Göra dotter arvlös

2015-09-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, går det att kringgå arvsrätten, kan min mor göra sin dotter arvlös genom att ge eller skänka huset hon bor i till mig eller min bror, eller kanske belåna huset?Jag vet att detta måste framgå i ett testamente att detta inte är ett förskott på arv utan en gåva.Tacksam för svar.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige är arvsreglerna skrivna så att bröstarvingar, det vill säga barn, barnbarn osv, har ett starkt skydd för att inte gå arvlösa. Oavsett vad som står i testamenten och vad som skänkts bort har en bröstarvinge rätt att få ut sin laglott, ärvdabalken 7 kap. Denna laglott är hälften av vad arvingens arvslott är. Om ni är tre barn så är er arvslott 1/3 var, ÄB 2 kap 1 §. Laglotten är således 1/6. Din mors dotter har alltså rätt till 1/6 av det som lämnas kvar.Om din mor skulle testamentera huset till någon av er skulle dottern kunna hävda att hennes laglott kränkts enligt 7 kap 3 §. Om man istället skulle ge bort huset som gåva, och upprätta ett gåvobrev som säger att det inte rör sig om ett förskott på arvet, skulle även det anses kränka dotterns laglott, 7 kap 4 § och även rättsfallet NJA 1993 s 594. I båda dessa fall krävs dock att dottern påkallar jämkning alternativt väcker talan inom en viss tidsfrist efter moderns bortgång för att hon ska få ut sin laglott. Med andra ord skulle man kunna chansa på att dottern inte reagerar på att hon inte får ut något arv eller reagerar för sent, och därmed går arvlös.Arvsreglerna är alltså utformade så att bröstarvingar inte ska kunna göras arvlösa. Man ska alltid ha rätt till sin laglott. De fall då man inte får ut något arv som bröstarvinge är då man reagerar för sent eller inte alls då kvarlåtenskapen efter den avlidne ska fördelas. Med vänlig hälsning,

CSN - påminnelseavgift

2015-06-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Är det möjligt för CSN att ta ut en förseningsavgift av mig som student om jag är sen på att betala tillbaka?
Jessica Knecht |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i studiestödslagen (https://lagen.nu/1999:1395) samt studiestödsförordningen (https://lagen.nu/2000:655)Studiemedel (bestående av studiebidrag samt studielån) får lämnas till dig som studerar. Av studiestödslagen framgår det även att den som har fått studielån ska betala tillbaka det. Vidare framgår det även att personer som har fått låna även ska betala ränta samt sådana avgifter som härrör sig från de administrativa kostnader som CSN har i samband med bland annat återbetalning av studiemedel. Detta framgår av studiestödslagen 4 kap. 1§ (https://lagen.nu/1999:1395#K4P1S1) samt 6 kap. 4§ (https://lagen.nu/1999:1395#K6P4S1). Av studiestödsförordningen 4 kap. 13§ framgår att centrala studiestödsnämnden ska bevaka statens fordran på bland annat påminnelseavgifter samt att även avgifter för administrativa kostnader skall tas ut vid varje påminnelse om förfallna åsbelopp och att denna avgift är 450 kr för varje påminnelse vilket framgår av studiestödsförrdninen 5 kap. 5§. Detta innebär med andra ord att CSN får ta ut en påminnelseavgift på 450 kr av dig som student. Hoppas detta var svar på din fråga! Om inte, så är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline. Vänligen,

