Är kommunägda företag näringsidkare i lagens mening?

2016-10-26 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vad jag förstår gäller Lagen om namn och bild i reklam för företag så att en person inte ska behöva synas i ett företags marknadsföring utan sitt medgivande, och att lagen inte gäller för ideella föreningar och myndigheter. Men gäller Lagen om namn och bild i reklam för kommunägda företag? T.ex. när X-stad Turist AB som ägs till 100% av X-stad kommun annonserar i tidningar.
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!När en lag är oklar kan Högsta domstolen (HD) i vissa fall meddela prövningstillstånd. HD har tidigare i år (2016) meddelat prövningstillstånd till en fråga som rör tillämpningsområdet av lagen du hänvisar till, se mål nr: Ö 4555-15. Frågan är huruvida en kommun ansetts vara näringsidkare enligt 1 § lag om namn och bild i reklam (LNBR)(1978:800) se här. Till skillnad från förutsättningarna i din frågan kommer HD att ta ställning till om kommuner ( inte kommunalägda aktiebolag) omfattas av lagen.Med näringsidkare förstås en som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art. Verksamhet som bedrivs av det allmänna som innefattar myndighetsutövning är som regel inte näringsverksamhet. Kommunen är en organisation som är politiskt styrd och är i grund och botten ingen näringsidkare. Som svar på din fråga gäller däremot att om en kommun äger ett aktiebolag och handlar som sådant, ska den genom en sådan verksamhet anses vara näringsidkare och omfattas då av ovan nämnda lag.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Uppsägningstid

2016-10-26 i Uppsägning och avskedande
FRÅGA |Jag är anställd på en frisersalong. På mitt aktuella avtal står ej någon uppsägningstid. Jag har jobbat i över fyra år. Har jag laglig rätt till 1 mån uppsägningstid?
John Edgren |Hej och tack för att du kontaktat Lawline!Din fråga berör Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). LAS är semidispositiv, vilket innebär att det går att avtala bort bestämmelserna genom kollektivavtal. LAS 11 § reglerar uppsägningstid. Är det så att du har varit anställd i mer än fyra år, men mindre än sex år så har du rätt till tre månaders uppsägningstid, 11 § 4 st. LAS. Med tanke på att du skriver att det inte finns någon uppsägningstid avtalad så har du möjlighet till en månads uppsägningstid, detta framgår av 11 § 1 st. LAS. Detta är alltså den minsta möjliga uppsägningstiden enligt lag. Sammanfattningsvis, finns inget annat avtalat i varken kollektivavtal eller i individuellt anställningsavtal så har du en lagenlig möjlighet till en månads uppsägningstid, 11 § 1 st. LAS. Hoppas detta svarade på din fråga!

Olovlig andrahandsuthyrning

2016-10-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som händer om jag hyr ut min lägenhet (hyresrätt) i andra hand utan att få tillstånd av hyresvärden? Kan jag bli vräkt direkt?
John Edgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Den rättsliga utgångspunkten vad gäller andrahandsuthyrning av hyresrätt är att du måste inhämta hyresvärdens samtycke, detta regleras i 12 kap. 39 § Jordabalken (1970:994) (JB). Om det är så att du inte inhämtat hyresvärdens samtycke finns risk för att din hyresrätt förverkas. Detta förutsätter dock att hyresvärden innan förverkande anmodat dig att vidta rättelse eller att du utan dröjsmål skickar in ansökan och får den beviljad, 42 § p. 3 JB. Sammanfattningsvis, din hyresrätt blir inte förverkad direkt, hyresvärden är skyldig att vidta vissa åtgärder innan hyresrätten förverkas. Hoppas detta svarade på din fråga!

