Arvs- eller gåvoskatt på svensk fastighet om man bor i England

2016-07-30 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Jag bor I England Har bott i 30 ar sa ar Klassad domicile. Om jag far en fastighet i gava eller arver den maste jag da betala arvsskatt i England
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline och jag ber redan nu om ursäkt för ett ganska långt svar som tyvärr inte kan ge dig ett definitivt svar men förhoppningsvis viss vägledning.Allmänt:Jag antar att det är en svensk fastighet du syftar på eftersom du ställer din fråga till oss. Den här typen av skatt regleras i Inkomstskattelagen (förkortas IL). Enligt svensk rätt betalar man egentligen skatt på alla typer av värdeökningar. Om du köper en fastighet för 100 000 kr och sen säljer den för 200 000 skall du alltså skatta för den värdeökningen på 100 000 kr som skett under tiden då du ägt fastigheten.Gåvoskatt eller arvsskatt i Sverige?I Svensk rätt har arvs- och gåvoskatten försvunnit helt. Eventuellt kan gåvogivaren bli skyldig att betala viss skatt om gåvan innehåller både gåva och köp. Ett exempel på detta är om jag ger dig aktier värda 10 000 kr i utbyte mot att du betalar mig 5 000 kr. (Du har ju då fått vissa aktier och betalat för vissa). Du som tar emot aktierna behöver dock inte betala skatt vid det tillfället alls. Huruvida ni väljer att se det som skatt eller gåva spelar alltså ingen roll i svensk rätt. I Engelsk rätt verkar det som att en arvsskatt tas ut på belopp testamenterat till annan än make/maka, samt att gåva från en person som dör inom sju år beskattas till viss del som någon slags förtidsarvsskatt. Detta är dock något du bör kolla upp med någon som bättre känner till engelsk skatterätt.Betyder det att skatten försvinner helt i Sverige?När det gäller just fastigheter i Sverige så spelar det faktiskt ingen roll att du bott i England 30 år. Svenska fastigheter är såpass anknytna till Sverige att man alltid skattar i Sverige. Det framgår av den långa IL 3:18 1 stycket 10 punkten. I svensk rätt fungerar det som så att du när du tar emot en gåva även kan överta en latent skatteskuld som finns inbakad i gåvan. Detta framgår av IL 44:21 (Tyvärr verkar just denna paragraf ha blivit inbakad i 44:20 på sidan jag länkar...)Det kanske låter lite konstigt men jag kan illustrera det med ett exempel:Föreställ dig att jag köper en fastighet för 100 000 kr. När den ökat i värde till 200 000 kr ger jag den till dig i gåva. När du tio år senare säljer fastigheten så är den värd 300 000 kr. Om jag istället sålt fastigheten till dig så hade jag fått betala skatt på en värdeökning på 100 000 kr, men i och med gåvan så tar istället du över den skulden. Man beräknar det alltså som att du köpt fastigheten för det som jag köpte den för (100 000 kr) och därför ska betala fastighetsskatt beräknad på beloppet 200 000 kr.Du kommer alltså behöva betala skatt på fastigheten först då du själv säljer den vidare. Ger du bort den behöver du aldrig betala skatt.Mitt råd:Inkomstskatt skiljer sig ganska rejält mellan EU-länderna och eftersom England nu är på väg att gå ur EU är jag tyvärr väldigt osäker på vad som gäller. Det svenska skatteverket gör dock ingen skillnad på om det är arv eller gåva, det blir samma kostnad när du säljer fastigheten oavsett. Det brittiska skatteverket verkar dock göra viss skillnad och som jag ser det verkar gåva mer fördelaktigt. Jag rekommenderar dig dock starkt att dubbelkolla detta med någon som är bättre insatt i engelsk skatterätt så att inte jag av misstag lurar dig så att du får betala mer än nödvändigt.Behöver du vidare hjälp med den svenska skatterätten så är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.seMed vänliga hälsningar,

