Form för ändring av avtal

2018-03-18 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Jag skulle utföra ett uppdrag åt en Kund där vi bestämde leverans 20 Oktober 2017. Under loppets gång så skedde förändingrar i uppdraget och leveransdatumet ändrades. I avtalet så stod det att leveransen skulle ske 20 Oktobet 2017 som senast annars skulle vite ges ut. Jag och Kunden har båda kommit överens att förflytta fram datumet till 2018, men vi skrev aldrig på något skriftligt avtal. Överenskommelsen var muntligt men finns även på vår mail samt andra kommunkationskanaler där Kunden flertal gånger nämner att det är OK att vi förflyttar datumet till 2018. Nu undrar jag, räcker det med det jag har på dessa kommunkationskanaler? Eller kan han fortfarande ta fram avtalet och kunna stämma mig för jag inte leverade enligt avtalet?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det korta svaret på din fråga är: Ja, det räcker med de kommunikationskanaler du nämnt för att ni ska ha ett giltigt avtal. Svensk avtalsrätt bygger på avtalsfrihet och ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt om det inte finns ett tydligt undantag (exempelvis krävs skriftform för fastighetsköp). Så länge det framgått av er kommunikation att ni är överens om det ändrade leveransdatumet så gäller det och din kund har ingen grund för att stämma dig så länge du levererar innan det nya leveransdatumet.Det som skulle kunna orsaka problem för din del är att ett muntligt avtal är svårare att bevisa än ett skriftligt. I regel är det den som påstår att ett avtal finns som måste bevisa att det är sant. Om din kund skulle stämma dig och hänvisa till det skriftliga avtal där det äldre leveransdatumet står kommer det sedan bli upp till dig att visa att ni ändrat villkoren. Jag rekommenderar därför att du i vart fall sparar de mail du nämnt eftersom de kan hjälpa dig att bevisa ändringarna. Vill du försäkra dig ytterligare mot att din kund riktar krav mot dig för att du inte levererat enligt det gamla avtalet kan ni alltid skriva ett nytt där ändringarna är med. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Försörjningskrav vid anknytningsansökan

2018-03-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jag har fått avslag på min ansökning för uppehållstillstånd för min man. Detta på grund av att jag inte uppfyllde försörjningskravet. Jag har läst att förmögenhet kan visa att man kan försörja den man hämtar, hur många månader eller år ska förmögenheten räcka för att få bifall? Jag har även gjort en överklagan och det står att beslutet kan ta 10-14 månader. Nu har jag fått anställning som gör att jag uppfyller försörjningskravet men måste man visa de senaste lönespecifikationer på nytt innan migrationsdomstolen tar beslut eller räcker det med anställningsbevis som har skickats med överklagan?
Caroline Larsson | Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer dela upp dina frågor i två olika frågeställningar. 1. Hur mycket förmögenhet måste man ha för att uppnå försörjningskravet? Vad som är tillräcklig förmögenhet är något som bedöms i det enskilda fallet. Det finns dock ett rättsfall i MIG 2017:8 där ett äldre par inte uppfyllde försörjningskravet trots att de drygt hade 2 miljoner kronor i förmögenhet, hyresintäkter och en liten pension. Dock bör det observeras att detta handlar om just deras förhållande. I deras fall hade de ej visat exempelvis hur mycket skulder de hade eller hur deras övriga ekonomiska förhållanden såg ut. Det är helt enkelt en individuell bedömning om hur mycket förmögenhet man måste ha för att uppnå kravet och jag kan därför inte svara på den frågan. 2. Vilka dokument ska skickas in för att bevisa att försörjningskravet är uppfyllt? För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Det som är det viktiga i denna situationen är alltså att du kan bevisa att detta beloppet uppnås. Det beror därför på hur ditt anställningsavtal ser ut, för att veta om det räcker eller ej. Har du exempelvis en timanställning kanske det kan ses som oklart hur mycket du egentligen får i inkomst per månad och det kan därför även vara bra att bevisa med en lönespecifikation. Är du däremot heltidsanställd med samma lön varje månad, borde det framgå tydligt av ditt anställningsavtal och det är kanske inte nödvändigt att även skicka med lönespecifikation. Men det kan dock vara till din fördel att skicka in lönespecifikationer oavsett då det kan förhindra att missuppfattningar uppstår och det är alltid bäst att skicka in så mycket information som möjligt så en rättvis bedömning kan göras av din ansökan. Jag hoppas det gav svar på dina frågor!

