Utlåning av privatbil

2016-12-31 i EKONOMI
FRÅGA |Vad händer om jag lånar min bil till en kompis som har körkort men inte någon försäkning och han krockar med den
Evelina Largren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringen är kopplad till bilen, det är alltså den försäkring du har på din bil som är relevant, och jag skulle därför råda dig att vända dig till ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller. Normalt sett går det bra att låna ut sin bil, men exakt vad som gäller beror på din försäkring. Det är därför viktigt att du har koll på vilken typ av försäkring du har, rör det sig exempelvis om trafikförsäkring eller har du helförsäkring. Har du enbart trafikförsäkring så täcks till exempel inte skador på din bil. Det kan även vara värt att påpeka att i många fall är självrisken högre om föraren är ung. För att få reda på vad som gäller i ditt fall borde du som sagt vända dig till ditt försäkringsbolag. Du kan då få reda på vad som ersätts samt under vilka omständigheter detta ersätts. Eftersom att jag inte har tillgång till villkoren i din försäkring är det tyvärr ingenting som jag kan svara på. Om din vän krockar med din bil kan det även bli så att din premie ökar. Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågorVänligen

Kvittning av kapitalvinst och kapitalförlust

2016-12-23 i EKONOMI
FRÅGA |Jag köpte Telia aktier inder introduktion i 80talet i barnens namn. Barn är myndiga nu och inte vill äga aktier. Ända alternativ är att sälja dem. Kan jag kvitta förlusten mot vinst eftersom jag har lånat pengarna till barnen?Tacksam för ert svar!
Julia Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har svårt att förstå vad som är vinsten i sammanhanget och vad som är förlusten varför svaret på frågan blir en redogörelse av vad som i allmänhet gäller för kapitalvinster och kapitalförluster.Jag uppfattar det som att din fråga gäller kvittning av kapitalvinster och kapitalförluster. Den enda regleringen som rörande detta är inkomstskattelagen och kap. 41-42 och 44-45 inkomstskattelagen. Till att börja med är svaret på din fråga är beroende av om det är dina barn som äger aktierna, det vill säga att det är dem som står som ägare till dem. Är det du som äger aktierna får du kvitta en eventuell vinst eller förlust vid försäljning av dessa mot en annan eventuell vinst eller förlust som hänför sig till tillgångar som också utgör kapitaltillgångar. Vad som räknas hit är exempelvis avkastning och avyttring av privata tillgångar, fastigheter, värdepapper, lån. Inkomstslaget kapital utgör nämligen en egen beräkningsenhet och därmed får kapitalförluster och utgifter kvittas mot alla slag av intäkter i detta inkomstslag. Har exempelvis en förlust uppstått vid försäljning av aktierna får denna förlust kvittas mot exempelvis en intäkt i from av ränta på ett lån. Allt detta redovisas när du deklarerar i maj 2017. Det här förfarandet kommer innebära att din eventuella kapitalvinst kommer bli mindre vilket innebär att det belopp du betalar kapitalbeskattning på kommer minska. Är det däremot dina barn som äger aktierna är eventuella vinster och förluster på dessa hänförliga till dem som skattesubjekt. Detta innebär att du inte kan kvitta en kapitalvinst eller förlust du haft under året på en kapitaltillgång mot deras eventuella kapitalvinst eller förlust på aktierna. Om ni ändå önskar att detta ska ske kommer överenskommelsen behöva träffas er emellan om hur era medel ska fördelas mellan er. Exempelvis att du ska få ta del av deras vinst på aktierna för en skuld du har emot dem från exempelvis ett lån. Detta har dock ingenting med kvittning av kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstbeskattningens mening att göra. Detta förfarande kommer ske först efter beskattning av en kapitalvinst och vara ett privat avtal mellan dig och dina barn. Enligt svensk rätt får man avtala om vad man vill och man som privatperson är fri att fördela sina pengar hur man vill så länge man genom sitt förfarande inte kommer undan exempelvis beskattning. Hoppas du har fått svar på din fråga!

Fråga om följesedlar behöver arkiveras

2016-12-12 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag jobbar på ett koncernföretag som vill veta hur många år vi måste arkivera de följesedlar som vi får från våra leverantörer, är det 7 år som gäller? Eller gäller det bara fakturan med totalbelopp, bg, kund-id osv.?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Enligt 7 kapitlet 2 § Bokföringslagen ska dokument som används för att bevara räkenskapsinformation vara varaktiga och lätt åtkomliga. Dokumenten måste bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det är inte möjligt att svara generellt på frågan om en följesedel innehåller räkenskapsinformation och därför, likt fakturor, behöver arkiveras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om en följesedel ska ingå i en verifikation och därmed ska arkiveras, beror med andra ord på vad fakturan respektive följesedeln innehåller för information. För säkerhets skull rekommenderar jag er därför att ni arkiverar följesedlarna på samma sätt (lika länge) som ni arkiverar fakturorna.Med vänlig hälsning

Omsättning- och anläggningstillgångar

2016-12-10 i EKONOMI
FRÅGA |Hur påverkar både OT och AT en verksamhet och resultatet?
Julia Gustafsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Omsättningstillgångar (OT) och anläggningstillgångar (AT) är som de ger uttryck för tillgångar i verksamheten, de utgör såväl kostnader som värden i verksamheten. OT och AT förekommer på flera ställen i ett företags årsredovisning där man redovisar för hur verksamheten går. I balansräkningen, som är ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt, finns två delar, tillgångssidan är den ena och skulder och eget kapital är den andra sidan. OT och AT förekommer på tillgångssidan till de skattemässiga värdet som återstår efter det att man gjort avskrivningar på tillgångarna (OT- 17 kap. inkomstskattelagen, AT - 18-20 kap. inkomstskattelagen). Avskrivningar innebär att man sprider ut kostnaden för tillgången över tillgångens livstid. På skuldsidan finns den delen av de skattemässiga avskrivningarna på OT och AT som överstiger de planenliga avskrivningarna. Den här mellanskillnaden redovisas öppet som en kreditpost under skuldsidans post obeskattade reserver. Syftet med dessa obeskattade reserver är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. När företaget har goda år med höga vinster utnyttjas avsättningarna till olika reserver. På så sätt påverkar OT och AT resultatet genom sin redovisning i balansräkningen. Resultaträkningen är en rapport över intäkter och kostnader under en viss period och mynnar ut i årets resultat för verksamheten. I resultaträkningen får avskrivningarna man under året gjort på OT och AT tas upp som kostnad. Detta påverkar resultatet negativt. I resultaträkningen finns också en post för återförande av den obeskattade reserven på de sättet som beskrevs ovan, nämligen att man vid goda år kan betala av dessa och på så sätt påverka resultatet negativt och på så sätt minska den summa som sedan går till beskattning.Ovan har bara behandlat redan befintliga OT och AT i en verksamhet. Köper man en ny OT, exempelvis utökar sitt lager eller en ny AT, exempelvis en maskin till verksamheten hamnar denna som en tillgång i balansräkningen. Eftersom de just ska råda balans i balansräkningen kommer kostnaden för inköpet av tillgången hamna på skuldsidan som en skuld. I resultaträkningen är inköpet av tillgången en kostnad som kommer påverka resultatet negativt. Att binda upp företagets kapital i tillgångar är inte alltid bra för ett företags kortsiktiga förväntade betalningsförmåga. En hög likviditet fungerar också som en buffert för att minska risken vid oväntade situationer som kan drabba företagets ekonomi. En alltför hög likviditet kan däremot vara ogynnsam eftersom dessa pengar inte förräntas på bästa sätt, eller inte alls. Likviditeten ökas med hjälp av god lönsamhet, minskning av varulager det vill säga omsättningstillgångar samt avyttring av anläggningstillgångar.Hoppas du har fått svar på din fråga!

Begära förskott för advokatkostnader

2016-12-30 i EKONOMI
FRÅGA |Får en advokat begära 12000 kr i förskott ? Blev mkt förvånad då jag hörde om att detta sker hos vissa adv.byråer. Och detta innan ett ärende öppnats. I ngt fall handlade det om att advokaten som anlitats, skulle börja med att brevledes inhämta ifall motparten hade samma advokat som tidigare (inom samma ärende). Är det rimligt att man begär stora summor i förskott?
Johanna Matsdotter |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är, som du skriver i din fråga, inte helt ovanligt att advokatbyråer begär betalning i förskott för de uppdrag de ska utföra. Det är tillåtet att begära förskott för att betala utlägg för klienten och advokaten får också, om förbehåll om detta gjorts vid antagandet av uppdraget eller om det annars är rimligt, begära förskott på sitt arvode. Detta framgår i Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed (som finns här). Dessa regler om god advokatsed är ett viktigt ramverk för hur advokaterna ska verka etiskt i sin verksamhet och i de vägledande reglerna finns bland annat regler om i vilka situationer advokaten kan begära betalning i förskott. Hur stort förskott som kan begäras är beroende av en mängd faktorer, inte minst hur lång tid det kan komma att ta, hur komplicerat ärendet är och hur stora utlägg som behöver göras för klientens del. Arvodet skall dock alltid vara skäligt. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist för att få fler svar. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Betalning av sjukhem

2016-12-21 i EKONOMI
FRÅGA |Om pappa hamnar på sjukhem har de rätt att ta av pappas på banken sparade pengar?
Ellinor Book |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga! Jag vill till en början reservera mitt svar, då jag inte med säkerhet kan utläsa vem "de" är som tar din pappas pengar. Om det är sjukhuspersonalen är det inte okej. Om det istället är en räkning som ni får för din pappas boende på sjukhemmet låter det rimligt. Det uppstår kostnader när din pappa bort på sjukhemmet som måste betalas av din pappas medel. Det kvittar således om det är hans sparade pengar eller om det är pengar ifrån ett anana konto. Avgörande är att det är ekonomiska medel som tillhör din pappa. Det bör dock noteras att sjukhuset inte kan "ta" pengar utan tillåtelse av din far (eller den som har hand om hans pengar, ex en god man). Då pengarna tillhör din pappa måste han godkänna att dessa används till att betala hans kostnader. En utebliven betalning kan dock få konsekvenser, men det hör inte frågan till. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga. Vänliga hälsningar,

Banksekretess och fordringsavtal mellan privatpersoner

2016-12-11 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Om jag som privatperson ska få eller låna pengar av en annan privatperson, kan denne person begära att jag visar upp kontoutdrag från min bank för att bevisa att jag tex. inte tjänar så mycket pengar så att denne person ser att jag har ont om pengar och är då villig att ge mig eller låna ut pengar till mig?Jag vet att det finns något som kallas för banksekretess men det innefattar bara mellan banker och privatpersoner och inte mellan privatperson till privatperson?
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa en fråga till Lawline! Banken får inte röja uppgifter angående ditt konot där eller ert samarbete; banksekretessen omfattar allt ända ner till det faktum om du är kund där eller inte, Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Ett medgivande från dig upphäver sekretessen eftersom sekretessen är till för att skydda dig, men du har alltid ett eget val vad gäller hanteringen av dina uppgifter. Sammanfattningsvis svarar banken gentemot dig och inte någon annan, det är alltså du som bestämmer gällande dina uppgifter, alltså kan ingen tvinga dig att visa upp dina bankuppgifter. Däremot är det ett avtal som du ingår med den andra personen vad gäller lån av pengar, vilket innebär att du kan välja om du vill gå med på att visa upp ditt kontoutdrag eller inte, men då också med konsekvenser. Om ni ska ingå avtal om att låna ut pengar föreslår jag att ni upprättar ett skuldebrev enligt skuldebrevslagen så att det blir juridiskt riktigt och om något händer har ni den handlingen att luta er tillbaka på, se här: https://lagen.nu/1936:81Hoppas att ni har fått svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Rättighet för bank att neka någon att öppna konto

2016-11-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag undrar ifall det är lagligt att bankerna nekar mig att öppna ett företagskonto ifall jag har en anmärking som jag har betalat till kronofogden?.
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, i stort sett kan alla öppna ett så kallat inlåningskonto, det vill säga ett konto där du kan sätta in pengar. Banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag som erbjuder konton som omfattas av insättningsgarantin är skyldiga att ta emot insättningar från alla, och därmed också erbjuda konton. Inlåningsföretag har däremot inte denna skyldighet.Ingen som vill öppna ett konto får alltså diskrimineras. Banken kan dock neka om du misskött dig eller varit ohederlig mot banken, om det skulle vara olagligt att ta emot pengarna, om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism. En betalningsanmärkning bör inte vara skäl för att neka en kund att öppna ett konto.Bolaget är skyldigt att kontrollera din identitet och om den inte kan styrkas ska du nekas att öppna kontot.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,