Missbruk av förvaltarskap

2017-09-22 i God man & förvaltare
FRÅGA |Min morfar är 92 år gammal och kommer antagligen inte att leva så länge till tyvärr. För ett år sedan sålde vi hans hus för flera miljoner kronor (han flyttade till seniorboende) och min mamma har fått rätt att förvalta pengarna. Hon har sparat en del i kapitalförvaltningar och planerar att ta ut dessa när hon fyller 70 år (om 5 år). Övriga pengar spenderar hon nu vilt omkring sig, på resor och sitt egen boende. Får hon verkligen göra det? Jag och min syster har väl också arvsrätt? Om hon fortsätter på samma sätt så kommer det ju inte finnas några pengar att ärva i framtiden. Det verkar ju som att hon tror att alla morfars pengar är hennes nu. Jag vet inte om min morfar har skrivit ett testamente. Jag tror det och där är nog vi, hans enda barnbarn, med på något sätt i alla fall. Vad kan jag göra? Detta är, som ni kanske förstår, väldigt känsligt...
Binh Tran |Hallå där! Va bra och roligt att du hör av dig till oss på Lawline, jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan. Eftersom jag inte har nog med information att besvara om arvet så nöjer jag mig med att säga att ärvdabalken har vissa skyddsnät för för testamentstagare. Vill du veta mer om era rättigheter som testamentstagare så skriv gärna till Lawline igen när du vet lite mer information så kan vi besvara den på ett mer utförligare sätt. Bra information för oss att veta hade varit om ni de facto är testamentstagare eller inte, isåfall, har eran morfar givit er en procentuell summa eller vissa föremål. Nu till eran mammas förvaltning av eran morfars ekonomi. Jag rekommenderar först att ni pratar med eran mamma om era bekymmer som arvsberättigade. Fortsätter hon att spendera eran morfars pengar på det viset så kan ni vända er till juridisk hjälp.Bestämmelserna om förvaltarskap stadgas i Föräldrabalken (FB) 11 kapitlet. Du hittar bestämmelsen om förvaltares entledigande i 11kap 20§ FB. Enligt 20§ framgår att förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag ska entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren. I den 21§ så framgår det även att närmaste släktingar får ansöka om entledigande. Jag rekommenderar att ni ansöker om entledigande (om det inte fungerar att prata med er mamma) hos överförmyndare så snabbt som möjligt. Överförmyndarverksamhet ska finnas i varje kommun, en snabb google-sökning så kommer ni fram till eran morfars överförmyndare. Behöver ni vidare hjälp så hör gärna av till oss ännu en gång eller boka tid med en av våra jurister genom länken nedan.http://lawline.se/bokaMed vänliga hälsningar

Condictio indebiti

2017-09-22 i Fordringar
FRÅGA |Jag är musiker och har blivit bokad av ett bokningsbolag att göra 3 olika shower för deras räkning hos en del campingar runt om i Sverige. De olika showerna kostar olika, och jag ska fakturera för samtliga shower i en klumpsumma. Bokningsbolaget har, för enkelhetens skull, gjort en sammanställning på hur många av varje show jag gjort, vad varje show kostar, och vad jag totalt ska fakturera. Utifrån denna sammanställning har jag gjort en faktura, skickat den och fått den betald. Nu har dom upptäckt en miss i deras sammanställning, och vill att jag ska betala tillbaka en summa på ca 19 000:-, pengar jag redan investerat i mitt företag.Får de verkligen kräva tillbaka pengar? Dom har ju själva skrivit sammanställningen samt godkänt fakturan genom att betala den. De campingar som bokat fler shower har fått rabatt efter hur många shower de bokat, och den informationen har bara bokningsbolaget. Därför fick jag bara veta en uppskattad totalsumma när jag tackade ja till jobbet. Det tillkom fler spelningar efter att jag tackat Ja, och därför reagerade jag inte när jag fick sammanställning med en högre totalsumma än vad som tidigare nämnts.
Simon Wikström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att utbetalningar som gjorts av misstag, eller betalningar som överstiger den verkliga skulden, ska återbetalas. Regeln kallas condictio indebiti och finns inte inskriven i någon lag utan har utvecklats genom praxis. Det finns däremot undantag som gör att den som mottagit en felaktigt utbetalning kan få behålla pengarna. Mottagaren måste för det första ha varit i god tro. Mottagaren anses inte vara i god tro om denne insåg eller borde ha insett att utbetalningen gjorts av misstag. För det andra måste mottagaren ha inrättat sig efter betalningen, exempelvis genom att man förbrukat det felaktigt överförda beloppet.I bedömningen av situationen måste man se till omständigheterna i varje enskilt fall. Det som talar för att du var i god tro är att du endast fick veta en uppskattad totalsumma, att det var bokningsbolaget själv som upprättat den felaktiga sammanställningen samt att det tillkommit fler spelningar efter att du tackat ja till bokningen. Hänsyn kan även tas till partsförhållandet, t ex om utbetalaren är ett företag och mottagaren är en enskild person (som är fallet här). Då ställs högre krav på företaget. Bokningsbolaget kan dessutom antas ha haft betydligt bättre förutsättningar att överblicka situationen än vad du har haft. Det är svårt att ge ett exakt svar men sammantaget framstår det som att du varit i god tro. Du har även inrättat dig efter betalningen genom att ha investerat pengarna i ditt företag. Du bör därför inte vara återbetalningsskyldig.Med vänliga hälsningar,