Vad krävs för skadestånd på grund av buller enligt miljöbalkens regler?

2018-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Vi bor grannar med en industri som tillverkar förpackningar. Nu har de installerat en ny maskin, en stans, som de kör dygnet runt. Vi störs mycket av detta dag och natt eftersom vi inte kan sova ordentligt. Vi har tagit kontakt med platschefen på fabriken och de ska nu göra en bullermätning. Vårt önskemål om att de inte skall köra maskinen på natten har de inte kommenterat överhuvudtaget. Jag undrar nu vad som gäller vilka skyldigheter/rättigheter har vardera part, kan vi begära skadestånd för att vi störs av buller och vibrationer? Något annat vi bör tänka på?Med vänlig hälsningTrött granne
Emma Liberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan begära skadestånd för att ni störs av bullret. I miljöbalken 32 kap finns regler om ansvar för miljöskador av olika slag.Skadestånd enligt miljöbalkens regler?För att miljöbalkens regler ska vara tillämpliga måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.1. Skadan ska ha orsakats genom verksamhet som har en anknytning till en fastighet.2. Skadan ska drabbat omgivningen, till exempel en granne. 3. Om skadan inte orsakats med uppsåt eller vårdslöshet ska störningen överstiga vad allmänheten förväntas tåla.I miljöbalken finns en lista på vilka typer av störningar som faller inom lagens regler och bland dessa räknas buller upp (32 kap 3 § miljöbalken). Det som måste bevisas är att industrin orsakar störningen och att störningen i sin tur orsakar skadan.Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda blir i första hand fastighetsägaren eller den som brukar fastigheten till sin verksamhet skadeståndsansvarig och ska då ersätta de som blivit skadade på grund av störningen (32 kap 6 § miljöbalken).De skador som ersätts är:-personskador, till exempel fysiska förändringar hos den skadelidande personen.-sakskador, till exempel hus som får sprickor på grund av vibrationer.-rena förmögenhetsskada (ekonomiska skador som inte uppkommit genom personskada eller sakskada)Vad gäller i ert fall?I ert fall är de allra flesta förutsättningarna uppfyllda. Ni nämnde i frågan att det är från industrin bullret kommer vilket tyder på att det är en verksamhet som har anknytning till en fastighet. Ni befinner er i industrins omgivning. Beroende på vad utfallet blir vid bullermätningen kan störningen överstiga vad ni behöver tåla och buller är en sådan störning som faller under miljöbalkens regler.Problemet i ert fall kan bli att visa att en skada uppkommit. Eftersom att ni upplever sömnsvårigheter ligger det närmast till hands att bedöma det som en personskada. En personskada är psykiska och fysiska skador som uppkommer på människokroppen. Som exempel kan nämnas fysiska förändringar i kroppen, funktionsstörningar i kroppens organ, infektioner och förgiftningar. Jag tror tyvärr inte att förlorad sömn bedöms som en sådan skada.Vad kan ni göra nu?För det första är verksamhetsutövaren (industrin) skyldig att göra mätningar och andra kontroller om någon klagar på bullar från verksamheten. Det finns vissa gränsvärden för buller som inte bör överstigas och som verksamheten bör hålla sig till.Om inte det hjälper kan ni vända er till eran kommun. Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen och den operativa tillsynen över verksamheter som orsakar miljöstörningar. Med stöd av plan- och bygglagen kan kommunerna lägga ut skyddsområden runt industriverksamheter. Skyddsområden ska säkerställa ett betryggande avstånd mellan störningskällan och de omgivande miljöerna.Om ni vill driva en skadeståndstalan rekommenderar jag att ni kontaktar en verksam jurist. Jag kan dock inte uttala mig om hur utgången i ett sådant mål skulle bli. Ett problem kan vara att visa att en skada uppkommit.För ytterligare juridisk rådgivning kan ni antingen ringa oss (08-533 300 04) eller boka tid med en jurist.Hoppas ni fått svar på eran fråga! Med vänliga hälsningar,

