Vårdnadshavares samtycke för semesterresa

2015-10-07 i Vårdnadstvist
FRÅGA |Får jag resa med min dotter till Thailand i 10 dagar trots att pappan säger nej ? Han säger jag ska få livstids fängelse om jag reser utan hans samtycke.
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Jag förutsätter att du och din dotters pappa har gemensam vårdnad för er dotter.Eftersom dottern står under din och hennes pappas gemensamma vårdnad så ska ni tillsammans besluta i fråga om hennes personliga angelägenheter, exempelvis om hon får lov att fara iväg på en semesterresa eller inte. Det har dock uttalats att kortare utlandsresor anses höra till de frågor som berör daglig omsorg och som den ena vårdnadshavaren ensam kan bestämma över, men det får anses som oklart om vad som är att avse som en kortare utlandsresa som omfattas av den dagliga omsorgen. Om någon av er motsätter sig semesterresan så innebär det sannolikt att hon inte kan fara iväg, vilket framgår av Föräldrabalk (1949:381) 6:13 första stycket. Det finns tyvärr inga lagstadgade möjligheter för att tvinga din dotters pappa till att godkänna dotterns semesterresa. En lösning är att ni vänder er till kommunens tjänst för samarbetssamtal för att nå fram till enighet i frågan, vilket framgår av Föräldrabalk 6:18 första stycket och Socialtjänstlag (2001:453) 5:3 första stycket, punkt 1. Ytterst kan du också väcka talan i domstol för att få till stånd en ändring av vårdnaden, varvid du får ensam vårdnad och därmed kan fatta beslut på egen hand om din dotters personliga angelägenheter (Föräldrabalk 6:5 första och tredje styckena). När rätten bedömer en sådan fråga så är den skyldig att dels iaktta vad som är för barnets bästa och dels att ta hänsyn till vad din dotter själv vill med beaktande av hennes ålder och mognad (Föräldrabalk 6:2 a första och tredje styckena). Om samarbetet mellan dig och din dotters pappa dock löper på problemfritt i övriga frågor förutom Thailandssemestern så kan det i enlighet med principen om barnets bästa tala emot lämpligheten att besluta om ändring av vårdnaden.Om du i egenskap av vårdnadshavare för med dig dottern ut ur landet utan den vårdnadshavande pappans samtycke, varigenom du skiljer henne från honom utan beaktansvärda skäl, så kan du dömas för egenmäktighet med barn, såvida barnet är under femton år. Straffet uppgår till böter eller fängelse i maximalt ett år, och inte livstid som din dotters pappa tycks påstå. Detta framgår av Brottsbalk (1962:700) 7:4 första stycket. Gärningen avser dock att skiljandet av barnet från den andra vårdnadshavaren ska vara en längre tid och att den som utför gärningen har avsett just detta. Eftersom lagbestämmelsen tillämpas restriktivt, det vill säga endast i samband med flagranta handlingar, och du endast avser att ta med dottern på en 10 dagars semesterresa i utlandet så kan det med allra största sannolikhet inte anses som en längre tid, varav handlingen inte kan anses som egenmäktighet med barn och därmed är straffri.Jag rekommenderar att du i första hand vänder dig till din kommuns tjänst för samarbetssamtal för att försöka nå fram till samförstånd med din dotters pappa i frågan om dotterns semesterresa. Alternativt kan du också vända dig till vår samarbetspartner Familjens Jurist via http://lawline.se/boka för att inhämta ytterligare vägledning och stöd i frågan. Med vänlig hälsning

