Preskription på fordran

2017-01-19 i Preskription
FRÅGA |Jeg gikk i borgen for et svenskt AB vedr. en kassekreditt i SE-Banken i 2003. Bolaget gikk konkurs i 2006 og banken gjorde sitt krav gjeldende overfor meg. I en treskodom 2009 ble jeg dømt til å betale borgensbeløpet pluss påløpne renter. Jeg blir trukket 4.200 kr i min beskjedne alderspensjon hver måned.Jeg forstår det slik at preskirptionstiden avbryts ved at betaling gjøres ? Betyr det at kravet i praksis aldri blir preskribert ?
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Dessvärre för din del är rättsläget så som du beskriver. Preskriptionstiden på en fordran är 10 år enligt 2 § Preskriptionslag (1981:130). En preskription avbryts antingen om du som gäldenär erlägger betalning, om du får ett krav på betalning från banken eller om banken väcker talan mot dig i domstol (se 5 § PreskL). Av 6 § PreskL framgår att när en preskription avbryts börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa.Om det nu är så att du automatiskt betalar av skulden varje månad kommer skulden aldrig att preskriberas förrän den är helt betald. Mitt bästa råd är att prata med banken och se om ni kan göra en ny överenskommelse.Med vänlig hälsning

Fastighetsöverlåtelse med benefikt inslag

2017-01-19 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej!Jag har fått en gåva (köpeskilling 0:-), en fastighet som endast är en tomt (objektet rivet och borttagits) och det finns ett pantbrev på 150 000:-, som är en skuld idag. Jag betalar 0:- till givaren, så övertar jag skulden som är på pantbrevet för fastigheten, om jag förstått rätt.När jag övertar skulden på pantbrevet, så har jag egentligen betalt 150 000:- för fastigheten som egentligen skulle vara 0:- Hur ska "formuleringen" vara skrivet i mitt gåvobrev ang Köpeskilling 0:- eller 150 000:- ?Vid försäljning av tomten (500 000:-); Hur räknas vinstskatten, efter vilken summa 0:- eller 150 000:-?Tacksam för svar :-)
Viktor Lennartsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Vad ni kallar kontraktet/gåvobrevet är egentligen inte det väsentliga utan det som avgör om det är ett köp eller en gåva är handlingens faktiska innehåll. Förklara bara att gåvotagaren, i samband med fastighetsöverlåtelsen, åtar sig att ta över nämnda skulder. En överlåtelse är att betrakta som gåva om följande tre kriterier är uppfyllda: Förmögenhetsöverföring (fastigheten har överförts till dig = uppfyllt) Det finns en gåvoavsikt från givaren (av frågan framgår det tydligt att gåvogivaren uttryckt detta = uppfyllt) Det har skett av frivillighet - (även detta framgår som självklart av frågan = uppfyllt) För att fastighetsöverlåtelsen även skattemässigt ska räknas som en gåva (och inte köp) måste överlåtelsen huvudsakligen vara av så kallat benefikt inslag (dvs huvudsakligen bestå av en gåvodel). Denna huvudsaklighetsprincip härstammar från praxis och innebär att om ersättningen (dvs värdet på lånen du tar över) inte överstiger fastighetens taxeringsvärde räknas hela överlåtelsen som en gåva. Av informationen i frågan verkar det således som att överlåtelsen även skatterättsligt ska betraktas som en gåva.Av 44 kap 21 § Inkomstskattelag (1999:1229) framgår att du som gåvotagare inträder i gåvogivarens skattemässiga situation. Detta får effekt vid en framtida försäljning när du ska beräkna vinsten. Vinsten beräknas, enligt 44 kap 13 §, som skillnaden mellan ersättningen för fastigheten och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beskrivs i 44 kap 14 § och består av anskaffningsutgifter (det man köpt för) och förbättringsutgifter (vissa kostnader för ombyggnad och reparation). Eftersom du inträtt i gåvogivaren skattemässiga situation blir din anskaffningsutgift samma som gåvogivarens anskaffningsutgift. Det vill säga om gåvogivaren en gång köpt fastigheten för t.ex. 200 000 kr blir detta belopp din anskaffningsutgift.Om vi ponerar att anskaffningsutgiften är 200 000 kr och du inte har några förbättringsutgifter samt att du får 500 000 kr vid en försäljning blir vinsten 300 000 kr. Den effektiva skattesatsen på kapitalvinst pga fastighetsförsäljning (så länge det rör sig om en privatbostadsfastighet och inte en näringsfastighet) är 22 % enligt 45 kap 33 § och 65 kap 7 §. I det här exemplet blir det således 66 000 kr i skatt.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Ogiltighetsgrunder för testamente