Ska en justerare i en ekonomisk förening skriva under ett stämmoprotokoll som han reserverar sig mot? Också fråga om bilagor med reservationer till ett sådant protokoll

2016-10-26 i Föreningar
FRÅGA |Hej!Jag är vald till justerare på en extrainsatt brf stämma. När jag fick protokollet för justering visade det sig att en paragraf inte korrekt återger det som sades på stämman så som jag uppfattade det. Jag har skrivit en bilaga med den ordalydelse jag anser att skulle ha varit. Ska jag även skriva under protokollet? Eller räcker det att jag skriver under min bilaga? Måste bilagan följa med protokollet vid distribution till medlemmar samt annan användning?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I det följande ska jag så långt det är möjligt svara på dina frågor. Jag börjar dock med att kort notera frågan om vilken lag som kan vara tillämplig i ditt fall.Relevant lagDet framgår inte för mig när stämman du valdes till justerare på hölls. Eftersom ett stämmoprotokoll ska justeras inom tre veckor utgår jag dock från att extrastämman hölls efter den 1 juli 2016. Det innebär att mitt svar kommer att utgå från den lagändring som trädde i kraft vid den tidpunkten.Om stämman hölls före den 1 juli 2016 kan en del av detaljerna i detta svar kanske inte stämma.Måste du skriva under protokollet?De justeringsmän som utses av stämman ska skriva under protokollet, enligt 7 kap. 38 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Regeln är skriven på så vis att en justerare måste skriva under protokollet. Detta hänger samman med att stämmoprotokollet ska utgöra ett starkt bevis för de beslut som togs på stämman.Med det sagt får du dock reservera dig mot lydelsen i protokollet, och anföra dina egna synpunkter som en särskild bilaga – vilket du har gjort. Möjligheten för justerare att reservera sig mot delar av protokollet framgår inte av lagens lydelse, men motsvarar sannolikt sett gällande rätt eftersom det finns juridiska argument som talar för en sådan ordning. Vill du läsa mer kan jag rekommendera Johansson, Svante, Bolagsstämma, Juristförlaget Stockholm 1990 (särskilt s. 437 och 440) som i princip behandlar – bl.a. – samma fråga fast för aktiebolag. Reglerna för stämmoprotokoll skiljer sig inte alltför mycket mellan aktiebolag och bostadsrättsföreningar.Ska bilagan med din reservation följa med?Frågan om en justerares reservation mot stämmoprotokollets lydelse ska följa med protokollet behandlas inte i lagen. Min bedömning är dock att din bilaga ska följa med protokollet, eftersom det är nödvändigt att ha bilagan tillgänglig för att förstå vilket värde protokollet har som bevis. Om din bilaga inte skulle följa med protokollet blir det inte möjligt för de andra föreningsmedlemmarna att förstå din reserverade underskrift, och därmed blir det svårare för dem och andra läsare att värdera protokollet som bevis.Ska du skriva under bilagan?Något tvång på att särskilt skriva under en bilaga till ett stämmoprotokoll finns inte i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. En annan sak är att det – av bevisskäl – kan vara till fördel om du skriver under din bilaga ändå. En urkund har t.ex. större bevisvärde än andra skriftliga handlingar eftersom den skyddas genom bl.a. 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700).SammanfattningDu ska skriva under protokollet. Du måste inte skriva under din bilaga, även om jag skulle rekommendera det. Bilagan ska följa med protokollet.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med föreningsprotokoll är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Frågor om arv, bröstarvingar och sambo

2016-10-26 i Särkullbarn
FRÅGA |Jag har tre barn efter min avlidna fru. Jag är nu sambo och har där ett barn. I princip finns varken gemensam bostad eller bohag i vår relation. Vad gäller om jag avlider först? 1.Kan jag inskränka de tre barnens efterarv genom att föreskriva att de skall ha enbart laglott? 2.Är det möjligt att gnm testamente föreskriva att kvarlåtenskapen/arvslotten efter mig skall delas som laglotter till de fyra barnen, så att min sambo och vårt barn delar på återstoden?3. Vilken blir skillnaden om jag gifter mig med min sambo?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga. Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) kommer bröstarvingar först i arvsordningen. Det innebär att din kvarlåtenskap kommer fördelas mellan dina barn. Enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken utgör hälften av bröstarvingars arvslott deras laglott, vilket innebär att halva din kvarlåtenskap ska delas lika mellan dina barn. Däremot kan du förordna över den andra halvan av din kvarlåtenskap, t.ex. kan du förordna i testamente om att den ska tillfalla din sambo och/eller er gemensamma barn. Sambos ärver enligt lag inte varandra utan du måste upprätta ett testamente. Enligt 18 § 2 st. sambolagen (2003:376), den s.k. lilla basbeloppsregeln,har den efterlevande sambon dock rätt att i den mån det räcker få ut ett värde motsvarade två prisbasbelopp ur samboegendomen (89 600 kr), om denna belopp inte uppnås efter hälftendelningen av samboegendomen. Enligt 3 § sambolagen utgörs samboegendom av sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det är som sagt möjligt med ett testamente att göra så som du beskriver i din första och andra frågeställning. Gifter du dig med din sambo och du går bort först gäller det enligt 3 kap 1 § ärvdabalken att din kvarlåtenskap tillfaller din maka. Dina särkullsbarn (dvs. barn från ditt tidigare äktenskap) har dock rätten att få ur sin arvslott direkt. De kan om de vill vänta med att få ur sitt arv till förmån för din efterlevande maka. Er gemensamma barn får dock sin arvslott efter dig först när din efterlevande maka går bort.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar

Avgifter för inhyrning av betalningsterminal

2016-10-26 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt en betalkortsterminal av ett företag för att använda som betaltjänst till mitt företag på min loppis under en dag. De enda priserna som anges på deras hemsida är:"250:- (exkl. moms) /terminal och månad + 2,50 % på köp beloppet per transaktion". Detta bekräftas även genom mejlkontakt innan beställning samt i bifogat informationsbrev. I informationsbrevet står även:- "frakt kan förekomma"- "månadsrapport för bokföring kostar 90:- (exkl. moms) per rapport"- "terminalen måste återlämnas omgående efter slutanvändning"- "Max 5 dagar utan transaktioner"- "ingen bindningstid - ingen startkostnad"Jag hade terminalen utan att använda den i 13 dagar efter loppisen eftersom jag eventuellt skulle använda den igen. När det inte blev av skickade jag en e-postförfrågan om hur jag skulle återlämna den. De svarade att jag skulle skicka den med företagspaket (kostar 215 kr som jag själv måste betala) samt "Observera att du måste skicka den inom 5 dagar för att slippa straffavgift (550 kr)." Under denna tid fick jag även hem en faktura specificerat på både hyra av terminalen (250 kr) plus fraktavgift för att få den hemskickad (215 kr).Mina frågor är följande:1. Får företaget lägga på fraktavgifter och straffavgifter i efterhand, utan att jag som företagskund blivit upplyst om det?2. Får företaget ta betalt för/neka att ge ett kvitto på transaktionerna och avgiften på 2,5%?3. Är jag tvungen att betala för allt enl. fråga 1-2? Om inte, hur ska jag gå tillväga?
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Avtalsfriheten innebär att en är fri att avtala om vad en vill. Denna avtalsrättsliga princip tillsammans med "avtal ska hållas" är huvudreglerna för avtal. I det här fallet har du blivit informerad om de avtalsvillkor som gäller innan du beställde deras vara/tjänst, genom dels mejlkontakt och informationsbrev. I ert avtal står skrivet att frakt kan förekomma och att terminalen måste återlämnas omgående efter slutanvändning, det står även att det längst får gå 5 dagar utan att det sker några transaktioner. För avtalsbrott som exv. innebär att köparen/inhyraren inte lämnar tillbaka terminalen i tid eller använder den på ett sätt som strider mot avtalsvillkoren kan ersättningsskyldighet uppstå. Vad som är rätt "avgift" att kräva för sådana avtalsbrott är svårt att säga, men om inget annat anges i avtalet borde avgiften vara skälig i förhållande till vad avtalsbrottet innebär ekonomiskt för motparten. En avgift på 2.5 % av köp på terminalen är vanligt för dylika uthyrare av bankkortsterminaler och såsom första frågan gäller detsamma här, eftersom du ingått ett avtal med ett sådant villkor har företaget därför rätt att ta ut en motsvarande avgift. Den sista frågan rör månadsrapporten. I avtalet står att "månadsrapporten för bokföring kostar 90 kr exkl. moms per rapport". Det finns inga regler som hindrar en uthyrare av betalningsterminaler att ta ut en avgift för en månadsrapport för bokföring.I vissa fall kan avtal jämkas/justeras eller i sin helhet förklaras ogiltigt om det föreligger ett oskäligt missförhållande mellan parternas avtalsförpliktelser eller på grund av andra omständigheter (28-38 §§ avtalslagen se här). Sådana förhållanden verkar emellertid inte föreligga i förevarande fall.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Får släktingar till testamentstagare bevittna testamente?

