Köp via auktionssida på internet

2007-07-15 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej ! Har sålt en vara på Tradera och kunden är missnöjd. Tycker att min beskrivning av objektet inte stämde med vad som kom i paketet. Han påpekade detta efter nästan 3 veckor och nu efter en brevväxling hotar han med att dra saken till juridisk process? Vad har jag resp. han för rättigheter?
Jonas Öjelid |Hej, den lag som gäller i Ert fall är Köplagen som du hittar http://www.lagen.nu/1990:931 . I huvudsak gäller samma regler vid köp via auktionssidor på internet som vid andra former av köp. Enligt 17 § KöpL skall en vara alltid "stämma överens med vad som följer av avtalet". Eftersom den information som köparen har fått om varan är det som har stått i Din objektsbeskrivning, är det också detta innehåll som utgör själva avtalet. (Givetvis under förutsättning att Ni inte uttryckligen har kommit överens om någonting annat). Om det vid en rättslig bedömning visar sig att varan Du har sålt bedöms avvika från Ert avtal, alltså att varan inte bedöms överensstämma med objektsbeskrivningen, har köparen rätt till i första hand avhjälpande eller omleverans och i andra hand prisavdrag eller hävning. Vad som skulle kunna bli aktuellt i detta fall är svårt att säga eftersom jag inte vet vilken vara det rör sig om. Förutom de nämnda påföljderna - som regleras i KöpL 31-39 §§ - har köparen också rätt till skadestånd enligt 40 §. Vänlig hälsning,