2017-01-19 i Testamente
FRÅGA |Om huvud mannen är gravt hjärnskadad och varken kan tala eller förmedla sig kan då den gode manen skriva ett testamente till förmån för sig själv. Kan ett sådant testamente vara lagligt om dem som bevittnade varken såg när hon skrev eller erkänner att de undertecknat att hon var vid sina sinnes fulla bruk.
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om hur testamenten ska upprättas och vad som krävs för att de ska vara giltiga finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan titta närmare på lagen här. Jag kommer också beröra regler om en god mans befogenhet i föräldrabalken (FB). Du kan hitta den lagen här. Testamentets giltighet i det här fallet kan ifrågasättas på flera grunder och jag kommer i mitt svar redogöra för dem och avsluta med en sammanfattning.FormkravEtt testamente måste upprättas skriftligen och bevittnas av två personer (ÄB 10:1). Vittnena ska kunna styrka att testatorn har skrivit under testamentet eller har vidkänts sin underskrift. Om vittnen har undertecknat ett testamente presumeras det ofta att testamentet tillkommit på ett korrekt sätt, men presumtionen kan brytas (ÄB 10:2). Ett sätt att bryta presumtionen är självklart att båda vittnen hävdar att de inte har sett att testator medverkat till testamentets uppkomst genom att underteckna det. Eftersom vittnena i detta fall inte själva intygar att testatorn har undertecknat testamentet, så är vittneskravet inte uppfyllt och testamentet är inte giltigt (ÄB 13:1).Upprättande av testamente vid psykisk sjukdomEn viktig förutsättning för att ett testamente ska anses giltigt är att det faktiskt ger uttryck för testatorns vilja, att testatorn medverkat vid testamentets upprättande och att denne förstår och är medveten om testamentets innebörd. Har ett testamente upprättats under påverkan av en psykisk störning är det inte giltigt, eftersom det då kan ifrågasättas om testatorn faktiskt förstår innebörden av testamentet (ÄB 13:2). Vad som anses utgöra en psykisk störning är inte specificerat i lag, men en grav hjärnskada som påverkar personens förmåga att förstå konsekvenserna av sitt handlande och betydelsen av ett testamente bör falla under termen. Beroende på hur personen i fråga påverkas av sin hjärnskada kan giltigheten i testamentet ifrågasättas även på denna grund.God mans medverkan till testamentets uppkomstFörst och främst ska sägas att en god man ska hålla sig inom sitt förordnande. Om en god man har fått ett begränsat förordnande, så är rättshandlingar som faller utanför dennes befogenhet inte giltigt (FB 11:5). Detta kan innebära att en god man med begränsad fullmakt inte har någon möjlighet att binda huvudmannen vid rättshandlingar som testamenten eller avtal.Om en testator har blivit tvingad av någon annan att upprätta ett testamente eller om någon förmått denne att upprätta ett testamente genom att utnyttja testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, så är testamentet inte heller giltigt (ÄB 13:3). En god man har en förtroendeställning med stort ansvar för att tillvarata huvudmannens intressen. Om en god man förmår huvudmannen att upprätta ett testamente till förmån för den gode mannen, så kan det vara ogiltigt på grund av att den gode mannen utnyttjar sin förtroendeställning. Det kan också anses ogiltigt på den grund att testatorns hälsotillstånd har utnyttjats för att förmå denne att upprätta testamentet.SammanfattningDet finns flera grunder för varför testamentet i det här fallet sannolikt inte är giltigt. För ogiltighet talar att vittnena verkar ha sett att testatorn själv har skrivit under testamentet eller att personen var fullt medveten om sitt handlande. Dessutom kan testatorn eventuellt inte upprätta ett testamente till följd av bristande förmåga att förstå handlingens innebörd. Det är dock beroende av personens hälsotillstånd i stunden för upprättandet. Vidare verkar det i det här fallet finns risk att den gode mannen har utnyttjat sin förtroendeställning och testatorns oförmåga att klargöra sin egen vilja. För att få ett testamente ogiltigförklaras måste en arvinge väcka klandertalan (ÄB 14:5). Detta måste ske inom 6 månader från det att arvingen delges testamentets innehåll enligt ÄB 14:4. Exakt när tidsfristen börjar löpa beror på under vilka omständigheter arvingarna fick del av innehållet och är därför svår att bedöma utifrån uppgifterna.Vill du eller någon arvinge i detta fall väcka en klandertalan för att få testamentet ogiltigförklarat kan det vara bra att först söka mer kvalificerad juridisk hjälp först. Då kan ni få hjälp att bedöma förutsättningen att nå framgång med en talan, att ta kontakt med domstol och utforma klandertalan på ett korrekt sätt. Är detta något ni vill göra kan ni boka tid med en jurist hos Lawline här.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv, annan arvinge än bröstarvinge

