Hävning av bilköp

2006-10-10 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag köpte en bil från en bilfirma för ca tre år sen. Ganske nyligen började jag se tecken på rost. Hos bilmekanikern fick jag reda på att bilen har blivit omlackerad. Jag ringde då förra ägaren till bilen och fick reda på att bilen hade varit med om en mindre olycka och att lacket hade fått skador. Så han omlackerade hela bilen. Då jag skulle köpa bilen så frågade jag säljaren på bilfirman om det var nåt fel på bilen eller om det har varit något tex omlackering, bilolycka etc. Men säljaren sa då att bilen ej varit med om något sånt. Det står heller inget på köpbeviset/kvittot. Jag undrar nu vad mina rättigheter är och om jag har rätt att lämna tillbaka bilen och få tillbaka mina pengar, eller om jag får byta bilen. Vad är min rätt som konsument?
Christina Weilander |Hej, Regler om vad som anses som fel i varan när det är fråga om konsumentköp finns i konsumentköplagens 16 §. Enligt denna paragraf skall varan enl 2 st p 3 stämma överens med den beskrivning säljaren har lämnat. Annars anses den vara behäftad med fel. Om säljaren i detta fall visste om eller borde ha vetat om att bilen var omlackerad kan även dennes upplysningsplikt vara försummad enligt paragrafens tredje stycke. Detta innebär också att varan anses som felaktig. Om bilen är felaktig enligt 16 § kan du enligt 29 § samma häva köpet om felet är av väsentlig betydelse. För att åberopa fel måste du dock iaktta reklamationsregeln i 23 §. Denna innebär att man måste lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Lycka till!

Felansvar vid köp av bostadsrätt

2006-10-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, Efter att jag köpt en bostadsrätt för 8 månader sedan fick jag i efterhand reda på utav bostadsföreningens (BF) ordförande att det fanns en friskrivelse inskriven i lägenhetsförteckningen att ansvaret för eventuella skador orsakade av en ombyggnation faller på lägenhetsinnehavaren. Denna belastning på lägenheten var alltså inget som säljaren informerade om vid försäljningstillfället, utan det uppdagades en tid efter köpet genomförts samt bostaden tagits i besittning. Det är heller inte ett fel som jag anser mig ha kunnat se vid en besiktning då badrummet var i gott skick och ser ut att vara så även nu. Jag anser att belastningen dels hade påverkat priset redan vid budgivningen om samtliga intressenter hade haft kännedom om belastningen. Vidare står jag nu inför situationen att själv behöva renovera badrummet på nytt (den här gången med föreningens tillåtelse och på ett fackmannamässigt sätt) för att på så sätt få friskrivelsen upphävd och känna mig trygg vid en framtida försäljning. Uppskattar en tolkning av fallet! :)
Jacob Öberg |Hej! FELANSVAR ENLIGT KÖPLAGEN Oavsett om köpet avser en bostadsrätt så är det de allmänna felreglerna i köplagen som ska tillämpas då köpet avser köp av lös egendom ( KöpL 1 § och jordabalken 2 kap 1,2 §§). Inledningsvis kan jag betona att för att felansvaret ska kunna göras gällande måste följande krav vara uppfyllda. Felet ska för det första vara relevant. För det andra ska du ha undersökt bostadsrätten på ett erforderligt sätt. För det tredje ska du ha reklamerat i tid. Alla dessa tre steg ska vara uppfyllda för att felansvaret ska kunna göras gällande. Jag börjar med felets relevans. Att bostadsrätten varit i din besittning ett tag påverkar ej din rätt att göra felansvaret gällande eftersom felet hos bostadsrätten ej uppkommit av en olyckshändelse ). Felansvaret får i första hand bedömas utifrån avtalet mellan dig och säljaren Enligt min mening kan ej friskrivningen i lägenhetsförteckningen anses vara en del av avtalet mellan köpare och säljare. Vid en eventuell tvist kan dock säljaren hävda att lägenhetsförteckningen är en del av avtalet men du bör då kunna invända att du köpt bostadsrättenen av säljaren och ej av föreningen och ej haft anledning att studera lägenhetsförteckningen. Här vill jag dock gärna ge dig en varning i att detta kan bli ett problem vid en eventuell tvist. I andra hand så torde, med beaktande av att avtalet om överlåtelse av bostadsrätten enligt min mening ej synes beröra vem som ansvarar för eventuella skador vid en ombyggnation, en felbedömning göras utifrån utgångspunkten om vad köparen (DU) med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL. Med beaktande av att priset ej synes ha varit särskilt förmånligt bör det helt klart kunna ifrågasättas om inte denna bostadsrätt avvek från vad som man enligt en allmän normal standard har att räkna med som köpare. Bostadsrätten uppfyller således ej de ändamål som man kan räkna med när man köper en bostadsrätt av denna kvalitet. En köpare av en bostadsrätt ska ej behöva utan vidare anledning ha att räkna med att denne måste renovera lägenheten efter köpet. Bostadsrätten är således sannolikt med behäftad med fel enligt köplagen enligt min mening med ovannämnda reservation för att friskrivningen är en del av avtalet. UNDERSÖKNINGSPLIKT OCH REKLAMATION För att kunna göra felansvaret gällande måste dock först undersökas om du gjort säljaren uppmärksam på felet i god tid och om du efter köpet borde genom en undersökning ha upptäckt felet i badrummet.Här bör betonas att man som köparen ej har den vidsträckta undersökningsplikt som den som existerar vid köp av fast egendom. En generell skyldighet att undersöka bostadsrätten efter köpet i enlighet med god affärssed föreligger dock.Eftersom du ej vid köpet kände till denna defekt så kan ej felansvaret undgås på denna grund. Oavsett om du undersökt/besiktat bostadsrätten så kan du fortfarande göra gällande felansvaret. Vid en normal undersökning som görs av en privatperson med dina kunskaper kan det knappast krävas att denna defekt borde ha upptäckts enligt min mening. Vid en eventuell tvist kan dock säljaren invända att du borde ha undersökt lägenhetsförteckningen och att du därför ej fullgjort din undersökningsplikt. Denna invändning kan ha viss betydelse men uppenbarligen så har ju din undersökning endast av naturliga skäl avsett lägenhetens fysiska skick och i denna undersökning ingår ej att undersöka lägenhetsförteckningen enligt min mening. Säljaren kan också hävda att det är sedvänja att köpare av bostadsrätter undersöker lägenhetsförteckningar och föreligger det en sådan sedvänja så får du svårt att hävda din rätt i en eventuell tvist. För att kunna göra felansvaret gällande måste du reklamera felet och sända ett meddelande till säljaren om att du vill göra gällande påföljder mot denne. Rätten att reklamera har ej preskriberats då det bara gått 8 månader men säljaren kan invända att du borde ha märkt felet tidigare och att du därför ej har rätt att reklamera. Uppenbarligen kan denna invändning ha viss relevans eftersom du under denna tidsperiod och som medlem i bostadsrättsföreningen någon gång borde ha läst igenom lägenhetsförteckningen. Sammanfattningsvis så anser jag att du bör diskutera detta problem med säljaren och försöka nå en uppgörelse. Du kanske kan få viss kompensation men jag rekommenderar dig ej att lämna in en stämningsansökan eller reklamera innan du frågat en professionell expert på felansvaret vid köp av bostadsrätt eftersom säljaren kan rikta ett flertal invändningar mot din talan. Att du ej tagit del av lägenhetsförteckningen innan eller efter köpet är en relevant invändning som enligt gällande rätt ( se Konsumentverkets information om köp av bostadsrätt) gör att det knappast går att göra gällande ett felansvar. Lycka till! Mvh