Övertagande av fastighetsandel och arvskonsekvenser

2015-06-23 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Min dotter och hennes sambo, ska dela på sig. De äger en hästgård, belånad till 1 900 000. De står på lånet båda två. Hon vill bo kvar på gården, men får inte stå på lånet ensam. Jag och min make tänker hjälpa henne, genom att lösa ut sambons lån.Vilket är bäst? Att vi betalar kontant eller tar över hans lån? Egentligen vill vi att dottern står som ägare till hela gården, eftersom jag och min make inte har gemensamma barn.....han har två döttrar, och jag har den här dottern, plus en son, och vi funderade lite på hur det blir om något händer nån av oss...med arv osv, om vi står på halva gården.V har möjlighet att betala hela hans del, kontant...men vi undrar vad som är mest fördelaktigt, för alla parter?
Daniel Nykvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!I samband med att ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap så vidtas, om någon av samborna begär det, bodelning av samboegendomen. Detta framgår av Sambolag (2003:376) 8 § första stycket. Som samboegendom anses gemensam bostad och gemensamt bohag, under förutsättning att de har förvärvats i syfte att användas gemensamt (Sambolag 3 §). Jag förutsätter att hästgården som er dotter och hennes sambo bor på har förvärvats för ett sådant syfte och därför ska anses som samboegendom, varav den ingår i bodelningen. Eftersom er dotter och hennes sambo båda står på lånet och äger gården gemensamt så kommer de sannolikt att få lika andelar i fastigheten efter att avräkning har gjorts för skuldtäckningen och samboegendomen har fördelats mellan dem på lotter (Sambolag 12-14 och 16 §§). Oavsett om bodelning aktualiseras eller inte så kommer de ändå troligen i vardera fall inneha varsin hälftenandel i fastigheten, varav det resulterar i överläggning om hur de bäst kan lösa ut varandra.Det normala vid köp av fastighet eller andel i denna är att köparen betalar säljaren en köpeskilling, varav säljaren använder en del av köpeskillingen för att amortera färdigt det lån han själv tog för att finansiera sitt köp. Att istället överta den tidigare ägarens andel i fastigheten i utbyte mot ansvar för lånet rör sig inte bara om en överlåtelse av andelen men även ett gäldenärsbyte. Ett gäldenärsbyte kräver i sin tur borgenärens, i ert fall er dotters och sambos bank, samtycke. Bankens enda prioritet är att få täckning för lånet, varav frågan om du och din make kan överta din dotters sambos del av ansvaret för lånet i huvudsak blir en förhandlingsfråga med banken. Ur ekonomiskt hänseende är det förmodligen bättre om du och din make erlägger köpeskilling istället för att överta din dotters sambos del av låneansvaret. Eftersom lånet antagligen har förhandlats fram utifrån din dotters och hennes sambos ekonomiska förutsättningar, och du och din make i egenskap av att ni är äldre och sannolikt har hunnit upparbeta ett större förtroendekapital från er egen bank i jämförelse med din dotter och hennes sambo, så blir förmodligen räntan något lägre för det lån du och din make tar för att betala köpeskillingen än räntan för det låneavtal ni övertar från din dotters sambo. Till syvende och sist ur ekonomiskt hänseende så måste ni jämföra lånevillkoren och se över hur mycket din dotters sambo har kvar att amortera för att veta vad som blir optimalt för dig och din make rent kostnadsmässigt, under förutsättning att banken godtar att ni ersätter din dotters sambo som gäldenärer. I fråga om arv så tillfaller vid din eller din makes död kvarlåtenskapen som utgångspunkt den efterlevande maken. Eftersom ni båda dock har bröstarvingar som inte är era gemensamma så tillfaller hela kvarlåtenskapen den efterlevande maken endast i det fall där särkullbarnen avstår från sin företrädesrätt till sina arvslotter. Utifall att särkullbarnen avstår från sitt arv så har de istället rätt till halva boet efter den kvarvarande maken vid dennes död, vilket framgår av Ärvdabalk (1958:637) 3:1-2 och 3:9. Det innebär att om exempelvis din make avlider före dig så kan hans två döttrar välja att kräva ut sina arvslotter direkt, vilket kan innebära att gården får fyra delägare (50 % för din dotter, 25 % för dig som ärvs av din dotter och din son vid din död och 12,5 % vardera till din makes två döttrar) såvida ni inte kommer överens om att lösa ut din makes döttrar med annan egendom. Båda denna situation och den där din makes döttrar skjuter upp sitt arv efter sin pappa till efter din död kan i slutänden ge följande andelsfördelning i fastigheten:Din dotter: 50 % + 12,5 % = 62,5 %Din son: 12,5 %Din makes två döttrar: 50 % / 2 = 25 % (12,5 % + 12,5 %) Ett sätt att undvika en situation där gården får många andelsägare med potentiellt olika viljor är helt enkelt att du och din make överlåter er andel i gården till din dotter som gåva efter att ni har övertagit den från din dotters sambo. Eftersom banken dock inte tillåter att din dotter står ensam på lånet så innebär det i det fall att er dotters sambo överlåter sin andel i fastigheten till er i utbyte mot att ni övertar dennes ansvar för lånet att din dotter inte kan överta låneansvaret för er andel, varvid du och din make fortsätter att ansvara för er del av lånet efter att hon har erhållit er fastighetsandel som gåva. Gåvoförvärv är som bekant skattefria numera för gåvomottagaren, vilket framgår av Inkomskattelag (1999:1229) 8:2. Eftersom banken inte tillåter att din dotter övertar ansvaret för hela lånet så kommer inte heller stämpelskatt att aktualiseras när ni överlåter er andel i fastigheten som gåva till henne och behåller låneansvaret, vilket framgår av Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter 5 §. Notera dock att om du inte vill att denna gåva ska räknas som förskott på arv till din dotter så måste du uttrycka detta i gåvobrevet (Ärvdabalk 6:1 första stycket). Om du underlåter att göra detta så avräknas gåvans värde från vad din dotter skulle ha fått genom sin andel i din kvarlåtenskap efter din död.Jag hoppas att detta svar har givit er lite mer vetskap i frågan för att ni ska kunna fatta ett väl avvägt beslut. Skulle något vara fortsatt oklart så är ni givetvis välkomna att ta kontakt via http://lawline.se/boka med vår samarbetspartner Familjens Jurist.Med vänlig hälsning

