Ersättning enligt konsumentköplagen och köplagen

2006-12-14 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är frisör och sysslar på fritiden med att göra hårförlängningar. Jag hade aldrig handlat från företaget X eftersom de för det första tar väldigt höga överpriser för sina produkter. Men då jag ville testa nytt keratinvax (som man fäster löshår med) tänkte jag prova att köpa deras. En keratinstav kostade 39:- (andra är betydligt billigare) och man förväntade sig att de skulle hålla så jag betalde glatt för två limstavar + frakt och satte i håret på kunden. Bara några dagar senare ringer kunden och säger att hennes löshår har ramlat av. Hon har själv haft förlängning i flera år och jag har utfört det i snart två år. Jag tycker att det verkat skumt då folk inte klagat tidigare, men erbjuder mig att kostnadsfritt sätta om det till kunden, då får jag tom köpa nytt hår som kostar 600! Men jag satte i håret på kunden och tänkte att det nu skulle hålla. 4 dagar senare hör kunden av sig igen och de flesta har ramlat av ännu en gång. Kunden var på min sida, vilket kändes bra, men det kändes onödigt att göra om det ännu en gång. Jag mailade X kundtjänst där jag förklarade allt och bad om pengarna tillbaka + ersättning för utebliven inkomst då kunden självklart vill ha sina pengar tillbaka, och jag inte gjort något fel. (Kan även tillägga att måtten inte överrensstämde med beskrivningen och jag fick tälja limstavarna för att de skulle passa.) X gick med på att ge tillbaka pengarna för limstavarna till slut, men problemet med kunden kvarstår ju fortfarande. Jag har inget ansvar för att deras produkter fungerar och jag förlorar alltså inkomst p.g.a dom genom att jag måste ge kunden hennes pengar tillbaka + att jag redan lagt ut 1200:- på löshår. De lovade iaf att sätta in pengar för limstavarna på mitt konto, och jag lovade att kontakta en jurist, efter en påminnelse var pengarna för limstavarna + frakten insatta. Eftersom jag inte driver något företag har jag ingen organisation som t.ex frisörföretagarna att vända mig till, detta är min hobby, dock betalar jag givetvis skatt på detta i deklarationen. Min fråga är nu, har jag någon rätt att få pengar av X för utebliven inkomst? Mig spelar det egentligen ingen roll, men jag vet ju att kunden vill ha sina pengar tillbaka, och jag personligen kan inte ge tillbaka det som hon betalde för tjänsten då det inte har hållt p.g.a deras keratinvax. Tidigare har jag aldrig haft något problem med att förlängning har trillat av, men nu gjorde den det två gånger.
Miranda Berg |Hej, Om det är en hobbyverksamhet och inte en näringsverksamhet du driver (näringsverksamhet är det om det bedrivs yrkesmässigt och varaktigt i vinstsyfte) faller köpet under konsumentköplagen, vilket är förmånligare för dig än köplagen. Enligt Konsumentköplagen 30-33§§, se http://lagen.nu/1990:932, har du rätt till skadestånd på grund av fel i varan för utgifter, inkomstförlust, täckningsköp samt annan förlust på grund av felet. Du skulle alltså enligt konsumentköplagen ha rätt till ersättning för den uteblivna vinsten från kunden och för det extra löshår (600 kr) som gick förlorat. Jag vet inte i vilken omfattning du bedriver den här verksamheten, men om det inte handlar om något enstaka tillfälle är risken stor att du inte anses som konsument utan som näringsidkare. Då är det istället köplagen som blir tillämplig. I så fall kan du inte få ersättning för utebliven vinst, men väl för de utgifter du haft för löshåret, se 40§ och 67§ köplagen http://lagen.nu/1990:931. Lycka till! Med vänlig hälsning

Fel vid konsumentköp av kakel

2006-12-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpt ett parti kakel, som visar sig efter uppsättning när fogen kommit på plats att de skiftar i två via nyanser istället för att alla plattor har samma vita färg. Ringer affären omedelbart när jag upptäckt felet. De hävdar att hantverkaren ska kolla alla plattor innan de sätts upp, så de kan inte ersätta. Två hantverkare och jag såg när plattorna var uppsatta utan fog, då såg vi ingen skillnad. När sen fogen kom upp så kom skillnaden fram. Jag har talat med flera plattsättare som säger att det är svårt att se nyansskillnad innan fogen kommer på plats. Vilka skyldigheter/rättigheter har jag som konsument och affären som säljare. Med vänliga hälsningar Melitza Lindström
Martin Andersson |Hej! Det rör sig om ett konsumentköp och en felaktigt vara enligt 16 § Konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger dig rätt till omleverans/avhjälpande enligt 26 § och skadestånd enligt 30 § p.g.a. felet. Att butiken försöker skylla på hantverkarna spelar ingen roll eftersom varan var felaktig när den levererades och butiken har ansvar för att det inte ska finnas fel i varor som de säljer. Om de framhärdar rekommenderar jag att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden. Hoppas att du har hjälp av mina svar Med vänlig hälsning