2017-01-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag har av min farbror fått en tomt genom gåva. Detta är min far och farbröders föräldrahem. Hur blir det när min farbror som gett mig gåvan dör. Kan mina andra farbröder kräva mig på nånting? Ses detta som ett förtida arv eller dylikt?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att din farbror var ensam ägare till fastigheten och att hans bröder därmed ej har något äganderättsanspråk.Arv behandlas i Ärvdabalken (ÄB). Förutsatt att din farbror ej skrivit ett testamente så ser arvsordningen efter hans död ut som så att ev. fru och barn ärver i första hand (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Har han ej fru och barn så är det hans föräldrar som ärver honom (2 kap. 2 §), är de ej i livet så är det hans syskon, alltså dina övriga farbröder och din far. Skulle din far ej vara vid liv så skulle du ta över hans rätt till arv (2 kap. 2 st. 2). När någon under sin livstid ger bort egendom så kan det ses som förskott på arv. Förskott på arv brukar i första hand gälla bröstarvingarna (den avlidnes barn). När det kommer till andra arvingar än bröstarvingarna så gäller att avräkning pga förskott endast ska ske om det har föreskrivits eller om det på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB).Presumtionen för annan arvinge än bröstarvingar är därmed att avräkning inte ska ske. Det är endast om det kan, genom viljeförklaring eller omständigheterna, framgå att givaren när gåvan gavs ville att den skulle avräknas från kommande arv. Givaren kan senare (efter att gåvan givits) också välja att skriva in i sitt testamente att gåvan ska avräknas arvingens arvslott.Svaret på din fråga blir därmed att om det inte finns någon omständighet som tyder på att din farbror ville att gåvan ska ses som förskott på arv så kommer den inte heller att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Hemlig inspelning av eget samtal

2017-01-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja veta om man får spela in ett samtal med kollegor/vänner utan att meddela dom? Får jag har hört att man får göra det så länge man själv deltar i samtalet.
Viktor Lennartsson |Hej,Det är korrekt som du säger. Av 4 kap 9a § Brottsbalk (1962:700) framgår det motsatsvis att det är tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Om den som spelar in samtalet själv deltar i det är det förstås inte fråga om ett samtal mellan andra vilket innebär att hemlig avlyssning/inspelning är tillåtet. Detta gäller oavsett om samtalet sker i avskildhet eller på allmän plats.Med vänlig hälsning