Ena vårdnadshavare vägrar överlämna barn - vad gör man?

2017-09-22 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Hej!Jag är 27 år och är separerad med min föredetta och vi har gemensam vårdnad över vårt barn. Han bor mestadels hos sin mamma men är hos mig varannan torsdag till söndag. Det har varit flera gånger det sista som mamman har sagt att pojken är sjuk på mina dagar så att Han inte kan komma och det har varit så ofta att jag tycker att det börjar kännas konstigt. Och nu nästa helg så ska pojken komma till mig. Men då får jag reda på av mamman nu att hon planerat annat med pojken på min helg. Utan att kolla med mig först. Så mamman vägrar nu helt att lämna honom och säger att hon struntar i att det är min helg. För hon har planerat och vill att pojken ska hitta på det här.Vad finns det för åtgärder som jag kan vidta för att pojken ska komma till mig den helgen? Det är den 21-24/9. För vad jag förstått så är det dirrekt olagligt att undanhålla honom från mig så enligt Bris hemsida?Hoppas på ett snabbt svar!
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om vårdnad bör givetvis i första hand lösas av vårdnadshavarna i samförstånd. Om ni har svårt med att komma överens på egen hand kan ni vända er till familjerätten i er kommun. Familjerätten kan genom samarbetssamtal, som varje kommun är skyldig att erbjuda, hjälpa er med att komma överens i vårdnadsfrågan.I andra hand, alltså om samarbetssamtal inte är aktuellt eller om det inte leder till en överenskommelse kan du ta kontakt med en jurist som specialiserat sig på just dessa frågor. Juristen kan hjälpa dig med att se över olika alternativ och hjälpa dig i kontakten med din före detta i syfte att upprätta ett avtal i enlighet med en eventuell överenskommelse.I det fall ni fortfarande inte kan komma överens kan du i sista hand ansöka om stämning hos tingsrätten. Då blir det domstolens sak att avgöra vad som är barnets bästa. Sedan domstolen tagit beslut i frågan accepteras inte att den ena vårdnadshavaren gör en egen bedömning av vad som är bäst för barnet och handlar i strid med domstolens avgörande.Brottet på Bris hemsida anar jag är s.k. egenmäktighet med barn (7 kap 4 § brottsbalken). Brottet gäller endast ifråga om barn under femton år, vilket jag utgår från att ert barn är. För att göra sig skyldig till detta brott krävs att den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn, utan beaktansvärt skäl, egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt. Beaktansvärda skäl, som skulle innebära att man inte straffas för att man undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren, kan vara om man skyddar barnet mot ex. övergrepp eller misshandel. Att ha ”planerat annat” är alltså inte ett sådant skäl som skulle rättfärdiga ett undanhållande. Värt att påpeka är även att ett försenat överlämnande eller återlämnande av ett barn innebär inte att barnet har skilts från den andra vårdnadshavaren. Avsikten med gärningspersonen, i detta fall din före dettas, agerande bör nämligen vara att barnet varaktigt ska vara skilt från dig, d.v.s. den andra vårdnadshavaren. Misstänker du att ett brott är begånget kan du givetvis välja att polisanmäla.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gränsdragningen mellan inneboende och andrahandshyresgäst

