Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

FRÅGA
Jag op bort mitt västra bröst Feb. 2018Och det blev riktigt fult är efter det.Är det försent att få skadeersättning för ärr,så här efteråt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Preskriptionstid:

En ersättning kan krävas ut vid den ärrskada som du nämner. Enligt gällande praxis börjar preskriptionstiden att löpa från den tidpunkt då skadan inträffade, i ditt fall februari 2018. Vidare enligt 2 § Preskriptionslagen gäller en preskriptionstid om 10 år, detta innebär att du har fram till februari 2028 på dig att kräva ut ersättning för skadan.

Ersättning för ärrbildning:

I Sverige kan det vara svårt att få ut ersättning med anledning av fula ärrbildningar, men det är möjligt att få ut ersättning från den s.k. Patientförsäkringen som regleras av patientskadelagen (PSkL). Enligt 3 § PSkL utges ersättning endast för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige. För att ha rätt till ersättning enligt PSkL förutsätts det att det föreligger en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd. Skadan ska rent objektivt även ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt enligt 6 § PSkL. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod, som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill patientskada enligt patientskadelagen. Om en operation, som enligt en efterhandsbedömning, anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer en oundviklig följd och därmed inte en ersättningsgrundande skada enligt patientskadelagen. Att en behandling inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation räcker nämligen inte för att få ersättning enligt patientskadelagen utan det krävs alltså att skadan ska ha varit möjlig att undvika.

Ersättning via försäkringsbolag:

Ett enklare och kanske mer lättillgängligt alternativ som ligger dig till buds är att vända dig till ditt försäkringsbolag, detta då många försäkringar kan ge ersättning för ärr och en del försäkringar täcker även skador som uppstått till följd av en operation. Det är vanligt förekommande att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av behandlingar eller olyckor. Det är därför bra att se över vad ens försäkringar täcker. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. En bedömning av huruvida ärret är bestående eller inte har enligt försäkringsbolagen ansetts kunna göras tidigast ett år efter skadetillfället. Det är alltså först efter ett år som försäkringsbolagen kan bedöma ärret och eventuellt lämna ersättning om man uppfyller kraven för att ha rätt till sådan ersättning. Det är alltså precis rätt i tiden för dig att vända dig till försäkringsbolaget för att få en bedömning av skadan.

Sammanfattning:

Det är möjligt att få ut ersättning via den s.k. Patientförsäkringen, detta kan dock bli en snårig väg att ta då det görs en bedömning där flertalet faktorer vägs in som i slutändan kan leda till avslag av ersättning om inte alla kriterier är uppfyllda. Jag rekommenderar dig därför att vända dig till ditt försäkringsbolag då dessa inte ställer en lika hög tröskel för att kunna få ut en skadeersättning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Benjamin Lindholm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (222)
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-08-18 Kan man få ut ersättning för ful ärrbildning?

Alla besvarade frågor (96499)