Fakturans förfallodatum?

2006-10-25 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vilka regler gäller för fakturering. Finns det möjlighet att sätta 10 dagars förfallodatum på en faktura utan att en överenskommelse gjorts? Vilka skyldigheter och rättigheter har kunden om sista förfallodatum endast är 10 dagar?
Jonas Forsén |Hej När det gäller förfallodatum på fakturor så råder som huvudregel avtalsfrihet. Det är du och din avtalspartner som kommer överens om denna punkt. De vanligaste kredittiderna är just mellan 10 och 30 dagar. Om någon kredittid inte kan sägas ha avtalats så är det praxis mellan köpare och säljare eller branschens praxis som ger ett riktmärke för vilken kredittid som bör gälla mellan parterna. När det gäller skyldigheter och rättigheter så kan nämnas att en köpare borde som huvudregel vara skyldig att betala varan när säljaren kräver det under förutsättning att köparen fått varan levererad. För att kort besvara din fråga så är en kredittid på 10 dagar helt ok att avtala om. Men kolla gärna upp vilken praxis som gäller i din bransch i de fall någon skulle hävda att ni absolut inte avtalat om ett förfallodatum på 10 dagar. Försök även i framtiden att upplysa dina köpare om de vilkor du vill använda dig av vid försäljning för att undvika onödiga klagomål. Mvh

Sålde en bostadsrätt med fukt

2006-09-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en bostadsrätt av min bror 1999 som jag sålde vidare 2002. Nya ägaren upptäckte vattenskada i badrummet nyligen och har ställt krav emot mig. Min bror anlitade en firma som inte finns kvar för renovering av badrummet 1994. Den nya ägaren har haft en besiktningsman som har konstaterat att kaklingen inte har utförts helt korrekt. 1.Räknas detta som dolda fel? 2.Är jag eller min bror ersättningsskyldig? 3.Hur stor del av renoveringen är skäligt i så fall att någon av oss ska ersätta, med hänsyn taget till åldersavdrag mm?
David Andersson |Hej! Köp av bostadsrätt regleras i Köplagen eftersom en bostadsrätt inte är fast egendom. I Köplagen finns inga regler om dolda fel. Det finns också en reklamationsfrist på två år i 32 § 2st. Det innebär att om köparen inte reklamerar ett fel inom två år så förverkas dennes rätt till reklamation, om inte du vid köpet gett köparen en garanti eller någon liknande utfärstelse. Utifrån dessa uppgifterna kan du alltså vara lugn.

