Rättighet för bank att neka någon att öppna konto

2016-11-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall det är lagligt att bankerna nekar mig att öppna ett företagskonto ifall jag har en anmärking som jag har betalat till kronofogden?.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, i stort sett kan alla öppna ett så kallat inlåningskonto, det vill säga ett konto där du kan sätta in pengar. Banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag som erbjuder konton som omfattas av insättningsgarantin är skyldiga att ta emot insättningar från alla, och därmed också erbjuda konton. Inlåningsföretag har däremot inte denna skyldighet.Ingen som vill öppna ett konto får alltså diskrimineras. Banken kan dock neka om du misskött dig eller varit ohederlig mot banken, om det skulle vara olagligt att ta emot pengarna, om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. En betalningsanmärkning bör inte vara skäl för att neka en kund att öppna ett konto.Bolaget är skyldigt att kontrollera din identitet och om den inte kan styrkas ska du nekas att öppna kontot.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Överföra pengar internationellt

2016-10-09 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag har kontakt med en tjej från filippinerna genom en dejtingsida.Hon undrar om jag vill ge henne en slant.Är det lagligt för mig att föra över pengar till henne och har det någon roll vilken hemsida jag använder för överföringen?Tacksam för svarMvh,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge de pengar du använder dig av är dina egna pengar så finns det inga lagliga hinder för dig att göra en överföring till vem du vill, även om mottagaren inte bor i Sverige. Det spelar inte heller någon roll vilken hemsida du använder dig av för överföringen, detta är helt valfritt. Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Skolfråga

2016-08-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag läser en juridisk översiktskurs som är på 15hp. Det är första gången som jag använder mig utav en lagbok och vet inte riktigt hur jag ska slå upp i lagboken (den blåa). Har även väldigt svårt med juridisk problemlösning då jag dels inte vet hur jag ska tolka de samt slå upp en relevant lag..
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vi på Lawline svarar dessvärre inte på skolfrågor av principiella skäl och jag hoppas att du kan finna svaret på din fråga på annat håll. Det jag kan säga är att när det gäller juridisk problemlösning så gäller det att hitta russinen i kakan, finna vad det juridiska problemen består i. För detta krävs juridisk kunskap så för att lösa ett juridiskt problem måste du först ha bakgrundskunskaper inom det område som det juridiska problemet gäller. Inom de juridiska områdena finns olika lagar och normer som styr och för att veta vilket rättskälla du skall använda dig av måste du först utreda det juridiska problemet och sedan leta reda på svaret i lagen, om frågan är reglerad där. Sedan finns det fall där en viss situation inte är reglerad i lag och där man får söka svaret i andra rättskällor. Rent praktiskt kan du söka i vår sökfunktion och se om du kan finna ledning där, alternativt läsa i kurslitteratur eller liknande för att försöka finna en lösning. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än så men jag önskar dig lycka till! Vänligen

Hur påverkar betalningsanmärkningar vid flytt?

2016-06-28 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag flytta med min kille fast jag har betalningsanmärkning
Linda Critchley |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina betalningsanmärkningar kan medföra att en eventuell hyresvärd inte godkänner dig som hyresgäst, eller att en bostadsrättsförening inte godkänner dig som medlem i föreningen. Om ni ska köpa eget småhus kan dina betalningsanmärkningar påverka dina möjligheter att få lån. Om din pojkvän inte har betalningsanmärkningar kan problemen undvikas genom att han står som ensam hyresgäst eller att han ensam står som köpare för en bostadsrätt, eller ensam står för lånen till ett husköp.Dina betalningsanmärkningar medför inga övriga hinder för er att flytta tillsammans.Med vänlig hälsningar,

Att ta ett lån

2016-11-16 i EKONOMI
FRÅGA |Jag ville låna pengar
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att låna pengar föreslår jag att du vänder dig till valfri bank eller kreditinstitut. Beroende på storleken på ditt lån så kommer vissa banker/kreditinstitut att kräva någon form av säkerhet för lånet, dvs. en pantsättning. Ett lån utan säkerhet kallas "blancolån" och det är är då upp till banken/kreditinstitutet att bedöma om de anser att du kommer att kunna betala tillbaka lånet.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Bokföring och redovisning av kapitaltillskott från en ideell föreningen till dess aktiebolag