Påföljd vid bedrägeri

2015-10-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej. Jag ska ha rättegång för bedrägeri under oktober månad. Har blivit anmäld av runt 20 personer och summan är drykt 22.000. Jag har nu 2 frågor. Vad tror ni mitt straff blir? Samt om jag blir straffad till skyddstillsyn tex det har jag fått höra kan vara aktuellt, kan jag resa utomlands under 2 veckor då? Självklart meddela frivården detta och ha mailkontakt under dessa 2 veckor. Är inte straffad tidigare.
Henrik Ärnlöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Först kan konstateras att brottet du åtalas för, bedrägeri, är ett brott som enbart har fängelse i straffskalan, brottsbalken (BrB) 9 kap 1§. Skulle åtalet utvidgas till att gälla även den ringa formen av bedrägeri, bedrägligt beteende i 9 kap 2 §, ingår även böter i straffskalan. Detta innebär inte att om du döms för bedrägeri automatiskt hamnar i fängelse, påföljden kan som du skriver mycket väl bli villkorlig dom eller skyddstillsyn.När domstolen ska döma ut en viss påföljd gör de alltid en helhetsbedömning och väger in alla de faktorer som har spelat in. Det finns exempel på försvårande och förmildrande omständigheter i BrB 29 kap, som kan peka mot att domstolen väljer en strängare eller mildare påföljd. Att du inte ar straffad sen tidigare är till din fördel, eftersom domstolen annars kunnat döma ut ett strängare straff, 30 kap 4 § 2 st. Vad som annars talar för en strängare påföljd är att så många har utsatts för brottet, å andra sidan rör det sig inte om några jättesummor. Allt detta kommer domstolen ta hänsyn till. Vad gäller villkorlig dom och skyddstillsyn som alternativa påföljder kan det mycket väl vara så att domstolen tycker att de är lämpligare lösningar. Skäl for att välja något av dessa beror på om det finns en risk att du återfaller i samma brottslighet, d v s fortsätter att bedra. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, 30 kap 7 och 9 §§. Om du skulle dömas till skyddstillsyn så kommer en personlig övervakningsplan göras for dig. Hur den ser ut och om du skulle kunna åka på semester två veckor är dessvärre omöjligt for mig att svara på. Jag kan dock tanka mig att dina chanser för att göra en sådan sak ökar om du visar samarbetsvillighet och sköter dig exemplariskt om skyddstillsyn skulle bli påföljden. Sammanfattningsvis är det alltså svårt att förutspå vad domstolen kommer välja för påföljd om du döms för brottet, och likaså att sia om hur en övervakningsplan skulle se ut. Jag kan egentligen bara råda dig att samarbeta för att få en så mild påföljd som möjligt. Hoppas du fått lite vägledning i alla fall, lycka till med allt!

Fel i objektsbeskrivningen

2015-10-06 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag har precis betalat handpenningen vid köp av en bostadsrätt. Jag fick tillåtelse av säljaren att komma förbi och ta lite mått i lägenheten strax efter och då passade jag på att fråga om diskmaskin. Det står i objektsbeskrivningen att det ska finnas en men säljaren säger att det inte stämmer och att han inte sett att mäklaren skrivit fel i objektsbeskrivningen. Vad är det som gäller i den här situationen? Tack på förhand!
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Köp av bostadsrätt räknas som köp av lös egendom och därför används köplagens regler om fel.Enligt 17 § KöpL skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper, stämma överens med vad som följer av avtalet. Om varan avviker från avtalet eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.Fel föreligger även om säljaren inte hade kännedom om felet.Köparen får inte heller åberopa ett fel som denne måste antas ha känt till före köpet 20 § KöpL, här. Det finns inte vid köp av bostadsrätt en absolut undersökningsplikt såsom vid köp av fast egendom. Det beror alltså på huruvida du borde känt till att diskmaskinen inte ingick. Om det fanns en diskmaskin i lägenheten vid en visning eller om mäklaren pratat om detta i er tidigare kommunikation så pekar det på att det föreligger ett fel i lägenheten. I sådana fall kan säljaren bli skyldig att ersätta dig för dina kostnader för diskmaskinen alternativt att det dras av från priset på lägenheten. Är det mäklaren som gjort fel kan även denne bli betalningsansvarig.Du kan alltid kontakta kronofogden och be dem fastställa att säljaren har en skuld till dig. Detta är ett bra underlag vid en eventuell senare domstolsprövning.Med vänlig hälsning

Samboegendom i händelse av dödsfall

2015-10-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej har en angående om jag/min partner skulle dö. Vi har en gemensam som, inga andra barn utöver honom. Vi är förlovade men inte gifta. Vi äger ett radhus tillsammans och har en bil som står på mig. Vad skulle hända med radhus/bil om t.ex jag dog? Kan man skriva något slags avtal som skulle gälla med samma regler som när man är gifta? Mvh Anna
Olivia Åman |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag fårstått din fråga rätt så bor du och din partner tillsammans, varför Sambolagen (2003:376) är tillämplig. Så länge ni fortsätter vara sambor så är det du som äger bilen, eftersom den står på dig och ni äger hälften av huset var. Skulle däremot ert samboförhållande upphöra, tillexempel till följd att någon av er avlider, så finns det några olika händelseförlopp beroende på ifall ni skriver ett samboavtal eller inte. Ifall ni inte skriver ett samboavtal kommer den efterlevande sambon kunna välja ifall denne vill kräva bodelning allternativt använda sig av Lilla basbeloppsregeln, 18 § 2 st. Sambolagen. Skulle det bli aktuellt med bodelning kommer den efterlevande tilldelas hälften av samboegendomen och resten tillfaller dödsboet, i det här fallet er son. Om det istället är Lilla basbeloppsregeln som är aktuell ger denna regel den efterlevande sambon rätt till tillgångar ut bohaget till ett värde av två prisbasbelopp. Ifall värdet på huset understiger två prisbasbelopp kan den efterlevande sambon välja att ta över huset, eller annan egendom så länge värdet inte överstiger två prisbasbelopp. Samboegendom är all egendom som köpts för att ni ska använda den tillsammans, oavsett vem som betalat den, 3 § Sambolagen. I samboegendom ingår inte fordon, varför den bil du äger kommer hamna utanför en eventuell bodelning och fördelning enligt Lilla basbeloppsregeln och tillfalla eventuella arvingar direkt, i det här fallet er son. Detsamma gäller eventuell resterande del av ert gemensamma bohag efter att den efterlevande sambon fått tillgångar till ett värde om två prisbasbelopp. Skriver ni däremot ett samboavtal kan ni själva vad ni vill ska hända med era tillgångar ifall någon av er skulle avlida. Ett samboavtal kan ni skriva med hjälp av vår tjänst http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Jag hoppas jag besvarat din fråga.Med vänliga hälsningar,