Ansvar för fel vid köp av bostadsrätt

2006-12-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har köpt en bostadsrätts radhus 1 november 2006 och ´har nu efter vi flyttat in 25 november upptäckt att golvet i ena badrummet saknar lutning mot golvbrunnen, vilket gör att vattnet under badkaret inte rinner ner när man ska duscha. Säljaren har inte upplyst om detta problem utan har hela tiden pratat om att badrummet är fackmassamässigt gjort osv. Vi har pratat med vårt försäkringsbolag som säger att det måste åtgärdas, det är inte godkänt då en fuktskada kan uppstå. Vad har säljaren för ansvar i detta fall? Vi önskar att de ersätter kostnaden för att åtgärda detta som skulle gå på runt 20 000:-. Vi har inte anlitat någon besiktingsman när vi köpte bostadsrätten då vi inte ansåg att det fanns några synliga fel och säljaren eller mäklaren uppmanande inte oss att göra det heller. Vad som tillkommer är att säljaren ljugit om varför badkars fronten inte satt på plats, först sa hon att det var pga den inte fick plats efter omkakling, sen när vi konstaterade att det visst gjorde det så sa hon att de inte hade den pga trasiga fästen, men det visar sig nu att det var pga man måste stå och skrapa bort vatten under hela badkaret så fort man duschat, man kommer inte åt under badkaret om fronten är på. Vad kan vi göra? Mvh Carolina.
Ludvig Lagerkranz |Hej! I första hand gäller det köpeavtal som tecknats mellan köpare och säljare. Finns inte den uppkomna situationen eller frågan reglerad i avtalet blir i andra hand, då det rör sig om köp av bostadsrätt, köplagen (KöpL) http://lagen.nu/1990:931 tillämplig. Badrumsgolvet skulle kunna utgöra ett fel i varan. Definitionen av fel finns i 17 § KöpL där det bl.a. framgår att det är ett fel om varan inte stämmer överens med vad som avtalats. I 18 § KöpL sägs att som fel räknas även om varan avviker från uppgifter som säljaren lämnat om varans egenskaper före köpet och dessa uppgifter kan antas ha inverkat på köpet. Den situation du beskriver skulle alltså kunna utgöra ett fel enligt 18 § KöpL. För att ett fel ska anses föreligga krävs också att felet fanns vid köpet, 21 § KöpL, vilket alltså är rätt uppenbart i detta fall. Skulle man anse att golvet i badrummet utgör ett fel i varan har man som köpare rätt att kräva att säljaren avhjälper felet och om det inte sker kräva ersättning för kostnader för att själv avhjälpa felet, 34 § KöpL. För att göra gällande ett fel måste man som köpare reklamera felet till säljaren inom skälig tid från att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, 32 § KöpL. Vad som är skälig tid beror på felets art och vilken typ av vara det rör sig om, någon generell tid finns inte så ju tidigare desto bättre. Efter två år från köpet förlorar man helt rätten att reklamera fel om säljaren inte har lämnat någon form av garanti (då reklamation kan göras under hela garantitiden), handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Har man som köpare undersökt varan före köpet får man som fel inte åberopa sådant man borde ha märkt vid undersökningen, 20 § KöpL. Det blir här alltså en bedömning av om ni som köpare vid undersökningen borde ha upptäckt att badrumsgolvet saknade fall mot golvbrunnen. Till er fördel skulle kunna tala att säljaren har uttryckt att badrummet är ”fackmannamässigt utfört” och de skiftande förklaringarna kring badkarsfronten. Till er nackdel talar dock att felet troligen hade varit relativt enkelt att upptäcka vid undersökningen. Vad gäller säljarens uttalanden krävs naturligtvis även att dessa på något sätt går att bevisa. Något definitivt svar går därför inte att ge utan det beror dels på vad som står i avtalet, dels om felet borde ha upptäckts vid undersökningen eller om säljarens felaktiga uppgifter om badrummet kan anses tillräckliga. Kan situationen inte lösas föreslår jag att ni tar kontakt med en sakkunnig för vidare rådgivning. Mvh