Hyrestagares ansvar vid underlåtenhet att återlämna

2007-08-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har ett problem. Jag har hyrt 2 filmer som inte blivit lämnade på 200 dagar. När dom var ca 10 dagar försenade så ringde dom och sade till mig att jag borde lämna tillbaka filmerna snarast annars kommer dom och knackar på min dörr och "slår sönder mig" eftersom dom har mina uppgifter. jag har inte vågat gå och lämna filmerna pga konflikt. Nu ringer dom och säger att jag är skyldig dom 5000:- / film. min fråga är då om dom får ta så mycket betalt av någon för två filmer som inte kan kosta så mycket för dom att köpa in? är det inte så att man maximalt får betala vad filmerna kostar? uppskattar svar snarast!
Jon Eriksson Örtengren |Hyra av lös sak är en företeelse som lämnats i stort sett oreglerad i svensk rätt. Detta innebär att området präglas stor avtalsfrihet. För ledning kan analogier dras till köplagen (KöpL som du finner http://www.lagen.nu/1990:931) och konsumentköplagen (KKL som du finner http://www.lagen.nu/1990:932). Utöver detta är allmänna avtalsrättsliga bestämmelser och principer tillämpliga varför bland annat 36§ avtalslagen (finns http://www.lagen.nu/1915:218) kan aktualiseras. I grund och botten utgör underlåtelsen att lämna tillbaka filmerna ett avtalsbrott, varför utgångspunkten måste vara att uthyraren skall ersättas på något vis. Köplagarnas regler om hävning blir knappast aktuella då tiden för avtalet redan har gått ut. Skadeståndsreglerna i köplagarna bör dock kunna aktualiseras, enligt vilka säljaren (i detta fallet uthyraren) är berättigad till ersättning motsvarande den skada denne har lidit av dröjsmålet (51,57§§ KöpL samt 38-39,41§§ KKL). En obligationsrättslig diskussion med utgångspunkt i just frågor ersättning vid underlåtelse att lämna tillbaka hyrd sak har till viss del förts inom doktrin. Genom att hänvisa till relativt sparsmakad praxis har bland annat Knut Rodhe slutit sig till att uthyraren skall vara berättigad till vederlag för tiden efter att återlämnandet skulle ha skett. Rodhe tar dock inte upp frågan rörande hur långt denna rätt till vederlag kan sträckas, samt hur vederlagets omfattning och eventuella skälighet skall bedömas. Liksom vid andra former av inomobligatoriskt skadestånd (exempelvis ersättnign på grund av dröjsmål med betalnign enligt KöpL och KKL) får detta avgöras från fall till fall, med hänsyn till avtalets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt. I och med att avtalsfrihet i princip råder är det fullt möjligt att avtala i förväg om frågor som rör ersättning vid eventuella framtida avtalsbrott mellan parterna. Detta görs i de flesta fall då avtal ingås om hyra av lös sak, ofta genom bruk av så kallade standardavtal (standardiserade avtalsformulär som ofta ensidigt upprättats av uthyraren och som i konsumentsammanhang för det mesta inte lämnar något utrymmer till förhandling), vari hyrestagaren exempelvis erläggs att betala förseningsavgifter, ofta upp till en viss gräns, för det fall denne underlåter att lämna tillbaka egendomen. Hur detta avtal med videobutiken är utformat kan jag inte säga närmre, men oavsett hur detta utformats finns det, särskilt i konsumentsammanhang, ganska vidsträckta möjligheter att jämka oskäliga avtalsvillkor med hjälp av 36§ avtalslagen. Utifrån en jämförelse av olika aspekter som exempelvis hyresobjektets värde, uthyrarens beräknade skada av underlåtenheten, hyrestagarens eventuella nytta av att hålla kvar egendomen samt avtalsförhållandets vardagliga karaktär bör ett avtalsvillkor som ger uthyraren rätt att vid utebliven återlämning, för lång tid framöver kunna betinga sig fullt vederlag för varje dag som går över kontraktstiden framstå som oskäligt. Ett takbelopp motsvarande egendomens marknadsvärde hade nog varit mer i linje med, både vad som generellt tas ut i dessa sammanhang och vad som utifrån en objektiv bedömning skulle kunna framstå som skäligt. När det gäller just avtalsvillkor i standardavtal krävs det, för att de skall bli en del av avtalet mellan parterna, att de inkorporerats (presenterats på ett korrekt vis för hyrestagaren, genom exv. hänvisning). Som tumregel gäller att ju mer betungande ett standardvillkor framstår, desto större krav ställs på dess inkorporerande. Man kan alltså ifrågasätta om något avtal med ifrågavarande innehåll alls kan anses ha ingåtts. En ytterligare viktig aspekt i det aktuella fallet är det olaga hot som uthyraren verkar ha gjort sig skyldig till. Man skulle kunna ifrågasätta om inte uthyraren på detta vis har bidragit till att återlämnande inte kunnat ske. Det framstår som en vedertagen avtalsrättslig princip att (51§ KöpL, 38§ KKL, samt i många standardavtal som exempelvis AB 92 ABT 94 och Orgalime) skadestånd endast kan utkrävas, av exempelvis en säljaren, om avtalsbrottet inte beror på säljaren själv. Det kan vara värt att beakta även om jag inte vågar uttala mig om hur långt ett sådant resonemang skulle kunna dras i det aktuella fallet. Du bör dessutom polisanmäla det olaga hotet. Lycka till! Med vänliga hälsningar

Sen reklamation vid köp av bostadsrätt

2007-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej Som säljare av en bostadsrätt har jag av köparen uppmanats att byta en trasig nerfallen kakelplatta i tvättstugan. Kakelplattan var hel när lägenheten lämnades över. Köparen avstod möjligheten att innan slutbetalning besikta lägenheten efter flyttstädningen. Uppmaningen kom till mig 2,5 månader efter övertagandet. Säljaren har i anslutande badrum utfört större renovering (bl.a bilat upp golv = jag tror att skadan uppkommit då). Kan jag avkrävas något ansvar? Det är ju köplagen som gäller vid bostadsrättsförsäljning. Hälsningar Bernd
Gustaf Lidegran |Svaret på denna fråga utgår ifrån att ni inte har reglerat någon av dessa punkter mellan er när ni skrev kontraktet. Köplagen gäller först efter avtalet och används för att fylla ut avtalet. Att köparen inte undersökte lägenheten omedelbart efter flyttstädningen saknar betydelse eftersom köpet redan var uppgjort. När köparen har tillträtt lägenheten åligger det honom att så snart som möjligt undersöka lägenheten i enlighet med god affärssed. God affärssed vid köp av bostadsrätt måste innebära att en undersökning görs inom mycket kort tid efter tillträdet. Han ska sedan reklamera eventuella fel inom skälig tid från att han har upptäckt felet eller borde ha upptäck felet. Skälig tid avser här en kort tidsperiod och jag anser att två och en halv månad är för mycket. Köparen har därför förlorat rätten att åberopa felet. Det är viktigt att du påtalar för köparen att reklamationen är för sen. Enda undantaget från den hårda reklamationsregeln är om du som säljare har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det är bara aktuellt om du kände till felet innan tillträdet. Även om du skulle acceptera den sena reklamationen så har den som har egendomen i sin besittning bevisbördan för när felet har uppkommit. Det är alltså köparen som ska visa att felet fanns där innan tillträdet. Bevisningen behöver inte vara så stark men det ska vara klart mer sannolikt att felet fanns innan tillträdet. Köparen tycks inte nå upp till denna säkerhet. Köparen ska alltså anses ha orsakat felet och får lösa problemet själv. Relevant lagstiftning är köplagen som du hittar http://lagen.nu/1990:931 . Se särskilt 3, 21, 31 och 32 §§. Vänlig hälsning,