Äktenskapskravet för dispens från naturalisationshuvudregeln

2015-10-06 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej!Jeg har ca. 1 månad sedan sokt svenskt medborgarskap. Ar gift med min maka sedan 4 år (svensk fra fodselen), och har bott i Sverige i 3 år, har PUT och så vidare. Alla kraven verkar att vara uppfyllda. Men vi skal tyvarr skilja oss om 1-2 månader... Hur skal Migrationsverket titta på skilmassan, och ar det mojlighet for att jag får avslag på min ansokan så pga skilmassan fora Verket fattar ett beslut?I MIG 2015:7 står det "...Enligt rattspraxis ... utgor ett upplost aktenskap skal for undantag ifrån hemvitskravet (dvs. 3 års hemvits) endast i de fall då aktenskapet varat i 2 år och sokanden på tidspunkt for aktenskapets upplosning haft hemvitstid på 3 år, dvs. 2+3 regeln".MENI MIG 2007:28 och 2008:5 "den bedomning som gors i naturalisationsarenden skal utgå fråd de forhållanden som råder vid provnintstilfallet". I mit tilfalle - upplost aktenskap som inte langere ar skal for undantag från hemvitskravet (3 år i stallet for 5).Många tack for ert svar i forvag!
Daniel Nykvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du refererar till huvudregeln om fem års hemvist så förutsätter jag att du är utomnordisk medborgare.Som huvudregel så kan en utlänning efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap genom så kallad naturalisation om han har lyckats styrka sin identitet, fyllt arton år, innehar permanent uppehållstillstånd i Sverige, haft hemvist i Sverige sedan fem år och haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. För medborgare från annat nordiskt land så räcker det med en tvåårig hemvist, och för den som är statslös eller räknas som flykting räcker det med fyra år. Detta framgår av Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 11 §. Om något av dessa krav inte är uppfyllt så kan sökanden ändå beviljas medborgarskap om denne exempelvis är gift med en svensk medborgare (Lag om svenskt medborgarskap 12 § första stycket, punkt 2). Enligt gällande praxis så kan en utomnordisk medborgare beviljas medborgarskap om han har haft sin hemvist i Sverige under tre år, äktenskapet har varat i minst två år och den svenska medborgaren han är gift med har innehaft sitt medborgarskap under de senaste två åren (jämför exempelvis domen i MIG 2007:28 och förarbetet till lagen, proposition 1997/98:178 s. 7).Som du själv har upptäckt så bedöms förutsättningarna för medborgarskap utifrån tidpunkten för prövningen. Det framgår av den praxis du har undersökt att tidpunkten för prövningen förstås som det tillfälle då beslutet fattas (jämför domarna i MIG 2007:5, MIG 2007:15, MIG 2007:24, MIG 2007:28 och MIG 2008:5 samt uttalandet härom i det statliga betänkandet Svenskt Medborgarskap (SOU 1999:34) s. 56). Eftersom praxis har valt att följa ordalydelsen av lagbestämmelsen, det vill säga att du ska vara gift samtidigt som beslutet fattas, så kan du inte beviljas dispens från huvudregeln om krav för medborgarskap om domen om äktenskapsskillnad mellan dig och din maka har hunnit vinna laga kraft vid beslutets tidpunkt (jämför domen i MIG 2015:7). Det blir med andra ord relevant att ställa sig frågan om handläggningen av ditt ärende kommer att ta längre tid än din och din makas väg mot äktenskapsskillnad eller inte.Om din ansökan om medborgarskap bedöms av Migrationsverket ha haft alla nödvändiga uppgifter och dokument medtagna, och ingen ytterligare kontroll behövs för att verifiera dina uppgifter, så fattas beslutet ganska snart. Enligt Migrationsverkets hemsida så uppgår handläggningstiden för en sådan ansökan till maximalt tre månader. Om ansökan däremot exempelvis anses innehålla oklara uppgifter som behöver verifieras så kan handläggningstiden dessvärre pågå i upp till maximalt tio månader, och skulle nödvändiga uppgifter och dokument saknas så kan mer än tio månader tas i anspråk för handläggningen. Om du dock vet att din ansökan var korrekt ifylld från början och inte saknade något väsentligt, och Migrationsverket inte har uttryckt något behov av att verifiera dina uppgifter, så kan du med gott fog förvänta dig ett beslut om senast två månader med hänseende till att du lämnade in ansökan för en månad sedan. Eftersom du berättar att du och din maka kommer att skilja er om en eller två månader så förutsätter jag också att ni ännu inte har lämnat in ansökan om äktenskapsskillnad. Det mest optimala för din del vore därför om ni kunde komma överens i godo om att vara gifta ytterligare en tid med tanke på att det eventuellt endast rör sig om två månader innan beslutet om medborgarskap fattas. Om ni däremot ansöker om äktenskapsskillnad exempelvis nu eller om en månad från nu så finns risken att ni inte längre är gifta när beslutet om medborgarskap väl fattas, med hänseende till att det kan ta cirka en vecka för tingsrätten att handlägga ansökan om äktenskapsskillnad och därefter tre veckor innan domen om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Det finns inget som hindrar er från att leva åtskilda medan ni fortfarande är gifta, och så vitt jag har kunnat se så tycks inte kravet på bestående äktenskap för medborgarskap innefatta krav på att ni ska leva tillsammans som man och hustru. Ni kan med andra ord vänta en kortare tid med att ansöka om äktenskapsskillnad och samtidigt leva på varsitt håll, om anledningen till äktenskapets upplösning är meningsskiljaktigheter som medför att ni inte klarar av att leva tillsammans i nuläget, tills dess att beslutet om medborgarskap meddelas.Jag hoppas att detta svar i någon mån har bidragit till att klargöra situationen. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du välkommen att ta kontakt med mig. Med vänlig hälsning

