotbollsmatcher ställts in och allmänna reklamationsnämnden hjälpt kunderna att få tillbaka sina pengar.Med vänliga hälsningar,

Fel på vara

2020-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en bil och på vägen hem krånglar motor vilket den inte gjorde när jag testkörde hos säljaren. Säljaren vill varken häva köpet eller betala tillbaka en mindre summa. Tvist kommer uppstå.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!I frågan du skickat in har du inte skrivit exakt vad du undrar över, men jag antar att det har att göra med dina möjligheter till påföljder och liknande med tanke på motorproblemet. Jag kommer därför att beskriva dina rättigheter med grund i den beskrivning du angett. I din beskrivning har du emellertid endast skrivit "säljaren". Det är av betydelse att veta om det är en näringsidkare eller privatperson för att veta vilken lag som blir tillämplig. Jag utgår här att du köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare, men stämmer inte detta får du ställa en ny fråga och skriva att det var en privatperson istället eftersom då blir inte samma regler tillämpliga. När en privatperson köper en bil av näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KKöpL). Om inte lagen säger annat, är avtalsvillkor som är till nackdel för köparen, dig i detta fall, utan verkan mot köparen (3 §). Lagen är alltså gynnande till köparens fördel och detta kommer tydliggöras och exemplifieras nedan. Fel på varanSom du beskriver situationen har motorn börjat krångla på hemvägen. Det jag antar att du antyder på är att detta ska anses vara ett fel eftersom motorn inte hade den kvalitén när du testkörde den på plats. Det kan vara fel på varan bland annat om det ifråga om kvalitet eller andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § första stycket). Har ni ett skriftligt avtal (eller muntligt, men detta är svårare att bevisa) och det inte framgår att motorn skulle ha några problem eller andra anmärkningar kan du hävda fel på varan enligt denna bestämmelse.Om inte annat följer av avtalet ska bilen vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänheten används (16 § andra stycket första punkten). Eftersom en bil med en trasig motor inte kan användas på det sättet en bil i allmänheten används kan även denna bestämmelse gälla i ditt fall.Det kan även hävdas att säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som han kände till eller borde känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (16 § tredje stycket andra punkten). Eftersom motorn började krångla på hemvägen får det antas att den hade dessa problem innan du köpte den och därmed att säljaren visste om detta, men underlät att upplysa om felet. Säljarens upplysningsplikt är med det resonemanget inte uppfylld. Du som köpare har visserligen också en viss undersökningsplikt. Att kontrollera motorn och göra tester som vanligtvis en mekaniker eller en verkligen bilkunnig person kan göra, kan inte förväntas av dig som köpare i normalfallet, och omfattas därför inte av undersökningsplikten. Varan anses också felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § tredje stycket tredje punkten). Den föregående meningen har mer en funktion av att ge dig ytterligare möjligheter till argumentation om att hävda fel på varan om det, mot förmodan, skulle anses att tidigare punkter inte skulle omfatta din situation. Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, ska den anses felaktig, om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 §). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (19 §). Dessa bestämmelser ger dig möjligheter att hävda fel på flera grunder, med andra ord kan din situation omfattas av flera bestämmelser i lagen. Bedömningen om bilen är felaktig ska göras med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Även om felet visar sig först senare, ansvarar säljaren för fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet (20 §). Trots att motorproblemet visade sig när du körde hem, svarar säljaren för detta om felet fanns vid köpet. Eftersom lagen är tvingande till din fördel är det upp till säljaren att bevisa att ett fel som visar sig inom sex månader från det att bilen avlämnades inte fanns vid tidpunkten för avlämnandet. Ett fel som visar sig inom sex månader ska alltså anses ha funnits vid avlämnandet om inte säljaren visar på annat (20 a §). Dina möjligheter till påföljderOm varan är felaktig enligt någon av bestämmelserna ovan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan dessutom kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 §). Man måste titta på vilka bestämmelser som kan bli tillämpliga eftersom det i ditt fall till exempel inte går att kräva omleverans av bilen du köpt.Reklamation:För att kunna åberopa att bilen är felaktig måste du ha reklamerat köpet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet (23 §), vilket du verkar ha gjort enligt din beskrivning.Avhjälpande:Relevant i din situation är att du i första hand har rätt att kräva att säljaren avhjälper med felet, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Med utan oskälig kostnad tittar man på vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 §). Anledningen till att jag skriver "i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper" är eftersom även om du kräver en annan påföljd än avhjälpande (eller omleverans), har säljaren rätt att på egen bekostnad vidta en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 §).Prisavdrag eller hävning:Först när avhjälpande (eller omleverans) inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller att det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig, får du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 och 29 §).Skadestånd:Du har rätt till ersättning för skadan som du lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren kan visa att underlåtenheten till att bilen avlämnades felfri beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och om följderna inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits (30 §). Detta är det så kallade kontrollansvaret som säljaren har. Om det konstateras att felet på motorn förelåg vid avlämnandet skulle jag hävda att det ligger inom säljarens kontrollansvar och att ersättning därför ska utgå ifall du har haft sådana utgifter som omfattas. Skadeståndet omfattar ersättning för dina utgifter (för att få till stånd en sådan rättelse, till exempel telefonsamtal, resa och transport samt följdkostnader av att du försatts i situationen, som exempelvis utlägg för taxi, övernattning eller hyra av ersättningsvara). Även inkomstförlust och annan förlust grundat på felet omfattas (32 §).SammanfattningOm du har köpt bilen i egenskap av privatperson av ett bilföretag, näringsidkare med andra ord, blir konsumentköplagen tillämplig och denna är till förmån för dig om till exempel ett avtal skulle innehålla ett villkor som är till nackdel för dig. Motorproblemet du upplever får anses vara ett fel i varan enligt någon av de paragrafer som jag hänvisat till ovan. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet, men som visar sig senare och det är säljaren som ska bevisa att ett fel inte funnits om det visar sig inom sex månader från det att du köpte bilen. För att kunna göra gällande en påföljd måste du ha reklamerat felet (vilket du gjort). Påföljderna måste ske i en viss ordning eftersom även om du skulle vilja häva köpet och inte få avhjälpande (eller omleverans), har säljaren rätt till en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare. Skulle inte det ske har du rätt till prisavdrag eller hävning. Även rätt till skadestånd finns om kostnader du har haft har varit en följd av felet.Slutligen vill jag än en gång poängtera att detta svar gäller under förutsättning att du har köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare. Har du inte det får du ställa en ny fråga och beskriva situationen tydligare. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,