Kan jag ångra försäljning?

2007-07-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Skulle sälja min dator på nätet,hittade en köpare,vi bestämde att han skulle köpa den.En timma senare ångrade jag mig.Inga pengar utbyttes. Nu hotar han med advokat om han inte får köpa datorn.
Linnea Ljung |Hej. För mig låter detta som ett giltigt avtal om köp mellan privatpersoner. För ett sådant köp gäller köplagen. Jag kan inte se någon möjlighet för dig att ångra försäljningen. Att betalning inte har skett ännu innebär inte att avtalet inte är giltigt. För det fall du vägrar att sälja datorn kan köparen gå till domstol och kräva fullgörelse, det vill säga att du måste sälja datorn till honom. Vänligen

Vattenskada i bostadsrätt

2007-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Har köpt en bostadsrätt, och på tillträdesdagen talar säljaren om att han vid slutstädningen hittat en vattenskada bakom badkaret. Nu vill ingen ta ansvar. Försäkringsbolagen kommer inte ut och inspekterar, föreningen kommer med hot om kostnader om skadan förvärras. Fråga: Kan skadan räknas som ett dolt fel, om ägaren inte upptäckt skadan när han bott där är det då rimligt att köparen skall upptäcka den. Man måste alltså dra fram badkaret för att hitta den. Vem eller vems försäkringsbolag är ansvarigt och skall stå för kostnaden? Badrummet är ej nyligen reparerat. Efter att ha köpt en lägenhet och bolagen med sina jurister bakom sig känner man sig ganska utlämnad. Man blir tacksam när man hittar en sådan här sida där man kan få vägledning.
Johanna Bergsten |Som huvudregel ansvarar bostadsrättshavaren för lägenhetens skick, men för reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar normalt bostadsrättsföreningen, såvida inte bostadsrättshavaren av vårdslöshet eller försummelse förorsakat skadan (Se 7 kap 12 § bostadsrättslagen, http://lagen.nu/1991:614) Om skadan uppstått pga vattenledningsskada och inte är orsakad av säljarens försummelse svarar således normalt bostadsrättsföreningen för skadan. Om skadan inte uppstått pga vattenledningsskada gäller följande: Vid köp av bostadsrätt mellan privatpersoner gäller i första hand avtalet mellan säljare och köpare. Om den aktuella frågan eller situationen inte finns reglerad i avtalet gäller i andra hand Köplagen (KöpL). Varan skall anses felaktig om dess beskaffenhet avviker från vad som avtalats eller om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Varan skall även anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat vid försäljningen, t.ex. att säljaren uttryckligen har uttalat något om varans beskaffenhet (18 § KöpL). Vidare krävs att felet fanns där redan före köpet, vilket det inte verkar råda några tveksamheter om i ditt fall (21 § KöpL). Har säljaren i avtalet tagit in en klausul om att varan säljs i ”befintligt skick” är denna friskrivning inte giltig om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter (19 § KöpL). Har man som köpare undersökt varan före köpet får man inte som fel åberopa sådant man märkte eller borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Har man som köpare inte upptäckt bristen vid undersökningen blir det då fråga om en objektiv bedömning. Det innebär att om en normalt begåvad och på området normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet vid en tillräckligt noggrann undersökning är felet upptäckbart och då får köparen själv stå för det medan brister som kräver en betydande insats för att upptäckas eller brister av dold karaktär kan göras gällande gentemot säljaren. Har säljaren uppmanat köparen att undersöka varan får också det betydelse för bedömningen då undersökningsplikten utökas ytterligare. Huruvida säljaren kände till bristen eller inte har dock ingen betydelse. Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen (30 § KöpL). Köplagen hittar du www.lagen.nu/1990:931 I ditt fall blir det därmed avgörande huruvida du undersökt bostadsrätten och i sådant fall huruvida en normalt bevandrad lekman skulle ha kunnat upptäcka felet. Med vänlig hälsning