2017-09-22 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hejsan!Jag har en bostadsrätt som jag bor i och är folkborfort. jag har skaffat en inneboende hos mig sedan första september. Nu ska jag iväg för att klara mina studier och då ska jag vara borta för en viss tid. i så fall räckans det som andrahandsuthyrning. och för det krävs ett tillståndhos föreningen. Jag har upprättat min inneboende att jag ska åka iväg för en viss tid. och då min inneboende har tillgång till hela lägenheten. Frågan är kan jag söka tillstånd för andrahandsuthyrning till min inneboende? typ 6 månader. eller har en inneboende rätt att hyra in sig hela lägenheten. Dessutom hur föreningen kan bevisa att jag har inte bott där. har de rätt att sätta spioner och anteckna när jag kom in när jag åker iväg. jag har väldigt oregelbundet arrbetestider ibland sträcker det sig till att jag jobbar sent på kväller. jag har inte heller hälsat på mina grannar ofta. det gör mig lite förvånad. om att min inneboende ska inte räckans som andrahands i bostaden. vad ska jag göra att göra det rätt MVH
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor! Tillstånd Precis som du skriver så är det skillnad på att ha någon inneboende hos sig och hyra ut lägenheten i andra hand. Att ha en inneboende i sin lägenhet kräver inget tillstånd från föreningen (7 kap. 8 § Bostadsrättslagen) men att hyra ut lägenheten i andra hand kräver däremot tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse (7 kap. 10 § Bostadsrättslagen). Tillstånd ska beviljas om du som bostadsrättshavare har skäl till att du vill hyra ut lägenheten i andra hand förutsatt att bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra tillstånd. (7 kap. 11 § Bostadsrättslagen) Att du ska studera på annan ort är ett skäl som borde göra att styrelsen ger dig tillstånd. Utgångspunkten är att du som bostadsrättshavare ska ha stor frihet att hyra ut lägenheten i andra hand för att under en tid bo på annat håll. Om ditt skäl däremot endast hade varit att tillgodogöra dig hyra hade det inte varit ett godtagbart skäl. En befogad anledning för styrelsen att neka dig tillstånd skulle kunna vara om uthyrning kan förväntas påverka föreningens skatterättsliga förhållanden. Att observera är att om du beviljas tillstånd kommer detta begränsas till att gälla en viss tid och kan vara förenat med villkor. Inneboende eller andrahandsuthyrning? Eftersom det krävs tillstånd för andrahandsuthyrning men inte för att ha en inneboende blir frågan vart gränsen går mellan att ha en inneboende och att hyra ut i andra hand. Frågan har kommit upp i domstol vid flera tillfällen bla. NJA 2001 s. 241 I-II och även i SOU 2000:2 s. 196. Det kan här konstateras att det avgörande är om bostaden har upplåtits för andrahandshyresgästens/inneboendens självständiga brukande. Om du inte kommer bo där under en tid ses det alltså inte som att du har en inneboende utan att du har en andrahandshyresgäst eftersom denne självständigt kommer nyttja lägenheten. Detta kräver alltså tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse.Hur kan föreningen bevisa att du inte har bott där? Självklart är det svårt för föreningen att visa att du inte varit i lägenheten. Exakt vilka medel som föreningen får använda för att bevisa detta framgår inte av lagen men så länge föreningen inte tar till olagliga medel får föreningen i princip bevisa det på vilket sätt som helst eftersom det råder fri bevisföring i Sverige. (35 kap. 1 § RB) Jag skulle dock inte rekommendera dig att chansa på att föreningen inte upptäcker att du inte varit i lägenheten. Om föreningen skulle upptäcka detta och att du då alltså hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse så är detta grund för förverkande, dvs. att din nyttjanderätt kan bli uppsagd. (7 kap. 18 § 2 p Bostadsrättslagen)Sammanfattning Om du kommer bo på annan ort under en tid krävs tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse om du vill att din inneboende ska bo kvar eftersom din inneboende då kommer betraktas som en andrahandshyresgäst. Troligen kommer din ansökan om andrahandsuthyrning beviljas eftersom det endast krävs att du har skäl till uthyrningen, så som exempelvis studier på annan ort. Om du skulle nekas tillstånd kan du överklaga detta till Hyresnämnden. Hoppas detta besvarade dina frågor! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Angående telefonrådgivningen får du gärna höra av dig på min mail så bokar vi in en tid.Med Vänlig Hälsning

Översvämning - säljarens ansvar?