Måste viss bank hantera andra bankers kunder?

2015-03-05 i EKONOMI
FRÅGA |Banker har ju länge stridit mot oss som gillar kontanter och numera verkar det som om att det inte finns några kontor med kontanthantering kvar. Dock vet jag om ett i samhället där mina föräldrar bor. Frågan gäller om hur vida de kan neka mig som inte är kund i den specifika banken att sätta in pengar på mitt konto. Kan de neka mig kontanthantering p.g.a att jag inte är kund hos dem? De är en filial i Swedank men jag har mina konton i en annan filial också Swedbank. Jag blev nämligen varse detta då jag skulle växla in ett gäng 2-kronor eftersom butiken vägrade ta emot dem. Butiken behöver inte ingå avtal med mig men hur är det med en bank? De tog emot mynten efter mycket tjat men lade till att det var ett undantag och kommer inte hända igen.Vad kan man göra som privatperson i en sådan situation där man behöver göra en insättning av kontanter men banken vägrar p.g.a att man inte är kund i den specifika banken?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine. Angående särskilda skyldigheter för banker så finns det ingen sådan skyldighet föreskriven i den i folkmun kallade banklagen (https://lagen.nu/2004:297). Banken kan med andra ord sätta upp egna regler gällande kontanthantering, och därmed låta den endast vara tillgänglig för sina egna kunder. Banker har i regel dock inte rätt att neka en kund. Med andra ord har du alltid rätt öppna ett konto hos banken och sätta in pengarna på det enligt lagen om insättningsgaranti. (https://lagen.nu/1995:1571) Idag är i regel dock den mesta av kontanthantering automatiserad. I de automater som finns hos Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank kan man oavsett vilken bank man är kund i därför använda insättningsautomaterna - sedan dessa ägs av en TM (tredjeman). Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkommen att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Bodelning eller inte?

2015-09-05 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag och min hustru skilde oss för två månader sedan och vi har båda ångrat oss. I samband med skilsmässan gjordes ingen bodelning. Nu är frågan: Är vi tvingade att göra en sådan även om vi om allt går väl tänker gifta om oss?
Robin Henningson |Hej och tack för din fråga!Om ingen av makarna begär att bodelning ska ske är det inte obligatoriskt att genomföra denna. Detta regleras i 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (se: https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1).