Fel i vara, säljaren har inte lämnat någon garanti

2007-07-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej på Er ! jag köpte en ATV (terrängfordon) hos ett företag, en konstaterad brist var ett minimalt oljeläckage. På kvittot skrevs "ingen garanti lämnas på denna maskin". Efter ca 2 månader skar vevaxeln, rätt omfattande skada utan direkt koppling till oljeläckaget. Har jag någon möjlighet att få ersättning eller häva köpet på nåt sätt, eller är det bara att bita det sura ? Mvh Tommy
Ludvig Lagerkranz |Hej! Då en privatperson köper en vara av en näringsidkare gäller konsumentköplagen (KKL) som du finner http://lagen.nu/1990:932 . Vad som räknas som ett fel i varan framgår av 16 § KKL. Trots att felet inte visar sig förrän senare, skall det ha förelegat vid köpet, 20 § KKL. Köparen kan inte heller som fel åberopa sådant han kände till vid köpet. Beträffande oljeläckaget torde detta således inte utgöra ett fel i lagens mening. Har skadan som nu uppstått på din ATV inget samband med oljeläckaget kan det däremot utgöra ett fel i varan. Ett fel kan även föreligga om varan inte stämmer överens med uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet. Har skadan ett visst samband med oljeläckaget kan det trots detta vara att anse som ett fel, om säljaren vid köpet lämnat uppgifter om oljeläckagets omfattning eller betydelse för fordonets användning och framställt detta som mindre allvarligt än vad som faktiskt var fallet. KKL ger konsumenten rätt att göra gällande fel som visar sig i upp till tre år efter köpet, reklamation måste dock ske inom skälig tid efter att felet upptäckts, 23 § KKL. Under det första sex månaderna efter köpet har man som konsument ett förstärkt skydd vid fel som visar sig först efter köpet, 20a § KKL. Upptäcks ett fel under de första sex månaderna skall felet anses ha funnits vid köpet och det är upp till säljaren att bevisa motsatsen, s.k. omvänd bevisbörda. Beroende på skadans orsak kan denna åberopas som fel i varan. De påföljder som i första hand kommer i fråga är att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det finns en likvärdig vara att tillgå, 26-27 §§ KKL. Först därefter aktualiseras andra påföljder såsom prisavdrag eller hävning, 28 § KKL. Det bör anmärkas att det för hävning krävs att felet är av väsentlig betydelse, 29 § KKL, vilket är ett relativt högt ställt krav. Av din köpehandling framgår att säljaren inte lämnar någon garanti på varan. En garanti innebär att säljaren gör ett åtagande gentemot köparen som sträcker sig längre än vad lagen kräver. Vad garantin omfattar beror på vad som överenskommits. Säljaren har ingen skyldighet att lämna en garanti, men kan naturligtvis välja att göra det för att ge kunden en förmån. Säljaren har således inte gjort fel när han inte lämnat en garanti. Att ingen garanti lämnats påverkar överhuvudet taget inte dina möjligheter att göra gällande fel enligt KKL. Vänligen