2016-09-04 i EKONOMI
FRÅGA |En ideell förening äger ett AB- När den ideella föreningen tillför pengar till aktiebolaget skall det bokföras somett aktieägartillskott eller lån? Kan man föra över pengar från den ideella föreningen till aktiebolaget hur som helst? Varje månad? utan tidsbegränsning?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har valt att disponera mitt svar på så vis att jag först svarar på frågan om hur pengarna ska bokföras. Därefter svarar jag på din andra fråga, dvs vilka begränsningar det finns att föra över medel till aktiebolaget. Sist sammanfattar jag det sagda.Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR), som jag hänvisar till i mitt svar, finns på Bokföringsnämndens hemsida.1.1 Inledande anmärkningar om bokföring och redovisning av kapitaltillskottI det följande redogör jag övergripande för hur kapitaltillskottet kan klassificeras hos såväl aktiebolaget som den ideella föreningen. Jag ber dig då observera att mitt svar utgår från klassifikationerna vid en årsredovisning eller ett årsbokslut. Bokföringslagen (1999:1078) har nämligen inte samma strikta krav. Med det sagt brukar standardkontona inte skilja sig alltför mycket från posterna i en årsredovisning eller ett årsbokslut, varför det jag säger om klassificeringen i en årsredovisning eller ett årsbokslut ändå torde vara relevant för bokföringen i sig.1.2 Bokföring och redovisning av kapitaltillskottEtt aktieägartillskott är ett kapitaltillskott från en eller flera aktieägare till deras aktiebolag. Därför antar jag att du med din frågar undrar om ett aktieägartillskott ska bokföras som en skuld eller som eget kapital.Det finns olika former av aktieägartillskott. Det kan vara villkorat med ett återbetalningsvillkor mot det mottagande aktiebolaget. Det ska då i regel bokföras som en skuld, eftersom det likt ett lån är ”en befintlig förpliktelse för företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas ge upphov till ett utflöde av resurser som innefattar ekonomiska fördelar”, som skuldbegreppet definieras i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Även om K3-regelverket inte är direkt tillämpligt i ditt fall kan dess definitioner ändå till viss del vara relevanta. Liknande krav för att redovisa något som en skuld finns dock också i p. 17.2 BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).Ett aktieägartillskott kan också vara ovillkorat, dvs det innefattar inte ett återbetalningsvillkor riktat mot det mottagande aktiebolaget. Det rör sig då inte om en skuld, utan ska bokföras som eget kapital. Detsamma gäller i princip om aktieägartillskottet enbart är villkorat mot övriga aktieägare.För den ideella föreningens del är frågan spegelvänd på så vis att den gäller om en utgift (kapitaltillskottet) vid årsredovisningen eller årsbokslutet ska klassificeras som en tillgång eller kostnad. Om det rör sig om ett aktieägartillskott som är villkorat mot aktiebolaget finns det en penningfordring mot aktiebolaget, vilket innebär att utgiften i vart fall delvis bör redovisas som en tillgång (en definition finns även här i K3-regelverket). Detsamma gäller om aktieägartillskottet bara är villkorat mot övriga aktieägare.Om aktieägartillskottet däremot är ovillkorat torde det redovisas som en kostnad, se vidare p. 7.12 stycke ett a) i BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1). Notera att det jag nyss sade om K1 bara gäller om nämnda råd är tillämpligt. Jag kan tyvärr inte bedöma om det faktiskt är det mot bakgrund av dina uppgifter.Det framgår dock inte av din fråga om den berör bokföringen hos den ideella föreningen eller hos dess aktiebolag, eller vilket redovisningsregelverk som du tillämpar, varför det är svårt för mig att ge några konkreta rekommendationer.2 Eventuella begränsningar i möjligheterna att föra över kapitalSom jag förstår det berör den andra delen av din fråga om det finns några begränsningar i möjligheterna för en ideell förening att föra över medel till dess aktiebolag. Jag antar därför att du inte är intresserad av den skatterättsliga aspekten av frågan, då den främst inte berör om det är möjligt att föra över medel.Ideella föreningar regleras inte av någon lagstiftning. Det saknas därför kapitalskyddsregler, om inte föreningens stadgar ställer upp sådana. Därför saknas det också som huvudregel begränsningar i hur mycket en ideell förening får föra över till andra.Med det sagt kan det i vissa fall vara relevant att uppmärksamma sådan lagstiftning som begränsar vissa rörelsetyper. Det krävs exempelvis tillstånd för att driva finansieringsrörelse (för definitionen av sådan rörelse, se 1 kap. 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse). Sådan lagstiftning förefaller dock inte vara relevant i ditt fall.3 SammanfattningFrågan hur kapitaltillskottet ska bokföras för antingen den ideella föreningen eller dess aktiebolag beror på om tillskottet är villkorat mot bolaget eller ovillkorat. Om tillskottet är ovillkorat rör det sig i princip om en gåva. Om tillskottet är villkorat mot bolaget kan det däremot jämföras med ett lån.Det saknas begränsningar i en ideell förenings möjligheter att föra över kapital till dess aktiebolag, såvida inte stadgarna säger något annat.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med bokföring och redovisning av kapitaltillskott är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad ska ett kvitto innehålla?

