Dubbelförfogande - godtrosförvärv

2007-06-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vad gäller vid så kallad dubbelförsäljning av en vara, mellan två privatpersoner? A säljer en vara till B. När B sedan skall hämta sin vara så har A sålt den till C, C har även varan hemma hos sig (i sin besittning). Har B rätt till varan? Måste han lösa ut varan av C? Civilrättslig process?Tacksam för svar.
Joel Gustafsson |Hej,Det du beskriver ovan är ett så kallat dubbelförfogande. Som huvudregel gäller att B, alltså den som först förvärvade varan har företräde, dvs äldst rätt vinner. Undantag från detta finns genom lagen om godtrosförvärv av lösöre, se http://lagen.nu/1986:796. Om C har förvärvat varan i god tro och fått den i sin besittning, träder detta före B:s äldre rätt. Vad som avgör C:s goda tro är omständigheterna vid försäljningen exempelvis varans pris och under vilka förutsättningar varan utbjöds. Detta enligt 2 §. Eftersom din fråga saknar mer ingående uppgifter kan jag inte avgöra om C i detta fall har varit i god tro. Om så är fallet så har B rätt att lösa ut varan, 5 §, förutsatt att C inte innehaft den i mer än 10 år, 4 §. Om B skall stämma C så är det mycket riktigt en civilprocess som avgörs i tingsrätt som första instans. Mall för stämningsansökan finns på den aktuella tingsrättens hemsida, www.dom.se. Vänligen

Svensk författningssamling

2007-06-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |vad star 1990:932 (konsumeentkoplagen) siffrorna for 1990 for utfardad ar men 932?
Gabriel Westin |Mycket riktigt representerar 1990 året för utfärdandet. Siffran 932 är löpnumret och det innebär att konsumentköplagen var den 932:a författningen som publicerades i Svensk författningssamling under året 1990. Med vänlig hälsning,

Fel i vara mellan näringsidkare

2007-06-26 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag köpte ett beg. elverk av en maskinfirma dec -06. Vid installationen visar det sig att elverket inte fungerar som utlovat. När jag kontaktar säljaren erkänner han att elverket inte hade provkörts som utlovat och att de även hade klippt bort en kabel innan lev. Han åtog sig att reparera alt. byta ut elverket, men nu efter 6 mån och 10-15 avtalade hämtningar har inget hänt. P.g.a. alla förseningar och avbrott i prod. har jag hittills haft ett inkomstbortfall på 50-60000:- Finns det någon möjlighet att kräva skadestånd för förluster eller ersättning för egna rep.kostnader och merkostnader från maskinfirman?
Jon Eriksson Örtengren |Frågan om fel i köpt vara är ett klassiskt obligationsrättsligt problem mellan avtalsparter. Lagstiftningen på området utgörs av köplagen (som du finner http://www.lagen.nu/1990:931). Enligt 30 § köplagen aktualiseras ett antal påföljder när en vara är felaktig och detta inte ankommer på köparen. Dessa balanseras av andra bestämmelser, som exempelvis köparens skyldighet att undersöka varan enligt 20 § köplagen för att kunna åberopa fel och reglerna om tidpunkten för bedömningen om varan är felaktig (då risken för varan går över på köparen enligt 21 § köplagen. Viktigt att komma ihåg är dock att köplagen, enligt 3 §, utgör dispositiv lag. Vilket innebär att den gäller såvida inte annat har avtalats. Överenskommelsen mellan dig och säljaren av elverket om reparation är således bindande för säljaren även om denna skulle råka strida mot någon regel i köplagen. För det fall säljaren inte fullgör dessa åtaganden aktualiseras inomobligatoriskt skadestånd. Ersättning för reparationskostnader skall ersättas enligt 34 § 3 st köplagen för det fall inte annat överenskommits. När det gäller skadestånd för inomobligatorisk skada så regleras det i 40 § köplagen. Viktigt att komma ihåg är att indirekta skador i form av exempelvis inkomstbortfall o. dyl. endast ersätts för det fall säljaren varit försumlig eller lämnat garantier (40 § 2-3 st köplagen samt 67 § 2 st köplagen http://www.lagen.nu/1990:931#P67S2). Lycka till! Med vänlig hälsning

Ansvar för fel vid köp av bostadsrätt. Trasig blandare.