Överta bostad med seniorlån

2015-06-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag ska få överta en bostadsrätt som min mormor har, då hon skall in på boende. Dock så har hon ett seniorlån på denna bostadsrätt. Så min fråga/frågor är följande: 1. Kan man överta bostadsrätten som gåva och sedan belåna bostaden för att betala av hennes lån eller blir det något fel då?2. Är det någon speciellt man bör tänka på när det gäller tillkommande kostnader i samband med detta?3. Finns det enklare sätt att göra detta på?
Emilia Larson |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.1. Kan man överta bostadsrätten som gåva och sedan belåna bostaden för att betala av hennes lån eller blir det något fel då?Det kan vara möjligt att göra som du säger men troligen behöver du först täcka lånet som din mormor har (du kan ju som du redan insett inte ta över hennes lån). Om inte hon har möjlighet att betala sitt lån för att sedan ge lägenheten till dig. Du kommer troligen att behöva lägga emellan en köpeskilling precis som vid ett vanligt bostadsköp. Hur mycket beror på hur siffrorna i övrigt ser ut. Eftersom att det verkar som att du inte har pengarna som behövs för att betala bort din mormors nuvarande lån så kommer du först att behöva ta ett lån och först efter det kan du ta över bostaden. Det beror på att du inte kan ta över hennes seniorlån och således inte kan få bostaden tillsammans med lånet. Din bank kan hjälpa dig med vilka säkerheter du har möjlighet att ställa vilket beror på dina eventuella övriga egendomar. Din lösning skulle inte vara tillåten för företag, regeln kallas förvärvslånefördet och innebär att lån inte kan ges till en potentiell köpare av aktier i bolaget, men den gäller inte för privatpersoner. 2. Är det någon speciellt man bör tänka på när det gäller tillkommande kostnader i samband med detta?Några skatterättsliga konsekvenser ser jag inte. Vilka kostnader som lånen innebär i räntor behöver du diskutera med din bank. 3. Finns det enklare sätt att göra detta på?Jag föreslår att du pratar med din bank och ser vilken lösning de kan erbjuda. Det kan finnas möjlighet till förskott på arv beroende på hur din familj ser ut, om din mamma kan tänka sig att göra så och beroende på hur mycket som behöver ges emellan. Hoppas att det gav svar på din fundering.

Skyldighet att visa bankkonto?

2015-03-12 i EKONOMI
FRÅGA |Om min mans styvpappa kräver att se mitt privata bankkonto bara för att han vil det, har han rätt till det då?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det enkla svaret är Nej, du har ingen som helst skyldighet att visa ditt privata bankkonto för någon. Om det finns några särskilda omständigheter får du gärna kommentera nedan så hjälper jag dig vidare men jag kan inte se någon situation där din mans styvpappa har rätt att se dina tillgodohavanden på banken.Vänliga hälsningar,

Kan man få bolån även om man har fått ett hus i gåva?

2015-03-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Min mamma vill skriva över sitt hus på mig som gåva. Hon skall dock bo kvar i huset och betala alla kostnader. Det finns inget hus på lånet. Jag och min sambo går i hus tankar och jag undrar om min gåva påverkar mig när jag skall ta bolån. Kan banken neka mig lån då dem ser att jag har ett hus som gåva? Mvh Tessie
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag antar att du menar att det inte finns något lån på huset som du fick av din mamma. I så fall kan jag inte se hur gåvan skulle påverka dina chanser att få bolån. Det finns ju inte direkt några bestämmelser kring detta, men vad som brukar kunna spelar roll brukar vara vilken inkomst man har, om man själv redan har ett boende vid sidan av (eventuellt med bolån), om man har andra lån och så vidare. Utifrån vad du har berättat tror jag dock inte att det skall vara några problem! Bara det att du äger ett hus försämrar förmodligen inte dina chanser.Hör gärna av dig om du undrar något mer!Hälsningar,