Hänskjuta tvist till hyresnämnden

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd prövar att säga upp mig med hänvisning till att jag saknar behov av lägenhten. I deras första brev som jag bestred skriver de: "Om vi inte inom de närmaste dagarna kan träffa en överänskommelse om hyresavtalets upphörande kommer förlängningsärendet att hänskjutas till hyresnämnden i stockholm."I deras nästa brev som svar på mitt bestridande skriver de: "I det fall du fortfarane bestrider får du vända dig till hyresnämnden så får vi en tid för sammanträde och dom får avgöra ärendet"Min fråga är således: Är det hyresvärden eller hyresgästen som skall vända sig till hyresnämnden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om hyreslägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreslägenheter är vidare uppdelade i två olika former, bostadslägenheter och lokaler. Vilken typ av lägenhet det rör sig om får betydelse framförallt när det kommer till att avgöra rätten till förlängning, dvs besittningsskyddet. Skillnaden mellan de olika sorterna grundar sig i vilket ändamål som lägenheten upplåtits för. Bostadslägenheter är lägenheter som upplåtits för att helt eller inte till en oväsentlig del användas som bostad och övriga lägenheter är att betrakta som lokaler. Gäller det uppsägning av bostadslägenhet ska hyresvärden, ifall denne önskar säga upp avtalet och tvist om förlängning föreligger, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för att uppsägningen inte ska förlora sin verkan (se 12 kap. 49 § JB). Om det istället rör sig om hyra av lokal, och tvisten grundar sig i oenighet angående huruvida ersättning ska utgå för att hyresgästen ska gå med på att flytta, är det hyresgästens ansvar att ta upp tvisten i hyresnämnden för medling (se 12 kap. 58 § JB). I dessa fall ska hyresvärden i och med uppsägningen underrätta hyresgästen om att denne har två månader på sig att föra vidare frågan till hyresnämnden.Vem som ska ta upp tvisten i hyresnämnden beror sammanfattningsvis på vilken sorts hyreslägenhet och tvist det rör sig om.Hoppas du fick svar på din fråga!

kommunens återkravsrätt på ett felaktigt utbetalt belopp till en f.d anställd

2018-03-18 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej!Jag jobbade som kontaktperson för en kommun under några månader 2014, dom har tydligen betalat ut för mycket lön till mig och detta får jag reda på nu då dom skickar en lönespecifikation till mig med ett saldo som är minus. Jag har inte tidigare vetat om det och när jag kontaktade dem om detta så sa dom att jag fick den informationen 2014, men hade jag fått den informationen hade jag såklart vetat det. Kan den här kommunen göra så här så många år senare och kräva att jag ska betala tillbaka den lönen som blivit felaktigt utbetald? Jag har krävt att få alla mina lönespecifikationer från dem för att själv kunna kolla detta men inte fått det.
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den situation du befinner dig i just nu handlar om den återkravsrätt som uppstår när någon av misstag betalat ut ett felaktigt belopp eller betalat ut pengar till fel person. Denna återkravsrätt finns inte reglerad i lag. Däremot finns det en princip som har utarbetats i praxis [b.la. AD 1993 nr 170] som benämns "condictio indebiti" och som används istället för att reda ut dessa situationer. Som huvudregel ska en person som har fått en felaktig utbetalning till sig återbetala det som hen mottagit. Det finns dock undantag till denna principen och det är om mottagaren tagit emot pengarna i god tro och inrättat sig efter detta; använt pengarna eller planerat sin ekonomi utefter sina inkomster.Bedömningen om mottagaren varit i god tro baseras på vad en person rent objektivt borde ha upptäckt och misstänkt. Mycket beror alltså på om den felaktiga summan som betalades ut till dig var så pass mycket större än din ordinarie lön att du borde ha märkt att något inte stod helt rätt till. Vad en person borde ha märkt kan exempelvis handla om ifall du har månadslön eller timlön, där det är mindre trovärdigt att du varit i god tro om du varje månad fått samma lön men ändå inte märkt en märkbar förändring i dina löneinkomster. Det är du som mottagare som måste visa att kommunens återkravsrätt har förfallit.Vad som även är relevant i bedömningen om en är återbetalningsskyldig är hur lång tid som förflutit sedan den felaktiga utbetalningen gjordes. Inte heller här finns det någon exakt tid i praxis som anger när återbetalningsskyldigheten ska förfalla men generellt sett gäller att ju längre tid arbetsgivaren väntar med att kräva återbetalning för beloppet, desto svårare blir det att kräva tillbaka pengarna. Detta beror på att det måste finnas någon rättssäkerhet och att en person inte ska bli skuldsatt på grund av någon annans misstag. Som jag har förstått det har det förflutit ca 4 år sedan du arbetade hos kommunen. I vissa rättsfall har 9 månader [tillsammans med omständigheterna att mottagaren varit i god tro samt att det inte rört sig om en jättesumma] räknats som för lång tid för att avsändaren ska ha haft en återkravsrätt. Dock varierar bedömningen väldigt mycket från fall till fall och domstolen gör alltid en bedömning av vad som ska ses som tillräckligt lång tid i det enskilda fallet för att återkravsrätten ska förfalla. När det gäller din rätt att få ta del av dina lönespecifikationer så finns det faktiskt ingen lagregel på att arbetsgivaren ska ge ut lönespecifikationen. Samtidigt har kommunen ett egenintresse i att ge dig dina lönespecifikationer eftersom de delvis fungerar som bevis i om du har fått för mycket pengar. Om din anställning styrdes av något kollektivavtal kan det finnas en bestämmelse där om en skyldighet att lämna ut lönespecifikationer.Min slutgiltiga bedömningSom svar på din fråga kan jag tyvärr inte utefter den informationen du lämnat till mig eller den information jag presenterat för dig med säkerhet säga om det har gått för lång tid för att kommunen ska kunna återkräva den felaktigt utbetalda summan, utan det mesta beror på om du mottog pengarna i god tro vilket innebär att du varken visste eller rent objektivt borde varit medveten om att du fått för mycket pengar. Jag skulle råda dig att kontakta kommunen och tala om för dem att du varit i god tro vid mottagandet av pengarna och även att du då har inrättat dig efter betalningen genom att använda pengarna.Hoppas mitt svar hjälpte dig någorlunda på vägen!Med vänlig hälsning,