2016-07-11 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Kan jag som liten näringsidkare (egen firma) handla av privatperson och använda endast kvittot i bokföringen, eller måste en faktura finnas med, vilken ju inte går eftersom privatpersoner inte kan ställa ut fakturor. Jag är medveten om att jag inte kan dra av momsen i så fall men är köp från privatperson giltigt i bokförigen med endast ett kvitto på köpet. Är köpeskillingen "avdragsgill" i bokslutet för att minska den beskattningsbara vinsten. Tack på förhand
Jens Ödman |Hej! Det stämmer som du säger, privatpersoner (som inte driver enskild firma) kan inte ställa ut fakturor och kan inte heller lyfta ingående moms. Lagen ställer ett antal krav på uppgifter gällande vad som ska finnas med på underlaget för verifikationen, i detta fall kvittot. Enligt bokföringslagen (BFL) 5 kapitlet 7 § ska verifikationen innehålla: uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga. I verifikationen skall det också ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.Om kvittot uppfyller ovanstående kriterier är köpeskillingen en avdragsgill kostnad i den löpande bokföringen. Bokföringslagen hittar du här. Vänligen,

Borgensman - Kreditundersökning och låneutrymme

2016-06-23 i EKONOMI
FRÅGA |Påverkas borgensmannens egna Låneutrymme vid ett åtagande och är det menligt vid en kreditundersökning för borgensmannen? Med vänlig hälsning.
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,Jag kommer först att klargöra bakgrunden kring borgensman, för att göra mitt slutgiltiga svar tydligare.BorgensåtagandetEtt borgensåtagande är en slags säkerhet för att en borgenär (i ditt fall är borgenären den s.k. långivaren, ex. en bank) ska låna ut sina pengar. Den som går i borgen för någon annan kallas för borgensman. Borgensåtagandet innebär att borgensmannen tar på sig att betala gäldenärens skuld i händelse av att gäldenären själv inte kan betala. (Gäldenär är således den som egentligen tar själva lånet, men där du som borgensman blir en säkerhet att denne kan betala tillbaka lånet). Det du som borgensman gör är alltså inte att ta på sig ett ansvar gentemot gäldenären, utan du tar på dig ett ansvar gentemot den borgenär som lånat ut pengarna. Kan inte gäldenären betala, kommer du att få betala! ProprieborgenGår du dessutom i en s.k. proprieborgen, innebär det att borgenären kan, när lånet är förfallet, välja mellan att kräva dig som borgensman på betalning eller gäldenären UTAN att för den sakens skull se efter om gäldenären kan betala. Du går således i borgen, "såsom för egen skuld" och blir omedelbart betalningsskyldig om gäldenären inte betalar! Här spelar det således ingen roll om gäldenären inte KAN betala, utan du kommer att få betala om borgenären vill att du ska betala. Därefter har du s.k. regressrätt mot gäldenären. Dvs. om du får betala istället för gäldenären, så kan du kräva tillbaka de pengar du har fått betala till borgenären av gäldenären. Ett kort exempel gällande proprieborgen: Om gäldenären tar ett lån på 1000kr som ska vara betalt den 31/6 och du går i borgen som borgensman. Den 1/7 har borgenären inte fått in någon betalning. Har du gått i s.k. proprieborgen, kan borgenären omedelbart välja att antingen kräva dig eller gäldenären på betalning, OAVSETT om gäldenären kan betala. Om du då får betala dessa 1000kr, kan du därefter vända dig till gäldenären för att få tillbaks dessa pengar du har fått betala. Proprieborgen är idag väldigt vanligt, då de flesta långivare vill ha en god säkerhet för att vara säkra på att få sitt lån återbetalt! SlutsatsMed ovan nämnda fakta i åtanke så är det således logiskt att ditt egna låneutrymme vid ett åtagande som borgensman påverkas. Går du i proprieborgen är det än dock tydligare att låneutrymmet och din kredit påverkas. Du står på lånet "så som för egen skuld"! Således brukar man säga att "borgen är att gå i sorgen". Är det ingen nära vän eller släkting hade jag inte rekommenderat dig att gå i borgen helt enkelt! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. (Du kan även välja att lämna en kommentar nedan). Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,