Körkort och narkotikabrott

2016-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Jag är en gammal småskojare/ halvkriminell. Eller vad man nu vill kalla det...Blev senast dömd för brott för drygt två år sedan. Då gällde det narkotikabrott av normalgraden. Hur funkar det med körkort nu när jag, efter att ha lämnat det livet, vill skaffa körkort?
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Körkortslagens aktualiseras och den hittar du här: https://lagen.nu/1998:488 Körkortslagens 3 kap 2 § stadgar bland annat att:”Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken…”Det kommer göras en bedömning av din lämplighet att ha körkort där bland annat dina tidigare straff kommer beaktas. Då det rör sig om narkotikabrott kan det naturligtvis ställa till det särskilt. Från Transportstyrelsens hemsida kan läsas bland annat att du ”måste visa att du under en längre tid kan hålla dig nykter och drogfri för att få ha körkort” (se vidare här: http://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/Trafikmedicin/alkohol-droger-till-portalen/Alkohol-droger-och-lakemedel/ ). Exakt vad detta innebär kan säkerligen variera, men det är nog inte omöjligt att kontinuerliga intyg (i form av urinprov/läkarintyg etc.) under en period är nödvändigt under/innan du får ta ditt körkort. Jag kan dessvärre inte ge mer exakta svar just nu, men rekommenderar att du kontaktar Transportstyrelsen för mer vägledning i just ditt fall då det är dessa som meddelar körkortstillstånd. Jag hoppas detta svar har hjälpt dig!Mvh

Övertaganderätt och bodelningsförrättare

2016-07-30 i Bodelning
FRÅGA |Min exmake och jag är skilda sedan maj 2016. Jag har fått ensam vårdnad om våra barn. Vi kommer inte överens om bodelningen och jag har därför ansökt om en bodelningsförrättare. Mina frågor: 1. Vi har köpt ett hus i april 2014, och lånet är i bådas namn. Min exmake flyttade ut i september 2015, och efter det var det bara jag som betalade till banken och stod för andra husrelaterade utgifter. Barnen och jag bor fortfarande i huset. Är det möjligt att jag kan behålla huset? 2. Stämmer det att kostnaden för en bodelningsförrättare inte är så högt som för ett privat juridiskt ombud? Hur ska bodelningsförrättaren betalas? Vem står för kostnaden? Bara jag som ansökt, eller både min exmake och jag?
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.Bestämmelser om äktenskapsskillnad och bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Bodelning och övertaganderätt När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (se 9 kap. 2 § ÄktB). I stora drag innebär bodelningen att vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att täcka respektive makes skulder, läggs samman och delas lika mellan makarna (se 11 kap. 3 § ÄktB). All makarnas egendom utgör giftorättsgods, såvida det inte finns ett äktenskapsförord eller villkor från tredje man som gör egendomen till enskild (se närmare 7 kap. 1-2 §§ ÄktB).När det gäller själva lottläggningen, d.v.s. vem som ska få vilken egendom, är huvudregeln att var make har rätt att få sin egendom på sin lott (se 11 kap. 7 § ÄktB). När det gäller makarnas gemensamma bostad och bohag är utgångspunkten emellertid att den make som bäst behöver egendomen har rätt att få den på sin lott (se närmare 11 kap. 8 § ÄktB). Om en make har ensam vårdnad om barnen talar det som regel starkt för att den maken också är i bäst behov av den gemensamma bostaden. Ytterligare en förutsättning för övertagande är att den make som övertar bostaden också kan överta eventuella lån (se 11 kap. 8 § 2 stycket ÄktB). Av det ovan nämnda följer att du med största sannolikhet har rätt att behålla huset genom att lösa ut din exmake.Bodelningsförrättare Om makarna inte kan enas om en bodelning, ska domstolen på ansökan av make förordna någon att vara bodelningsförrättare (se 17 kap. 1 § ÄktB). Vanligtvis förordnas en advokat med god erfarenhet inom rättsområdet. Bodelningsförrättaren har rätt att få arvode och ersättning för sina utgifter (se 17 kap. 7 § ÄktB). Ett riktmärke är den av staten fastställda rättshjälpstaxan, 1654 kronor/timme (2016), men kostnaden varierar och du måste därför kontakta din bodelningsförrättare för en korrekt prisuppgift. Generellt är inte timkostnaden lägre för en bodelningsförrättare än för ett privat juridiskt ombud, däremot har bodelningsförrättaren betydande befogenheter och kan tvångsvis genomföra bodelningen (se 17 kap. 5-6 §§ ÄktB), vilket förhoppningsvis leder till att timmarna inte tickar vidare i all oändlighet.Utgångspunkten är att kostnaderna för bodelningsförrättaren ska betalas av makarna till hälften vardera, oaktat vem som lämnat in ansökan. Undantagsvis kan bodelningsförrättaren bestämma en annan kostnadsfördelning, t.ex. om den ena maken drar ut på ärendet i onödan och därmed orsakar ökade kostnader (se närmare 17 kap. 7 § 2 stycket ÄktB). Observera att i förhållande till bodelningsförrättaren svarar makarna solidariskt för dennes ersättning (se 17 kap. 7 § 3 stycket ÄktB). Det innebär att bodelningsförrättaren kan vända sig till en av makarna för att få betalt och denne får sedan kräva hälften av kostnaden från den andre maken.Man kan inte få rättshjälp för att betala en bodelningsförrättare. Däremot kan man ansöka om så kallad ersättningsgaranti för bodelningsförrättare. Om sådan ersättningsgaranti beviljas betalas fem timmars arbete för bodelningsförrättaren av allmänna medel. Ersättningsgaranti beviljas om det är skäligt med hänsyn till den sökandes ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt (se närmare 17 kap. 7 a § ÄktB).Med vänliga hälsningar