Uppgiftsskyldighet vid förvärv av TV-mottagare

2006-12-03 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej igen. Angående TV avgiften som Karin Borg svarade på. Är jag skyldigt som konsument att lämna mina uppgifter när jag köper TV:n och gäller den här lagen även vid handel över Internet? Mvh Diana Carlsson
Jacob Öberg |TV-AVGIFT OCH UPPGIFTSSKYLDIGHET När du köper en TV så förvärvar du samtidigt en TV-mottagare. TV-mottagare är sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. För att klargöra avses huvudsakligen vanliga TV-mottagare (analoga och digitala eller en analog TV-mottagare kopplad till en digital-TV-box) eller annan utrustning som är avsedd för att ta emot och förmedla rörliga bilder och som har separat tuner, bildskärm och högtalare, ungefär på det sätt stationära ljudanläggningar ofta har, med vars hjälp TV-program kan återges. Enligt Lag (1989:41) om TV-avgiftså måste yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av TV-mottagare respektive uthyraren anmälas till Radiotänst i Kiruna. Anmälan skall innehålla de uppgifter som behövs för fastställandet av avgiftsskyldigheten för innehavet av TV-mottagaren. Alltså så måste den som du köper din TV-apparat av anmäla överlåtelsen till Radiotjänst. Men svaret på dn fråga är också föreskrivet i lag: ”Den som förvärvar eller hyr en TV-mottagare av någon enligt andra stycket eller av den som företräder honom eller henne är skyldig att på begäran lämna överlåtaren eller upplåtaren de uppgifter som överlåtaren eller upplåtaren behöver för att fullgöra sin anmälningsskyldighet”. Alltså måste du som konsument lämna dessa uppgifter då du köper TV-apparaten (8 §Lag om TV-avgift). Med hänsyn till att lagen ej föreskriver något undantag för köp över Internet så måste du likaså lämna dina uppgifter då du köper över Internet. Detta är också en logisk slutsats eftersom överlåtaren måste kuna fullgöra sin anmälningsskyldighet (se 8 §). Hoppas att detta är tillräckligt klart för din förståelse av skyldigheten att lämna uppgifter. Vänligen,

Gymmet kräver mer pengar än avtalat för träningskort

2006-12-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit medlem i vårt kommunala gym. Jag betalade 1300 kronor. De har nu begärt att jag ska betala ytterligare 400 kronor, eftersom 1700 kronor är det pris som kommunpolitikerna bestämmt att det ska kosta. De gav alltså mig ett "felaktigt" pris. Jag vill av principiella skäl inte betala detta. Vad ska jag göra? Kan jag få rätt hos ARN?
Joel Wickman |Hej, Konsumenttjänstlagen, se http://lagen.nu/1985:716 , är tillämplig mellan dig och det kommunala gymmet. Enligt både konsumenttjänstlagen och allmänna rättgrundsatser är en näringsidkare skyldig att följa ett avtal. Som näringsidkare innefattas även kommunala bolag. När du betalade överenskommet pris och fick ditt kvitto på köpet av gymkortet har bindande avtal ingåtts. Detta har gymmet ingen möjlighet att tillbakaträda från. Du behöver alltså inte betala de resterande 400 kr. Bästa sättet att slippa betala dessa är att skriftligen bestrida räkningen och vända dig till ARN.