Ersättning för nytta vid hävning av köp

2007-07-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en beg bil av en privatperson som har stått i stort sätt enda sen dess. Problemet med bilen (som är en automatlåda) är att den slutar driva framåt efter ca 2 min. När den blir varm helt enkelt. Detta upptäckte vi två dagar efter och tog kontakt med säljaren på en gång. Nu, äntligen efter mycket förhalande från han sida, har vi bestämt oss för att vi ska häva köpet men säljaren vill att vi ska betala honom 6000 kr pga vi har använt bilen... Låter detta rimligt? Den har max gått 3 mil och har stått skyddad. Har läst igenom hela KKL ang detta och vill i stort sätt bara ha ett ja eller nej svar. Tack på förhand!
Ludvig Lagerkranz |Hej! Vid köp av bil mellan privatpersoner gäller köplagen (KöpL), http://lagen.nu/1990:931 , alltså inte konsumentköplagen (KKL). Köplagen är dispositiv vilket innebär att har säljare och köpare kommit överens om något annat gäller detta framför lagen. Huruvida du skall betala ersättning till säljaren eller ej beror således i första hand på vad du och säljaren har avtalat. Är frågan inte reglerad mellan säljaren och köparen gäller enligt 65 § KöpL köparen skall betala säljaren för den nytta han haft av varan. Hur stor denna ersättning skall vara bör bedömas beror på. Typiskt sett avgörs detta skönsmässigt utifrån en skälighetsbedömning där man också tar hänsyn till den olägenhet och kostnader som köparen har haft. Det går inte att säga ett exakt belopp, men i ditt fall där du har haft en ytterst begränsad nytta av bilen och säljaren har därtill förhalat det hela torde ersättningen enligt min bedömning bli låg eller ingen alls. Utanför frågan och under förutsättning att inget annat avtalats, men ändock värt att nämna, är att du som köpare har rätt att få avkastningsränta enligt 2 § 1 st. räntelagen http://lagen.nu/1975:635 på köpesumman, motsvarande den tid säljaren innehaft pengarna, 65 § 2 st. KöpL. Som köpare har man också rätt till skadestånd om man p.g.a. felet haft utgifter eller dylikt, 40 § KöpL. Med vänlig hälsning

Fel vid köp av bostadsrätt

2007-07-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag och min sambo har köpt en bostadsrätt som vi fick tillträde till 070601. Första visningen var vi båda tillsammans och tittade. På omvisningen var min sambo själv och tittade igen. Han ville kontrollera om golven verkligen var bokparkett, som det benämndes i mäklarens objektbeskrivning. Han frågade mäklaren och fick till svar att det var parkett och att det var 13 eller 15 mm. Vi köpte lägenheten och fick tillträde till den och bestämde oss för att vi skulle slipa "bokparketten" i vardagsrummet och köket (öppen planlösning mellan dessa rum) eftersom det fanns nyansskillnader efter säljarens möbler och mattor. Vid närmare kontroll och när vi hittat ett papper i en pärm som säljaren lämnade till oss, upptäckte vi att golvet benämdes: 7 mm parkett. Vi började åter tvivla på om det verkligen var parkett. Så vi tog kontakt med en golvfirma, som kom och tittade och sa att det inte var ett parkettgolv. Vi tog också kontakt med Golvbranschens Riksorganisation och en besiktningsman från dem kom också och tittade och gjorde ett uttalande att det inte är ett parkettgolv utan ett fanérgolv som inte går att slipa. Nu undrar vi vad vi kan göra, vad vi kan kräva? Finns det någon paragraf i konsumentköplagen som ger oss rätt och vad vi kan kräva? Jag är väldigt tacksam om någon kan svara.
Miranda Berg |Hej! Vid köp av bostadsrätt är det Köplagen som gäller då ni inte anses som konsumenter i detta fall. En bostadsrätt anses vara lös egendom och inte fast egendom varför heller inte Jordabalken gäller. Köplagens vanliga bestämmelser om fel i vara blir aktuella i ert fall, se http://lagen.nu/1990:931#P17 , speciellt 18§ om vad säljaren och mäklaren utfäst. Att golvet inte var parkett trots att säljaren uttryckligen hävdat detta får anses som ett fel i varan. Om påföljder se 30§ och framåt, kanske är det prisavdrag som främst blir aktuellt i ert fall. För de extra utgifter ni haft har ni också rätt till skadestånd enligt 40§. Lycka till!