2007-05-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har köpt en bostadsrätt. Jag har upptäckt att dusch- blandaren inte fungerar och kökskranen läcker. Vem ska stå för kostnaden av reparationen ? Säljaren eller köparen?
Ludvig Lagerkranz |Vid köp av bostadsrätt mellan två privatpersoner gäller i första hand köpeavtalet. Finns inte den aktuella situationen reglerad i avtalet gäller i andra hand köplagen som du finner http://lagen.nu/1990:931 . De brister som du nämner kan utgöra fel i köplagens mening, se 17 §. Som köpare har man ingen generell undersökningsplikt, vilket innebär att man inte är tvungen att undersöka varan före köpet. Däremot kan man inte som fel åberopa sådant man borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av varan och således får antas ha känt till vid köpet, 20 §. Även om man före köpet undersökt varan, kan inte fel som vid undersökningen hade varit relativt enkla att upptäcka åberopas, då . Att vid exempelvis visningen undersöka huruvida blandare fungerar eller ej hade varit så pass enkelt att det inte senare kan åberopas som fel, eftersom man borde ha upptäckt det. I det fallet blir det alltså köparen som får stå för kostnaden.

Utfästelse i samband med köp

2007-05-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |köpte en ny båt på en firma i år. vi blev lovade att få byta motorn på den i fall den blev för liten efter provkörning (ca 3 tim som för övrigt var avgörande för köpet ) Detta påtalades vid köpet och även vid avhämtning. Det utlovades av båda ägarna av firman att en mellansumma av 10000kr skulle betalas av oss, men detta vill inte firman veta av nu utan står ej för detta utlovande som tyvärr endast är muntligt. Vi är 5 st som hört att dom lovat. Vad har man rätt att göra i detta fall?
Sara Forslund |Hej, Jag utgår från att ni köpt båten i egenskap av privatpersoner av en firma som säljer båtar som näringsverksamhet. Konsumentköplagen blir då tillämplig, se http://lagen.nu/1990:932. Är fallet sådant att ni redan innan köpet ingicks var överens med säljarna om att motorn skulle bytas ut och att ni skulle betala 10 000 kr mer till säljarna kan man se det som att ni ingått ett köpeavtal med säljarna beträffande båten med den större motorn. Vill säljarna sedan inte leverera den större motorn befinner de sig i dröjsmål, se 9 §. Ni har möjlighet att hålla fast vid köpet och kräva att säljaren fullgör det, se 11 §, eller häva köpet, se 12 §, om detta dröjsmål är av väsentlig betydelse för er som köpare. Är fallet istället det att ni blivit lovade att få köpa en större motor av säljarna mot inbyte av den mindre och ett tillägg på 10 000 kr men inte ännu bestämt att så skulle ske då båten köptes ser jag det som att säljaren gjort en utfästelse om att vid en senare tidpunkt genomföra motoraffären om ni köpare önskade. Denna utfästelse är att se som ett muntligt avtal. En grundläggande avtalsrättslig princip säger att avtal skall hållas. Muntliga avtal är i detta fall bindande i samma utsträckning som skriftliga. Att tänka på vid en eventuell tvist är dock att det kan vara svårare att bevisa att ett muntligt avtal finns då ord kan komma att stå mot ord. Hoppas ni fått svar på era funderingar, med vänliga hälsningar,

Möjlighet att häva köp av bil

2007-05-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Om jag har skrivit på ett köpavtal ang en bil. Och det har gått över 3 veckor efter avtalet skrevs och först nu kan de leverera bilen. Vad har jag för rätt att avbryta avtalet? Det står ingen leveranstid på avtalet. Men vi blev informerade att det skulle ta 1 vecka. Vi har kollat upp priset på denna bil och det pris bilhandlaren gav var inte det priset som övriga prishandlare har på samma typ av bil. Det är 10-20 000 högre. Vilket gör att vi känner oss blåsta på både leveranstid och summa på bilen. Hur kan man avbryta avtalet med bilhandlaren?
Ludvig Lagerkranz |Hej! Då det inte framgår tolkar jag din fråga som att du köpt bilen som privatperson av en bilhandlare. Vi köp av lös sak, exempelvis en bil, mellan en kosument och en näringsidkare, gäller konsumentköplagen (KKöpL), vilken du finner http://lagen.nu/1990:932 . Köparen kan avbeställa varan enligt 37 § KKöpL. Detta gäller under förutsättning att varan ännu inte har avlämnats. Säljaren har dock rätt till ersättning i form av skadestånd för vissa kostnader i samband med avtalet, se 41 § KKöpL. Har köpare och säljare kommit överens om när varan skall avlämnas gäller denna tidpunkt. Även muntliga uppgifter gäller, men de är förstås svårare att bevisa. Annars gäller att varan skall avlämnas inom skälig tid, se 5 § KKöpL. Vad som är skälig tid kan inte sägas generellt utan beror bland annat på vilken typ av vara det är fråga om och övriga omständigheter. Avlämnar inte säljaren varan i tid och detta inte beror på köparen är säljaren i dröjsmål. Köparen kan härvid göra gällande en rad påföljder, 9-10 §§ KKöpL. För att köparen skall kunna häva köpet på grund av säljarens dröjsmål krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen, 13 §. Detta innebär att inte varje form av dröjsmål berättigar köparen att häva köpet, utan dröjsmålet måste vara av en viss svårighetsgrad. Det är tveksamt om två veckors leveransförsening av en bil typiskt sett kan ge rätt att häva ett köp. Däremot kan säljarens dröjsmål ge rätt till skadestånd för kostnader som köparen haft med på grund av säljarens dröjsmål enligt 14 och 32 §§. Vad gäller priset är utgångspunkten att har man avtalat om ett pris så skall detta gälla, 35 § KKöpL. Vad som är ett oskäligt överpris för en bil beror naturligtvis på hur mycket bilen kostar, men allmänt krävs en relativt stor prisdifferens. Vänligen

