Vad ingår vid bodelning i samboförhållande?

2016-06-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Vi ska gå isär vi är sambo och har inte skrivit några papper. Vad jag nu undrar är att för en tid sedan bad min sambo mej att ta kopia på mitt körkort för att han hittat en ny bil. Den som han hade var skriven på mej. Jag trodde i min enfald att även den nya bilen skulle stå på mej men icke. Han bytte in den bilen o la till pengar som han fått när han sålt aktier. Vad jag nu förstått har han planerat detta efter som han nu vill att vi går isär. Får jag bara skylla mej själv för min blåögdet eller? Vi diskuterade inget om bilköpett alls. MVH Malin
Anna Pieschl |Hej Malin och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vad gäller separation av samboförhållande så är det i första hand sambolagen (SamboL) som tillämpas. I 3 § samboL klargörs att enbart bostaden och bohag ska ingå i bodelningen, om egendomen är införskaffad för gemensamt bruk. I 6 § samboL klargörs vad som menas med bohag. Bohag är att anse som möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Bilen faller alltså inte inom detta begrepp och utgör inte egendom som ska delas mellan er.Huvudregeln för den egendom som inte är bostad eller bohag som sambor inköpt för gemensamt bruk ska istället återgå till ägaren av egendomen vid separation. Att din sambo sålt din bil och köpt en ny som han nu står som ägare för utan din vetskap skulle potentiellt kunna röra sig om bedrägeri. Det kommer dock bli svårt att styrka då din sambo haft med sig dina id-handlingar, samt att det nu gått en tid sedan köpet. Så juridiskt sätt är den nya bilen din sambos, och den är inte att se som bohag, och ingår därför inte i den egendom som ska delas mellan er vid separation. Har du ytterligare frågor vet du väl om att vi har kostnadsfri telefonrådgivning måndagar - onsdagar kl. 10.00 - 16.00. Telefonnumret är 08-533 300 04.Vänliga hälsningar,

Förhållandet mellan grannar

2016-06-26 i Fastighet
FRÅGA |Har min granne rätt att hindra mig att klippa häcken från hennes sida.Häcken står på våran sida av gränsen och är planterade av tidigare ägarna långt innan våran tid, kanske redan på 50-60 talet. Den är så bred att man inte når över från ena sidan.Grannen har förbjudit mig att gå på hennes tomt och hon hotar att hugga ner hela häcken. Hon säger att häcken är hennes och att hon struntar i kommunens mätningar ,som gjordes när jag ville vara säkert var tomtgränsen går.
Alfred Brandt |Hej! Tack för att Du vänder dig till Lawline med din juridiska fråga. Om jag har förstått dig rätt undrar om dels, om din granne har några rättigheter att klippa ner häcken. Dels om Du får klippa din häck från grannens tomt.I mitt svar förutsätter jag att häcken är din och att tomtgräsförhållandet är det Du beskrivit. Det är jordabalken, kap. 3 som föreskriver rättsförhållandet mellan grannar, den hittar du https://lagen.nu/1970:994. I denna lag, kap. 3 2§ framgår att rot eller gren som tränger in på fastighet från område intill denna och detta medför olägenhet för fastighetens ägare - får denne ta bort roten eller grenen. Du ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden - om det är så att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna. Man bör ge ägaren till häcken i alla fall tre till sex månader att vidta dessa åtgärder. Om Du inte skulle ta bort de grenar som hänger över det fritt för grannen att själv ta bort övertränande grenar och rötter. Alltså - även om din häck skulle medfört olägenhet för din granne ska denne först bereda er tillfälle att själv ta ner den. Om din granne på eget initiativ skulle vidtagit egna åtgärder, ex. klippt ner häcken utan ert tillstånd kan det innebära en brottslig gärning. Exempelvis egenmäktigt förfarande eller skadegörelse. Det kan dels innebära skadestånd och dels andra påföljder. Er granne kan alltså bli ersättningsskyldig till dig om häcken tagit skada av att er grannes ingrepp. Avseende frågan om Du får klippa din häck från din grannes tomt - är detta inte tillåtet om Din granne uttryckligen sagt att Du inte får stå på hennes tomt. Slutsats: Alltså - Om Er häck nu överhuvudtaget utgör en olägenhet för Er granne får hon i vissa fall klippa den. Det vill säga - Om detta inte innebär skada för er. Om det finns en risk för att Ni som ägare till häcken skulle kunna drabbas av skada av er grannes eventuella borttagande av grenarna ska Ni istället beredas tillfälle att själv ta bort de grenar som hänger över. Dock får Ni inte beträda Er grannes tomt eftersom grannen sagt att detta är något ni inte får göra. Eftersom Ni inte bereds tillfälle att ta bort grenarna har Ni gjort allt i Er makt för att följa reglerna i jordabalken. Ni kan därför, i det fall Er granne tar bort grenar eller rot och det innebär skada för Er stämma och eller polisanmäla henne för detta. Tyvärr kan Ni dock inte stå på grannens tomt för att utföra arbetet på Er häck. Hoppas Du känner att Du fått din fråga besvarad! Om det är något i svaret som Du anser är oklart kan du Maila mig, så ska jag förtydliga detta. alfredbrandtnorman@gmail.com 070-8954267Med vänliga hälsningar,