Fel i varan, utgången reklamationstid

2006-10-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Finns det några undantag från preskibtionstiden av dolda fel när det gäller bostadsrätt? Har fått en vattenskada i mitt badrum pga att man lagt klinkers på en våtrumsmatta och skarvat mattan utan att svetsa. Detta upptäcktes av en slump då en klinker gick sönder. Tyvärr så upptäcktes det 3,5 år efter köpet.
Daniel Waerme |Hej! Vid köp av en bostadsrättslägenhet tillämpas köplagen. Fel i varan Det inledande problemet är att konstatera att lägenheten varit behäftad med ett fel. En fuktskada i badrummet måste anses utgöra ett fel då felet inte beror på köparen samt att det måste ha funnits där när avtalet om köpet ingicks. (30 § KöpL) Undersökningsplikt Vid fastighetsköp har säljaren en långtgående undersökningsplikt. Bostadsrätter är dock köp av lös egendom och undersökningsplikten är inte fullt lika långtgående. Om felet inte vid en undersökning i enlighet med god affärssed gick att upptäcka så torde felet gå att åberopa gentemot säljaren. Fuktskador, särskilt väl dolda, är svåra att upptäcka varför en lekman troligen inte bort upptäcka skadan. Undersökningsplikten är sannolikt uppfylld. (31 § KöpL) Reklamation För att kunna göra påföljder gällande krävs att reklamation skett inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde märkt felet. Köparen har dock max 2 år på sig att reklamera, annars förlorar man denna rätt. (32 § KöpL) Utan hinder av detta får köparen åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. (33 § KöpL) Vad som krävs för att säljaren skall anses ha agerat i strid mot tro och heder är inte klart. I vilket fall måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. (Proposition 1988/89:76 s. 125) Om jag tillåts spekulera tror jag att det faktum att säljaren uppsåtligen försökt dölja ett sådant allvarligt fel skulle kunna utgöra sådan "oacceptabel illojalitet" som talas om i propositionen. Problemet ligger dock i att bevisa att köparen handlat på detta vis. Med vänliga hälsningar

Fel i varan vid försäljning av begagnad bil

2006-09-12 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har precis sålt min bil och efter sex dagar går turbon sönder. Köparen vill nu häva köpet men hur skulle jag kunna veta att turbon skulle gå sönder efter att jag sålt den, det är ju inget fel som jag rimligen kan veta om när jag säljer den och därmed upplysa köparen om? Vem har rätt till vad?
Daniel Waerme |Hej! Din fråga rör ett klassiskt obligationsrättsligt problem. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är köplagen tillämplig. Se http://www.lagen.nu/1990:931 1. Fel i varan? Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet, skall varan 1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, 2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning, 3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och 4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan. Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.(17 § 1 och 2st.) Varan är även felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta. (17 § 3st.) 2. Risken för varan Säljaren svarar för fel som fanns i varan när risken för varan gick över på köparen. (21 §) När risken går över på köparen framgår av 6, 7 och 13 §§. Risken går vid hämtningsköp och platsköp(normalfallen) över när varan har avlämnats. Avlämnandet har skett när köparen har tagit hand om varan. 3. Min bedömning Köpobjektet står här i fokus. Vad som anses vara ett fel på en bil från sekelskiftet anses inte vara fel på en bil från 2000. Var gränsen går gällande just en turbo är svårt/omöjligt att säga. Avgörande blir således bilens ålder, skick och pris. Min bedömning är emellertid att en bil av nyare modell, där köparen inte förväntas stå för omedelbara reparationer, får anses ha en fungerande turbo. (Varan är felaktig om den avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta, 17 § 3st.) Man bör även fråga sig vilken kvaliteten varan skall hålla (jmf 17 § 1st.). Skall en begagnad bil hålla längre än sex dagar eller bör köparen räkna med att smärre reparationer kan bli nödvändiga? Även här blir köpobjektet avgörande. Min bedömning är att köparen generellt bör få räkna med att mindre reparationskostnader kan uppstå vid köp av begagnade bilar. Köparen har bevisbördan för att felet fanns i varan när risken gick över. Utifrån din beskrivning tycks inte felet ha funnits vid riskens övergång. Du svarar i sådant fall inte för felet och köparen kan därför inte göra några påföljder gällande. Om nu felet fanns vid avlämnandet och köparen mot förmodan lyckas bevisa detta kan denne åberopa påföljder. Den primära påföljden är avhjälpande. (34, 36 §§) Om detta inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid har säljaren rätt att häva köpet. (37 §) En hävning enligt 37 § får emellertid bara ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller bort insett detta. Huruvida felet är av väsentlig betydelse är svårt att uttala sig om. Min bedömning är att en trasig turbo inte av sådan betydelse att köparen kan häva köpet. Aktuell påföljd är i sådant fall prisavdrag enligt 38 §. Prisavdraget skall motsvara skillnaden mellan det avtalade och det nedsatta priset. 4. Sammanfattning Köpobjektet i det specifika fallet är avgörande för vad som är att anse som fel i varan. Felet skall ha funnits vid varans avlämnande. Min bedömning är, utifrån den knapphändiga informationen, att en trasig turbo i normalfallet är att anse som ett fel. Att turbon emellertid går sönder på en begagnad bil efter avlämnandet bör i normalfallet vara något som köparen får räkna med. I sådant fall kan inte köparen påkalla några påföljder. Självfallet blir resultatet ett annat om bilen är nyare, dyrare eller i bättre skick än vad en begagnad bil i normalfallet är.