Vilken anställning krävs vid försörjningskravet

2018-03-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Vill göra anknytning till min man, har varit gifta och är registrerade som gifta här i Sverige sedan 2016. Har inte kunnat göra en anknytning då jag inte uppfyllt bostadskravet (hade ingen bostad), men har nu mera en bostad som jag hyr (första handskontrakt), har också en visstidsanställning på 6 månader. Men frågan är om jag kan göra en anknytning med den anställning som jag har, kan bli förlängning med 6 månader i taget efter dess men troligen ingen tillsvidare/fast anställning direkt. Kan jag göra en anknytning nu utan att få avslag?
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar din fråga rätt så är ni gifta och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig om ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din min, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls. Vad är då försörjningskravet? Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön, arbetslöshetsersättning osv. Hur mycket inkomst man måste få för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är. För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 7952 kr efter avdragen boendekostnad. Det finns alltså inget krav på att anställningens måste vara en fast anställning eller gälla under viss tid. Det enda kravet som finns gällande din försörjning är alltså att inkomsten ska vara regelbunden. Vad regelbunden egentligen betyder är olikt i det enskilda fallet och jag kan därför tyvärr inte säga om du uppfyller det eller ej. Det viktiga är att du visar en regelbunden arbetsrelaterad inkomst. Enligt SOU 2008:114 definieras regelbunden som att det ska vara viss varaktighet och inte enbart tillfälliga korttidsanställningar. Det står även där att om en anställning är tidsbegränsad kan det då beaktas om det finns säkra garantier för att anställningsförhållandet kommer förnyas eller leda till annan anställning. Detta innebär alltså att det kommer bli en individuell bedömning och det går därför inte att svara på om din anställning kan räknas som att du uppfyller försörjningskravet, detta är en bedömning som migrationsverket gör i det enskilda fallet. Men om det exempelvis finns en garanti på att anställningen kommer förlängas är det en faktor som beaktas i bedömningen och kan alltså vara till din fördel. Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum. SammanfattningTyvärr kan jag inte svara på om din anställning uppfyller kravet på försörjning. Det är en individuell bedömning som migrationsverket gör. Det viktiga är att inkomsten är regelbunden och då har viss varaktighet. Det finns inga exakta riktlinjer över hur lång anställning man måste ha och jag kan därför inte svara på frågan mer tydligt än såhär. Finns det någon garanti för att din anställning kommer förlängas så beaktas det i bedömningen och kan vara till din fördel. Jag hoppas att detta någorlunda gav svar på din fråga! Det är som sagt väldigt svårt att ge ett exakt svar eftersom detta är en individuell bedömning som migrationsverket gör.

Kan en borgenär kräva in en över 30 år gammal skuld?