Arvsrätt efter kortvarigt äktenskap

2016-06-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, min svärfar har gått bort efter en tids sjukdom. Hans sambo skyndade att gifta sig med honom och de hann vara gifta i nio dagar. Alla ägodelar så som bostadsrätt står på honom. Min fråga är nu. Har hon rätt att ärva något?
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är man gift när man går bort ärver den efterlevande maken enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (se här). Hur mycket den efterlevande maken ärver vet man efter att det gjorts en bodelning då man delar giftorättsgodset (egendomen) mellan makarna. Huvudregeln är att egendomen delas lika mellan makarna. Den delen som tillfaller den avlidne maken fördelas som arv till de som är arvsberättigade.Som jag nämnt ovan ärver den efterlevande maken, i detta fall den tidigare sambon. Det finns en bestämmelse som man kan tillämpa vid kortvariga äktenskap (kortare än 5 år) i 12 kap 1 § äktenskapsbalken (se här). Den bestämmelsen innebär att den "rikare" maken kan begära att hen inte ska dela med sig lika mycket av sin egendom vid bodelningen utan behålla en större del själv. Denna bestämmelse är dock inte tillämplig vid bodelning som sker på grund av att den ena maken dör. Det finns även en annan bestämmelse i 12 kap 2 § äktenskapsbalken som innebär att vid dödsfall så kan man begära att vardera part ska behålla sitt giftorättsgods (sin egen egendom). Detta kan däremot bara åberopas av den efterlevande maken, alltså den tidigare sambon.För att sammanfatta det hela och besvara din fråga har den tidigare sambon rätt att ärva din svärfar eftersom att de var gifta och det finns ingen bestämmelse som kan ändra det på grund av att det var ett kortvarigt äktenskap.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Misshandel under påverkan av alkohol