Påkallande av jämkning av testamente

2015-10-06 i Laglott
FRÅGA |Hej. Vi är tre syskon, de enda bröstarvingarna, vars far har avlidit. Han är omgift. I hans testamente står: "Den som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vårt frånfälle skall kvarlåtenskapen efter oss båda tillfalla (*hennes namn) tre barn". Vi bröstarvingar har ändå rätt till vår laglott. Vad innebär detta i mer förståelig klartext?
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Jag uppfattar det som att ni tre syskon är er fars särkullbarn; det vill säga att ingen av er är barn till er far i det nuvarande äktenskapet. I så fall är svaret enkelt: Ni har redan nu rätt till er laglott.Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken är hälften av vad man skulle ha ärvt om inget testamente fanns ens laglott. I ert fall betyder det att vars och ens laglott är en sjättedel av vad er far har kvar efter bodelning med sin maka - barn ärver ju sina föräldrar med lika delar. Enligt 7 kap. 3 § kan en bröstarvinge för att få ut sin laglott påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta skall ske inom sex månader, och i praktiken innebär det oftast att man framställer sitt anspråk vid bouppteckningen. Jämkning innebär att ni särkullbarn skall få ut er laglott redan nu. Testamentet fortsätter att gälla för övriga delar av egendomen. Denna kommer tydligen att gå vidare till makans barn när hon har avlidit, och detta kan inte förhindras. Totalt sett skall ni dock redan nu få ut en sjättedel var av er fars egendom.Hälsningar,

Hyresvärd stänger av värmen

2015-10-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd stänger av vämen i lägenhetshuset på nätterna. får han göra det? Helst nu när det är minusgrader på nätterna..
Emil Blomqvist |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i jordabalkens 12:e kapitel, ofta kallat hyreslagen.Enligt 12 kap 16 § så kan du begära skadestånd för men som uppstått utan att du varit ansvarig för dem. Det kan vara t.ex för hög eller låg temperatur. Du kan också klaga till hyresnämnden och de kan förelägga din hyresvärd att åtgärda felet.Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör inomhus temperaturen ligga mellan 18-24 grader med 20-23 grader som optimalt. Slutsatsen blir att om din inomhustemperatur ligger på under 18 grader på nätterna så har du goda chanser juridiskt sett att tvinga din hyresvärd att ha på värmen även på nätterna.Med vänlig hälsning

Samboavtals giltighet vid brist på datum

2015-10-06 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Är ett samboavtal giltigt även om det saknas datum på det?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Av sambolagen framgår det att ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. Det finns inget krav på att avtalet ska innehålla datum. Därmed är ett samboavtal giltigt även om det saknas datum.Med vänliga hälsningar,