2018-03-18 i Preskription
FRÅGA |Preskriptionstid skuldebrevHej.Min vän har fått ett brev från fordringsägaren ang en skuld från 1987 (31 år sen) och jag undrar om man fortfarande kan kräva betalning (fordran + 30års ränta) av den gamla skulden. Fordringsägarens första kontakt beträffande ärendet hände först nu 2018. Gäldenären är bosatt i utomlands.Fordran har aldrig lämnats till Kronofogden, inkassoföretag eller tingsrätten, åtminstone låntagaren har inte på någon sätt blivit informerad i sådant fall.Fordringsägaren hävdar att han inte har kunnat lokalisera gäldenären, ändå mer än 20 år sedan, har skattemyndigheten och/eller myndigheter haft kontaktuppgifter tillgängliga.(Gäldenären var en enskild firma (av reg. 1998), och fordringsägaren var ett aktiebolag (av reg. 2004))Kan fordringsägaren (d.v.s. aktiebolagets gamla ägare) fortfarande lämna ärendet till kronofogden, inkassoföretag eller tingsrätten?
Maja Qvarnström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om borgenären fortfarande kan utkräva sin fordran mot din vän trots att det har gått 31 år sedan skuldebrevet tecknades. Regler om detta finns bland annat i Skuldebrevslagen (SkbrL) och Preskriptionslagen (PreskL). Inledningsvis får det att konstatera enligt 1 kap. 5 § SkbrL så gäller, om förfallotid inte är avtalad, att gäldenären (din vän) ska betala så snart borgenären fordrar. Dock finns i 2 § 1 st. PreskL en bestämmelse om att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inget preskriptionsavbrott har skett. Vad som är ett preskriptionsavbrott listas i 5 § PreskL. Där nämns bland annat att gäldenären mottar ett skriftligt krav att betala fordringen från borgenären eller att borgenären väcker talan mot gäldenären eller kontaktar Kronofogden för hjälp att driva in skulden. Om inget preskriptionsavbrott har skett så blev alltså din väns skuld preskriberad redan 1997 och således kan inte borgenären längre kräva in den efter det. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Is an agreement on Mahr valid in Sweden?

2018-03-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Dear whom it may concern,I am an Iranian, living in Sweden, and going to marry with a lady who is in Iran now.I have a question dividing properties after a probable divorce.This question is a just to know case not a case which i am involved right now. - Me and my future wife are Iranian. Maybe in future one takes Swedish citizenship.- We will marry in Iran, Based on Iran's law. However, We will claim as a married couple in Sweden.- There is a kind of financial support, gift, which man should pay in case of divorce in Iran. about one million SEK.- She can ask it in Iranian court and I should pay it immediately and essentially. otherwise i will be arrested in Iran- Does Swedish court consider the gift that payed in Iran as a part of property dividing in Sweden? in another word, should i pay that in Iran and Split everything in Sweden also? or it is possible to provide a document about what i have payed in Iran and that money will be considered as a part of our properties?I would mention the dividing properties can not be replaced with that gift in Iran. Based on Iran's law, that gift is promise which should payed in anyway.
Sara Ottosson Bixo |Hello, thank's for contacting Lawline regarding your question. I assume in my answear that the "gift" you were writing about is "Mahr". The supreme court decided in the case T 2415-15 that an agreement on Mahr is not be valid in Sweden if Swedish laws is applicable to the wealth relation. In the case, Swedish laws was assessed to be applicable since the spouse had his residence in Sweden and the spouses intended to live in Sweden jointly. The agreement on Mahr was assessed to be seen as a partial future estate division and was therefore not to be seen as valid in Sweden. Since you are living in Sweden and I assume both of you will live together here you can find guidence in the case mentioned above. In other words, if you and your wife would divorce in the future your agreement on Mahr, according to T 2415-15, will no longer be valid in Sweden and your wifes' right to claim the money would be lost. If you would divorce and apply Swedish law your wife will have a financial protection regarding the martial property and that it would be divided equally between you to. Observe, that Mahr, in the case T 2415-15, was assessed to not be seen as prenuptial agreement since payment obligation can not be agreed on in a prenuptial agreement. Your wife can therefore not claim, in case of a divorce, that your agreement on the gift should be seen as her private property (if you do not write a prenuptial agreement of course with a reservation that 1 million SEK is her private property). To summarize, if you and your wife will live in Sweden your agreement on Mahr will not be valid and if you then divorce and apply Swedish laws the martial property would be divided between you. I hope you got answers to your questions.Kind regards,