2016-06-26 i Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Det var så att det var en firmafest med enormt mycket alkohol och fula ord flög hit och dit. slutade med att en kille fick massa öl på sig och slog ett slag på en kille på överdelen av kinden. Hörde att han polisanmält honom nu och han skrev även i anmälan att han inte minns vad som hänt för att han var så full. Undrar vad som TROLIGEN kommer hända framöver med han. Han har uppgett ett vittne samt gjort anmälan för en vecka sen ca men killen som slog har ännu inte hört något.
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 1 kap 2§ 1 stycket Brottsbalken (BrB) är huvudregeln att en gärning endast ses som ett brott om den begås uppsåtligen. Av 2 stycket framgår dock att en gärning som begåtts under självförvållat rus, som det alltså verkar vara fråga om här, inte ska föranleda att gärningen inte ses som ett brott. Denna bestämmelsen säger alltså att en gärning inte ska bedömas annorlunda bara för att personen var påverkad av alkohol eller narkotika. Det finns dock enligt praxis en ursäktande omständighet kallad tillfällig sinnesförvirring som kan åberopas exempelvis om personen för honom fick en så onormal reaktion på alkoholen att det inte kan ses som självförvållat rus och att personen därmed ska gå fri från ansvar trots att gärningen i sig är ett brott. Denna ursäktande omständighet tillämpas dock mycket restriktivt. Det är svårt att säga hur utgången kommer bli då jag inte har all information men troligtvis kommer gärningen bedömas som att den har begåtts under självförvållat rus och att gärningen därmed ska bedömas som om han varit nykter. Jag tolkar frågan som att det är killen som slog som blivit polisanmäld. Troligen kommer han dömas för misshandel 3 kap 5§ BrB om det inte är att se som att det förelåg någon form av tyst samtycke från den som blev slagen, dock kan man endast samtycka till ringa misshandel varför detta inte blir aktuellt om slaget var värre än så. Att killen fick öl på sig är inte heller att se som att det förelåg en nödvärnssituation och att hans gärning därigenom skulle kunna rättfärdigas.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Fördelning av reparationskostnader vid servitut

2016-06-26 i Servitut
FRÅGA |Om man har servitut på vatten från en granne,ska man vara med o betala för reparationer som vattenpump o dylikt
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns olika sätt på vilket ett servitut kan bildas. Det kan skapas genom ett skriftligt avtal mellan två fastighetsägare (avtalsservitut) vilket regleras i 7 och 14 kap. i Jordabalken (JB) (https://lagen.nu/1970:994#K7) och (https://lagen.nu/1970:994#K14) eller genom att en myndighet, i regel Lantmäteriet, skriver in ett servitut i fastighetsregistret, enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) (https://lagen.nu/1970:988) oberoende av om parterna inte är överens (officialservitut). Ett servitut kan även bildas genom expropriation enligt expropriationslagen (1972:719) (https://lagen.nu/1972:719).Jag antar att servitutet i detta fall bygger på avtal. Möjligtvis finns det då reglerat i servitutsavtalet hur kostnadsfördelningen ska ske vid reparationer.Det kan vara bra att känna till att i 14 kap. 6 § JB (https://lagen.nu/1970:994#K14P6S1) regleras att den härskande fastigheten (den fastighet som har en rättighet i annan fastighet) inte kan förfara på sådant sätt att den tjänande fastigheten (den fastighet som upplåter en rättighet till någon annan fastighet) betungas mer än nödvändigt. Den härskande fastighetens ägare ska även se till att skada eller olägenhet inte onödigtvis vållas. Med detta sagt torde lagrummet tolkas så att det även gäller ekonomisk skada, oaktat om detta avtalats om eller inte. Alltså borde ansvaret gällande kostnader för reparationer delas på.Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad gäller när en sambo redan äger en del i en lägenhet?

2016-06-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad gäller för samboavtal när en part redan äger del i lägenhet?
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Samboavtal och bodelning mellan sambor regleras i SamboL. Du hittar lagen här. Huvudregeln i sambolagen är att om samboförhållandet upphör ska bodelning ske om någon av parterna begär det, se SamboL 8 §. I bodelningen ska samboegendom ingå. Med samboegendom avses den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att om en av parterna äger en del i en lägenhet sedan innan samborna flyttade ihop kommer denna inte anses utgöra samboegendom eftersom den då inte rimligen då kan anses köpt för gemensamt bruk. Parterna kan dock komma överens om att inte utföra en bodelning enligt SamboL utan istället dela upp sin egendom som de själva bestämmer. Den parten som äger lägenheten sedan innan kan alltså gå med på att dela på värdet av lägenheten om han eller hon skulle vilja det. Sambolagen blir alltså endast aktuell då en av parterna påkallar att bodelning ska ske enligt den lagen.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstid på olaga hot

2016-06-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej kan jag stämma en narcissistisk mamma för olaga hot om det hände för ca 15 år sedan?Har skämtsamt och psyksjukt fått höra "då väcker jag dig med en hammare" med ett äckligt sjukt leende kanske 40 gånger under min uppväxt och annars finns det inte mkt att gå på som eventuellt är olagligt då narcissism tyvärr inte är olagligt även om hon förstört mitt liv.Mvh
Fanny Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot regleras i BrB 4 kap. 5 §, se här. För normalgraden av det brottet kan man dömas till max 1 års fängelse, vilket betyder att i normala fall så är preskriptionstiden för brottet 2 år från den dagen då hotet uttalades, se BrB 35 kap 1 §, se här. Med preskription menas att personen som utfört brottet inte längre kan dömas till påföljd för det. Att preskriptionstiden har passerats innebär dock inte att du inte längre kan föra talan om skadestånd gentemot din mamma. Skadestånd på grund av brott kan utgå enligt SkL 2 kap 3 § (här). Bestämmelsen stadgar att den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Bodelning enligt sambolagen

2016-06-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag vänder mig till er då jag undersöker vilka rättigheter jag har nu när jag och min sambo ska gå skilda vägar efter fem år. I dagsläget bor vi tillsammans i en hyreslägenhet som min sambo står på. Jag har sedan tidigare en betalningsanmärkning som är betalad men "pricken" finns fortfarande kvar. Nu när vi står inför denna separation så undrar jag vilka rättigheter jag har vad gäller egendom såsom lösöre. De saker som är köpta på kredit är en bil och en soffa, samt en TV (den är nu avbetalad). Även om min sambo har stått på krediten så har jag varit med och betalat för dessa saker då vi har haft delad ekonomi. Jag har varje månad betalat räkningarna som står i mitt namn och sedan fört över resterande pengar till hennes konto. Sedan finns det en del annat lösöre såsom spelkonsoler, ljudsystem och liknande som är köpta kontant med "våra" pengar. Hur bör jag gå tillväga för att denna separation ska gå så smidigt som möjligt när det gäller bodelningen? Jag har inget intresse av bilen, men jag vill gärna veta vad jag har för rättigheter så jag inte går ifrån förhållandet med tomma händer.
Axel Strandborg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bestämmelser om bodelning när ett samboförhållande upphör finns i sambolagen. Bestämmelser om samäganderätt finns i samäganderättslagen.Bodelning När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (se 8 § sambolagen).Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning (se 3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad avses till exempel en hyresrättslägenhet, om hyresrättslägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (se 5 § sambolagen). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk (se 6 § sambolagen). Vid bodelningen ska värdet av samboegendomen delas lika mellan samborna efter att avdrag har gjorts för eventuella skulder som är kopplade till samboegendomen (se närmare 12-14 §§ sambolagen). Det ovan nämnda innebär att värdet av soffan, TV:n, ljudsystemet och annat bohag som har förvärvats för gemensam användning ska delas lika mellan dig och din sambo, oavsett om ni äger sakerna tillsammans eller inte. Eftersom din sambo fortfarande har en skuld kopplad till soffan får hon emellertid räkna av den mot sin samboegendom.När det gäller lottläggningen, d.v.s. vem som ska få vilken egendom, är regeln att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få den egendomen i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En hyresrätt brukar vanligen inte tillerkännas något värde, vilket innebär att den ena sambon får hyresrätten utan avräkning på sin lott. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skälig (se 16 § sambolagen). Observera också att en sambo har rätt att i stället för att lämna egendom till den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar (se 17 § sambolagen).Samäganderätt Bilen ingår inte i bodelningen, eftersom den inte utgör samboegendom. Det verkar dock som att ni har haft för avsikt att äga bilen tillsammans eftersom ni betalat den tillsammans. I så fall kan du begära att bilen – och eventuell annan samägd egendom – säljs på offentlig auktion så att du får ut din andel (se 6 § samäganderättslagen).Med vänliga hälsningar