Felaktig boyta angiven i objektsbeskrivning

2006-12-04 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, om jag skulle mäta min nyinköpta bostadsrätt och upptäcka att areaangivelsen inte stämmer mot vad som står i prospektet. Undrar om det finns någon möjlighet att kräva återbetalning av felangiven boarea vid köp av bostadsrätt. Spelar det någon roll om det är föreningen som lämnat uppgiften till mäklaren?
Filip Skoglund |Eftersom en bostadsrätt utgör lös egendom blir köplagen tillämplig på köpet. Köplagen är dispositiv vilket innebär att den gäller i den utsträckning inte annat har avtalats mellan dig och säljaren(http://lagen.nu/1990:931#p3). Om boytan är uttryckligen angiven i köpeavtalet men det senare visar sig att den faktiska boytan är mindre än vad som angivits föreligger fel i varan ( http://lagen.nu/1990:931#P17 ) . Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder ( http://lagen.nu/1990:931#P30 ) . Lämpligt i förevarande fall är att begära prisavdrag ( http://lagen.nu/1990:931#P37 ). Även när boytan finns angiven i objektsbeskrivningen men inte i avtalet kan det vara fråga om fel i varan, förutsatt att den faktiska boytan är mindre än den som angivits i objektsbeskrivningen. Säljaren har ett ansvar för uppgifter som mäklaren lämnat i objektsbeskrivningen för dennes räkning om uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet ( http://lagen.nu/1990:931#P18 ). Om så är fallet föreligger fel i varan och du kan begära prisavdrag enligt ovan. I fastighetsmäklarlagen finns vissa skyldigheter som fastighetsmäklare har att leva upp till. Bland annat ska fastighetsmäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt, iaktta god fastighetsmäklarsed samt tillvarata både säljarens och köparens intresse. Om fastighetsmäklaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter kan han bli skyldig att utge skadestånd ( http://lagen.nu/1995:400#P20 ). Enligt rättspraxis kan en fastighetsmäklare i allmänhet vidarebefordra uppgifter som han får från säljaren eller föreningen utan att själv kontrollera uppgifterna. Endast om det finns anledning att misstänka att uppgiften är felaktig är mäklaren skyldig att kontrollera den innan den vidarebefordras. Vänligen,

Skillnad mellan återförsäljare och handelsagenter

2006-11-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Undrar vad det är för skillnad mellan återförsäljare och handelsagenter vad det gäller försäljning. Är det någon skillnad om man ser på det sakrättsligt respektive obligationsrättsligt? Vore tacksam för svar så snart som möjligt!
Filip Skoglund |En återförsäljare är någon som handlar i eget namn och för egen räkning. Han innehar äganderätten till de varor som han säljer och blir avtalspart i det köpeavtal som uppstår vid försäljning. För att uppnå sakrättsligt skydd när man köper varor av en återförsäljare ställs det olika krav beroende på om man är konsument eller ej. I de fall då en konsument köper en vara av en näringsidkare (t.ex. en återförsäljare) blir konsumentköplagen tillämplig. Enligt 49 §(Se http://www.lagen.nu/1990:932#p49 ) i denna lag blir ett köp giltigt mot säljarens borgenärer i och med avtalet. Detta förutsätter antingen att det rör en bestämd vara eller att säljaren har vidtagit någon åtgärd för att avskilja varan så att det framgår att den är avsedd för köparen. Att ha ”skydd mot säljarens borgenärer” innebär att den vara man köpt är skyddad mot eventuell utmätning eller konkurs som drabbar säljaren innan köparen fått varan i sin besittning. Om en näringsidkare köper en vara av en återförsäljare blir istället köplagen tillämplig. Köplagen innehåller inte någon regel om skydd mot säljarens borgenärer. För att sakrättsligt skydd skall uppnås gäller istället den s.k. traditionsprincipen. Det innebär att varan måste komma i köparens besittning för att han ska få skydd mot säljarens borgenärer. I vart fall måste säljarens rådighet till varan avskäras. Om inte detta sker kan varan utmätas eller säljas om säljaren kommer på obestånd eller drabbas av konkurs. Detta trots att köparen har erlagt betalning för varan. En handelsagent i lagens mening är någon som handlar för en huvudman i dennes namn och för dennes räkning. Normalt sker detta genom att agenten tar upp anbud och verkar för att avtal om köp eller försäljning skall träffas mellan huvudmannen och tredje man. Agenten förmedlar således köpet men har normalt inte rätt att ingå avtal för huvudmannens räkning (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p17 ). Agenten har normalt ingen eget varulager utan varorna skickas till köparen direkt från huvudmannen. Ibland har dock agenten ett mindre lager för att kunna visa varor eller klara av snabba leveranser. Varor och eventuella pengar som agenten innehar för huvudmannens räkning måste han hålla åtskilda för att dessa ska vara skyddade om agenten går i konkurs eller drabbas av utmätning (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p6 ). Obligationsrättsligt blir köpet giltigt i och med köpeavtalet, både vid agentur och vid återförsäljning. Avtalsparter blir köparen och huvudmannen respektive köparen och återförsäljaren. En köpare kan alltid vända sig till återförsäljaren för att åberopa fel i varan eller dröjsmål med avlämnandet. Om ett köp förmedlats av en agent kan en sådan reklamation göras via denne eller direkt till huvudmannen (Se http://www.lagen.nu/1991:351#p23 ). Vänligen