Är konsumentköplagen en civilrättslig eller offentligrättslig lag?

2020-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Är konsumentköplagen en civilrättslig lag eller en offentligrättslig lag??
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett kort svar på din fråga är att konsumentköplagen är en civilrättslig lag. Eftersom den reglerar förhållandet mellan privata rättssubjekt, dvs förhållandet mellan fysiska och juridiska personer räknas den som en civilrättslig lag. Juridiska personer är helt enkelt näringsidkare.Det förhållandet som regleras i offentligrättsliga lagar är däremot mellan staten och ett privat rättssubjekt.Vänligen,

Fel i vara efter 2 år

2020-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Lawline,Jag köpte en TV på Elgiganten för ungefär 2 år sedan. Upptäcker att bilden försvann efter ett par dagar, dvs att skärmen var helt svart. Ljudet var dock kvar men det var bara skärmen som ej fungerade som den ska. Lämnade in TV:n och de löste det utan bekymmer. Detta har hänt återigen och undrar vad det är för service jag kan få för att få detta åtgärdat igen? Vill även passa på att tacka för er fantastiska arbete!! Mvh, Lars
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du köpte din TV för två år sedan och bara några dagar efter köpet så blev bildskärmen helt svart. Jag utgår då från att du reklamerade felet på TV:n och därefter, som du skriver i din fråga, fick felet åtgärdat. Nu har samma sak hänt igen och då är frågan vad du som konsument kan räkna med att få för åtgärd på TV:n från Elgiganten.Din rätt enligt konsumentköplagenEnligt konsumentköplagen har du som konsument vissa rättigheter när det förekommer fel i en vara som du köpt av en näringsidkare, exempelvis Elgiganten. Att bildskärmen blir helt svart och inte visar någon bild utgör ett solklart fel enligt konsumentköplagen, även fast TV:n nu är två år gammal. När vi nu konstaterat att det föreligger ett fel i din TV kan olika åtgärder bli aktuella, jag går igenom dessa här nedan:Först och främst ska du som konsument reklamera TV:n till Elgiganten för att du ska kunna göra gällande att den är felaktig. Detta ska du göra inom skälig tid efter att du märkt felet (reklamation inom två månader anses vara inom skälig tid). Det ska också nämnas att rätten till reklamation går ut tre år efter du köpt TV:n, om det inte framgår något annat av en eventuell garanti eller liknande (men detta är inget problem för din del eftersom TV:n verkar vara cirka 2 år gammal).Efter reklamationNär du har reklamerat felet, kan en del olika åtgärder bli aktuella. Först och främst kan du kräva Elgiganten på avhjälpande eller omleverans. Sedan är det Media Markt som får välja om de vill avhjälpa felet eller om de vill leverera en ny TV till dig. I ditt fall har TV:n redan lagats en gång för att skärmen blev helt svart, och normalt sett brukar man säga att säljaren har rätt att reparera samma fel två gånger, innan du kan framtvinga en annan åtgärd. Tänk på att eventuellt avhjälpande ska ske utan kostnad och oskälig olägenhet för dig som konsument. Detta kan innebära att Elgiganten ska stå för merkostnader som du får för att till exempel transportera TV:n till deras butik.Om Elgiganten inte kan avhjälpa felet i skälig tid eller utan oskälig olägenhet för dig så har du rätt till prisavdrag. Du skulle även kunna argumentera för att få häva köpet. För att få häva köpet ska felet vara väsentligt för dig som köpare, och det skulle en helt svart bildskärm kunna utgöra. Det innebär att du får tillbaka pengarna och Elgiganten får tillbaka TV:n. I sådana fall kan Elgiganten ha rätt att göra avdrag för den nytta du haft av TV:n.SammanfattningEfter att du har reklamerat felet till Elgiganten tycker jag att du ska önska antingen åtgärdande, omleverans eller hävning utifrån vad du anser är lämpligt. Sedan är det upp till Elgiganten att välja hur de vill gå vidare, för de har normalt sett rätt till att åtgärda samma fel två gånger. Om så blir fallet, tänk på att du inte ska få stå några extrakostnader till följd av åtgärdandet av felet, dessa kostnader ska Elgiganten stå för.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Gymavtal uppsägningstid

2020-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har ett gymavtal som just löpt ut. Man betalar i förskott för nästa månad den 25:e. När jag i dessa coronatider inte kan träna som vanligt, och ingen vet hur länge krisen kan vara, tänkte jag att jag skulle säga upp kontraktet (för att sedan teckna ett nytt avtal när det är fritt fram för oss 70 plussare att träna igen). Jag sa alltså upp mitt kontrakt häromdagen (26:e mars). Då får jag ett svar där man skriver att jag får betala för april, maj och juni. Det blir tre månader trots att avtalet säger 2 månaders uppsägningstid.Jag protesterar (för principens skull) och får då ett nytt svar där man säger att två månader innebär två dragningar, och eftersom dragningen för april redan var gjord när jag sa upp kontraktet räknas inte den utan första dragningen blir alltså den 25 april. Jag tycker det låter helt bakvänt. Vad säger ni?
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din information som att ditt gymavtal har en uppsägningstid på två månader samt att du betalar avgiften den 25e varje månad. Avgiften avser den nästkommande månaden.Ifall det är fråga om en uppsägningstid måste du fortsätta att betala avgiften under uppsägningstiden. Den uppsägningstid som framkommer i gymavtalet är den som gäller. I detta fallUppsägningstiden kan komma att löpa under april och juni. Anledningen är att du redan hade betalat aprils avgift innan du sade upp gymavtalet.Genom att säga upp avtalet den 26e mars (efter att du hade betalat aprils avgift) börjar uppsägningstiden att löpa först nästa månad, den 25e april. Detta medför att du uppsägningstiden löper under de två nästkommande månaderna, maj och juni. Mitt tips är att du läser igenom avtalet som du har upprättat med gymmet för att få en tydligare bild av vad det är för villkor som gäller. Om du vill ha mer information om gymavtal kan du läsa mer här (konsumentverket).Vänliga hälsningar,

Går det att få ersättning för hyrbilskostnad vid försenad reparation?

2020-03-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har haft min bil på reparation då jag körde på en hjort. I väntan på att bilen skulle bli lagad var jag tvungen att ha hyrbil pga av mitt jobb. Men nu är saken den att det tog lite mer en 1,5 månad för min bil att bli klar så kostnaden för hyrbil blev ganska hög. Normalt sett skulle reparationen bara ta några dagar, men pga av att det tog så extremt länge för delarna att komma till verkstaden så tog det extremt mycket längre tid. Nu har jag som tur är ett tillägg i försäkringen som gör att jag bara betalar 25٪ av hyrbilskostnaden. Men hade det tagit den normala tiden så hade det kostat mig kanske mellan 1000-2000kr ist för nu nästan 7000kr. Och det känns ju rätt förjävligt.Därför undrar jag om det finns någonting man skulle kunna göra åt det? Eller är det så här det är?
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom du har haft ökade utgifter för hyrbilen under tiden din egna bil var på verkstaden blir det i första hand aktuellt att se om du kan begära skadestånd. Vid bilreparationer regleras skadestånd i konsumenttjänstlagen (KTjL). För att få skadestånd krävs att verkstaden är i dröjsmål En förutsättning för att kunna kräva skadestånd är att verkstaden är i dröjsmål. Detta innebär att verkstaden inte har avslutat reparationen inom den tid som ni har avtalat. Om ni inte har avtalat någon tid ska reparationen avslutas inom så kallad "skälig tid" (24 § KTjL). Vad som är skälig tid är olika från fall till fall och beror på vilken typ av tjänst som ska utföras. Du skriver att reparationen normalt sett bara skulle ta några dagar, och jag tolkar det därför som att det var den information du fick från verkstaden när du lämnade in bilen. Om ni var överens om att det bara skulle ta några dagar är verkstaden därför i dröjsmål. Även om ni inte hade avtalat om en tid är de troligen ändå i dröjsmål, eftersom en och en halv månad knappast är skälig tid. Detta innebär att du har rätt att kräva skadestånd (25 § KTjL). Verkstaden kan undvika skadestånd om de kan uppvisa ett hinder Utgångspunkten är att bilverkstaden är skyldiga att betala skadestånd för skador som uppstår på grund av förseningen (31 § första stycket KTjL). Kostnader för en hyrbil räknas som en skada. I vissa fall kan dock verkstaden undvika skadestånd. Följande krav behöver då vara uppfyllda:Det fanns ett hinder som gjorde att bilen inte blev klar i tidHindret låg utanför företagets kontroll Företaget kunde inte ha förutsett hindret när bilen lämnades in för reparation Företaget kunde inte ha undvikit eller övervunnit hindret.Verkstaden måste alltså visa att alla uppräknade krav är uppfyllda för att slippa betala skadestånd. I ditt fall skriver du att förseningen berodde på att det tog lång tid för bildelarna att komma till verkstaden. Även om förseningen berodde på en leverantör måste verkstaden ändå betala skadestånd, om inte leverantören kan visa att de fyra kraven som jag beskrev ovanför är uppfyllda (31 § andra stycket KTjL). Du kan kontakta bilverkstaden med ett ersättningskrav Eftersom det inte framgår av din fråga vad den försenade leveransen av bildelarna berodde på kan jag tyvärr inte svara på om du har rätt till skadestånd för hyrbilen. Som jag skrev ovanför beror det på om verkstaden eller leverantören kan visa att det fanns ett hinder att bli klar med bilen i tid. Eftersom utgångspunkten ändå är att du har rätt till skadestånd vid försening skulle jag rekommendera att du vänder dig till bilverkstaden med ett ersättningskrav. Det är då bra om du förklarar för dem varför du menar att du har rätt till skadestånd och hur mycket ersättning du vill ha. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Frågor om konsumentköplagen

2020-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! När gäller konsumentköplagen och vad menas egentligen med att lagen är tvingande?? Fattar ej.
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När gäller konsumentköplagen?Konsumentköplagen gäller mellan konsument och näringsidkare, alltså när ett företag säljer varor till en privatperson enligt 1 § konsumentköplagen. Vidare gäller lagen även vid beställning av en vara enligt 2 § konsumentköplagen. I konsumentköplagen hittar du regler som gäller för köp, exempelvis om det visar sig att varan du köpt är felaktig på något sätt, vart varan ska avlämnas, tiden för avlämnandet och vem som bär risken för varan med mera.'Vad menas med att konsumentköplagen är tvingande?Det som menas med att lagen är tvingande är att man inte kan avtala bort lagen. Gällande konsumentköplagen innebär det att ett företag inte kan erbjuda dig sämre villkor än vad som står i lagen utan endast bättre som är till förmån för dig som konsument.Jag hoppas att jag har kunnat klargöra situationen för dig.Vänligen,

Måste en kund visa upp kvitto/legitimation vid reklamation i butik?

2020-03-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag har en fundering gällande reklamation. Om jag som kund ska reklamera i en butik, måste jag då visa upp kvitt och/eller legitimation? Tack på förhand.
Siva Arif |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att situationen du undrar över rör en kund som köper något av ett företag, varefter kunden blir missnöjd med varan och vill göra en så kallad reklamation. En reklamation innebär att kunden klagar till företaget angående varans skick eller dylikt. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av konsumentköplagen. Eftersom den lagen reglerar frågor mellan en näringsidkare och en konsument. Varken i konsumentköplagen eller annan lag finns det någon regel som kräver att kunden behöver visa upp kvitto när hen reklamerar en vara. Det kan dock vara en fördel att ha ett kvitto då kunden måste kunna bevisa att hen har köpt en viss vara i en viss butik, vid en viss tidpunkt och till ett visst pris. Ofta kan det räcka med ett kontoutdrag men om kunden köpt flera saker i samma butik så kan hen inte bevisa priset genom kontoutdraget varför kvitto är att föredra om en vill vara på den säkra sidan.Vad gäller legitimation så finns det inget lagstöd för krav på uppvisande av legitimation heller. I Sverige har vi dock en stark avtalsfrihet vilket gör att företag har möjlighet att ställa upp egna villkor då de ingår avtal med kunder. Dock har kunder ett starkt skydd i form av konsumentskyddet som gör att eventuellt krav på uppvisande av legitimation skulle kunna ses som oskäligt, särskilt om det inte finns något rimligt motiv bakom.SammanfattningDet räcker generellt med uppvisande av kvitto om du vill göra en reklamation i butik. Alla butiker har dock olika villkor vad gäller reklamation av vara. Jag rekommenderar därför att läsa på vad den aktuella butiken ställer upp för villkor innan du reklamerar varan. Om du dessutom vill läsa mer om reklamation och regler kring detta finns det mycket bra information på Konsumentverkets konsumentanpassade hemsida.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,