Besittningsskydd för inneboende?

2016-07-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har just köpt en ny lägenhet där jag och min far står på kontraktet. Jag ska ha en inneboende hos mig direkt fom det att jag flyttar in och han kommer vara skriven hos mig. Han har två barn varannan vecka. Jag har inga. Finns det någon risk att han får besittningsrätt till lägenheten? Vi har ingen relation utan är bara vänner. Om vi skulle bli tillsammans, finns det någon risk då att han får besittningsrätt? Mycket tacksam för svar!
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. När den lagen är tillämplig gäller inget besittningsskydd, såvida det inte avtalas. Om du som hyresvärd vill säga upp avtalet gäller en uppsägningstid på 3 månader, se lagen om uthyrning av egen bostad, 3§ stycke 2 och 3. https://lagen.nu/2012:978 Om du inte tar ut hyra av din inneboende behöver du inte iaktta någon uppsägningstid. Du kan läsa mer http://www.hyresnamnden.se/Skalig-hyra/Upplatelser-enligt-lagen-om-uthyrning-av-egen-bostad-privatuthyrningslagen/Med vänlig hälsning,

Ev. återkallelse av körkort

2016-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej , Min mamma var inblandad i en trafikolycka för ett par veckor sedan.Hon var på väg ut från en sidoväg och stannade vid linjen för att se om det var fritt att köra ut.Ser en bil till vänster som kommer i väldigt hög fart på huvudleden och väljer givetvis att stanna tills bilen kört förbi.Bilen på huvudleden väljer då att tvärnita vilket resulterar i att han kör in i mammas bil.Polisen som kommer till platsen ger mamma böter eftersom det var en huvudled.Nu har hon fått hem brev från Transportstyrelsen där dom överväger att återkalla hennes körkort?!Både hon och jag anser att körkortet inte ska dras in för en händelse som i vårt tycke inte är hennes fel.Att föraren i bilen på huvudleden väljer att tvärnita när den ser en bil som väntar på att köra ut är mer brist på omdöme , föraren är 20 år och har inte så stor körvana.Detta är givetvis ord mot ord , men undrar mest över vad hon har för chans att slippa en återkallelse.Hon är 67 år och är inte längre yrkesverksam.Tack på förhand Maria
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Transportstyrelsen kan återkalla ett körkort av dessa anledningar: ”1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan. 3. Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser, till exempel mindre fortkörningar. 4. Du har gjort dig skyldig till exempelvis fortkörning, kört mot rött, vårdslöshet i trafik eller annan viktig trafikregel. 5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen. 6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott. 7.Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort. 8. Transportstyrelsen kräver att du ska lämna ett läkarintyg eller ett bevis om godkänt och du inte kommer in med det. 9. Körkortet är utfärdat på felaktiga grunder. Om ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid, alltså så lång tid körkortet ska vara återkallat. Spärrtiden för punkt 2-6 är lägst en månad och högst tre år.”( http://www.korkortsportalen.se/jag-har-forlorat-mitt-korkort/aterkallat/ )I detta fall kan jag tänka mig att det handlar om vårdslöshet i trafik (4p.). Det är viktigt att din mamma inger ett yttrande till Transportstyrelsen då detta kommer beaktas vid bedömningen av om hennes körkort ska återkallas. Detta yttrande bör naturligtvis förklara hela händelseförloppet i detalj och lyfta fram alla argument till varför ni inte anser det vara din mammas fel. Om din mamma på ett trovärdigt och bra sätt kan förklara händelseförloppet och varför det inte var hennes fel så bör chanserna i varje fall vara relativt goda. Jag kan dessvärre inte säga mer än så angående hennes chanser, men kan återigen poängtera att yttrandet kommer vara av stor vikt. Hoppas detta varit till hjälp!Mvh