Befintligt skick

2006-11-30 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har sålt en begagnad bil av årsmodell 2000 för en tid sedan, begärt pris enligt annonsen var 55.000:-. En spekulant hörde av sig och var villig att betala 50.000:-, jag var villig att acceptera budet vi bokade därför tid för provkörning och undersökning. Köpare ville efter provkörningen fundera vidare ifall han skulle fullfölja köpet, han hörde av sig senare under kvällen och var villig att köpa bilen för 47.000:-, jag accepterade budet för jag behövde pengarna till en ny bil.Vi bestämmde att vi skulle avsluta affären kommande fredag eftermiddag. Jag skrev kontraktet i samband med att han betalade hela köpesumman vid hämtningen av bilen, i kontraktet skrev jag att köparen har beretts tillfälle att undersöka och provköra bilen och att köparen övertager densamma i befintligt skick. Innan köpet har jag upplyst köparen att servicebok saknas, både via telefon och i samband med provkörningen,samt de fel som jag har åtgärdat.Köparen hör av sig till mig nästkommande vecka efter köpet och talar om att bilen har gått ca 8000 mil mer än vad mätaren uppger,detta var en chock för mig, jag hade inte en aning att detta inte stämmde.Köparen vill därför häva köpet men jag vill inte gå med på detta eftersom jag inte kände till detta, och att köparen hade tre dagar på sig att kontrollera bilens historik innan själva köpet.Bilen i övrigt är i mycket gott skick, jag har sålt bilen i god tro.Måste jag gå med på en hävning?. Tacksam för svar MVH
Elzbieta Kaczorowska |Hej, Den lagen vi skall vända oss till för att försöka finna en lösning på ditt problem är köplagen (se http://www.lagen.nu/1990:931 ). Det är nämligen denna lag som är tillämplig på köp mellan två privatpersoner. Det första vi måste göra är att se ifall varan kan anses felaktig. Vad som räknas som fel i vara som sålts under förbehåll om befintligt skick regleras i lagens 19 §. Enligt detta stadgande är en vara felaktig om den är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta. Vid bedömning av detta tittar man på varans pris och övriga omständigheter. I detta fall rör det sig om en bil som verkar ha gått ganska många mer mil än som kan utläsas på mätaren. För det fall detta kan anses påverka bilens värde väsentligt föreligger fel i vara. I rättsfallet NJA 1996 s 598 (se http://www.lagen.nu/dom/1996/6451 ) ansågs en mögelskadad husvagn som sålts för 110 000 under förbehåll om befintligt skick som felaktig då kostnaden för avhjälpandet av felet gick upp till ca 35 000. Enligt lagens 20 § 2 st får köparen så som fel inte åberopa sådant som han borde ha märkt vid en undersökningen av varan. Eftersom det kan vara vanskligt att undersöka i fall bilen gått mer än mätaren visar borde köparen inte vara förhindrad att åberopa detta fel. Vanligtvis om man konstaterat att varan var felaktig vid överlämnandet så är de primära påföljderna avhjälpande och omleverans. Eftersom ingen av dessa är tillämpliga i detta fall får vi i stället titta till de alternativa påföljderna i köplagens 37 §, d v s prisavdrag och hävning. Köparen får dock enligt 39 § häva köpet endast om avtalsbrottet (i detta fall felet) är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller bort inse detta. Vid bedömning av ifall avtalsbrottet generellt kan sägas vara av väsentlig betydelse för köparen, tittar man på om det berövar honom den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet. Förutom detta måste även säljaren inse att syftet med köpet förfelas för köparen i och med att felet föreligger. Att bestämma i fall detta fel är av sådan hävningsgrundande beskaffenhet kan i slutändan bara en domstol göra, men enligt min mening är felet inte av sådan väsentlig betydelse, såvida inte köparen ämnat använda bilen på ett visst sätt så att det var viktigt att den inte gått mer än ett visst antal mil, samt att säljaren visste om det. Detta betyder dock inte att köparen skall lämnas helt utan kompensation. Som jag nämnde tidigare kan nämligen köparen i detta fall ha rätt till prisavdrag och hur detta kan räknas ut hittar du i lagens 38 §. Hoppas mitt svar varit till hjälp. Med vänlig hälsning,