Fel på begagnad bil köpt i befintligt skick

2007-05-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! jag köpte en bil för ett par dagar sedan för 56 000:-. När jag körde hem bilen upptäckte jag ett konstigt ljud från växellådan så dagen efter åkte jag till verkstan och lät dem kolla. Växellådan och kopplingen behöver bytas till en kostnad av 29 000:-. Jag har skrivit kvitto att jag köpt bilen i befintligt skick och har provkört den, men under provkörningen kunde jag inte upptäcka något sådant fel, utan det kom fram mer och mer ju längre hem jag kom. Han har inte nämnt något om det, bara att kopplingen var lite sliter och kunde "smörjas upp" om man ville åtgärda det, och det stämde ju som sagt inte riktigt. Hur ska jag gå vidare, jag har pratat med honom och nämnt vad verkstan sa, säljaren svarade att vi skulle lösa det här men nu två dagar senare svarar han inte på telefon. Jag har kikat i köplagen och tycker att jag har rätt på alla punktern i köplagen 1990:931 paragraf 19, 32, 34, 36 och 37. Vad säger ni? Tacksam för svar.
Sara Forslund |Hej, 19 § i köplagen, se http://lagen.nu/1990:931, reglerar fall då en vara köpts i "befintligt skick". Som framgår av 19 § är det inte lika med en total friskrivning av säljarens ansvar att en vara är såld i befintligt skick. 19 § säger att en vara som sålts i befintligt skick ändå är felaktig om varan inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren uppgivit innan köpet, eller om säljaren medvetet underlåtit att upplysa köparen om saker som är så väsentliga att köparen borde kunnat räkna med att säljaren skulle ha upplyst om dem (säljaren är i "ond tro"). En vara är också felaktig om det visar sig att den är i mycket sämre skick än vad som är rimligt med hänsyn till omständigheter såsom priset och, i beträffande bagagnade bilar till exempel bilens ålder, miltal etc. Viktigt att observera i samband med 19 § är köparens undersökningsplikt som regleras i 20 §. Om köparen undersökt varan och ändå inte hittat fel som han "borde" upptäckt, eller om han trots säljarens uppmaning låtit bli att undersöka varan får köparen ändå inte vända sig mot säljaren under åberopande att varan är felaktig. Har dock säljaren handlat i strid mot tro och heder (varit i "ond tro", se ovan) och medvetet underlåtit att upplysa köparen kan säljaren göras ansvarig oavsett köparens undersökningsplikt. Har du uppfyllt din undersökningsplikt enligt 20 § alternativt anser du att säljaren var i ond tro kan du vända dig till säljaren under åberopande att bilen är felaktig trots att du köpt den i befintligt skick. Isåfall har du reklamerat regelrätt enligt 32 § och har rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning enligt 34, 36 och 37 §§. Lycka till, med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av upphovsrätt

2007-05-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Kan fullständig ekonomisk upphovsrätt överlåtas med ett köpeavtal mellan två bolag där säljaren har fullständig ekonomisk upphovsrätt till det material som säljs?
Daniel Waerme |En upphovsrätt kan med undantag för upphovsmannen "ideella rätt" helt eller delvis överlåtas. Överlåtelsen är ett vanligt köp. (Se 3 § Upphovsrättslagen) Vänligen