Framställa ytterligare skadeståndsanspråk för nyupptäckta skador

2017-01-19 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Jag levde i ett misshandelsförhållande som ung och som blev rättegång med dom. I domen står även att jag förbehåller mig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk gentemot mitt ex.Vad innebär detta?Då jag fått pstd samt flera liknande diagnoser på senare år så hänvisar fk allt till min misshandelsperiod så jag undrar om jag kan kräva ersättning för mina diagnoser och försämrad hälsa till följd av åren av misshandel.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att det står i domen att du förbehåller dig rätten att senare framställa ytterligare skadeståndsanspråk innebär att du kan väcka talan om skadestånd från ditt ex igen. Utan förbehållet hade risken funnits att du inte hade kunnat göra det, eftersom man inte får väcka talan om samma sak flera gånger. Anledningen till att man yrkar ett sådant förbehåll är just för situationer som din kan uppkomma, att fler skador visar sig med tiden och man vill kunna väcka talan om skadestånd för de nyupptäckta skadorna också.Grundprincipen angående personskador i skadeståndsrätten är att den skada som har uppkommit till följd av den skadeståndsgrundande händelsen ska ersättas. Det krävs alltså att du på något sätt kan bevisa, t.ex. genom intyg från läkare eller psykolog, att diagnoserna har uppkommit till följd av misshandeln.Vänlig hälsning,

Uppsägning från arbetsgivarens sida - den anställde klarar ej av arbetsuppgifterna

2017-01-19 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Min anställda har varit sjukskriven i snart två år och klarar inte av nuvarande arbetsuppgifter och vi är överens om att jag säger upp henne p.g.a arbetsbrist. Hur lång blir uppsägningstiden då hon är född 1957 och varit anställd i tio år.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid uppsägning gäller lagen om anställningsskydd (LAS). Uppsägningstid kan även regleras i kollektivavtal. Enligt LAS är minsta uppsägningstid en månad, men någon som varit anställd i 10 år har rätt till en uppsägningstid på sex månader (se 11 § LAS). Viktigt att tänka på vid uppsägning är att den måste vara sakligt grundad (7 § LAS). Antingen är en uppsägning på grund av personliga skäl eller icke personliga (arbetsbrist). Om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren bereder arbetstagaren annat arbete hos sig så är uppsägningen inte sakligt grundad. Arbetsgivaren är även skyldig att uppge skälen till uppsägning (9 § LAS). Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska även turordningsregler iakttas (huvudregeln: sist in först ut, den senast anställde är den första som ska gå vid arbetsbrist, kan åsidosättas i kollektivavtal.) Se 22 § LAS. När man säger upp någon på grund av att denne inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt, är det att anse vara en uppsägning av personliga skäl och inte arbetsbrist. Det krävs som sagt att det inte går att bereda arbetstagaren annat arbete (viss omorganisering kan krävas), annars är den ej sakligt grundad. Exakt hur mycket som krävs av arbetsgivaren beror bl.a. på dess storlek och hur pass mycket arbetstagaren själv medverkat till att hitta lösningar till situationen. Vid uppsägning föreligger också skyldighet att kontakta facket om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal och berörda arbetstagare är ansluten till facket (se 11 § medbestämmandelagen).Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Häva adoption

2017-01-19 i Adoption
FRÅGA |Jag undrar om det finns någon möjlighet att som adopterad kunna häva en adoption som gjordes för ca 20 år sen?
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!I svensk rätt går det inte att häva en adoption. Den enda möjligheten för att adoptionen ska upphöra är att adoptivbarnet adopteras av någon annan, som inte är adoptivförälderns make, 4 kap. 7 § Föräldrabalken.Med vänlig hälsning,