Påföljd för misshandel/ofredande

2016-07-30 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag var tillsammans med en kille som vid flera gånger hotade och misshandlade mig, nu har jag fått ett mail från mitt målsägandebiträde att åklagaren har skickat in en stämningsansökan. Och att han kommer åtalas för ringa misshandel, misshandel och ofredande. Jag har bevis för allt de jag sagt i förhör och även vittnen till det. Han har bland annat försökt och bryta mina fingrar, hotat mig med knivar och slagit mig tills jag blev röd. Nu undrar jag hur länge och om han ens får fängelse? Tack på förhand!
Petter Westergren |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det är dessvärre väldigt svårt för mig att ge några exakta svar om vad hans straff kommer bli. Men jag ska gå igenom vad som generellt gäller för de brott han är anklagad för så att du förhoppningsvis får en bild av vad det är som gäller.Misshandelsbrottet hittar du i Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K4P7) 3 kap. 5 § och nedan:Misshandel, 3 kap. 5 § BrB:Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.Paragrafen innebär att ett antal rekvisit (krav) ska vara uppfyllda för att domstolen ska finna att misshandel eller ringa misshandel har ägt rum. Misshandel innebär att någon uppsåtligen tillfogar en annan person smärta, kroppsskada, sjukdom etc. Det kan nämnas att kroppsskada och smärta bland annat tar sikte på sår, svullnader, benbrott osv. Såväl fysisk som psykisk skada avses. Vad gäller skillnaden mellan misshandel av ”normal” grad och ringa misshandel kan nämnas att exempelvis slag med öppen hand oftast räknas som ringa misshandel. Ofredande, 4 kap. 7 § BrB: Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.Om misshandel eller ringa misshandel inte skulle anses föreligga kan ofredande vara aktuellt. Ofredande kan till exempel vara att knuffa eller hålla fast någon, rycka i kläder osv. Det finns för detta brott inget krav på att brottsoffret tillfogats smärta.I rätten kommer skadorna och händelseförloppet utredas genom era berättelser, bevis och vittnen. Domstolen kommer även bedöma om gärningsmannen, din förre kille i detta fall, kan anses ha haft uppsåt till gärningarna. Det är en relativt komplicerad bedömning, men enkelt beskrivet handlar den om att ta reda på gärningsmannens attityd och huruvida han ”velat” åsamka skadan. Man tittar då exempelvis på hur han gått tillväga.Om det finns vittnen och bevis som styrker att du blivit utsatt för slag eller dylikt så gör detta naturligtvis att det är sannolikt att han kommer dömas för något av ovanstående brott. Exakt vad påföljden kommer bli kan jag tyvärr inte svara på, men det kan nämnas att man i denna bedömning även tar hänsyn till om han har blivit dömd för brott tidigare m.m. Det kan bli allt från böter till kortare fängelsestraff. Jag hoppas att du ändå fått svar på din fråga!Mvh