Utfästelse vs befintligt skick - vad gäller?

2006-08-27 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Har köpt en bil av en privatperson som innan köpet uppgav att kamremmen var nyligen bytt. Har nu, ett år senare visat sig att så inte var fallet, med påföljden att motorn gått sönder. Att återställa bilen i brukbart skick skulle kosta 25.000 kronor. Bilen köpte jag för 34.000... Säljaren hävdar att han trodde att han talat sanning och verkligen trodde att kamremmen var bytt och därför inte kan ha något ansvar. Han säger vidare att jag inte kan kräva någon ersättning då det gått alldeles för lång tid (nästan 12 månader), och bilen såldes i "befintligt skick". Jag uppfattar det som att begreppet befintligt skick innefattar det som säljaren utlovat och att detta inte gäller då det visat sig att varan var "felaktig". Kan hända att jag är ute och cyklar - vad tror ni? Vänliga hälsningar Maria
Fredrik Jorstadius |Hej! Om säljaren utfäst att kamremmen var bytt, och det visar sig att så inte var fallet, så kan denne inte efteråt åberopa att han sålt bilen i befintligt skick och att denne därmed inte skall ansvara för felet. Att han trodde att den var bytt spelar egentligen ingen roll, det borde han ju kollat upp innan. Enligt köplagens bestämmelser har en köpare två år på sig att reklamera ett fel i varan. Det är dock viktigt att man inom skälig tid, från det att man upptäckt felet, lämnar säljaren ett medelande om detta. Följden av detta blir att du troligtvis kan kräva att säljaren avhjälper felet eller tex kräver prisavdrag. Du kan kanske även häva köpet. Lycka till! Mvh

Skulders preskriptionstid för konsumenter

2006-09-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Idag fick jag en räkning på 3st försenade filmer som jag lämnade 10dagar försent. De kräver att jag ska betala 250:- per film samt faktureringsavgift 50:- totalt 800:- Dessa filmer ska jag ha lämnat tillbaka 2004-05-22. Sedan dess har jag inte hört ett ord och nu fått denna räkning. Jag har för mig att man inte får fakturera ngn om det har gått över 2 år och man inte har på mint personen i fråga. Stämmer det eller får de verkligen fakturera så här sent och så mycket? Hade jag hyrt filmerna dessa dagar borde det blivit max 240:- totalt beroende vad det kosta på den tiden men har för mig att det var 3 filmer i 3 dagar för 60:-. Vore tacksam för svar så fort som möjligt.
Sara Forslund |Hej, Omständigheterna kring din fråga regleras i preskriptionslagen (SFS 1981:130) som reglerar preskription av fordringar (1 §). Om inte preskriptionen avbryts är preskriptionstiden tre år för fordran mot en konsument (du), om fordringen avser vara tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren (videouthyraren) i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahållit dig (2 §). Preskriptionen kan bland annat avbrytas genom att gäldenären (du) får ett skriftligt krav/påminnelse om fordringen från borgenären (videouthyraren) (5 § 1 st. punkt 2). Om preskriptionen avbrutits på så sätt löper ny preskriptionstid, samma som tidigare, från dagen för avbrottet (6 §). Svaret på din fråga är alltså ja, de får fakturera dig inom tre år och nu när de gjort det har en ny preskriptionstid på tre år börjat löpa. Hur mycket de får fakturera beror på vilka uthyrningsvillkor de har. När du hyr film ingår du samtidigt ett avtal med uthyraren och anses därigenom genom ditt handlande acceptera hans avtalsvillkor. Vänliga hälsningar,