Är villaförening skadeståndsskyldig mot mig för arbetet jag utför för den?

2020-01-26 i Arbetsskada
FRÅGA
I egenskap av sommarstugeägare är jag medlem av en Villaägareförening, en ekonomisk förening. Av och till önskar föreningens styrelse att medlemmar kostnadsfritt och frivilligt utför vissa arbeten på föreningens mark eller anläggningar som att t ex med motorsåg ta hand om vindfällen, slyröjning, upptagning av badflottar etc. I höstas drog jag upp föreningens badflotte och gjorde mig illa på högerhanden. Såret utvecklades till en infektion som tog drygt två månader att behandla. I samband med detta har jag haft utlägg för resor, läkare. medicin etc. Dessvärre har jag ingen egen olycksfallsförsäkring. Styrelsen i föreningen har en ansvarsförsäkring, alltså inte olycksfallsförsäkring, men ansvarsförsäkringen täcker enligt försäkringsbolaget inte medlemmar utan bara tredje man. Jag räknas inte som tredje man eftersom jag är medlem i föreningen. Styrelsen har inte accepterat mina ersättningskrav för utläggen eller för sveda och värk. Hänvisar till att föreningen inte kan anses vara vållande. Hur går jag nu vidare med detta? Och hur skulle man juridiskt hantera en eventuell skada där någon utan motorsågskörkort fäller ett av föreningen ägt träd och som i samband med detta skadar, invalidiserar eller dödar någon medlem. Är inte föreningen att anse som arbetsmiljöansvarig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Arbetsmiljölagen har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt även uppnå en god arbetsmiljö (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Lagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning (1 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen). Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen gäller arbetsmiljölagen oavsett om verksamheten bedrivs i bolagsform, av förening eller stiftelse eller på annat sätt. Arbetsmiljölagens arbetstagarbegrepp är omfattande.

För att börja med det du avslutade din fråga med; det är mycket troligt att styrelsen i villaföreningen får ett arbetsmiljöansvar och att en medlem som sågar ner träd med motorsåg ska ha ett motorsågskörkort. Den verksamhet som utförs är ofta av betydande ekonomisk omfattning, då det egna "ideella" arbetet i praktiken ersätts med en lägre avgift till föreningen. Det kan innebära att personerna i styrelsen kan dömas för arbetsmiljöbrott om den uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som gäller enligt arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöbrott kan dock endast aktualiseras vid vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller sjukdom samt framkallande av fara för annan (jfr 3 kap. 10 § Brottsbalken). För att besvara hur man skulle hantera en eventuell skada där någon utan motorsågskörkort fäller ett av föreningen ägt träd och som i samband med detta skadar, invalidiserar eller dödar någon medlem; det kan argumenteras för att föreningen är arbetsmiljöansvarig och i praktiken kan ställas till ansvar för arbetsmiljöbrott. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det får göras en bedömning i det enskilda fallet.

Frågan är då om du har rätt till ersättning för de skador du ådragit dig i samband med arbetet du utförde för föreningen och hur du ska gå vidare. För ersättning vid personskada enligt skadeståndslagen krävs det att annan uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Det är tyvärr svårt att ge ett helt klart svar för huruvida du har rätt till ersättning eller inte. Å ena sidan kan det argumenteras för att det var en olycka och att föreningen varken handlat uppsåtligen eller oaktsamt (i förevarande fall är det i sådana fall oaktsamhet som aktualiseras). Har föreningen inte agerat oaktsamt föreligger det därför inte heller något skadeståndsansvar. Å andra sidan kan det argumenteras för att föreningen är arbetsmiljöansvarig och i sådana fall är skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddshandskar m.m). Har föreningen inte gjort så kan det ses som oaktsamt. Det kan vara så att föreningen är att anse som arbetsmiljöansvarig, även vid "ideellt arbete", eftersom arbetet i sig ger en lägre avgift till föreningen. Dock blir det en bedömning som får göras i det enskilda fallet, och beroende på hur omfattande arbete som utförs.

Min rekommendation för att du ska gå vidare med ärendet är att en jurist går igenom det med dig. Juristen kan som ombud för dig sända föreningen ett brev med dina krav. Förhoppningen är att komma överens redan i ett sådant skede och att du får betalt. Vägrar föreningen att tillgodose dina krav är nästa alternativ att gå vidare till domstol och stämma den. Även det kan en jurist vara behjälplig med. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av att driva processer om skadestånd. Om du är intresserad av hjälp av oss, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsskada (32)
2021-04-30 Kan jag kräva skadestånd om jag skadar mig på jobbet?
2021-03-31 Omfattas jag av någon försäkring när jag arbetar?
2020-11-01 Arbetsskada och ersättning
2020-09-16 Hur långt tillbaka i tiden kan man anmäla en arbetsskada?

Alla besvarade frågor (92057)