Vad gäller om det inte finns någon bestämd acceptfrist?

2016-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det uppstått något bindande avtal under följande förutsättningar:Jag fick ett brev den 8 juli 2016, ett erbjudande om att få köpa ett företag av denne person. I brevet står det skrivet med följande datum," 2 juni 2016", och vad köpet handlar om och för vilket pris. Däremot står det inget om acceptfristen, utan det står bara att "svar emotses skriftligen". jag skickar tillbaka ett svar "ja" 29 dagar efter att jag då mottog hans anbud. Har det uppstått något bindande avtal? Jag menar hur lång är acceptfristen? Hur ska man räkna? Från vilket datum liksom? Jag menar om jag hade svarat låt oss säga, ist för 29 dagar, efter 39 dagar, gör det skillnad? liksom, om det inte framkommer i anbudet hur lång acceptfristen är, hur ska jag då veta hur länge anbudet är giltig? Vad ska man utgå från? tack på förhand!
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om det inte är föreskriven någon tidsfrist i anbudet tillämpas legal acceptfrist enligt 3§ Avtalslagen (AvtL). Enligt denna paragraf är det avgörande om svaret kommit anbudsgivaren tillhanda inom skälig tid. Det finns ingen bestämd skälig tid men det kan sägas vara den tid som anbudsgivaren subjektivt rimligtvis kunde beräkna vara bunden av anbudet och den tid det tar att skicka anbudet och accepten. Acceptfristen börjar löpa från den dag som du fick ta del av anbudet. Om ditt svar är att anse som en försenad accept gäller din accept som ett nytt anbud till personen som vill sälja företaget enligt 4§ AvtL. Detta innebär att du då alltså är bunden av ditt svar trots att den ursprunglige anbudsgivaren inte längre är bunden av sitt anbud. Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Halvsyskons arvsrätt efter sitt syskon

2016-07-30 i Arvsordning
FRÅGA |Min syster har avlidit. Hon efterlämnar endast helbroder ( mig ) samt halvsyster som hennes och min framlidna far hade i ett tidigare trolovningsförhållande innan han gifte sig med min och min ( nu alltså framlidna) systers mor. Jag antar att jag är arvsberättigad men är halvsystern arvsberättigad och i så fall hur mycket av min systers tillgångar ska tillfalla var och en?
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga finns i ärvdabalken 2 kapitlet 2§ 3 stycket första meningen https://lagen.nu/1958:637. Paragrafen är emellertid svårare att tolka än den först förefaller. Utgångspunkten är att din systers kvarlåtenskap delas lika mellan hennes (och därmed även dina) föräldrar. Nu är båda föräldrarna dock döda, vilket gör att den avlidnes föräldrars barn delar på det som föräldrarna skulle ha haft. Du tar ensam över din mammas halva av arvet, eftersom du är det enda kvarlevande helsyskonet. Däremot måste du dela din pappas halva av kvarlåtenskapen med din halvsyster.Du ärver alltså 3/4 av kvarlåtenskapen och din halvsyster ärver 1/3.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig på alina.borgsen@lawline.seMed vänlig hälsning,