2016-10-26 i Testamente
FRÅGA |Min moster är avliden och efterlämnade ett testamente. Inga bröstarvingar finns. Legala arvingar är åtta syskonbarn. Enligt testamentet ska allt tillfalla två av syskonbarnen (syskon) med respektive make/maka. Moster var 94 år när testamentet skrevs och är inte handskrivet varför hon förmodligen fått hjälp av testamentstagarna. Testamentet är sedan bevittnat av dotter och måg till två i testamentet namngivna personer. Enligt mig är detta jäv, då jag läst mig till att testamentet inte får bevittnas av någon som är släkt till testamentstagaren. Jag vill alltså klandra testamentet. Har jag rätt??
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om testamenten och testamentsvittnen finns i ärvdabalken (ÄD). Det ställs som du verkar ha förstått vissa krav på vittnena för att testamentet ska anses giltigt. Frågan om vilka som får vara vittnen regleras i 10 kap. 4 § (här). Där föreskrivs först och främst att testatorns, i detta fall din mosters, make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till henne inte får vara vittne. På denna punkt finns alltså ingen grund för klander. Därutöver föreskrivs dock att ingen får bevittna ett testamentsförordnande till honom eller henne själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne. Som jag uppfattar din fråga har din mosters testamente bevittnats av dotter och svärson till två av testamentstagarna. Eftersom dottern i rätt uppstigande led är släkt med två av testamentstagarna och dotterns make står i svågerlag till samma personer blir följden enligt 13 kap. 1 § att testamentet är ogiltigt till denna del (se här). Testamentet blir alltså inte helt ogiltigt, utan det är endast det berörda förordnandet i testamentet som blir ogiltigt.Om du som arvinge till testatorn vill klandra testamentet ska du enligt 14 kap. 5 § väcka klandertalan vid tingsrätt inom sex månader från det att du blivit delgiven testamentet (se här). Efter tidsfristens utgång kan testamentet inte angripas. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Beslutmotivering i förvaltningsärende

2016-10-26 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |hej Har ett par frågor och önskar att ni kan hjälpa till med detta. När skall beslutsmotivering ske i ett ärande och när behöver myndigheterna inte motivera sina beslut. Ge gärna ng ex. När är rättssäkerhetskraven förhöjda inom förvaltningsärende vilka lagrum gäller. Hur sker en ärendegång i ett förvaltningsärende och på vilket sätt inleds ärandet. Tack sam för hjälp
Asta Schulz |Hej Rabih, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I förvaltningsärende, alltså vid förvaltningsmyndigheters handläggning av ärende, är det Förvaltningslagen (FL) som är tillämplig. Motivering av beslut Precis som du skriver så måste myndigheterna ibland motivera sina beslut. I 20§ FL står vad som gäller vid motivering av beslut. Där kan vi utläsa följande: Om ett ärende rör sig om myndighetsutövning ska beslutet i ett ärende innehålla de skäl som bestämt utgången i ärendet. Skälen får utlämnas helt eller delvis om:1. om beslutet inte går någon part emot eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen,2. om beslutet rör tjänstetillsättning, antagning för frivillig utbildning, betygssättning, tilldelning av forskningsbidrag eller något jämförbart,3. om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet, skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller något jämförbart förhållande,4. om ärendet är så brådskande att det inte finns tid att utforma skälen, eller5. om ärendet gäller meddelande av föreskrifter som avses i 8 kap.regeringsformen och det inte är fråga om prövning i högre instans efter överklagandeVad innebär då myndighetsutövning mot någon enskild? Jo, ett ensidigt beslut mot en enskild av ett offentligt organ. Underrättelse om beslut Förutom motivering av beslut i 20§ så hittar vi bestämmelser om underrättelse om beslut i 21§. I 21§ kan vi utläsa att en sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart obehövligt.Dessutom så gäller att om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han kan överklaga det.Rättssäkerheten Vad gäller rättssäkerheten i förvaltningsärende har myndigheter en dold utredningsskyldighet i 7§ FL. Även enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer anses myndigheter ha ett ansvar för att dess ärenden blir tillräckligt utredda. Detta för att du som enskild ibland kan anses ha en lägre styrkeförmåga som part, att partsställningen är ojämn. Detta ska inte vara avgörande för utgången i målet. Jag hoppas du fick klarhet i din fråga, tveka inte att höra av dig till oss!Med vänlig hälsning,