2017-09-22 i Fel i fastighet
FRÅGA |HejJag har sålt mitt hus, lämnade över det för mindre än 1 månad sedan. Nu hävdar köparen på dolt fel för när det stört regnade hade det regnat in i källaren, enda gången det hänt mig var när jag glömt stänga men ventil o det regnade direkt på den. De hävdar att det är fel på dräneringen och att de måste gräva upp runt huset och sätta duk, mm. Jag gjorde en dränering inifrån via Dryprotect i vintras då jag hade missfärgningar efter fukt på några väggar, gjorde detta i förebyggande syfte. Har ni något bra tipps till mig hur jag ska gå tillväga med detta? Har inte lust att lägga ut 100.000:- för att dränera åt dem. Men vill kunna lösa detta smidigt med köparen.Tack på förhand.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad säger lagen?Fastighetsköp regleras i 4 kap. jordabalken. Om fastigheten avviker från vad som är avtalat, uttryckligen eller underförstått, eller från vad köparen har rimlig anledning att förutsätta angående fastighetens skick, är det felaktig enligt 19 § första stycket. Köparen ansvarar själv för felet om det faller inom dennes undersökningsplikt (19 § andra stycket). Ett undantag från detta är om säljaren visste om felet men inte berättade om det för köparen (se NJA 2007 s. 86 "motocrossbanefallet").Om säljaren ansvarar för felet kan köparen ha rätt till prisavdrag motsvarande värdeskillnaden som felet medför eller vad det kostar att åtgärda det. Köparen kan ha rätt att istället häva fastighetsköpet helt och hållet om felet är av sådan betydelse att det finns påtagliga skäl till att ett prisavdrag inte räcker (19 första stycket, 12 § första stycket). Observera dock att köparen inte kan häva köpet efter 1 år har gått sedan tillträdet, annat än när säljaren varit ohederlig eller grovt vårdslös (12 § andra stycket).Tolkning av ditt fallDitt ansvar hänger alltså i första hand på huruvida det är något med huset som strider mot vad ni avtalat eller mot vad köparen haft rimlig anledning att förvänta sig. Detta är en bedömningsfråga som kan påverkas åt båda hållen beroende på olika faktorer. T.ex. talar det emot att det var fel på huset om regnet var av onormal grad, t.ex. varade mycket länge eller var mycket kraftigt. I dessa fall är det vanligt att översvämningar sker även om det inte är fel på huset. Ett annat exempel på en faktor som kan ha betydelse för bedömningen är hur kvalificerad dräneringen du utförde var. Är den fackmässigt utförd talar det till din fördel. Det kan vara till hjälp att försöka inhämta ett expertutlåtande i frågan, t.ex. en byggarbetare som kan gå i god för att "Dryprotect" är en säker och tillräcklig metod för dränering i ditt fall. Om huset anses felaktigt beror ditt ansvar i andra hand på huruvida säljaren uppfyllt sin undersökningsplikt. Du uppger att du gjort någon form av invändig åtgärd för att förebygga skada. Om Dryprotect inte är en helt säker metod och du uppgett detta för dem har de haft anledning att misstänka ökad risk för översvämningar, vilket talar till din fördel. Det är av speciellt stor vikt om du berättat för dem om fuktskadorna du haft innan. Om du inte gjort det, kan det vara ett bekymmer för dig eftersom det kan medföra att du blir ansvarig för skadan som uppkommit (se ovan om motocrossbanefallet).Möjliga åtgärderDet är köparen som måste rikta krav mot dig om hen vill ha ersättning för dränering. De måste komma med argument och därför är det svårt för mig att på förhand hjälpa dig med exakt vad du behöver säga. De resonemang jag fört ovan kan dock bli relevanta och min förhoppning är att de kan vara till hjälp för dig med att bemöta köparens argument.Ni kan alltid förlikas genom att t.ex. stå för halva kostnaden var. Det kan vara en god idé om ni är osäkra på vem som blir ansvarig och inte vill riskera dyra rättegångskostnader i en eventuell tvist. I slutändan kan det bero på hårfina överväganden och utan alla detaljer är det omöjligt att i ett sådant här svar ge en fullständig redovisning för dina möjligheter.Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Behöver man förnya ett samboavtal?

2017-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |https://lagen.nu/2003:376#P2S1Hej, min sambo har skrivit på ett avtal, att jag äger ensam huset samt bilar, detta var för ca 10 år sedan.hon flyttade ut för ca 1 år sedan. Hon har nu flyttat in igen. Min fråga är då, behöver jag förnya detta avtal?Tack på förhandMed vänlig hälsning Robert Hagström
Agnes Axelsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns egentligen ingen lag som säger när ett avtal slutar gälla, utan det är något man oftast bestämmer om i avtalet. Sambo förhållanden avslutas enligt Sambolagen 2 §;om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Då ni en gång flyttat isär avslutade ni då ert samboförhållande och sen när ni flyttade ihop igen så har ni påbörjat ett nytt. Jag skulle nog tro att ni tänkte att avtalet gällde så länge ni var sambos. Men vill ni att avtalet ska fortsätta nu, för att ni inte orkar skriva ett nytt eller gillar villkoren ni kom överens om då så använd det avtalet - det finns inget som hindrar er från det. Kolla dock med din sambo så att ni tänker likadant och fortfarande är överens om villkoren, för att slippa dispyter i fall något skulle hända i framtiden. Är ni inte överens om de villkoren som står i avtalet - avtala om ett nytt, det är det säkraste sättet att försäkra sig om att avtalet blir giltigt.Lycka till!

Att få besöka någon i häktet

2017-09-22 i Alla Frågor
FRÅGA |Min son är häktad för en vecka sen med restriktioner på grund av narkotika ,jag vill veta om man kan träffa honom
Agnes Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din son har möjlighet att ta emot besökare, om Kriminalvården tycker att besöket är lämpligt. Det är alltså helt upp till Kriminalvården om han får ta emot besök. Din son måste ansöka om tillstånd för att du ska få besöka honom. Mer information om detta finner du här.Lycka till!

Har jag rätt att kräva mer av samboegendomen vid separation då jag lagt ner mycket arbete på huset?

2017-09-22 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Är sambo och har separerat. Nu har vi sålt huset som vi äger 50/50.Har jag rätt att kräva mer av summan eftersom jag lagt ner mycket arbete som gjort att värdet på huset har ökat?Har byggt stort garage ,carport och tillbyggnad på 20kvm.Har lagt ner nästan 1år arbete.Tack på förhand !
Annelie Burström |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om vad som gäller för sambor som separerar hittar du i sambolagen (SamboL). Jag utgår i mitt svar från att ni inte har avtalat om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, alltså i uppdelningen av er egendom vid separationen. Samboegendom ska delas likaI bodelningen ska er samboegendom ingå. (8 § SamboL). Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, t.ex. Möbler, hushållsmaskiner, gardiner och annan lös egendom ni har i hemmet, om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § SamboL)Att du har lagt ner mycket arbete på ert gemensamma hus ses som något du har förvärvat för er gemensamma användning. Jag antar att du utförde arbetena för att ni båda skulle kunna använda garaget, carporten och tillbyggnaden, vilket leder till att det ses som samboegendom. (3 § SamboL) Tillbyggnaderna ska därför ingå i bodelningen och delas lika mellan er. (14 § SamboL)Vad utgör inte samboegendomDet finns regler för vad som är enskild egendom och därmed inte ingår i samboegendomen. Pengar som du fått genom arv/testamente/gåva med ett villkor om att pengarna skulle vara din enskilda egendom, ska inte ingå i bodelningen. Om du använde sådana pengar för att utföra arbetena på huset så har du rätt till full ersättning för arbetena. (4 § SamboL) Din möjlighet att kräva mer av summanDet finns en regel om skevdelning i 15 § SamboL. Regeln innebär att om en vanlig bodelning kan ses som oskälig mot dig med hänsyn till längden på ert samboförhållande, era ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, får delningen göras så att du får behålla mer av din egendom. Ju längre ni har varit sambos desto mindre är chansen att du skulle kunna få behålla mer av din egendom. Man kollar även på hur stora summor du har lagt ner i er samboegendom jämfört med din sambo. Även vilka enskilda tillgångar ni har som inte ska ingå i bodelningen väger in i bedömningen. Det ska dock mycket till för att en vanlig bodelning ska anses som oskälig och du ska få behålla mer än hälften av samboegendomen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar